Český fašismus


Přepis zajímavé besedy poslal Slim. Upozornění, je to opravdu dlouhé, ale celé hodno pozornosti.

Aktualizováno 30. 12. 2010

Český fašismus dnes většině lidí splývá s nacismem, kolaborací s Němci a tak i hrůzami druhé světové války.  Ve skutečnosti tento pohled neobstojí, nebo alespoň ne zcela. Český fašismus v meziválečném období bylo sice extrémní hnutí, které se ostře vymezovalo proti prvorepublikové demokracii a jejím představitelům, ale zároveň bylo vždy silně protiněmecké. Navíc mezi jeho představiteli byly často osobnosti, u kterých lze mluvit o kolaboraci či zradě jen stěží. Nacistická okupace toto pak jen potvrdila. Skuteční přesvědčení fašisté se stáhli a k nacistům se připojili jen ti největší a nejodpornější kariéristé.

O Českém fašismu hovořili v Historii.cs ze 16. prosince historik Pavel Kotlán a student historie Pavel Baloun. Ptal se moderátor a spoluautor pořadu publicista Vladimír Kučera.

Český fašismus. To je specifický druh lidské činnosti či stav duše některých lidí v naší historii, o němž nám dodnes není tak docela jasno. Zejména moje generace je postižena výkladem historie, v níž fašismus splýval s nacismem a kolaborací s Německem. Proti komu byli vlastně čeští fašisté?

Kotlán: Primárně byli proti Němcům a Židům. To byla červená nit celého českého fašismu, která se po celou dobu jeho existence v podstatě nezměnila. Ve chvíli, kdy český fašismus začíná opouštět protiněmectví, víceméně přestává být českým fašismem.

Na antisemitismus a antigermanismus se ale nabalovaly ještě další nesouhlasné prvky?

Baloun: To určitě. Linie vymezování se českých fašistů byla i stranicko-politická. To jest třeba vůči komunistům nebo vůči stranám, se kterými bojovali o voličskou základnu. To byli třeba agrárníci, lidovci, národní socialisté.

A můžeme najít i další rovinu, kde se vymezovali proti demokracii nebo představitelům demokracie. Meziválečná elita jako vědci, literáti, umělci v očích fašistů představovala největší zlo. A protože se tyto elity scházely například v zednářských lóžích, čeští fašisté (v souladu s ideologií italského fašismu a vlivy nacismu) zednáře odmítali a označovali je jako „židozednáře“.

Kotlán: V popírání představitelů demokratického systému je právě asi ten zlom mezi tím, kdy bylo to hnutí nacionální a kdy se stalo fašistickým. V počátcích nebyli čeští fašisté en bloc proti všem představitelům demokratického státu. Zpočátku byl dokonce i Masaryk hodnocen kladně. To ale nejpozději od poloviny 20. let mizí a jakýkoli představitel oficiální demokratické reprezentace je nějak potírán nebo je na něho útočeno. A to v čele s Edvardem Benešem, který byl hlavní figurkou, do které se strefovali.

Zednář, to mu neustále předhazovali…

Kotlán: Hanlivě byl nazýván Ben Ešeda,aby byl spojován s kdečím.

Vymezit se negativně je jednoduché. Měli ve svém vymezení čeští fašisté něco pozitivního?

Kotlán: Samozřejmě měli. Fašismus je založen na ideji, že jsou ti dobří a ti existenčně špatní. V jejich pojetí byli ti dobří Češi a Slováci, případně Slované. Proto byl český fašismus vždy proslovanský a teoreticky počítal i s projekty nějaké slovanské říše nebo slovanského státu.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Čeští fašisté se, jak často sami uváděli, vymezovali vůči zlořádům doby. To byly poměry v tehdejším politickém systému Československa, bylo to brojení vůči pozici politických stran a vůči vnitřním poměrům v těchto stranách.

Dále tam byl výrazný prvek sociální, kdy čeští fašisté velice kriticky reagovali na skutečné či domnělé problémy doby, na nezaměstnanost, na krizové jevy v hospodářství, na postavení různých skupin obyvatelstva, mezi nimiž se snažili najít své příznivce.

Baloun: Jeden český historik charakterizoval fašismus jako nové víno ve starých nádobách. Ty staré nádoby jsou asi dvě. Z hlediska idejí 19. století byla první nádoba nacionalismus a druhá socialismus nebo vůbec řešení sociální otázky. Novým vínem ve starých lahvích, které vykvasilo během první světové války, by pak byl radikální nacionalismus, kdy fašisté žádají etnicky zcela homogenní národní stát, což první republika nebyla. A z hlediska idejí socialistických nebo sociálních je to řešení na bázi syndikalismu a korporativismu, respektive stavovského státu, jako byla třeba Itálie za dob Benita Mussoliniho.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Italský fašismus, spojený především s postavou Benita Mussoliniho, se ideologicky snažil vytvořit korporativní stát. Hovořil o nadtřídní společnosti, kdy byly dosavadní sociální vrstvy, v tom marxistickém pojetí, nahrazeny korporátními cechy.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Český fašismus se konstituoval v roce 1922. Je spojen s Moravou a s osobou žurnalisty Roberta Macha, který v tomto roce začal vydávat časopis Hanácká republika, později přejmenovaný na Národní republika.

Jednalo se o první skupinky českých fašistů, kteří ovšem neměli „fašismus“ přímo v názvu nebo se tak sami nenazývali –používali termín „červenobílí“. Pojmy se postupně upřesňovaly, až se ke konci roku 1922 postupně konstituoval název „čeští fašisté“ či „fašisté“.

Byla to ideologie levicová, nebo pravicová? Nebo jenom nedemokratická? Jak to je?

Kotlán: Zdržel bych se pravo-levého dělení, protože mimo intence demokracie to postrádá smysl. Spokojil bych se s tím, že to byla extrémní ideologie.

Kdybychom tam přesto chtěli hledat nějaké pravicové nebo levicové prvky, našli bychom tam obě skupiny prvků, takže je to bezpředmětné. Na jednu stranu se čeští fašisté oháněli konzervativními hodnotami, katolickou nebo vůbec náboženskou výchovou. A na druhou stranu usilovali o to stát se masovou stranou a mít silný stát, což jsou zase prvky, které se přiřazují levici.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Pozice českého fašismu na komunální úrovni byly dlouhodobě patrné v některých oblastech Moravy, v západních a jižních Čechách a v části středních Čech. Pokud se jedná o početní sílu českého fašismu, tak ta v průběhu 20. let postupně narůstala. Kolem roku 1925 byl na základě šetření policejních orgánů kvalifikovaně odhadován počet organizovaných českých fašistů asi na 20.000 osob.

Baloun: Centrum českého fašismu byla Praha, později Brno a větší města jako Plzeň, České Budějovice nebo Olomouc. Zpočátku to tedy byl spíše městský problém, ovšem ve 30. letech se z toho stal spíše problém venkovský.

Kotlán: Zásadním zlomem byla hospodářská krize. Před ní se čeští fašisté pokusili uchopit česká města. Tam však ztratili hlavně poté, co je přestali podporovat národní demokraté. Ve 30. letech se proto zaměřili na venkov, který byl tradičně silnými stranami (v Čechách stranou agrární a na Moravě stranou křesťanskou nebo katolickou) hodně zanedbáván.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Čeští fašisté sloužili demokratické pravici či krajní pravici v československém politickém spektru jako jakýsi klacek, kterým radikální pravicoví představitelé mohli někdy prezentovat své názory či vyostřit situaci, aniž by sami byli bezprostředně spojeni s konkrétními radikálními představami. I proto byli čeští fašisté financováni různými korporacemi, průmyslovými či hospodářskými svazy, i osobnostmi české pravice, například některými představiteli národně demokratické strany. Finanční podporu tak získali například od Tomáše Bati nebo Jiřího Stříbrného, který byl sice mimo pravici, ale jeho radikalismus ho v určité době k českým fašistům přibližoval. Dále můžeme hovořit o Edmundu Schwarzenbergovi, Jaroslavu Jindřichu Šternberkovi nebo Josefu Bartoňovi z Dobenína.

Nesmíme také zapomenout, že k politické praxi českého fašismu patřila značná míra brutality a násilí. Například počátkem 30. let při jedné z rvaček, kdy si čeští fašisté a komunisté vzájemně rozbíjeli schůze, byli i mrtví. Jedním z nich byl Emanuel Zahradníček, sociálně demokratický student, kterého při jedné schůzi v Praze ubili čeští fašisté.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Z násilných akcí českých fašistů je snad nejznámější sázavská aféra z roku 1927. Tehdy komando členů Národní obce fašistické ozbrojené revolvery přepadlo vilu rady Vorla na Sázavě a udělalo tam domovní prohlídku. Domnívali se, že u sebe Vorel skrývá materiály podepsané prezidentem Masarykem, které měly vést ke Gajdovu soudnímu pronásledování. Byla to fáma. Samozřejmě byli záhy zatčeni.

Poměrně málo známý je další pokus o vojenský převrat, zase svázaný s Národní obcí fašistickou. Ten už byl skutečně komický. Jeho vůdcem byl František Havelka, řídící učitel z Písecka, který obcházel místní hospody a přemlouval zemědělce, aby s ním přepadli četnickou stanici ve Vodňanech.

Jeho plán spočíval v tom, že v čele šesti zemědělců překvapí a přemůžou četníky, převlečou se do jejich uniforem a potom budou pochodovat do Písku. Tam zase obsadí četnickou stanici, seženou další dobrovolníky a potom obsadí písecká kasárna. Tímto způsobem chtěl pokračovat až ke svržení vlády. Jak to vykládal po hospodách, místní se nechtěli dožít ostudy, že budou propíráni tiskem, tak ho okamžitě udali četnictvu a to jej zatklo. Havelka byl nakonec pro přípravu převratu odsouzen k jednomu roku vězení.

Vznikla Národní obec fašistická v čele s Gajdou hned, jak se obecně předpokládá, nebo jak to bylo?

Baloun: Fašistická hnutí vznikají ve 20. letech a našli bychom několik základních skupin jejich představitelů. Jednak to byli před válkou relativně známí politici působící v předválečných stranách, kteří byli například během první světové války ze svých stran vyšachováni, vyřazeni, ať už jakkoli. V první republice platili za radikály, tedy nesouzněli s prvorepublikovou demokracií a žádali hlubší reformy daného systému. Od toho vede v případě těchto představitelů cesta, ne však vždy, k antidemokratismu.

Zároveň bychom ve fašistických řadách nalezli mladé lidi (studenty, ale také jejich vysokoškolské profesory), kteří nesouzněli s étosem ruské revoluce a upozorňovali na nebezpečí komunismu a bolševismu v Československu. Tito intelektuálové pak své myšlenky, jak odmítat tyto principy, hledali třeba v italském fašismu.

A rovněž bychom mezi českými fašisty nalezli sociální skupinu, kterou můžeme charakterizovat jako střední vrstvu, která se bála o svůj sociální statut. Například živnostníky.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Národní obec fašistická vznikla v roce 1926 sloučením předchozích fašistických skupin, které zde působily již od roku 1922. Slučovací trend byl vnímán jako nezbytný pro to, aby překonal trvalou rozpolcenost a roztříštěnost dosavadních fašistických organizací.

Toto pnutí či určité odstředivé tendence se v rámci Národní obce fašistické po celou dobu její existence nepodařilo odstranit. Stále zde byl latentní spor například mezi českými fašisty a moravskými fašisty, neboť ti moravští se vnímali jako ti pravověrní, kteří patřili k otcům zakladatelům.

Baloun: Radola Gajda byl mladý legionářský generál, jehož hvězda stoupala vzhůru už v průběhu první světové války, takže když se objevil v první republice, očekávala se od něj nadějná kariéra. Ovšem od samého počátku se jeho jméno, ať už z jakýchkoli důvodů, objevovalo v souvislosti s organizacemi českého fašistického hnutí a zároveň spekulacemi o tom, že bude proveden nějaký vojenský puč.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Radola Gajda byl k českým fašistům spíše zahnán okolnostmi, než že by to byl jeho názor, ke kterému by dlouhodobě tíhnul. Gajda se stal generálem ve 26 letech a ovlivnila ho i skutečnost, že v předchozím období svého života pobýval na Balkáně, kde vstřebal hodně z tamní mentality. Tyto osobnostní předpoklady vedly k tomu, že se jako osobnost, která by měla ve veřejnosti sehrát významnější roli, příliš nehodil do politicko-společenských poměrů první republiky. Samozřejmě měl jisté charisma, které mu ale třeba právě na politické scéně poněkud škodilo.

Baloun: Gajda byl nakonec z armády vyloučen v roce 1926, přičemž dochází k osobním sporům s představiteli státu, Benešem, Masarykem, a zároveň i ke sporům uvnitř armády. V roce 1927 se pak dostává do čela základního hnutí českého fašismu, kterým byla Národní obec fašistická.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

V roce 1926, kdy se v Polsku dostal k moci Piłsudski, byli čeští fašisté vnímáni v prostředí Hradu jako stále narůstající hrozba. V tomto období se Gajda dostal do situace, kdy začal být různými kruhy vnímán buď jako nebezpečí pro československou demokracii, anebo jako naděje pro určité skupiny radikální pravice.

Kotlán: Když se snažíme porovnat jednotlivé druhy fašismu (nacismus i český fašismus), vždy mají přirozeně něco ideologicky společného, ale mají toho i mnoho rozdílného, například to antiněmectví. Český historik František Bauer, který byl členem Národní obce fašistické, k tomu poznamenal, že český fašismus program nemá, že programem českého fašismu je Gajda. Byl to vůdcovský princip, ale to bylo v intencích fašismu, protože to samé můžeme říct o nacismu: nacismus nemá program, programem nacismu je Hitler.

Baloun: U českého fašismu to platí dokonale, protože hledat v českém fašismu skutečně ideově hluboké myšlenky je obtížné, téměř nemožné. Ideoví představitelé byli jaksi jiného zrna a v  samotných organizacích českých fašistů se příliš neobjevovali. Do jisté míry skutečný ideový vůdce Národní obce fašistické, zejména na konci 20. let, byl Jan Scheinost, budoucí aktivistický novinář v Protektorátu Čechy a Morava.

K fašismu se od jeho počátku, ale i později, hlásila řada lidí, do kterých by to člověk neřekl. Byl to například profesor František Mareš, bojovník za pravost Rukopisů, nebo Viktor Dyk, také o Macharovi se říká, že měl jisté sympatie, a dokonce i o Šaldovi. Jak se mohli takovíto lidé hlásit k něčemu, co jste už nazvali bezobsažným a se špatnými vůdci?

Baloun: Oni se nehlásili k českému fašismu. A pokud ano, tak to byl třeba František Mareš, který se hlásil k českému fašismu na ideově intelektuální úrovni. Ale pokud ti ostatní, jako třeba Viktor Dyk nebo Josef Svatopluk Machar, čerpali z fašismu nebo se k němu nějak vyjadřovali, vyjadřovali se k fašismu italskému a k italské ideologii.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

I někteří jiní představitelé kultury, například spisovatel Holeček či Božena Viková-Kunětická, kteří byli tradicionalisty a byli konzervativně založeni, vnímali fašismus jako ideový proud, který může zbrzdit či zastavit modernizační trendy, ke kterým v evropské společnosti docházelo a které vnímali v podstatě negativně.

Kotlán: Dnes jsme strašně chytří, ale tehdy ještě žádná zkušenost s fašismem nebyla. Nebyla zkušenost likvidačních táborů, nevědělo se, kam může zajít fašismus ve své nejradikálnější podobě. Proto byla hranice mezi nacionalismem a českým fašismem strašně úzká a tehdy pro lidi vlastně nerozlišitelná. Vždyť i sám představitel národních demokratů a náš první premiér Karel Kramář považoval fašismus ve 20. letech za něco příznivého, vhodného pro českou společnost. Kramář prohlásil: „Zaplaťpánbůh za to, i když se to jmenuje fašismus.“ Takže těžko soudit další, kteří o tom věděli ještě méně, jako byli intelektuálové.

Čím si vysvětlujete, že fašisté v první republice nikdy nezískali společenskou podporu?

Kotlán: Neměli schopné muže, neměli schopného řečníka. Gajda rozhodně nedosahoval úrovně Mussoliniho nebo Hitlera, ani nebyl schopný stranu vést k vítězství, aby se stala masovou.

Druhý důvod byl, že Češi a Slováci vytvořením československého státu v podstatě získali, co chtěli, a neměli v sobě něco nevyrovnaného, neměli potřebu dosáhnout víc. Oproti tomu Itálie, byť vítězný stát v první světové válce, neustále válčila s reminiscencemi na Římskou říši. A obdobně si Německo rozhodně nemyslelo, že velmocenské postavení, které má, je ve společnosti nějak reflektováno.

Baloun: Hvězda českých fašistů relativně stoupala ve 30. letech. Určitě v letech 1931 až 1933, než došlo k události, kdy za lednové noci roku 1933 částečně ozbrojená skupina členů Národní obce fašistické přepadla kasárna v Brně-Židenicích.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Bývalý nadporučík československé armády Ladislav Kobsinek zorganizoval skupinu přibližně šesti desítek různě manuálně pracujících a nezaměstnaných mužů z brněnské oblasti (především z Bučovicka a okolí) a v noci přepadli kasárna 43. pěšího pluku v Brně-Židenicích. Domníval se, že posádku ovládne a potom vyhlásí převrat, ke kterému se přihlásí ostatní vojenské posádky. A s těmi pak potáhne na Prahu a novou hlavou země ustanoví generála Gajdu.

Samozřejmě během hodiny byl tento směšný operetní puč zlikvidován. Bohužel tam byl jeden mrtvý, protože jednoho z útočníků zastřelili vojáci. Sám Kobsinek uprchl do Itálie s bratrancem Gajdy Duchoslavem Geidlem. (Geidl byl tehdy velmi mladý chlapec, a jak říkal později svým příbuzným, v podstatě vůbec netušil, do čeho jde, a domníval se, že půjde na ples. Aspoň tak to po letech sám vysvětloval.) Byli vydáni, došlo k velkému soudnímu procesu.

Kobsinek byl odsouzen ke 12 letům vězení. Vyšetřován byl i Gajda a další čelní představitelé Národní obce fašistické. A i když tisk tehdy říkal, a dodnes se to objevuje, že akci Gajda připravil, na základě dochovaných materiálů se domnívám, že je to prakticky nemožné. Tak zkušený polní velitel, jakým Gajda byl, by něco takhle doslova ubohého připravit nemohl.

Kotlán: Puč neměl žádný dopad na vzrůst českého fašismu, alespoň co se týká venkova. Tam členská základna nadále vzrůstala, ačkoli bylo vedení v čele s Gajdou částečně ochromeno. A i když vzniklo několik skupin, které usilovaly o vedení v Národní obci fašistické, a zdálo se, že český fašismus je v rozkladu, základna dál vzrůstala. Jenom to dosvědčuje, že čeští fašisté neměli natolik schopné funkcionáře, kteří by stranu vedli k velkému vítězství.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Zajímavý byl osud vůdce židenického puče Ladislava Kobsinka. Na jaře 1939, ještě za druhé republiky, byl podmínečně propuštěn. Později vstoupil do Vlajky a stal se důstojníkem Svatoplukových gard, polovojenského křídla Vlajky. Na konci války přijal německé občanství a vstoupil do wehrmachtu. Po válce se pokusil utéct za hranice, ale byl zatčen a odsouzen k dalším 12 letům vězení, tentokrát za kolaboraci.

Velmi často se tvrdí, že byl v roce 1955 odsunut a krátce nato zemřel v Německu. Je to pravda jen částečně. Skutečně byl jako řada dalších retribučních vězňů v roce 1955 propuštěn v rámci amnestie a odsunut do Spolkové republiky. Ale tam se z tohoto prvorepublikového rabiáta stal slušný středostavovský občan, který pracoval dlouhá léta v továrně na aparáty jako vedoucí kontroly a zemřel v roce 1988 v Německu.

Baloun: Od roku 1933 do roku 1935 dochází k období, kdy se fašistická základna nedá příliš vysledovat. Regionální funkcionáři jsou v důsledku židenického puče vyslýcháni, trestáni, a pokud jsou třeba státními zaměstnanci, jsou dokonce přemisťováni na jiná místa v republice.

To se myslím projevilo. Podíváme-li se totiž na výsledky parlamentních voleb v roce 1935, tak Národní obec fašistická získává 2 % voličských hlasů. To je relativně málo na to, že v některých oblastech (na venkově v jihozápadních nebo ve východních Čechách a na jižní Moravě) v době hospodářské krize fašisté ovládají některé radnice nebo jsou v zastupitelstvech.

Kotlán: V jižních Čechách, na jižní Moravě nebo až na Slovácku vznikaly celé černé koridory, jak se tomu říkalo, kde mělo množství obcí, zvláště do 5.000 obyvatel, silné zastoupení českých fašistů. Čeští fašisté toho, bohužel pro ně, nijak nevyužili a toto hnutí na českém venkově nezorganizovali. V dalších letech pak, asi i vlivem blížícího se Mnichova nebo německých snah o odtržení, jejich činnost na venkově postupně upadala.

Jak se čeští fašisté chovali kolem Mnichova? Vždyť to přece pro ně, jak to mám neustále zafixováno, měla v tu chvíli začít živná doba?

Baloun: Od roku 1935 do roku 1938 členská základna českých fašistů upadá. Myslím, že je to důsledkem toho, že je republika ohrožena a její obyvatelé se opět stmelují. Hospodářská krize obyvatelstvo vedla k pochybám o celém státu a o demokratickém zřízení, ohrožení nacistickým Německem přivedlo obyvatele zpátky k republice, kterou byli ochotni bránit. Fašisté tak najednou ztrácejí živnou půdu a zároveň částečně souzní s celospolečenským problémem a jsou ochotni bránit nikoli republiku, ale národ.

Kotlán: Také začínají mít ideologický problém. Český fašismus byl ostře protiněmecký, na druhou stranu část českých fašistů obdivovala Hitlerův radikální postup, takže začala sympatizovat s Němci a s nacismem vůbec.

Čili protiněmectví začíná najednou mizet?

Kotlán: Nedá se říct, že úplně mizí,ale každopádně tyto rozdílné názory jednotlivých funkcionářů část fašistických jednot ochromují.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Radola Gajda napsal dopis prezidentu Benešovi, v kterém se dával do služeb na straně obrany republiky. Konec konců i jednotlivé fašistické organizace či složky organizovaly různá shromáždění či aktivity na podporu obrany státu. Současně však musíme říct, že český fašismus se po celou dobu své existence nikdy nezbavil antiliberálních stanovisek, svého antisemitismu a značné míry demagogie ve svém vystupování.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Část prvorepublikových nacionalistických fašistů se stáhla z politického života, část ovšem přešla na vyloženě proněmeckou pozici. Je to vidět u Vlajky, která se sice ve 30. letech stavěla jasně protiněmecky. V období druhé republiky a její ilegální činnosti se ovšem vyměnila vedoucí garnitura a přišla nová, reprezentovaná především Janem Rysem-Rozsévačem. Ta přechází vyloženě na proněmeckou pozici, hlásí se k německému nacionálnímu socialismu a v letech okupace se stává nejpočetnější a nejvíce nenáviděnou kolaborantskou organizací, doslova symbolem kolaborace.

Kotlán: Čeští fašisté nepochybně cítili v druhé republice určitou šanci. Ukázalo se to v několika dnech před březnovou okupací v roce 1939. Tehdy si mysleli, že by na základě ideové spřízněnosti s  německým nacismem mohli nacistům nabídnout, že budou řídit český stát v duchu fašistických myšlenek, byť českého fašismu. Nedošlo k tomu, protože pro nacisty nebylo výhodné vrhnout se do tak dobrodružného projektu, jako byli právě čeští fašisté.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Čeští fašisté byli známi poměrně násilnými projevy, a Němci potřebovali v protektorátu klid, a ne hasit ještě tyhle rozbroje. Také věděli, že nemají faktickou politickou sílu, že to jsou křiklouni a že jimi většina národa v podstatě pohrdá. Naši fašisté tak pro ně neměli větší hodnotu. Možná je měli v prvních měsících protektorátu jako jakousi politickou rezervu, to ale velmi brzy skončilo.

Baloun: Německé okupační úřady nepodporovaly dobrovolnou kolaboraci, kterou představovali čeští fašisté, třeba Vlajka. Podporovaly kolaboraci vynucenou, která vzniká ze samé brutality okupačních úřadů. To jest, jedinec je donucen ke spolupráci, protože je ohrožena jeho existence, nebo cítí ohrožení existence samotného národa.

Takovým představitelem byl třeba Emanuel Moravec, který byl podporován okupačními úřady a který vedl spory s Vlajkou. Nakonec se německé úřady v letech 1942 a 1943 jednoznačně rozhodly podpořit v těchto soubojích Emanuela Moravce a vedení Vlajky poslaly do koncentračního tábora v Dachau.

Čili Rys-Rozsévač, známá postava české kolaborace, neměl šanci?

Kotlán: Nacisté potřebovali schopné lidi, kteří budou řídit protektorát. A to, že je někdo ideově spřízněný, že přestoupil na nacistickou bázi, není zárukou, že stát bude fungovat tak, jak nacisté potřebovali. Takže je to sice hezké, že se někdo stal českým nacistou, ale neznamená to, že by byl povolán řídit kolos, jakým je stát.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Morava je z pohledu fašistických a nacistických skupin velmi zajímavá, protože jich tam vzniklo hned několik. Jednou z nejznámějších a nutno říci nejbizarnějších, byla Národopisná Morava, která je spojena s Jožou Uprkou a především s jeho synem. Zajímavá je především tím, že tam vznikly akcenty možného odtržení Slovácka od území protektorátu a připojení ke Slovenskému štátu. (Němci tuto myšlenku zcela rázně smetli ze stolu.) Jsou rovněž známy výpravy představitelů Národopisné Moravy za K. H. Frankem a dalšími představiteli protektorátní politické sféry. Byla to jedna z mála skupin, která existovala až do osvobození, většina z ostatních spolků a stran zanikla někdy v polovině druhé světové války.

Z dalších výrazných moravských stran určitě stojí za zmínku takzvané zelené hákové kříže, jinak strana s předlouhým názvem Národně socialistická česká dělnická a rolnická strana. Pozoruhodná byla především osobou svého vůdce, jímž byl František Mikuláš Mlčoch.

Mlčoch byl původně rakouský důstojník, pak krátce důstojník československých legií. Z těch byl propuštěn a stal důstojníkem srbských legií, nakonec byl důstojníkem Rudé armády. V roce 1919 se vrátil už s rodinou, kterou založil v Rusku, do Československa. Prohlásil se ovšem za majora československých legií a tehdejší ministr Klofáč mu kupodivu uvěřil. Mlčoch byl jmenován zástupcem velitele pražské posádky a dokonce povýšen na podplukovníka. Protože se ale později stal jedním ze zakládajících členů komunistické strany a účastnil se pochodu husitských žen na Hrad, byl z armády propuštěn. Také byl s dalšími komunisty jedním z aktérů kladenského pokusu o převrat a se svým přítelem Antonínem Zápotockým byl zatčen a odsouzen k osmi měsícům vězení. V roce 1923 se odstěhoval do Sovětského svazu. Vrátil se někdy po roce 1933 a živil se různě. Byl prodejcem vína, zároveň vyučoval jeptišky cizím jazykům, kterých uměl asi šest. Po vzniku protektorátu založil Mlčoch tu svou obskurní stranu a měl poměrně velké politické ambice.

Zajímavá byla symbolika strany. Používali vlajku NSDAP, ovšem hákový kříž nebyl černý, ale zelený. Mlčoch to vysvětloval tak, že rudá barva představuje spojení s dělnickou třídou a zelený hákový kříž spojení s půdou. Vždycky totiž opakoval, že je synem z hanácké chalupy či z moravské hroudy.

Tato strana by snad byla směšná, kdyby řada jejích členů nekolaborovala natolik, že udávala spoluobčany gestapu. Nejeden občan z kojetínského okolí tak skončil v rukou gestapa, někteří byli ubiti nebo popraveni. Používali také značný nátlak na starosty obcí v regionu a snažili se je i udáváním dostat z jejich pozic a získat je, což se jim zpravidla nepodařilo.

Na konci druhé světové války se Mlčoch pokusil přejít na druhou stranu tím, že vydal odboji plány opevnění některých moravských posádek. Nicméně po válce byl pochopitelně jako jeden z výrazných kolaborantů zatčen a mimořádným lidovým soudem v Uherském Hradišti odsouzen k trestu smrti.

Hovoří historik Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR:

Radolu Gajdu nemůžeme označit za programového kolaboranta. Vždy zůstal výrazně protiněmecký a nevyvíjel žádné výraznější aktivity, které by směřovaly ke kolaboraci. Naopak se podílel na určitých formách podpory odbojového hnutí. A to finanční pomocí některým perzekvovaným osobám, ale i spoluprací s některými odbojovými složkami, které například vysílaly v prvním období okupace československé vlastence do zahraničí.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

U některých jednotlivých osobností jejich skutečně vyhraněný xenofobní názor, především jejich antiněmectví, vedl k tomu (s velkým překvapením pro dnešní badatele), že našli kontakty k odboji a dokonce se odboje účastnili.

Byl to třeba případ jednoho ze zakládajících členů Národní obce fašistické Jana Karlíka (bývalého štábního kapitána, v meziválečném období advokáta), který byl velmi aktivní v odboji a potom byl Němci popraven. A v koncentračním táboře zemřel rovněž jeden z otců českého fašismu, doktor inženýr Zdeněk Zástěra, který spolupracoval v odbojových aktivitách s premiérem Eliášem a snažil se, seč mohl, zamezit vstupu vlajkařů na legální politickou scénu.

Dá se tedy říct, že nacistická okupace paradoxně rozštěpila český fašismus.

Kotlán: Tehdy se ukázalo, že část českých fašistů je fašisty jen z kariérismu, a když zvítězila německá forma fašismu, ochotně přestoupili a stali se konfidenty a kolaboranty. Kdežto ti čeští fašisté, kteří byli fašisty z přesvědčení, utlumili svou činnost a přestali se zajímat o politický život. A to se týkalo i vedení v čele s Gajdou.

Které fašistické iniciativy a aktivity byly nejsilnější? Tedy kromě Vlajky.

Baloun: V období protektorátu by to byla obnovená Národní obec fašistická, přestože Gajda její členy zavedl do Národního souručenství,čímž ji rozpustil.A pak by to mohly být zelené hákové kříže a Český národně sociální tábor a podobně.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Za druhé republiky vznikly poměrně silné fašistické skupiny také na Brněnsku. V jejich čele stál hoteliér Jaromír Vala, kolem kterého vznikla polovojenská skupina Fašistické gardy. Později po spojení části členstva těchto gard s Vlajkou vznikly Svatoplukovy gardy.

Vala organizoval antisemitské pochody Brnem, kterých se účastnili i příslušníci SA. Během těchto pochodů docházelo k násilným útokům na židovské spoluobčany. Všeobecně se tvrdí, že při nich měl být zavražděn jistý doktor Drexler. Podařilo se mi náhodou objevit jeho pitevní zprávu a zdá se, že zřejmě zemřel na infarkt, ovšem s velkou pravděpodobností právě kvůli hrůze z toho, co viděl kolem sebe.

Jedním z nejobávanějších mužů okolo Jaromíra Valy byl jistý František Vocílka, který používal umělecké jméno Karel Mario. To byla skutečně záhadná osoba. Po válce se domnívali, že to byl redaktor, někdo tvrdil, že to byl zpěvák Armády spásy, a další, že organizoval prostituci. Vocílka byl velice nebezpečný udavač. Kvůli podvodům nakonec skončil ve vazbě gestapa v Kounicových kolejích. Tam se stal obávaným kápem a údajně ubil několik spoluvězňů.

Jeho osud se nikdy nepodařilo stoprocentně odhalit. Podle některých názorů byl po válce bez soudu popraven, podle některých zahynul při bojích o Brno. Nelze ale vyloučit ani to, že se mu podařilo uprchnout do západní Evropy a žít pod falešnou identitou.

Jak se chovali lidé k českým fašistům, když skončila válka? Vyřizovali si s nimi účty?

Baloun: Určitě.Vzhledem k tomu, že dekrety, které se vztahovaly na kolaboraci, kam byli čeští fašisté zařazeni, měly platnost od května 1938: tedy na období ohrožení republiky, pak na druhou republiku a poté na protektorát. Fašisté tak byli většinou souzeni a byly s nimi vyřizovány účty za jejich chování ve druhé republice, kde byli nejvíce vidět.

Kotlán: Většina českých fašistů ukončila činnost už před druhou republikou a později protektorátem, takže byli v pozadí zájmu a asi nebyli těmi hlavními, na koho se zaměřovala nenávist. Spíš to bylo zaměřeno právě na jednotlivce, kteří byli vyloženými kolaboranty.

Hovoří historik Ivo Pejčoch z Vojenského historického ústavu:

Radola Gajda byl po válce vzat do vazby, byl vyšetřován Národním soudem v Praze. Nebylo to tak za činnost za války, protože nekolaboroval, ale za jeho účast v Českém národním výboru. Ten vznikl v den okupace a snažil se vytvořit pravicovou vládu, měl však vyloženě jepičí život. A také to samozřejmě byl trochu trest za jeho aktivity ve 30. letech a v období druhé republiky.

Odsouzen byl pouze ke dvěma letům vězení, které v podstatě pokryly vazbu, takže byl velmi krátce po vynesení rozsudku propuštěn. Gajda byl však vážně nemocen a nedlouho nato, v roce 1948, zemřel údajně na leukémii.

Myslíte si, že současní neofašisté, neonacisté asi v této souvislosti říci nejde, mohou navazovat na kořeny starého českého fašismu?

Kotlán: Můžou nebo to rozhodně dělají. Spojovacím článkem mezi českým fašismem, nacismem a současným neofašismem a neonacismem je antisemitismus. Ten zůstává ve všech těchto hnutích. S tím dalším už ale mají ideologické potíže. Takže není vždy jasné, jestli současné uskupení je neonacistické nebo neofašistické, ať skrytě nebo zřejměji, protože ty prvky míchají dohromady a vytvářejí různé konstrukty, jako že jsme coby Češi jakousi slovanskou větví, slovanským kmenem vyvolené árijské rasy a podobně. Nelze to tedy přesně identifikovat, ale inspiraci mají.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Slimova pošta se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

102 reakcí na Český fašismus

 1. Rosťa napsal:

  Trochu s tím zavazím mimo téma. Umí někdo rozklíčovat toto, co pro mě, technika, není až tak srozumitelné?
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Analytik-varuje-Cina-a-Rusko-si-mohou-vybrat-cas-kdy-zautoci-na-dolar-433350

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Obávám se, že na rozklíčování není potřeba bankéř či ekonom, ale věštec či přímo nějaký bůh. Pochybuji, že se v tom vůbec někdo vyzná.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Já bych řekla, že je to poměrně jednoduché. Obojí mají moc a moc směnek a pod. akvizicí na dolary. Kdyby udělali změnu včil – hned – byla by z toho makulatura. Jistě, jsou vázáni vnitřními předpisy a tak je potřeba „důvod“ proč se jich zbavit. Z čeho si myslíte, že byla financován ten podmořský energovod na Krym, z čeho je financován ten most… z čeho je financována ta modernizace zbraní a nový bajkonur. Z čeho číňané kupují zemi a modernizují afriku? a kupujíé pozemky na Ukrajině?.
    Myslím, že jakmile zásoby tištěného a ničím nepodloženého dolaru klesnou na míru – únosnou k odpisu… bude šmytec. A podle zběsilosti amíků a připravovanými akcemi NATA.. nemyslím že to bude dlouho trvat. Protože určitě vědí jak se ty „druhdy “ vhodně uložených – pro ně peněz“ ztenčují.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Nutno připomenout – v které době se ty vnitřní finanční předpisy dělaly a pod čí kuratelou…

     To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Jistě. Ale to není všechno, je tu mnohem více faktorů. Například, v mnoha zemích – Rusku ale hlavně Číně, slouží US dolar jako další vnitřní měna. V Číně jako proexportní ekonomice se udává, že až 30% vnitřního obchodu mezi čínskými (především vývozními) firmami probíhá přímo v dolarech. Důvodem je jejich vazba na export a řízená směnitelnost juanu. Juan nemá plovoucí kurs, určený tržně, ale řízený, renminbi – tedy směnitelný juan – je přidělován a proto mnoho čínských firem jede interně ještě v dolarech. To je pro Číňany v prípadě potopení dolaru velký problém. Někde se psalo, že mají plán jak vymýtit dolar z interního obchodování, aby je to nepoškodilo, což vycházelo na 30 let.

     Pak tady je vazba dolaru a ceny zlata, což je také problém. Existuje plno „papírového“ zlata, obšem fyzického je asi 100x, možná i 1000x méně. Cena fyzického zlata je proto držena uměle nízko, faktická by byla třeba 20x větší. Což by zase potopilo celou světovou ekonomiku, např. veškerá elektronika by cenově stoupla minimálně 10x. Nebo by musel 20x spadnout dolar.

     Prostě těch navázaných problémů je bezpočet, a jakmile se pohne jedním ukazatelem, zblázní se všechny ostatní věci – vše je propojeno, vše souvisí se vším. Proto dnes nikdo neví, co s tím malérem dělat. Že je katastrofa neodvratná, to vědí všichni, ale kdokoliv se do toho bojí šťouchnout, protože hrozí, že se stavba sesype jak domeček z karet.

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Kdo ví – ale mne tak nějak nakopl jeden článeček už nevím kde – jak říkají slováci – škodoradostné konstatování , že činské HDP byylo loni nižší a se stejnými „odbornými komentáři“ analitika. . Co mi ale chybělo – roztřídění v jakých komoditách. Protože většina exportu do Evropy – druhů zboží – zvlášť v imigrační tsunami – by se měla zvýšit.. ne snižovat… No, je to jen takové….. a co když už na to našli mast… stačilo by porovnat výše ztrát s plusy… Kdo ví pravdu nám nepoví – dokud to nebouchne.

      To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Výborný článek.
  Radola Gajda a celý český fašismus určitě zaslouží pozornost. Skoro se mi zdá, že k fašismu jsou připojováni dost neoprávněně, i když se za fašisty sami prohlašovali.

  Co potom Pilsudsky a celá tak odporná klika polských plukovníků a generálů ? Beckovské Polsko ?
  To byli fašouni od začátku, v mnoha ohledech větší než všichni ostatní. Jen díky své slabosti nedostali tolik příležitostí k vraždění.

  To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  Fašismus – nacionalismus – Skotsko – jednodruhová whíísky. 🙂
  Aby to nevypadalo jako OT

  http://www.novinky.cz/muzi/400268-vyrabi-whisky-v-indii-odbornici-jen-krci-rameny-a-od-skotske-ji-nerozeznaji.html

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   To jsou věci. Němci obchodují, Židi válčí, Bulhaři vyrábějí počítače, Holanďané pěstují rajčata a Indové vyrábějí single malt whisky. Svět se v kravskou obrátil.
   🙂

   To se mi líbí

 4. Asfalt napsal:

  Byla to ideologie levicová, nebo pravicová? Nebo jenom nedemokratická? Jak to je?

  Kotlán: Zdržel bych se pravo-levého dělení, protože mimo intence demokracie to postrádá smysl. Spokojil bych se s tím, že to byla extrémní ideologie.

  Kdybychom tam přesto chtěli hledat nějaké pravicové nebo levicové prvky, našli bychom tam obě skupiny prvků, takže je to bezpředmětné. Na jednu stranu se čeští fašisté oháněli konzervativními hodnotami, katolickou nebo vůbec náboženskou výchovou. A na druhou stranu usilovali o to stát se masovou stranou a mít silný stát, což jsou zase prvky, které se přiřazují levici.

  Myslím, že by stálo za pokus ujasnit si, co je vlastně ta pravice a levice. Konzervativní hodnoty přece nejsou pravicové ani levicové, jsou prostě konzervativní, byť pravice se k nim hlásí možná častěji. Asi proto, že když se pravolevé vidění vytvářelo, konzervativní myšlení hájilo právě pravici, zatímco liberální myšlení levici. To ale bylo před 200 lety a věci plynou. Konzervatismus v opozici s radikalismem je spíš otázkou toho, kdo je právě u moci a kdo chce změnu.
  To stejné kolektivismus. Dnes ho hájí možná více levice, zatímco pravice stojí za individualismem. To ale není otázka pravolevého vidění. Právě fašismus je příkladem ultrapravicového (tedy nerovného a sebe nadřazujícího) kolektivismu (zatímco levice stojí za rovným kolektivismem a už vůbec za sebe nařazujícím třeba národem nebo co tím kolektivem má být). V nacismu ultrapravicový kolektivismus akceleroval do nacismu, italský fašismus spíše do korporativismu. Důvod byl jasný, zatímco v Německu šlo o ukřivdění a ohrožení německého národa, v itálii spíše o antikapitalismus. Pozn.: Slůvka spíše znamenají, že i zde neplatí binární logika.

  Ano, korporativismus je dnes prezentován jako antidemokratický radikalismus, ale šlo o reakci na zkorumpovaný systém politických stran, jejímž cílem mělo být právě „více demokracie“. Jistě, politické korporace asi nevyhovovaly mnohým stejně tak jako jim už vůbec nevyhovovala autoritativní demokracie v zemích socialistického bloku. Patent na demokracii je pak jen jeden, protože právě ten některým vyhovuje. Myslím, že na tuto okolnost bychom ve svých úvahách neměli zapomínat. Ta „jediná možná demokracie“ má svůj zájmový, méně již věcně obhajitelný důvod.

  Dnes vidím dvě odrůdy fašismu. První je ta, co ve své nadřazenosti bombarduje jiné země, druhá je ta, co pak ve své nadřazenosti považuje uprchlíky za „kozomrdy“ (z mé strany jen neutrální slovní zkratka pro hanobení jiné skupiny lidí na základě své domnělé nadřazenosti a tomu odpovídající smýšlení). Ani jedno, ani druhé není levice, nýbrž ultrapravice. Lhostejno pak, zda je tato ultrapravice antikapitalistická (jako původní fašismus), nebo prokapitalistická (k čemu původní fašismus konvertoval), kolektivistická, nebo individualistická, konzervativní, nebo liberální. Levice je o rovnosti lidí, z nichž některé sice v naší výsosti nechceme (a má to být naše výsost, tedy v preskripci nezávislá moc lidu na území našeho státu), ale nejsou to podřadní „kozomrdi“. Již vůbec levice není o tom, že se cítím být oprávněn bombardovat cizí zem nebo „agresivně poučovat“ třeba to Rusko (zatím jen Rusko). Něco takového je ultrapravicový extrémismus, tedy podle mě fašismus. Jistě, vedle jiných znaků, ale ultrapravicový extrémismus je ten nejsygnifikantnější. Zastírat to, jak se o to možná jemně pokouší i článek, považuji spíše za propagandu (obdobnou tvrzení, že fašismus a socialismus je totéž). Ano, v sociální politice byl fašismus spíše stranou středu (jako dnes KDU-ČSL), to však nebylo podstatou. Z tu bych spíše viděl i ten Bělobrádkův antikomunismus (skutečná účelová podstata fašismu).

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Při všem teoretizování mě udivuje, že se nikdo nepozastavuje nad současným režimem Západu, který zcela jistě blíže než k demokracii má k fašismu, tedy korporátnímu kolektivismu – žádný kapitalismus to již dávno není. Současná doba naplňuje až příliš mnoho klasických fašistických znaků, od zglajchšaltování médií po moc korporátů, …

   Slovem „kozomrd“ není definována žádná nadřazenost, označuje to islámské džihádisty.
   Islamisté nejsou „podřadní“, oni jsou pouze „znevýhodnění“, jak se dnes politicky-korektně říká – a sice svým popíráním kauzality, od čehož se odvíjí mnoho dalších věcí. Problém vězí velmi hluboko v jejich věrouce, naplno od té doby, kdy v počínající islámské filosofii zvítězila klika al-Ghazálího, který mimo kauzality zrušil i filosofii.

   Etnicky je to podobné, protože islám vyhovuje plně arabskému naturelu. S Peršany, Malajci, Indonésany, … je i islám úplně jiný, oni tuhle anti-civilizační vražednou ideologii mají jen na povrchu, který překrývá kulturní pozadí jejich starých civilizací. Ostatně, těm „kozomrdi“ nikdo neříká, také od nich žádní džihádisté nepochází.

   Že „Gajdovci“ nebyli až tak úplně fašisté, pouze se přihlásili k tehdy modernímu a údernému směru, svědčí i to, že je nepodporoval žádný kapitál ani vysoké vládní kruhy, bývalá šlechta atd., jako v jiných skutečně fašistických zemích, například v Polsku či Španělsku, Portugalsku, Itálii. Svým způsobem je toto jejich označení chybné, ačkoliv se k tomu sami hlásili.

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Váš první odstavec! Třeba se mi tak líbí (nejspíš) proto, že něco podobného tvrdím už pěkných pár let.
    Abych nebyl za mudrce, dodávám sebekriticky, že jsme o tom už před válkou diskutovali s okresním hejtmanem.
    Slime, článek jsem ještě nečetl, na to musím mít čas. 😦

    To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    „Při všem teoretizování mě udivuje, že se nikdo nepozastavuje nad současným režimem Západu, který zcela jistě blíže než k demokracii má k fašismu, …“
    Ale pozastavuje, a to ještě daleko dříve, než jste tu byl. Někteří souhlasili, jiní ne, ale tak už to chodí.

    Slovo „kozomrd“ je nadávka, a to dost těžkého kalibru. Toto je objektivní skutečnost bez ohledu na vaše mentální rezervace. Člověk, který se nad nikoho nenadřazuje, pak skupinu lidí na základě jejich příslušnosti nehanobí. Mohu se ale mýlit a třeba je dnes normální chovat se neslušně jen tak bez důvodu. Souvislost mezi „kozomrdem“ a islámským džihádistou pak už nevidím vůbec. Tím, že někdo souloží s ovcemi, přece není dáno ani jeho náboženství, ani jeho náboženský militantismus. Alespoň já ve slově kohzomrd nic víc než uvedenou soulož nebo potomka kozi (nic o náboženství, natož militantním) nevidím.

    To se mi líbí

    • K-k. napsal:

     „seděla jsem si na tlapkách“ už dost dlouho – myslím, že je čas na komentář: nechci se účastnit diskuzí, kde někdo vytrvale nazývá jiné lidi „kozomrdy“, „negry“, „čmoudy“, „slimáky“ a podobně a rozněžňuje se nad tím, jaké má štěstí, že on je příslušníkem té vyspělé bílé rasy (ano, i tohle tu před časem zaznělo). Z takovéhleho černobílého vidění světa se mi dělá šoufl – a teď se znalci mohou vyjádřovat k tomu, jestli jsem sluníčkář, havloid, nebo něco podobného. Já se za nic takového nepovažuji…
     Asfalte, jsem vám vděčna za vaše vstupy.

     To se mi líbí

     • Asfalt napsal:

      Díky, K-k.
      Nechci být znalcem, ale nejste ani sluníčkáč, ani havloid. Jste jen normální člověk. Doufám pak, snad ne marně, že to kritérium normálnosti ještě nějakou dobu vydrží.

      To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Hlavně ať vám vydrží ta doba, která vám dá možnost, se o tom nebavit.
      Mnozí Němci, Francouzi či Švédové už se asi o rovnosti všech lidí mohou každý den přesvědčovat na své kůži.
      Ono je jedno, jak kdokoliv nazývá sám sebe nebo jiné, vždycky je důležitá realita.
      A jestliže se vám do baráku nastěhují 2 romské familie, které „potřebují nejvíce pomoc od svého okolí“, můžete pak přememýšlet o rovnosti lidí……ale nemůžete už realitě uniknout.
      Jak krásné byly časy, když za socialismu byly čas od času vidět plakáty, kde se za ruce držely děti černé s bílými, žlutými a rudými, s nápisem „MÍR“, když tady žádní barevní nebyli, takže jsem nabyl tehdy přesvědčení, že černoch se od bělocha liší jenom tím, že je černý.
      A jak jsem pak v dospělosti byl zklamaný, když jsem zjistil, že to tak není a že věc je daleko, daleko složitější…..

      To se mi líbí

      • K-k. napsal:

       Realitě se nijak nesnažím unikat. Ano, je to mnohem složitější – představte si, že znám romské rodiny, vedle nichž bydlet bych si považovala za čest a znám bílé rodiny, od kterých je nejlepší se držet hodně daleko. (A pochopitelně i opačně.) A představte si, že jsem zatím ani nepostřehla, že by „negři“ a „kozomrdi“ měli nos narostlý jinde, než mezi očima. Žijte si blaze ve svém černobílém světě.
       Myslím, že tahle debata nemá smysl, řekla jsem, co jsem chtěla říct, dál už bych se jen opakovala – a vy nejspíš taky. –

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Lehce se vám mluví o tom, že se nesnažíte unikat realitě, když jí zatím ještě nemáte vedle sebe.
       Lehce se vám mluví o dobrých romských rodinách, když nežijete vedle těch špatných.
       Sytý hladovému nevěří- a to je důvod, proč je třeba v Německu tolik snědých a černých „doktorů a inženýrů“.
       Také znali ty dobré-a nyní tam mají 1 500 000 těch pochybných a už NIKDY se jich nezbaví, a navěky je budou živit- a k tomu tisíce trestních oznámení o násilné trestné činnosti, kterou nikdo neřeší.
       Vy ve své naivitě myslíte, že MŮJ svět je černobílý, protože mluvím o tom horším, co se může stát.
       A vy to černobílé nemáte, protože mluvíte o tom lepším.
       Reagujete na svůj sen, ne na moje názory, protože o tom jsem psal, že si ZATÍM můžete vybrat.
       Mnozí z těch, co znali ty hodné romské rodiny a či hodné barevné si ale už vybrat nemohou, pochopitelně to odskáčou ti chudí a chudší.
       Žádná diskuze není zbytečná, pokud mají oba zájem diskutovat,
       Diskuze obohacuje.
       Jenže vy nemáte zájem, a tak napíšete, že to nemá cenu.
       Jistě, diskutovat s kýmkoliv není povinnost kohokoliv, jen pak byste si měla nechat pro sebe svoje chytristické žvásty o černobílých světech někoho jiného.
       Já znám také dobré cikánské rodiny, a dokonce i dobré barevné.
       Jenže….to víte, soudit svět jsem se podle toho zatím nenaučil.

       To se mi líbí

      • K-k. napsal:

       Vittto, žiju v severních Čechách a v těsné blízkosti dvou „sociálně vyloučených osad“, jak se teď těch slumům vznešeně říká. Nic o mě nevíte a přesto si bohorovně dovolujete prohlašovat mne za naivku, co vede chytristické žvásty. Takže dovolte, abych vám oplatila vaším stylem: vaše moudra si laskavě nechte pro sebe a pro ty, kteří s vámi vysílají na stejné vlně. Debatovat s někým, komu zbývá jen asi tak půl kroku k tomu, aby některý národ oklasifikoval jako „untermensche“ považuji skutečně za ztrátu času. Napadají mne mnohem ostřejší reakce na váš výlev, ale nechci tu zostřovat napětí.

       Pane Bavore, omlouvám se – a pokud to uznáte za vhodné, můžete tenhle příspěvek smazat.

       To se mi líbí

      • Hudec napsal:

       Mně to nedá, abych se nezapojil, i když vím, že je to zbytečné.
       Výraz „kozomrd“ je mi cizí a nepoužívám ho, ale celkem chápu jeho autora. Ono je totiž spíše výrazem zoufalství z bezmocnosti, než snahou o reálný popis skutečnosti. Asi jako když včera fanoušci Baníku včera po prohře v Plzni nadávali podobnými slovy všem, kdo šli kolem nich.
       Jenže zatímco včera šlo v Plzni jen o blbý fotbal (což je podle mě idiotská hra s ještě idiotštějšími fanoušky), ve věci imigrace a soužití s „nepřizpůsobivými“ jde o věc vážnou a důležitou a možná i fatální. Tam nějaký ten ostřejší výraz jsem ochotný bez problému tolerovat.
       Nepřizpůsobiví? Miluji nadevše hraběcí rady! Pár let s Cikány v jednom domě mne vyléčilo z i jen náznaků jakékoliv tolerance! Již nikdy!
       Mít někoho rád je věc emocí. A ačkoliv to jistě neplatí stoprocentně, „mít rád“ zpravidla souvisí s tím, „mít za něco rád“.
       A tak mám rád svou rodinu a přesně vím proč. Mám rád i své sousedy a také znám k tomu důvody. Mám rád své kamarády a klienty, své řeznice a zelinářky a paní Trnkovou, který á obchod s italskými specialitami. Své květinářky a svého krejčího (vydřiducha starého, ale schopného). Mám rád i městské policisty, protože by bez nich bylo v ulicích hůř, a učitele/učitelky svých vnuků. Mám rád svoji zubařku (a to uznejte je už něco!) a také většinu lidí na ulici, když se alespoň trochu usmívají. A chirurga Zbyňdu Krause, který mi léčí zánět v patě.
       Ale Cikány mít rád? A za co? Imigranty mít rád? Za co?
       I tu naši toleranci, ne snad až lásku, či „mít rád“, by si měli něčím zasloužit, ne? Nic takového nevidím.
       Paní Katy a Asfalte, vy snad o něčem takovém víte? Rád si to v nějakém vašem textu zde u Bavora přečtu a předem děkuji za poučení. „Evropské hodnoty“ a podobné imaginární veličiny zkuste případně exaktně definovat, abych pochopil, co tím myslíte, neb není veličina jako veličina a jak pro koho a jak kdy.
       Pardon, omlouvám se za poněkud exaltovaný tón, ale také už si „nějak dlouho sedím na tlapkách“.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Do prdele, kolik máte v Plzni imigrantů? Máte tam tak Vietnamce, který tam nejspíš mít chcete a Ukrajince, který potřebujete na nádeničinu.

       To se mi líbí

      • Hudec napsal:

       Slime, zrovna tebe budu poučovat o tom, že důležitější než stávající situace jsou trendy. Česky řečeno – až tu budou, tak bude pozdě. Jako ve Francii, v Německu, v Belgii, v Holandsku, ve Švédsku…. Tam všude už vědí, že se ocitli ve slepé uličce, jen si to někde už přiznávají a jinde ještě ne.
       „Žádni masivní připrchlíci tu nejsou“ – no, chvála bohu. Jen aby to vydrželo.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Tohle je ten největší problém. Proč se bát, když tu nejsou? No přece právě proto, aby tu nikdy nebyli. To je něco, co mnoho sluníček a podobných existencí nechápe.

        To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Fajn, to už se mi víc líbí. Žádní noví.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Takže jste mě už zase označila za někoho, kdo má půl kroku k nacifikaci.
       Běžte si laskavě bojovat s nějakým skutečným náckem vy chytračko, jenže to byste držela ústa, protože ti jsou nebezeční.
       Ti, co si je sama vybájíte zase tak nebezeční nejsou, takže je opět snadné statečně proti nim bojovat.
       Vy nejste sluníčkářka, vy jste něco ještě horšího.
       Vy jste zbabělec, který se bojí pojmenovat nějaký reálný stav společnosti i sama před sebou.
       Přesně…vy nic, vy muzikantka, hlavně ne násilí a dodržovat zákony dobrým slovem.
       Vsadím se, že ty náhubkové zákony vám nejsou nijak proti mysli, že ne?
       V těch vylouřených lokalitách…co myslíte, za jak dlouho se počet těch vyloučených zdvojnásobí?
       A on se zdvojnásobí a zase zdvojnásobí a pak zase.
       Kam pak s nimi?
       Před tímhle nemůžete uniknout, protože to se takovýmhle přístupem prostě stane.
       Jak to vyřešíte, kulatým jednacím stolem?
       Integrovat se je nepovedlo ani komunistům, byť se jim povedlo naučit je číst a psát.
       Tihle se už takovými zbytečnostmi nezabývají, ale alespoň udělali z Cikánů Romy, a také uchtějí postavit velký památník v letech!
       Gratuluji!

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       pane HUDEC
       Nezdá se VÁM že jste uplně nesmyslně otočil to co aspon já pochopil od K/K,MYSLIM TEN smysl.

       NIKDO OD vás nechce je mít rád,vždit i lidi stejné skupiny mezi sebou mají určité antipatie.JE TO NORMALNÍ lidská vlastnot,obzvlast když ta určitá skupina zneuživá systém…..viz třeba Cikani,uprchlici………… jde jen oto to udržet v mantinelech,aby to nepřešlo v pogrom na určitou skupinu,VICEMENĚ rozumní lidi si tyto věci proberou ,bud že k těmto skupinám mají antipatie ale tim to končí,ale pak jsou lidi kteří maj sklon podlehat takové davové nenavisti která nekončí tou antipatii respektive jak nazývate proč bych je měl mýt rad.
       VÍTE trochu jsem to zažil zde proti cikanům,jeden blbec zfanatizoval i rozumné lidi a stačilo malo,nebyt těžkooděnců tekla krev možná i mrtví……….a začne to slovama tohoto druhu………taky je nemám rád ale pod praporem toho blbce jsem nebyl a otom to je…..rozumnej člověk nepodlehne……….to je to nebezpečí teto cesty,ty prvky určitého extremismu jedno jak to pojmenovat

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       No vida, tata to napsal přesně.

       No ale dneska je 1. máj. Když jsem byl asi před pěti lety v Palermu, na zdi byl velký nápis: ANTIFASCISTI SEMPRE ! 😀

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       vittta napsal:
       1.5.2016 (19:59)

       TEN jeden palec dolu je odemně,zde jste přesně překročil určité hranice…….jste hodně rozpurná osoba,to už není diskuze to je osobní utok.DOST často se ohrazujete proti zařazovaní, přitom je to jen reakce nato co napišete,bez osobniho utoku……….přitom a né poprvé chodite naprosto nad rámec co se dá považovat je za reakci,naopak je to naprosto osobní utok na ktery nemate pravo

       To se mi líbí

     • tata napsal:

      Rozumné a vystihujicí…….NECHAPU TO 1 MINUS.
      JAK JSEM NAPSAL v jiné reakci zaleží na kontextu ……….třeba slovo negr je už velice těžké ho zařadit jako neutralní……………a naprosto s VÁMI SOUZNÍM

      To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Máte pravdu, kozomrd je nadávka. Je to moje reakce na zcela nenormální situaci, kdy se o islámu nesmí říkat, že to není náboženství, že je to ideologie snad ještě horší než fašismus a nacismus dohromady. Je to dehumanizace říkat jim kozomrdi, jistě. Protože islamisté nás za lidi NEPOVAŽUJÍ, ale naše oficiální fašistická mediokracie to zakazuje říkat – jim to vyhovuje, islám je v zásadě jejich spojenec proti nám. A domnívají se, že v budoucnu proti Rusku a Číně.

     Je to podobné jako s Hitlerem – nechápou, že islám první spolkne je.

     To se mi líbí

 5. Joda napsal:

  Přispěji perličkou k danému tématu.
  Můj soused z našeho jihočeského městečka mi vyprávěl, že v roce 1945 měl 16 let. Jednoho dne koncem května si ho zavolali na Národní výbor a sdělili mu, že jako příslušník fašistické rodiny je dán k dispozici Rudé armádě. Hned si ho dva sovětští vojáci odvedli do svého tábora. Tam se setkal s několika dalšími českými mladíky. Od vojáků dostali za úkol hnát dobytek směrem na východ. Stádo postupovalo pomalu, takže až po třech týdnech se dostali někam k Vídni. Tam se mému sousedovi podařilo utéct. Tajně se vrátil domů a začal zjišťovat, proč je jejich rodina označována za fašistickou. Otec se mu přiznal, že při jedněch z prvorepublikových voleb to hodil České straně fašistické. Dušoval se, že to nikomu neřekl. A to i v první republice byly volby tajné!.

  To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Tak nám zastřelili Ferdinanda, paní Mullerová
  http://ua-reporter.com/novosti/196085?_utl_t=fb

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Арсения Яценюка якобы нашли мертвым у себя на даче

   Pokud se ukáže, že je to fake, tak ho podle pověry čeká dlouhý život 🙂

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Kdo ví, třeba aby jej v té Argentině nehledali,,,,,

    To se mi líbí

    • berkowitz napsal:

     Seňa Jacenjuk je na tématickém zájezdu v Argentině.
     Ten zájezd se jmenuje : „Po stopách Mengeleho a Eichmanna“!

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      A mnoha dalších nácků. Banderovci mají v Argentině silnou základnu. Pak ještě v Kanadě, kam si ty svoje schovávala od války CIA, když už je nechtěli – po eliminaci Bandery – v Německu.

      To se mi líbí

 7. tata napsal:

  ASFALTE
  Přesně jste se zeměřil na to co mě vtom článku koplo.

  ZA POVŠIMNUTÍ STOJÍ TOTO………..Čeští fašisté sloužili demokratické pravici či krajní pravici v československém politickém spektru jako jakýsi klacek, kterým radikální pravicoví představitelé mohli někdy prezentovat své názory či vyostřit situaci, aniž by sami byli bezprostředně spojeni s konkrétními radikálními představami. I proto byli čeští fašisté financováni různými korporacemi, průmyslovými či hospodářskými svazy, i osobnostmi české pravice, například některými představiteli národně demokratické strany. Finanční podporu tak

  vždy a všude FAŠISMUS financovali bohatí sponzoři a věděli asi proč…….to jasně dokládá že s levicovou nálepkou Fašismus má hodně malo společného,jen jedno a to oblbnout masy hodit jim kost ale jen do doby než ziskají moc,pak šli takzvané levicové prvky stranou.

  JAKO Asfalt vtom vidím velice šikovnou manipulaci,hlavně směrem že je něco jako ČESKÝ fašismus a ten nemá nic společného s HITLEREM.
  FAŠISMUS MÁ moc odrud,a jemností vedou ale naprosto ktomu jednomu stejnému k čemu to dopracoval HITLER.
  Promě je to jasně manipulativní sice šikovně……ale hlavní napln je nebojme se ČESKÉHO FAŠISMU NEMÁ NAPROSTO nic společného s NĚmeckým……….mají to nejnebezpečnější společné extremismus kde nikdy nevite kam až zajde když mu dáte prostor.
  To jeden extrem se tito lidé snáží ,respektive vytvaří dojem že zde jde o něco naprosto jiného .

  To se mi líbí

 8. Asfalt napsal:

  Zdravím, táto.

  „všude FAŠISMUS financovali bohatí sponzoři a věděli asi proč…“
  To je asi ta účelová podstata. Např. Fajdl k tomu takto: „Z historie lze vypozorovat skutečnost, že sice v každém státě je vládnoucí vrstva (elita), ale výkon moci není v rukou celé privilegované vrstvy, část se věnuje jiným aktivitám (výrobě, peněžnictví, zemědělství, obchodu, mafiánství apod.). Vládnoucí vrstva má zájem na stabilitě svého režimu a reaguje v okamžiku, kdy její moc jako celku je ohrožena. Někdy stačí, že státní administrativa zvolila špatný přístup, že ne-vo­lila správnou a k cílům vedoucí taktiku a strategii a vzniká obava, že neudrží moc, například přehnanou korupcí, která budí odpor. K fašismu se sahá v okamžiku, kdy se vládnoucí obávají, že demokratický a parlamentní systém dává možnost k uplat-nění nároků a zájmů nevládnoucí vrstvy společnosti. V době velké hospodářské kri-ze se hledal recept na likvidaci nezaměstnanosti a nacismus takovou formu řešení krize nabídl řízeným hospodářstvím, kdy stát intervenuje do tržní ekonomiky, ale po-nechává dosavadní majetnické vztahy. Řízené hospodářství zasahuje jen v několika případech přídělem pracovních sil, objednávkami válečného materiálu, přídělem su-rovin apod.“
  (http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Typfasis.htm)

  Vedle účelové podstaty je možný pohled i na věcnou podstatu v měřítcích pravolevé, konzervativně-liberální či kolektivisticko-individualistické osy. O tomto druhém pohledu pak byla řeč.

  Podezření na nějakou manipulaci nebylo to nejpodstatnější, co jsem chtěl říci. Jinými slovy, fašismus nemá žádnou obecně uznávanou definici, ale zlehčování některých jeho rysů může být manipulací (či slepotou danou vlastním úhlem pohledu). Na druhé straně jsem ale nechtěl říct, že samotného Slima nebo diskutující v jeho článku z té manipulace viním. To uvádím pro pořádek, aby věc nevyzněla a někdo si pak nemyslel, že právě toto bylo podstatou mého sdělení.

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   To jsem fakt rád, že nejsem podezřelý z fašismu. 🙂

   Marxistická interpretace fašismu (kterou následuje Frajdl) je v mnohém platná, jenže jednostranná resp. neúplná, jako mnohé jiné a taky v praxi selhala. Byly to Stalinovy názory, které nejméně do roku 37 štěpily frontu možných odpůrců a koneckonců pak stály SSSR mnoho milionů dalších zbytečně mrtvých. (Zkuste si třeba najít, za jaké názory musel Šverma provádět sebekritiku a ztratil místo šéfredaktora R. Práva)

   A uvědomte si, že několik milionů německých sociálně demokratických a komunistických dělníků bylo po roce 1933 úspěšně konvertováno k nacismu a během války se jejich neztotožnění (např. na frontě) projevovalo jenom výjimečně. To je nejlepší ilustrace toho, o čem mluvím. Hitler to ostatně řekl: „Udělám z nich fašisty“. Jak se mu to vůbec mohlo podařit, je věc, kterou komunistická interpretace cudně obchází.

   Z diskuse jsem nabyl dojem, že by další komplikování tématu na zdejším fóru „neprošlo“, když už mnohem jednodušší článek narazil, takže mohu jenom doporučit nějakou dobrou četbu, pokud to někoho víc zajímá.
   Spousta vynikajících věcí vyšla už před válkou (Heiden, Tabouisová, Werth), hned po válce Vachek (9 dílů!). Pozdější klasika je třeba Shirer, Vzestup a pád. Vynikající je tam třeba kapitola Intelektuální kořeny nacismu.

   Mezi soudobými historiky je hlavní fořt na fašismus Robert Paxton. Jeho pozoruhodnou Anatomii fašismu si lze přečíst tady.
   https://libcom.org/files/Robert%20O.%20Paxton-The%20Anatomy%20of%20Fascism%20%20-Knopf%20(2004).pdf

   Ve výšeuvedeném článku je přínosná faktografie o českém fašismu, jakož i zdůraznění, že může existovat i jiný než protislovanský, nebo proněmecký fašismus.
   Pochybuju o závěrečném odstavci, antisemitismus nemusí být společný všem fašistům (Itálie. Na Řím šlo s Mussolinim na 200 židů). Myslím, že spíš je jim společný vypjatý nacionalismus a nespokojenost s poměry. Jak to uvádí Paxton coby první bod svého shrnutí na konci knihy:
   a sense of overwhelming crisis beyond the reach of any traditional solutions.

   Ta kniha je ostatně ilustrací vašeho „fašismus nemá žádnou obecně uznávanou definici“.
   Je to prostě další pokus.

   Souhlasím s několika vašimi body:
   ta poznámka o pravo-levém pozadí je opravdu diskutabilní.
   Taky s tou „kozomrdnou“ polemikou.

   Podstatou fašismu (kterou Paxton na můj vkus dost nezdůrazňuje) je totiž jistý „biologismus“; buzení instinktů (především strachu), nebo jinak řečeno seškrábání civilizačního nátěru z Člověka. Proto je fašismus POTENCIÁLNĚ nebezpečný každému národu a každému jedinci.
   (Což pochopitelně není snahou „obělit“ zločiny nacismu.)

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    U nás Nakonečný-Vlajka.

    To se mi líbí

   • Slim napsal:

    PS.
    V polovině roku 1933 byl Šverma přinucen k sebekritice za příliš „tvůrčí“ přístup k sociálním demokratům a za své pochybnosti o správnosti politiky německých komunistů v době nástupu Hitlera k moci. Zanedlouho se ale situace pro něj zklidnila – v roce 1934 byl na Gottwalda a Kopeckého vydán zatykač a ti se uchýlili na dva roky do Moskvy. Šverma se stal v Praze vedoucím politikem KSČ – 19. května 1935 byl zvolen poslancem Národní sněmovny. Již o měsíc později vystoupil v parlamentě se svým prvním projevem, publikovaným pak pod názvem „Socialistické souručenství – základ lidové protikapitalistické a protifašistické politiky“.

    Šverma zastával stanovisko, že základní otázkou se pro komunistické hnutí zemí střední Evropy stává ne rozvrat demokratického režimu, ale jeho obrana proti vnitřnímu i vnějšímu fašistickému ohrožení. V polovině 30. let pak společně s Rudolfem Slánským a Ottou Synkem aktivně podporoval politiku široké lidové fronty proti fašismu. Po VII. kongresu Kominterny, který v létě 1935 jednal o politice lidové protifašistické fronty, se zdálo, že nové a doma přijatelnější komunistické politice nic nebrání.

    V prosinci 1935 Šverma svým přístupem ovlivnil přístup komunistické strany k prezidentským volbám. Přispěl tak k vítězství demokratického bloku při volbě E. Beneše prezidentem v prosinci 1935.
    Vstřícnými kroky vůči demokratickým seskupením – zvláště sociálním demokratům – však musel Šverma narazit, a to jak na vedení Kominterny, tak na nervóznějšího Gottwalda, který pozoroval Švermovy politické úspěchy, ale i na četné členy KSČ, kteří se domnívali, že opouští „starou dobrou dělnickou politiku“. Jednání ve vedení Kominterny v Moskvě na přelomu let 1935-36 toto období formálně ukončilo; Šverma přichází s novou sebekritikou (a podobně i Rudolf Slánský). Gottwald po svém návratu na Švermovu politiku částečně navázal

    TEN ČLOVĚK BYL SKUTEČNÝ HRDINA.
    NEJDŘÍV MĚL PRAVDU PROTI STALINOVI (Dimitrov politiku Kominterny nejspíš neurčoval) a v roce 44 neváhal s pokročilou TBC odjet na Slovensko. O takových lidech se obvykle moc nemluví. Vidíte to i u Vančury, Synka, Václavka.
    A po roce 89 dostal zřejmě usvědčený zloděj kovů Jan Burgemeister, tou dobou starosta Prahy 1, zálusk na bronz jeho sochy a nechal jí odstranit od mostu. Dnes stojí na Olšanech a dívá se přes zeď (někde je tu fotka v Obrazárně).

    To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    „Podstatou fašismu (kterou Paxton na můj vkus dost nezdůrazňuje) je totiž jistý „biologismus“; buzení instinktů (především strachu), nebo jinak řečeno seškrábání civilizačního nátěru z Člověka. Proto je fašismus POTENCIÁLNĚ nebezpečný každému národu a každému jedinci.
    (Což pochopitelně není snahou „obělit“ zločiny nacismu.)“
    Ano, to bych řekla, že je dost podstatné a že to můžeme sledovat i nyní, v souvislostí s imigrantským tsunami. I já jsem se musela, i když fašismus a nacismus v jakékoliv podobě nenávidím, sama sebe ptát, zda již k tomu nějakým způsobem neinklinuji. Myslím, že ne a někdo to tu kdysi napsal, myslím, že strejda, volně parafrázuji: jdeme po tenké hraně, z jedné strany nechtění a nepřizpůsobiví(ve velké většině) migranti a na druhé straně fašisti. A to bychom měli ale ustát. Nebojím se o sebe, za mého života se už nejspíš nestane tahle země ani Evropa muslimská, ale o budoucnost svých dětí, vnuků a vůbec o budoucnost celé zdejší populace. O budoucnost téhle země a Evropy. Jsem ateistka, ale jistě nějaké kořeny křesťanství zde jsou, možná i ve mně, a s muslimským náboženstvím prostě nejdou dohromady. A to především kvůli tomu, že islám není jen náboženství ale i ideologie, v některých zemích je to vlastně zabudováno v zákonech. A v této souvislosti mě i napadá, proč jsou katolíci, aspoň někteří, tak vstřícní k imigrantské vlně, že by se jim zachtělo totéž? Jen s katolickou vírou? U nás to skoro tak i vypadá.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Máte i odvahu napsat co se Vám, Vám který jste mně dal -, nelíbí na tom, co jsem napsala? V čem nemám pravdu? Nebo v čem se mýlím? Budu ráda, pokud to napíšete.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Já jsem sice – nedal, ale nelíbí se mi na tom ta nosná myšlenka.
      Tedy že fašismus je jakýmsi opakem sluníčkářství.
      Podle mě není.
      Na tohle tady dlouhodobě upozorňuje především Kchodl, plno lidí bojuje proti slovu „fašismus“ a sami mají k fašismu velice blízko.
      Sluníčkismus se dá v pohodě označit za fašistické hnutí, hází se kameny na obraz prezidenta, vynucují se různé náhubkové zákony, Čulík (a samozřejmě nejen on´) vyzývá ke kriminalizování politických odpůrců, popírá se rovnost rovnost před zákonem (kozomrdi mají na nějakou tu kriminalitu právo, protože…bleble).
      Pak tady Asfalt napíše, že vyjádření „kozomrd“ ukazuje pocit nadřazenosti toho, kdo ho používá….no, to se tedy nepovedlo, znak fašismu, protože někdo používá nějaké slovo…

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       VITTA

       BOHUŽEL MATE hluboký omyl v základu uvažovaní.

       Tedy že fašismus je jakýmsi opakem sluníčkářství.

       nikdo to netvrdí …………..nebot Fašismus lepe řečeno prostěji extremismus.a FAŠISMUS V TÉ čisté podobě kam to dotahl HITLER je špička ledovce extremismu,dá se řici že to je poslední fáze zrudnosti.Žadný extrém není dobry,když dám podobenství………..byt čistotný je přece spravná věc když ji přeženete začnete byt otravný pro své okolí,a dokonce to muže dojit tak daleko že VÁM OSOBNĚ TO BUDE ŠKODIT.

       sluničkařství je druh extremismu………ja bych to nazval sadomaso………vlastně na ukor sebe chranit toho co mě muže ubližit……..takový kontra FAŠISMUS ale zrovna tak nebezpečný

       Pak tady Asfalt napíše, že vyjádření „kozomrd“ ukazuje pocit nadřazenosti toho, kdo ho používá….no, to se tedy nepovedlo, znak fašismu, protože někdo používá nějaké slovo…

       ALE TAK TO JE………ZALEŽÍ na kontextu………..jak jsem napsal třeba slovo negr je těžko zařadit neutralně,takže tím slovo vicemeně pohrdáte lidmi černé pleti,takže mate nakročeno že schvalite i vyložené represe proti této skupině protože je považujete za měněcené……….samo od sebe že vyslovite negr není to špatné ale je to maličký kruček k extremu,vždit ani uctiváním třeba HAKOVÉHO KŘIŽE přece nikomu neubližite ale je to první signal že jdete extremním směrem že uznavate že je něco nadřazeno,to měněcené se bude branit,a vtom je začatek toho zla.
       ROZDIL je když ta skupina VÁM CHCE BRAT vaše hodnoty………pak je to přirozená obrana jako v připadě islamizace…………ale podcenovat je třeba v dulsledku jejich zvyku u nich nám nepřisluší

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Tato, takové lidé jako vy budou o teorii zla mluvit tak dlouho, až je sežere všeobjímající dobro.
       Co je mi do Hitlera ?
       Kdyby nebyl používán univerzálně ke strašení mas, měl by dávno všude pomníky.
       Sluníčkářům v Bruselu Bandera nijak nevadil a nacistické symboly už vůbec ne.
       Poučení z Hitlera je asi takovéto.
       „Nenechte zlo, aby svou silou dosáhlo stavu, že se nebude dát moc zastavit“.
       Teď kde je to zlo, že jo
       Já nevidím pochodovat masy neonacistů za zvuku bubínků.
       Ale nekonečný proud migrantů, kteří beztrestně páchají kriminalní sklutky, a pohrdají naší kulturou- ty vidím.
       Vidíte je i vy, a VÍTE, že neutíkají před válkou, že to dokonce nejsou ani ekonomičtí migranti, protože jim jen tak něco nevoní.
       Dokonce víte, že utíkají ze zemí, ve kterých ani válka není, takže omyl je vyloučen.
       A stejně budete bojovat proti fašismu, který se projevuje tak, že maskovaná parta 27 (já je počítal na tom videu) neidentikovaných lidí křičela na dav asi 100 sluníčkářů (bez násilí) a někdo natřel barvama kavárny hatefree, a někdo střelil rachejtli co centra Klinika.
       To je celé řádění fašismu, o kterém mainstream dokola mluví, a občanstvo řičí hrůzou nad Hitlerem a miliony mrtvých, protože…tak to začínalo, že jo, počmáranýma kavárnama a pouličním násilím.
       Pak se ale nedivte důsledkům.

       To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Směšné.

    Při tomto „volném výkladu“ Paxtona byste mohl onálepkovat za fašismus jakékoliv politické hnutí, které nesouhlasí s establišmentem, když tento už vyvádí takové nesmysly, že je ohrožena sama biologická podstata společnosti – například socio-ekonomickým blokováním rozmnožování „vlastních“ na úkor „cizích“, nesmyslným přerozdělováním ve prospěch vetřelců. Protože ať chcete či nechcete, my lidé jsme pořád biologické bytosti, platí pro nás stejné věci jako pro koně a jakéhokoliv živého tvora, tedy například i genetika. Pokud dojde až na ony „biologické“ věci, jak píšete, je něco ve společnosti velmi špatně. Nazvat oponenty proti tomuto stavu fašisty, je „poněkud nepřesné“.

    V přeneseném smyslu stejné „biologické“ zákony platí i pro kultury a jejich střet či prolínání.

    Nálepkování xenofobií je také absurdní – odporem k jinakosti „trpí“ každý biologický druh, poddruh, kmen, společenství – je to sebezáchovný instinkt, obranný mechanismus. I hloupí ptáci uklovou přiliš odlišného jedince. Když dojde na nejhorší, nastupuje generalizace „náš-cizí“, přesně stejně jako například u leteckého boje (IFF).

    Co myslím odlišuje fašismus od vypjatého nacionalismu a všech dalších extrémních názorů je hlavně to, že fašismus penalizuje, blokuje, a zakazuje jakoukoliv argumentaci, zavádí cenzuru nevhodných názorů a místo s názory bojuje přímo s názorovými odpůrci, například tak, že je zavírá do vězení nebo vraždí, v extrémním případě.

    V tomto ohledu již fašismus téměř máme – a co je půvabné, pod záminkou boje proti fašismu.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     PS. Fašismus máme u nás na Západě již dávno, ale dosud to byl „měkký fašismus“, převážně v ekonomické rovině, coby koroporátní kolektivismus, paraziticky požírající kapitalismus a trh. Nyní přistupuje i ta politická nadstavba.

     To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    Společenské jevy jsou někdy složitější než symbolika slov, ze kterých se skládají definice vytvářené člověkem. To, že pak třeba marxistická definice fašismu není vyjímkou a nemusí zcela odpovídat na všechny otázky, by proto nemuselo být překvapivé. Definici, která by to dokázala, ještě nikdo nikdy nepodal, a to nejen v otázce fašismu. Plati to i o teorii totalitarismu, kterou se dnes hýří namísto té marxistické (pochopitelně), jak i vyplývá z citace, kterou jsem uvedl. Jde spíše o to, co nejvíc odpovída mnohotvárnému jevu výslednice jednání mnoha lidí s vlastní vůlí a názory, kde není nic staršího než včerejší noviny (a rozdíl od atomu, co svou stejností poskytuje čas k deskripci v délce milionů let). Dále pak jde o úhel pohledu, co považujeme za podstatné (ať už v dané chvíli, nebo celkově).

    Paxon sám se do definice fašismu nehrne, upozorňuje na závislost podle společenského prostředí a jeho právě zmíněnou dynamiku a z ní vyplývající potřebu etapizace. Za integrální prvky fašismu ale považuje víru v nadřazenost skupiny, dominanci vůle skupiny nad jednotlivcem a kult osobnosti. Nadřazenost skupiny jsem označil ultrapravicovým extrémismem, dominance vůle skupiny je možná ta nepěkná, ale přece jen jevová stránka kolektivismu, jež jsem uvedl jako příklad v pravicovém smýšlení. Je pak nějaký další konkrétní důvod, proč mi Paxona doporučujete, když se ani od jeho pohledu snad příliš neliším? Nebo se mýlím?
    I Paxon (nemarxista) mluví o ultrapravicovém integrálním prvku fašismu. Když pak nějací „objevitelé“ neví, co je pravice a levice, připadají mi stejnými „objeviteli“ jako ti na Aktuálně. To však bylo řečeno jen mimochodem.

    Jistěže lidé fluktuovali mezi komunisty a fašisty. Šlo o dvě alternativy řešení společenské krize a pekař rozumí mouce, ne intrikám těch, co na rohlících vydělávají. Jsou dokonce názory, že fašismus je přímo právě reakcí a prostředkem proti sílícímu komunistickému hnutí. Konec konců i zde vidíte, že dokonce ti, co tak často mluvili o Marxovi, jsou najednou úplně někde jinde. Pokud by je oslovil rétor ze třicátých, neváhali by ani minutu (jen můj možná mylný názor, kterým nikomu nic konkrétního nepodsouvám a kterým nikoho nechci nijak hanit). Tyto reakce (včetně příklonu či jen v první fázi k toleranci násilí) jsou víceméně přirozené (bez ohledu na etiku) a mohou být pak přesně tím, co příslušní sociální inženýři čekají. Spíše než za nějakou nevysvětlinelnost bych daný jev považoval za očekávatelnost v psychosociálních jevech. Trockij říká, že fašismus je řešení společenské krize v kapitalismu, pokud lidé nenaleznou jiné vedení. Ne každého pak osloví právě to jedno vedení z těch, co 30. léta minulého století nabízela. Nic moc divného na tom nevidím.
    Ano, může existovat i jiný než protislovanský, nebo proněmecký fašismus. Pokud vynecháme národnostní záminku nesnášenlivosti, pak lze negativní emoce pro daný cíl navozovat i řadou jiných jiností.
    Ano, souhlasil bych (i v kontextu posledních dvou odstavců), že fašismus je o biologismu buzení instinktů, nebo jinak řečeno o seškrabání civilizačního nátěru z člověka.

    Ano, fašismus je nebezpečný každému národu, ale závoveň i možností, jak zachovat či podpořit moc elit, když teče do bot nebo v jiných situacích. Nejsou pak ty biologické instinkty náhodou (nenáhodou) buzeny právě dnes? Nebo Merkelová s Obamou jsou jen neškodní naivní snílci a o těch instinktech nic nevědí?

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Už jen pár drobností, Asfalte.

     PaxTona můžete číst a nemusíte, podle libosti.

     Místo marxistická jsem spíš měl napsat „marxistická“, byla to jen variace Kominterny (a s. S.) na danou situaci. Nepříliš povedená, jak vám ukazuje Šverma.

     Zajímavou ilustrací „biologismu“ je i to, že nacisté nabídli Henri Bergsonovi (který byl poloviční žid, otec pocházel z Haliče) „čestné árijství“. Jeho filosofie jim konvenovala důrazem na instinkty. (Bergson ovšem hrdě odmítl.)

     To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      ten muz nic hrde neodmietol,bo podla torah a talmud predtym,vtedy jak zil a teraz nebude zid a to vedeli aj ty zasrany arijci,co si vyrabali na svoju cistotu glejt,jasne ze kus jednoduche ale vtedy v ttom okamziku jak isla skurvena politika nic neodmietol bo nemal co a ilustrovat to mozno knizky a z tej ilustracie sa sme sa neraz posrali myslim ludstvo.

      To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Já těmhle vysvětlivkách na jednu stranu rozumím, ale nerozumím kontextu toho vysvětlování.
     Tak jsem se dozvěděl, že fašimus je nebezpečný a kupodivu každému národu (slovo „národ“ se ovšem často používá v silně dehonestující podobě), že zachovává a podporuje moc elit….
     A také že společnské jevy jsou složitější, než slova, či slovní definice těch jevů.
     Což ale pak napadá samotný princip nálepkování, protože jakkoliv může nějaký významný filosof snahami o definici nějakého jevu mít dobré úmysly, političtí pleticháři jeho slova vždycky využijí pro sebe v takové podobě, jak se to hodí jim, a ne jak to onen významný filosof myslel.
     Třeba píšete že:
     „Za integrální prvky fašismu ale považuje (Paxon, kterého tedy pro pořádek vůbec neznám, takže moje uchopení této věty s ním nemá nic společného) víru v nadřazenost skupiny, dominanci vůle skupiny nad jednotlivcem a kult osobnosti.“
     Dobře, tomu rozumím.
     Já, jako praktický člověk a podle mnohých zapálený, či nejméně latentní fašista čtu tuto větu a udělám při tom tu věc, že se „rozhlédnu kolem sebe“ a snažím se takové jednání nalézt.
     I slepému hned padne do oka, že za nadřazenou skupinu se v této zemi považují členové neziskovek, vítající negry, zavádějící inkluzi, zabývající se „právy“ úchylkářů, nepřizpůsobivých cigošů a halasně mluvící o toleranci a lásce k bližnímu.
     Toleranci ale vidí toliko k jejich názorům, a zlý vřed fašismu musí zcela netolerantně pryč, protože nemůžeme být tolerantní k netoleranci.
     To zní sice hezky, ale k netoleranci nepřizpůsobivých cigošů a migrantů (snadno dokladovatelné mnoha praktickými příklady) se tito osvícenci staví víc jak tolerantně.
     Když si pak člověk čte prohlášení zhrzených voličů Karla o tupém českém národu, který si zvolil Zemana (ano, toho diktátora s kultem osobnosti) a marně hledajících svého vůdce z řad různých agresivních a arogantních hovad (např. Halík), nemůže ho snad napadnout nic jiného, než že tato kavárenská skupina splňuje tuto základní definici fašismu úplně přesně, a přeci jsou to právě oni, kdo proti fašismu hlasitě bojují, a kdo za fašistu každého označují.
     No a v nepolední řadě se tito jedinci s takovým fašistickým povlem ani nebaví, protože není hoden jejich velikosti.
     Tak schválně hodím takové úvahy třeba sem, a jsem zavalen mínusy, protože samozřejmě, jakkoliv dobře svůj fašismus skrývám,(třeba tím, že sám sebe ironizuji) jsem nesouhlasícími snadno odhalen, nejméně jako troll, kvůli kterému sem poslední dobou nechodí plno skvělých lidí, případně jako tvrdý a zákeřný nacista hitlerovského střihu.
     Tolik k pojmům, a jejich manipulativnímu potencionálu, který spočívá jen v tom pojmu.

     To se mi líbí

 9. Slim napsal:

  Shodou okolností vyšel článek v příhodný den. Právě touto dobou, ještě před pálením čarodějnic, opustil svět ten, jemuž se podařilo skvěle zdiskreditovat pojem fašismus. (A taky, ale bohužel jen některé druhy rasismu.)
  A to natolik důkladně, že ještě po 71 letech dělá mnoha lidem problém pochopit, že podobně jako chřipka, nebo rakovina, má i fašismus různé, různě virulentní odrůdy.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   A pochopil jste třeba vy, že vypjaté sluníčkářství je jednou z těch odrůd???
   Oni mají podle mě někteří lidé problém spíše pochopit to slovo v kontextu celku, a tak ho chápou pouze v kontextech té části celku, kterou oni nevyznávají!

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Néé, koukám, že priorita je stále boj proti fašismu, boj proti negrům je až pak.
    Boj proti fašismu pak probíhá tak, že se tento fašismus pěkně označí, nejlépe manipulativně jako rakovina a chřipka, a tak má všelijaké odrůdy, které se poznají tak, že fašista je prakticky každý, kdo na fašimus nenadává.
    Prakticky mohu být fašista jen proto, že řeknu, že tady nechci negry, při čemž podle umírněných bojovníků jsem fašistou proto, že tu nechci negry, a podle těch zapálenějších jen proto, že jsem použil slovo negr.
    Že metody boje proti fašismu jsou fašistické v tom směru, jak fašismus jeho odpůrci popisují, už těmto osvícencům nijak nevadí.
    Tyhle moje glosy nepíšu proto, že bych se nějak zastával fašismu, ale proto, že tento boj napadá možný odboj proti barevné invazi.
    Fašismus je podle mě jen slovo,a projevuje se jen pomalováním kaváren „hatefre“ (aniž by se kdo namáhal zjišťovat, kdo to vlastně udělal, stačí když se řekne, že fašisti) agresivní barevná invaze je krutý fakt.

    To se mi líbí

 10. jaa napsal:

  Hmm, sice nutno číst nejmíń 2x, ale v podstatě .. nic se nezměnilo.. mraky směrů, mraky seskupoení… jako včil…

  To se mi líbí

 11. jaa napsal:

  Něco na spravení nálady. ZOO Brno má přímý přenos z medvědího boxu. Odpoledne- za slunka -se mladá vyřádila v bazénu a včil si hrajou… nádhera…a uklidňující…

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Aby to nakonec nebylo jako s Putinem. Že má dítě s tou sportovkyní, že má rakovinu, že je autista …. Ohledně „Králíka“, ta zpráva je už ze včerejšího odpoledne a dosud k tomu nic přesnějšího není. Což je dost divné – tedy normálně, v Ukrošsku jsou divné věci normální.

   To se mi líbí

 12. tata napsal:

  ASFALTE……..taky zdravím

  VÍTE jako každý chlap jsem svým způsobem ješitný………..a potěšilo mě že jste do písmene napsal co jsem sumíroval v hlavě co k tomu napsat……..přece jen ve vzdělanosti je mezi námi propastný rozdíl a potěšilo mě že přece jen tam také okamžitě vidím co mnohem chytřejší.

  SAMOZŘEJMĚ jsem to nemyslel na SLIMA,NAOPAK MU VELICE DĚKUJI za hodně dobrý článek který mě utvrzuje v čem jsem zde spíše osamocen.TAKOVÁ JEMNÁ NIT určité manipulace na druhém pólu oproti kavárně.
  a to že je potřeba zapomenout na vše a spojit se s kýmkoliv v boji proti islamizaci.

  ta definice je naprosto dokonalá…..Jinými slovy, fašismus nemá žádnou obecně uznávanou definici, ale zlehčování některých jeho rysů může být manipulací (či slepotou danou vlastním úhlem pohledu).

  Kupodivu to zasahuje dost lidi tu určitou slepotou………a protože nacismus,fašismus je prakticky jedno jen určitá nuance.hodně lidí jsou zaslepeni neboť mnohem chytřejší to jemně manipulují od sebe…….neboť ty hrůzy toho HITLERA PŘECE JEN STRAŠÍ,ale jak dlouho?mladí o tom už vědí pramálo.A UMĚLCI nedávno asi 2 dny jsem náhodou zpozorněl u televize……..test vědomostí pamatuji jen 3 otázky——-kdo byl první prezident,kdy byl konec 2 světové,co ji ježek……..naprosto snadné otázky……..k našemu tématu ty dvě………co myslíte jak to dopadlo……..katastrofálně…..dokonce ten jeden řekl……nevím kdy konec ale začátek byl 1945…a nato tito manipulátoři sázejí.TY hrůzy se zapomínají ale je to velice nebezpečné.

  je to vyhánění čerta dablem,jako v pohádce když to budu parafrázovat……….s počátku je to rozumné splní VÁM TO VŠE……..PAK UŽ NENÍ CESTY SPĚT……..STRATÍTE TO NEJCENNĚJŠÍ DUŠI v pohádce………v životě koketujete stě mi zapomněními hrůzami

  To se mi líbí

 13. cobolik pacholik napsal:

  clanok velmi dlhy a pisu historici ci specialisti od fasizmu,ja napisem jak pre normalnu holotu je,ked budete makat jak cierny a vo vasom kraji uvidite zida a degesa,co nerobi nic,je kriza,vsetko zdrazuje,ci chyba v regaloch,vy nemozete poviazat koniec s koncom a pritom nemate bohove naroky,ale je vidiet,ze je to na hovno a nemakecenky maju svoj standard.postavi sa na nejaky cokel chytra kurva a zacne pekne dristat o tom,co vy vidite,ci vlastne citite budete hajlovat a rvat holota do plynu.bo ked si niekto mysli,ze tak vybitna nacia jak volke z reichu to rodeny fasisti,ci nacisti o nic horsi ani lepsi jak ktokolvek druhy,pokial je nejaky zvanec a kus nejakeho dobra nebude vas nic rusat,ale ked sa zacne castejsie na to ukazovat prebudi sa vo vas bezcitna holota,bo antisemitizmus,ci rasizmus to len drist,aby sa zakrylo to,k comu niekto mocny doprovadil bo radova holota nedrzi banku,ci nejake oprate co sa urcuje asi tak,jasne ze bude brane za primitivne co mam na haku,bo toto co pisem to vo mne a vy kus podumajte ci ste lietava holubica, tvrde pochybujem bo proc,bo tak sme stavany a hotovo.(drviva vatsina)

  To se mi líbí

 14. vittta napsal:

  Tak..přečteno.
  Mě z toho vyplývá jediná věc.
  Že fašismus byl i tehdy doslova neuchopitelný a neidentifikovatelný, přesně jako je dnes.
  K úspěchu ho dovedli ve fašistických zemích až peníze od šlechty a velkokapitálu, a silní vůdci.
  A kdo dává peníze, ten také určuje směr politiky, takže ideologickou základnou fašismu nakonec nebyly nějaké myšlenky ale potřeby boháčů.
  Skoro se zdá, že se použil jen ten název-FAŠISMUS, přesně jako dneska, jen dneska se to slovo používá univerzálně jako vyjádření zla a jako vyjádžení zla ho používají přesně ti lidé, kteří před pár desítkami let prývě ten fašismus platili a řídili.
  V článku je zajímavý odstavec, svědčící k jakési dobové (tedy současné) tuposti u používání slov.
  ——–
  „U některých jednotlivých osobností jejich skutečně vyhraněný xenofobní názor, především jejich antiněmectví, vedl k tomu (s velkým překvapením pro dnešní badatele), že našli kontakty k odboji a dokonce se odboje účastnili.“
  ———-
  Vidíte?
  Antiněmectví bylo za okupace xenofobií, tedy strach z neznámého.
  To je jak pěst na oko, ti chytrolíni možná hodně vědí, ale jinak asi…žádná sláva.

  To se mi líbí

 15. tata napsal:

  vitta

  Nezlobte se ale dopouštite se zakladního omylu aniž si to asi uvědomujete bagatelizujete a stavite se na linii že FAŠISMUS vlastně je mytus,něco neuchopitelného.

  ANO JE HROZNĚ VARIABILNÍ TUDIŽ ,TĚŽKO V ČAS ROZPOZNAT TO NEBEZPEČÍ…….protože když se ukáže jeho pravá tvář, je už pozdě proti němu bojovat
  Ano často se muže zaměnovat tim co popisujete prostym strachem ted třeba konkretně s islámu.

  Bohužel FAŠISMUS není mytus…….nebo jak pišete………Že fašismus byl i tehdy doslova neuchopitelný a neidentifikovatelný, přesně jako je dnes.
  K úspěchu ho dovedli ve fašistických zemích až peníze od šlechty a velkokapitálu, a silní vůdci.

  VÍTE dost zakladní rys FAŠISMU JE ……krize,at uměle vyvolaná nebo přirozená……..kdy nastavá cesta krajních řešení,kdy je společnost pod tlakem náké hrozby nebo ekonomické chudoby.
  KDY JSOU TOLEROVANÝ EXTREMNÍ ŘEŠENÍ.KDY LIDÉ jako Vy,ZAČNOU ŘIKAT zapomenme co kdy se stalo a spojme se s každym co má stejný cil.Takový čas je idealní podhoubí pro fašismus,nejde o to nalepkovat jak nesmyslně pišete………………..

  Néé, koukám, že priorita je stále boj proti fašismu, boj proti negrům je až pak.
  Boj proti fašismu pak probíhá tak, že se tento fašismus pěkně označí, nejlépe manipulativně jako rakovina a chřipka, a tak má všelijaké odrůdy, které se poznají tak, že fašista je prakticky každý, kdo na fašimus nenadává.
  Prakticky mohu být fašista jen proto, že řeknu, že tady nechci negry, při čemž podle umírněných bojovníků jsem fašistou proto, že tu nechci negry, a podle těch zapálenějších jen proto, že jsem použil slovo negr.

  SLOVO NEGR je těžko zasadit jako neutralní,ve své podstatě použitím tohoto slovo dávate prostor své nadřazenosti,a nadřazenost je první kruček k extremismu.PROČ to formulovat jako boj proti negrům.NORMÁLNÍ ČLOVĚK NECHCE s nikým bojovat jestli ho někdo v něčem neomezuje.

  Třeba NECHCI ZDE islám………nebot sem zanaší prvky neslučitelné s naší kulturou ale at si ve svém žije po svém.ZALEŽÍ vždy na kontextu.

  Nejde o nalepkovaní ale byt opatrný před extremem……….to jest nezaměnovat jen strach a obavy aby mi někdo nechtěl měnit mé kulturní hodnoty,zvyklosti s už považovat někoho za měněceného.
  zde použiji genialní podobenství není moje……….jdem po cestě s obou stran propast…..vybočení vlevo nebo vpravo muže myt nedozirné nasledky.

  TO JEST takzvané sluničkařství by mohlo mýt za následek zanik naší kultury opak je podlehnout bagatelizovat nebezpeči fašismu,protože taková krize je podhoubí pro něj.
  Váš omyl je že naprosto podcenujete že fašismus je zaroven to samé nebezpečí,že vlastně není.

  je to zrovna tak špatní jako cokoliv jako jen strach s islamizace ktery má jasné znaky co nám hrozí…považovat za FAŠISMUS

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Vy reagujete asi tak jako když Pánbůh radí nezbednému synovi.
   Vy to víte, a já se dopouštím omylu.
   Poslat vás do prdele by bylo nespravedlivé, protože alespoň zareagujete, na rozdíl od jiných, kteří se mnou jen nesouhlasí.
   Já tedy dělám tu a tamtu chybu….
   A přikláním se k radikálnímu řešení. nebo jak to tam formulujete.
   No jistě, to jste uhodl dobře, jsem ochoten k lecčemu, k čemu bych ještě před 1/2 rokem ochoten nebyl, a přivřu oči také před lecčím, před čím bych je nedávno ještě nepřivíral.
   A víte proč?
   Protože mě všichni jen radí, jako vy.
   Jako mainstrem, jako všiochni tihle všeználci.
   Dej pozor na fašismus (dodají i výklad fašismu, to je úplně všechno, co není podle nich, byť každý z „nich“ chce trochu něco jiného)
   Dej pozor, ať nejsi netolerantní, bacha na Hitlera, bojuj za mír a blebleble.
   Všichni vědí, co by se dělat nemělo, ale nikdo neví, co by se dělat mělo, resp. to vědí, ale bojí se to přiznat i sami sobě, natož jiným.
   EU tak dlouho nadávala na stavby plotů a nevěděla, co dělat s proudem migrantů, až jich tam mají statisíce- ale ty ploty už mají také a hranice jsou leckce zavřené též – a bude hůř!
   Kdyby to udělali hned, a nestrakali hlavy do písku ve svatém vytržení z dobra a rovnosti lidí, byl by klid a nebyla by válka na spadnutí.
   Takhle to udělal Hitler, jeho hlavní slovo bylo ve 30 letech….MÍR!

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Jj. Největší odpornost toho všeho je, že ti samí „andílci“, slunéčkáři a „ryzí demokraté“ – jsou zcela slepí nejen ke kozomrdné ideologii, kriminalitě, porušování ústavy (dnes vyhlásila AfD, že islám porušuje německou ústavu), ale i k přímým vražedným projevům fašismu, jako nepříklad upálení lidí v Oděse, vraždění civilistů na Donbasu a krytí válečných akcí proti civilistům jakousi anti-teroristickou operací, ostrakizování až kriminalizaci názorových oponentů v Německu, Francii, …

    Prostě „takový obyčejný fašismus“. Ale podle opravdových fašistů jsou fašouni všichni jejich oponenti.

    Ohledně protiruské propagandy, „agresivita Putina“ se projevuje tak, že NATO je na ruských hranicích a k Rusku se přisouvá výzbroj, na západoevropském obyvatelstvu se provádí válečná propaganda, jakoby válka měla vypuknout hned zítra. Do toho všeho američtí náckové zcela nepokrytě prezentují své plány na přepadení Ruska, na „vykopnutí dveří“ do Ruska pomocí salvy tisíců křídlatých střel a „neviditelných“ letounů, jsou zavedeny zcela protiprávní ekonomické sankce na bázi nesmyslných záminek, …

    Jakoby někdo chtěl opakovat 30. léta.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Tohle mě dávno napadlo…doslova.
     Jak jinak by se dal oživit nacismus, než tím, že se mu vytvoří podmínky a ještě se ukáže, že nacisté měli v mnoha věcech pravdu?
     A tak je občan postaven před pravou Sofiinu volbu.
     Buď dát svou přízeň radikálům a doufat, že se z nich nestanou skuteční nacisté Hitlerovského střihu, nebo se nechat demokraticky zotročit radikálním islámem- tutově!

     To se mi líbí

   • tata napsal:

    AŽ nato že mluvite o něčem jiném než piši já.VY jste si totiž v naší debatě dosadil že jsem jako sluničkář a oponujete proti jejich argumentum.

    VŠECHNO je defakto obsaženo vté větě ….Co je mi do Hitlera ?
    Kdyby nebyl používán univerzálně ke strašení mas, měl by dávno všude pomníky.

    JAKO JE kontraproduktivní argumenty sluničkářů.

    to samé je ale odbyt co je mi do HITLERA……….KDYŽ toto zakladní nechápete,je zbytečné diskutovat dál.NEJDE o náké strašení jde oto poučit se z krizí minulích,
    V DOBÁCH ZLICH je vždy nebezpečí,že podlehnete sirenám.
    IGNOROVAT nebezpečí je stejně hloupé jako to co činí sluničkaři,dělat hrozného nepřitele kde není

    Tato, takové lidé jako vy budou o teorii zla mluvit tak dlouho, až je sežere všeobjímající dobro.
    Co je mi do Hitlera ?

    to je uplně argument mimo……….nebot já nestrašim fašismem,nemluvim o žadné teorii zla.
    já jen varuji nikdy nezapomenme co kdy kdo byl ,a už vubec se spojit vtomto boji co skutečně vyznavá ideologii fašismu
    TO JEST varuji co zde předvadějí sluničkáři…….protože to je defakto extrém ze znaky toho před čím varují to jest FAŠISMUS.

    ALE ZAROVEN varuji ignorovat , to směrem vyvolávat nenavist k náké skupině nad ramec obrany……….

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Jasně, vy nic, vy muzikant, vy nestrašíte, jen upozorňujete, abych náhodou nezapoměl….
     Tak já toho o nacismu a Hitlerovi vím celkem dost, určitě nejsem ta sorta, co vidí Hitlera u každého dělníka, co kouká na fotbal.
     A poučit se umím, jen nevím, jak bych to už měl napsat, aby to mnozí čtenáři pochopili.
     Jsou tady jedinci, kteří to chápat nechtějí, ale vy, Tato, vy byste to pochopil rád, jen máte problém si to přečíst, protože při čtení už máte v hlavě svojí verzi.
     ———-
     Tady je nějaká krize, v tom se shodneme.
     Krize vyvolává nebezpečí extremismu, to se také shodneme.
     Extremismus může ve své vrcholné fázi být silně nebezepčný, i tady se asi shodneme.
     Krizi někdo způsobil- a tady se ještě shodneme, ale už se neshodneme v tom, že ta krize byla způsobena právě tím, že se ukazovalo na špatný extrém („vysněný“fašismus) místo aby se ukázalo na extremní množství migrantů, jejich evidentní extremisus a jejich vylhané důvody migrace.
     Krizi pak někdo vyhrotil-a zde se také neshodneme, protože jí podle mě vyhrotili idioti právě tím, že bojovali s vlastní iluzí, místo s reálným nebezepečím a PŘEDEVŠÍM jí nijak neřešili, i když bylo čím dál jasnější, že migrace je protiprávní.
     Lidé pak celkem logicky hledají někoho, kdo jim řešení nabídne – a zde se také neshodneme, protože na to VINNÍCI krize čekali, a konečně začali něco dělat, a začali vyrábět fašisty,o kterých před tím jen mluvili, označili za ně kde-koho a začali je kriminalizovat.
     Lidé na to reagovali radikalizací, protože začalo být nepříjemně jasné,že podpora malého zla může alespoň teoreticky zabránit obrovské katastrofě, podpora „nepřátel fašismu“ nemůže, NEMŮŽE přinést pozitivního nic.
     Jinými slovy, systém selhal, a zde se už zase shodneme, a řešení je jediné- podpora radikálů a seberadikalizace, protože jestliže je systém silný, vydrží to, a po zničení nepřátel se zase ozdraví (Churchil byl po válce ve volbách vykopnut) nebo to nevydrží, ale pak stál stejně za hovno, a musíme vydržet zlé časy- ovšem s radikály máme možnost vítězství, se sluníčky můžeme jen prohrát- a to já nechci.3
     A zde…se zase neshodneme!

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      naprosto špatně a většinou obraceně,,,,,já VÁS čtu velice pozorně když nepřekročite ramec slušnosti je to debata přinosná a promě duležita nebot nejsem tak chytry a takovou debatou přichazim no nové nuance argumentace.

      naopak já vždy reaguji na to co pišete ,vy většinou přetvořite argumenty jako bych hajil pozice sluničkářů.

      TAKŽE KDE SE SHODNEM NENÍ PROBLEM tak kde se udajně neshodnem.

      1/ale už se neshodneme v tom, že ta krize byla způsobena právě tím, že se ukazovalo na špatný extrém („vysněný“fašismus) místo aby se ukázalo na extremní množství migrantů, jejich evidentní extremisus a jejich vylhané důvody migrace.

      ukažte mi kde to piši……..naopak tato krize vznikla velkým přispěním sluničkařu,jsou tam i jiné sili,třeba že se to hodí USA aby destabilizovali EVROPU………..TAKŽE JSTE SI VYMYSLEL MOJE STANOVISKO

      2/Krizi pak někdo vyhrotil-a zde se také neshodneme, protože jí podle mě vyhrotili idioti právě tím, že bojovali s vlastní iluzí, místo s reálným nebezepečím a PŘEDEVŠÍM jí nijak neřešili, i když bylo čím dál jasnější, že migrace je protiprávní.

      OPĚT nejsem jiného nazoru………opět mi vkladate svoji verzi

      3/Lidé pak celkem logicky hledají někoho, kdo jim řešení nabídne – a zde se také neshodneme, protože na to VINNÍCI krize čekali, a konečně začali něco dělat, a začali vyrábět fašisty,o kterých před tím jen mluvili, označili za ně kde-koho a začali je kriminalizovat.

      zde si hodně upravujete mé…….Lidé pak celkem logicky hledají někoho, kdo jim řešení nabídne
      souhlas ,vždit pořad piši že sluničkaří je jedna strana extremu,jen dodávam že druhá strana extremu by byla spojit se s kymkoliv………to jest i stím co vyloženě uznavá a oslavuje ideologii fašismu……..to je reakce na VAŠE SPOJIT SE SKYMKOLIV a že HITLER JE VÁM UKRADENÝ……….TUDIŽ tim vylučujete že by se mělo postupovat obezřetně,že to je neduležité.

      4/Lidé na to reagovali radikalizací, protože začalo být nepříjemně jasné,že podpora malého zla může alespoň teoreticky zabránit obrovské katastrofě, podpora „nepřátel fašismu“ nemůže, NEMŮŽE přinést pozitivního nic.

      abych nepoužil vaši metodu vkladat VÁM NECO DO PERA……….CO JE podpora maleho zla?ZNAMENÁ spolupracovat i s uskupenima co vyznávají ideologii FAŠISMUS…jestli ano velky nesouhlas……….vtom jsem konstantní ,vtom je ta věta co je mi do HITLERA……to není malé zlo ale hrozné zlo minimálně stejně nebezpečné jako ten islám.
      ano zde se neshodnem

      Jinými slovy, systém selhal,
      potud souhlas

      a řešení je jediné- podpora radikálů a seberadikalizace, protože jestliže je systém silný, vydrží to, a po zničení nepřátel se zase ozdraví (Churchil byl po válce ve volbách vykopnut) nebo to nevydrží, ale pak stál stejně za hovno, a musíme vydržet zlé časy- ovšem s radikály máme možnost vítězství, se sluníčky můžeme jen prohrát- a to já nechci.3
      A zde…se zase neshodneme!

      už v logice věci je to mylné uvažovaní,systém selhal,a ten samí systém se po vitězství nad islamem,protože je silný ozdraví……….četl jste to po sobě?

      ANO TO JE TO HLAVNÍ…….PUSTIT SE CESTOU EXTREMU je naprostá hloupost které se už svět dopustil……..to je to co nedokážete pochopit,já nestrašim fašismem ja varuji před lidmi co si myslí že ukočirují spojení s FAŠISMEM

      TAKŽE PANE KDO KOHO NEČTE

      To se mi líbí

 16. Jos napsal:

  Nevím, jestli to tady už neprošlo, ale krásná ukázka jak se buduje úrodná půda pro fašismus v České republice v současnosti je zde:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Deti-hodte-si-na-Zemana-vybizela-slecna-z-neziskovky-skolaky-A-kdyz-jeden-odmitl-kriceli-na-nej-at-vypadne-ze-tridy-433177

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Mám pocit,že se tu směšují pojmy s dojmy. Protože mnoho jevů ve společnosti právě se strany hlasitých odpůrců jevu, zjednodušeně nazývaného fašismus, charakterizují právě ty zaryté odpůrce.

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Sorry, jsem nějaký slabší na hlavu a nepochopil jsem vás. Pokud jsou fakta v článku alepoň částečně pravdivá, je to typický příklad jak vyvolat psychozu nenávisti, zaměřenou proti nositeli odlišného názoru.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     A je na to založen už přímo systém.

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     To je žvást.
     Už ten bombastický úvod, posměšně melete o tom, že jste slabý na hlavu, při čemu si myslíte, že slabý na hlavu je v tomto případě Pan Bavor.
     A psychozu nenávisti podle vás vyvolává kdo a proti komu?
     Začněte v EU, a a pak to specifikujte na ČR.

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Ale tu psychozu nenávisti vyvolávají právě ti nositelé jediné pravdy. Tedy ti sluníčkáři, kteří plni nenávisti vykřikují hesla o toleranci a boji proti fašismu, aniž si uvědomují, že právě oni jsou nositeli fašistické ideologie.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Já jsem to pochopil a v tom duchu tady také vystupuji.
      Sada mínusů a absence nějakého argumentu svědčí o tom, že s takovými lidmi jako jsem já je nebezpečno mít byť jen kontakt.

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       tak to je usměvné………člověk ktery se sniží k hulvatstvi,a to považuje asi za argumenty.

       jo a argument že to není uražka ale jen fakt.

       Vy nejste sluníčkářka, vy jste něco ještě horšího.
       Vy jste zbabělec, který se bojí pojmenovat nějaký reálný stav společnosti i sama před sebou.
       Přesně…vy nic, vy muzikantka, hlavně ne násilí a dodržovat zákony dobrým slovem.

       jak se opovažujete o někom napsat že je zbabělec,o kterém nevite vubec nic?

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Vy bojovníku.
       Dovoluji si vás jen upozornit, že já jsem si s tím napadáním nezačal.
       Vy o mě nevíte také nic, a tady machrujete.
       A já zase nevím nic o vás.
       A také nevím nic o třeba Slimovi a on o mě také ne.
       A o jiných také nevím nic a naopak.
       Neměli bychom raději všichni ve spolek držet huby?
       Nebo se budeme chválit….také jsou takové blogy…
       Paní KK bydlí vedle vyloučené lokality, takže o tom VÍ všechno.
       Aby za nějaký čásek nebydlela v TÉ lokalitě, aniž by se hnula z místa.
       Bude jich přibývat….
       Já bych to nikomu nepřál, tedy kromě Kocába a spol, to se přiznám, těm bych je nacpal do baráku s chutí!

       To se mi líbí

     • tata napsal:

      Bavore
      ASI JSEM PLNĚ NEPOCHOPIL………Bavor V. napsal:
      1.5.2016 (17:28)

      byla to reakce na toto…?……………..Jos napsal:
      1.5.2016 (12:43)

      nechapu v čem oponujete když defakto tvrdite stejné………a reakce VITTA UŽ JE VUBEC NEPOCHOPITELNÁ………..VŽDIT celou dobu piše proti sluničkářum a jos davá přiklad pravě slečny.paní co se da zařadit mezi sluničkáře……….mužete mě dat do obrazu

      To se mi líbí

  • oh napsal:

   http://www.lidovky.cz/mela-organizovat-hazeni-kamenu-na-portret-zemana-byl-to-nepovedeny-vtip-tvrdi-lektorka-gte-/zpravy-domov.aspx?c=A160429_150558_ln_domov_jzl
   Lidovky to podávají jako „nepovedený vtip“ jediné zaměstnankyně neziskovky ve zkušební lhůtě.
   Řekl bych, že podle toho, jak často je toto zdůvodnění používáno, je téměř neuvěřitelné, jaký děsivý potenciál ke katastrofám se skrývá v zaměstnanci ve zkušební lhůtě. 🙂

   To se mi líbí

 17. tata napsal:

  VITE co je děsivější že to považovala za vtip sice nepodařený jak řiká sama.VE SVÉ PODSTATĚ…..TISKEM SE NESE jak je ZEMAN NETOLERANTNÍ,rosevá nenávist……..jenže jeho bonmoty jsou sice mnohdy hrubé ale zaklad je pravda,jenže kampan proti němu vyvolává vyloženě nenavist a v dusledku toho je vyvolána davová psychoza……..kolik těch mladych co proti němu protestují zajimá politika,jsou zmonipulovaní většinou bud v rodině nejvice pravě pedagogi.
  CO CHCETE když vychovná pracovnice muže považovat terč v podobě prezidenta za vtip

  To se mi líbí

 18. K-k. napsal:

  RE: Vitta 19:59: „Takže jste mě už zase označila za někoho, kdo má půl kroku k nacifikaci.
  Běžte si laskavě bojovat s nějakým skutečným náckem vy chytračko, jenže to byste držela ústa, protože ti jsou nebezeční.
  Ti, co si je sama vybájíte zase tak nebezeční nejsou, takže je opět snadné statečně proti nim bojovat.
  Vy nejste sluníčkářka, vy jste něco ještě horšího.
  Vy jste zbabělec, který se bojí pojmenovat nějaký reálný stav společnosti i sama před sebou.
  Přesně…vy nic, vy muzikantka, hlavně ne násilí a dodržovat zákony dobrým slovem.
  Vsadím se, že ty náhubkové zákony vám nejsou nijak proti mysli, že ne?…“

  Předvedl jste se dokonale, Vitto, vidím, že jsem se ve vás nezklamala. Po tomhle výlevu vás považuju za žvanila a hulváta, který nemá argumenty, jen silné hlasivky. Celý tenhle tyjátr povstal z toho, že jsem měla výhrady k urážlivému pojmenovávání celých velkých skupin lidí a jejich plošnému považování za darebáky. Toť vše. A vy vyskakujete jak čertík ze škatulky. Obávám se, že jsem se nespletla ani s tím „půlkrokem“.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Máte hodně „pádné argumenty“, to se mi na takových lidech líbí.
   Silné hlasivky ovšem—mají ti ostatní.
   Kdybych se zeptal PROČ máte výhrady k urážlivému pojmenování celých velkých skupin lidí?
   A kdybych se zeptal, proč nemáte výhrady k urážlivému pojmenování jednotlivce-pokud tak činíte vy?
   A kdybych se zeptal, proč nemáte výhrady k chování velkých skupin lidí, a to chování bagatelizujete tím, že všichni nejsou stejní a že VY znáte super lidi z té komunity?
   Co kdybych vám řekl, že dostávám mínusy jen za to, že nepliju vytrvale na jednu velkou skupinu lidí, která se souhrně nazývá „FAŠISTÉ“, aniž by se tak dobré 3/4 těchto lidí samo tak pojmenovalo?
   A kdybych prohlásil, že ne všichni členové zbraní SS byly zlí lidé- co byste na to řekla?
   Pokusíte se odpovědět alespoň na něco?
   Možná pak pochopíte, proč jsem vás nazval tím, čím jsem vás nazval!

   To se mi líbí

 19. K-k. napsal:

  tak a poslední můj vstup, určený panu Hudcovi, jeho vstupu v 18:50.
  Nějak nerozumím vaší úvaze o „mít rád“ – přečetla jsem znovu své komentáře a nikde nepíšu, že „mám ráda“ Cikány, uprchlíky a podobně. Jen jsem si dovolila podotknout, že znám cikánskíé rodiny, vedle nichž bydlet by mi rozhodně nevadilo a znám bílé rodiny, kterým je nejlepší se zdaleka vyhnout. (A pochopitelně i naopak.) Plošné „mít rád“ považuju za stejně nesmyslné, jako plošné „nemít rád“.
  Co se současné situace kolem uprchlíků týče, tak mám obavy, jako asi každý. To, co předvádí EU a zejména Německo, považuji za sebevražedné. Problém je pochopitelně co s tím. Podle mne v prvé řadě je nutné hlídat hranice, ať už EU nebo ČR, velmi důkladně fitrovat, koho přes ty hranice případně pustíme a zpětně „vygruntovat“ v těch davech, co se sem dosud nahrnuly. Velmi se mi líbí tenhle článek, http://www.novinky.cz/domaci/402111-egyptolog-barta-unie-neresi-migraci-poctive.html včetně té pomoci u uprchlíků doma a včetně toho okamžitého odepření asylu v případě, že se žadatel odmítá zdejšímu životnímu stylu.
  Pokud bych dovedla tady předložit ucelený a účinný plán se všemi podrobnostnmi jak situaci řešit, byla bych asi kandidátem na ředitele zeměkoule…
  Doufám, že tím se nejasnosti mezi námi vysvětlily a já můžu z téhle debaty s konečnou platností odejít. Ta atmosféra, jak se tu vyvinula,mne opravdu netěší a mrzí mne, že jsem k ní svými (zřejmě menšinovými) stanovisky přispěla..

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Sem ještě vstoupím.
   Já bych chtěl strašně vidět, jak by se v praxi dokázalo, že někdo nechce dodržovat naše pravidla.
   Jen v Kolíně bylo přes 1000 trestních oznámení, ale chyceni byli asi 3 jedinci.
   Pak egyptolog si to představuje jak Hurvínek válku.
   Tohle šlo dělat v Německu před 25 lety, to tam ujž tahle pakáž totiž byla.
   Můj táta byl v r.1989 v lágru v Karlsruhe, takže to vím velice přesně.
   Úplně to samé, co dneska, jen jich nebylo tolik.
   Díky ustupovačům a bagatelizovačům situace dospěla do dnešní fáze.
   A dneska už to po dobrém prostě nepůjde, a co je nejhorší, nepůjde to nijak snadno ani po zlém.
   Poteče krev po ulicích, ale na vině nejsou radikálové jakým jsem se stal já, ale naivní dobráci, co věří v policii a zákony a jejich jakési až automatické dodržování!

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.