Rašín a přechod do nové doby

ALOIS RAŠÍN – JEHO ŽIVOT, DÍLO A DOBA
Dr . KAREL HOCH, NAKLADATELSTVÍ ORBIS PRAHA XII . 1934

V den výročí obnovy československé státnosti předkládám pasáže z knihy o Rašínovi. Jedná se o jeho pojetí ekonomické reformy v období přechodu od císařství k samostatné republice. Protože tady již padlo, že Rašín byl pro své kolegy ve vládě nepříjemným soupeřem a tedy jeho smrt byla pro ně vlastně vysvobozením, předkládám právě ty pasáže, kvůli kterým byl nepříjemný. Myslím si (ač nejsem ekonom), že Rašín měl správné vize a byla jej skutečně škoda. Ale posuďte sami. 

A jen tak na okraj. U příležitostí udílení státních vyznamenání bude dne speciální Černá hodinka

(Přípravy ve vězení) Rašín nebyl původně určen ministrem financí československého státu. Mělo se zato, že bude ministrem vnitra. Ale sám připravoval se pro ministerstvo financí. Nejvíce mohly o tom vypravovati zdi vídeňského vězení, kde napsal populární učebnici národního hospodářství a pilně a mnohdy horečně promýšlel zvláštní problémy poválečného hospodářství a jmenovitě československého státu . O tom svědčí několik sešitů poznámek, knížka o národním hospodářství, i spoluvězňové, jmenovitě Kramář a Červinka, účastníci společných procházek, ale také vojenský žalobce, který už v době vyšetřovací vazby uhodl a rozzlobeně řekl Scheinerovi, čemu slouží knižní materiál, který si Rašín do vězení dával posílati.

(Ministr financí) 16. listopadu byli zvoleni důvěrníci stran Národního shromáždění členy vlády. Za Státoprávní demokracii, která měla tam z půltřetího sta členů – vesměs československé národnosti – 46 poslanců, byl to Kramář jako předseda vlády, Moravan dr. A . Stránský jako ministr obchodu; ministerstvo financí připadlo vzájemnou dohodou členů vlády Rašínovi.Téhož dne toto ministerstvo zahájilo úřadování v několika pokojích prvního patra paláce Clam-Gallasova, zatím se čtyřmi konceptními úředníky. Koncem měsíce provedeno tam pak jmenování a rozděleny agendy.

(Nesnáze finanční správy) Ministr má velké cíle, ale zatím jen malé možnosti. Stát potřebuje peněz, peněz a peněz, ale správní aparát je slabý; stá t potřebuje brzkého zasáhnutí do věcí valutních, zatím aspoň odříznutí od rakouské měny, ale neovládá ještě své území; nezbývá tudíž než vypůjčovat si a nápravu měny zatím odložiti. Vybírají se tedy daně, zvláště z válečných zisků, ač to je velmi obtížné, poněvadž množství berních úředníků dělá rekvisice obilí a kontroluje mlýny, krátce je ve službách aprovisace, a berní úřady vyplácejí vyživovací příspěvky a podpory v nezaměstnanosti, takže státu utíkají příjmy nepředpisováním a nevybíráním daní. Na nové daně ovšem zatím nelze mysliti. Stát tedy vypisuje půlmiliardovou půjčku Národní svobody, nadšeně přijatou, a pomáhá si kontokorentními zálohami peněžních ústavů (v lednu 1919 1250, v červnu 546 milionů a u poštovního úřadu šekového 926 a 320 milionů a v srpnu 1919 emise pokladničních poukázek za více než miliardu.

(Nelze žiti na útraty státu!) Je to jeho první řeč v Národním shromáždění. Tam je už plno neklidu a nedočkavosti, nedůvěry a nepřátelství mezi stranami a stavy. Venkov, dělníci, buržoasie seskupují se a jsou sráženi ve tři tábory. Všecko se sice nakonec přijímá jednomyslně, ale nejsou to už manifestace z prvních dnů a nejeden by raději viděl hlasování bojovná, vítěze a hlavně poražené. Včera už byly hlučné scény při zákonu o osmihodinové pracovní době. Teď podává ministr financí rozpočtové provisorium na první polovici roku 1919 a sněmovna poprvé slyší, jak to vlastně s financemi republiky vypadá. Potřebuje dvě miliardy (z toho 600 milionů na vyživovací příspěvky rodinám vojáků) a na ty se již v příjmech nedostává 700 milionů. Ale to není konec. Uskuteční-li se vše, co bylo ve sněmovně přijato kromě toho, vydá to půl třetí miliardy, čilí všecko dohromady tři a půlkráte tolik než očekávané příjmy. A Rašín s nevinnou tváří mluví: „Já se na všechny návrhy, které se strany vážených pánů i dám jsou předloženy, musím dívati vážně. Já nemám práva si mysliti, že některé tyto návrhy jsou podávány jen tak, jako návrhy agitační, poněvadž jsem přesvědčen, že zajisté páni členové, kteří tyto návrhy podepisovali, si řekli, co to bude stát a jakým způsobem se to uhradí. Já myslím, že povinnost tuto otázku si položiti nepatří jen ministru financí, nýbrž patří každému členu tohoto slavného shromáždění.“ A vykládá, že je potíž s vybíráním daní, že není úředníků a nepřímé daně (z lihu a piva) neplynou . Bez rovnováhy ve státním hospodářství nelze však upraviti valutu a dostati zahraniční půjčku a pořádek je věcí prestiže, také však podmínkou úspěchu na mírové konferenci. Mezi valutou a výrobou je souvislost, nestačí zlatý poklad, brzy by se rozplynul, kdyby nebylo finanční rovnováhy, a nestačí jen sebrat válečné zisky, musí se obnoviti pracovitost a spořivost. Za války lidé odvykli práci, dvě třetiny žily na útraty státu, jako vojáci nebo z vyživovacích příspěvků, a procento lidí, kteří zvykli si žiti bez práce, neobyčejně stouplo.

(Bouře a utišení) Teď už toho mají na levici dost, z hluku vznikne bouře, někdo zvolá: To je urážka, dělati z dělníků lenochy!, křičí se vlevo a tleská vpravo, a Rašín jen stěží utiší posluchačstvo důrazným prohlášením, že pracovati musejí všichni. Ale když na něho vykřiknou: vy napřed , v těch vyšších kruzích, přejde také k útoku, vztáhne to na sebe, a ač volají, že nebylo to míněno osobně, nýbrž celá třída, odpoví: „Já k žádné třídě nepatřím, jsem občan Československé republiky!“ Pak se konečně vrátí klid a ministr má napjatý zájem i všeobecný potlesk nedočkavé sněmovny, když jí dává první zprávy o dávce z majetku, ač povídá v podstatě jen tolik, že to bude soubor daní a že to pak půjde rychle, ale zatím se to musí ještě tajit. Již teda dlouho potom ukazuje daň z majetku svou velikou psychologickou a politickou váhu. Chudí viděli v ní jakousi protihodnotu nouze, kterou za války vytrpěli, a trest na válečné zbohatlíky. Skutečný význam měla pouze pro měnu, ne pro celé státní finance, ale bez její sociální funkce, bez spokojenosti chudých a podrobení se majetných těžko by bylo lze překonati první doby. Proto také nemohla stačiti pouhá půjčka na valutní reformu.

(Tři choroby republiky) „Republika, vlastně její obyvatelstvo“ píše dru Benešovi 4. ledna do Paříže, „ stůně třemi těžkými chorobami.“ Obyvatelstvo na vojně a vyživovacími příspěvky odvyklo práci a „ohromné množství lidu si myslí, že zůstane to trvale tak, aby stát živil dvě třetiny obyvatelstva.“
Druhá choroba je ta, že se věří ve všemohoucnost státu. „Nikoho, ani vůdčí lidi neodstraší, jak to vypadá ve státních podnicích, chtěli by, aby stát hned převzal všecky doly a velkostatky, čili aby se obyvatelstvo přeměnilo ve státní úředníky, kteří se budou rváti o hodnostní třídy. Všechno, co dosud prováděly země, okresy, obce, soukromé společnosti a spolky, nyní se najednou hodí na bedra státu a nikdo se nestará o to, odkud se na to vezmou příjmy. Každá činnost má býti nejen státem řízena, nejenom jeho zákonodárstvím podporována, nýbrž přímo placena.“.
„ Třetí choroba jest, že lid myslí, že svoboda předpokládá neposlušnost a znamená zákaz poroučeti. Administrativa se počíná následkem to ho rozkládati, úřady se bojí nařizovati, výkonné orgány se zdráhají zakročovati a dělají, že nevidí. Bojovati proti první chorobě je velmi těžko, dokud není surovin ze zahraničí – dosud nedošlo odtud nic – a je nedostatek uhlí, továrny stojí a pro nezaměstnané není práce. Opatřiti jim zaměstnání je to nejdůležitější, neboť pak nebudou choditi po ulicích a pomýšleti na různá alotria. Zaměstnáním zbavíme se také té úžasné nervosy, ve které všechno obyvatelstvo žije a diví se, že za dva měsíce se všecko z gruntu nezměnilo, poněvadž právě má dost času myslet, když nemusí pracovat.“

(Fata morgana) Ve státních pokladnách je prázdnota. „ Obyvatelstvo myslí, že svoboda znamená neplatiti daní, z exekucí si nikdo nic nedělá, takže nevím, jakým způsobem by se dalo hospodařiti dále.“ A teď následuje fata morgana, snad jediná v životě Rašínově. Věří, v duchu informací, přinesených delegací ze Ženevy, že Československo dostane válečnou náhradu, ba soudí, že nedostane-li ji, „znamená to neodvratně státní bankrot.“ Očekává, že Československo nebude postaveno na roveň Rakousku a Madarsku a nebude musit děliti se s nimi o nadělané dluhy, neboť to by znamenalo porážku. Proto naléhá na dra Beneše, aby nárok Československa na náhradu byl Dohodou co nejdříve uznán a zabezpečen rychlým odevzdáním. Konstruuje pomocí této náhrady plán na reformu měny a to tak, že teprve co by nebylo kryto válečnou náhradou, krylo by se dávkou ze jmění.
„Způsob provedení reformy mám již promyšlen. Svůj plán však jsem neučinil předmětem debaty v ministerské radě, a to po klidném uvážení proto, že by sotva zůstal utajen, ale hlavně proto, že bychom tu válečnou náhradu utratili dříve, nežli bychom vůbec věděli, zda ji dostaneme.
Jako americká půjčka, selhal nadobro i tento mezinárodní předpoklad reformy československé měny. Bylo nutno provésti ji výhradně vlastními silami.

(Rozhodnuto) V lednu je již rozhodnuto, že ze všech reforem kromě odloučení měny od rakousko-uherské provede se jenom zásah nejmírnější: stažení přebytečného oběživa, ne proto, aby se pouhým úbytkem peněz zdvihl kurs koruny, nýbrž aby nastal návrat k úvěrovému hospodářství a možnost vlivu na měnu. „Bylo mi velmi vzdáleno“, praví pak Rašín ve výkladu svého finančního plánu, „mysliti, že zmenšení oběživa bude míti za následek snížení cen. Takové mechanické myšlení, takové vyznávání kvantitativní teorie peněžní, dle níž peníze se pokládají za zboží a učí se: čím více peněz v oběhu, tím vyšší ceny a naopak, nebylo nikomu tak vzdáleno jako mně.“

(Kolik zadržeti?) Běželo však o to, kolik peněz zadržeti. Rašín chtěl zadržeti celých 80 procent: z předpokládaného oběhu deset miliard zbyly by tak dvě, ale ježto část byla ve státních pokladnách a tam by se okolkovala úplně, zbyly by v oběhu ca tři miliardy korun – asi šestapůlkrát více než před válkou, což byl vyšší násobek než asi v celku stouply ceny. Co by peněžní styk potřeboval nad to, opatřil by si úvěrem u cedulového ústavu, ale to by již byly státovky obchodně kryté. Jak je oběh přesycen a jak snadno snese obmezení, o tom provedl Rašín dokonce hmatavý důkaz. Dne 25. ledna vypůjčil si u peněžních ústavů stát neméně než jeden a čtvrt miliardy na hotovosti – ale za celý měsíc nebyla filiálka Rakousko-uherské banky požádána o diskont nebo lombard!

(Ne 80, nýbrž 50 procent) Ale všichni důvěrníci – Leopold A. Novák, Pospíšil, Roos – jsou proti 80 procentům a tvrdí, že je to příliš mnoho. I ministerská rada se toho leká, ba vynucuje, že do zákona musí býti dáno ustanovení, že menší částky budou dodatečně propuštěny, a poslední naděje, finanční výbor, kde Rašín usiluje aspoň o zadržení 60 procent, selhává, když tam dr. Engliš vystoupí vůbec proti nucené půjčce a chce dobrovolnou. Marně namítá Rašín, že v dané situaci, kdy je v občanstvu příznivé a velmi silné imponderabile, to jest důvěra a oddanost ke státu a proto ochota podrobiti se i ráznějšímu zásahu, nemusí býti obav. Zůstane 50 procent.

(Zmocňovací zákon) Se zmocňovacím zákonem v kapse půjde ministr financí a každému v republice, milionáři i nádeníku, Čechu i Němci, Pražanu na Novém městě a Vinohradech, libereckému textilníku a poslednímu chalupníku v Rudohoří a na Trenčínsku vezme na pouhé potvrzení polovičku peněz, které má v kapse a doma v punčoše či v pokladně. Je to však jenom začátek, drahota poleví, peníze zas budou něco platit, Dohoda pomůže, z ciziny přijde levnější zboží a lid republiky si oddychne. Tak doufají optimisté, ale i lidé střízliví, zástupci podnikatelů a obchodníků, i finančníci si říkají, že konečně bude aspoň jasno, protože z toho, co dosud v nekonečných debatách slyšeli o nápravě měny, devalvaci, bankrotu a věcech, o které se téměř nikdo z nich po celý dřívější život nestaral, už všecky brní hlava.

(Pracovat a šetřit) „My si musíme býti vědomi, že jen tenkráte bude míti ta naše česká koruna skutečně dobrý zvuk a dobrý kurs, vyhovíme-li třem nejzákladnějším podmínkám správného života hospodářského: dovedeme-li svůj rozpočet státní upraviti takovým způsobem, aby nebyl pasivní, dovedeme-li v tom státním rozpočtu šetřiti, dělati jen to, co jest nevyhnutelně potřebné, všecko ostatní, co nemusí ihned býti, odkládati na budoucí časy a přitom krýti schodky, které vzniknou, novými daněmi. Ale my nesmíme šetřit jenom ve státě, musíme šetřit vůbec. Musíme šetřit a vyrábět, jiné pomoci nám není, jinak naše koruna bude stejně devalvována jako stará. Takové veliké věci dají se provésti jen za spolupomoci, za upřímné spolupomoci veškeré veřejnosti. Bez této spolupomoci ovšem těžko může jeden člověk zmoci to, co světová válka tady nahromadila, a proto bych prosil všecky, ať už mají vliv v žurnálech nebo v úřadech, nebo kdekoli jinde, aby v těchto dobách, které byly nazvány bitvou, stáli na svých místech a pomáhali bojovat, poněvadž mohou býti ujištěni, že to není můj boj, že to není Rašínova bitva. Ne, to je bitva za lepší budoucnost finanční a hospodářskou Československé republiky, a tu musí býti všichni v řadách a všichni musí dbáti, aby ji udrželi, aby pomáhali.“

(Souhlas) Plénum má celkem jenom jednu starost: o peníze, jež budou zadrženy malým lidem a jichž vrácení bylo ostatně slíbeno v zákonu, arci ne co do výše a data. Teprve později zdvihne se proti Rašínovi vlna agitace a nenávisti, když se dávka z majetku, nikoli jeho vinou, a tím i vracení respektive vyúčtování zadržených částek nemírně protáhne. Z celého finančního plánu budou pak lidé viděti jenom to, čím k němu musili přispěti, a Rašín bude tím, jenž „ chudým bral a bohatým dával“, jako by nebylo těch, kdo dělali o závod návrhy, jimiž vyvolávali zvyšování daní, a házeli důchody republiky do bezedné propasti demagogie.

(Stroj běží) Zatím je mužem, ba hrdinou dne. Národní shromáždění zákon rychle přijalo a připravený aparát spuštěn. Podporován vzplanutím veřejného ducha, dovedl ministr financí přenésti na veliký okruh energii, s níž zahájil svůj plán. Všecky přípravy – natištění kolků, přetisk tisícovek, tisk vyhlášek -zůstaly v tajnosti, peněžní úředníci obětavě doplnili úřední síly a rozjeli se jmenovitě po Slovensku, komise pracovaly pilně a přesně, bern í úřady, sepisující zároveň válečné půjčky, vykonaly celou povinnost. Ten týden – od 3. do 9. března 1919 – byl krásnou epochou národní a společenské svépomoci; občanstvo, které ve vzorném pořádku předkládalo své hotovosti, vykonalo tím zároveň kus mravního plebiscitu.

(Hráz proti inflaci) 10.dubna 1919 vydán konečně památný zákon, jehož §10 ustanovuje: „Zvýšeni oběhu státovek jest přípustno jen tehdy, je-li pro toto platidlo plná soukromoprávní úhrada bankovní. Jiné rozmnožování může se státi pouze zákonem “ Prováděcí nařízení k tomu z 12. května pak ustanovuje, že ,,přímé nebo nepřímé poskytování úvěru státu je nepřípustné.“

(Rašín volá) Je to čas postupné generální zpovědi všeho obyvatelstva. Po celé republice stojí fronty lidí a pomalu postupují k okénkům úřadoven – Rašín volá. Rašín stahuje a kolkuje papírové peníze, Rašín sepisuje a nostrifikuje válečné půjčky, vkladní knížky, cenné papíry, pohledávky a pojistky, Rašín sepisuje veškeren majetek, zatím ovšem jen movitý. Rašín také požaduje zlaté a stříbrné peníze a cizí valuty i pohledávky v cizině. Jenom tyto však, spolu s cizím i valutami, na základě zákona a pod sankcí.
Bylo to nejsnadnější útočiště majetku za války, poněvadž jej pak nebylo vidět a odolával znehodnocení domácí měny. Proto stojí fronta dobře oblečených mužů a žen před bankami, neboť se koná soupis těchto cenností a drahých kovů v safech a devisová ústředna je kupuje, proto se pouští hrůza ustanovením, že je možno žádati přísežné výslechy o tom, kdo takové věci kupoval, a revisní odbor ministerstva financí, zřízený 4. března, dostává právo dělati revise v bankách a peněžních ústavech.

(Pro zlatý poklad republiky) Platil dosud válečný zákon, podle něhož nikdo nesměl cizozemské valuty vlastniti. Ale Rašín chce více, také to, nač stát zákonitého nároku nemá. Zdá se mu, že zde je možno využiti dobré stránky národní povahy. Od let šedesátých Čechové s obětavostí, ba vášní konají sbírky. Jako ze svépomoci vyrostly záložny a největší česká banka, tak se s láskou a vytrvalosti sbírá na Národní divadlo, Matici, školy, podpory a nesčetné účele jiné. Teď je příležitost sbírati na vlastní pevný krov nad hlavou, na zlatý poklad republiky; a na vyzvání rázem začínají vylézati zlaté a stříbrné mince z punčoch, truhel a zásuvek, a kromě nich šperky, hodinky, polodrahokamy, ba i zlaté borty z rakouských uniforem (53 kg!). Do konce roku 1919 je mezi dary na sto tisíc zlatých mincí, na 200 kg zlomků zlata, tři čtvrtiny milionu mincí stříbrných, 2.312 hodinek. Na dobrovolnou valutní půjčku bylo složeno cizích valut v hodnotě asi 3.260 kg ryzího zlata a asi 27 vagonů stříbra, z výnosu darů a za veškeré stříbro mohlo býti kupováno další zlato.
Nestačilo to ovšem na krytí měny – na pouhou jednu miliardu korun bylo potřebí 335.000 kg zlata! – ale byl to krásný začátek.
A měna měla býti kromě kovu kryta i přebytkem hodnotných  devis, získávaných aktivy obchodní bilance.

(Obtíž soupisu majetku) Velmi obtížným úkolem byla dávka z majetku. Zde se zájem státu potýkal s jeho slabými možnostmi technickými. Rašín chtěl, aby dávka byla zaplacena rychle – jednak proto, aby nebylo pokušení přelévati ji do cen, také však proto, aby se dostala domů, než nastanou majetkové změny a případná změna kursu a kupní síly koruny. Ale státní aparát nedovedl vše tak rychle provésti. Soupis jmění peněžitého se provedl rychle, ale uvázl, když běželo o majetek věcný, takže trvalo velmi dlouho, než rozhodnuto, jaké sazby stanoviti. A když tu byly sazby, začalo zdlouhavé, těžkopádné předpisování, takže placení přišlo do doby podstatně jiné. Mnoho válečných zisků se již rozplynulo a bylo nutno povoliti steskům menších censitů a novelisovati, slevovati, po případě vraceti menší částky.

(Zápas o moc) To již nebylo měření liberalismu se socialismem v nesčetných utkáních agitačních, nýbrž zápas o jejich skutečnou moc ve státě, o bezprostřední utváření poměrů, o přítomnost a budoucnost, ne o směr, nýbrž o konkrétní moc. Republika stála na rozcestí mezi západem a východem, mezi vládou tradice a výběru na jedné a vládou proudících mas na straně druhé, nad nimiž se teprve improvisovala diktatura. Socialismus je v prudké nepřetržité ofensivě, je otázkou dne i doby, má nepochybnou psychologickou převahu. Jeho odpůrci, kteří se opírají především o to, co jest a co se vžilo, jsou v nesnadné defensivě.

(Problémy obecné a národní) A přece tento zápas není, nemůže, nesmí býti vším. Problém uspořádání společnosti je sekulární a světový. Tolik však je už viděti, že bude rozhodován podle států, a že bude záležeti především na tom, jakou cestou půjdou velcí, rozsáhlá, kulturní a bohatá státní území. Zde naproti tomu byl nový státní útvar, jenž se sotva vyloupnul ze středoevropského chaosu a jenž musil především usilovati o to, aby se organisoval a postavil na pevné nohy. Nehledě k nutnostem rázu politického, musil dávati do pořádku celé veřejné hospodářství, krýti vydání, sháněti daně, organisovati dopravu a státní podniky, regulovati zahraniční obchod, napomáhati výživě obyvatelstva a opatřování surovin. A to vše musil dělati co nejúčelněji, to jest prostředky co nejlépe přizpůsobenými cílům, a při tom pečovati o rovnováhu mezi příjmy a výdaji, což znamenalo na jedné straně opatřovati nové zdroje, na druhé udržovati vydání v mezích, aby je stát unesl. Ať byl stát levý nebo pravý, rovnováha v jeho hospodářství, možnost úvěru a daňová schopnost obyvatelstva byly zásady, od nichž se nemohl uchýliti, nechtěl-li ničiti občany tiskem bankovek nebo upadnouti v peněžní závislost na cizině, což obé znamenalo ohrožení sa m ostatnosti.

(Okol vůdců) Obrátiti k tomu mysli obyvatelstva, a to ať propagandou nebo argumenty faktů, v nejhorším případě i zmoudřením ze škod, býti hlasatelem potřeb státu a povinností ke státu , dbáti při tom, aby státní politika obyvatelstvu opravdu pomáhala zajišťovati a zlepšovati výtěžek společného přičinění, razit i cestu z chaosu k normálnímu životu, kde se teprve dalo pomýšleti na skutečné reformy, nezapomínati při tom a nedati zapomínati, že zatím nejlepším lékem je zaměstnanost a dostatek zboží, podnikání a tvoření kapitálů, vývoz výrobků i sílení vnitřního trhu – to bylo poslání těch, kdo z lásky k vlasti i z politického pudu měli touhu i ctižádost representovati vyšší rozum a býti vůdci.

(Mzdové hnutí) Naproti tomu z požadavků socialistů ve velkém slohu působila jen osmihodinová pracovní doba; všecko ostatní, co m ělo vybudovat sociální stránku práce, ustupovalo v širokých vrstvách do pozadí před velkým mzdovým hnutím. Zde vskutku kynuly úspěchy, viditelné a poměrně snadné. Ale socialistická politika – pokud její levice nepracovala takto vědomě k rozvratu dosavadního řádu – zabíhala tím do stavovství, a třebas bylo mzdové hnutí vzhledem k cenám do velké míry jen obranné, bylo ostatními vrstvami přijímáno jako složka zdražování.

(Nová zkouška státníkova) Ted začínala zkouška státníkova.Válečné spiklenectví a 28. říjen byly velké sázky, ale v celku popohnání událostí, finanční plán byl založen na poměrech tehdy v podstatě méně složitých a jeho první, rozhodující část byla nesena důvěrou a souhlasem celku. Teď bylo jinak. Pomoci mohl jenom  kdo se postaví proudu, jenž vypadal jako slepé, unášející fátum. Bylo nezbytno čeliti dalšímu klesání koruny, které bylo pramenem všeho zla, kdežto obrat ve vývoji kursu naopak klíčem k nové situaci. A poněvadž klesání koruny vzniklo také z nedůvěry ke státu, to jest k jeho schodkům a vnitřním poměrům, musilo se to změnit. Stát musil obrátit.

(Stoupenci poklesu koruny) Byla to úloha nadlidská. Stát nemohl obrátit sám, leda s celou tendencí všeho hospodářství, neboť všecko bylo navzájem těsně spjato. Komunisté, kteří vítali pokles koruny, protože si slibovali od něho společenský rozvrat, nebyli sami. Pokles koruny počal tvořiti vydatnou vývozní prémii pro exportéry, kterým se při něm skvěle vedlo. Zaručoval jim téměř zisky, takže se nemusili příliš starat o výrobní náklady a o domácí trh. Také valutní spekulanti měli zlaté časy, koruna klesala s markou, o níž se vědělo, že klesat musí. Ale také ostatnímu obchodu stálá horečka, v níž se ocitlo celé hospodářství, nebyla proti mysli, neboť i zde ceny stoupaly a nahrazovaly tak smršťování konsumu, zvláště u dražšího zboží. Zaměstnavatelé proto nevzpírali se zvyšování mezd, které si přiráželi k cenám, a dělnické organisace rovněž nebyly proti těmto laciným úspěchům. Stát deficity zvykal si hradit výnosem prodeje cukru a lihu za hranicemi, ale i půjčkami a zálohami u bank, a bylo dosti hlasů, které mu radily, aby jen šel do inflace, že hlavní věcí není kurs měny, nýbrž to, jak slouží obyvatelstvu, a to bude míti rozhodný prospěch ze stupňované výroby a vývozu.

(Nutnost obratu) Tato mohutná, třebas psychologicky tak disparátní fronta měla obrátit – a to ze dvou motivů, které neměly už té síly jako dříve, neboť obecné ideje byly otřeseny a k obratu nyní byly nutný osobní oběti: z vlastenectví a z lásky k československé koruně jako výrazu pro mezinárodní klasifikaci národa! Nebylo však vyhnutí: inflace byla jedem a vysoká čísla sebeklamem, žádná lidská moc nemohla rázem smazati válečné vyčerpání a zatížení země, nedostatek potravin a surovin, jež bylo nutno dovážeti v první řadě, nikoli hotové výrobky, nic nemohlo škrtnouti fakt ochuzení a jeho důsledek, obecné snížení životní míry.
Nějaký čas musilo se to ještě vydržet! Rašín byl pln optimismu: země byla bohatá a plodná, obyvatelstvo se hospodářsky před válkou skvěle osvědčovalo, scházející kapitáni a vůdcové na nových drahách zahraničního obchodu bylí otázkou času. Šanse tu byly, republice stále kynula budoucnost i mezinárodní postavení, zvláště když Němci a Madaří den ze dne klesali – ale musila se sebrat, udělat pořádek, hospodařit, vydávat s mírou, nedělat dluhy na nic jiného než na odůvodněné investice a věci opravdu mimořádné, a nedopustit vnitřní předlužení, po němž by přišlo i zahraniční, jež by pak znamenalo ohrožení nejen měny, nýbrž i státní samostatnosti. Proto stát musil šetřit, obracet každý krejcar, mírnit se v sociálních vydáních, houževnatě se bránit deficitům, a pokud by nestačily vydatné nové daně, apelovat i k veřejným zaměstnancům i k voličům čili politickým stranám , aby stále měli trpělivost a obmezovali svoje nároky, i t y nejspravedlivější.

(Druhá fronta) Ale s kým to měl Rašín jménem státu, jenž v takových situacích počínal povážlivě blednouti v abstraktum, všecko vykonat? Spojenců mnoho nebylo. Ve sněmovně a ve vládě byly dvě socialistické strany, které ze socialisace za nejbližší a nejsnadnější považovaly zvyšování důchodů a konsumentské subvence, vidouce v tom spravedlivější podíl mas na výtěžku práce. Byli zde agrárníci, kteří se domáhali vyšších rekvisíčních cen, poukazujíce na světové ceny a drahotu výrobků průmyslových. Byla zde konečně vlastní strana – ale tu tvořil obchod a průmysl, jemuž se rovněž s cenam i lépe šlo nahoru nežli dolů, a tvořili ji gážisté, kteří jmenovitě ve středních a vyšších kategoriích bylí hůře bití než všichni ostatní a žádali od státu pomoc.

(Úkol ministra financí) Byla to dosti těžká situace, i dokud seděl Rašín v kabinetu a hájil v ministerských radách a koaličních poradách zájmy resortu, vzpíral se proudu návrhů, které znamenaly nové a nové zatěžování státní pokladny, a potýkal se s jednotlivým i resorty o jejích nároky na rozpočet a státní pokladnu. Už tenkrát, ve vládě a vládní většině, byl to boj proti všem. S čím kdo přicházel, vždy bylo neodkladné a nezbytné, ohromného úsilí bylo třeba, aby z toho, co považovali za nutné, slevili na to, co bylo možné. První rozpočet ovšem nemohl býti jiný než deficitní. Výdaje byly mimořádné, válečné (demobilisace, vyživovací příspěvky, zpustošené dráhy, vytvoření vojska a nezaměstnaností), příjmy však trpěly tím, že starý režim téměř nezvyšoval daně a ještě rozrušil celý berní aparát tím, že mu uložil provádění aprovisace, vyplácení podpor a jiné věci. Ale rozpočtový schodek na rok 1919 se rapidně zvyšoval: prvotní odhad byl 1.400 milionů, v únoru 1919, ač přímé daně odhadnuty výše, 2.200 milionů, za šest neděl nato 3.400 milionů a v rozpočtu, usneseném v červnu, byl 3.900 milionů; v prosinci však přišla vláda s dodatečným rozpočtem a v něm schodek vzrostl na 4.905 milionů, ač zatím mimo jiné zvýšeny o sto procent železniční tarify. V rozpočtu červnovém byla vydání 6.713 milionů, v dodatečném již o 1.900 milionů více!

(Rozpočet) Řeč, kterou Rašín uváděl 21. května 1919 svůj první rozpočet, promluvil již v jiné atmosféře než byla ona, když ohlásil kolkování bankovek a finanční plán. Veřejnost i sněmovna se již zmítaly zápasy, ač ještě trvala všenárodní koalice. A nejednomu se již tehdy zdá, že by všecko šlo hladčeji, kdyby všecka vydání nenarážela na stálý, zarputilý a většinou hlučný odpor muže, jenž si tak pomalu v kabinetu, ve sněmovně i mezi lidmi dělá mimořádné, ale velmi nežádoucí po stavení člověka, který nedává, protože nepřeje. Zase a zase naskýtá se přirovnání: republika je jako mladé manželství, které klopýtá o finance a kde žena a muž počínají si vytýkati a již vyčítati: on nehospodárnost, ona lakotu. Jak málo měla však republika opravdových mužů!

Některé Rašínovy nápady jako by se podobaly našim místním debatám.  Povšimněte si zejména jeho postoje k inflaci a poklesu kursu koruny.

bavor-podpis_rex2

Rubriky: Bavorovy poznámky | Štítky: , , , , | 24 komentáře

Král krále

Když začátkem roku 1301 zemřel uherský král Ondřej a zanechal po sobě pouze dceru Alžbětu, zasnoubenou synu Václava II., jako by náhle spadlo uherské království do přemyslovských rukou.

Uhry byly dlouhou dobu spíše nepřítelem českých králů než přítelem. Zejména tatarský vpád zanechal na zemi trvalý vliv tím, že do uherských rovin zatlačil divoké Plavce a Kumány. Zejména Kumáni se stávali fenoménem, který probudil v Maďarech nájezdnické pudy. Došlo k tomu zejména za Štěpána V., který si vzal za manželku právě příslušnici onoho divokého národa a později i za jeho syna Ladislava IV., který v sobě již měl kumánskou krev po matce . Historik Josef Šusta popisuje úpadek uherských mravů takto:

Ladislav IV., ten se vskutku nelišil již takřka ničím od kočovného příbuzenstva matčina. Za

něho se zdálo, že veškeren národ uherský nadobro zachvátila zpětná horečka kmenového barbarství. Papežští legáti, do Uher vysílání, vzdychají nad tím, že Uhři stykem se sveřepými Kumány ,,téměř zapomínají života křesťanského“, vracejíce se tajně k pohanským ohavnostem, tak že již sotva ,,polokřesťany“ zváni býti mohou. Zásady, které zvítězily v celé církvi západní vlivem hnutí klunijského, byly v Uhrách rázem odvanuty: laikové usurpují beneíficia duchovní a obsazují je svévolně, kněží zápasí o ně navzájem vojensky, žijí v mnohoženství a dávají křesťanky bez odporu v manželství pohanům. V Římě se přiznávalo, že prý veškerá zem uherská žádá nového apoštolátu anebo spíše křižáckého tažení proti králi, který si tropí zjevný posměch ze svátosti manželství; a při tom království propadalo zřejmě i jinak rostoucímu zmatku.

V rodinných zápasech mezi Belou IV. a jeho synem, ve sporech o poručnictví nad Ladislavem a v jiných svárech podobných vážnost posledních Arpádovců valně hynula.  

Když byl  Ladislav zavražděn Kumány, dočkal se koruny Ondřej III. Ten byl pohrobkem mladšího bratra Ondřeje II. Štěpána a benátské šlechtičny Beatrice d’Este. Byl proto vychováván v matčině vlasti. Zůstal však jediným Arpádovcem a jeho nástup na trůn byl poměrně legitimní. Jenže se objevil sok. Byl jím Karel Martell, syn Karla II. z Anjou a Ladislavovy sestry Marie. Ta se považovala rovněž za dědičku trůnu a chtěla jej právě pro Karla Martella. Dokonce měla na své straně i papeže Bonifáce VIII. K úplnému potvrzení Martellově  na uherském trůnu sice nedošlo, ale přesto byl považován v celé Itálii za uherského krále. Boj o trůn však brzy skončil, protože Karel Martell záhy zemřel. Marie tedy přenesla své požadavky na vnuka Karla Roberta , zvaného také Carobert. Toto jméno je nutno si pamatovat pro další vývoj událostí.

Ondřej III. se nečekaně s blížil s Albrechtem Habsburským, čímž získal mocného protivníka proti Carobertovi. Ale než stačil svého nového vlivu využít, začátkem roku 1301 umírá. V onen okamžik se objevilo několik dalších uchazečů o uherskou korunu. Uherští magnáti nepřijali Karla Roberta, ale od mladé vdovy převzali správu nad Budínem a celou zemí. Začalo vyjednávání o novém králi.

Vyjednávání popisuje Šusta následovně:

Pozdní kompilace uherské, jediný domácí pramen kronikářský, dávají nám ovšem jen velmi skoupě zprávu o jednáních těch; že však při nich nechybělo značných frásí, dosvědčují listiny,  v nichž se líčí, jak po smrti krále Ondřeje, té ,, poslední zlaté haluze Vypučelé z posvátné z krve krále Štěpána po meči“ všecek národ byl prý rozžalostněn ,,jako Ráchel oplakávaje ztrátu pravého a přirozeného pána a hledaje, jak by zase mohl nalézti s boží pomocí nového panovníka pošlého z krve svatého krále.“ Nebo vskutku se jevilo především nutným, aby proti Karlovi Robertovi, po přeslici s Arpádovci spřízněnému, byl postaven nápadník, který by rovněž nebyl bez téže přednosti, což ostatně nebylo nesnadné, protože krev Štěpánova zúrodnila i jiné rody sousední.

Podle věrohodné zprávy Heřmana, opata Altaišského, obrátili se někteří magnáti nejdříve do Bavor k vévodům Štěpánovi a Otovi, jejichž matka byla dcera Bely IV. Ale bez výsledku.

Vévodové dolnobavorští patrně nedůvěřovali nabídce, která snad ani nevyšla od pánů předních. Proto usnula bavorská kandidatura ta dříve, nežli vešla v obecnou známost, a do popředí se posunula kandidatura jiná, českého králevice Václava. Tvrdívá se ovšem, že šlo původně o jeho otce, kmitla-li se však vskutku myšlenka ta vůbec ve vleklém jednání volebním, bylo to jistě jen na chvíli a bez účinku. V Uhrách nemohlo býti přece sklonu k tomu, aby se pyšná země snad, jako nesvorné úděly polské, podrobila vládě kapitánů málo pohyblivého krále českého, o němž kronikář štýrský tvrdil tak důrazně, že neměl ani síly ani chuti, aby denně cválal s houfcem Maďarů a Kumánů po stepích, jako prý králi uherskému toho jest třeba. Uhři chtěli míti svého krále v zemi sídlícího a nadto pro mladého kralevice Václava bylo možno uvésti nejen to, že byl po bábě stejně pravnukem Bely IV. jako Karel Robert, nýbrž ješt jiný, závažný důvod, totiž, že byl snoubencem jediné dědičky Ondřejovy, Alžběty. Aragonský jednatel v Benátkách, Mario Mariglori, dávaje o té věci zprávu svému pánovi, králi Jakubovi II., vytýká výslovně, že uherští páni obrátili zrak svůj na syna Václavova především proto, že na něho hledí jako na manžela dcery zemřelého krále, vlastní dědičky koruny. Týž motiv, který provázel Václava II. ke korunovaci do Hnězdna měl tedy dovésti syna jeho ke koruně uherské.

Úvahy ty byly ovšem jen pláštíkem, zdobícím a zakrývajícím mnohou jinou pohnutku vedlejší. Strana odporující Karlovi Robertovi hledala především nápadníka, který by moci neapolské čelil podstatnou silou vlastní a byl s to, nésti i značný náklad boje. Moc a bohatství krále českého jevily se zárukou zdaru a slibovaly nadto hrabivým rukám magnátů nevšední odměny.

Václav II. dlouho váhal, zda má svého teprve dvanáctiletého syna poslat do Uher, které byly tehdy považovány za divokou zemi a kde předcházející dva králové zemřeli za podivných okolností. Jako králi také polskému mu bylo bližší řešení problémů polských než uherských.

Jenže pro přijetí uherské koruny pro svého syna vystupovaly především samotné polské zájmy. Obchodní cesty mezi Polskem a Uhry, a tím i obchod sám byl hlavním důvodem. Obchodu se zeměmi českými byly mocnou překážkou Bílé Karpaty od Ostravy až k Skalici  a zbahněný kraj podél střední Moravy byl proslulý loupežemi. Naproti tomu důležitá obchodní cesta od ústí Visly ke Krakovu vedla dále přímo na Budín, a obchod mezi západní Evropou a Uhry probíhal často právě tudy. Zbraslavský kronikář pak přičítal Václavovi gloriolu mírotvůrce, který uherskou korunou chtěl zabezpečit mír ve střední Evropě:

že ho koruna uherská lákala především jakožto záruka trvalého klidu v střední Evropě. Měl prý za to, že ,, chudým a vlasti útěcha z toho vzejde,“ když pod vládou českou zvířený živel maďarský bude spoután do pevných hrází a těsným spojením koruny české i polské s korunou svatého Štěpána vznikne moc, proti níž se nikdo neodváží pozdvihnouti zbraně.

Pravdou je, že pokud by takto Václav uvažoval, mohl se mocí tohoto státního útvaru bránit jinému soupeři, kterým byl Albrecht Habsburský, římský král.  Navíc hodlal využít i Albrechtových problémů s porýnskými kurfiřty, kteří ohrožovali Albrechtův trůn. Stejně zaneprázdněn byl i papež Bonifác VIII., který také nebyl právě zainteresován v Uhrách, ale pomáhal ohroženému Albrechtovi. Možná se jednalo i o zcela osobní důvody. Václavovi II. bylo sotva třiceti let a uzavřel teprve nedávno druhé manželství. Jeho syn však (podle tehdejších měřítek – pozn. pro Hanse) v nejbližších letech dospíval a těmto  princům se  někdy velmi důrazně žádalo podílu na vlád jako ,,mladší“ králové, často dříve, nežli se otec hodlal spokojit s „rolí výměnkáře“. Pokud by tedy  po dobu otcova života bylo možno  zajistit synkovi vládu v Uhrách, byl tím předpoklad i pro klid v Čechách a v Polsku, a pokud by  i z druhého manželství vzešli  synové, bude možné mnohem snáze mezi ně rozdělit královské koruny.

V okamžiku, kdy se Václav II. rozhodl poslat syna do Uher, dostalo vyjednávání zcela jiný rozměr. V druhé polovině května 1301 se sešel v Budíně volební sněm a zde byl kralevic Václav  ,,pari voto et communi consilio“ prohlášen čekatelem koruny s.Štěpána.

Z jednání uherského poselstva s českým králem bylo jednak plno darů a grošů pro uherské pány, jednak se stala událost, která se váže k rodu Bavorů. Stalo se to takto:

A s milou opravdu naivností to přiznává i sám Štěpán, kdysi palatin. syn bána Irenea z rodu Ákos, hrabě komitátu borsodského, z nejmocnějších pánů severouherských, který také byl nejštědřeji podarován. Ten ještě po letech vychvaluje čilost rytíře, jenž ho tehdy zastupoval při jednání v Brně a opatřil mu tam prý nejen ,,s bedlivou pílí a pečlivou prozíravostí od krále českého pocty, důstojenství a vzácné dary,“ nýbrž získal i jednomu ze syn Štěpánových vznešenou nevěstu z vlastní krve král českých pošlou ,,filiam domini Bavarini ducis Bavarie,“

Byla to vskutku asi dcerka pana Bavora ze Strakonic a Anežky, nemanželské dcery Přemysla II., kterou tu chlubná ješitnost uherského tchána učinila- bavorskou vévodkyní, ale případ nám osvětluje nad jiné jasně ráz jednání, které se na Moravě v červnu 1301 odehrálo mezi uherským poselstvem a českým dvorem.

Dvanáctiletý Václav přijel do Uher v srpnu, doprovázen spolehlivými dvořany z Čech a Polska. A hned zamířil do Stoličného Bělehradu na korunovaci.Bylo nutné zabezpečit korunu před Karlem Robertem, který se s podporou malé části uherských pánů pokoušel o totéž. A tak se kralevic Václav 27.srpna 1301 stal uherským králem Ladislavem V.

Jenže náhle se do děje vložil papež Bonifác VIII. a začal intrikovat proti Václavovi a Ladislavovi. Nejprve ostře pokáral kalocského arcibiskupa, který prý drze zasáhl do papežových práv tím, že si dovolil korunovat Václava, když toto právo náleží pouze arcibiskupu ostřihomskému. Současně poslal list Václavovi II., kde mu slovy téměř laskavými vyčítá, že nechal svého syna korunovat uherským králem aniž prý bral ohledy na práva římského vládce.

List ten obrací pozornost královu zejména k zhoubě duší, působené rozvratem poměrů v Uhrách. Král český jakožto ,,princeps catholicus, deo gratus et apostolice sedi devotus“ má prý podati zástupci papežovu ruku, aby společnou prací jejich ,, království kdysi tak přeslavné a nyní, bohužel, mnohonásobně rozchvácené, mohlo býti duchovně i po stránce vezdejší znovuzrozeno k chvále boží, a k množení víry křesťanské“. Jen tak bude Václavovi možno dosíci ,, věhlasné slávy a věnčé odplaty“. A znova jej ujišťuje papež, že nemíní nikterak zkracovati opravdové a důvodné nároky české, nýbrž ochotně a horlivě podporovati jeho čest i prospěch.

Bonifác se snažil jednat s Václavem smírně, protože Albrecht Habsburský se přestal chovat tak, jak si papež přál. Proto potřeboval mít Václava na své straně.  Jenže Václav nebyl z těch, kteří se hodlali klanět a tak brzy došlo na daleko ostřejší postup. Bonifác náhle neuznal volbu uherských pánů a vyzval obě strany sporu, aby doložily právo k následnictví na uherském trůnu. Václavovi dokonce vytkl, že se neoprávněně nazývá „králem polským“ bez schválení římskou kurií.

V Uhrách mezitím slábla moc Ladislavova a rostla moc Karla Roberta. V září toku 1302 se dokonce Carobert odvážil zaútočit na Budín. Sice jej nedobyl, ale přece jen získal nějaké magnáty na svou stranu. Spor ale skončil tím, že za pomoci Václavova vlivu i peněz se situace přece jen obrátila ve prospěch Ladislava. Jenže na rozvržení sil v Evropě došlo k další změně a do sporu se vložil Albrecht Habsburský.

bavor-podpis_rex2

Rubriky: Bavorovy poznámky | Štítky: , , , , , | 3 komentáře

Černá Hodinka aneb Defintivně jim hráblo …?

Ukronáckové jsou už pocitem beztrestnosti natolik otupělí, že vyhrožovali sestřelením cizího dopravního letadla. Vlastně se, v podstatě, chystali provést teroristický čin a ještě to zveřejnili.
Jsem z nich prostě už hotovej… Pokaždé, když se zdá, že se už hlouběji propadnout nemohou a že už si prostřelili všechna vlastní kolena, tak kyjevští nacisté s radostným křikem „Peremoga!“ (Vítězství) prorážejí další dno a nacházejí na sobě další koleno, které by si mohli prostřelit.
Inu, ani včerejšek nebyl výjimkou. Ukrajinští dispečeři, pod pohrůžkou vyslání stíhaček a sestřelení, donutili letadlo běloruské společnosti „Belavia“ se 142 lidmi na palubě k návratu na kyjevské letiště, kde v 15:55 přistálo. Poté z paluby násilím odvlekli občana Arménie (kterým nebyl nikdo jiný, než populární novinář Armen Martirosjan). Poté, co se letadlo dotankovalo, v 16:37 znovu vzlétlo na trasu do Minska.
Tuto událost potvrdila i běloruská letecká společnost, vč. uvedení typu letadla, registračního čísla, čísla linky a trasy (Kyjev – Minsk) s tím, že kapitán letadla obdržel 50 km před vstupem do běloruského vzdušného prostoru příkaz ukrajinského řízení letového provozu „Ukraeroruch“, podepřený už zmíněnou hrozbou a bez uvedení jakékoli příčiny.
Tato událost je ve všech bodech až epicky jednoduchá:
Za prvé – ukronáckové jsou už natolik otupělí pocitem vlastní beztrestnosti, že vyhrožovali sestřelením cizímu dopravnímu letadlo. Takže se vlastně chystali provést teroristickou akci a veřejně to oznámili. Pochybuje snad po tomhle někdo, kdo vlastně sestřelil holandský „Boeing“?
Dnes už jim došlo, že to přehnali, a tak se snaží namluvit, že se nic podobnému nestalo. Jenže se všechny relace letadel se zemí zaznamenávají a Bělorusové už oznámili, že jsou připraveni předložit záznam jako důkaz. No, a doručili, v souvislosti s incidentem, Kyjevu  oficiální protestní  nótu.
Moc bych se nedivil, kdyby poté Lukašenko odmítl nadále poskytovat půdu pro jednání mezi kyjevským režimem a povstalci LDNR, a „minské dohody“ by se musely přejmenovat např. na „idlibské“ (protože, kdo by ještě – snad kromě fousatých hrdlořezů – chtěl mít něco společného s nacistickou sviní Porošenkem?).
Za druhé – území dopravního letadla je, podle mezinárodních dohod, územím státu, kterému letadlo patří. Takže na běloruském území žádné ukrajinské tajné služby neměly právo nikoho zadržet – to je fakticky agrese.
No, a za třetí – zadrželi na běloruském území občana třetího státu – Arménie …
A aby situaci dorazili úplně, po pár hodinách Arména zase propustili. Takže celý ten cirkus, s výhrůžkami, stíhačkami a řadou porušení zákona byl naprosto nesmyslný. Šlo o letecké pirátství pro letecké pirátství.
Jak typické pro majdanové degeneráty: – tlouci hlavou o betonovou zeď s voláním „Sláva Ukrajině“, aby nakonec dosáhli jen onoho rozbitého čela a mezi sousedy pak reputace šíleného imbecila.
Takže ukrajinští neonacisté pokračují ve své oblíbené činnosti – honu na novináře. Kyjev přitom nejspíš zahájil novou sezónu honů – na vzdušné cíle …
Alexander Rogers  – https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-lukashenko-i-vozdushnaya-tortuga/

A objekt oné události Armén Martirosjan k tomu dodává, že:

 • Je v pořádku, agenti SBU ho po výslechu propustili a on následující běloruskou linkou v 16:37 odletěl do Minska.
 • Agenti SBU ho prohledali a snažili se u něj nalézt jakési nosiče informací, které měl údajně vyvážet z Ukrajiny.

Další informace – co a jak se dělo, co podnikne on – poskytne na svém FB po poradě s právníky.

hroch-hlava

Rubriky: hroší kůže, Černá hodinka | Štítky: , , , , | 61 komentáře

Bumerang, aneb jedna malá drobnost

Několikrát zde u Bavorů proběhla celkem živá diskuse na téma „Elektronická evidence tržeb (EET)“, „Kontrolní hlášení (KH)“ a podobných novinkách, které zavádí MF pod vedením Andreje Babiše.

„Před závorku“ toho svého textu vytknu, že KH pro mě osobně není žádný problém, protože moje paní účetní (samozřejmě externí, neboli outsorsingová) k tomu má příslušný software, spektrum mých klientů se už nemění, tak dokument jednou za čtvrtletí vyhotoví a já ho jen odešlu prostřednictvím své datové schránky, stejně jako přiznání k DPH. EET se mě pak osobně vůbec netýká, neb nic neinkasuji v hotovosti a tudíž nemám co elektronicky evidovat, všechno jde přes banku. Jak to bude s placením v hotovosti pod nadvládou EET, to netuším, ale ne že bych kvůli tomu snad nespal.

Přes závorku to uvádím jen proto, aby bylo zřejmé, že si nepřihřívám žádnou polívčičku osobního zájmu.

Jestli se totiž něčeho v souvislosti s EET tak trochu obávám, co mě zajímá, pak to jsou případné „kolaterální ztráty“ s nimiž nikdo, ani MF a ani A. Babiš nepočítají. Vedlejší dopady. Proč mě to zajímá? Protože stále méně věřím zprostředkovaným informacím (třeba cestou médií) a stále více se spoléhám na to, co registruji ve svém blízkém okolí. Sledujte, prosím, jako obvykle, tok mých myšlenek.

Loni v listopadu zahájil u mne FÚ daňovou kontrolu a vzhledem k určité atypičnosti mého drobného podnikání (nemám zaměstnance a jsem tedy sice typický živnostník, ale vzhledem k profesi v našem kraji snad jediný svého druhu, alespoň nevím o jiném) to byla pro FÚ novinka. Možná i proto trvala kontrola až do 28.8. roku letošního, neboť to bylo stále „doložte, doložte, doložte“ a pak „ještě doložte, ještě doložte, ještě doložte…“. Mám na takové věci daňového poradce, ale i tak mě to stálo spoustu úsilí a času (latinské přísloví „Kdo sám obhajuje svoji při, má za obhájce blázna“ platí jen částečně). Ty dvě dámy, které kontrolu prováděly, se přitom nechovaly nijak zle, nebyly to žádné tupé mrchy. Jen jely v obvyklých kolejích a nějak nedokázaly pochopit, že moje náklady (o příjmy tu vůbec nešlo) mají jinou strukturu než třeba u truhláře, který nakoupí dřevo, vyrobí židli a tu prodá (nic proti truhlářům, to jen jako zjednodušený příklad). Že třeba někam jedu, nic tam nevezu a ani nic nepřivezu, jen jsem tam poklábosil. Že mojí komoditou je něco tak nehmotného, jako jsou informace a názory lidí, a že mým pracovním nástrojem jsou především novináři. Po řadě jednání jsme se za tři čtvrtě roku dobrali společně výsledku, něco jsem dodanil (to se musí vždycky, to dá rozum), ale žádné drama vzhledem k mému obratu za ty tři kontrolované roky se nekonalo.

Jenže mě celý ten proces tak otrávil, že jsem na půl roku přešel na jakýsi „udržovací provoz“ – prostě jsem vykonával jen práce nezbytné a nutné k udržení živnosti, abych klienty tak úplně nenasral. Tím samozřejmě klesly moje tržby, ale především fixní náklady zůstaly prakticky konstantní.

Jak se to omezená pracovní činnost odrazí v mých daňových povinnostech? Daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 se teprve uvidí na konci roku, ale např. DPH za třetí čtvrtletí mi moje přeopatrná a přepečlivá účetní vypočítala nepochybně správně (v DPH žádné nedostatky nalezeny nebyly) jen na legračních 2482,- Kč. Podotknu, že tato moje daň osciluje obvykle někde mezi 80 až 180 tisíci čtvrtletně. Takže je zřejmé, že vztaženo k mojí osobě daňová správa na mojí kontrole (když započtu i náklady na ty dvě kontrolorky) spíše prodělala, než vydělala. Jisté je, že moji nevykonanou práci nikdo nepřevzal a moje tržby neinkasoval a daně z nich nezaplatil a nezaplatí, a to ani DPH.

Dalším důsledkem je to, že jsem dospěl k (trochu naštvanému) rozhodnutí, že nebudu za rok a jeden měsíc nijak odkládat odchod do starobního důchodu a obrátím tak finanční toky ze směru Hudec – Stát alespoň částečně na směr Stát – Hudec a pracovat (pokud vůbec budu), pak už jen podle svých potřeb a s ohledem na SKUTEČNOU osobní efektivitu takové činnosti.

Že na chudý lid musí být přísnost a že i daňové kontroly být musí, s tím jsem srozuměn, ačkoliv bych se mohl rozepsat o daňových rájích a jiných reálných záležitostech, kde by A. Babiš nepochybně posbíral více, než avizovaných 18 miliard (?) z EET, o Čapím hnízdě ani nemluvě. Moc by mě spíš zajímalo, jaké budou druhotné dopady EET. Že budou, to je jisté, ale racionálně a realisticky popsat se je zatím nikdo moc nepokouší. Jak budou reagovat lidé, kterých se EET nějak dramaticky dotkne? A v případné diskusi na mě nechoďte s tvrzením, že to budou jen samí dosavadní zloději. Řídím se opět poznatky ze svého nejbližšího okolí, nenechávám se krmit jen informacemi z médií – a samí zloději to prostě nebudou, tipnul bych to tak 50:50, přičemž značná část těch zlodějů dosud krade „pod hranicí vnímání“. Asi tak, jako když si zaměstnanec v úřadě ukradne kancelářský papír, propisku nebo šroubovák, případně stráví dvě hodiny „privátně“ na internetu.

Ptám se tedy, zda i s EET se MF vržený bumerang nevrátí nějak zpět? Co myslíte?

P.S.: Nebojím se o provedené daňové kontrole psát, neb pro mě byla vlastně výhodná. Teď už naprosto přesně vím, jaká nákladová položka a jakým způsobem lze uplatnit jako výdaj nezbytný k dosažení zisku bez případných následných diskusí. Jsem tedy „daňově vzdělaný“ a ušetřím za daňového poradce. Mám teď v účetnictví vše tak O.K., neb vycházím přímo z postojů a stanovisek finančního úřadu a z jeho rozhodnutí a zápisu. Pokud se budou daňové předpisy nějak měnit, pak je buď zaregistruje moje paní účetní (to umí), nebo já už budu mimo pracovní proces, případně pod drnem, což je u seniorů pro stát nejlepší dislokace.

hudec

Rubriky: Krajanovy postřehy | Štítky: , , , , | 277 komentáře

Černá hodinka aneb Důvěřuj, ale prověřuj

CVVM zveřejnilo zajímavé výsledky svého zářijového průzkumu na téma „Komu lidé důvěřují“.

Jako každý jiný průzkum je třeba brát jeho poznatky s jistou mírou skepse, ale já v nich nacházím několik zajímavostí.

 1. Větší procento lidí (32%) se raději spoléhá na názory obyčejných lidí, než odborníků (27%). (Pozor, jedná se o odborníky specifických profesí, nikoliv o techniky apod. – viz samotný průzkum, odkaz dole – pozn. Hudec).

Osobně sám na sobě pociťuji přesně takový trend, což jsem zde u Bavorů zmiňoval už opakovaně. Škoda, že zde nejsou k dispozici také starší údaje z průzkumů na toto téma (existují-li), aby bylo zřejmé, kam směřuje názorový trend.

 1. Větší důvěra v odborníky koreluje s výší životní úrovně respondenta.

Zde jsem poněkud „mimo mapu“ – ekonomicky se mi daří celkem dobře, ale v průzkumu zmiňovaným odborníkům důvěřuji stále méně.

 1. Odborníkům mají tendenci důvěřovat mladí lidé do 30 let, starší opačně.

No jasně, starší v životě už poznali, že názory oněch odborníků jsou mnohdy jen bláboly.

 1. Dále bych si dovolil přilákat váš zájem k tomu, že představitelům:
 • českých politických stran nedůvěřuje 71 % respondentů
 • církví nedůvěřuje 69 %
 • novinářů nedůvěřuje 67 %
 1. Potěšil mě postoj respondentů k představitelům EU:
  rozhodně jim důvěřují 2 %
  spíše jim důvěřuje                    18 %
  spíše jim nedůvěřuje                38 %
  rozhodně jim nedůvěřuje          35 %
  neví                                         7 %

Potěšil proto, že teď nemám takový pocit opuštěnosti….. :-) . Ale ono je to fuk, představitelé EU na naši důvěru/nedůvěru stejně serou.

Celý průzkum najdete na:

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7605/f3/PO161019.pdf

A jiný průzkum za stejné období

graf-duvery

hudec

Rubriky: Krajanovy postřehy, Černá hodinka | Štítky: , , , , , | 9 komentáře

Benefity

Naše jejich televizní oblbovadlo nám čas od času ukazuje, jak se prý firmy předhánějí v benefitech pro své zaměstnance. A hned nám ukazují mladé a perspektivní manažery, kteří si můžou odskočit od počítače tu do sauny, tu zasportovat případně provozovat i jiné tzv. volnočasové aktivity.  A všichni mužové a ženy naší budoucnosti svorně prohlašují, že nějaké stravenky či podobné příspěvky je už vůbec nelákají. Stejně tak vyžadují na zaměstnavateli pružnou pracovní dobu, případně práci z domova. Největším úspěchem ale bylo, když v jisté firmě všichni dostali zkrácenou pracovní dobu na šest hodin, za kterou ovšem musí vytvořit totéž, jako za normální osmihodinovou. Manažer firmy to odůvodnil tím, že ty dvě hodiny zaměstnanec stejně nepracuje protože… (a vypočítal  prostoje typu svačina, únava, pausa na cigaretu, káva a podobné).

Nějak mi to nejde dohromady s tím, že prý Češi pracují stejně jako Němci a tak by měli mít i stejnou mzdu. Nebo je to jinak?

Představte si na místě toho člověka od počítače dělníka na pásu, jak vyžaduje po zaměstnavateli pružnou pracovní dobu, případně individuální přestávky dle potřeby, protože potřebuje zregenerovat. Případně zapisovatelka na soudě, která by chtěla kratší pracovní dobu, protože za šest hodin zvládne to, co za osm. Okamžitě by jí přibyla agenda, kterou během těch stávajících osmi hodin nezvládá.

Nelze se divit, že je tak malý zájem o dělnické profese. Dělník totiž opravdu musí dělat a je rád, když jeho benefitem je příplatek na stravu či dopravu. A pokud školy vychovávají děti k tomu, že se učí podle toho, jak zrovna mají náladu, lepší to asi nebude.

bavor-podpis_rex2

Rubriky: Bavorovy poznámky | Štítky: , , , , | 122 komentáře

Deutschland 2016: Die Islamisierung schreitet voran

Islamizace pokračuje

rundertischdgf

Freidenkerin S.P.Q.R hat Der Knebel retweetet

Und unsere Politiker verkaufen es als bunte Bereicherung

View original post

Rubriky: Bavorovy poznámky | 9 komentáře

Černá hodinka aneb Uražená ješitnost

Přečtěte si pozorně následující článek. A nemusíte otevírat odkaz, ten je tu pouze jako odkaz na zdroj, jinak je článek bez úprav. Zejména jeho zakončení ukazuje, jak nesmírné zklamání pro Zahradníka je to, že nebude v krajské vládě. To, že si ze Zimoly udělal Babišova hejtmana svědčí o zapšklosti. Protože to byl právě Zimola, kdo vyhrál volby v kraji a také to byl právě Zimola, kdo odmítl ODS v krajské vládě. A protože Zimola je jednak dobrý krajský hospodář a jednak Sobotkův odpůrce, je Babišova podpora logická jak z pohledu ekonomického tak politického.
Jenže to je něco, co starý pán už asi nechápe. Přece jen léta přibývají a rozumu asi ubývá.

Zahradník (ODS): Nelevicová krajská vláda zřejmě nebude

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zahradnik-ODS-Nelevicova-krajska-vlada-zrejme-nebude-459400

 1. 10. 2016 22:31

V uplynulých týdnech vyvrcholilo volební klání samotným aktem vhození hlasu do volební urny a vyhlášením výsledků voleb. Voliči rozdali karty, což je nutné respektovat, protože pouze demokraté tvoří demokracii. Opačně to moc nefunguje. ODS šlo v těchto volbách nejen o potvrzení jejího vzestupu po pádu na politické dno před několika lety, ale také o to zjistit, existuje-li u nás stále množina lidí, kteří mají odvahu vzít život do svých rukou i s rizikem pádů a vzestupů, které k životu ve svobodě patří. Dobrou zprávou je, že ne všichni se dají opít koblihou, že ne všichni skočí na lákavý lep jakýchsi jistot, protože bohužel jistotu nemáme nikdo v ničem žádnou. V politice jsem tak či onak téměř 26 let a nestydím se za to. Neměnil jsem dres, když se to hodilo, nedělal jsem ze sebe nepolitika. Zažil jsem sladký pocit vítězství i hořkost porážky. Takový je život, nejen politika. Výsledek ODS v Jihočeském kraji mě mile překvapil. Velmi za něj voličům a našim členům děkuji. Není to na žádné jásání, ale trnitá cesta obnovy ODS začíná přinášet své výsledky. V uplynulých letech se v Česku zásadně změnila podoba politické mapy. Jsou zde dva konsolidované levicové subjekty KSČM a ČSSD, k tomu nový fenomén hnutí ANO složený z různých politiků od leva doprava tvrdící o sobě, že vlastně politiku nedělá a přitom ji reálně dělá tak, jak se jeho majitel zrovna vyspí. K tomu pravice rozhádaná na mnoho malých regionálních, lokálních stran a hnutí. Po vyhlášení výsledků bylo cílem mým i mých kolegů pokusit se sestavit v jižních Čechách nelevicovou krajskou vládu, která by znovu nastartovala rozvoj našeho kraje. Bylo naší snahou pokusit se zapomenout na staré křivdy a začít postupně konsolidovat subjekty napravo, aby jednoho dne byla opět pravice schopna postavit se levici i na centrální úrovni. Máme levicového prezidenta, levicovou vládu, levicový Parlament, do voleb byly levicové i všechny kraje. Záměr bohužel zdá se zatím nevyšel. Andrej Babiš svým ovečkám v jižních Čechách účast ve středopravicové koalici zakázal. ČSSD a ANO si dle veřejných informací vybraly za svého partnera hnutí Jihočeši 2012 a ODS bude v opozici. Jiří Zimola se tím stává dalším hejtmanem ze stáje Andreje Babiše. Výsledek ODS znamená především spoustu práce do budoucna. ODS má schopnost jak po stránce technické, tak po stránce personální konsolidaci roztříštěných stran napravo uskutečnit. Já se o ni budu osobně stále snažit, protože vaše hlasy mně k tomu daly silný mandát. Děkuji všem voličům za jejich hlasy pro ODS i pro mě osobně. Vaší důvěry si vážím.

bavor-podpis_rex2

Rubriky: Černá hodinka | Štítky: , , , , | 7 komentáře

Takže začala bitva o Mosul

Podle vyjádření mluvčího Bílého domu Marca Tonera se irácká vláda snaží zničit teroristy, zatímco ze strany Damašku USA takovou snahu nevidí – u ní vidí jen pokračující údery proti umírněné opozici.

Zpráva o začátku útoku na Mosul by měla vyvolat radost, protože udeří na jednu z opor „vojáků džihádu“ a IS, kteří přes dva roky udržují ve strachu celý region. Nicméně složení osvoboditelů Mosulu a nevyhnutelné důsledky jeho obsazení nemohou nevyvolat zákonité obavy.

V létě 2014 byla zpráva o pádu Mosulu šokem. Jestliže 1.500 džihádistů prakticky bez boje obsadilo dvoumilionové město, bráněné 52 tisíci vojáků a důstojníků pravidelné irácké armády, Jistěže jistou roli při obsazení Mosulu islamisty sehrály sympatie místního sunnitského obyvatelstva  k nim. Represivní a diskriminační politika šíítské vlády Nurí Al-Malikího vyvolala odcizení sunnitské obce. Na počátku se sunnitského povstání v Mosulu zúčastnili umírnění islamisté z „Brigád revoluce roku 1920“ a bývalí baasisté včele s Issatem Ibrahimem ad-Durí, později ale převážili džihádisté.

Přesto ale hlavní roli v mosulské katastrofě sehrála korupce v iráckém vojenském prostředí a zrada iráckých generálů. Na novou iráckou armádu, vytvořenou americkými poradci, se novopečení generálové a důstojníci dívali jako na zdroj svých nezákonných příjmů. Mezi vojáky bylo vykazováno kolem 50.000 „mrtvých duší“ (sami Iráčané jim říkali „kosmonauti“)  – tedy vojáků, kteří byli sice vedeni jako aktivní, ale nesloužili, a za které ale žold a další zabezpečení kasírovali důstojníci. Krátce před obsazením Mosulu se irácké ministerstvo obrany např. nedopočítalo 139 bojových vrtulníků – peníze na jejich nákup byly jednoduše rozkradeny. Irácká armáda nechala vzbouřencům nejen zbraně a munici, ale i bohaté zásoby všeho možného – včetně velkých sum peněz v bankách. Jen tak mimochodem: – viníci ostudné kapitulace Mosulu, generálové Abbůd Kanbar, Alí Kajdan a Mahdí al-Gassauí, nebyli nijak postiženi.

Když Mosul padl, nenašel se nikdo pro jeho osvobození. Dnes se na nevelkém válečném poli v irácké provincii Ninava sešlo tolik osvoboditelů, že se zdá, že si budou vzájemně překážet. Hlavní role, samozřejmě, náleží Americe. Barack  Obama se snaží završit formální vojenské rozdrcení IS do lednového předání svých pravomocí novému prezidentovi a vstoupit do historie jako velký mírotvůrce. Tento úkol bude určující pro tempo vojenské kampaně.

Na tom, kdo první vstoupí do Mosulu a zavede kontrolu nad tímto městem, do značné míry závisí, zda Irák zůstane uceleným státem a jak se uvnitř země rozdělí sféry vlivu. USA se už teď snaží omezit počet reálných účastníků vojenské operace a rozhodně vystoupily např. proti účasti šíítských ozbrojených formací. Současně ale 3. října na brífingu Státního departamentu USA náměstek státního tajemníka Antony Blinken připomněl sunnitské oddíly kmenové milice „Hashed al-Vatani“ o síle 15.000 mužů, které vyzbrojují a cvičí Američané, a kteří se mají na osvobození města podílet.

Pokusy o minimalizaci účasti Šíítů, a tedy i oficiálního Baghdádu se vysvětluje jako snaha Washingtonu o vytvoření kvazistátu „Sunnistánu“ na severu Sýrie a Iráku pod kontrolou USA, který, stejně jako Irácký Kurdistán bude sférou vlivu USA. Pokud jde o budoucí organizaci provincie Ninava s centrem v Mosulu po rozdrcení IS, jsou ve hře různé varianty. Píše o nich libanonský deník „Al-Ahbar“:

První varianta – vytvoření jednotné sunnitské autonomie na severu Iráku, ve které budou hlavní roli hrát sunnitští politici Adil an-Nudžaifí (bratr bývalého šéfa iráckého parlamentu Usámy a starosta Mosulu v emigraci) a bývalý viceprezident Iráku Tarík al-Hašimí, dlící rovněž v emigraci v Turecku, kterého Al-Malikí vyhodil pod smyšlenou záminkou jeho podílu na terorizmu. Sunnitský útvar na severu Iráku (s možným připojením provincií Rakká a Daer as-Zor v Sýrii) by umožnil vytvořit sunnitské nárazníkové pásmo a přerušit osu Teherán-Baghdád-Damašek-Bejrůt. Výsledkem by bylo prudké oslabení Iránu v regionu. Současně ale taková konfigurace přináší riziko posílení Turecka, protože takový kvazistát nemůže nebýt pod silným tureckým vlivem. Mimochodem, Adil an-Nudžaifí a Tarik al-Hašimí jsou členy vedení Irácké islámské strany, místní větve „Islámského bratrstva“.

Druhou variantou – je projekt rozdělení provincie Ninava na osm (!) mikroregionů, z nichž každý bude vyčleněn podle náboženského nebo etnického hlediska. Jsou m.j. předpokládány regiony křesťanské (assyrský a chaldejský), ale také kurdských Yezidů a Šíítů (Šabaků).  Tyto čtyři regiony by v tom případě nezbytně přešly pod vliv Iráckého Kurdistánu, a poté k němu byly připojeny. Odsud tedy pochází důvod účasti Pešmergů v mosulské operaci.

Záměry Ankary s vytvořením své sféry vlivu v Iráku potvrzují bezpříkladné výpady, R.Erdogana na summitu muslimských zemí v Baghdádu vůči iráckému premiérovi Abádímu: „Kdo vůbec jste? Kde je Vaše místo? Snad si nepředstavujete, že jste mým kolegou, člověkem na mé úrovni?“ – obořil se na něj tehdy Erdogan. Jeho výpad byl vyvolán požadavkem iráckého parlamentu na stažení tureckých vojsk z vojenské základny Bašika v severním Iráku. Byla to jedna z mála rezolucí, pro kterou hlasovali všichni iráčtí poslanci (Šííti, Sunnité, Kurdové i křesťané). Erdoganova strohost je dalším potvrzením „neoosmanských“ chutí Turecka na region Mosulu (podle první rezoluce mírové smlouvy „Syces-Picot“ (r.1916), měl Mosul připadnout Turecku, ale později Angličané rozhodli o jeho připojení k Iráku – kvůli ropným polím nacházejícím se v sousedství).

V souvislosti s útokem na Mosul vyvolává značné znepokojení osud civilního obyvatelstva města. Před válkou zde žily více než 2 miliony obyvatel. Bereme-li v úvahu teroristické čistky a odlivu běženců se jejich počet jistě snížil – ale nikoli více než o polovinu. Džihádisté navíc zakázali opustit město mladým bojeschopným sunnitským mužům, se kterými počítají jako s rekruty.

Irácký premiér H. al-Abadí říká, že operace proti IS v Mosulu se může značně protáhnout. Podle vojenských expertů mohou dobyvatelé obsadit střed města za pár týdnů – ale další vyčišťovací operace se protáhnou přinejmenším na 3 měsíce. Pokud město při dobývání bude bombardovat americké letectvo, pak počet obětí prudce stoupne. Počítá se s tím, že podstatná část civilistů město opustí, nicméně jejich ubytování a stravování ve zvláštních táborech se nepředpokládá. Pokud jde o Irácký Kurdistán, kde se už teď nachází na 2 miliony vyhnanců, další jejich vlna by jeho situaci mimořádně ztížila.

Zdroj: http://rusdozor.ru/2016/10/19/kto-i-kogo-vedyot-v-bitvu-za-mosul/

P.S.: Podle názoru Aždara Kurtova, šéfredaktora ruského časopisu „Problémy národní strategie“ se Američané do značné míry spoléhají na už osvědčenou korupci a podplacení povstaleckých velitelů, když citoval otce Alexandra Makedonského, že: „Osel naložený zlatem dobude nejednu pevnost“. Takový vývoj by totiž Američanům vyhovoval m.j. proto, že by se islamisté (je jich tam, podle různých údajů, kolem 8 tisíc) z větší části přesunuli kam? – jistěže – do Sýrie …!

hroch-hlava

Rubriky: hroší kůže | Štítky: , , , , , | 18 komentáře

Nobelovka pro Dylana?

            Poslouchám Billyho Joea Shavera. A čtu Jamese Joyce. Někteří lidé mi říkají, že mám v hlase krev země.  (Bob Dylan)

       Pokud si kladete stejnou otázku, pojďme se společně podívat na různé názory, které se v souvislosti s udělením Nobelovy ceny  objevily v našem tisku. Budu ráda, pokud se  svým názorem také připojíte.

     „ Je to úžasný hudebník, písničkář světové třídy a nesmírně vlivná osobnost americké kultury“, napsala v den, kdy Bob Dylan dostal Nobelovu cenu za literaturu, Anna Northová z deníku New York Times. „Ale tím, že mu nobelovská komise udělila cenu, rozhodla se neocenit spisovatele, a to je zklamání“. 

     „ Dylan získal Nobelovy vavříny za nový způsob poetického vyjádření, jímž navázal na velkou americkou písňovou tradici“, píše Štěpán Kučera a pokračuje: „Proto stojí za připomenutí, s jakou pokorou vůči této tradici pozdější hudební revolucionář začínal. Jeho první album Bob Dylan  z roku 1962 obsahuje hlavně převzaté skladby – tradicionály i blues z počátku století. A jen dvě písně vlastní, obě k poctě Dylanova písničkářského vzoru Woodyho Guthrieho.

     Na následujících albech, vydávaných s roční pravidelností a vrcholících opusem Blonde on Blonde,  už ale užasle nasloucháme vzmachu básnické osobnosti – od poťouchlých variací na tradiční blues přes společensky angažované balady až k proudům poezie unikajícím čemukoli, co bylo do té doby nahráno a nazpíváno.

     Někdejší vliv  beat generation bychom dnes u Dylana těžko hledali. Literární vědec Christopher Ricks zato ve své často citované knize Dylanovy vize hříchu (2004) nachází v některých jeho písních  spřízněnost s kanonickou anglickou poezií. Srovnává Dylanův text Not Dark Yet s básní Johna Keatse Óda na slavíka, ale jde ještě hloub, potažmo výš. Profedor Ricks se tak stal jedním z prvních badatelů, kteří o Dylanových písňových textech přemýšleli jako o vysoké literatuře.

https://www.youtube.com/watch?v=35gheud5xBo

„Konečně si po delším čase Švédská akademie uvědomila, že je to cena za umění, a ne za politiku!,  píše Michal Šanda v kulturní příloze Práva Salon.

     Politici mají svou Nobelovu cenu míru, ocenění snad nejspornější. Když ji v roce 1953 někteří akademici odmítli udělit Winstonu Churchillovi, strčili mu Nobelovku útěchy aspoň za literaturu. To jsou časy dávno minulé, ale co třeba loňská laureátka Světlana Aleksijevičová ? Opravdu je její tvorba srovnatelná s laureáty, jako byli Rudyard Kipling, Albert Camus, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Samuel Beckett nebo Gabriel Garcia Márquez? Nebýt  současná situace na východ od našich hranic taková, jaká je, troufám si tvrdit, že by Aleksijevičová ostrouhala. Co si budeme nalhávat, i ta naše jediná literární Nobelovka pro Jaroslava Seiferta byla spíše záležitostí politickou než básnickou. (Tak pozor, to zcela šovinisticky protestuji  :-)  MZ).

     Pro samé politikaření se pak v minulosti nedostalo na autory, kteří by si tuhle cenu zasloužili, jako například na nedávno zesnulého Umberta Eca. Letos byli v řadě čekatelů Salman Rushdie, Huraki Murakami, Philip Roth či Milan Kundera.  Za každým z těchto jmen je minimálně jeden silný román.

     V době, kdy Alfréd Nobel ve své závěti určoval, která cena za co, měla literatura nezpochybnitelnou marku, a jestli byl kdy spisovatel svědomím světa, pak tehdy. Stačí vzpomenout na Dreyfusovu aféru či významnou angažovanost Émila Zoly. Kinematografie byla teprve v počátcích. Neexistoval rozhlas ani televize, natož rokenrol. Domnívám se, že kdyby žil Alfréd Nobel v naší virtuální současnosti, tak by při svém osvíceneckém přístupu svou cenu neomezil pouze na literaturu, ale rozšířil by ji obecně na kulturu. A nikdo jiný ze žijících osob na téhle planetě neovlivnil kulturu v posledních padesáti letech víc než právě Bob Dylan.

A ještě jeden názor:

„Pokoušet se překládat Dylana a zvláště do zpívatelné podoby je úsilí podobné onomu dítěti  s mušlí na břehu moře. Ale už od nepaměti to různí lidé s ještě různějšími výsledky zkoušejí.

Blowin In the Wind  (Vítr to ví) – Ivo Fišer pro Waldemara Matušku

https://www.youtube.com/watch?v=35gheud5xB

      Dylanův vliv se občas promítl i do osobních životů, píše Michal Šanda.

     „Pokud jsme za šedé normalizace sehnali kazetu s kdovíkolikátou kopií vysněného Dylanova alba, byli jsme štěstím bez sebe. Když mi bylo osmnáct, byl jsem ukrutně zamilovaný. Spolužačku Renatu jsem sbalil na naivní řeči o muzice a literatuře, byla to první opravdová láska se vším všudy, s poblázněním a šílenstvím. A u toho se v nekonečné smyčce otáčela kazeta značky Emgeton s nahranou praskající a chrčící písničkou Desolation Row. Jenže před maturitními prázdninami mi Renata řekla, že nechce žít v zemi, kde si nemůže Dylana koupit na desce. Já se rozhodl zůstat. Za měsíc mi přišla poštou zásilka z amerického Chicaga. Byla v ní deska Highway 6/Revisited.  A tak ti píšu po letech přes oceán: Renato, máme Nobelovku!

m-ovci-babicka

Rubriky: Poesie na neděli | Štítky: , , | 29 komentáře