373-Na prahu neštěstí: „temnota obestřela svět“


Zajímavá úvaha populárního ruského historika, sociálního filozofa a autora řady velmi zajímavých publikací Andreje Fursova…

V jednom z příběhů románu „Pán prstenů“ Tolkien zaznamenává katastrofu stahující se nad Středozemí. Řeči o krizovosti našeho světa už v lidu zdomácněly. Jsou, mimochodem, i tací, kteří tvrdí, že jde o přehnané obavy. Ale co říkají odborníci, přičemž odborníci neangažovaní a nenáchylní k hysterickému strašení…

Oloupení bývalého socialistického tábora, a především pak Ruské federace (RF), světovou krizi jen oddálilo.

Koncem minulého roku jedna z nejznámějších vědeckých struktur – Santa Fe Institute (SFI) – uspořádala mezinárodní konferenci k nejostřejším problémům blízké budoucnosti. Zúčastnili se jí velcí učenci, odborníci uznávaní ve svých oborech. Posuzovaly se otázky ekonomiky, financí, energetiky, demografie a klimatu.

Začněme ekonomikou.

Mezi léty 1856 až 2018 prožil svět jako celek i USA 34 hospodářských cyklů o průměrné délce trvání 4,7 roku. Výjimkou byl cyklus devadesátých let minulého století, trvající 10 let, během kterého západní vrchnost fantasticky zbohatla. Výjimečnost dekády „tučných krav“ pro „pány světové hry“ byla podmíněna třemi faktory, a všechny souvisí s rozpadem SSSR:

 1. V důsledku této katastrofy bylo na světový trh vrženo obrovské množství levných (protože uloupených) energetických, chemických a metalurgických surovin, což prudce srazilo jejich ceny a stejně prudce zvýšilo zisky mnoha západních společností;
 2. Došlo k prudkému růstu díky zahraničním investicím v Číně; láce čínského zboží vyvolala světový spotřební boom;
 3. V 90. letech USA a Západ jako celek na jistou dobu snížily vojenské výdaje a volné zdroje nasměrovaly do sociálních programů.

To vše nejenže umožnilo oddálit globální krizi, na jejíž okraj se Západ dostal koncem 80. let, ale pokropilo „zlatým deštěm“ jeho hospodářství.

Ovšem, nic netrvá věčně. Oloupení bývalého socialistického tábora, a především RF, jen odsunulo krizi, ale její příčiny neodstranilo, a v roce 2008 „zahřmělo“ s plnou parádou, a to tak, že autoři zprávy o hospodářství na konferenci byli nuceni přiznat, že po krizi let 2008-09 kapitalistické hospodářství takové, jakým bylo skoro 200 let, přestalo existovat; základem hospodářství se teď definitivně staly nikoli výroba a zisk, ale spekulace a emise.

„Čtvrtá průmyslová revoluce“, neboli Neomytologie

Mimochodem, někteří západní ekonomové a politici vzhlíží k tzv. „čtvrté průmyslové revoluci“, kterou neustále propaguje část davosské sešlosti. Autoři jedné ze zpráv, přednesených na konferenci SFI, tyto naděje přesvědčivě rozbíjí, a „čtvrtou průmyslovou revoluci“ řadí do oblasti neomýtologie. Podstata a logika jejich argumentů je následující. Každá průmyslová revoluce předpokládá zrychlení tempa růstu produktivity práce.  Za posledních 20 let k tomu nedošlo: střednědobá tempa růstu produktivity práce v letech 2009-2017 byla nižší než v letech 2000-2008 a v tomto období byla nižší než za poslední dvě dekády 20.století. Od počátku 20.století světové hospodářství tak nízká tempa nepamatuje, a proto Západ nyní vůbec nevstupuje do „čtvrté průmyslové revoluce“, ale nachází se na samém konci „třetí“ – s velmi nejistou perspektivou do budoucna.

Řada vystupujících si všimla toho, že s hlediska produktivity byla „třetí průmyslová revoluce“ nejkratší a nejslabší, když vyčerpala přírůstek efektivity za pouhých 25 let, produktivita práce sféry obchodu a služeb – 0,4%. „Druhá průmyslová revoluce“ (spalovací motor, ropa, pásová výroba) trvala déle, průměrný růst produktivity práce – 2,3-2,5%; „první“, která trvala ještě déle (uhlí) dávala 2% růst.

Nenaplnily se naděje ani na internetovou ekonomiku, která proti očekávání zapůsobila nikoli na sféru výroby, ale na sféru obratu – reklama, marketing, finance. Dnes tu máme novou módu – „digitalizaci“, „digitální svět“.

Nicméně mnozí experti mají za to, že to jsou jen „císařovy nové šaty“, zástěrka (a pro nepříliš vyspělé země – prostě nové šidítko), operace k zakrytí neřešitelné krize. Naděje na robotizaci jsou liché: ta nepovede ke snížení poptávky po těžké, jednotvárné a málo prestižní práci, související s „lidským faktorem“.

Vesele nevypadají ani prognózy odborníků v energetice. Na jedné straně zpochybnili názor, podle něhož se zásoby energetických surovin a dalších zdrojů planety vyčerpávají. To je dobrá zpráva. Na druhé straně, je horší zpráva – o tom, že ekonomická rentabilita jejich těžby klesá. Klíčovým ukazatelem je tu EROI, což je vztah energie vhodné k využití z určitého zdroje – k množství energie, vynaložené na její získání. Probíhá neustálý pokles EROI, m.j. pro plyn a ropu. Pokud v polovině šedesátých let dosahoval EROI pro těžbu ropy a plynu v Saudské Arábii 120:1, pak dnes v těžbě ropy ve světovém průměru to je – 15:1, a u břidličné ropy a plynu dokonce jen7,5:1. Pokles EROI pak „pracuje“ na pokles HDP a reálných příjmů obyvatelstva, a následně pak pokles přidané hodnoty a zisku. V takových podmínkách se snížení spotřeby a poptávky stane trvalou tendencí. To vše, podle prognóz účastníků konference, prohloubí a zesílí globální finančně-ekonomickou krizi, podle nich počátkem 20. let nevyhnutelnou.

Neštěstí nynějšího světa

Nicméně to nejsou všechna neštěstí dnešního světa. Kromě ekonomických faktorů působí i další – demografické a klimatické, které prudce zesilují sociální negativa, která krizi přidávají sociologický a přírodní rozměr.

Růst obyvatelstva planety se zpomalil, nicméně podle názoru demografů, není hlavní problém v růstu, ale v nerovnoměrnosti demografického růstu v zemích Severu a Jihu. Přelidnění Jihu, chudoba, přírodní katastrofy, války – to vše vyhání „jižany“, především Afričany a Araby tam, kde je „čisto a světlo“, – do Západní Evropy. Ale, jestliže se USA s migrací z Latinské Ameriky jakžtakž vyrovnávají, tak Západoevropané se nemají čím chlubit.

Podle oficiálních informací představují Asiati a Afričani 6% obyvatel Francie, neoficiálně ale 13-15% – průměrné číslo je tedy 10%. V Německu je toto číslo ještě vyšší. Podle antropologických výzkumů, při výskytu více než 15% nositelů cizího etnokulturního kódu, převážně mladých (do 40 let), se kulturně-civlizační transformace místního obyvatelstva stává nevratnou, a to i při zachování původního jazyka. Pokud je tomu tak, pak Německo již dosáhlo bodu nevratnosti, a Francie a Británie se pohybují stejným směrem.

Zvláštní pozornost věnují analytici věkové struktuře migrantů – je to mládež. Gunnar Heinsohn (profesor přednášející na berlínské Spolkové akademii bezpečnostní politiky a římské Akademii NATO pro obranu; poradce amerických bezpečnostních služeb) vydal v roce 2003 knihu „Synové a světovláda, role teroru v růstu a pádu států“. Heinsohn zavedl termín „nekvalitní demografická priorita mládeže“. V podstatě jde o propočet vztahu počtu mužů ve věku 40-44 let a chlapců ve věku 0-4 roky. K demografickému selhání dochází, když na každých 100 mužů ve věku 40-44 let připadá 80 a víc chlapců mezi 0-4 lety.

Čím víc je „cucáků“, tím vyšší je pravděpodobnost sociálních otřesů v budoucnosti

V Německu je tento poměr 100:50, ale v Pásmu Gazy 100:464 (nikoli náhodou prohlásil jeden z předáků Palestinců, že vítězství jejich věci nezajistí moderní zbraně, ale děloha arabské ženy). V Afghánistánu je poměr 100:403, v Somálsku 100:364, v Iráku 100:351, v Sýrii 100:253.

Podle Heinsohnova mínění, má přebytečná mládež Afriky a Blízkého východu jedinou cestu – do Západní Evropy, a migrační krize roku 2015 potvrzuje hlubokou správnost této prognózy. Podle jeho názoru pak v polovině 21.století dosáhne migrační potenciál Jihu 950 milionů lidí; z nichž zpravidla migruje max. 10%. A oněch 95 milionů stačí, aby sytá, bílá, křesťanská Evropa přestala existovat.

V příštích 15 letech regiony evropského Severu, východní Sibiře, Přímoří a Dálného Východu Ruska se z málo obydlených změní přemění v neobydlené.

Demografickou situaci v RF autoři zprávy o demografii D.Coleman a J.Goldstone nazvali katastrofální. Od roku 1991 zaznamenává RF stabilní pokles populace (jen v letech 2003-15 byl zaznamenán stabilní převis ukazatelů porodnosti nad úmrtností). Dnes RF úrovní úmrtnosti zaujímá 126.pozici – mezi Senegalem a Novou Kaledonií, zatímco porodností se máločím liší od  zemí Východní Evropy. Podle zprávy výše zmíněné vysídlení povede na jedné straně k vystřídání obyvatel Dálného Východu Číňany, ale na druhé straně – už v nadregionální úrovni – zpochybní zachování územní celistvosti země. Přidáme-li k tomu, pro RF demografickou hrozbu se strany Střední Asie, zvláště pak ze zóny Ferganského údolí, pak se situace stává ještě ponuřejší: nové stěhování národů je reálnou perspektivou tím spíš, že je podporována hrozbou geoklimatické katastrofy.

Experti na klimat otevřeně přiznali: protože planeta vstoupila do období neprobádaných klimatických procesů, nemohou sestavit matematické modely na základě historických údajů, odrážejících reálie minulých dob.  Změny v posledních desetiletích jsou takové, že podle NASA se plocha území vhodných k životu s extrémní úrovní tepelného stresu zvýšila více než 50x. Dokonce i pokud se průměrná světová teplota zvýší o necelé 2 stupně, tak na pomezí 20. a 30. let tohoto století se velká přímořská města Asie a Afriky (jako Lagos, Kalkata, Dháka, Šen-žen, atd.) stanou pro život prakticky nevhodná – kvůli vysoké vlhkosti a stále rostoucímu horku.

Tají ledovce Arktidy, Grónska a Antarktidy. Podle družicových snímků ztratily polární oblasti za poslední dekádu kolem 15% ledového příkrovu. Při zachování takové dynamiky se může úroveň Světového oceánu zvýšit o 7-10 metrů, což povede k zatopení území, na němž žije cca miliarda lidí.

To, podle mínění expertů, otevře epochu života v podmínkách „velké vody“. Mimo jiné bude pro tuto epochu typický přesun obrovských mas lidí, a z toho plynoucí ostré sociální a etnické konflikty. Ovšem, daleko ne všichni vědci považují zvýšení hladiny oceánů na kritickou úroveň v důsledku tání ledovců za nevyhnutelné. Někteří ruští výzkumníci například, s poukazem na nestejnou výši hladin Světového oceánu předpokládají, že přebytek vody může tento rozdíl v úrovni vyrovnat, a k podstatnému zvýšení hladiny nedojde. Nicméně, v každém případě, i změny podkritického rozsahu „synergicky“ posílí negativní efekt změn v hospodářství, demografii a dalších sférách, a budou tlačit svět ke katastrofě.

„Uši“ ultraglobalistů

Závěry účastníků konference obsahují skrytou šifru. Pravdivým označením řady tendencí:

 1. Ponoukají veřejnost k určitému závěru;
 2. Záměrně se zdržují velmi váženého, v podstatě ústředního závěru.

Autoři zpráv ponoukají ty, kteří se budou seznamovat s materiály konference, k jednoduchému závěru: – v žádném případě nikoli stát, ale jen nadnárodní struktury – jako nadnárodní korporace, anebo ještě lépe, světovláda – jsou schopny se s hrozbami vypořádat. A proto je nutno státní suverenitu omezit. A odsud zřetelně „čouhají uši“ ultraglobalistů.

Při debatách o sumární krizi všech sfér, nekladou účastníci konference otázku podstaty celostní krize. Je pochopitelné, proč.

Protože by se museli vyslovit o krizi kapitalizmu jako systému; dokonce ne o krizi, ale o agónii, před kterou kapitalizmus nespasí dokonce ani světovláda.

Co z toho všeho pro „ušlechtilé chlapce“ vyplývá? Jednoduché. Jsme na prahu neštěstí. Jeho pravděpodobnost roste tím, že podle prognóz – jediným ohromným stabilním a plně zabezpečeným územím v podmínkách geoklimatické katastrofy zůstane – Severovýchodní Eurasie, tedy Rusko. To z ní dělá lákavý kousek pro světové dravce, přitom ze všech světových stran. To může naši situaci přiblížit k zemi Puškinova cara Dadona:

„Čekali vojska od jihu,
ale ta jdou z východu.
Jenom co to tady spraví –
od moře jdou hosté draví…“

V takové situace nelze být slabý: jak říkají v americké námořní pěchotě: – pokud vypadáš jako jídlo, určitě tě sežerou. A proto musíme mít vždycky obrněný vlak připravený na záložní koleji – s velkým množstvím jaderných nábojů a mnoha dalšími „překvapeními“. Aby to stačilo, jak se říká, „v dobré míře“.

Zdroj: https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019741053-fYFAW.html

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

22 reakcí na 373-Na prahu neštěstí: „temnota obestřela svět“

 1. strejda napsal:

  Tento článek je nutné si přečíst dvakrát. A zapamatovat si ho. Nejde o to, co se splní či nesplní, ale o dynamiku pohybu změn. A ta se zrychluje a stává stále více a více nepřehlednou. Jde o to, co je již pro evropskou civilizaci ztraceno a co snad může být základem jejího přežití někde v koutě. Tady je prostor budoucnosti a s ním i šance našich dětí. Je ovšem malá a dá se očekávat, že ji s dnešními politiky promarníme.
  Protože my měsíce řešíme takové prkotiny jako je ministr kultury. Před 25 lety tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid toto ministerstvo navrhoval zrušit. To je ukázka toho, jak je důležité. Jak dlouho budeme řešit něco vážného? Dokážeme to vůbec?

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   ANO mohli bychom řešit vážné věci ale to by znamenalo vyměnit celou řadu politiků a také celou řadu zpolitizovaných úředníků, kteří s obrovským nasazením poškozují Česko.
   Čínský telekomunikační gigant Huawei vyzval Řím, aby zajistil „transparentní, efektivní a spravedlivé“ užití „zlaté moci“, pokud jde o rozvoj italské sítě 5G.
   Generální ředitel italské pobočky Huawei Thomas Miao v pondělí řekl, že v následujících třech letech bude v zemi investovat 3,1 miliardy dolarů. Miao na akci v Miláně oznámil, že čínská společnost v Itálii také vytvoří 1.000 pracovních míst.
   Tož kolik scházelo a nemusel to být Řím ale mohla to být Praha.
   Ještě že nás NÚKIB zachránil a Ing. Andrej Babiš si mohl vyslechnout „v rámci scary file, co všechno pro čínský režim dokáže Huawei, nebo jak někteří manažeři jsou přímo čínskými agenty.“
   Taktéž bylo s povděkem kvitováno vydání závazného varování tuzemským Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB), jenž jednoznačně zakázal vstup Huaweie a jiné čínské firmy ZTE do českých infrastruktur.
   Ostatně NÚKIB byl jeden z těch resortů, například vedle Úřadu vlády či amerického velvyslance v Česku, které nejen chystaly premiérovi podklady ale výrazně dopomohly jeho výpravě do USA.
   „Zástupce NÚKIB byl i v delegaci v Bílém domě. O použití našich podkladů v Langley máme pouze kladné informace,“ sdělil zdroj z NÚKIB.
   Premiér Babiš v souvislosti s bezpečnostním mítinkem, kde byl přítomen i ředitel BIS Koudelka, zdůrazňil, že nebyl pouze pasivním příjemcem informací. „Nebyl jsem v CIA, aby mě brífovali. Já jsem tam vyslovil plno našich zjištění z NÚKIB a také mnoho svých názorů,“ řekl premiér.
   No a to je ta podstata, proč se vždy bude řešit Staněk a nikdy ne Fajt.

   To se mi líbí

 2. Rexus Orbis napsal:

  Tak řekl bych, že to s tou vodou je dost blbost. Za posledních 40 let vystoupila cca o 14 mm. Dejme tomu o 20 mm/40 let, takže o jediný mizerný metr za 2000 let, ale dejme tomu že nelineárně, tak za 1000 let. Ale 7 metrů, to bude 7000 – 14 000 let. Tak za tu dobu již může nastat další doba ledová. a plánovat něco na dobu za více než 1000 let je asi stejně tak moudré, jako si přečíst vzkazy od faraonů na stěnách jejich místa uložení, jak si mají počínat potomci ve vzdálené budoucnosti. O tom, že to není tak „žhavé“ svědčí i to, že se opravdu ani náhodou nechystá ČUZK, ani jiný zeměměřičský úřad evropské či jiné země předělávat nadmořské výšky. Tak například Bpv je vztažena k vodočtu na mole v Kronštadtu ve Finském zálivu, Ale opravdu se ani v Rusku nechystají měnit nadmořské výšky, přestože se pravidelně provádí vpn mezi stabilizačními body na pevnině a vodočtem. Prostě, není zatím na tom co měnit. Pokud by hladina při vodočtu nějak znatelně vystoupila, tak by samozřejmě musili učinit kompromis, například říci, že dosavadní ndm. výšky bpv se vztahují k vodočtu v době před 50 lety, aby se jako nemusily přepočítávat, což je prakticky nemožné, spíše neúčelné, nebo říci, bude se psát korekce, čli hladina stoupla, o tolik a tolik, tak si je přepište. Ale o tomto zatím ani slovo Takže až se to stane, tak to poznáte, ČÚZK bude první, kdo s tím přijde. O tom ,že to je laicky až neodborně napsané, svědčí i toto, že jsou různé výšky oceánu. Navíc výšek v geodesii je opravdu mnoho, tak například Moloděnského a pod. Starou belu, oceán jako takový zaujímá ekvipotenciální hladinovou plochu, takže sice topograficky je v některých místech konkávní a jinde konvexní, ale jelikož je geopotenciál nulový, tak loď, byť jede topograficky do kopce, jede přesto vodorovně , nepotřebuje další energii na překonání topografických výšek . Ale tohle je těžké vysvětovat, je třeba znát Stokesovy rovnice a pod. Takže opravdu rozdíl v topografických výškách se pouhým rozlitím vody nevyrovná, to je opravdu nesmysl, vždy zaujme hladinu stejného geopotenciálu, který pochopitelně závisí na rozložení přiitažlivých hmot pod zemským povrchem. Tihle lidé ale zneužívají toho, že geofyzika je opravdu velmi,velmi složitá s velmi těžkou matematikou opatřená věda a snadno dokáží zmást běžného čtenáře.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Chtěl bych podotknout, že dosavadní postupné lineární kolísání hladiny oceánů se může změnit ve skokové, tak jak se mění klima, a pak hladina stoupne o nějakou vyšší hodnotu. 7 metrů se zdá mnoho.
   Ale k nadmořským výškám. Monarchie a pak Československo používaly výškový systém s nulovým bodem na vodočtu v Terstu u Jaderského moře. V republice byl nazván ČSJNS/J Československá jednotná nivelační síť síť/Jadran. Někteří světáčtí projektanti ho nazývali „Adrie“. Za okupace se začal zavádět německý systém NN – Normal Null, založený na výšce referenčního bodu v Berlíně. To po přepočtu odpovídala Baltu. Rozdíl ČSJNS/J a NN je asi 25 cm a je konstantní. Znovu se hodil po roce 1989 při příhraničních projektech. Po válce se naše síť připojila na sovětskou, založenou na vodočtu v Kronštadtu, chvíli to trvalo a tak se používaly přechodné varianty. Třeba B1949. Po ukončení připojení a vyrovnání sítí se masově začal v druhé polovině padesátých let používat systém Bpv – Balt po vyrovnání. Protože se nejednalo o pouhé připojení jako u NN, ale vyrovnání, tak byly i přepočítací rozdíly různé. Vždy kolem 40 cm. U nás jsme používali 401 mm.
   Ta změna nadělala stamilionové škody. Dlouhá desetiletí se z praktických důvodů (plány a výškové mapy) používaly oba systémy a hlavně projektanti to pletli. Ale chyby dělali i měřiči. Deset let někdo používal výšku v ČSJNS/J a pak dostal projekt v Bpv. A bylo vymalováno.
   To bylo radosti, když byla pláň pro továrnu o 40 cm jinde, nebo se netrefila silnice. Horší to bylo s kolejemi a hlavně vodotečemi. Co nadělá špatná kanalizace si umíte představit.
   A aby to nebylo tak jednoduché, některé závody, většinou staré hlubinné doly měly své výškové systémy.
   Výšky a výškové systémy je velice zajímavá otázka. Ale není přitom zapotřebí sahat do hlubin teorie.

   To se mi líbí

 3. Rosťa napsal:

  Předně bychom si měli uvědomit, že ten tolik opěvovaný kapitalismus je vlastně letadlo. Letadlo s neskutečnou spotřebou, aby se udrželo v chodu. Jak se „PHM“ nedodá, havaruje. A kde brát? Západ to řešil koloniemi a až je vyžral do mrtě, rozklížil za pomoci Gorbiho socialistický sektor východu a vyžral jeho. Ve hře už je prakticky jen Rusko, které už měli na lopatě, ale hodil jim do toho vidle tolik nenáviděný V. Putin. Pokud vydrží, zavání to válkou bez vítězů.
  O tom zásadním navyšování hladin tak nějak nejsem přesvědčen a za prapodivné chování přírodních „živlů“ považuji likvidaci deštných pralesů Amazonie. To je ( byl ), obrovský stabilizátor veškerého dění, který se nenažrancům podařilo rozvrátit.
  Dá se souhlasit s tím, že dělohami žen migrantů dojde ke kolapsu světa. „Doma“ porodila 12 dětí a vlivem špatné lékařské péče, chudoby a špatné hygieny přežily tři. Vložily se do toho humanitární organizace s všemožnou pomocí a přežilo sedm. Po příchodu příprchlíků do Evropy jich přežije jedenáct. Dílo zkázy dokonáno. Špidla blahé paměti říkal, že zdroje jsou, ale tohle nejde uživit. A že by se rvali o práci se také říci nedá.
  Jedno mně nejde do hlavy. Proč Evropa dobrovolně páchá sebevraždu?
  Dík autorovi za překlad. Zajímavé čtení.

  To se mi líbí

 4. strejda napsal:

  Rosťo, pokud si položíte otázku o vině bílého muže, který nadmíru vysál a změnil svět, pochopíte. V posledních Květech je článek o tom, jak pašeráci kokainu rozvrátili Fidži. Z klidného světa se stal ráj zločinců. Proč? Protože bílá populace v Austrálii a Novém Zélandu touží po kokainu. Kde je poptávka, je i nabídka. Kokain je droga bohatých, kvalitní ale drahá. Dříve ji šňupali jen boháči, dnes i plebs.
  Bílá společnost, na rozdíl od ostatních, má více prostředků než potřebuje k životu a neví co s nimi. Proto ty desítky pohlaví, ničení zdrojů – lesů i oceánů, militarizace a tak dále. My jsme na okraji této společnosti a tak ještě – poslední generace – máme jasnější, jen málo zastřený, pohled.
  Možná je dobře, že Evropa zanikne, ovšem zda to, co přijde po ní světu pomůže, silně pochybuji. Naši vnuci budou mít zajímavý život. Mně ale bohatě stačí ten můj.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Souhlas. Jsem rád, že jsem v penzi a už nemusím v budoucnu řešit jaké mám pohlaví, jestli jsem rodič 1, nebo rodič 2 a podobné ptákoviny. Před týdnem jsem byl na pohřbu stejně starému kamarádovi a tak si říkám, že když se kácí v našem lese, je zbytečné už cokoliv vymýšlet a řešit ptákoviny. Jen těch potomků je mně líto. Pro ně ta budoucnost je poněkud nejistá. Jo, kde jsou ty zlaté časy, kdy jsme říkali, že to stojí za h…o.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    +1

    To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Myslím si, že nemáte pravdu.Kácí se v každém lese a vždy záleží na tom, jak dlouhou svíčku jsme dostali do kolébky. Takže někomu už dávno dohořela (a byli i tací, kteří si ji sfoukli sami), ale my jsme tu stále. A nikdo neví, jak dlouho ještě. Takže naopak i pro nás platí, že si musíme svou budoucnost chránit.
    Rosťo, a od vás obzvláště to „nesedí“. Víte dobře, co myslím:

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Ale jo, když mě nějaká „Geislerka“ přijde k nám na buranov přednášet multikulti debiloviny a EUhovnoty, tak si ji samozřejmě vychutnám,že na mě dosmrti nezapomene. A to, co píše v článku Vlaďka Špidlová já prezentuji veřejně všude. K volbám chodím poctivěji než za komančů ( tam jsem chodil, kdy se mně chtělo a nikdo mi hlavu neutrhl ) a dál nebudu volit modré osly s celým debilblokem. Jediné, co mohu kavárně slíbit, že už nebudu volit prezidenta Zemana potřetí v řadě. Tím si to u nich vyžehlím.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Jenže budete volit toho, kdo bude schválen? To si musíte rozmyslet, abyste zase nevolil nějakého antikavárníka.

      To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Já antikavárníky zásadně nevolím. Příště to vidím na generála Blaška nebo Okamuru. Prezident Zeman má smůlu, tomu už to nehodím, k tomu mě už nikdo nedonutí.

       To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Komedianti jsou jen komedianti. Nemají to lehké. Ti úspěšnější za svůj život hráli hodně rolí a to je těžce poznamenalo. Je pro ně skoro nemožné poznat co jsou oni sami a co jsou jen role, které si vryli do paměti. Je to nemoc z povolání a přijde čas, kdy tak bude uznána a případně léčena. Musíme se proto k nim chovat jako k nemocným. Vyslechnout je, trochu ukonejšit a pak si jít po svém a být rádi, že se nám to nestalo.
     Nezávidím jim, musí být tragické žít několik životů najednou. Někdo z toho začne chlastat, jiný trpí depresemi nebo je posedlý sexem a někdo, jak je zvyklý, se předvádí i na veřejném jevišti. A tam něco deklamuje.
     Žijí ve své velké komediantské bublině plné podobných osob. Je to silně stresující. Jejich svět je zcela jiný než svět zbývajících lidí, ale oni si to neuvědomují. Nikoho neoslovují, jsou jen pouhou stafáží. Davy na demonstrace nechodí za nimi, chodí tam z jiných důvodů.

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Ale jsou svědomím národa a jsou nám všem za vzor. On se jmenuje jinak, ona se jmenuje jinak, každé děcko taky jinak. Taková normální rodinka. Sem tam nějaká ožíračka zadara jako v KV a my tupci si jich nevážíme. Kam ten svět spěje. Dokonce chválíme Mistra Božského Káju a přejeme mu zdraví k osmdesátinám a úplně přehlížíme velikány, jako je Hutka, nebo to Bango, co dělá vysoce hodnotné sexuální písničky a vyrvál na předávání Zlatého ptáka.

      To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.