EAES – po zpomalení – prohloubení


Známý ruský expert v oblasti mezinárodních vztahů Sergej Karaganov*) napsal pro časopis „Ruskaja Gazeta“ zajímavé a docela otevřené pojednání o současné situaci a perspektivách Eurazijského ekonomického svazu**). Přestože se zdá být téma geograficky nám vzdálené, domnívám se, že některé z vás zaujme…

V letošním roce jsem s velkým kolektivem expertů ze zemí Eurazijského ekonomického svazu (EAES) pracoval na vyhodnocení úspěchů a problémů svazu a vypracování návrhů jeho dalšího rozvoje.

Impulzem k naší práci byl pocit, že po relativně bouřlivém období rozvoje svazu v prvních třech letech po jeho startu na počátku roku 2015, se rozvoj zpomalil, ale také s vědomím toho, že se významně změnily vnější podmínky, což vyžaduje korekce jeho strategie.

Úspěchy

Tím hlavním je, že k eurasijské ekonomické integraci došlo. Vzájemný obchod v roce 2017 stoupl ve srovnání s rokem 2015 o 19%. Probíhá plánovité snížení zbývajících tarifních i netarifních překážek. Kvalitativně se usnadnil pohyb občanů mezi zeměmi, možnosti práce ve svazových státech.

Byla vytvořena nepříliš početná, ale vysoce kvalifikovaná byrokracie, soustředěná kolem Eurazijské ekonomické komise (EEK). Funguje soud EAES, nabírají se zkušenosti a návyky ke spolupráci přes Eurazijskou mezivládní radu, Vysokou Eurazijskou ekonomickou radu. Pravidelně se setkávají hlavy států.

Svaz zahájil systematickou práci na vytváření zón volného obchodu (ZST). V roce 2016 vešla v platnost Dohoda o vytvoření ZST s Vietnamem. Není daleko podpis dohody se Singapurem, očekává se vstup v platnost přechodné dohody s Iránem, do aktivní fáze vstupují dohody s Indií a Izraelem. A další země jsou na řadě. Ve výčtu úspěchů by se dalo pokračovat.

Některé problémy

Ale pocit úspěchu ve společnostech a jejich elitách není. Navíc ankety svědčí o poklesu, zatím sice stále vysoké, podpory mezinárodního projektu v zemích svazu. Velmi silný je proud kritiky. Část této kritiky je objektivní – o problémech níže. Část je směřována ze zahraničí protivníky jakéhokoli spojení a úspěchu v prostoru bývalého SSSR. Část je pochopitelná – některé podnikatelské kruhy nebo skupiny byrokracie se bojí konkurence nebo ztráty svých krmítek. V Rusku, které má převážný trh, mnozí nechápou, pro potřebujeme spojence, a tím spíš ústupky a úlevy jim. V malých zemích EAES existuje strach ze ztráty nedávno získané a stále ještě křehké suverenity – to je nejspíš nejsilnější zdroj negativa.  Nakonec pak v mnohých metropolích je zřejmá lidsky pochopitelná snaha svalit na druhého, nebo na nejsilnějšího partnera vlastní přehmaty a slabiny. To je normální. Nežijeme a ani nebudeme žít ve světě ideálních lidí a elit.

Existuje ale skupina příčin odporu k integraci, pesimizmu ve vztahu k ní, která je důsledkem naší všesvazové intelektuální chyby. Integraci se totiž jevila jako výhradně ekonomický projekt.

Integrace ale přináší obrovské politické profity, o kterých se skoro nemluví. Je velmi důležitým nástrojem posílení suverenity všech, ale především menších členských zemí svazu. Za prvé (to si někdy, ale velmi zřídka, nicméně přece jen připomínají): – členové svazu, mající podle svazové smlouvy právo veta ke všem rozhodnutím, mají možnost ovlivňovat politiku druhých a především menší státy daleko silnějšího Ruska. Rusko musí například vést obchodní jednání jen společně se spojenci. Svaz přitom nezavazuje země povinně podpořit Rusko, no – například v otázce Krymu. Ale ani Rusko se necítí vázáno k podpoře mnohých iniciativ bratrských států.

Ale možná tím nejdůležitějším vkladem EAES k upevnění suverenity, nezávislosti a územní celistvosti jeho členů se obvykle nezdůrazňuje. Svaz kardinálně posiluje pozice svých účastníků, zejména malých, ve vztahu k silným sousedům. Lze si snadno představit konkurenční, ale dokonce politické pozice, řekněme, Běloruska k západním sousedům, pokud by za zády nemělo svaz a Rusko. Totéž lze říci o Kazachstánu a Kyrgyzii ve vztahu k Číně, Arménie k Iránu a Turecku. Ale i Rusku pomáhá širší trh a velký demografický potenciál za zády, a možnost odvolat se na nezbytnost brát v úvahu pozice spojenců, kdy jí jsou předkládána nevýhodná řešení.

Slabinou svazu je neschopnost a neochota elit vyjasnit samým sobě a jeden druhému jeho naprosto zřejmé výhody. Velmi pomalu probíhá formování veřejné podpory integrace. Dosud, a to vyvolalo i můj údiv, neexistují společné vzdělávací a vědecké programy integrace, k vypracování společných adekvátních hodnocení situace ve vnějším světě. Elity členských zemí nadále, jako v informačně ubohých sovětských dobách, dostávají většinu informací o světě, ale často i o sobě navzájem, ze zahraničních, převážně anglosaských zdrojů. Ty sice i dříve upravovali anglosasové ve svůj prospěch, ale přesto byly relativně objektivní. Dnes ale se stávají kompletně fejkovými, nebo v nejlepším případě jednostrannými. Podstatnou z objevených slabin EAES je nízká výkonná kultura členů EEK přes náročný proces dohadování s ministerstvy členských zemí, přijímá rozhodnutí v podstatě závazná k realizaci. Ale ta se velmi často na úrovni realizace zamlžují a rozplývají. Lenost, osobně nevýhodné, nedostatek kvalifikace… Nejvyšší orgány tomuto problému nevěnují dost pozornosti. No, a těžko si představit první vicepremiéry a tím spíš hlavy států, projednávajících množství drobných případů neplnění usnesení EEK.

Vnější prostředí

EAES potřebuje modernizaci i v souvislosti se změnou venkovního prostředí ve srovnání s tím, ve kterém se svaz promýšlel a tvořil. Převažující tendencí je deliberalizace, částečná deglobalizace světové ekonomiky, růst tendencí k používání ekonomických nástrojů v zahraničně politických cílech. Politiku Trumpovy administrativy všichni vidí, ale růst protekcionizmu a sklon k jednostranným rozhodnutím tu byly už před ní. Uzavření se před vnějším trhem je recept na pomalou smrt. Ale rovnováha mezi dvěma stranami vzájemné závislosti: pozitivní – možnosti přístupu na nové trhy, využití výhod mezinárodní dělbě práce; a negativní – zranitelností – se přesouvá na stranu druhou. Politizace ekonomických styků vyžaduje vytvoření maximálního množství nezávislých finančních agentur, zdrojů kapitálu, technologií.

Západní politika sankcí není jen rukavicí hozenou Rusku a nepřímo i dalším členským zemím svazu, ale i možnost koordinované záměny exportu a diverzifikace hospodářských styků, snižujících tuto zranitelnost.

Na počátku cesty k vytvoření EAES se počítalo s tím, že vytvořením vlastní internacionální „pěsti“, se za výhodnějších podmínek, než jednotlivě, budeme sbližovat s EU v rámci koncepce „integrace integrací“. EAES se měl rozvíjet v mnohém na bázi práva a norem EU. Ta ale spadla do hluboké a mnohostranné krize a začala rychle zaostávat za zvedající se Asií. Je velmi pravděpodobné, že se technologický a ekonomický svět budoucnosti bude rozvíjet na bázi dvou megaplatforem – americké a čínské, ale EU nemůže takovou platformu vytvořit – jak se dříve soudilo.

Je zřejmé, že rozvíjející se digitální transformace světové ekonomiky si důrazně vyžaduje maximálně společných řešení. A pro ekonomickou efektivnost vstupu do už digitálního svatě, a pro maximálně možného zajištění suverenity. Geoekonomicky se členské země EAES setkávají nejen s obrovskými možnostmi, ale i výzvami ekonomického pohybu Číny na Západ v rámci strategie „Pásu a cesty“, relativním oslabením EU, v minulosti, ale v mnohém i dosud kýženého partnera podstatné části elit členských zemí svazu. Toto přání bylo umocněno v prvních dvou dekádách po roce 1991 masívním vývozem kapitálu a dětí do Evropy. Přání sblížit se s Evropou je pochopitelné a nevyhnutelné, ale co s tím dělat v nových podmínkách?

Na jih od EAES se zvedá více než dvoumiliardový region Centrální a Jižní Asie. Pokud je známo, tak dosud není strategie využití naskytnutých možností.

Co dál?

Výhodným řešením v geopolitické sféře by pravděpodobně byl posun k vytvoření společného ekonomického prostoru mezi ŠOS, EAES a EU v rámci koncepce Velké Eurazie. Základy koncepce byly založen už v 90.letech v řadě vy stoupení prezidenta Kazachstánu, potom už byla od počátku 20.let tohoto století byla idea posunuta Ruskem a oficiálně podpořena Pekingem. Další její rozvoj ale nenastal.

Pokud jde o samotný svaz, tak analýza nezpochybnitelného úspěchu a nahromaděných problémů vede k závěru o nezbytnosti taktické pauzy v jeho rozvoji. Od stadia rozšiřování funkcí má smysl přejít k prohloubení, využití a konsolidace výsledků. Je nutné postupně odstraňovat zbylé obchodní bariéry, vytvářet zóny volného obchodu s novými partnery, pracovat na udělení statutu všeobecně uznávaného integračního sdružení EAES zakotveného v mezinárodních institutech pro členské země svazu důležitých, zapojení EAES do práce BRICS, „velké dvacítky“.

Zatím nemá smysl se snažit ve směru k integraci ve finanční sféře. Vyvolává to alergii u elit členských zemí, bojících se ztráty suverenity. Možná, že bude lepší vůbec v nejbližších letech vynechat z programu otázku společné měny. Na příkladu EU jsme viděli, že vytváří neméně problémů, než jich řeší. Ovšem, prohloubení spolupráce centrálních bank je zřetelně užitečné. Stejně užitečné je i rozšíření spolupráce orgánů výkonné moci, například v oblasti ochrany práv spotřebitelů. A už naprosto nezbytná bude součinnost v oblasti vědy a vzdělání. Takové společné programy by přispěly k navazování osobních vztahů, vypracování společné ideologie spolupráce mezi mládeží – budoucími lídry zemí.  Během našich situačních analýz nejednou vyplouvala myšlenka, že přiznání grantů vědeckým kolektivům, především v Rusku, by měla být provázena podmínkou zapojení kolegů ze svazových států do těchto kolektivů.

EAES by si měl stále více přisvojovat funkce „servisní společnosti“, pomáhající při realizaci konkrétních ekonomických projektů podnikatelskými strukturami členských zemí.

Nabízí se myšlenka vytvoření společné nezávislé ratingové agentury vedle EAES. Ve většině zemí dominují západní agentury, přes všeobecně známé problém s jejich drahotou a objektivitou. Nezávislé ratingové agentury jsou zatím vytvořeny jen v Rusku.

Hlavní ale dnes je – dosažení větší efektivnosti práce EAES, plnění rozhodnutí přijatých EEK, posilování návyku automatického plnění společně přijatých rozhodnutí, „rozebírání závalů“. K tomu bude třeba urychlené vytvoření pracovní skupiny EEK a odpovědných zástupců vlád členských zemí pod vedením autoritativního politika jedné ze členských zemí pro sestavení „seznamu důležitých případů“ se zapojením expertů a zástupců korporací. Mandát této skupině musí udělit vůdci států, a seznam musí být naprosto konkrétním a bodovým, soupisem existující praxe neplnění ustanovení Dohody o EAES a usnesení EEK orgány členských zemí. Každý bod musí být doplněn o doporučení nápravy vzniklé situace. Plán musí být předložen Eurazijské mezivládní radě a, po jeho korekcích a schválení, Nejvyšší Eurazijské ekonomické radě, jejíž rozhodnutí bude závazné pro všechny, a bude mít formu vládního usnesení, nebo ještě lépe výnosu hlavy státu.

Souběžně je třeba začít promýšlet dlouhodobý strategický plán našeho integračního sdružení s přihlédnutím k dosaženému, nahromaděným zkušenostem, a hlavně, prognózu rozvoje světové ekonomiky a geopolitiky. Práce na takovém plánu pomůže i národním vládám adekvátně korigovat svoje národní strategie.

Je zřejmé, že uzrála potřeba vytvoření Eurazijského expertního výboru, složeného z předních analytiků členských zemí. Expertní výbor by měl dát vědecky podložená doporučení pro strategii svazu vůči vnějším partnerům, jak, kdy a o čem obnovovat dialog s EU, jak co nejefektivněji spolupůsobit s čínským „Pásem a Cestou“, jak rozvíjet „jižní strategii“ svazu. A to tak, aby se stala  základem přesměrování eurasijské ekonomické integrace na perspektivu do roku 2025, kdy bude pravděpodobně možné postavit otázku začátku mezivládních jednání o modernizaci Dohody o EAES. K té době může uzrát otázka rozšíření EAES. Nyní je ale zřejmě hlavní prohloubení integračního procesu, zapojení do něj širších kruhů byznysu, upevnění jeho společenské a politické podpory a pochopení, že naše integrace je důležitým a nezastupitelným nástrojem zajištění suverenity a blahobytu v budoucím vysoce konkurenčním a těžko předvídatelném světě.

*) Sergej Karaganov – vědec, expert v mezinárodních otázkách, čestný předseda Rady pro zahraniční a obrannou politiku prezidenta RF, děkan Fakulty světové politiky a ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Moskvě.
**) EAES – ekonomické sdružení zemí (Arménie, Bělorusko,Kazachstán, Kyrgýzie,Rusko), pozorovatel Moldávie, volné ekonomické zóny: Vietnam,Irán,ČLR,Kuba;+ další státy jsou ve stadiu jednání.

https://rg.ru/2018/12/04/karaganov-integraciia-v-ramkah-eaes-prinosit-politicheskie-vygody.html

Dovětek překladatele: – už jsem měl překlad skoro hotový, když jsem na ruských zdrojích zaznamenal záběry ze zahájení jednání Nejvyšší rady EAES – tedy část přístupnou novinářům. Ve vystoupení V. Putina i ostatních hlav členských států se v kostce odráželo to, co výše píše S.Karaganov. Zpestřením, nicméně nikoli novinkou, pro mne bylo, že si Běloruský prezident „Backa“ Lukašenko neodpustil malou exhibici v přítomnosti novinářů, kdy Putinovi „vyčetl“, že ne všechny členské země EAES mají stejné podmínky. Měl na místě cenu plynu, který Bělorusko kupuje od Ruska za cenu cca 130 USD/1000m3 oproti 70 USD v sousední ruské Smolenské oblasti – což nepovažuje za korektní a poškozuje to konkurenceschopnost běloruské produkce. Putin mu namítl, že tato otázka je obsažena ve společně schváleném plánu do r.2025, Německo plyn kupuje po 250 USD a pokud by Bělorusko mělo dostávat srovnatelnou spravedlivou cenu, pohybovala by se někde na 200 dolarech – nicméně se k tomu mohou po odchodu novinářů všichni vrátit… Záznam pro informaci zde:https://www.youtube.com/watch?v=5HELWHBrSTk

 – Takže budou nejspíš mít o čem psát i naše „SMRAD“ (definice masmédií od historika A.Fursova: „Systém Masové Reklamy, Agitace a Dezinformace“) – jakýže rozkol vládne mezi šéfy členských států svazu…

 

Překlad:  181206

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

35 reakcí na EAES – po zpomalení – prohloubení

 1. strejda napsal:

  Svět se nezastavil a i přes předpokládané kolapsy se hledají další cesty. To je nadějné! Tato je jednou z nich. Když celé dlouhé povídání očistíme až na prazáklad, tak zjistíme, že se jedná o vyloučení USA z budoucího centra světové moci a jeho nahrazení, pro nám dohlednou dobu jedné generace, skupinou dříve vylučovaných a dnes kooperujících států. Ty se pro ten čas vyvarují přílišné centralizace EU a z EU se stane mnohem slabším partnerem, který bude mít po celý ten čas velké vnitřní problémy a poté se bude těžce vzpamatovávat. EU vynecháním Ruska a zemí SSSR ujel natrvalo vlak.
  Otázka je, co udělají USA, ale to dnes Karaganov neřeší, nepovažuje to za podstatné. Svět našich vnuků bude zcela jiný a pro nás, dnešní čtenáře, cizí. To nevylučuje, že bude mírový a prosperující.
  Ani nevím, jestli bych se toho chtěl dožít, nohama jsem stále v druhé třetině dvacátého století.
  Co si asi lidé v roce 1966 mysleli o roku 2020?

  To se mi líbí

  • vera napsal:

   V té době jsem šla do školy, a měla jsem představu, že rok 2000 je tak vzdálený, že do něj se stane všechno, a pak už nebude nic )
   A dospěláci, válečná generace, si asi taky netroufali snít na padesát let dopředu. Vždyť si tehdy Amerika zastřelila prezidenta, válčila ve Vietnamu… Nepamatuju si žádné promluvy, ale asi z té doby je ve mně pocit že válčit se bude vždycky, otázka je jenom kde).

   To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   amerika,ked sa len obmedzi,nedaj boze vyluci nakupoavnie ropy za U$D s pomocou sion brothers rozputaju vojnu a to len dobre bude,holoty uz na tej zemi do ojebania,take 2 miliardy to minimalne musi zarvat,pol miliardy kalik bude a 3 miliardy sirot,vdov a rozovratenych rodin plus rozjebane vsetko na sracky,bo ked sa pouzije jadrova zbran to by bolo este lepsie,co nizsie pisem sa uz neuskutocni,postavia sa nove pomniky,amerika bude musela podpista bezpodmeiencnu kapitaluciu,legie zburali chram davida a zostala jedna stienka,tam nezostane ani ta stienka a myslim,ze ,ked este pozijem 20 rokov,co nechcem a mozno aj skor to nastane,ked prezijem,nebudem sa tesit,len si poviem,jaky to glupy clovek tak sa vzdy ojebat a bude na 200 rokov dopredu pokoj a ked sa ten moj tu drist dochova,bude vyryty do kamena,ze si fandim,nepochybujem,ze do vojny na vacsich otackach dojde,vzdy ked bohaty dojebal eknomicky system,zvany skurveny uzernik,vzdy sa brusila potom sablicka a z konov sa padalo,jak listie z orecha…ten rus nepise,co bude s usa,ja napisal namiesto neho a to nemam nijaku univerzitu,hej jednu mam…

   To se mi líbí

 2. jaa napsal:

  Jsou to vjeci mezi nebem a zemí. S!e ! divme že ti ubožáci proti němu tak ječí. Chvála luftu, že se většinu v nezkreslené pdobě poměrně rychle dozvíme. Holt nemaj to ti někteří lehký… 🙂
  https://aeronet.cz/news/video-exkluzivni-rozhovor-prezidenta-milose-zemana-pro-ruskou-televizi-ntv-s-ceskymi-titulky-profesionalni-interview-ruske-reporterky-ze-ktereho-by-si-diletanti-z-ceske-televize-meli-vzit-priklad/

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Schválně sem si titulky nepustil, přátelé a zavřel sem oči a sondoval sem na sobě co vlastně z tý předváděný ruštiny ještě dám. Musím předeslat, že Zemanova ruština mě hladila po duši mým před více jak půl stoletím používaným stylem (vyskloňuj studente slovo яблоко = jábloko, tyblóko,onblóko … pamatujete-li alespoň trochu na ty kouzelný chvilky, který sme si s ruštinou užívali), prostě svět se Zemanovi nezbořil, když nevěděl, tak tam flákl český slovíčko a jelo se dál, protože v rozhovoru jde vždycky vo to, co druhej říká. Takže za mě palec za tu milou ruštinu nahoru a vlastně i za to, co říkal. Pro mě zůstal svůj, konsistentní a hlavně, neposral se z toho jako později na něj v mainstreamu reagující pornopropaganda.

   P.S.
   Jen kdyby někdy víc mlčel než mluvil, to bych pak byl skoro úplně spokojenej.

   To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Je to z obou stran rozhovor povedenej – myslím si. No, a pornoherec se nám opět pomazal fekáliemi…:-)

   To se mi líbí

 3. blbíš napsal:

  “Ze Štrasburku informuje reportérka Seznamu Zuzana Černá.“
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/strelba-ve-strasburku-policie-uzavrela-centrum-mesta-nejmene-jeden-mrtvy-62311?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

  „Podle reportérky Seznamu je první potvrzenou obětí střelby žena – turistka z Japonska …“, ale co se střelbou ovšem vůbec nesouvisí, je, přátelé, úplně nejdůležitější informace, že:

  “… ve Štrasburku právě probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu.“

  Tak by nás ještě mohla Zuzana Černá informovat o tom, že jaký sme „j´suis un Japonais“ a hlavně, kdy osvítíme všechny věže světa (náš Petřín) bíle s červeným puntíkem… káča jedna.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   … teď teprve mi to vod tý Černý ze Seznamu při druhým čtení došlo … jako, že by mohl bejt tou střelbou ohrožen dokonce někdo ze zasedajících v tom EP … nebo dokonce, že by … až ták, jó?

   nechám to brtníkovi, ten je tady u nás expertem na choroby(i duševní) … neříká se tomu náhodou paranoia?

   To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  nemam komu povedat,bo sam vojak v poli jebnem tu, z kurvy syn fendrych,to bars slusne som oslovil,som si len preletel,bo toho kokota sledujem,co je schopny nablivat,to pojebany cip,co jebnuty komisar z ceky,to mu nesaha po hovno na bote,jaka to kurva slizka ,demokracia ma lepsie kurvy jak zvezda mala,komentator ma zamestnanie,jak dumam v tej jebnutej siske,co spm cital,ci cul za zvezdy,neprebije ho nijaky rudej komisar,jak take picoviny mu niekto uverejn,ito za hranicou totalneho zdebilnovania,za boha si nemozem pomoct,ja precitam od neho par slov a jebne vo mne jak nad hirosima,kurva taky pise take politrucke demokraticke hovadiny a este mu to uverejnuju,to maju pojebane tiez ,ty co mu to zverejnuju a kurva budu pisat o soudruhoch,a kurva tych prebiju na hlavu,vera boze zrusim vsetko aj internet,vsetko v aute mam vysielacku to bude stacit v robote a sukromne to budem kukat radsej do bludu…

  To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  Nevzpomenu si na to, jestli už to zde bylo, ale praví se, že – opakování je matka moudrosti – takže co se mi po dlouhém čase a kdo ví jakými cestičkami vrátilo:

  To se mi líbí

 6. jaa napsal:

  A mám prosbu na Brtníka.
  Jak stabilizovat Libre ve woknách 7 – víte-li. Po týdnu – dnes se mi kousnula bedna a po déletrvajícím „sebeopravování “ – se sice rozjel ale LO tam není. No a při nové instalaci – mi to vůbec nebralo, a brblal, takže jsem použila to minulé stahování a v pohodě a jede. Co s tím, prosím. Víte – li. Ale klidně budu když LO zmizí instalovat repete i když bych raděj…. Vážně mně ti sofťáci štvou. Dík

  To se mi líbí

  • brtníkvbrlohu napsal:

   To je divný, že se něco kousne není zase tak neobvyklý, ale samoodinstalování???? to je opravdu divný — neobvyklé chování většinou signalizuje přítomnost nějakýho brouka nebo chyby ve win – už se mi taky kdysi stalo. Proto data mám zálohovaná na externím HD na v PC HD dělený na dvě sekce – na C programy a na volným místě nějaký nepodstatnosti, data na D které pak pravidelně zálohuji na ext HD.

   Pokud se to chová takle divně tak bych wokna raději přeinstaloval, běžně to jde tak že se celý C zformátuje a pak všechno instaluje znova – je to otrava na dva až tři odpoledne a chce to někoho kdo to alespoň trochu umí, můžou být problémy s ovladači, ale v podstatě všechno se dá najít na netu, stejně jako poslední verze SW. D zůstane netknuté i s daty.

   Některý programy se hádají mezi sebou – neexistuje sw bez chyb, to řeším tak že nenechám nic opravovat, otevřu správce (ctrl+alt+del) a kousnutý program natvrdo skončím, LO si sám zálohuje takže v nejhorším se přijde o cca 10 minut práce a nechám ho znova načíst – spustit. Dobrý je taky všechno pozavírat a restartovat PC. LO pak po spuštění obnoví sám data – po dotazu ze zálohy.

   Včera mi přestal sám od sebe chodit Chrome – prostě jsem ho odinstaloval, spustil registry repair na jejich vyčištění a opravu a znovu jej nainstaloval z netu, 30 minut zábavy i s vařením kafe.

   Co ale doporučuju je porada a pomoc někoho zkušenějšího s tím že podle mého názoru který je jen laický to má nějakou hlubší příčinu a problémy budou narůstat – a stejně to skončí nutností přeinstalace.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No je to divné, protože stále „aktualizovat“ a aktualizuje čtvrt i půl hodiny. . a tím zastaví na delší dobu kdeco. Takže jsem je úplně na tvrdo zastavila – všechny aktualizace ˇa uvidím co to udělá. Vážně už mne to čílí. Sice chápu, že chtějí co nejvíc ovládat a své programy, ale co je moc, to je moc. Dle AVG je bedna čistá, takže je to vyloženě z jejich strany. |A taky mne napadlo, že asi ty jiné programy mají nějakou stopku, přes kterou se oni nedostanou, což je zákonitě musí štvát. Dřív programy jely jak po másle pořád a bez aktualizací a teď tohle. Stojí za starou belu……

    To se mi líbí

    • brtníkvbrlohu napsal:

     Pokud je chyba ve voknech tak ji avg nenajde – masivně mi to aktualizovalo po reinstalaci woken, teď už jen občas – mám 7 64 b.

     To se mi líbí

     • brtníkvbrlohu napsal:

      Ale měli by se tu pohybovat podstatně znalejší než já

      To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      Pane Brtníku, s odstupom ešte raz ďakujem za Egona, vynikajúca knižka.
      K tej veci o woknách – som presvedčený, že Bill Gates je najväčší zločinec všetkých čias. Denne každému ukradne najmenej niekoľko minút, ale často (ako píše pani jaa) sa to dá počítať aj na hodiny (denne!). Si to predstavte – najbohatší človek na svete a pritom na oplátku dal svetu digitálne presýpacie hodiny.

      To se mi líbí

  • oh napsal:

   To je vážně divný – skoro to vypadá, jako kdyby se systém sebeopravil do stavu před instalací LO a to by udělal jen tehdy, kdyby byl systém nějak vážně poškozený. Může to ale také signalizovat počínající problémy s diskem. Zkuste sáhnout CrystalDiskInfo –
   https://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfo
   (odkaz vede přímo na stažení archivu *.zip) Obsah staženého ZIP souboru někam rozbalte – na disk nebo klidně na flešku a spustťte jako správce soubor DiskInfo32.exe Nic se neinstaluje, program se přímo spustí a vyhodí okno s výpisem stavu disku. Mělo by to vypadat takhle:
   https://ctrlv.cz/2XTO
   Pokud stav disku nebyl „Dobrý“ ale bylo by tam vypsáno něco jiného – „varování“ nebo „špatný“ a u některého parametru byl řádek zvýrazněný a tečka na jeho začátku žlutá nebo dokonce červená, byl by problém.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Neděste, vždyť v únoru bude mít teprve dva roky a navíc, dost často přecházím na starý, protože to patří do kategorie …. počítač poslouchá mne, pokud nepřekročím jistá lety daná pravidla, naproti tomuhle, který si a/ dělá si co chce, b/ absolutně neposlouchá – povýšili jej na „pána“ a nikoli na to co ve skutečnosti je nebo by měl být – pracovní pomůckou.
    Jo jo světlé zítřky – kdo ví možná předobraz budoucnosti.

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Ju a díky, uvidím, co udělá, i když už držkoval, že vypnuté aktualizace jsou nebezpečné a že bych je měla z bezpečnostních důvodů zapnout. Já už na tu bezpečnost začínám být alergická. No uvidím co bude hovořit, a zda vůbec , až se jej ráno zkusím pustit.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      začínáte mi připomínat naši slavnou BIS. Také vidíte špiona za každým woknem.

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Hmm a máte jiné vysvětlení PROČ, se všichni a všude starají tak moc o moji bezpečnost, když dřív to bylo v pohodě,. proč všude samé přihlašování a kontrola „bezpečnosti“. Když v dřevních dobách PC /devadesátky/stačil – tuším norton – takový obdélníček s okénky- podle počtu disků, co se objevil po spuštění a který dokázal signalizovat , že něco nehraje jak má. A´T už přeobsazenost , či „nepořádek“ na jednotlivých discích a na požádání to dal za čtvrthodinku do rychtiku. Nechci to zakřiknout, ale za celou tu dobu vlastních PC, jsem chytila vir jen jednou – přenosem programu na disketě. Jeden můj kamarád – co tenkrát viry sbíral, jej s gustem vylovil, otestoval všechny diskety na kterých se to přenášelo a postiženou si s díky odnesl. Jo Norton … to bývaly časy. Pak se divte…..

       To se mi líbí

 7. Slim napsal:

  Tím že je Rusko eurasijskou zemí, kolísá, lze říci periodicky, mezi €vropou a Asií.

  O vztahu mezi „zapadniky“ a těmi druhými, (dříve takříkajíc „slavjanofily“, dnes je ten důraz trochu jinde) můžeme číst třeba už u Masaryka (Rusko a Evropa).

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padnictv%C3%AD

  Lenin byl například určitě „zapadnik“. Pamatuju se ještě na dobu, kdy k nim patřil i Karaganov

  Kdo by si chtěl o vánocích počíst o zdánlivě odtažitých „věcech jež zajímají kanovníky (V. Vančura)“, dobrá a dostupná je tato kniha.

  https://www.databazeknih.cz/knihy/natasin-tanec-kulturni-historie-ruska-82524

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.