K čemu povede neomezené vládnutí Si-tin Pinga


Rozhodl jsem se vrátit k události, které se v našich masmédiích z ideologických důvodů věnovalo a věnuje trestuhodně málo pozornosti. Padl jsem na rozhovor jednoho z nejvýraznějších představitelů mladé generace ruských expertů na Čínu, Nikolajem Vavilovem  pro televizní kanál „Den.tv“, a tento rozhovor mi připadá natolik zajímavý, že se s vámi dělím: (- překl.)

Mimořádné plénum ÚV KS Číny (dále KS) – už druhé od 19.sjezdu – schválilo změnu ústavy ČLR v článku omezujícím mandát nejvyššího představitele 5 lety a tuto lhůtu prodloužilo na let 10. Jde o natolik závažné rozhodnutí, že jeho historický význam lze těžko docenit. Já osobně je považuji za veledůležité nejen pro 21. století, ale ono založí dráhu rozvoje Číny i světa na příštích 100 let (Číňané uvažují v dlouhodobých horizontech – nikoli jako my na Západě od voleb k volbám-pozn.překl.).

V Číně už se bezpochyby objevuje konstituční monarchie – Si tin-Pching (dále „Si“) už není jen voleným předsedou ČLR, ale stává se plnohodnotným monarchou, nejméně do roku 2027 – a perspektivně až do roku 2032. Takže v Číně se posouvá institut změny moci na celých 10 let.

Má to dvě příčiny:

 1. Zahraničně-politickou

Pro pochopení věci je třeba si uvědomit, kdy k ní dochází. Je to v době přípravy cesty D.Trumpa do Austrálie – nejostřejšího protivníka Číny v Tichomoří – kde s autralským lídrem bude projednávat vytvoření jakési protiváhy „Hedvábné stezce“. Takže toto rozhodnutí je přijímáno ve velmi napjaté mezinárodní situaci. K rozhodnutí dochází na základě závěrů mimořádného pléna KS konaného 18.ledna a teď se konalo už 2. mimořádné plénum za půldruhého měsíce. Taková intenzita zasedání je mimořádná a byla v Číně jen na prahu tzv. „Kulturní revoluce“- fakticky malé občanské války. Druhé mimořádné plénum, ve dnech 20. až 28.března bylo věnováno změně Ústav ČLR – a důležité je chápat, že nejde o změnu stanov strany ale Ústavy. Pátého března se sešlo Všečínské shromáždění lidových zástupců na kterém 2980 volených poslanců přijalo změnu ústavy. Datum 5.března (výročí úmrtí J.V.Stalina) je pro nás velmi symbolické a dovolím si připustit, že i pro Čínu a Si ťin-Pchinga to není datum náhodné. Například 19. sjezd KS skončil v den výročí VŘSR podle starého kalendáře a čínští komunisté celá léta pozorně sledovali počínání „staršího bratra“ a předseda „Si“, soudě podle jeho vystoupení, je jistým uctívačem Stalinovy epochy budování. Takže právě 5.března bylo přijato rozhodnutí o prodloužení vlády „Si“ a vlastenecky orientovaných sil na dalších 10 a možná i 15 let.

 1. Vnitropolitickou

Veledůležitou událostí 19.sjezdu KS bylo i zvolení zástupce předsedy ČLR – tedy druhého člověka po „Si“. Dosud byla tato funkce spíš nominální a zaujímali ji spíš protivníci „Si“, aby vyvážili jeho moc. Nyní ovšem došlo ke změně a tuto pozici zaujímá   Wáng Qíshān, dosavadní šéf stranické komise pro dohled nad disciplínou a hlavní bojovník proti korupci. Očekává se, že nominální figura se změní v reálnou figuru č.2, která bude pojistným mechanizmem pro případ nebezpečí s hlediska hrozeb, které mohou být uplatněny ve vztahu k „Si“, a je jakýmsi lakmusovým papírkem předpokladu, kdo bude po „Si“ šéfem čínského státu. To jsou všecko velmi vážné vnitropolitické věci.

Ne náhodou jsem zmínil „Kulturní revoluci“, která trvala 10 let. Čína teď vlastně stojí v podobné situaci, když změna principu změnitelnosti vlády přivedla situaci v zemi blízko k občanské válce. Ty síly, které bojovaly za větší podíl na moci a rozdělovaly mocenské posty, byly zahnány do kouta, což vyvolává nebezpečí aktivního odporu oněch prozápadních činitelů, významné části hospodářských šéfů a šéfů regionálních orgánů moci, které se budou snažit vyvolat velké nepokoje, jako byly např. nepokoje studentů na prahu „Kulturní revoluce“, nebo nepokoje na Náměstí nebeského klidu před 20 lety.

Poznamenávám, že na to je předseda „Si“ připraven, protože současně s vyhlášení změn v Ústavě byla převedena ozbrojená lidová policie přímo pod vojenskou radu, jejímž je „Si“ předsedou. Dříve byla podřízena Státní radě, nebo prozápadnímu premiérovi, takže se po 20 letech navrací zpátky k předsedovi ČLR. V lednu začaly v Číně nezvykle rozsáhlé manévry za účasti od několika desítek do několika set tisíc mužů a země se nalézá ve stavu zvýšené bojové pohotovosti, aby protiústavní síly nemohly zabránit tomuto procesu.

Proč dochází k takové koncentraci moci?

Čína se naplno připravuje ke střetnutí s USA, nebo v tzv. proxy válkách – tedy střetnutí se silami zastupujícími zájmy USA. Nejspíš jde o Indii, která se v poslední době významně sbližuje s USA, nebo s blokem zemí (Indie, Vietnam, Japonsko, Indonézie), které se budou snažit zadržet rostoucí vliv Číny v Eurazii a Tichém oceánu. Právě pro toto období „Si“, který je odnedávna nejen vrchním velitelem, ale i koordinátora náčelníků štábů, vojenské okruhy byly přeměny v bojové zóny – v podstatě tedy fronty, „Si“ upevňuje svoji mocenskou pozici v zájmu realizace dominance v Eurazii jako prvního cíle. Druhým cílem je dominance ve světovém měřítku. Toto je druhý blok zahraničněpolitických následků.

Někteří politologové řadí „Si“ do tzv. Šanghajské skupiny, která se velmi skepticky dívá na myšlenky socializmu a komunizmu.

Co to je Šanghajská skupina? Po událostech na Náměstí nebeského klidu byly nacionalistické síly včele s Teng siao-Pchingem de facto odstaveny od moci. U nás přežívá mýtus, že Teng zůstal vůdcem bez funkcí. Ve skutečnosti byl odstraněn ze všech funkcí a rokem 1993, kdy se šanghajský rodák Tiang ce-Minh, stal generálním tajemníkem, zmizel Teng z mocenských sfér úplně. Šanghajci jsou jednou ze tří hlavních politických skupin Číny a jsou orientováni na světové finanční elity, otevřeli čínský pracovní trh zahraničním korporacím a tím čínskému zboží cestu do světa a především do USA. Jeden z této skupiny je náměstkem MMF, další už 15 let šéfem čínské Centrální banky (minulý týden byl, dle očekávání také odvolán – pozn.překl.), příslušníci této skupiny sedí na klíčových finančních pozicích – i když během posledních 5 let významně ztratili. Proč „Si“ nazývají členem Šanghajské skupiny? Celé vedení současné Číny bylo tak, či onak instalováno Tiang tse-Minhem. Je to skupina armádní, skupina hospodářských vedoucích, kteří byli spojenci Tiang tse-Minha v době jeho vlády, ale jakmile získali určitý podíl na moci, tak se osamostatnili a začali diktovat Číně svoji politiku. Proč k tomu došlo? Protože „Si“ od samého počátku patřil ke klanu vojáků z provincie Šeng-si Vanžouského vojenského okruhu. Jeho postup byl spojen s kroky tehdejšího vládce, ale když se „Si“ v roce 2009 stal místopředsedou ČLR – faktickým následníkem tehdejšího šéfa, komsomolce Chu tin-Tao, převzali moc v armádě generálové vanžouského vojenského okruhu a ze svého středu vybrali nového ministra obrany. Ta to nová síla si vedla úplně „nešanghajsky“ a kromě šéfa centrální banky vyměnili i generálního prokurátora a řadu dalších pozic a očekává se, že Čína začne provádět odlišnou – tedy národně orientovanou hospodářskou politiku. Dalším významným jevem je postup tzv. ženzjanské obchodní skupiny, jejíž zástupci odměnou za podporu poskytnutou vládnoucí skupině obdrželi odhadem 1/3 regionálních pozic v Číně. Tato provincie má velký vliv na Šanghaj, takže se rodák z této provincie stal starostou Šanghaje. Dá se tedy očekávat, že Šanghaj jako obchodní a finanční centru bude předáno pod správu pomocníků „Si“. Takže „Si“ sice vzešel ze šanghajské skupiny, ale jeho reálná moc je postavena na vojácích západní Číny.

Perspektiva rusko-čínských vztahů

Pokud jde o perspektivu rusko-čínských vztahů v souvislosti s upevněním moci Si tin-Pchinga – tak to je mimořádně zajímavá otázka, ještě daleko zajímavější než čínské vnitropolitické otázky.

Pro Rusko z toho mohou vyplynout ty nejzajímavější, až nejfantastičtější scénáře, které mohou být realizovány. Především je „Si“ naprosto loajálně naladěn k Rusku. Fakticky jeho volba hlavou státu v roce 2013 Rusko zachránila před válkou s Čínou, kterou plánovaly čínské a americké liberální síly. Realizovalo se k tomu „liberální“ prostředí, které zvyšovalo napětí – jako přejmenování příhraničních osídlených míst, aby bylo Rusko vyprovokováno k akci (něco podobného konfliktu na ostrově Damanskij na Ussuri v roce 1969 – pozn.překl.) Zvolení „Si“ odvrátilo od Ruska tuto reálnou hrozbu. To za prvé. Za druhé – jeho volba generálním tajemníkem a předsedou ČLR naše vztahy ještě sblížila a naše hospodářské vztahy přecházejí z kvantitativního v kvalitativní ráz. V nedávno publikované „Bílé knize“ o arktickém rozvoji Číny se jasně hovoří o tzv. „Severní hedvábné cestě“ a Čína v dlouhodobé perspektivě počítá s Ruskem jako s tranzitní zemí, která ho má spojit nejkratší cestou s Evropou a USA. Příprava tohoto propojení probíhá velmi rychle – podstatně rychleji než setrvačnost myšlení našich politiků, kteří se ještě nevzpamatovali z faktického odmítnutí Západu ke konvergenci. Zvolení „Si“ na 10 let garantuje Rusku mír na jeho jihovýchodní hranici. Znamená to, že v Rusku může být v klidných podmínkách provedena modernizace a reindustrializace – nikoli nutně za čínských podmínek, ale Čínská zahraničněpolitická doktrína počítá s expanzí na jih v Jihočínském moři a s pevným mírem na severu. Znamená to delikátní vztahy k Rusku a Rusko si toho váží, o čemž m.j. svědčí vyznamenání „Si“ jedním z nejvyšších státních vyznamenání RF – Svatoondřejským řádem s řetězem. Takových zahraničních politiků – a už vůbec ne asijských – mnoho není. Je jasné, že kulturní odlišnost s Čínou je obrovská, vyžádá si podstatné zkvalitnění i našich východních studií a politických expertiz, ve kterých vidím jeden z největších problémů, bránících cestě rozvoje vztahů. Globální trend se ale stejně nezmění.

Pokud samozřejmě nedojde k zásahu „vyšší moci“ – jako jaderná válka. Proč o tom mluvím s takovou jistotou? Protože v institutu čínského genštábu existuje skupina pomocníků náčelníka štábů, kde před „Si“ byli dříve experti na Rusko a Střední Asii, a nyní jsou oba pomocníci původem z 2. dělostřeleckého sboru lidové armády – jaderných sil. Z toho plyne, že Čína jako jedinou hrozbu svému rozvoji vidí jadernou válku. Nejspíš nepůjde o přímou jadernou válku mezi Čínou a USA, ale buď to bude nějaká válka USA v KLDR, která by zasáhla celou severní Čínu a vytvořila by z pohraniční oblasti mezi Čínou a Ruskem největší ohnisko napětí na světě, se 120 miliony obyvatel. Nebo to bude tzv. proxy válka na ose Indie, Pakistán, Čína, a jestliže jedna ze stran použije jadernou zbraň, bude to mít ekologický dopad na celou západní a možná i východní Čínu. Čína z toho vychází a vystoupila z dřívějšího mimoblokového statutu vytvořením vojenského svazku s Pakistánem, Afghanistánem a Tadžikistánem, kde buduje vojenské základny, aby si zabezpečila dodávky ropy a surovin.

Proto jsem na začátku řekl, že význam onoho rozhodnutí je těžké docenit…

https://www.youtube.com/watch?v=Rv5LKtkvwS0

Překlad: 180319

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

105 reakcí na K čemu povede neomezené vládnutí Si-tin Pinga

 1. jaa napsal:

  MT- teď ve 2. pak v 6 a10 na TV seznam – moudra Daniely Kolářové. Já vydržela jen kousek, To povídání jak herci byli svatí, a ten rozdíl mezi deklamováním něčeho napsaného a když mluví z vlastní hlavy … je docela zajímVÝ.
  No nechce -li se ještě někomu spát může teď….

  To se mi líbí

 2. vonrammstein napsal:

  Čtu to tak, že nás čeká pořádnej průser.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Pokud se nebudeme starat o to co bude za 50 let, tak ne. Je to vývoj, který by Česku měl vyhovovat. Dlouhá desetiletí bude Čína vyvažujícím prvkem. Pevná ve vlastní obraně a slabá ve vojenském útoku. Její expanze bude ekonomická, tam je její největší síla. Bude si ekonomicky podmaňovat bližší i vzdálenější sousedy. Nebude se ale uchylovat k vojenským akcím. Nebude to potřebovat. Bude trvale ohrožována USA, ale nebude mít sílu – a ani chuť – zaútočit. Pro Evropu by to byla skvělá příležitost na 30 let rozvoje a na potřebné změny. Byla.
   Možná to je důvod, proč Evropa musí být rozložena a přivedena do stavu poloobčanské války, napřed studené a dál asi horké ve formě trvalých občanských nepokojů. To ji, možná navěky vyřadí z rozhodování, možná na věky. Podle výsledků etnického vývoje.
   Hlavní centra boje o moc budou Washington a Peking. Moskva bude v delikátní pozici zázemí Číny a bude si to stále více a více uvědomovat. Získá čas. A přijde doba, kdy její zájem o Evropu upadne (mimo některých zemí, Srbsko, Řecko, možná Bulharsko). Pokud bude Česko ( nebude ) dělat vyváženou politiku, může se stát dobrou zemí pro život. Bez občanských etnických nepokojů a stabilní ekonomikou. Taková finlandizace po česku. Zní to hezky, ale nikdo nemá ani potuchu, kde u nás takové politiky najít.
   Musíme vycházet z toho, že změny jsou již nevyhnutelné a pád současného hegemona již probíhá. Můžeme nad tím plakat, ale nic s tím neuděláme. Měli bychom každý čin stability uvítat, alternativa k němu je jen jedna. Zničení známého světa. Zatím se o to snažíme.

   To se mi líbí

 3. bob napsal:

  Tak jsem se uklidnil, když jsem se dočetl zásadní zprávu, že Šlechtová se chystá utratit 155 mld…
  Teď ale vážně.
  Za trvalého řinčení zbraní se odehrává ekonomická válka….
  Co jiného znamená AMERIKA FIRST ?
  Výše uvedený článek čtu jako ČÍNA FIRST
  Výsledky ruských voleb jako RUSKO FIRST
  Nějak ale postrádám EVROPA FIRST….

  To se mi líbí

 4. lujjza napsal:

  OT
  „Sarkozy (…) Muammar Kaddáfí, (…) svržení (…) měli Francouzi lví podíl.
  Břetislav Tureček tyto spojitosti popsal v knize Blízký východ nad propastí (2016), z níž přinášíme upravený výňatek.“

  http://ceskapozice.lidovky.cz/sarkozyho-zatceni-aneb-total-war-v-libyi-ffk-/tema.aspx?c=A180320_150626_pozice-tema_houd

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Žáádný strom neroste do nebe. Divní jsou ti maďaři začínající na Š, a taky se mi začíná rýsovat – proč jsou ty akce proti Ficovi. No uvidíme. Zajímavé také je že až včil se zkoumá a zveřejňuje. Kdo ví jestli nezačínají zkoumat původ financí u současného…. no uvidíme

   To se mi líbí

 5. Miluše napsal:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/467068-cr-zvazuje-vyhosteni-ruskych-diplomatu-prohlasil-babis.html
  K článku je zajímavá diskuze. Společný postup by byl nebezpečný, Lidé si přejí nejdříve případ prošetři.

  To se mi líbí

 6. Bavor V. napsal:

  Ještě malé doplnění ke Slovensku. Na základě dosud zjištěných okolností nabízím ještě jednu vyšetřovací versi:
  https://t.co/UBICBtNXVJ

  To se mi líbí

 7. Slim napsal:

  OT.

  Taky mám dojem, že náš skvělý prezident se začíná věnovat činnosti, které anglické úsloví říká „házet kameny ve skleníku“ (i když to má trochu jiný význam).
  Komentář Jiřího Pehe se tu dá odkázat
  https://www.novinky.cz/komentare/467078-komentar-co-vsechno-prezident-ne-dovoli-jiri-pehe.html

  na rozdíl od dnešního Vlkova, který obšírněji míří stejným směrem. Ty zdejší čtenáře, kteří nebudou automaticky oboje považovat za výraz nenávisti k Zemanovi, by to možná mohlo přivést k menšímu zamyšlení.

  To se mi líbí

  • bob napsal:

   Někdy mě připadá, že MZ chce ty pouliční nepokoje vyvolat, aby si mohl vyzkoušet, že „ulice vládnout nebude“.
   Ulice určitě ne, ten, kdo to organizuje taky ne, ten, kdo to platí (a zde facto organizuje), ten vládnout bude, resp. už dávno vládne.
   Viz Slovensko – na povel do ulic, na povel z ulic, to vše on line.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    To jsem právě myslel. Taková zkouška ovšem nemusí dopadnou podle očekávání..

    Jeden můj kamarád, kterému jsem po ráno poslal odkaz na vlkův komentář, poznamenal k pasáži:
    „Ale i když jsem až dosud vůči SPD udělal několik gest, tak musím říci, že mě to v poslední době přestává bavit. Víte proč? No, protože tato strana hlasovala pro návrh hnutí STAN, aby kancléř prezidenta republiky musel mít nejvyšší prověrku“

    že jde o OHROMUJÍCÍ UPŘÍMNOST..

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Též k zamyšlení.
   Prezident má důvěru nadpoloviční většiny národa. Nikdo jiný z našich nejvyšších činitelů takovou zdaleka nemá.
   Jsou to naši spojenci, nebo je to jinak? :
   https://www.novinky.cz/domaci/467084-policek-zemanovi-treti-muz-usa-nepujde-na-hrad.html

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   To jsou sice hezká slova, ale MZ má tak trochu svázané ruce. Sestavování vlády se neobejde bez Babiše. Ale sám ji nesestaví, takže musí někoho přesvědčit. Ale koho? Samozřejmě že je naděje, že přitáhne socdem. Jenže to je málo. A kdyby se náhodou komunisti vzepřeli, neexistuje v současnosti žádná reálná varianta, kdo by s kým mohl jít do vlády. Takové to vykřikování „ANO + SPD + KSČM“ je kvůli vzájemným animozitám nesmyslné. Jenže existují podobné animozity i mezi ostatními ovladateli PS. Nelze tedy zbavit Babiše pověření a pověřit kohokoli jiného. Ten jiný by nedal dohromady ani totéž co má Babiš. Takže MZ nezbývá nic jiného, než čekat, jak Babiš dopadne. Protože předčasné volby by považoval zejména za svou vlastní prohru. Sice nechápu proč, ale je to tak. Takže všechny ty „knížecí rady“ od Pehů a „umělců“ jsou prostě jen vztekem nad prohranými obojími volbami. Prostě akce antibabiš dostala republiku do špatně řešitelné situace. A není jisté, jestli každé řešení, které nastane, nebude zároveň jen jedno z těch špatných.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    A ještě k té „ulici“ Jarda Hudec mi poslal od Macka seznam studijních oborů jedné univerzity (UP Olomouc):
    „Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky“
    „Centrum pro studia komiksu“
    „Katedra politologie a evropských studií“
    „Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie“
    „Administrativně právní klinika“
    „Antidiskriminační právní klinika“
    „Environmentální právní klinika“
    „Lidskoprávní klinika
    „Právo pro každý den – Street Law“
    „Právní klinika ombudsmanské praxe“
    „Právní klinika sociálních práv“
    „Studentská laboratoř lidských práv“
    „Centrum prevence rizikové virtuální komunikace“
    „Katedra aplikovaných pohybových aktivit“
    „Katedra přírodních věd v kinantropologii“
    „Katedra společenských věd v kinantropologii“
    „Právní klinika uprchlického a cizineckého práva“
    Tady je to podhoubí Majdanů

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Ano a navíc, kam by taky upíchli, myslím tedy zatím na vysokoškolská studia, tolik lidí? Musí vymýšlet takové zbytečnosti. Na technické obory těžko, na to většina těch lidí nemá, na medicínu také ne, ani na takové klasické humanitní obory jako třeba jazyky. takže se vymýšlí naprosté zbytečnosti. A protože tam v podstatě není studium nejen náročné, ale vlastně žádné (vím to od několika nezávislých zdrojů co se týká fakulty humanitních studií, to je něco podobného v bleděmodrém), tak mají čas na Majdany.

     To se mi líbí

     • brtník z brlohu napsal:

      Tohle koluje po netu – taky jsem to dostal.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Že by si to Macek stáhnul z netu?

       To se mi líbí

       • brtník z brlohu napsal:

        Přišlo mi to od známého 21.3 s komentářem:
        Neuvěřitelné !!!!! Podívejte se na studijní obory na Univerzitě Palackého v Olomouci !!!!!!!!!!!
        V největším (a jediném) učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně.
        Zato neziskovky už existující (nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou), mají o podhoubí postaráno. Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých na příklad v těchto oborech:

        To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     Hudec si dělá při pátku z lidí prdel, žejo? Jen jestli von takhle náhodou nebude čerstvej absolvent korespondenčního dálkovýho studia komiksů – obor – „humor v komiksech“ a nemůže si už dopisovat s rektorem, neb už dávno došly koresponďáky?

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Vy si děláte srandu, ale kdysi v hloubi minulého století, tedy spíš jeho koncem, jsem externě učil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě multimediálních studií cosi ve smyslu „Teorie a praxe práce tiskového mluvčího“. To se, panečku, děly věci…. 🙂
      Přitom ta fakulta je docela dobrá a její historie jako jedné z mála podobných spadá až hluboko do období socialismu.
      Katedru žurnalistiky tam zakládal a pak vedl jeden strašně chytrý člověk (bez ironie), prof. Bartošek. Osmašedesátník, který před převratem pracoval ve Slušovicích. Ten mě tam přemluvil k té výuce.
      Takže v domě oběšencově nemluvte o provaze… 🙂 .

      To se mi líbí

      • brtník z brlohu napsal:

       Problém je v tom, že lidi z venku – u humanitních studií hážou všechno do jednoho pytle – ona je i tady poctivá věda, bohužel není moc vidět a její představitelé jsou většinou kritičtí k současnému establishmentu tudíž jsou upozadnění. Bohužel těch sr……r je podstatně víc. A navíc jsou jasně vidět.
       Ve stavu učitelským což je dneska řehole je taky víc těch poctivých či alespoň neškodících – zato ti exoti ční jak Eiffelovka.
       Ono by se jeden orientoval je nutné mít v hlavě slušnou databázi, což dnešní škola nezaručuje z principu.

       To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        Hele brtníku, to mi jako chcete namluvit, že jenom ti … ti exoti, co ční jak Eiffelovka… táhnou ty výše uvedený obory, jó? Tak holt vode mě pozdravujte v tý učitelský řeholi pracující poctivý a neškodící!

        To se mi líbí

       • brtník z brlohu napsal:

        To blbiš – tak to jdou zkusit – já dělal ledacos – i prackama a taky jeden čas učil.

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        … není řeč o tom, co jste dělal, ale o těch neskutečných oborech a těch poctivých a neškodících,!!!
        Samo vo sobě se ty obory neudrží, nemám pravdu? Ale asi jsou na ně:
        – peníze
        kantoři = a že by jen ti exoti vod Eifffelovky?
        Nebo mi něco významnýho furt uniká?

        To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       … už to z něho leze, přátelé, jen počkejte, co na sebe všechno vyklopí … (a to nevíte, že když jezdil na Moravu, tak v rámci bytových universit (jako u těch šáhlých Klausů) s tamníma rektorama snili vo těch humanitárních oborech)!

       To se mi líbí

   • tata napsal:

    AČ JSEM Vám dost často vyčítal no nazvě me to blahoskonost k Babišovi,ted je situace naprosto jiná a plno lidí nedokáže odhodit tu posedlost s ním.To co jste napsal je bohužel realita a smutná a hlavně to dokazuje že ty co jsou proti Babišovi jsou posedlí nenávistí ted mluvím o politicích.Nevím tedy jestli by Babiš předčasné volby by bral jako prohru ale podle mě je dost chytrý aby si uměl spočítat že by musel mýt obrovskou kliku aby se předčasnými volbami něco vyznaménoho změnilo.Myslím tím že sice by opět volby vyhrál ale zase jen o pár procent víc ale pořád málo na to sestavit vládu jen z ANO.
    Takže tuto větu co jste napsal tesat do kamene

    Prostě akce antibabiš dostala republiku do špatně řešitelné situace. A není jisté, jestli každé řešení, které nastane, nebude zároveň jen jedno z těch špatných.

    skutečnost je velmi vážná jak jsem už po volbách psal,kdyby měli rozum tak ho nechají 4 roky vládnout,zaprvé kdyby to udělala ODS MĚLA By mnohem větší páky ho kontrolovat,a navíc šikovným kopáním do kotníku to obrátit proti němu,takto nato doplatíme všichni,při tom nejhorším s cenáři tady bude několik roků chaos

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Tato, máte chybu jen v jediném. Předčasné volby by byly prohrou Zemana, ne Babiše. Jinak je opravdu situace taková, že každé řešení může (ale nutně nemusí) být špatné.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      Bavore jen poznámka,nic takového jsem nepsal přečtěte pozorně,jen jsem psal a reagoval na toto……….citace….Protože předčasné volby by považoval zejména za svou vlastní prohru. Sice nechápu proč, ale je to tak.

      já psal……Nevím tedy jestli by Babiš předčasné volby by bral jako prohru ale podle mě je dost chytrý aby si uměl spočítat že by musel mýt obrovskou kliku aby se předčasnými volbami něco vyznaménoho změnilo.Myslím tím že sice by opět volby vyhrál ale zase jen o pár procent víc ale pořád málo na to sestavit vládu jen z ANO.

      takže jestli někdo zde spekuluje o přohře tak bohužel jste to Vy……..JINAK TO JEN ujasnuji,protože hlavní je a stím souhlasím předčané volby je prohra pro všechny a nic neřeší,respektive jakékoliv řešení může byt špatné a to je chyba antibabišů,to mělo náký smysl před volbami,ted uvažujicí politik který bohužel u nás není by mohl udělat jedinou věc sestavit fungující vládu aby co nejvíce omezil případné mocenské choutky BABIŠE,TEDY kdyby je chtěl prosadit a to muže jen ten co sním pujde do vlády………pokračující antibabišovská fronta je naprostá hloupost a nic dobrého nepřinese

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Tato
       Já jsem psal o tom, že předčasné volby by Zeman považoval za svoji prohru. Nikoli Babiš, ale Zeman. Protože to celé bylo o Zemanovi. Teď jste se do toho opravdu zamotal.

       To se mi líbí

       • tata napsal:

        No přečetl jsem si to ještě jednou,a blbě jsem to četl,i když z odpovědi mé jsem nikomu nepřisuzoval koho bude prohra,na tomto bodě opravdu nezáleží a duležité je kde nejsme v rozporu…….ted fronta proti Babišovi jen zhoršuje situaci,jak jsem psal rozumní politici by jednali konstruktivně a to je sestavit vládu,ovšem tady žádný rozumný není,ted myslím na te frontě protibabišovské

        To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Tedy já to čtu krapet jinak. Zeman dal najevo, že v čele republiky není žádný úlisný a prodejný Kiska.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Píše mi mailem jeden dost zde známý pisatel, no, nemá snad pravdu? :

    Opět ukázka klasické české žumpalistiky -Políček Zemanovi? Třetí muž USA nepůjde na Hrad https://www.novinky.cz/domaci/467084-policek-zemanovi-treti-muz-usa-nepujde-na-hrad.html

    Nikoliv, přiblblí presstituti – a vy to dobře víte – to Zeman odmítl Rana přijmout. A ovčáček uvedl i důvod. Apropos – první muž USA dosud nesplnil svůj slib přijmout českého prezidenta v Bílém domě.-

    Proč by měl český prezident místo toho přijímat nějakého amerického podržtašku. Ryanovým protějškem je Vondráček. A ten ho přijme, dokonce k tomu bude schůze PS. Pokud vím, dokonce i Senátu.

    Ale ČR není kolonie USA, kde by místodržící měl přijíždět udělovat rozkazy. Poslanci si ho jistě „rádi“ poslechnout (ten „můj“ mi říkal, že tam asi nepojede).

    Takže je to jinak, presstituti – nepřijetí Ryana prezidentem je vzkaz americkému prezidentovi. Oni už mu ho možná někteří vyloží. Vám je to zbytečné, vy byste to i tak nepochopili. Presshňupové!

    L.

    To se mi líbí

 8. bob napsal:

  Ještě k MZ.
  Velmi jsem ocenil, jak se vyjádřil k případu otravy špiona.
  Naopak si myslím, že někdy je trochu mimo a že nesmyslně a podle mě nevkusně provokuje
  Volil jsem ho, „zítra“ bych ho volil též, ale už nevím, jak „pozítří“….

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   Záleží na tom, kdo by byl protikandidát – zatím byl Zeman pořád „menší zlo“. Jinak s výhradami k němu souhlasím..

   To se mi líbí

   • bob napsal:

    Ruku na srdce.
    Přiznejme si, že většina z nás, kteří volili MZ nechtěla/nemohla volit protikandidáty….

    To se mi líbí

   • bob napsal:

    Co takhle gen. Hynek Blaško for president?
    Dovedu si představit svoji účast v kampani

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No já k těm výhradám. Tak nějak zapomínáme, že lidi jsou myslící a že těmi jeho „útoky na ledacos“ se právě ti \“jediní správní“ parádně odkopávají a lidi to mají možnost zaregistrovat. Jak jinak by se to dozvěděli. A navíc ti „jediní správní“ se odkopávají zcela sami, takže žádné žaloby o křivé nařčení či pomluvy a pod. Což si myslím, že je k nezaplacení. Oni ty jejich snahy uvést „věci“ na pravou míru – v rozčilení vykecnou cokoliv. A vyřčené slovio zpět nevrátíš a vše je zaregistrováno…..

    To se mi líbí

 9. K-k. napsal:

  OT: Urozený pane, posel pádí a za chvíli bude ťukat na bránu! 😉

  To se mi líbí

 10. kočka šklíba napsal:

  OT ale mě se ten rozhovor tak líbí, že ho musím dát. Nemůžu si pomoci, Keller je fakt nejen chytrý ale i vtipný 🙂 .
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kalousek-holcicky-ktere-demonstruji-Soros-Putna-inteligence-Nemcove-Profesor-Jan-Keller-zase-nastve-spoustu-lidi-528922

  To se mi líbí

 11. bob napsal:

  Já se vrátím k původnímu tématu.
  Trump (USA) vyhlásil cly na ocel a hliník de facto obchodní válku Číně. EÚ a vybrané státy, (bez Číny) by měly mít výjimku. Čína bude přirozeně reagovat…
  Zatím žádný analytik pokud je mi známo se nevyjádřil. Nemusím být analytik abych neviděl pěkný průšvih.

  To se mi líbí

  • berkowitz napsal:

   Trumpeta má špatné poradce, nikdo mu asi nevysvětlil, jak se má chovat největší dlužník ke svému věřiteli, a Čína to dá US prezidentovi náležitě sežrat.
   K prezidentovi „Si“: možností jeho znovuzvolením se čínská politická scéna vyhnula vnitrostranickému boji o post nejvyšší a bude to asi ovlivněno i tím, že se bude zabývat spíš bojem s USA, doufám, že na poli politickém, či hospodářském a ne pomocí rozbíjení atomových jader.
   A pěkný den.

   To se mi líbí

 12. blbíš napsal:

  Je to skutečně lež, prohlásil Babiš v Bruselu o ruském obvinění Česka v kauze Novičok
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-skripal-nato-brusel-moskva-kreml-putin-novicok-britanie_1803221222_gol

  Kurva, přátelé, ten Babiš je nějakej nejistej, žejo? Kdyby mně (coby premiérovi) Putin přes éter vzkázal, že Novičok byl vod nás, tak bych si pozval na kobereček (podobně jako ten lokaj Stropnickej) diplomata vod Putina a trval bych na tom, aby mi to Vladimír-Vladimírovič dal písemně! A jakmile bych tu vod něho podepsanou бумагu vo tom, že dokážeme každýho akorát tak votrávit, vobdržel, tak bych ji vzal na jednání do Bruselu a místo toho, že bych chtěl slyšet, co rozhořčenej Babiš, jako co Bruseláci na to, tak bych na rozdíl vod Babiše místo toho vokamžitě rozjel ohromnou pí-ár akcičku vo tom, jak je moje Česko krásná a šikovná země a že mám ještě šikovnější chemiky soustředěný v mým Chemofertu a že s přehledem dokážeme votrávit vopravdu kdekoho a … a využil bych hned toho, a z vočí do vočí bych řekl Claudovi, ať nás už taky přestane srát, nebo mu u dveří zaklepou naši Nováci, protože těch je u nás (jak známo) dost a sou i docela neodbytný áž ták, že z nich bude pěkně votrávenej, že i na nějakýho Putina zapomene!!!

  A to jako Babiš má bejt ten velkopodnikatel, co to někam dotáhl a co chce řídit stát jako firmu, jó? To sou mi věci, dávám mu čas maximálně tak do jahod a pak pude zpět ke Kosteleckým uzeninám.

  To se mi líbí

 13. lujjza napsal:

  https://www.hlavnespravy.sk/rada-vlady-sr-pre-mimovladne-neziskove-organizacie-odmietla-konspiracie-o-mimovladnych-neziskovych-organizaciach/1350632

  (…) “Sme presvedčení, že Nadácia otvorenej spoločnosti ani organizácie, ktoré finančne podporuje George Soros, nepredstavujú riziko alebo bezpečnostnú hrozbu pre Slovenskú republiku. Konštatujeme, že členské organizácie Rady vlády aj organizácie, v ktorých pôsobia členovia komory MNO, sú prísne nestranícke a nepredstavujú hrozbu pre SR a jej demokratické zriadenie,” píše sa v uznesení. (…)

  K tomu se dá dodat jen:

  To se mi líbí

 14. st.hroch napsal:

  V 16:56 jsem slíbil poslad doklad o tom, že s novou ruskou generací to není zase tak slavný, jak by se mohlo z ofic.propagandy znát – tak tady je:

  Ivan Reznik – Navalného nacionalista …

  Jednotné státní maturity, pamětní desky Mannerheimovi, všeobecné „smíření“, zabednění
  Mauzolea, zázraky s plačícími, či krvácejícími ikonami, předváděné poslankyněmi státní dumy … – no a máme tu podiv nad tím odkud se mezi námi mohl vyskytnout Kolja z Urengoje (středoškolský student, který ve svém vystoupení na půdě EU vyjádřil lítost nad strádáním německých zajatců v Rusku pro 2.WW) … Přece právě odsud! A není zdaleka jediný, je jich už mnoho, a čekají, až vymře generace ze SSSR …

  Na níže uvedeném videu jiný středoškolák Ivan Reznik – Navalného nacionalista – si rozestavuje vojáčky a říká, že není antisemita, že na jeho vojáčcích není svastika, ale jen křížky – m.j. proto, že se svastika hůř lepí… A pokračuje: „Rusko umřelo, umřelo v roce 1917. Protože to, co je dnes, to není Rusko, ale Ruská Federace – a to je už něco poněkud jiného. Ruská Federace je jakousi sbírkou těch nejzápornějších stránek ruské historie, tradiční ruské mentality a SSSR. Vládnou ti nejhorší představitelé tohoto národa“.
  „Jakmile začíná zemi řídit ten, kdo stlouká skříňky, začíná bordel a rozpad. Když názor těch, kteří uklízejí za prasaty, je důležitější a významnější než názory těch, kdo skládají symfonie – protože se u těch, kdo jsou silnější se objevila puška – taková země nemá budoucnost, a takovou zemí byl SSSR“.
  „V přírodě jsou lidé různí, s různými fyzickými a intelektuálními předpoklady. Každý z nás může a nemusí dosáhnout výšin. Ten, kdo pase prasata, může pást prasata – to je jeho volba“. „Víte, v čem je podstata? Reakční je jen dospělá generace, vzešlá ze SSSR, generace zvrácená propagandou, která žije jen televizí a propagandou“.

  „Dříve nebo později zemřou a jejich místo zaujmou mladí…“

  https://politikus.ru/video/105821-otkroveniya-nacionalista-navalnista.html
  Docela hustý, že?

  To se mi líbí

 15. hans napsal:

  …schválilo změnu ústavy ČLR v článku omezujícím mandát nejvyššího představitele 5 lety a tuto lhůtu prodloužilo na let 10.

  Hrubá faktická chyba. Dosud mohl být prezident a viceprezident zvolen maximálně dvakrát (tj. na dvě pětiletá období), nyní bude moci být volen opakovaně bez omezení počtu (pětiletých) období.

  … Dosud byla funkce viceprezidenta spíš nominální a zaujímali ji spíš protivníci „Si“, aby vyvážili jeho moc.

  Bleh. Si měl ve svém prvním prezidentském volebním období (2013-2018) za viceprezidenta jednu osobu – Li Jüan-čchaoa. A Li jako pouhý člen politbyra, který nebyl ve stálém výboru politbyra mohl jen ztěží vyvažovat moc generálního tajemníka strany

  Gramatika: tak PŘÍŠERNÉ psaní čínských jmen jako v článku jsem neviděl ani nepamatuju. Správně Si Ťin-pching, Ťiang Ce-min, Wang Ćchi-šan, Teng Siao-pching. Nikdy Si ťin-Pching slabomyslně s velkým písmenem uprostřed jména. A příjmení v českém textu nedáváme do uvozovek, nikdy nepíšeme – prezident „Zeman“ – ale vždy – prezident Zeman. A příjmení se skloňují (i když tedy skloňovat příjmení Si je úkon netriviální, proto chytrý pisatel používá celé jméno, které se skloní snadno).

  To se mi líbí

  • hans napsal:

   Opravte si aspoň jméno v titulku článku.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Máte pravdu, ale jedná se o překlad z ruštiny a neznáme jak vypadal originál. Jména si každý může opravit, myšlenky si ale nevymyslí. I správná korektnost může být brzdou poznání.
   Buďme tedy spokojení s tím, co si můžeme přečíst, já spokojený jsem.

   To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Já bych to neřešila hlavně proto, že přepis z latinky do azbuky vypadá často velmi kuriózně natožpak zpět do latinky. A to nemusí vycházet úplně správně. Hlavní je, že všichni rozumíme obsahu. A vzhledem k tomu kolik toho hroch překládá tak to ráda přehlédnu. Co mně zvedá ze židle jsou často chyby, a to dost hrubé, v mainstreamu , kde jsou za to placeni.

   To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Nevím jestli jste chinolog, ale plácáte nesmysly. ono je to stejné jako přepisy jmen či názvů do angličtiny.
   Jinak pane Hrochu, dík, Je to tak zajímavé a výživné, že mi chvíli trvalo, než jsem si to zařadila kam co patří. V kontextu času a historie, je jen logické, že se číňané vrací k zkušenostem prověřenými tisícileími své historie. Jen tak mohli – navzdory všemu ty mraky let přežít a zemi udržet pokopě, i když s menšími – hraničními změnami – sem tam. Ty zkušenosti a tradice co naštěstí pro ostatní nezapomněli/nezavrhli – a díky tomu zvládli i „kulturnl revoluci“ a co je důležité – poučili se z ní. Na rozdíl od jiných. Udržují svou kulturu stále a to je dobře, jistě – toho hlavního mohou časem vyměnit, ale základní struktura a fungování by se -pokud chce někdo stát zachovat – by se měnit nemělo.
   Každému normálnímu člověku musí být jasné, že ta krátkodobá-4,5 letá období vlády jednotlivých partají jsou na prd. Něco se začne, a než se to dokončí ,tak se celé umně uměle rozhasí díky volbám a díky blbečkům co si myslí že to umí líp se propadá stát níž a níž. To neustálé čehý a hot – nikam nevede – leda dolů do privitimismu. Bohužel…tož tak

   To se mi líbí

   • brtník z brlohu napsal:

    Bať, a ještě jeden fenomen – oni totiž nejsou uzavření a zapouzdření – celou sou historii dokázali KRITICKY!!! přijímat podněty z venčí – z Indie Buddhu, zajímali se křesťanství – že to nevyšlo nebyla jejich zásluha, ale důsledek snahy ne prezentovat myšlenky a dělat misijní činnost – totéž platí o Marxovi a jeho následovnících. A pak TAO vede k vystříhání se extrémů, dosažení harmonie, k snaze neztratit mandát nebes (tj. musí to fungovat k obecnému prospěchu) – moc není darovaná od boha, ale propůjčená je dokud vše funguje – pokud ne tak se mandát nebes ztrácí. A nebesa nejsou antropogenní bůh, ale filosofická kategorie – (těším se na polemiku).

    Bohužel Čínu pochopit je pro nás nemožné, tak se alespoň snažit získat jakýs takýs neurčitý pohled.

    Největší chybou západu je že se nesnaží o pochopení, ale promítá sebe – místo snahy Čínu pochopit ji vykresluje podle svého obrazu v zrcadle.

    To se mi líbí

    • brtník z brlohu napsal:

     Mysli pomalu!!
     ….ale důsledek snahy papeže ne prezentovat myšlenky ale dělat misijní činnost….

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Víte co je , alespoň pro mne zajímavé. ta jejich „integrace“ třeba v americe. Proti 15% němců co jsou rozeseti a integrováni tak porůznu a kecají do kde čeho. Ta 2,2% číňanů z 5,3% asiatů si vybudovali china towny, kde žijí svým navyklým způsobem. Nerozptýlili se drží pokopě a tak nijak moc se do vedení či ovlivňování děje v zemi nezapojují. Spíš jen výjimečně. Prostě žijí svůj život v jiné zemi ale po svém. Ty čajnatauny jsou u každého většího města. Patrně podle jejich způsobu a přežívání .- vznikly i italské, kubánské, a jiné další čtvrti. Zřejmě proto, že jejich původní komunita si dokáže pomoci sama mezi sebou, že se prostě na ně nevykašle. Je to zajímaavé…

      To se mi líbí

 16. Petrpavel napsal:

  Psáno 22.3.2011, platí stále, s pozdějšími zkušenostmi neustále víc a naléhavěji :
  http://outsidermedia.cz/retro-neuveritelna-proziravost-nasich-polistopadovych-politiku/
  P.S. snad všichni pochopí smutnou ironii textu.

  To se mi líbí

 17. lujjza napsal:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zaoralek-v-Interview-CT24-Na-pretres-prisli-Putin-i-Sobotka-529291
  Pominu ty jeho výtrusy, které jsou jako obvykle v rozporu s realitou, ale rozesmálo mě tohle:
  „(…) Zaorálek sám podle svých slov má stále chuť postavit sociální demokracii po neúspěšných sněmovních volbách na nohy. (…)“
  Ten člověk evidentně nechápe, že jedním z hrobařů ČSSD je právě on.

  To se mi líbí

 18. Rosťa napsal:

  Mno, tak jsem si zde přečetl různé názory na různé politické situace. Těžko říct, kdo má pravdu. Komedie kolem přiotráveného Skřípala mně připomíná študenta Šmída, popřípadě zkumavku s hrozně nebezpečným práškem a následným rozmlácením Iráku s milionem mrtvých. Proč ta parta , která rozhoduje o našem bytí a nebytí si myslí, že co občan, to blbec?
  Rozumím tomu, že pres. Zeman nepřijme nějakého senátora amíků. Není to pro něho partner, takže mimo presstitutů a hloupých politiků to běžný člověk pochopí. Devótnost snad odešla se Sobotkou.
  Osobně si nemyslím, že by předčasné volby byly prohrou současného presidenta. Počítám i s variantou, že je to uspávací taktika a šachová partie pres. Zemana, možná po dohodě s Andym. V případě předčasných voleb je obrovská šance, že Kalousek bude ze hry a republika začne opět normálně fungovat. Jsou některé věci, ve kterých nesouzním s presidentem, ale kdyby tuto partii vyhrál šustrmatem, vůbec bych se nezlobil. Obzvlášť, když jeho možnosti a vliv na cokoliv, jsou opravdu minimální. Třeba takoví mariášníci říkají, že když mají rozdáno na betla, tak 107 valát v červených se nehraje úplně jednoduše. A v této pozici on je. A je na to skoro sám.

  To se mi líbí

 19. brtník z brlohu napsal:

  Jeden Valenčík – http://radimvalencik.pise.cz/5569-mayova-jako-poroseno-toto-podporila-eu-i-babis.html
  Všimněte si odkazu na Terezu S.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.