Niccoló Machiavelli Vladař – 5


KAPITOLA DVANÁCTÁ

O druzích vojsk a o žoldnéřích

Nyní, kdy jsem podle svého úmyslu pohovořil o všech druzích vlády, když jsem rozebral, proč se jednomu vede dobře a jinému špatně, a uvedl způsoby, jak se lidé dostávají k moci, zbývá prozkoumat obrannou a útočnou sílu, již tyto státy nevyhnutelně potřebují. Už jsme hovořili o potřebě každého vládce položit pevné základy moci, jinak musí padnout. Ale hlavními základy všech států – starých, nových nebo smíšených – jsou dobré zákony a dobré vojsko. Kde nejsou dobré zákony, tam není dobré vojsko, a tam, kde je dobré vojsko, jsou i dobré zákony. Budu tedy hovořit o vojsku.

Vojsko, s nímž kníže brání svůj stát, může být buď jeho vlastní, nebo najaté, pomocné, anebo smíšené. Pomocná a žoldnéřská vojska jsou nevhodná, protože jsou nespolehlivá. Kdo opírá svůj stát o zbraně žoldnéřů, nikdy nebude pevný v sedle. Takové vojsko není svorné, je nedisciplinované, nespolehlivé a hamižné; má sice plná ústa statečnosti, ale tváří v tvář nepříteli vezme při první příležitosti do zaječích ; nedbá zákonů božích ani lidských. V mírových dobách zemi vysávají žoldáci, v době války ji zas pustoší nepřítel. Na bojiště je vede jen ta trocha peněz, a ta nestačí na to, aby přiměla vojáka s láskou umírat pro zájmy pána. Do služby se všichni hrnou, pokud se nevede válka, jakmile ovšem vypukne, hledají cestu k úniku. Tento názor mi jistě všichni potvrdí, protože současnou bídu Itálie způsobilo právě dlouholeté spoléhání na žoldnéřské vojsko. Možná kdysi někomu v něčem pomohlo a v šarvátkách mezi sebou prokazovalo třeba i odvahu a statečnost, ale jak se objevil cizí nepřítel, ukázalo se v pravém světle.

Proto spadla Itálie francouzskému králi Karlu VIII. do klína.

Kdo tvrdí, že to zavinily naše hříchy42, nemá pravdu. Zavinily to hříchy panovníků – a to ne proti božím přikázáním, ale proti zdravému rozumu.

Vyložím teď, v čem jsou nedostatky tohoto vojska. Jeho veliteli mohou být buď schopní vojevůdci, nebo břídilové. V prvním případě jim není co věřit, protože myslí na svou vlastní slávu a moc a podmaní si časem bud svého vlastního pána, nebo někoho jiného, i proti vůli svého panovníka. A je-li velitel neschopný, zničí vladaře o to rychleji a dříve.

Tomu, kdo namítne. že taková jsou rizika u každého vojska, uvedu příklady z historie. Panovník má především velet svému vojsku sám; republika vybírá nejlepšího ze svých mužů – když se neosvědčí, může ho kdykoli odvolat, a prokáže-li výjimečné schopnosti, má své zákony, aby ho udržela v mezích. Zkušenost nezvratně ukazuje, že pouze knížata a republiky s vlastní ozbrojenou silou dosahují největších úspěchů a že nájemné vojsko nadělá pouze škody. O mnoho obtížněji také jednotlivec uchvátí moc v republice s vlastním vojskem než v republice chráněné žoldáky.

Řím a Sparta měly po staletí vlastní ozbrojené síly – a byly svobodné. Švýcaři mají také vlastní silné vojsko, a jsou svobodní.

Ve starověku mělo nájemné vojsko Kartágo a po první válce s Římany málem podlehlo vlastním žoldákům, přestože velitelé byli Kartáginci. Po smrti Epameinónda se velitelem thébského vojska z vůle občanů města stal Filip Makedonský43. Jakmile zvítězil, připravil je o svobodu. Miláňané si po smrti vévody Filipa najali proti Benátkám Franceska Sforzu, který je sice vskutku u Caravagaia porazil, ale pak se s nimi spojil a podmanil si vlastní pány, Miláňany. Už jeho otec byl žoldnéřem u neapolské královny Giovanny, a také ji zradil. Zanechal ji bez vojska, a tak ona, aby neztratila království, musela vzít zavděk ochranou aragonského krále.

A pokud Benátčané a Florenťané zvětšili kdysi svá území pomocí žoldnéřského vojska, aniž se vzápětí stali obětí svých vlastních velitelů, pak jenom proto, že měli víc štěstí než rozumu.

Ti velitelé, kteří byli znamenití a mohl z nich jít strach, nezvítězili, jiní narazili na odpor a další svou ctižádost obrátili jinam. Nezvítězil například John Hawkwood, a jeho věrnost tedy neprošla zkouškou.

Ale každý mi asi dá za pravdu, že kdyby byl zvítězil, byli by mu Florenťané vydáni na milost a nemilost. Sforza měl stálého rivala v Bracciovi a oba se navzájem hlídali. Nakonec Francesco Sforza obrátil svou ctižádost do Lombardie a Braccio proti církvi a Neapolskému království.

Ale vraťme se k tomu, co se událo teprve nedávno, téměř v současnosti. Florenťané zvolili za svého vojevůdce Paola Vitelliho, velmi nadaného muže, který se vyšvihl šťastným řízením osudu velmi vysoko. Kdyby byl dobyl Pisu a dal se proti Florenťanům najmout nepřítelem, bylo by to s nimi dopadlo velice špatně. A pokud by si ho byli podrželi, museli by se mu podrobit.Podíváme-li se blíž na úspěchy Benátčanů, uvidíme, že se jim vše dařilo jen potud, dokud vedli války vlastním vojskem (dokud se nepustili do výbojů na souši). Jakmile začali s válkami na pevnině, upustili od prověřeného způsobu a napodobili ostatní Itálii. Zpočátku se při svých výbojích na souši nemuseli bát velitelů, neboť neměli velká území a těšili se velké prestiži; jakmile však díky Carmagnolovi44 rozšířili panství, ochutnali první hořkostí svých omylů. Carmagnola byl sice vynikající vojevůdce, za jeho velení porazili milánského vévodu, ale potom zjistili, že válku protahuje, a usoudili, že nemá na dalších vítězstvích zájem.

Propustit ho však nemohli, aby neztratili, co získali, a proto ho raději pro svou bezpečnost zavraždili.

Po něm následovali45 Bartolomeo z Bergama, Robeno ze San Severina, hrabě z Pitigliana a další. Ti však jako velitelé za moc nestáli. V bitvě u Vailá nakonec Benátčané přišli v jediné bitvě o vše, co za osm set let s tolikerou námahou nabyli. S pomocí žoldnéřského vojska se dobývá pomalu, zdlouhavě a málo, zato rychle a mnoho se ztrácí.

Když už jsme u italských zkušeností s námezdnými vojsky, chci se u nich zastavit, vysvětlit kořeny zla, a tak posloužit nápravě.

V době, kdy v Itálii císařská moc upadala a papežská začala vzrůstat, se Itálie rozpadla na mnoho států, neboť mnohá velká města se chopila zbraní a vystoupila proti vlastní šlechtě, která je předtím, podporována císařem, utlačovala. Navíc jim nadržovala církev, která tak hleděla posílit svou světskou moc. Na knížecí stolec tu dosedli muži z řad občanů. Tak se stalo, že Itálii v poměrně krátké době začala ovládat církev a několik republik.

Měšťané však nejsou zvyklí vládnout mečem, a proto si najímali do svých služeb cizí vojska. Prvním, kdo dodal tomuto typu ozbrojené moci prestiže, byl Alberigo da Conio z Romaně. Z jeho školy vyšli Braccio a Sforza, kteří svého času rozhodovali o osudech celé Itálie. Po nich přišli další, a horší, až nakonec naši zemi zaplavilo vojsko Karla VIII., vydrancovali ji Ludvíkovi vojáci, pokořil ji Ferdinand a zneuctili Švýcaři. Jak k tomu mohlo dojít?

Velitelé námezdných vojsk především zničili pěchotu, protože neměli prostředky na její vydržování (jejich jediný majetek byl žold), a dávali přednost jízdě, která nemusela být tak početná.

Došlo to tak daleko, že ve dvacetitisícovém vojsku nebyly ani dva tisíce pěšáků. Navíc všechen svůj um vynakládali na to, aby ani oni, ani jejich vojáci příliš nestrádali, a aby uhájili holý život, dávali přednost zajetí. Zajatce pak vyměňovali bez výkupného. Pevnosti v noci nedobývali a kolem vlastních nestavěli ani příkopy, ani valy. A v zimě se vůbec neválčilo. A celou tuhle pohodlnou válku jim dovolovaly předpisy, které si sami určovali. Tak zavlekli Itálii do otroctví a do obecného opovržení.

42 to zavinily naše hříchy – slova ze Savonarolova kázání 1. listopadu 1494, když Karel VIII. ohrožoval Florencii: „Tvá zločinnost, bezbožnost, smilnost, obžerství a ukrutnosti, Itálie, Říme, Florencie, jsou příčinou našeho utrpení.“
43 Filip Makedonský – nejprve za pomoci Thessalců a Thébanů své tažení vyhrál, pak se však obrátil i proti nim a podrobil si je.
44 díky Carmagnolovi – jde o hraběte Francesca Bussoneho, hraběte z Carmagnoly, jenž od Filipa Viscontiho přešel k Benátčanům, kteří ho však po porážce Milánských u Maclodia začali podezírat ze zrady, a když se dostavil do Benátek, byl popraven. Je hrdinou významného dramatu Alessandra Manzoniho Hrabě z Carmagnoly.
45 po něm následovali – jde o slavné benátské kondotiéry Bartolomea Colleoniho, který pocházel z Bergama a žil v letech 1400 -1476 , Roberta San Severina a Niccola Orsiniho.

 

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

O pomocném, smíšeném a vlastním vojsku

Pomocné vojsko, které rovněž není nijak ideální, je takové, které pošle na požádání některý vladař na pomoc jinému, jenž se octl v úzkých. Nedávno si tak chtěl pomoci papež Julius II., když zpozoroval, jak bídně a zbaběle se chová jeho žoldnéřské vojsko při tažení proti Ferraře46. Obrátil se s prosbou na španělského krále Ferdinanda. Takové vojsko může být samo o sobě třeba i užitečné, ale jeho nevýhody jsou obrovské. Nebojuje s pravým zaujetím, a tak když je nepřítel vskutku silný, je vládce předem ztracen, a když s jeh o pomocí zvítězí, stane se jeho zajatcem. Přestože příklady toho, co jsem právě řekl, najdeme i ve starověkých dějinách, přidržím se příkladu Julia II., který je ještě v živé paměti.

Ve snaze dobýt Ferraru se nemohl zachovat nerozumněji, než se vydat do rukou cizince. Následky jen díky šťastné souhře náhod nepocítil, neboť když byli jeho pomocníci u Ravenny47 poraženi, objevili se Švýcaři a proti všeobecnému očekávání vítěze porazili.

Papež se tak nestal obětí nepřítele, neboť byl zahnán, ani svých spojenců, neboť vyhrál nakonec díky úplně jiném u vojsku.

Florenťané zas neměli žádné vojsko, a proto si k Pise48 zavolali na pomoc deset tisíc Francouzů. Dostali se z bláta do louže.

Cařihradský císař si zavolal do Řecka deset tisíc Turků, aby čelil sousedům, ale po skončení války Turci odmítli odejít, a to byl začátek ujařmení Řecka nevěřícími.

Každý jen trochu prozíravý muž tedy vidí, že pomocné vojsko je nakonec mnohem nebezpečnější než vojsko nájemné, protože je nadmíru soudržné a svorné a na slovo poslouchá své velitele, zatímco nájemné vojsko nikdy netvoří jednolitý celek a velitel, určený mu panovníkem, si nedokáže zpravidla v tak krátké době dobyt u vojáků takovou moc a prestiž, aby ho mohl ohrozit.

U žoldnéřů je největším nebezpečím jejich nedbalost a lenost, u pomocného vojska dokonalá kázeň.

Proto každý moudrý vladař dá vždycky přednost vlastnímu vojsku. Lépe prohrát s vlastním než vyhrát s cizím. Výhra s pomocí cizinců je vždycky ošemetná. A znovu se musím odvolat na Cesara Borgiu a jeho činy. Vtrhl do Romaně s pomocným vojskem , složeným převážně z Francouzů, a s jeho pomocí dobyl Imolu i Forli. Pak ale zpozoroval, že přestává být spolehlivé, a tak je vyměnil za nájemné, jež se mu zdálo méně nebezpečné. Z a velitele určil muže z rodu Orsiniů a Colonnů. A když ani ti neprokazovali víc věrnosti a spolehlivosti, rozpustil je a založil si vlastní vojsko. Mezi růstem jeho úspěchů a postupným zdokonalováním vojska je přímá úměrnost.

Chtěl jsem se původně držet jen novějších a domácích příkladů, ale nemohu obejít Hieróna Syrákúského, o němž tu už byla řeč. Když si ho Syrákúsané postavili do čela, okamžitě zpozoroval, že žoldnéřští velitelé jsou úplně neschopní dobrodruzi – právě tak jako ti naši dnešní, italští. Protože je však nemohl ani propustit, ani si je ponechat, dal je jednoduše povraždit. Poté už vedl války jen se svým, nikdy s cizím vojskem.

Ještě bych rád připomněl jednu postavu ze Starého zákona: když David nabídl Saulovi, že půjde bojovat s filištínským Goliášem, Saul mu nabídl vlastní zbroj, aby mu dodal odvahy. David ji však odmítl, neboť ve chvíli, kdy si ji oblékl, prohlásil, že se v ní nemůže volně pohybovat a že zaútočí radši jen vlastním prakem a nožem. Zkrátka, cizí kabát na nás buď plandá, anebo je příliš těžký či těsný.

Když otec krále Ludvíka XII., Karel VIII.49, osvobodil s pomocí osudu a vlastní udatnosti Francii od Angličanů, rozhodl, že je třeba mít vlastní vojsko, a proto zavedl v zemi setniny jezdců a pěšáků. Jeho syn Ludvík pěšáky zrušil a začal s najímáním Švýcarů. Jeho následovníci v téže chybě pokračovali, a jak uvidíme, proměnila se v hrozbu království. Dodali prestiže Švýcarům, a odňali ji vlastním vojákům. Zcela zrušili pěchotu a svou jízdu přivtělili a podřídili cizincům. Ta si totiž už zvykla bojovat jen po jejich boku a postupně nabyla přesvědčení, že bez nich nemůže zvítězit, že Švýcaři jsou lepší vojáci než oni a že se bez nich neobejdou.

Francouzské vojsko bylo tedy smíšené – zčásti nájemné, zčásti vlastní. Bylo sice lepší než pomocné, ale horší než vlastní.

Francouzská říše by byla nepřemožitelná, kdyby se bylo dále zdokonalovalo Karlovo opatření. Nebo alespoň zachovalo. Jenže lidská neopatrnost svádí k mnoha věcem , které zpočátku chutnají sladce a teprve mnohem později prozradí své červivé jádro.

Jestliže ten, kdo stojí v čele státu, nerozpozná rodící se zlo, není skutečně moudrý. Dar moudrosti má však málokdo. Kdybychom hledali původ rozpadu říše římské, zjistili bychom, že příčinou bylo najímání Gótů do vlastních řad. Od té doby začala zdatnost římských vojáků upadat a naopak gótských narůstat.

Tvrdím tedy, že žádný stát není bezpečný bez vlastního vojska. Je zcela v rukou osudu, neboť nemá sílu, která by ho v kritické chvíli ochránila.

Vlastní vojsko je výhradně takové, které je složeno z poddaných, občanů, anebo z lidí na vládci zcela závislých. Každé jiné je buď nájemné, nebo pomocné. Způsob organizace vlastního vojska si můžeme odvodit z praxe zmíněných čtyř vladařů a přidat k tomu zkušenost otce Alexandra Velikého, vojevůdce Filipa i mnoha republik a jejich vládců.

46 proti Ferraře – Julius II. zde byl poražen Alfonsem d‘Este a musel opustit i dříve dobytou Boloňu (1510). Nakonec se spojil s Ferdinandem Aragonským.
47 u Ravenny – Španělé byli poraženi 11. dubna 1512 Francouzi, ale smrt generála Gastona de Foix byla příčinou toho, že Francouzi odtáhli z Romaně i Lombardie, když ve službách papeže připochodovalo vojsko Švýcarů.
48 deset tisíc Francouzů k Pise – ti však byli ve Florencii spíš na obtíž, jak to zakusil sám Machiavelli ve funkci tajemníka Rady deseti, takže je pro neplnění závazků sionorie vrátila francouzskému králi.
49 Karel VIII. – žil v letech 1422 -1501 , ukončil vítězně stoletou válku, v níž bojovala i Johanka z Arku, a osvobodil Francii od Angličanů.

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

O úkolech panovníka ve věcech vojenských

Vladař nesmí mít jiný cíl, jinou starost a jinou povinnost než válku, její zákonitosti a řád, neboť válečné umění je předpoklad nejvyšší hodnosti a neoddělitelně k ní patří. Nejen udržuje u moci ty, kteří se narodili jako vládci, ale dovede povznést na trůn i prostého občana. Naopak vidíme, jak snadno pozbývají moci ti, co dbají víc na slasti spojené s trůnem než na nezranitelnost svého území.

Takový Francesco Sforza se stal vévodou milánským z prostého občana jen proto, že byl znamenitým vojevůdcem. Jeho nástupci se naopak námaze a strázním vojenského života vyhýbali, a právě proto o své hodnosti přišli.

Nejhorší průvodní je v bezbrannosti je všeobecné opovržení. Ke ztrátě respektu nesmí panovník nikdy nechat dojít. Ale o tom později. Mezi ozbrojeným a neozbrojeným není rovnováha. Dá přece zdravý rozum, že ozbrojený nebude poslouchat neozbrojeného, nebo že vládce beze zbraní nemůže být bezpečný před svými ozbrojenými žoldnéři. Bezbrannost vzbuzuje pohrdání a navíc podezíravost. Panovník bez vojenské průpravy a materiálního vybavení nemůže mít respekt ani u svých vojáků, ani u nepřátel, a nikomu ze svých nemůže věřit.

Proto nikdy nesmí zapomínat na výcvik a v míru o něj musí dbát ještě daleko víc než za války. Cvičení jsou jednak praktická, jednak duševní. Musí dbát na výcvik vojska a udržovat je v pořádku, ale i on sám musí často jezdit na lov, a tak si otužovat tělo, aby přivyklo strázním. Kromě toho se musí seznamovat s krajinou, poznávat její charakter, všímat si, kde se tyčí vrchy, kde končí údolí, jak rozlehlé j sou roviny, musí se seznamovat s toky řek. Na tom všem neobyčejně záleží, neboť tyto znalosti mu přinášejí hned dvojí užitek. Podrobné poznání vlastní země mu umožní lépe ji bránit. Kdo dobře zná vlastní kraj, snáz se vyzná i v cizím, kudy bude muset za války táhnout, protože vrchy, údolí, roviny, řeky a močály jsou si do značné míry všude podobné.

Vladař, který nemá takové praktické znalosti, nikdy nemůže být dobrým vojevůdcem, a naopak, má-li je, vždycky si ví rady: jak na nepřítele, kde ubytovat vojsko, kam směrovat jeho pochod, jak řídit bitvu nebo obléhat pevnost.

Achájský vůdce Filopoimén50 byl všemi veleben právě za to, že ani v míru nemyslel na nic jiného než jak vést příští válku. Když se s přáteli procházel po kraji, často prý se zastavoval a vyptával se jich: „Kdyby nepřítel ležel na tomto kopci a my se svým vojskem tady, kdo z nás by byl ve výhodě? Jak nejlépe bychom bez porušení šiků na něj udeřili? A jak bychom si měli počínat v případě ústupu?

A kdyby naopak protivník musel začít ustupovat, kudy ho nejlíp pronásledovat?44 Tak si vyslechl jejich mínění, řekl své názory a zdůvodnil je, a díky tomuto neustálému procvičování taktiky se nikdy nemohlo stát, že by ho jakákoli situace zastihla nepřipraveného a bezradného.

Pokud jde o duševní průpravu, má vladař především studovat dějiny a životopisy proslulých mužů, zkoumat příčiny jejich vítězství a porážek, aby si uměl pro sebe vybrat příklady hodné následování a aby věděl, čeho se vyvarovat. Tak si přece počínala většina slavných mužů v historii: uměli si vybrat pro sebe vzor. Tak například Alexandr Veliký Achillea, Caesar Alexandra, Scipio Kýra. Kdo zná Kýrův životopis, jak jej sepsal Xenofón, najde nejeden jeho rys v počínání Scipia. Jeho spravedlnost, lidskost a štědrost bezpochyby pramenily právě z tohoto vzoru. A tak by si měl počínat moudrý vládce: V míru nezahálet a sbírat poznatky, aby uměl čelit jakékoliv situaci.

50 Filopoimén – nazývaný Plútarchem poslední Řek, byl náčelníkem Achájské ligy.

KAPITOLA PATNÁCTÁ

O věcech, za něž se lidem, a především knížatům, dostává pochvaly nebo potupy

Nyní je třeba zamyslet se nad tím, jak má vladař zacházet s poddanými a se spojenci. Vím, že o tom psali už mnozí, a nerad bych byl pokládán za domýšlivce, že se tím chci obírat i já, zvláště budu-li se odchylovat od jiných. Mám však v úmyslu napsat užitečnou knížku, takže pokládám za vhodnější dívat se na věci tak, jak se mají ve skutečnosti, než jak se zvnějšku jeví. Je totiž velký rozdíl mezi tím, jaký život je a jaký by měl být. Ten, kdo si nevšímá reality a nechce vidět, jací lidé jsou, a staví spíše na svých přáních a představách, jak by svět vypadat měl, nedopadne dobře. A člověk, který se chce za všech okolností chovat ušlechtile a jevit se všem jako dobrý člověk, se zlou se potáže mezi tolika lidmi, kteří dobří nejsou. Proto také vladař, který se chce udržet, se musí naučit ve vlastním zájmu zachovat se někdy třeba i ne zrovna ušlechtile a přesně vědět, kdy si může dovolit dobrotu.

Proto pusťme ze zřetele ideální lidské vlastnosti, jimiž by měl vládce oplývat, a hleďme si praktické stránky života. Čím výš člověk v hodnostech stoupá, tím víc se o něm mluví, a vládce, protože stojí na samém vrcholu, patří k nejpřetřásanějším. V čem jedni u něho vidí hospodárnost, druzí zas lakotu, v oprávněné přísnosti ukrutnost, v soucitu a vlídnosti naopak slabost a zbabělost. Co jeden na něm považuje za účelné a praktické, druhý může mít za věrolomné a bezzásadové, ve velkorysosti lze vidět i lehkomyslnost, v uzavřenosti a zdrženlivosti třeba pýchu a nafoukanost, přímost se může hodnotit jako mazanost, pevnost jako neústupnost, vážný člověk může někomu připadat jako morous a nelida, zbožný jako pokrytec a tak dále.

Bylo by jistě žádoucí, aby byl každý panovník obdarován jen těmi nejkrásnějšími vlastnostmi, které se obecně za dobré považují. Víme však, že je proti lidské přirozenosti, aby měl všechny a vždycky se jimi řídil. Proto, chce-li být někdo dobrým a úspěšným vládcem, musí se především vyhýbat těm vlastnostem, které jeho moc ohrožují, a nesmí dát na lidské řeči. Vždyť šlechetnost by ho mohla v určité situaci uvrhnout do záhuby, a naopak, co na první pohled vypadá jako špatnost, může znamenat prospěch a bezpečnost pro celou zem.

Godot u Machiavelliho hrobu

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

62 reakcí na Niccoló Machiavelli Vladař – 5

 1. jaa napsal:

  Hmm, jen tak dotaz. Proč se tak rádi fotíme u hrobů významných. Taky takovou někde mám… hmm….

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   … protože je mnohem lepší se u hrobu fotit, než v tom hrobě bejt, to dá snad rozum, jaa, né?

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Blbíš je vtipný (fakt že jo!), já vysvětlím věcně.
   Na této fotografii dominuje náhrobek a já jsem prťavý, což je správně. Mám ze svých dvou návštěv Florencie fotografií na téma Machiavelli spoustu, ale na těch většinou dominuji já, třeba z mistrovy pracovny/kanceláře (překvapivě malé) v Palazzo vecchio. Takového pohledu jsem chtěl zdejší návštěvníky u Bavorů ušetřit.
   Na internetu lze samozřejmě najít řadu fotografií mistrova hrobu (je v kostele Santa Croce, snad to píšu správně), ale na těch není ani živáček, což mi přišlo smutné a studené. Ve skutečnosti je kolem hrobu pořád spousta turistů, ale ty jsem si nefotil. Tak tehdejší Labuť vyblejskla mě.
   Všechny ty fotky u podobných artefaktů, tato není výjimkou, mají důvodů jistě více. Vybírám z nich následující:
   1. Fotografovaný jedinec si chce připomínat „byl jsem tam“.
   2. Fotografovaný jedinec se chce přiživit na slávě artefaktu.
   3. Fotografovaný jedinec je tak trochu náfuka a pózér.
   4. Fotografovaný jedinec vyjadřuje k artefaktu úctu.
   A tak dále.
   Tož proto.

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    P.S. Jako bych na té fotce ani nebyl já, neb je z roku 1995. 😦

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Já nic proti, Florencii miluji, je to další ze zvláštních měst – asi taky něco vyzařuje, ale tady spíš pozitivního. . To jen , že těch stejných fotek je…..
     Byla jsem tam podruhé – krátce po té povodni a dost mne to vzalo. Nechápala jsem jak takový potůček – mohl s takovým výškovým rozdílem nadělal takovou paseku. Co jsem se ale nikdy nedostala/nenašla, bylo Etruské muzeum. Ač cesta pečlivě naštudovaná – vždycky jsem se v těch uličkách zamotala. JO moci si tak ještě jednou tu Etrurii proběhnout – no teď už spíš prošmajdat,.

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Ani nevím, zda tam takové je. Mě nejvíc vzalo muzeum v paláci Bargelo.

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       No musím přiznat, že základní chyba asi byla, že jsme byli zvyklí všude pěšky. Takže mám v nohách kilometry, Ono jednak se ušetřilo – peněz nebývalo nic moc a komplikovat si možnost výjezdu objevením utajených byl moc velký risk. Pak taky člověk víc vidí a líp si to prostorově pamatuje, názvy se nemění – a tak nějak vyskakují z paměti jak se tam člověk dostane. . I u těch velkoměst – MHD jen tam, kde už jsme se orientovali. Jediné co jsme jeli cíleně byla Defáns- sice zajímavé ale tak nějak studené…Moderna mne moc nebere.
       Jo bejvávalo, bejvávalo.- kdo vím jak to tam vypadá včil…. to jen tak

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       No jo, Bargello, to je něco. Snažil jsem si tam udělat fotku létajícího Merkura od Giambologny, ale úkradkem (hlídají focení) se moc nepovedla. Tak holt web

       http://www.museumsinflorence.com/musei/museum_of_bargello.html

       Jinak mně se z Florencie tak či tak nejvíc líbí Pallazzo Vecchio, tedy ta věž. Ale jak jí vyfotit se sochama před ní?

       https://www.visittuscany.com/shared/visittuscany/immagini/itinerario/fcace4c3ca91fe64746806e5c0a8660e.jpg?__scale=w:708,h:800,t:2,q:85

       Je to – arguably (česky nevidím dobrý ekvivalent) – nejkrásnější město světa

       To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     hudacku,len pripomeniem,ze spravne slovo bohuzial je to snad ani nejsem ja,bo spravne to je,cas nie je jak chuj co stojii sem tam a potom uz vobec,cas ide jak strela a ludstvo sa snazi dumat jak ho spomalit,jak vrasky zehlit,sexualnu vitalitu pozdvihnut,aby brunelo v klacku aspon do 90 a vsetky tak vyzeraju rano v zupane,aby zena vyzerala jak 20 rocna raketka,kopa sa cuje a kopa,ked sa namaluje aj vyzera,rano ked vstane ma smrtelny strach sa pozriet do zrkadla,ja vidim herecky,jaku postavu si udrzuje,cicky stoja jak pomnik na zizkove cely cas,ale chuj z toho,ked ju rano vidim v zupane ,ja jej rovno povedal,ze ked ma baba make up a zbali ju nejaky jebak a rano sa okolo nej prebudi,ma sokovy stav,kde taku bosorku mohol zbalit,to kurva som bol mesiac jebany jak sirota bozia…

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Čobolíku, ty jsi stejně hvězda!
      1. Máš pravdu
      2. To je fór, který, s dovolením, přeberu do svého repertoáru: „cas nie je jak chuj co stojii sem tam a potom uz vobec“.

      To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    fotografovany jedinec ukazuje spravne,kde skonci dojeden z nas…

    To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  Jestliže ten, kdo stojí v čele státu, nerozpozná rodící se zlo, není skutečně moudrý.

  … nakálet na moudrost, bych řekl, neb zlo rozpozná skoro každej imbecil. Ale de hlavně vo to, v č a s toho, kdo zlo páše, nakopat příkladně a pořádně do prdele … vsadím svý dvě solný kapačky, že zel by podstatně ubylo!!!

  Liked by 1 osoba

 3. NavajaMM napsal:

  Toto je aj o našom nevyhnutnom členstve v NATO:
  „Řím a Sparta měly po staletí vlastní ozbrojené síly – a byly svobodné. Švýcaři mají také vlastní silné vojsko, a jsou svobodní.“

  To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  ja nekukam na hry,ale na you tube som hladal vsetko teraz,ester ledecka zlato super G,isla jak zbesnena ,kus kukala vyjasena,ze je prva,nebola sama ,kdekolvek na svete,kde vedia,co to lyze su z toho hezky pojebany,jak ja sa tesim,jak kurva…

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Ja kukam z nudy. Ráno jsem viděl posledních 5 minut hokeje ČR-Kanada, hlásí že vyhrála Ledecká a budou to dávat po hokeji. Tak jsem vydržel ještě prodloužení hokeje, a co vidím : na ČT sport běží super – G slalom žen. Lháři z ČT, říkám si podle svého starého dobrého zvyku. Kouknul jsem tak do sedmé závodnice, pak vypnul.
   Teprve na netu mi to došlo : ona ten s-G jela a vyhrála, zatímco já myslel že šlo o ten „její“ závod na prkně (bude prý za týden).
   Tak jsem si pak v 9:20 konečně opakování vychutnal.

   To se mi líbí

 5. cobolik pacholik napsal:

  starsi,co,sluzili vlasti,mozu porovnat,jaka army bola predtym a jaku army maju tie zasrane pidistaty teraz,kedysi som cital,nejaka holota napisla,ze ceska army neubrani okresni mesto o 10000obyvatelych do obeda,cobolska to sa modli,aby neboli nejake zaplavy,bo ma problem,nie nejaky nepriatel,bo toto to v hajzlu,skade soudruh bral na udrzanie takej army,kurva ja natankoval viac leteckeho petroleja za dva roky,jak dnes cela letecka army obidvoch pidistatov za 5 rokov dokopy zuzije.to stotitisice litrov islo za noc,ked sa lietalo,cisto v noci bez prestania kazdy den,okrem soboty a nedele,raz za mesiac poplach cez weekend.dobra hlaska za ktoru by som strielal na mieste,je,ze mame modernu army,sme clen aliancie,nepotrebujeme,kdesi som cital teraz nedavno,CZAF chce vymenit bojove helikoptery za nove,pise kokot,docista kokot vygumovany,ze treba ruske MI24 vymenit za zapadne,mozno augusta,dobre masiny tiez,aby nebola ta mocna ceska army odkazana na nahradne diely z ruska a pritom nevie,ze MI 24 to sa vyrovna apache,novsie verzie a stoji polovicku toho co apache,abo kamov akula,to kurva ferrari vo vsetkych vrtulnikoch sveta,tak jak som na you tube narazil na slovenske stihacie letetctvo,ked novinarik tam jebe mater,ze tie ruske migy to chujovina,ale na nove F22 nemame,bo na par by bolo co demokraticke strany rozkradli za tie roky,ze ruske suciastky a sluchal som pilota,generalne opravy a elektronika najnovsia,co sa vyrovna F18 a hlavne ceny to kurva nebo a zem a voda i ohen rozdiely,bo SU 37,ktore za rozkradnute peniaze tych vykurvenych stran by bola jedna letka,to nemozno bo rusky a ze kurva to docista pojebana masina,co raptor ma s nim problem hlavne letove vlastnosti,ten rus to ma nie do zajebania,co ten drak na tej masine vydrzi a pilot tiez,pretazenia jak kurva,nic nepisem tu odborne,ci nejaku expertizu,proste ukazujem,jak je to pojebane v tych pidistatoch a ideologia,jak za zvezdy,demokracia berie profesionalne a jak vyhovuje spolocnoti najlepsie,plati len pre ich vykurven strany a vykurvencov,co ojebali tie staty o take prachy,zadlzili co chuj este,ale ohrozili nasu bezpecnsot,bo on povie,ze sme bezpecny bo sme v NATO,co vedia poslat nejakych zoldakov do nejakej pice a robit z nich gerojov a doma,keby treblo branit to su docista v pici to kurva na palici a bude ciganit a prevracat.bo CSAF mal pred 30 rokmi 400 bojovych lietadiel na hente casy na taky stat,porovnaval som tu na vlastne oci,to kurva svetovy borci sme boli,teraz si zistite hrdy pepici a cobolici,co mate,napisem rovno robite velke bu,bu,s malym chujkom na profesionalnu kurvu…

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   este lepsie napisem,uz jak male hovno som cul,baby na majetku,co kravy krmili,chlopom hvareli,nestras babu so svojim chujkom,to take army mame,pojebane prirovnavia davam,ale trefne…

   To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Je známo, že krátce po tomto incidentu byl přizván do klubu Aspen Institutu. Jde o mezinárodní nevládní neziskovou organizaci, která byla založena v roce 1950 americkým podnikatelem Walterem Paepckem jako tzv. think-tank. Z velké části je financována příspěvky rodinných a firemních nadací největších světových miliardářů jako Carnegie Corporation, The Rockefeller Brothers Fund, či Fordovy nadace. Dnes je Aspen Institut tvořen sítí poboček v řadě zemí světa. Ve správní radě centrály sídlící ve Washingtonu DC zasedá bývalá poradkyně pro národní bezpečnost prezidenta George W. Bushe Condoleeza Rice, bývalá ministryně zahraničních věcí USA ve vládě prezidenta Billa Clintona Madeleine Albrightová, která organizovala válku proti Srbsku, či bývalý generální tajemník NATO z doby války proti Srbsku Javier Solana.

   To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   V roce 2012 byla pobočka této organizace otevřena i v ČR. Za její otevření lobboval bývalý ministr zahraničí Karel Schvarzenberg (TOP 09). Finančně její vznik podpořil finančník Zdeněk Bakala, který privatizoval OKD. Jan Hamáček je dnes členem správní rady Aspen Institute Prague o.p.s. O tom se v minulosti například bývalý vicekancléř exprezidenta Václava Klause Petr Hájek vyjádřil jako o „páté koloně“ USA v Praze.

   V této organizaci lze podle jejích internetových stránek najít řadu „zajímavých osobností“ ze všech vlivných sfér veřejného života. Předsedou správní rady je Michael Žantovský – dnes ředitel Bakalovy Knihovny Václava Havla. V jejích řadách působí i Madeleine Albrightová (přezdívaná „Balkánská řeznice“), která je spolumajitelkou největšího kosovského mobilního operátora. Pak zde můžeme najít lidi jako jsou novinář a vícenásobný šéfredaktor řady periodik Adam Černý, publicista Filip Rožánek, politolog Jiří Pehe, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Aleš Michl, člen Hospodářského a sociálního výboru EU Petr Zahradník, šéf ČSOB Pavel Kavánek, nebo šéf Svazů průmyslu a dopravy Radek Špicar, či bývalý guvernér ČNB Pavel Kysilka. Některé z největších firem jsou zastoupeny v klubu zvlášť. Zájmy Škody Auto zastupuje Hamáčkův letitý kamarád a hlavní lobbista mladoboleslavské automobilky Michal Kadera, který měl Hamáčka do této exkluzivní společnosti údajně přivést. Najít zde můžeme i zástupce silových složek. Jako třeba bývalého náčelníka generálního štábu Armády ČR a dnes přidělence ČR ve vojenském výboru NATO generála Petra Pavla. Nebo vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou.

   A pak také další politiky. Poslankyni za TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, exposlance za KDU-ČSL Ivana Gabala, bývalého ministra životního prostřední a expředsedu Zelených Martina Bursíka. Mezi dnešní hvězdy patří europoslankyně Dita Charanzová (ANO) a současný ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (ANO).

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    AFB tu vymenoval a poukazuje na stejne kurvy kolaboranstske,ake sme mali za normalizacie, a boli neviem,preco sa pise piata kolona rusie a komunistickej internacinaly,tyto su kurvy uzernickej internacionali,ktory lobuju a otvorene pracuju v zaujme cudzej zeme proti svojim obcanom,pod pokryvkou demokracie zvana uzernicka kurva.meno jak pehe to byvaly pracovnik CIA,jasny spion proti kraju krajankov a ksicht z playgirl pavel,to svoju dostojnikcu cest a prisahu vernosti karajankom prerobil na pozdvihnutie svojho ega v zaujme cudzej zeme,co sa korektne nazyva zrada vlasti.kurva nic sa nezmenilo,stale su ludia na vysokych postoch,ktory pracuju v zaujme cudzieho kraju,bez najmensich skurpuli proti svojej vlasti v mierovom stave to smrt danemu osobnikovy v case vojny cela rodina do plynu,bo zrada vlasti to najhorsi zlocin,ze to pise kokot,ktory emigroval?ja svoju vlast nezradil o mne be zo mna rozhodli,tak nech si pojebu tie nove obidva nastupnicke staty,jebem totalne do ucha za zradu mna a najviacco ma zerie jak kurva mojich spoluobcanov,ktory zahynuli a ked pisem spolobcania a moja vlast,to nemyslim nejake samostatne cesko ,ci slovensko,moja jedina vlast ku ktorej som mal zodpovednost a uctu bolo ceskoslovensko a tie hovna jebem do ucha a vyjebat sa na nejaku reakciu jak krajanci tak drotari,bo ja dres nezmenil a ani nezmenim za nijake prachy sveta nie toboz za nejaku zajebanu ideologiu.bo,kto si z vas mysli,ze vasa vernost k vasim novym vlastiam v ktorych teraz zijete,je honorovana vasou vladou,nepomozu ani bohnice a zijete nebudem prehanat v blude,ktory vam vtiska ideologia demokracie.

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    A je to v hajzlu. Socani si jako obvykle ze všeho špatnýho neomylně vybrali to nejhorší:
    https://www.novinky.cz/domaci/463736-on-line-predsedou-cssd-se-stal-hamacek-porazil-zimolu.html

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Doba kdy bylo za lumpárny, blbost, podrazy, možno poslat „k lopatě“ už 28 let není, platí to pro Nečase, Topola stejně jako Sobotku.
     Nikde v médiích nevidím napsáno že král je nahý, všude jen bohapustá naděje že teď jednání s ANO půjde. Přitom Hamáček je ještě horší případ v životě nepracujícího člověka než Sobotka či Nečas, případ křiváka zákulisních dohod (určitě jste četli jak se v noci před sjezdem sešli v místním podniku za účelem dohody), příklad nevzdělance, ožraly, neschopného utřídit a vyslovit myšlenku. Dovedete si tohle představit jako předsedu vlády (a zvolení předsedové k tomu jsou přece předurčeni)?
     Tak to ale v našich demokratických stranách chodí. Čím větší blbec, hajzl, tím výš.

     To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Čím horší předseda ČSSD, tím pro národ lépe.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Mám tendenci přitakat.
      Ale : bylo ty poslední čtyři roky se Sobotkou ve vládě národu lépe, bude ty další čtyři roky s Hamáčkem u vládnutí lépe?
      Výsledek jenom potvrdil mé smýšlení o této straně odzdola nahoru. Viděli jste ty stále stejné jsoucí i „bývalé“ v sále, ministry, hejtmany, zastupitele, poslance, náměstky, starosty…? Nemění se a nezmění. Ona nezmizí ze scény, bude oscilovat mezi 5 a 20 %, to si pišme.
      Myšlenka že by Zimola mohl něco zachránit je scestná, on by zachránil ve svých pozicích po letošních volbách jen víc těch současných bafuňářů. Pro stát nic.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Teorie o tom, co by bylo kdyby, je vždycky zcestná. Já si naopak myslím, že současné řešení je docela přijatelné. Na jedné straně poslanec, který je schopen jednat s Babišem kdekoli, na druhé straně Zimola, který má poněkud odlišné názory než Sobotkovi podržtaškové. Hamáček ve sněmovně spíše dokáže udržet poslance na uzdě, protože je částečně jedním z nich. A Zimola může pracovat na odstranění těch přežívajících zombií. Ale na kdyby se nehraje. Jenže to všechno ukáže čas. To není jako „zázraky ihned, nemožné do 3 dnů“. Sobotka tu partaj totálně pohřbil, ještě více než Nečas straky. Teď jde o to, jak rychle se podaří ty zombie vystrnadit.

       To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Zombie budou vystrnaďovat zombie, tedy sebe?
        Zimola byl socany odstraněn jako konkurent ve straně, ne jako politický či názorový oponent, to je veliký rozdíl. I včera jenom kritizoval to co všichni už dávno víme.
        Jistě, počkáme. Ale výsledek vidím stejně jako u místopředsedkyně ODS Udženiji : politika stejná, lepší obrázek u voličů. Já po „vytažení“ ČSSD na 11 % netoužím.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        A co měl kritizovat? On ví, že my víme, ale ví, že mnozí tam v sále nevědí. A bez socdem tu bude jen tvrdá pravice a pár zapšklých „opozičních“ poslanců, kteří si budou hrát na „levici“, torpédovaní Dolejšem.

        To se mi líbí

       • vera napsal:

        Kritizoval Zimola, kritizoval, ale už nebude, o co se vsadíte.
        Ukázali mu jak se s nepohodlnými zachází.
        Nebo co si myslíte o aféře kolem údajné potyčky Štěpána Kotrby s bezdomovci na sjezdu čssd, nepřijde vám to jako odstřel nepohodlné osoby?
        Jediní svědkové nějaký Poche, aktivistka Rychlíková, a Svobodová z Respektu, hlasitě říkají – kdyby říkal že se nic nestalo, nevěřte mu…
        A ČRo s ním rozvázal pracovní poměr.
        Co se povedlo jednou,….

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Já nevím, ale teď právě není nepohodlný. Naopak jeho postoj jej vynesl na současnou posici. Takže bych to považoval za úspěch a potvrzení toho, že měl pravdu. Ale pořád se tu účtuje bez hostinského. A nejen tady. O to více řvou všichni Phé a Šášové a jim podobní…

        To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Přesně vero : likvidace nepohodlných. Už byl vyloučen i ze Syndikátu novinářů ač nebyl členem. Protože psal pěkně do PL.cz.

        To se mi líbí

       • Cech napsal:

        Konečně to někdo řekl na plnou hu** :
        „Tandem šéfa ČSSD Jana Hamáčka a prvního místopředsedy Jiřího Zimoly nemůže uzavřít žádné dohody o vládě, aniž by je posvětil sjezd či referendum.“
        Konečně se jak je patrné našel asi jedinný pravdomluvný poslanec či senátor za ČSSD.
        Prostě prohlásil že je naprosto jedno kdo byl zvolen do čela, protože to co bude dělat mu stejně musí schválit Dienstbierovci.
        https://www.novinky.cz/domaci/463875-musime-trvat-na-vlade-bez-babise-vzkazal-stech.html
        Naprosto jednoznačné a krásně a zřetelně i pro silně málo chápající podané Dienstbierovcem a stále za lid obecný bojujícím odborářem Milanem Štěchem.
        Zabezpečení dodržení dohody ČSSD s demokratickým blokem ohledně blokování vlády.
        Dovolím si to pro názornou ilustraci Dienstbierovci realizovaného vnitřního řízení ČSSD předložit samostatně onu Štěchovinu :
        Kdy může být vnitrostranické referendum k vládě svoláno?
        „To nemůže být dříve než po sjezdu 7. dubna. Vedení ČSSD není kompletní. Ani předsednictvo by snad nechtělo toto pominout. Umím si představit, že by ani referendum být nemuselo, že by o tom mohl rozhodnout sjezd. Uspořádat referendum dá hodně práce. Ale pokud bude, tak to budu respektovat. Nicméně do pokračování sjezdu se věci nerozhodnou.“
        No opravdu nebýt Milana Štěcha, tak se volič ČSSD pravdivé rozhodnutí ohledně ČSSD + ANO a tedy i celkové její orientace asi nedoví.
        Tož doufejme že i nadále v ČSSD vždy pravda vyděsí.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Řekněme, že se jedná o zoufalý výkřik někoho, kdo ztrácí své posice. Už na sjezdu jej poslali do …

        To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       No já si myslím, že musíme počkat.

       To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Miliardář Krúpa chce k soudu kvůli bytům OKD předvolat Sobotku, Teličku i Bakalu https://zpravy.aktualne.cz/domaci/miliardar-krupa-chce-k-soudu-kvuli-bytum-po-okd-predvolat-ex/r~01a25248156d11e8a72bac1f6b220ee8/

       To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Taky fakt.

      To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Opět se necháváte strhnout manipulací rytíři ; – > Přesně tak jak se shodli Piráti + demokratický blok tj. ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN přesně tak to dopadlo, socani si jako obvykle nic nevybrali.
     Protože socani ČSSD nevlastní, tuto stranu po debaklu Paroubka řídí a spravuje a v podstatě vlastní Dienstbierovci.
     Vámi kritizovaný výsledek jsem zde odprezentoval více jak před týdnem jako nevyhnutelný důsledek likvidace přímého řizení strany pomoci Bohuslava Sobotky.
     No a aby bylo jasno, jak vypadá budoucnost tohoto řízení dejme slovo jednomu z neúspěšných ministrů bývalé vlády, neboli samotnému Mgr. Jiřímu Dienstbierovi :
     „Člověk, který opíše bakalářskou práci, který se producíruje s kvérem přes rameno před objektivy, který má na triku zpackanou policejní reformu,“ charakterizoval Chovance.
     Kde ještě před pár měsíci tvořili Zaorálek, Sobotka a exministr vnitra a kandidát na předsedu ČSSD Milan Chovanec triumvirát a společně tak tito přivedli stranu k volebnímu propadu na 7 procent.
     Dále potom tento ministr řekl : „Já se bojím, abychom se nerozpustili prakticky. Aby tu nebyl subjekt, který s naší politikou nebude mít nic společného“.
     No a pro dokreslení proč nemohl být Zimola Hamáčkem a mít po ruce Haška.
     https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Jiri-Dienstbier-ml-2370/clanek/Vyroky-ceskych-extremistu-a-neonacistu-zpochybnujici-holokaust-jsou-neprijatelne-84006
     Nyní je tedy Dienstbierův Hamáček a má k ruce Mgr. Jiřího Zimolu.
     Takže to jediné co by mělo skalní fandy ČSSD zajímat především, tak to je Mgr. Jiří Zimola.
     a) Mgr. Jiří Zimola posvětí všechny návrhy zákonů ohledně migrace, tak jak je bude prosazovat vítač Hamáček ?
     b) Mgr. Jiří Zimola bude schopen zkorigovat totálně proti_Českou zahraniční politiku po Zaorálkovi?
     To co by měl udělat Mgr. Jiří Zimola toho je opravdu tolik, že by na to nestačila ani Haškem vedená ČSSD.
     Zde se domnívám že ANO + Dienstbierova ČSSD po likvidaci SPD, spolu s demokratickým blokem a Piráty, budou moudře vládnout Česku ještě po několik generací (volebních období).

     To se mi líbí

 6. vonrammstein napsal:

  Předseda maďarské vlády zdůraznil, že poslední nadějí Evropy je křesťanství. „Myslím tím především křesťanskou kulturu a formu života. V Maďarsku si podle průzkumů osmasedmdesát procent lidí přeje, abychom si zachovali křesťanskou kulturu a křesťanské tradice,“ konstatoval.

  Maďarsko je první
  Orbán zdůraznil, že Budapešť si nenechá diktovat z Bruselu. „Náhubek jsme poslali zpět do Bruselu a vodítko do Mezinárodního měnového fondu (MMF). Nejsme jen občanská, ale i národní vláda. Vlastenci si zaslouží uznání, protože vlast je první. Americkým stylem řečeno: Maďarsko je první,“ dodal.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/463755-orban-nesmime-dat-osud-zeme-do-rukou-internacionalistu-pustili-by-sem-migranty.html

  To se mi líbí

 7. Bavor V. napsal:

  Ano, Česká společnost je rozdělena. Na ty co používají informace z čété a na ty co používají vlastní mozek

  Liked by 1 osoba

 8. vonrammstein napsal:

  „A nešetřil ani Tomia Okamuru, to je podle něj populista a politický podnikatel, kterého volí jen mentálové na duševní úrovni prvoka až řasy. „Tomio už se vidí na ministerstvu školství, aby ne, kdo taky jiný, když z té bandy duševních mrzáků, zvolených za SPD, umí jediný číst, psát a mluvit,“ řekl a dodal, že Český rozhlas s Českou televizi ho správně týrají. „Toho šmejda, opakuji šmejda Okamuru. Je to jen slizký, prolhaný šizuňk, který může oslovit a úspěšně oslovuje jen tu duševně nejzranitelnější část populace,“ uzavřel s tím, že se nemůže dočkat dne, kdy bude pan Fiala premiér, pan Okamura vězeň a pan Zeman mrtvola.“

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sipku-do-p-dele-Pavel-Novotny-vyjasnil-proc-vzal-praci-u-Jaromira-Soukupa-Fanousci-Zemana-se-budou-divit-525004

  To se mi líbí

 9. vonrammstein napsal:

  „Naše tajná agentka v EU Merkelová plní bezchybně a s nadšením sobě vlastním své hlavní zadání: přivést EU k Czexitu v co nejkratší době. Vyhlášením dalšího vyděračského ultimáta EU vůči ‚neposlušným‘ členským státům termín Czexitu ještě zkrátila a dosáhla jeho další popularizace. Vyslovujeme jí pochvalu,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nechutne-vykaly-silene-Adolfy-Merkel-Znasilnovani-vrazdy-a-teror-v-nasich-ulicich-Kanclerka-nam-pohrozila-kvuli-uprchlikum-a-toto-nam-rekli-Babis-Okamura-Keller-ci-Doubrava-525024

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.