Osmičky


Když si zadáte do strejdy googla heslo „osmičky“, vyskočí na vás série rad na téma „jak si poradit se zuby moudrosti“. Vtrhnout či nevytrhnout, když vytrhnout tak kdy a jak a proč, případně proč ne.

Nevím, proč se jim říká zuby moudrosti, mám zatím bez problémů všechny čtyři, ale nijak moc moudrý si s nimi nepřipadám.

Moudrost je skutečně vzácné koření, kdybych věděl kde roste, vyrazil bych s kosou. Nebo spíš se srpem, jako moje novosedelská babička na trávu pro králíky. Ta vysloveně moudrá nebyla, ale pár věcí si od ní pamatuji. Například roztomilou symbiozu Gottwaldovy podobizny na zdi a božího požehnání nade dveřmi. Babička nejspíš nevěděla, kdo je to eklektik, ale život ji tak nějak přivedl ke spojení zdánlivě nespojitelného, neb pocházela z kraje a poměrů kdysi vskutku velmi chudobných, až na hranici hladu i za časů té krásné demokratické první republiky.

Letos ale dostávají osmičky jiný symbolický význam, nežli stomatologický. I napadlo mě podívat se alespoň na jeden z těch osmičkových letopočtů důkladněji a snad s historickým odstupem.

1618
Dnešní mládež by se asi posměšně ušklíbla, spatříc moje přesvědčení o tom, že informace o událostech onoho roku neradno hledat v nějakém fantasy filmovém zpracování či na síti, ale v knihách. Náhoda mi dopřála získat v roce 1988 v tehdejším gottwaldovském antikvariátu literární klenot s názvem „Konec samostatnosti české“ z pera velkého přítele českého národa Ernesta Denise, kterýžto byl Francouzem. Dva svazky vydané roku 1909 F.Šimáčkem v Praze mě přišly na astronomických 24,- Kč.

 1. Denis to vzal od základu, od Jiříka z Poděbrad a prvních Habsburků. Jako zlomový vidí rok 1526, kdy se za podpory skupiny českých šlechticů, vedených Adamem I. z Hradce stal českým králem Ferdinand I. Legrační je Denisovo konstatování (parafrázuji), že významnou motivací pro tuto volbu byl katastrofální stav české státní pokladny, přičemž ovšem Ferdinandovi čeští podporovatelé netušili, že nastávající král je taktéž na hranici bankrotu.

Dalším zlomovým letopočtem byl rok 1547, kdy se česká města zamotala do tzv. šmalkaldské války, kde se ocitla v boji proti vlastnímu králi Ferdinandovi, ovšem na straně poražených. Česká města přišla o výsady a majetky – a tím i o politický vliv.

Cituji: „Napříště Praha, jsouc zbavena velikých svých statků, zničena velkými břemeny, připravena o nejpotřebnější důchody, přestala být metropolí království, střediskem měšťanstva českého, duchem a vzorem druhých měst…. S druhými městy nebylo zacházeno laskavěji. Byla trestána pokutami, musila vydat své zbraně, postoupit králi statkův a důchodů, platit posudné z piva i sladu. Konšelé městští byli sázeni od podkomořího a zodpovědni jemu – str. 130/131)“.
Za zmínku stojí i Denisem citovaný dějepisec 17.století Pešina z Čechorodu: „Od toho času města jsouce zboží a svobod svých zbavena, hlav svých tak vysoce pozdvihnouti nemohla a nemohou, takže pád ten roku 1547 slušně na městský stav potažen býti může a nazván stav městského pád“.

Česká šlechta se měst jako politického konkurenta na dosud stoupající dráze vývoje ráda zbavila, nijak města nepodpořila, by spíše naopak.

Cituji: „Po čem v době Vladislavově šlechta nejvíce práhla, co by za největší vítězství byla považovala, to Ferdinand I. učinil konečně skutkem. Osekal všechny svobody městské a vůbec omezil samosprávu obecní i soudní na tak skrovnou míru, že ani Ferdinandovi II. nezbývalo mnoho dále ji omezovati“.

Když pak došlo na lámání chleba během stavovského povstání 1618, neměla města sílu ani chuť nějak se do odporu proti Vídni zapojit, česká šlechta, která si neuměla zajistit ani efektivní zahraniční podporu, zůstala zcela osamocena.

Průběh stavovského povstání netřeba tu popisovat, je všeobecně znám. Jak ale jeho výsledek hodnotí E. Denis, o němž připomínám, že český národ měl v něm opravdu velkého příznivce?

Cituji: „Ferdinand II. byl nelítostný, a Habsburkové i po něm doléhali jhem úmorným na zemi pokořenou, nezapomenuli nikdy „ohavné rebelie“ a zůstali nedůvěřiví a nepřátelští k národu, jehož řeči nerozuměli a k němuž, jak svědomí jim temně vyčítalo, nekonali plně svých panovnických povinností.
Přes to přese všecko možná se ještě tázat, zda porážka na Bílé Hoře – Bílá Hora, kletá hora – nebyl k dobrému. Šlechta dala příliš zjevné a příliš četné důkazy své lehkomyslnosti, nevědomosti, úplného nedostatku politického ducha, aby se mohlo doufat v možný její obrat, a bez hrůzy nelze pomýšlet na možné její vítězství. Příklad Polska ukazuje příliš jasně, jaká by byla budoucnost Čech za vlády stavovské. Poroba vždy těší, měšťanstvo na mizině a v nevážnosti, šlechta surová, útratná a úplatná, poklesnutí povah a strnulost duchů, bezvládí postavené na místě ústavy, občanská válka zákonem schválená a ustálená, země otevřená cizím pletichám, pokrok vlivu německého a osudným záměrem nepřátelský vpád a výboj. Taková byla bilance vlády polských velmožův a páni čeští by byli nebývali ani osvícenější, ani šťastnější.
Vítězství Habsburkův i při hrozných ukrutnostech, jimiž byl vyznačen jejich skvělý úspěch, i při lhostejnosti a liknavosti většiny panovníkův, i při soustavném nepřátelství druhých, mělo alespoň šťastný výsledek, že zemi dalo poměrný pokoj, že sjednotilo pod vládou jediného pána jednotlivé země korunní a chránilo jich proti nájezdu cizímu.“

Podle citátu můžeme E. Denise podezírat, že tímto hodnocením provedl úlitbu Habsburkům – připomeňme si letopočet druhého českého vydání jeho uvedeného díla – 1909. Pozvěme tedy ke svědectví historika relativně moderního, Josefa Janáčka a jeho skvělé dílo „Valdštejn a jeho doba“, v němž věnuje českému stavovskému povstání velký prostor. První vydání vyšlo v roce 1978, nějakou vynucenou servilnost k Habsburkům tam tedy asi hledat nelze. Jeho hodnocení české šlechty je ale podobně zdrcující, jako to Denisovo (na str.199):
„Neúplnost, křehkost a nabubřelost programu, s nímž stavové vytáhli do boje proti vlastnímu panovníkovi, vyústila v poraženectví a v sobecký zájem o vlastní záchranu. Směle znějící ideje se rozplynuly ve strachu o zachování života a majetku, z hlučných proklamací protestantské a protihabsburské solidarity zbyla jen pachuť nepochopení a trpkého zklamání. Dost lidí bylo nyní (po Bílé Hoře – pozn. Hudec) ochotno připustit, že povstání daleko přerostlo nejen reálné politické a finanční možnosti stavů, ale také omezené hranice jejich politického myšlení. Připomínali si přitom zásoby peněz a drahého kovu, které padly do rukou kořistnících vítězů, ačkoliv by možná hodně pomohly povstání, ale zůstávali tím ve skutečnosti nejen u jevů podružných, protože politické myšlení šlechty nezaostávalo jen v obětavosti a ve smyslu pro kolektivní prospěch, ale především ve své třídní podstatě. A jeho hlavní nedostatky vlastně realisticky postihl už roku 1606 Karel starší ze Žerotína, když v dopise Jiříkovi z Hodic vyslovil nedůvěru ke své vlastní třídě. Byl nyní někdo schopen pochopit smysl jeho tehdejší kritiky? Mohla dát Žerotínovi katastrofa zadostiučinění, že se ve svých postřezích nemýlil?“

Karla staršího ze Žerotína snad netřeba představovat. Ve zmiňovaném dopise mj. píše:

Cituji: „Nebo kdo jest (ať se již jednou doberu jádra) ve vší této zemi, aby na to opravdově myslil, aby v ní dobře stálo? Kdo jest, aby více o své vlastní než o obecní dobré nepečoval? Kdo jest, aby těm, kteří zkázy její příčinou a původem jsou, směle v oči pohlídnouti směl? Račte ho jmenovati!
Předně vědoma jest věc, že stav panský a rytířský na díle po pejše, po ouřadech, po titulích, po místech bez míry se vylil, na díle po lakomství, po užitcích, po důchodech, po dařích, po shromažďování peněz a statků zpět odešel, na díle k zahálce, k rozkošem, k kratochvílím, k myslivosti, k frejům, k hodům napořád se obrátil. Stav prelátský a městský zdaliž jinačení jsou, zdaliž od nich více se očekávati může?“

Tolik můj krátký amatérský exkurz do historie roku 1618, z něhož je zřejmé, že se chystal dlouho a jeho nevalný až tragický výsledek taktéž. Končím citátem, který má sice jednotný překlad, ale vykládat si ho může každý jak jen chce:

Historia magistra vitae

Použitá literatura:

E. Denis                       Konec samostatnosti české, II. vydání, Praha 1909
E. Denis                       Čechy po Bílé Hoře, IV.vydání, Praha 1930
J.Janáček                     České dějiny – doba předbělohorská (1526 – 1547), Praha 1984
J.Janáček                     Valdštejn a jeho doba, Praha 1978
K. starší ze Žerotína     Z korespondence, Praha 1982
Pro fajnšmekry a trpělivé:
Pavel Skále ze Zhoře   Historie česká, Praha 1984

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Krajanovy postřehy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

82 reakcí na Osmičky

 1. jaa napsal:

  Moc hezky sesumírované, akorát ta použitá literatura, zádrhel . Je to jako s výkladem koránu – možná by Vám naši moderní historici dokázali uznat toho Denise – je to cizinec a je to z demogratických časů. To ostatní je z totáče a tedy totálně mylné a tedy nepravdivé a nepoužitelné.

  Jináč – nevím jak jinde ve světě – ale česká šlechta -indeligentní – ať už po předcích – nebo po penězích je furt stejná… hmm

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Česká šlechta je stejná jako zbytek národa. Byli tam lidé inteligentní i blbci. Doporučuji ještě jednou pročíst seriál o tom, co naše národy daly Evropě. A najdete mnoho šlechticů jako podporovatelů, či dokonce iniciátorů technického pokroku. Ostatně já nemusím chodit daleko. Byl to právě šlechtic a strakonický převor (teď nemám čas hledat jeho jméno), který přivedl do Strakonic italského mistra aby naučil strakonické pletaře barvit výrobky. A díky jemu se Strakonice dostaly k výrobě fezů a tím i do povědomí světa. Ostatní přišlo následně.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Řekl bych že tam máte zásadní chybu……….protože musíte odělit že dnešní monarchové by rádi vrátili kola dějin zpět a uplně jiné je že mnozí šlechticové byli osvicení a dobří v rámci té doby.PROTOŽE něco jiného je snaha vrátit určitý řad a nebo psát o lidech , vtom duchu na co odpovídáte je to vrátit řád ,udržet moc né o jednotlivcích

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Tato
     jsou to pořád jen lidi. A že existuje Schwarzenberg? Ano, ale jsou i jiní, kteří dnes podnikají a úspěšně v rámci daných možností. A jen jejich jméno je dokladem „slavné“ minulosti. Prostě jsou to stejní lidé jako kdokoli jiný. Dobří i hajzlové.

     To se mi líbí

 2. strejda napsal:

  Máte pravdu, tedy, máte ji spolu s Ernestem Denisem a Josefem Janáčkem. Problém je v interpretaci událostí minulých, kterou vesměs nedělají žádní veleduchové. To je známo. Stav české společnosti – není a nebyl to ovšem jev jen český – byl tehdy mizerný a tak každá varianta výsledku boje o moc byla špatná. Jeví se, že vítězství stavů by bylo jako z louže do bláta. Národ musí hledat sílu k přežití a životu v sobě. Ten český ji našel i za Habsburků – ne díky jim, ale za jejich vlády. Dokázal se obnovit a postavit na nohy. Získal sebevědomí.
  V každé době jsou velké výzvy a je potřeba velkého úsilí k rozvoji národa. Minulé události se dají trochu rozumně posoudit s odstupem několika generací. Dnes si snad můžeme troufnout na rok 1918. Rok 1938 není stále usazen – kdo byl přítel a kdo nepřítel? kdo co získal a kdo co prodal. A rok 1968 je nejasný. Dnešní Evropa je stále více rozdělována vývojem na dvou stranách. Vyspělý západ rezignoval a nemá sílu, utlačený Východ chce žít. Jak bychom na tom byly za jiného vývoje? Jako dnešní Rakousko, které si nerozumí?
  Berme proto dějiny jak je známe ze svého života s nadhledem a snažme se naše poznatky předávat dalším generacím. Hlavně proto aby zůstala zachovaná kontinuita.
  Kdo dnes ví co je správné, co má budoucnost. Bude to pokračování vývoje nebo multietnická a multikonfesijní Evropa? Končí etapa bílého muže (ta jistě končí, minimálně se změní na etapu bílé ženy, muže, a přechodových druhů mezi nimi).
  Amen.

  To se mi líbí

 3. vonrammstein napsal:

  Celej dospělej život tvrdím, že Bílá Hora byla s následnou rekatolizací záchrana a náprava poměrů, nikoliv národní tragédie, jak nám tvrdili Jirásci a podobní lháři.
  Míním to vážně, ne jako provokaci, přesto se těším na rekordní počet minusů 🙂

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   PROČ?

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Když se musíte ptát, tak se zařaďte do fronty u mauzolea a držte se toho zmetka za ruku.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Zajímavé je, že jako ateista říkám křesťanovi: Více pokory!
     Svět je naruby a asi není jednoduché se v něm vyznat. V řadě evangelií se o tom píše, a to byly psány v mnohem tvrdších dobách než dnes. Ale nestojím o diskusi, neměla by smysl. Každý si to musí v duši srovnat sám. My ateisté to máme těžší, musíme hledat a nalézat v sobě, vy silně věřící to máte lehčí, máte na to manuály a pravidelné školení.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Nemáte, protože nevěříte v tresty.

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Mno, kdyby tresty fungovaly – tedy myslím na prohřešení jen proti desateru, tak vzhledem k manýrům při rozšiřování křesťanství napříč zeměkoulí, moc křesťanů by asi nebylo. A to nepočítám „novodobé“ zvrhlosti a taky vzor pro rozšiřování moci jistých národů – /angláni a amíci/ – jo moc by těch „křesťanů – nebylo.
       Zvláštní je, že se dosud nikdo neodvážil spočítat – kolik zmařených lidských životů to dělalo.

       To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Ale ony fungujou. To jenom Vám a podobným to ještě nedošlo. Ale dojde. Pak se budete strašně divit, ale vzpomenete si na mě. Á propos-komunismus má na svědomí životů podstatně víc.

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Pro Vonramsteinna: Ale no tak, církev má ruce po lokty od krve – už z doby, kdy se stalo křesťanství „státním náboženstvím“ v již skomirajicim Římu. Vzhledem k tehdejší hustotě a počtu obyvatel – myšleno v průběhu času, mělo náboženství na svědomí děsivé počty obětí ať díky válečným konfliktům, nebo „jen“ z důvodu ideologického či materiálního. Pod prapory církve, církví – křesťanských, se Evropa navzájem vcelku úspěšně vybíjela navzájem ( o tom, co páchala církev na životech plebsu v podhradí a podzámčí nemluvě ) . 30- ti letá válka demonstrovala, kam vedou náboženské konflikty. Církev asistovala i u posledních dvou děsivých celosvětových konfliktů, ne že ne, a panečku, jak kluci hajlovali, jak kluci z Vatikánu pomáhali neuvěřitelným náckovským bestiím k uteku z Evropy…
        Křesťanství – při všem kladném, si nese kříž v děsivém počtu obětí , ať se Vám to líbí , nebo ne , a je mi zhola fuk, jestli upalovali, lámali v kole, atd. bigotní úchylní katolíci nebo protestanti …
        Jooo, jistý Mongol, velký to chán měl dle odhadů historiků při svém dobývání na svědomí tehdy cca 40 mio duší – vzhledem k tehdejšímu množství obyvatel ohromující číslo.
        Nedej bože, kdyby si ony týmy daly tu práci, a objektivně posoudily a sečetly, postupy a předložily ùčet evropským křesťanům za evropský kontinent.
        Nebudu sem tahat jiné světadíly, otrokářství, atd…
        Píšete, že komunisti opisovali, zneužili, atd. – zeptám se také – a kde opisovali „tvůrci“ křesťanství v dobách před rokem 0 ? A čím že si získalo prvotní křesťanství své příznivce? Ano, téměř tím samým, tedy touhou po spravedlnosti, rovnoprávným postavením , sociální
        spravedlností ,, atd…
        Křesťanství mělo na své oběti téměř 2000let, a bude mít i léta následující – pokud nebude převálcováno mladším agresivním islámem za pomoci samotných katolických potentátů.
        Koukám, že jistý Solženicyn, a jeho naprosto zhovadilý výplod počtu obětí, má tuhý kořen, obzvláště, když se hodí ideologicky. A Vy jste tady nakonec sám co by katolík identifikoval komunisty co by největší nepřátele víry svaté – raději nácky, že … Realita to dokazuje.
        Děláte z křesťanů bez ohledu na historii lázeňský komorní kvartet , což je mystifikace jako bejk,a je jedno, jestli jde o katolíky, evangelíky, atd…
        Neútočím proti víře, neb to je navýsost intimní individuální záležitost, neútočím proti fundamentu křesťanství v podobě odpuštění, atd., ale doslova pěním, když je mi předhazována co by modla organizace , která s tím vším kupčí, vexluje, která si z toho udělala nechutný bezohledný byznys po mnoho věků obětem natruc …

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Ale jděte. Říká Vám něco Skupina Thule? Skoro celý nacistický vedení jelo v okultismu a černý magii. Opaskový přezky „Gott mit uns“ na tom nic nemění. Opatřete si knihu Radomíra Malého „Katolíci ve stínu hákového kříže“. Třeba se Vám aspoň částečně rozbřeskne.

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Zkuste milý rytíři najít cosi o Jasenovaku, komplexu koncentračních táborů na Balkáně v režii chorvatských ustašovců. Cca 700 mrtvých Srbů je malina …
        Už jsem to jednou použil jako děsivý příklad katolické angažovanosti v IiWW, a to způsobem, z kterého se zvedal žaludek i otřískaným klukům z SS … Přesná čísla si již nepamatuji, ale z cca 1800 členů františkánského řadu v Chorvatsku, se aktivně – ano, aktivně, podílelo na zvěrstvech horší temného středověku 1200 členů, i třeba co by velitel onoho tábora. A představte si, že nejen těmto bestiím Vatikán zametal cestičku, tzv. Vlčí stezku, již tyto zrůdy unikali z Jugoslávie.
        A to, co prováděli tito potentáti i přímo v kostelech je zvratkoidní, úchylné, sadisticky zvrácené….
        V tehdejším fašistickém Chorvatsku byla katolická církev téměř součástí státního aparátu …
        Ano, vím o využívání okultismu v říši, vím o slabosti Adolfa pro tyto rituály, vím, že tento „obor“ měl v gesci jistý Himmler, a k tomu účelu sloužil jistý zámek … Můžeme přidat třeba i Astrologii, atd…
        Jinak v případě oněch obětí oddělme křesťanskou víru od církví, a ano, je to páteř novodobých evropských dějin i přes „ostrý“ Starý zákon …
        I když souboj mezi judaistickým, křesťanským pojetím a helénistickým zvítězilo to prvně jmenované, přesto mám slabost i pro helénské pojetí …

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Ach, mělo být 700 000 obětí, z nichž drtivá většina Srbů ….

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Fakt si to přečtěte. Uvidíte i na druhý oko.

        To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Promiňte, ale to je odpově%d jako …. mno

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      A co jste od něho čekala?

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Very poor.

       To se mi líbí

       • jaa napsal:

        No já to ,vzhledem k Vaší vztahovačnosti nechtěla použít , ale když už jste to načal – tož uváděný výsek byť v anglině – celé křesťanské poučky zni: “ Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské“. To víte, farář a bigotní katolíci v rodině – no snažili se snažili. Ale naštěstí , díky vrozenému analytickému myšlení – zafungoval ten propastný rozdíl mezi teorií a praxí.
        Nic ve zlém ale já nemám jen výseky z něčeho ráda.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        „Chudí v Duchu“. To je významově propastnej rozdíl. Nečtěte Kralickou, to je hodně blbej překlad. Nejspíš úmyslně.
        Zjevně se nesnažili dost.

        To se mi líbí

       • jaa napsal:

        Nemyslím, že by právě faráři používali Biblí Kralickou….

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Jiná se od šedesátých let prakticky nepoužívá. Jen tradicionalisti používají Svatováclavskou nebo Jeruzalémskou.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        A vole zas. Anonymní minusáci bez sebemenší znalosti věci. Děte do prdele.

        To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Rytieru, ozvem sa ako diablov advokát, ale hlavný môj cieľ nie je, aby som pred Vami zachránil Putinovo renomé, ale aby som ukázal ako sa aj v tomto prípade vedie informačná vojna. Novinky túto správu skoro bez zmeny, len v preklade, zobrali z amerického a britského mainstreamu (https://www.express.co.uk/news/world/904717/Putin-communism-christianity-Russia-Lenin-saint-bolshevik-revolution-Stalin-atheism-news) a tam tie Putinove vyjadrenia poskladali a interpretovali tak, aby to vytvorilo presne ten dojem, ktorý ste získali.
   Nepracovali s pôvodným ruským zdrojom (ani náhodou, že by si pozreli to interview) a nesnažili sa pochopiť, čo tým Putin chcel povedať. Načo, veď cieľom je len pridať mu ďalší klinec do rakvy.

   Pozrite (https://www.rt.com/news/415883-putin-communist-ideology-christianity/):
   Za slovami „Možná řeknu něco, co se nebude někomu líbit, ale řeknu to tak, jak si to myslím…“ nepovedal to, čo tvrdia Novinky – vytrhnuté z kontextu a zlepené, ale:
   „Predovšetkým, viera bola vždy s nami a vždy silnela, keď naša krajina a náš ľud museli čeliť ťažkým časom.
   Boli roky militantného ateizmu, keď sa vraždili kňazi a ničili kostoly, ale súčasne s tým sa vytváralo nové náboženstvo. Komunistická ideológia sa podobá kresťanstvu, hľa: sloboda, rovnosť, bratstvo, spravodlivosť – veď to všetko nájdete v Svätom písme, všetko tam je. A kódex budovateľa komunizmu? To sublimuje z Biblie, je to z nej taký primitívny výťah, nič nového nevymysleli.“

   Chápem, že Vás môže urážať, že také slová vôbec berie do úst. Preto nenabádam, aby ste zmenili názor na Putina.
   Len si všimnite, čo dokáže urobiť aj priemerný žumpálista s citlivou témou. Prekrúti, zdeformuje a zasiahne Vás na citlivom mieste. Všimnite si, že Novinky si zaslúžia oveľa väčšiu dávku zlosti, než tú, čo ste nadelili Putinovi.

   Liked by 1 osoba

   • Miluše napsal:

    To se mi líbí moc. Děkuji, Navajo.
    Tato odpověď má mnohem větší cenu než x minusů.Doufám, že to Rytíř přijme rytířsky.

    Liked by 2 people

   • Hudec napsal:

    Palec nahoru, pane kolego!

    Liked by 2 people

   • vonrammstein napsal:

    Děkuju za objasnění. Netušil jsem, že nejčtenější českej internetovej server je schopnej až takový manipulace. Asi jsem pořád moc naivní. Nicméně máte pravdu-názor nezměním. To přirovnání-i v tý (snad pravdivý) podobě-mě neskutečně uráží.
    Za celou svou historii nemělo křesťanství-s výjimkou prvních pár staletí existence-horšího nepřítele, než osvícenství a jeho deriváty-jansenismus a později komunismus. Komunismus je dokonalým opakem křesťanství. A do toho počítám i protokomunismus husitů. Proto je pro mě Putin zmrd. Nemám problém s tím, jak vládne Rusku. Ta země potřebuje pevnou ruku, jinak zas začne střílet z Aurory. Ale tímhle u mě skončil.

    Liked by 1 osoba

  • tata napsal:

   víte já osobně Vám nedám minus,nejhorší je vlastně že jste v zajetí toho samého Fanatismu jen s druhým polem.Rozhodně se nedá upřít že jste velmi chytrý člověk pak je zarážející respektive to dokladuje že chytrost nezaručuje zatemění v určitém vyseku.
   když si tu větu rozeberete bez emocí………KŘESTANSTVÍ je náký druh víry v něco jeho představitel je bůh.Komunismus je také druh víry ač se VÁM TO NELÍBÍ a Lenin je pro mnohé něco jako bůh.
   JÁ tu větu už dnes beru jako konstatování s nadhedem Komunismus už beru že je to promě krásná víra ale utopie nejsou na to lidi a vtom co je k mání prosadit tuto myšlenku znamená jí prosadit jen nasilím kdo y si dobrovolně nechal vzít majetek a rozdělit se oněj že.
   ALE ŽE TU větu pronesu konstatuji jen fakt nikoliv že se sní ztotožnuji tak jak to chápete VY,NEBO JINAK
   když VY pronesete že křestanství je víra a buh je představitel reakce muslima bude asi v té dikci co vaše na PUTINA………..PŘESTO JE FAKT že komunismus je náká víra a lenin pro mnohé ten představitel

   To se mi líbí

 4. lujjza napsal:

  http://www.novarepublika.cz/2018/01/odhaleni-natvrdo-kdo-voli-jiriho.html#more

  „Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska premiérem (…), volí celou TOP09 včetně Kroměřížské výzvy a jako třešničku na dortu k tomu volíte Drahošovy poradce z Evropských hodnot Petra Koláře a Jakuba Jandu!“

  O Petru Kolářovi je toho v článku mnohem víc, kde všude je zapojen atd. Nic dobrého.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   To není samozřejmě žádná novinka, že Ing. Miroslav Kalousek bojuje o svoji budoucnost, to jsme zde již probrali.
   To podstatné je že konečně někdo malounko nakousl opravdovou realitu spojenou s Drahošem.
   Bohužel se motá naprosto zbytečně kolem politiky a uniká mu to podstatné.
   a) Pokud se Dienstbierovcům podaří odstranit Zemana tak si budou Babiše vodit na provázku a přestane jím vadit.
   b) Pokud se nepodaří Dienstbierovcům odstranit Zemana, tak se Babiš začne starat nejen sám o sebe jako doposud ale bude si chtít zabezpečit i on svou budoucnost.

   To že Babiš umí používat stejně dobře možná i mnohem lépe technologii dobývání moci o tom Ing. Miroslav Kalousek a jeho loutkovodiči nezapochybovali ani vteřinu.
   To že zdanit církevní restituce Babiš zvládne, to je našemu kléru naprosto jasné a že po tomto výpadu KDU-ČSL na jeho ANO, konečně nastartuje odluku církve od státu to je katolické církvi také jasné.
   Jenže Babišovi (Marku Hančovi) došlo poněkud pozdě, že chce li se zbavit Kalouska musí nejdříve eliminovat Dienstbierovce.Proto až na poslední chvíli dokalkuloval kroky které by zabezpečily potřebný prostor pro manévr a došlo mu, že bez Zemana žádný prostor mít nebude.
   Opět Komplot Advertising nezklamal a je daleko ve předu :
   1) Dosáhl oddělení Babiše (ANO) od prezidenta.
   2) Zabezpečil úplnou izolaci ANO od možnosti odstavit Dienstbierovce od manipulačních prostředků.
   Protože PR Laboratory místo toho aby naprosto veřejně vypustila tolik potřebné gesto o podpoře Zemana, tak se nechala Znášikem vymanevrovat z prostoru v domění, že to na jejího klienta nebude mít dopad.
   Popsat postup jak je vytvářena současná fikce okolo Drahoše je opravdu zdlouhavé a proto ve zkratce :
   Buť opět jako již několikrát zvítězí Bakala, nebo bude možné pomocí přepersonalizovaných veřejnoprávních manipulačních prostředků zabezpečit nevměšování se zahraničního kapitálu do současného ekonomického růstu (omezení možnosti odtoku dividend z Česka).
   Tož uvidíme ale to, že PR laboratory je vůči Komplot Adversting jasný autsaider o tom snad není třeba pochybovat.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Ne že nechce být homosvodem ale s inteligentním moderováním by měl co dělat i Soukup.
    Najednou když tento 4% superman, je postaven před opravdovou práci a ne si jen tak sem tam plivnout na určené diskutující, tak se hroutí.
    Tady hrozí to že pokud se tak jak je zvyklý standardně postaví vůči Zemanovi a nedej bože Zeman vyhraje a stane se prezidentem tak :
    a) Moravec dá sám a uvědoměle výpověď a půjde do výsluhy na DVTV.
    b) Moravec bude okázale vyhozen (stane se obětním beránkem v personálním zájmu.
    c) Moravec bude postupně odsouván do zapomění, tak aby si Petr Dvořák zachoval koryto.
    d) Moravec na základě svého moderování při kterém vlastně strchnul masku celé ČT odstartoval přepersonalizaci a bude vyhozen společně s Petrem Dvořákem a dalšími.
    V opačném případě když Drahoš vyhraje tak pro něho se nic podstatného nezmění, protože image o něm si nikdo nespraví.
    To že Petr Dvořák vsadil na vítězství Drahoše je naprostá jistota ale on tím v podstatě nic neriskuje na rozdíl od Moravce.

    To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Tohle je běžná metoda ovlivňování, v tomto případě strašení Chemikem.

   Před dvaceti lety takhle mobilizoval V. Klaus proti Zemanovi a nebezpečí levice. Dokonce na místě Stálinova pomníku na nás shlížela tvář VK.
   Jak to dopadlo je známo, od té doby přestávala část ods fanatiků svému gurovi věřit.

   To se mi líbí

 5. Hudec napsal:

  Rád bych svůj dnešní výplod doplnil o zdánlivě drobnou informaci, kterou mě pan Bavor málem srazil na znak.

  V textu se stručně leč jasně pejorativně vyjadřuji k „síti sítí“ („informace o událostech onoho roku neradno hledat v nějakém fantasy filmovém zpracování či na síti, ale v knihách“). Když jsem článek panu Bavorovi poslal k posouzení, téměř obratem mi poslal několik adres na webu, kde je mnou uváděná Denisova kniha k dispozici v naskenované podobě. Na to jsem dost čuměl a můj despekt k internetu je o fousek nižší nežli předtím.
  Tímto panu Bavorovi děkuji za osvětu a vyzývám ho, aby sem ty adresy prdnul taky, ať se případní zájemci mohou seznámit s originálem, případně porovnat zda jsem svým podáním něco (byť nikoliv záměrně) nezkreslil.

  Dále se ještě omlouvám za svůj v tomto případě ještě archaičtější sloh než obvykle. Když člověk zabředne do čtení starých knih, nějak se mu ten starobylý způsob vyjadřování vnutí sám. Alespoň mně ano.

  P.S. pro pana Bavora:
  Vím že ke mně brzy dorazí exekutor. Dluhy narůstají. Ten už skoro zapomenutý Jemen a teď ještě Budapešť….

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Já to dělám tak, že si do googlu zadám, na příklad Ernest Denis. Objeví se mnoho odkazů. Jako první použiji Wikipedii. A ejhle, je tam celá řada digitalizovaných knih E.Denise. A tak jsem si Konec…. stáhnul.
   Je možné tu knihu číst online na jiných zdrojích, ale já – jsa ze staré školy, kdy nic nevydrželo věčně – jsem si ji stáhnul.

   To se mi líbí

   • brtník z brlohu napsal:

    Občas je tam chybička, ale jinak super – jen kdyby bylo víc těch dlouhých zimních večerů.

    To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Díky za upozornění, prohlédl jsem si odkazy. Od Denise jsem četl pouze Válku (o vypuknutí WW1), zajímavé jako dokument doby, ale k objektivitě má velice daleko. Jak by taky ne, byla napsána Francouzem, ještě za války.

   Pokud jde, jak píšeš, o D. možnou „úlitbu Habsburkům“ , myslím že r. 1919 byl ještě i Masaryk austroslavistou.

   To se mi líbí

 6. Cech napsal:

  Je to poněkud OT ale v současnosti ne až o tolik.
  To že osvobodí Vitáskovou to prostě musel, protože soudce brněnského krajského soudu Aleš Novotný, který manažerku nepravomocně odsoudil na 8,5 roku v kauze solárních elektráren a při odůvodnění rozsudku její jméno dovedně spojil s manželkou expremiéra Petra Nečase Janou Nečasovou, dříve Nagyovou se až moc viditelně odkryl.
  To nejhorší ovšem je, jak odvolací soud zametl stopy po této prasárně, to by mu nemělo projít.
  https://www.euro.cz/politika/skutek-se-nestal-soud-osvobodil-vitaskovou-1390494

  To se mi líbí

 7. Rosťa napsal:

  Ta násilná rekatolizace po Bílé Hoře bylo jedno z největších neštěstí, které tuto zemi postihlo. Na Staromáku jsme r. 1621 přišli o NAŠI elitu a rozebrali si nás cizinci jak lego. A také se k nám tak chovali. Jako lancknechti na dobytém území. A v periodách nepravidelně po sobě jdoucích se situace opakuje ( u Hitlera se to katolíky jen hemžilo ). Naposled za vydatné pomoci našich katolíků, pečlivě rozesetých „napříč politickým spektrem“ ( Sobotka, Kalousek, Nečas, Fiala, Bělobrádek ….. kam oko dohlédne ). Rozdíl mezi bigotním katolíkem, fanatickým komančem a zdivočelým islamistou není rozdíl. Nenávist až za hrob. Pro nás, běžné občany nepostižené žádnou podobnou nemocí vymyté hlavy je to dost problém. A aby se nám Bůh pomstil za to, že se nemodlíme, tak na nás poslal ještě Piráty.

  To se mi líbí

 8. vonrammstein napsal:

  A něco k těm komoušům a pro někoho možná překvapivě i k Horthymu:
  https://www.stream.cz/slavnedny/10020632-den-tragickeho-zemetreseni-na-haiti-12-leden-2010

  To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Vaše dnešní působení není překlik, to je slovní průjem …

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Já myslel, že jste zas jednou s velkou parádou odešel. Aspoň jste to bombasticky hlásil. Vy si moc nevidíte do huby, že jo?

     To se mi líbí

    • jaa napsal:

     ´ bych řekla že dneska vstával “ hore riťů“ jináč to není možné, obvykle mu to myslí

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Ale starou belu. Jenom mě serou lidi, který mudrujou o věcech, o kterých nevědí ani hovno. Taky se občas seknu, jasně. Ale když se někdo seká neustále, je to na doktora.

      To se mi líbí

      • cobolik pacholik napsal:

       biju ta tu AFB,ty antikristi a ateisti,ateisti podobny do tych,teplovzdusnych ohrievacov,co kricia,ze su taky jak hetero.fanatici,co kricia,ze boh zariadi,vedia taku istu pizdu,jak ty,co dristaju,ze boh to sranda,ja volam moc.
       kazdy z nich stoji na svojej barikade,moja barikada to z boka jak furt,bo nema istoty,ani u jednych,ani u druhych.
       dalej je tu kopa soudruhu,ktorym slapes na kurie oko a dnes to kukam lames rekordy v tych minusoch,husa nemusis a stojis tu jak hus,bo co hus dristal,husiti si na svoj obraz prerobili a jebali na jeho zakladne dristy,tak jak cirkev jebe na zakladne dristy king of kings a pisma,nic neboj budes a vsetci ostatny pribity okolo mna na betonovu stenu,ja tak cujem ,nic proti tomu nerobim,bo aj na co,aj tak neskoro a kto si mysli,ze nejake odpustky? to mu dojebu este viac klincov s hilti gun ta jak vsetci musime umriet,tak aj vsetci sa budu zodpovedat a tam bude nachcane a nasrane a slz po kolena,bo ateista to taky isty,jak ten,co fajci a zistia mu rakovinu,jeden zo sto tisic fajci dalej poznal som takeho a ostatne desattisicky,maju jedine slovo,boze proc!ludstvo to jedno judastvo,ja sam tiez,bo keby ma zacali lamat aby som sa nehlasil k nejakej viere,hned by mi ritka od strachu povedala,sak chuj,preco nie a hus stal az do konca,kolko medzi ludstvom takych je?ci ateista,by odmietol pobozkat kriz,a okolo hlavy odisteny samopal,kolko takych je,co by nepobozkali?barz malo,aj jednych aj druhych,to len kvapka v tym judastve,zvane ludstvo….

       Liked by 1 osoba

   • cobolik pacholik napsal:

    ty si dakde niekedy cital,aby tak hlasali o folke bernadote?toho co zajebali soudruzi,to halo jak kurva,ale toho,co zajebali ty zasrany chazarici,to ticho po pesine a zidky su ticho bo by sa ich svedska vlada mohla tiez opytat na bernadoteho,obidvaja boli ich citizens…

    To se mi líbí

 9. tata napsal:

  DOSTAL JSEM TOTO nevím jestli je to fejk

  -Předmět: Dominik Feri – nově zvolený poslanec velká naděje TOP 09 !!! Jeho heslo na TWITTERU Lepší 5 tisíc migrantů, než jeden Zeman! Ta obrovská palice je ale nabušená!

  Dominik Feri – to je již hodně silné kafe, silná muslimská komunita si ho zvolila za starostu a tímto zatnutím drábků už je tady máme,začínají se zabydlovat a prvé město je na odpis ! Dobře nakročeno má malá vesnička, středisková Lukavec u Hořic v Podkrkonoší, kam má na pozvání Dominik Feri zavítat a poklepat na základní kámen budoucich rodinných domů z Arabské komunity. Zakrátko zde vyroste na již koupených parcelách občanů z Dubaj e a Arabských Emirátů šest nových rodinných domů. A jistě přibudou i další. Místa je tu dost a za prachy se dá prodat i vlastní máma. Dominik Feri je poloviční Etiopan …, (matka Češka cikánka a otec Etiopan)stal se radním v muslimském českém městě, tedy v Teplicích, je hlasitým vítačem milých muslimských přistěhovalců, považuje se za nejchytřejšího a chtěl by nám diktovat, co smíme a co nesmíme.Vždyť ho do své strany dosadil sám největší z největších šmejdů Míra Kalousků a navíc na to Feri má zkušenosti a věk. Je mu sice 21 let. Ale hlavně ta hlava, ta velká hlava. Tam asi bude rozumu!
  Rychlá odpověď

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.