K optimizmu není důvod


…k takovému závěru došel Andrej Fursov*) v docela nedávném TV  rozhovoru, z něhož předkládám podstatnou část…

 Co je to krize – je to volba?

Krize je jistě volba. Krize je ale především zlom starého systému a je řada variant jejího výsledku. Na jejím místě, kupříkladu, nemusí vzniknout nový systém, ale dlouhodobý chaos. Například po pádu pozdní antiky začala temná století a do nástupu feudalizmu zbývalo tak 400-500 let v jakémsi polochaotickém stavu. A pokud jde o tu volbu, tak si musíme uvědomit, že ji nepřijímá celé lidstvo. Mnohdy dnes kritizujeme myslitele 19. století za mylnost jejich předpokladů. Ono je ale jednoduché dnes soudit, jestliže známe výsledek ke kterému došlo 19. století v roce 1914.

Jde o to, že v 19. století – přinejmenším evropská část lidstva – se zvedala a skutečně šla kupředu, a to dost dlouho. Stačí porovnat čtyři nejznámější romány J.Vernea, napsané v 70. letech 19. století, se čtyřmi nejznámějšími romány H.G.Wellse, napsané v polovině 90. let onoho století. Na jedné straně optimizmus a na druhé pesimizmus – viz. „Stroj času“, abychom pochopili, že ke konci 19. století se situace skutečně změnila.

A nejde o to, že sociologická teorie ve 20. století chápala svět jinak – ale on ten svět byl jiný. V zájmu korektnosti nutno poznamenat, že už v 19. století byli lidé, kteří chápali, že vývoj společnosti není jakýmsi neustálým šplháním po žebříku nahoru.

Pokud jde o dnešní situaci, není pochyb, že svět je na rozcestí. Bifurkační bod**) je kritický moment ve kterém má systém největší možnost výběru (v rámci určitého koridoru možností), ale volba je významná. Takže zde není důležitá síla působení, ale směr. Důležitý je impuls. Je to situace, ve které se náhoda a zákonitost vyrovnávají. Takže bod bifurkace ve vývoji společnosti je moment, kdy jen několik set nebo tisíc lidí může určit běh vývoje historie.

Jestliže hovoříme o krizi, je třeba mít na paměti, že to není především ekonomika, ani demografie (obojí je velmi důležité), ale že jakákoli sociální krize je především přerozdělení státního produktu, kdy jedna část společnosti (světové, zemské) začíná odebírat podíl na produktu od jiné části. Co se událo za posledních 30-40 let, vezmeme-li rovnováhu sociálních sil? Od přelomu 70. – 80. let vrchnost světové kapitalistické třídy zahájila proces globálního přerozdělení produktu ve svůj prospěch.

Co to je globalizace? Henry Kissinger, mimochodem velmi cynicky řekl, že globalizace je jiný název pro americký imperializmus. Lze to ale upřesnit: – globalizace je proces globálního přerozdělení produktu ve prospěch vrchnosti.

Důvody:

Proč k tomu došlo? Tady je třeba se podívat na období, kterému Francouzi říkají „Třicet šťastných let“ – od roku 1945 do 1975. Nebývalý rozvoj ekonomiky, kdy za těchto 30 let bylo vyrobeno tolik zboží, jako za předchozích 150 let, byl vyvolán tím, že: zaprvé – se u určité vrstvy kapitalistické třídy objevil jistý přebytek zdrojů, kterými bylo možno „přikrmit“ část dělňasů, a část střední vrstvy společnosti. Významnou roli v tomto „přikrmování“ sehrála existence SSSR. Bylo nutné přikrmit  svoje dělnické a střední vrstvy, aby – nedejbůh – nehlasovaly pro komunistickou stranu – vždyť v poválečných letech (zejm. 1952-53) byli italští a francouzští komunisté velmi blízko příchodu k moci.

V zájmu „přikrmení“ těchto vrstev byla vytvořena instituce „státu všeobecného blahobytu“ – všeobecného sociálního zabezpečení a na základě tohoto státu všeobecného sociálního zabezpečení vyrostla dost široká byrokracie, aby se v polovině 60. let stalo naprosto zřejmým, že další průmyslový rozvoj Západu a další rozvoj státu všeobecného sociálního zabezpečení přivede společnost k tomu, že může dojít ke směně elit, že se tradiční elita bude muset v rámci tohoto demokratického zřízení  uskrovnit.

Je třeba přiznat vrchnosti světové kapitalistické třídy, že jsou to velmi zkušení lidé, vykovaní třemi stoletími sociálních bojů, takže na situaci reagovali velmi přesně. Na objednávku „Třístranné komise“***) sepsali tři z nejvýznamnějších myslitelů té doby – Hutchington, Watanuki a Crozier – dokument s názvem „Krize demokracie“ – dokument naprosto otevřený a cynický. Tam bylo černé na bílém napsáno, že další rozvoj západní demokracie v dosavadní podobě, může vést k tomu, že „neodpovědné sociální skupiny“ hodí rukavici stávajícímu zřízení. V souvislosti s tím, píší v dokumentu, je třeba vysvětlit masám, že demokracie není hodnotou, ale nástrojem. Dále je třeba zanést do společnosti jistou politickou apatii. Byl to program působení na představitele dělnické třídy a střední třídu. To bylo psychotické působení.

Ale světová kapitalistická vrchnost už v polovině 60. let pochopila, že další koncentrace průmyslové výroby v severoatlantické společnosti, bude objektivně posilovat dělnickou a střední třídu. Proto zvolila rozvoj počítačových technologií, protože – za prvé: je to technologicky složitá výroba nevyžadující mnoho pracovních rukou, a za druhé: poskytuje možnost manipulací. Skvěle byla provedena ideologická příprava vytlačování pracných výrob za rámec severoatlantického jádra. Za peníze Rockefellerů se vytváří ekologické hnutí a do společnosti se šíří zprávy o znečišťování životního prostředí, pak se této myšlenky chytil „Římský klub“, který emituje myšlenku nulového růstu.

Navíc, aby se podlomila protestantská pracovní etika, ležící v základech výroby, vytváří se mládežnická kultura „sex, rock, drogy“, vytváří se fenomén Beatles a Rolling Stones – určený pro různé skupiny mládeže – v závislosti na jejich psychoprofilu, Tato mládežnická kultura měla mládež odvést od politiky a vštěpovat jí myšlenku nejen deindustrializace, ale i potřeby více volného času – to proběhlo v 60. letech. Je velmi zajímavé, jak postupovala manipulace vědomím mládeže. V 60. letech to byla rocková muzika s rytmikou 160 úderů srdce /min. Když potom bylo třeba přibrzdit a vytvořit jiné emocionální pozadí, v 70. letech přišlo disco se 72 údery/min. To byla čistá manipulace.

Koncem 70. let se vrchnost světové kapitalistické třídy cítila být dostatečně silnou, aby zahájila politickou ofenzívu. Reagan i Thatcherová byli jakýmisi pionýry a stachanovci útoku na práva pracujících. Pokud existoval SSSR tak útočit na vlastní střední třídu jim bylo jaksi stydno, a proto začali střední třídou Latinské Ameriky (LA). V 80. letech, díky strukturálním reformám MMF, spadla 92% střední třídy v LA do chudoby. Pak došlo na Východní blok, socialistický tábor.

Zhroucení SSSR lze zkoumat z různých úhlů a všechny budou správné, nicméně jedno s hledisek –  a tím je přerozdělení prostředků v globálním měřítku – je podstatné.  Pokud oprostíme éru Gorbačova a zejména Jelcina od historických detailů, pak uvidíme toto: – v roce 1989 ve Východní Evropě (včetně evropské části SSSR) žilo pod hranicí chudoby pouhých 14 milionů lidí. Ale uběhlo jen dalších 7 let, aby v roce 1996 (to už prakticky končila Jelcinova éra) to bylo už 168 milionů lidí pod hranicí chudoby!! Ve zprávě OSN roku 2003 to, co se stalo s Východní Evropou za oněch 7 let, bylo nazváno „bezpříkladným pogromem střední třídy v historii“. Šlo o lékaře učitele vojáky, vědecké pracovníky … Přerozdělený kapitál se přesunul do severoatlantické části kapitalistického systému. Překvapivé je, že v USA nebyl do počátku 90. let, po celých 30 let rozpočtový přebytek. Ale v posledních třech letech Clintonova prezidentství tento přebytek byl… Ale ten se tam objevil díky přečerpání kapitálu z bývalé socialistické soustavy.

Hovoříme-li o krizi započaté na přelomu 70. a 80. let, jde o naprosto sociální věc, jejímž úkolem bylo přečerpání kapitálu od těch, kdo zvítězili v období 1945-1975 a stlačit ty vrstvy, které se nebezpečně přiblížily k linii, kde začíná politická významnost. Ekonomové spočítali, že pokud od ukazatele HDP roku 2010 odečteme Čínu a Indii, pak světový HDP bude na úrovni roku 1980. To znamená, že se, po odečtení Číny a Indie, ve zbývající zóně prakticky nevyrábělo, ale přerozdělovalo naloupené. Jak ale říkali staří Římané, osud nic nedává na věčnost. A za 40 let tato „neoliberální revoluce“ (kontrarevoluce) vyřešila svoje úkoly a nyní musí kapitalizmus od dosavadního extenzivního systému přejít k intenzivnímu. Ovšem v cestě k intenzifikaci mu stojí takové instituce jako národní stát, občanská společnost a politika a racionální vzdělání a věda.

Podíváme-li se, co probíhá od přelomu 70/80. let, jsou právě tyto instituce ničeny. Občanská společnost se sype v západních zemích, o zemích kde nikdypředtím nebyla, nemluvě. Politika je směsí administrativního systému a šoubyznysu (všimněme si, jak do politiky v celém světě šli herci).

Jsme svědky krize progresivistických ideologií – nejen marxizmu, ale i liberalizmu – a v celém světě se hroutí úroveň vzdělávání…a první s tím začali v USA.

Vše bylo přerozděleno a nyní jde o demontáž systému. Tady se musím zmínit o tak nepopulární a nezajímavé věci jakou je kapitalizmus. U nás se to slovo stalo skoro nadávkou – pokud o něm hovoříš, pak jsi marxista. Tak tedy, kapitalizmus neznamená všemocnost kapitálu. Kapitál existoval před kapitalizmem a bude existovat i po něm. Kapitalizmus je velmi složitý institucionální systém, omezující kapitál v jeho dlouhodobých zájmech (jinak sežere vše, včetně sebe sama), a za druhé zajišťuje jeho expanzi.

Cesta z krize:

Teď ale expanze skončila, ale instituce omezující kapitál, tedy: – občanská společnost, národní stát a politika, progresivistické ideologie – ty se všecky demontují. A to znamená, že se demontuje kapitalistický systém. Vrchnost světové kapitalistické třídy velmi chytře pochopila, že je třeba vytvořit společnost novou, kde nebude masové vzdělávání, společnost polokastovního rázu. Jacques Attali například napsal, že finanční kapitál musí být zkrocen a na jeho místo musí přijít globální ekonomika přerozdělení – to znamená kontrolu nad zdroji. Jak bude tento systém vypadat, to je hlavní otázka 21. století.  Pokud se podaří vyhnout se totálnímu zničení civilizace, pak to bude společnost, kontrolující nejen zdroje, ale i informačními toky. A kdo je bude kontrolovat – jaká část společnost? Úzká vrchnost, která bude pomocí hologramů ukazovat mimozemšťany a říkat nám, že pokud se nesjednotíme pod světovou vládou, tak nás tito mimozemšťané postřílejí…? Pomocí hologramu lze poměrně snadno zobrazit UFO i s „návštěvníky“ – zejména jestliže 30 let předtím blbneme lidem hlavy UFO a „ufouny“ a ordinujeme nízkoúrovňové vzdělání, kdy se lidem vše plete. Je to podobná příprava, jako v 60. letech s ekologickým hnutím.

Pro ty, kdo demontují kapitalizmus jsou tu dvě zprávy – jedna špatná a druhá ještě horší. Tou špatnou je obrovské množství „zbytečného“ obyvatelstva na planetě, protože toto obyvatelstvo při tažení z jihu na sever, ohrožuje tamní (zdejší) civilizaci.

Druhý problém je ještě závažnější: – nejhorší krizí v historii byla krize pozdního paleolitu – krize zdrojů. Ta začala před 25 tisíci a skončila před 15 tisíci lety – řádila tedy 10 tisíc let a vyhubila 80% obyvatel. Kapitalizmus je globální systém postavený na nevratném vykořisťování člověka i biosféry, který postavil civilizaci před hrozbu bio-zdrojové krize. Tento problém je v rámci kapitalizmu těžko řešitelný, protože musí být demontován, nadbyteční jedlíci musí být odstraněni a svět navíc (dle informací prosakujících do médií) tento svět stojí na prahu geoklimatické katastrofy. Např. v USA jsou od roku 2005 utajeny všechny informace o Golfském proudu. Tady nejde jen o obrovskou ropnou havárii v Mexickém zálivu, ale o to, že společnost PB po této havárii, aby neplatila obrovské pokuty, rozhodla, že to chemicky zakamufluje. V důsledku oněch chemických zásahů se Golfský proud rozdělil na několik částí. Nikdo neví, kolik mu zbývá let existence, ale jeho konec bude znamenat, že během  2-3 let poklesnou teploty v severním Atlantiku o 10-12 stupňů. Tam na pevnině už teď docela rychle klesá úrodnost.

Řešitelé krize kapitalizmu jsou v daleko složitější situaci, než ti, kdo demontovali feudalizmus. Ten problém je jako „matrjoška“: – vyřešíš jeden problém a narážíš na další matrjošku, která je ovšem detonátorem…odstraníš drátky a vyjmeš ji – tam je další…

Západní elita, především anglosaská, se ocitla v situaci, kdy jakákoli její chyba hrozí velmi vážnými důsledky. Z celé řady přijatých rozhodnutí je ovšem zřejmé, že nedegraduje jen kapitalizmus, ale i jeho vrchnost.

Pozice Ruska:

A co máme v této situaci dělat my, kteří jsme lákavým soustem díky svému obrovskému  území a přírodním zdrojům? V amerických speciálních jednotkách říkají: „Pokud vypadáš jako jídlo, tak tě dříve nebo později snědí“.

To je, jako když si sednete k šachovnici proti velmistrovi. Vždyť – co byla poststalinská sovětská elita?  To je elita, která se Západem stále prohrávala a Stalinova slova o tom, že „…až zemřu, tak vás imperialisté vyhubí jako koťata“ se ukázala být prorockými. Protože kromě zrady to byla především její rostoucí neadekvátnost modernímu světu. Západní elitu lze jen těžko přehrát ve hře, na kterou je zvyklá. Tady je třeba hledat netriviální tahy. Například: – ne, že bych k něčemu vyzýval, ale pokud v kritické situaci nemůžeš vyhrát v šachu, vždycky můžeš smést figury a dát soupeři po hlavě… V žádném případě nelze hrát se soupeřem podle jeho pravidel.

Jak tato mezinárodní krize zasáhla naši zemi a jak ji změnit:

Domnívám se, že mezinárodní krize začala zasahovat naši zemi podstatně dříve než v 80.- 90. letech. Došlo k tomu, že naše společenské myšlení v poválečném období přestalo studovat kapitalizmus. A v kapitalizmu došlo po válce k velmi významné a zajímavé věci, když vznikla nová mladá dravá frakce kapitalistické třídy – korporatokracie. Do poloviny 70. let tato korporatokracie bojovala uvnitř svých zemí o místo na slunci. I Marshallův plán byl orientován ani ne tak ve prospěch státu USA, jako ve prospěch korporací. Korporatokracie začala vytvářet svoje uzavřené organizace, jakými byly a jsou „Třístranná komise“, „Bilderbergský klub“, „Římský klub“, a rozdíl mezi korporatokracií a státně monopolistickým kapitalizmem spočívá v tom, druhý jmenovaný  mohl spolužít se SSSR v rámci světového systému. Naproti tomu korporatokracie byla globální strukturou, která se rozlézala všude. V této souvislosti, jestliže říkáme, že SSSR zradila 5. kolona, je to s hlediska emocionálního správně. Z politickoekonomického hlediska je situace složitější. Jde o to, že v naší zemi se od konce 50. let začal formovat sovětský segment korporatokracie – především ti, kteří začali intenzivně obchodovat levnou sovětskou ropou a později zbraněmi. Vznikl tehdy jakýsi klastr zájmů na co nejtěsnější integraci SSSR do světového trhu. Zlomovým bodem byly roky 1974-75, kdy díky ropné krizi přišly do SSSR obrovské sumy nerozpočtovaných petrodolarů. U části sovětské nomenklatury se objevilo pokušení materializovat je do svého vlastnictví. Přitom tito lidé vycházeli z chybného předpokladu, že budou potom přijati jako rovnocenní do světové elity… Sovětský svaz se stal jednou z prvních obětí globalizace, přestože měl tehdy USA docela „na lopatě“. I přes lživá tvrzení „polírů“ perestrojky o zoufalém ekonomickém zaostávání SSSR za Západem. Pro ilustraci: – 19.10.1987 se Američanům na fondové burze index D&J za jediný den propadl o celých 580 bodů (22,3%), což nemá obdoby a A.Greenspan prohlásil, že „..mají velmi málo času a že je může zachránit jen zázrak“ – a ten se dostavil v podobě Gorbačova…

Znamená krize ono poslední dělení při Posledním soudu, jak říká pravoslavné učení?

Víte, já situaci nevnímám v souvislosti s Písmem a Posledním soudem, ale krize – bohužel – velmi často končí revolucí. To znamená, že stará společnost vlezla do takové slepé uličky, že ji může zachránit jen revoluce. Je ale tragédií historie, že revoluci dělá nerozborné společenství svatých fanatiků a biologických parchantů lidstva. A čím nemocnější společnost je, tím krvavější, krutější a zparchantělejší je i revoluce.

Netřeba podléhat iluzi o tom, jaká byla třeba francouzská revoluce, nebo naše revoluce. Naše společnost je natolik nemocná, že pokud u nás dojde k revoluci, tak to bude hrozné. Na druhé straně je těžké říci, jak z té sociálně ekonomické slepé uličky nenásilně vybřednout. To je hádanka pro vládnoucí vrstvu – zda dokáže z této historické pasti vylézt nekrvavě.

Ovšem, k optimizmu příliš důvodů nemáme…

*) Termín převzatý z teorie nerovnovážné termodynamiky – bod zvratu na vývojové linii
**) Fursov A.I. (1951) – ruský historik, sociolog, publicista, ředitel Centra ruských studií. Jako vědec se věnuje problémům globalistky, futurologie – usiluje o vytvoření ucelené teorie vývoje sociálních systémů.
***) „Třístranná komise“ (zal.1973) –  privátní mezinárodní organizace, složená po 1/3  ze zástupců Severní Ameriky, Západní Evropy a Asie, jejímž oficiálním cílem je posouzení a hledání řešení globálních problémů.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=uR8UFNX96fc

Překlad:      170918

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

90 reakcí na K optimizmu není důvod

 1. vonrammstein napsal:

  To je příšerná sračka.

  To se mi líbí

  • tata napsal:

   nedám mínus ale zeptám se v čem to jsou sračky,protože mě zajimá pohled člověka uplně opačného polu.URČITĚ by se v článku našlo co není možno doložit,obhájit je spíše uhel pohledu autora.ALE celkově má autor pravdu,to že pro kapitalizmus bylo pirohovo vitěztví pád soc blogu je myslím dost prukazné a to z mnoha hledisek,TO že kapitalismus ve své podstatě narazil na své mantineli rozvoje je jasné nemá se kam rozšiřovat,nemá partnera na boj a zakrnuje takže nastává ta globalizace která ale donutí v určitém bodě napnutí tětivy zvednout masy.

   To se mi líbí

  • poznamkovnik napsal:

   I když děkuji Hrochovi za překlad a v mnohém s Fursovem souhlasím, tak musím říci, že se tady také trochu ukazuje problém vnímání přepisu lidské řeči a v našem případě ještě v překladu, ve srovnání se strukturovaně napsaným článkem.
   Obojí je samozřejmě vnímáno jinak tj. mluvená a psaná řeč má svá specifika.
   I když v případě předem připraveného projevu to může být téměř totéž.

   Tady ho máte v angličtině více strukturovaného:

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Nerad musím znovu přiznat, že moje úroveň angličtiny mi neumožňuje něco takového ocenit.

    To se mi líbí

    • poznamkovnik napsal:

     No však on taky nemluví nijak super, s dost znatelným přízvukem, a právě proto že si musel evidentně projev lépe připravit – tak ho logicky a lépe vystavěl – než když mluví během rozhovoru a odpovídá na otázky v rodném jazyce.
     Chtěl jsem tím demonstrovat, že co vnímáte jako blábol a chaos může být taky způsobeno tím, že se jednalo o přepis a překlad víceméně běžného rozhovoru. Což opravdu na vnímání působí jako jinak..
     A překladateli to připadá zajímavé – když už to jednou vnímal běhhem poslechu jinak a appřekládal a nemusí si všimnout, že když se to čte poprvé, tak to může působit poněkud zvláštně.
     Od toho taky pojem spisovný/literární jazyk… který byl určen k písemné komunikaci, ale přiznejme si jak často sami v běžné mluvě přeskakujeme od myšlenky k myšlence – nedoříkáme věci atp.

     To se mi líbí

 2. brtníkvbrlohu napsal:

  Očeň interesnoje – Hrochovi dík za překlad.
  Začíná to dělat dojem, že celá západní věrchuška je už jen ve vleku událostí – plní jen funkci brzdáčků stavících se proti zákonitému vývoji.
  Informace o Rusku jsou jen střípky – o jeho osudu často nerozhodovala metropole – podobné články jsou důkazem že tam probíhá diskuse a hledání na teoretické úrovni.
  Jaksi mimo jsou žluťáci . o nich nevíme už úplně nic.

  To se mi líbí

 3. jaa napsal:

  Díky za překlad. Souhlasím – on jen učeně popsal co já tvrdím už nějaký čas. tedy co se začal kapitalismus budovat i u nás. Bohužel to sedí jak zadel na noční vázu. Co dál…….

  To se mi líbí

 4. Cech napsal:

  Děkuji za překlad ale u Andreje Iljiče Fursova, ředitele Centra ruských výzkumů Moskevské humanitní univerzity, ředitele Institutu systémové a strategické analýzy, akademika Mezinárodní akademie věd, Insbruck, Rakousko, je téměř čitelné jak popisuje svoji smrtelnou obavu před revolucí 4.0 .
  To je viditelné jak tento ředitel popisuje rozpad SSSR v roce 1991 kde se Rusko vrátilo k tomu stavu v mezinárodním rozdělení práce, ve kterém bylo na konci 19. století.
  “ Ohromná propast mezi bohatými a chudými – skoro do stavu „dvou národů“, surovinová specializace v mezinárodním rozdělení práce, totální finanční závislost na Západu a fakticky výplata mu dani, absolutní morální rozložení všech vrstev, ztráta suverenity a rozpad státu.“
  Zde bezesporu vychází z reality a tuto realitu naprosto střízlivě popisuje.
  Rusko odhozené na 100 let nazpět a ještě k tomu na periferií kapitalistického světa. Jeho vývod že Rusko se přetvoří na surovinový přídavek a rozpadne se na části. je tím zásadním.
  Na to aby se “ Rusko otočilo na kolej budování nového historického Ruska – třetí struktury po samoděržaví a komunismu „, tak na to mu bohužel jak je patrné již nezbyde čas.
  Háček je v tom, že k revoluci 4.0 nedochází ani u nás. Celý hospodářsky vyspělý svět (my) čelíme situaci, jakou západ nepamatuje hodně přes sto let.
  Růst produktivity nejen u nás ale i na vyspělém západě povážlivě zpomaluje, a to tak, že v letech 2005 až 2015 byl pomalejší než v letech 1890 až 1913 a je dramaticky pomalejší než v celém dalším průběhu 20. století.
  No a to je to co by ctělo Rusko využít a vyskočit z výše popsané historické pasti.
  No ale – prosím zde je nutný důraz na to ale. – Aby mohlo Rusko použít výhody své surovinové základny a relativně malého zalidnění, což je pro start revoluce 4.0 obrovská výhoda musí mít i ty další předpoklady.
  a) Vyšší průměrné IQ obyvatel tj. shodné se střední Evropou před muslimizací.
  b) Produktivitu práce srovnatelnou se současným Německem.
  c) Rozvinutější vědecko výzkumnou základnu, než měla střední Evropa před muslimizací.
  d) Rozsáhlou střední třídu asi jako Francie v 70_tých letech.
  No a na to aby současná RF měla šanci vyhrát tento závod bez pravidel, tak tomu stav hospodářství a společnosti v RF zjevně neodpovídá.

  To se mi líbí

  • brtníkvbrlohu napsal:

   Já pozoruju umělé podsouvání povinného pesimismu – tady jde o vyjadřování k věcem o který toho moc nevíme – navíc v tom mají rozdané karty i ti žluťáci – to co se o nich píše v knize Z tajností žižkovského podsvětí zřejmě nestačí 🙂

   To se mi líbí

 5. Cech napsal:

  Já vím je to OT a spíše otázka pro našeho profíka.
  http://zpravy.idnes.cz/zbrojni-pas-zbran-povoleni-ddt-/domaci.aspx?c=A170921_185950_domaci_mok
  a) Proč hnutí ANO vytváří „Overtonovo okno“ pro splnění nařízení EU ohledně zbraní ?
  b) Jakým zbůsobem bude hnutí ANO obcházet či zneplatňovat nový ústavní zákon ?
  Děkuji předem za mnohem fundovanější odpověď, než na jakou bych se zmohl já.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nikde jsem se nedočetl, že by s tím mělo ANO cokoli společného. Policie (když už tak) patří socanům.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Policie patří socanům to je snad z popisu jaký provádí Artur Janoušek patrné ale manipulační plátek patří hnutí ANO.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     To ale neznamená, že tam musí nutně být nějaká „konspirace“. Třeba jen chtějí ukázat jak Chovancovo Policie špatně pracuje.

     To se mi líbí

     • Cech napsal:

      I kdepak „konspirace“ naprosto čité a jasné cílené spinování.
      Naprosto alarmující popis jak je v České republice přes 800 000 zbraní a každým rokem jejich množství narůstá.
      „Držiteli ZP , jimiž stát umožnil legálně se procházet po ulici s pistolí na opasku ,“ prostě stát dle Artura Janouška dovoluje zjevné nošení zbraně.
      „V poslední době politici čím dál častěji mluví o tom,že je třeba občany zapojit do obrany vlasti.Jenže v poslední době …. , jak tragicky to může dopadnout ….stát dovolí vlastnit zbraň ….. .
      Následuje výčet trestných činů kterých se dopustili držitelé ZP atd.“
      Následně :
      „Zkouška odborné způsobilosti je poměrně náročná a značné procento uchazečů ji nesloží úspěšně. Rozhodně tedy nestačí jen ‚pochytit něco z rozborky.“
      „V praxi se ale ukazuje, že stát rozdává povolení ke zbrani celkem snadno. A navíc je k žadatelům o průkaz i držitelům zbraní benevolentní.“
      Posoudit proč tuto agitku proti současnému zákonu o zbraních manipulační plátek ANO plácnul na titulní stránku, to opravdu nedokážu posoudit a proto jsem požádal našeho profíka.

      To se mi líbí

   • tata napsal:

    VÍTE co mě na VÁS FASCINUJE…./BOHUŽEL NEGATIVNĚ/…..že v reakcích je vždy co dobrého TATO VLÁDA je to zasluhou Babiše co špatného ČSSD

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     A víte co zase mne na vás fascinuje a také negativně? Že ve všem, co napíšu, hledáte jiné významy než to má.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      PANE Bavor…….JÁ tam nic nehledám já to jen bohužel jen čtu,bohužel tak to píšete mohl bych dát desitky případů….stačí jen číst jak vidno ani si to nechcete připustit…….viz příklad na který jsem reagoval……….jde oto jen že co se tyká ANO JE TO VŽDY OBHAJOBA…….ANO někdy je to v pořádku ale ve vašem případě je to i když nikdo znás neví kde je pravda,naopak ČSSD JE VŽDY VINA…..NEBYL JSEM u VÁS ZVYKLÍ takové neobjektivity,myslím že nejsem sám a to by měl být důvod k zamyšení…….jinak je mi BABIŠ ukraden ani na něj nenasazuji ani neobhajuji jen ho považuji za stejného jako ty druzí a ČSSD UŽ ani nepovažuji za menší zlo ale ani za to nejhorší……..řekl bych že se nák srovnali do lajny že skorem není možné definovat menší zlo…….možná jen když někdo ještě uznává pravolevé vidění ale v současné době je spíše duležité pohled na migranty a tady je Babiš hodně nečitelný…..kdybych měl spekulovat s toho jak musí obhajovat své firmi je spíše lehce vidiratelný souhlasit nebo se nechat přitlačit co razí EU.
      TAKŽE,BYCH BYL VELICE OPATRNÝ…….jak bude ANO POSTUPOVAT VE VŠEM OHLEDNĚ CO SE BUDE tíkat EU a migrace……..skuste dát příklad aspon v 5 případech kdy vtom co napíšete jsem hledal něco jiného než jste napsal

      Bavor V. napsal:
      22.9.2017 (09:52)
      0 0 Rate This
      Nikde jsem se nedočetl, že by s tím mělo ANO cokoli společného. Policie (když už tak) patří socanům.

      zde jasně píšete ANO NIC, SOCANI ŠPATNĚ…….

      To ale neznamená, že tam musí nutně být nějaká „konspirace“. Třeba jen chtějí ukázat jak Chovancovo Policie špatně pracuje.

      OPĚT TO SAMÉ SCHEMA……

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Na vás fakt nemá smysl reagovat.👎

       To se mi líbí

       • st.hroch napsal:

        Ale, pánové – že se vám chce…. Překvapuje mě, že chytáte na první našlápnutí – kolektivně – nic ve zlým…

        To se mi líbí

       • tata napsal:

        AHA ODKY SLUŠNÁ ODPOVĚD KDE UVÁDÍM ARGUMENT………SI vyslouží že nemá cenu reagovat opět se stáhnu až tak daleko došel určitý fanatismus……na to jen bože kam to kleslo

        To se mi líbí

       • vittta napsal:

        Tedy….né že bych se v tomto chtěl angažovat, ale Tato, pokud Pan Bavor skutečně dělá, co mu připisujete, nedělá to více jak vy přesně opačně.
        Vy zase pořád hájíte ČSSD.
        Třeba můžete napsat, že to není tak úplně a že to berete objektivně a tyhle věci, co vždycky píšete, a dejme tomu že to fakt třeba tak i myslíte.
        Tak ale dejte tu možnost i jinému, v tomto případě Panu Bavorovi, že to také chce brát objetivně atd…
        Myslím teoreticky, připusťte jen tu možnost!

        To se mi líbí

  • oh napsal:

   https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_cs#na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

   Kydy, kydy a zase jenom kydy.o tom, jak je snadné získat zbrojní průkaz. Stačí se „jen“ nabiflovat odpovědi na těch pouhých 511 otázek a po čistě formální zkoušce každý dostane papíry..
   Z diskuze pod článkem:
   „No, kdyby zveřejnili celý článek, tak by se lidé dočetli, že tu zkoušku udělalo méně než 50% lidí… Hm, opravdu je získání zbrojního průkazu primitivně jednoduché 😀 “

   Podle pana Janouška je totiž snadné úplně všechno.
   Reportér Janoušek a falešné recepty
   Reportér Janoušek a falešné úrazy
   Asi by podle Artura Janouška mělo okolo všeho být mnohem víc úřadování, papírů, testů přezkumů, razítek a potvrzení. Pak teprve nastane pravý Janouškovitý ráj.
   A podle mě by zase na každém úřadě měly od vrátnice po sekretariát ředitele viset fotky reportérů MF-Děsu, aby už vrátní věděli, koho do budovy nemají vůbec pustit bez důkladné lustrace dokladů a PTD*). Včetně fotek Janouškova šéfa Suchomela:

   „Zde je vyjádření Petra Suchomela, vedoucího reportérského oddělení MF DNES:
   Článek věrně a pravdivě popisuje pokus redaktora získat zbrojní průkaz. Za celou dobu nikdo nezkoumal jeho motivaci, psychický ani zdravotní stav. Zdravotní prohlídka byla ryze formální a nezkoumala způsobilost žadatele zacházet se zbraní odpovědně. Redaktor se nesetkal s jiným prověřováním, než schopnosti prakticky manipulovat se zbraní a naučit se zpaměti odpovědi na 511 otázek. Tento pokus je v textu popsán přesně tak, jak probíhal. Text není veden žádnou ideologickou předpojatostí, neřeší, zda by lidé měli mít více či méně zbraní. Autor v něm dochází k věcnému zjištění, že úroveň prověřování žadatelů neodpovídá politickým proklamacím, obecné představě a ani cílům, jimiž je vedena legislativa omezující přístup ke zbraním.
   Konkrétní kauzy zmíněné v úvodu textu (střelba v Chomutově apod.) jsou příklady, kdy byla použita legálně držená zbraň a vzbudily veřejnou diskusi, přičemž právě v Chomutově se výrazně liší to, jak dění popisují jednotliví svědkové události. Redakce nehodnotí, zda v konkrétním případě byla, či nebyla zbraň použita v souladu s platnou legislativou.
   Redaktor MF DNES svým textem zjistil, že ke zbrojnímu průkazu má přístup téměř každý, kdo se naučí manipulovat se zbraní a naučí se odpovědi na 511 otázek. Za tímto závěrem si redakce MF DNES stojí, neboť přesně a pravdivě odráží průběh redakčního testu.
   Petr Suchomel
   vedoucí reportérského oddělení Mf DNES“

   Jo, každý magor, který bude chtít vystřílet.. , no, dejme tomu, třeba redakci MF Dnes, bude při vyzvedávání žádosti o zbrojní průkaz na dotaz „nechcete náhodou někoho zabít legální zbraní“ určitě odpovídat pravdivě. 😀
   A když najdete jediného lékaře, ochotného nejen inkasovat poplatek za vyšetření, ale také nést právní záruky za výsledek psychotestování, tak to bude první takový. :mrgreen:

   *) prohlídka tělesných dutin.

   To se mi líbí

 6. kočka šklíba napsal:

  Také děkuji za překlad, je to velmi zajímavé. Nevím (já tedy opravdu ne) o takových věcech mnoho, ale některá jeho tvrzení se dají docela prakticky dokázat, namátkou mě napadá například právě úpadek školství.

  To se mi líbí

 7. K-k. napsal:

  OT: Urozený pane, mejlík… 🙂

  To se mi líbí

 8. blbíš napsal:

  … o věcech, o kterých ostudně nic nevím, nemůžu psát, to dá rozum, žejo? Tak sem hodím něco čerstvě prožitýho.

  Stařec a studentsvo a neb, jak sem radši držel hubu.

  vědět, znát, odvozovat, zajímat se, pamatovat si, snažit se, rozvíjet se, číst, psát, umět se zeptat, zkoušet, poučit se z neúspěchu, vidět … asi byste ještě připsali nějaký slovíčka, který byste přiřadili k školou povinnýmu růstu studenta. Tak sem se vydal s jednou takovou partou do Práglu (v rámci jejich rozšiřování obzorů) na jednu profesní akci. Příjezd do Práglu – něco po desátý a už jen ten příkaz jejich učitele ve 14 hodin všichni u autobusu mě, vzhledem k velikosti akce, docela zarazil, ale budiž, ty slabý tři hodinky … snad něco málo stihnu. No, co vám budu vykládat, nestihl jsem toho víc než asi tak slabou polovinu, říkal jsem si, sakra – škoda. A jak prostatickej stařík akcí procházel, musel si často odsakovat a při cestě onam jsem vždycky procházel kolem tamních osvěžoven, kde se lidi cpou klobásama a tak podobně a srkaj z umělý hmoty cosi.

  A co myslíte, asi uhádnete?

  Při každý ty mý vyvenčovací akci jsem tam viděl sedět u stolů převážnou část „mého“ studentstva, jak s mobilama v rukou vedou mlčky vzájemnou diskusi a popíjej něco z takových hnědých, deklem uzavřených, PVC kelímků. Když se stařík dobelhal ve 14 hodin zpět k autobusu, všichni ho sjeli nanávistným pohledem, kde jako že se courám, když už dávno mohli bejt doma. Marně jsem vzpomínal ve svý brožovaný paměti, zda jsem byl stejnej … asi ne!

  P.S.
  pro Rosťu:
  ani ty Tuhýho preventivní zátarasy proti tomu obohacování jsem neviděl, jak autobus uháněl spěšně do Sudet, protože jsem věděl, že jakýkoliv návrh k další čumendě by jistě neprošel!

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Když vynechám ty slabý tři hodinky, tak Vám dávám za pravdu.
   Jestli je to dobré nebo zlé se nedá zjistit. Každopádně v bližší budoucnosti to budou mít lepší jednodušší, atomizovaní jedinci než ti vzdělaní a zkušení. Pokud budou Vámi zmiňovaní studenti chtít prožít život v relativním dostatku a pohodlí, tak dělají to nejlepší co mohou. Nepřipouští si alternativu.
   Pokud by chtěli jít kupředu, tak si podřezávají větev. To je cesta trnitá a pracná a je štěstí, že ji stále volí dost mladých. Nezodpovězená otázka je, zda je to opravdu dost. Tragédií by bylo, kdyby to dost bylo málo.
   Nemůže tomu být jinak, málokdo odolá společenskému tlaku a příjemným okamžitým požitkům a výchově. Mladí jsou od narození vystaveni silným konzumně zábavním tlakům, kterým odolá málokdo. Napíši to ještě trochu jinak. Co je lepší, být robotujícím nevolníkem za feudalismu nebo nerobotující, jen formálně svobodnou entitou, za demokracie? Na myšlení to dá, s přihlédnutím k době, zhruba stejnou myšlenkovou námahu. Materiálně je demokracie velký pokrok.

   To se mi líbí

  • poznamkovnik napsal:

   Zrovna dnes bych se mohl rozepsat s další příhodou se studenty. Tak si alespoň neodpustím toto – nepřipomínala ta scéna toto?

   To se mi líbí

  • anna napsal:

   …vedou mlčky vzájemnou diskusi … Blbíši, to nemá chybu!😀

   To se mi líbí

 9. Bavor V. napsal:

  Není důvod k optimismu, zítra je konec světa
  My všichni zemřeme 23. září! … nebo jsme? Tady je to, co opravdu jde!
  Čtvrtek 21. září 2017 11:27
  (Before It’s News)
  By Lisa Haven

  Vědci, křesťané a mluvčí proroků tvrdí, že se stane něco hrozného 23. září 2017. Někteří tvrdí, že je to konec světa, jiní tvrdí, že je to začátek sedmiletého trůnu, o němž se hovoří v biblických proroctvích, zatímco jiní věří je to Zachycení církve – doba, kdy budou křesťané přeneseni do nebe. Ale kde přesně tito učenci dostanou tyto informace a proč je 23. září významný?
  Pro začátek v Bibli a v knize Zjevení je písmo, které předpovídá budoucí událost „znamení v nebi“, kde bude žena oblečena na slunci, měsíc pod nohama, porodí dítě, a má na hlavě dvanáct hvězd :
  „V nebi se objevilo velké znamení: žena oblečená sluncem, měsíc pod nohama a koruna dvanácti hvězd na hlavě. Byla těhotná a vykřikla z bolesti, když se chystala porodit. Pak se objevil v nebi další znak: obrovský červený drak se sedmi hlavami a deseti rohy a sedmi koruny na hlavách. Jeho ocas zametl třetinu hvězd z oblohy a hodil je na zem. Drak stál před ženou, která se chystala porodit , aby mohla zničit dítě v okamžiku, kdy se narodil. Narodila se syna, mužskému dítěti, které „bude vládnout všem národům železným žezlem.“ A její dítě bylo vydechováno k Bohu i k jeho trůnu. „Zjevení 12: 1-5
  Důvod, proč je důležité vědět, je to proto , že dne 23. září bude souhvězdí Panna mít slunce na hlavě, měsíc u jejích nohou, porodí Jupitera a má dvanáct hvězd na hlavě. Alespoň…. to je to, co mnozí tvrdí. Otázka však musí být položena, je tato teorie platná a jak často se takové astronomické události dějí? To vše a co víc ….
  Získat NOBLE GOLD ROTH IRA, Silver, Kovy: https://goo.gl/kx2yzW
  Nebo volejte – 888-596-7916
  Komentáře
  Celkem 12 komentářů
  BELIEve
  KDYŽ MUSÍ BÝT
  ALE … podívejte se na pátek 22. září
  * * * * * * * * * *
  ZAJIŠTĚTE …… FALSE FLAGS ….: Idea: …… TOMORROW 22. září 2017
  Tyto komentáře jsem našel na Stříbrných doktorech.
  silversecrets říká:
  20. září 2017 v 17:00
  Historicky 21. a 22. září byly pro akciový trh špatné dny. A s kabalem manipulujícím s kovy před těmito termíny a s DOWem, který znovu zasáhne nové vrcholy, mohli bychom vidět materiální sellofy v DOW Čt / Pá. To by mohlo být první etapou vymývání DOW, kterou mnozí z nás dlouho očekávali. Bude stabilizační fond přestat podporovat DOW zítra? Nebo možná náhodné načasování neznamená nic.

  „Číslo 11 je počet zničení a soudu a smrt člověka. Každá událost nebo věc přidělená číslem 11 pomáhá při zvedání antikrista.
  V latině je Devilovo jméno LVX, které se překládá jako (50 + 5 + 10 = 65 = 6 + 5 = 11).
  Deň příměří / Den vzpomínek je 11. listopadu v 11:11 (Triple 11). “
  http://helpfreetheearth.com/news565_numbers.html
  22, jak je to v září 22, je 11 X 2. Takhle Ilumináti myslí, že by bylo moudré být opatrní o pátek 22. září. Také je číslo Mistra Builder, pokud to znamená něco.

  Zlomené zlato pod 1300 dolarů a stříbrné kousání pod 17 dolarů
  http://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/gold-silver-pounded-gold-clinging-to-1300-for-dear-life/#more-82261
  Získejte zítra 22. září.
  Master Builder je odkaz na … FREE MASON $
  Číslo 22 je dvojité 11.
  To je také opakující se 2.
  Je to číslo z MASTER BUILDER. #ManchesterBombing
  22, jak je v září 22, je 11 X 2.
  Takhle ILLUMINATI si myslí, že by bylo moudré být BEZPEČNÝ o pátek 22. září.
  Illuminati Killers
  https://twitter.com/IlluminatiKills?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.silverdoctors.com%2Fheadlines%2Fworld-news%2Fgold-silver-pounded-gold-clinging-to-1300-for- drahá životnost% 2F
  * * *
  FALSE VLAJKY
  Norský útok …………………… 22-07-11
  Woolwich útok ……. ………… .22-05-13
  Bruselský útok …………………… 22-03-16
  Mnichovský útok ……… …………… .22-07-16
  útok Londýna …………………… 22-03-17
  útok Manchesteru …………… ..22-05-17
  * * *
  LONDÝN Parsons Green TUBE TERROR HOAX – 22 „zraněný“ MASTER BUILDER NUMBER & Builder Bucket „bomba“.
  Místo: Parsons GREEN … ..LONDON
  GREEN = příjmení židovského finančního kabálu v LONDÝNU .
  „22 Zraněný“
  22 je opakující se číslo v těchto teroristických událostech (např. Mnoho se odehrálo ve 22 dnech), a kromě všudypřítomného 33 (Nejvyšší stupeň skotského obřadu svobodného zednářství) je to jeden z nejpoužívanějších kódů.
  22 je číslo Master Builder ve zednářství.
  22 Cesty kabaly (počet židovských mysticismů vyučovaných v zednářství)
  22 počet kostí v lebce (a pokud přidáte 3, máte kód Skull & Bones, ačkoli tentokrát to není 3).
  22 = Jew $ uit $ v Numerologii.
  Tato teroristická událost, ačkoliv je menší, je JINÝ BRICK, který je stanoven v BUILDING NOVÉHO SVĚTA … .ODOR.
  Více policejního státu, více Divide & Conquer, více drakonické legislativy, více TYRANNY.
  BOMB byl ve BUILDER ‚$ BUCKET, opět odkaz na MASONRY.
  A plastové tašky Lidl mají kód 33. (L = 3 v numerologii)
  https://steemit.com/conspiracy/@lavater/london-parsons-green-tube-terror-hoax-22-injured-master-builder-number-and-builder-bucket-bomb
  * * *
  Dělají MASONY ZDARMA … aka … „jooi $ h“ ashkeNAZI khazar $ …. mají jiné zámky plánované na zítřek?
  Nevím nic, bylo řečeno, že jsou náchylní na změny plánů / AGENDA jednou EXPOSED.
  * * * * * * * * * *
  „$ IGN $“ v nebesích ……… YAWN
  Neobtěžujte se s BABY SHOWer …… to je … PHANTOM PREGNANCY.
  * * *
  Podle článku spojeného …….
  SPOLEČNÁ NARRATIVA Hvězd a PLÁNŮ, které se plní … ZVĚTŠENÍ 12 … na 09-23-17 ……. Není přesné.
  JSOU VŽDY 12 STARKŮ nad VIRGOVOU HLAVOU, V 9 STŘECH LEO a 3 STARY … COMA BERENICŮ, KTERÉ JSOU NÁZVY „DIADEM“ … CROWN.
  To znamená, že … .Je to ne jeden den.
  STAR nazvaný SPIKA NEZNÁMUJE LEVÉ HIP VIRGO … ZNAČÍ PŠENI V JEHO LEVÉ HANDU …….
  SO … ..JUPITER …… NEVIŽITÝ …… VSTUPUJE JEHO TĚLO …… .BUT ……. JEN PŘEVÁŽE JEHO LEVÝM RUKOU.
  To znamená, že Jupiter … není v jeho dívce 42 týdnů … NE JE ZE ZTRACENÝ Z JEHO.
  „… … toto předpokládané naplnění Zjevení 12 je ……: zlo: GRAND DECEPTION FROM THE ENEMY“
  http://revelationtimelinedecoded.com/does-the-revelation-12-september-23-2017-sign-in-the-heavens-point-to-a-pre-tribulation-rapture/
  * * *
  FAKE RAPTURE
  JSTE PŘIPRAVENO DUCHOVNÍM ZASTAVENÍM FAKE RAPTURE?
  http://www.cuttingedge.org/news/n2101.cfm
  * * *
  TECHNOLOGIE, KTERÁ JE TŘEBA VYUŽITÁ RYCHLOST, JE V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ VOJENSKÝCH A INTELIGENTNÍCH SLUŽEB! [ Část 2]
  http://www.cuttingedge.org/news/n1378.cfm
  * * *
  SOUŽENÍ
  NEBUDE „přirozený“ / AUTENTICKÝ … takzvaný „TRIBULATION“ PROPHESIED v Bibli.
  Existuje … PERFIDIO $ … HEINOU $ … LYING … THIEVING … Jew $ uit … vyprávění … to je … AGENDA … a NEPŘÍPADY!
  Tam je … žádný zákonný zákon … s ashkeNAZI khazar INFESTATION PALESTINE země.
  * * * *
  Decepce je, že 70. týden Daniel nebyl splněn … Přesto.
  Byli jsme informováni, že ……… ..
  Jedná se o „KONEČNÉ“ ČÁSTE ANTI-KŘIŽU, KTERÝ SE DÁMÍ 7-ROČNÍ SMLUVA O MÍRU s Izraelem
  KTERÉ ZAHÁJÍ $ a 7-ROK … TRIBULATION období období soužení.

  The … JESUITS …. VYTVOŘIL TENTO DECEPCI V 16. STÁTU, KDY JSOU DEFLECTOVAT BLAME OD POPES ŘÍMU ……… JAKO
  PROTESTANTOVÉ REFORMÁTORY MĚLI ….. PŘÍMO … URČENO JAKO JAKO ….. LITTLE HORN DANIEL …… ..
  SON OF PERDITION of … 2 Tesalonickým 2 … A … ANTICHRIST BEAST OF REVELATION 13.
  Měli JESUIT PRIEST … Francisco RIBERA … skvělý muž s teologickým doktorem, napsat 500 stranový komentář s protichůdným pohledem, kde … MANIPULATED PROPHESIES ………….
  v KNIHY DANIELA A ZVÍŘENÍ … … na …. CREATE NARRATIVE …………
  …… .ONE-MAN …… ANTICHRIST … v. … END-TIME … .7 ROK …… TRIBULACE.
  Tento IDEA, nazvaný Futurism, byl rychle přijat jako oficiální postavení Římsko-katolické církve na ANTICHRISTU.
  Pravá církev účinně odmítla tyto futuristické koncepty až do 19. století, kdy JESUITS způsobily mnoho lidí, aby propagovali tyto koncepce; včetně pastora Edwarda Irvinga, Johna Nelsona Darbyho a Cyrusa Ingersona Scofielda, kteří vedli k těmto podvodům vyučovaným v teologickém semináři v Dallasu, kde se kvas na JEŽÍŠOVÝCH DECEPCÍCH vyskytují v okolí světa.
  http://70thweekofdaniel.com/
  * * *
  V roce 1517 se „katolické“ shromáždění přetvořily na IMMORALITĚ EnTiTy, která popsala svůj ELF jako křesťanskou ORGANIZACI.
  Následující videa jsou poměrně krátká, zábavná, informativní a dobře ilustrují PRAVOU PŘÍRODU, PROGRAM
  a DUBIOUS … ..PROC-LAMb-a-SHUNS z „Faith“ … prožíváni … těmi „muži z látky“.
  Špatné a zlé papežové katolické církve

  Špatné a zlé papežové katolické církve Část 2

  80 POPES TURUBOVANÝCH A UTRENÝCH 50 MILIONŮ

  21. ZÁŘÍ 2017, 1:23 HOD -2odpověď
  o Big Craig

  Myslím, že byste rád slyšel zvuk vlastního hlasu hodně?
  21. ZÁŘÍ 2017, 20:18 2Odpověď
  • volání

  Věnujte pozornost # 2 ve světle # 3 …… .. 2To 2: 10 .. protože nebyli obdrženi LÁSKA pravdy, … 11. A proto Bůh jim posílá silnou klam, aby věřili lži :
  123 je pravé křesťanství v populární a zatracené hereze
  # 1 „ONE“ ne triunu: …… ČÁST 4 & 5 JAK JSOU BŮH JSOU PRO JEN BŮH, KTERÉ BY TALOVAL? Kdo se modlil Ježíši?!? … …. Skutečná otázka by měla být … Jak má mít několik různých osob toto jediné Boha / bytost / bytost, aby se modlil k sobě ?! (Trinitářská „schizofrenická“ „božská hlava“) Trinitáři chtějí mít svůj koláč a jíst to tak, jak se říká. Na jedné straně potřebují říci, že uctívají pouze jedno nedělitelné Boží bytosti, ale na druhé straně cítí potřebu z nějakého důvodu, aby Ježíše nebo Boha nemohli modlit a mluvit k sobě tím, že je rozdělí na různé osoby! Nikdy se jim nevyskytuje to, že protože existuje jen jeden nedělitelný Bůh, aby se modlil také a Ježíš je ten nedělitelný Bůh, který přijde v těle, že bude muset mluvit se sebou samým, aby nám ukázal, jak žít, trpět, modlíme se a umíráme pro naše / tělo), ne prospěch jeho!! … .. Tedy, zatímco Trinitáři se rychle stěžují na to, že Bůh nehovoril k sobě u Krista Krista nebo v genu „nech nás“ ignorují logické požadavky své vlastní teologie ! Je-li Ježíš JEDINÝ BŮH v těle a Otec je JEDINÝ BŮH v nebi, pak Trinitarianismus vyžaduje, že JEHO BŮH mluví s HIMSELFem o stejné „bytí“! Tvrzení, že Bůh je více různými osobami jako důvodem, proč Bůh nehovoří sám o sobě (protože Bůh je tři odlišné „já“), pouze demonstruje, že to, co opravdu uctívají, není ve skutečnosti jediný BŮH, který mluví sám se sebou, „Selfs“ / a všichni si mezi sebou mluví! Když hovoří o tom, s kým Bůh mluví a modlí se, rychle říkají: „Jiná osoba, NEBO JEHO! „Ale když se zeptáte, kolik bohů se modlí, řeknou“ ONE ONE „! Oni očekávají, že budete věřit, že tyto tři různé osoby jsou JEDEN BŮH „, což je jako volání tří různých vozů“ JEDNOTLIVÉ VOZIDLO „(jsou to příklady textů z knihy 26:12)
  Mark 12: 28 … Které je první přikázání všech? 29. Slyšte, Izraeli; Hospodin, náš Bůh je jeden Pán: 30. A ……… .. toto je první přikázání … .. 31. A druhé je … ..Jestliže NEMŮŽE DOSPĚT TENTO „PRVNÍ VŠECH PŘÍKAZŮ“ PRAVÉ, VŠECHNY ZNOVU VAŠE „VĚŘE“ A PŘEDSTAVENÍ NA LÁSKU A HŘEBU JE MOOT
  ČÁST 6: ANTIKRISTIKA … .JAK? KDE? … VŠECHNY! … .. „JSTE JE TRINITARIAN!
  „KDO“ (jaká osoba), která přišla „v trávě“, je určujícím faktorem to, co znamená „ANT-CHRIST“! Dokonce i islám tvrdí, že Ježíš byl židovský mesiáš / Kristus, který měl přijet v těle) všichni popírají „KDO“ to byla (jaká osoba), která přišla (být Kristus) v těle! otec je synem popřel, protože jsou jedni a stejní lidé, kteří přišli v těle!
  JOHN 14: 8-20 … .Poznámte se s Izaiášem 9: 6. Pro nás se narodilo dítě, syn nám je dává: … a jeho jméno bude nazváno Kouzelný, Counseller, … věčný Otec … Syn, otec / Duch Svatý jsou všichni stejní lidé, ne jako dva různé lidé pracující společně jako „jedno tělo“ … „Jednota“ mezi Kristem a otcem není srovnatelná s člověkem a jeho ženou, neboť jen blázen by řekl: „Když jste mě viděli, viděli jste svou ženu, jak sayest pak jsi nám ukázal svou ženu? „Všimli si, že žádají o vidění OTCE a odpověď byla J 14,9:“ Byl jsem s tebou tak dlouhý čas, a přesto jsi mě nevěděl, Philip … ..Nyní obrázek nějaký blázen, který se pokoušel tvrdit, že jste požádal o jeho ženu !? !!? Chceš vidět OTCE, ale byl jsem s tebou, ale ty mě nepoznáš!?!?!
  Jn 14 pokračoval …. ………… .17. Dokonce DUCH PRAVY; (Jn 14: 6 Já jsem cesta, Pravda,), kterého svět nemůže přijmout, … pro JÁ DEWLLETH S VÁSEM, (přítomný napříč těmi v těle) a BUDE VÁM … (budoucí čas “ V nich „) 18. Nenechám vás bezmocný: PŘÍJEM DO VÁS (budoucí čas“ v nich „) Poznámka: Duch Kristův je spirátem Božím a svatým duchem, proč Kristus řekl:“ Přijdu k vám „(utěšit je, protože Kristus je potěšitel). Duch stál vedle nich v těle … … že by přišel k nim, aby byli uvnitř (uvnitř jejich těla jako duch, který jsme dali) … .. to je důvod. on by poslal duch …… Nicméně,
  Celý bod k Gal 3: 20.a zprostředkovatel není MEDIATOR JEDEN, (HEIS), ale Bůh je JEDINÝ. (HEIS) znovu, bod prázdný, identifikuje počet Božích osob! „Ale“ poukazuje na kontrast mezi více osobami ve zprostředkování ve „jednom“ Bohu. Bůh není jako zprostředkování s několika různými osobami. … .. „vyjádření jeho osoby“ (osoba Boží, singulární, nikoli pluralitní) .Každý pokus o uplatnění jiného tvrzení je úmyslná nevědomost a bludný nesmysl
  TŘINITARIÁNI UDĚLUJÍ JESUS / JSOU NESMÍ POLYTHEIST, JSOU MONOTHEISTOVĚ JAKO LIAR & THIEF, KTERÉ „OCHRANIJÍ“, ŽE NEPOUŽIJÍ NEBO STEAL Jednoduchý fakt je, že jen proto, že vyznáváte nebo popíráte, že jste v cizoložném vztahu a odsuzujete všechny formy cizoložství nemá nic společného s tím, zda je ve skutečnosti cizoložka! … … Růže jakýmkoli jiným jménem je ještě jen růže A nazýváme jí vodní lilie nemění definici toho, co je voda buď Lilly nebo růže! … Ne, Trinitáři přiznávají a kázou doslovně … „JINÉ JEŽÍŠ“ 2 Kor 11: 4
  – Stejně jako zloděj ve vašem domě uvízl kradení vašich věcí trvat na tom, že tam nebyl krádež „JÁ JSEM, JÁ NEKRAFUJE“. Prostě „správně nerozumíte“ tomu, co dělá / říká. Dále, protože jste nikdy neměli „správné porozumění“ o tom, co dělá, a říkali jste, že nemáte žádnou obžalobu, neboť ani nevíte, o čem to mluvíte. Je to s vaší vlastní nevědomostí, že založíte své „falešné obvinění“ a „ad homonymní útoky“ proti němu …… Zdá se, že je to samozřejmé … 2Teh 2:11; Titus 1:16; 2Tim 3: 5;
  …… měl ti dát nějaký náznak a vrátil se k Satanu na zahradě … Bůh řekl, že zemřeš … Satan přijde dál a tvrdí, že nebudeš víc WISE …… dnes. Bůh řekl, že je jeden; ale děti Satana přicházejí a říkají, že tři nejsou WISE a pokorní tváří v tvář Boží vznešenosti jen „tajemství“, které lze chápat „ve víře“. Bůh používá hlavu a pravou ruku, aby vysvětlil rozdíly mezi otcem a synem. Třináčtí kacíři však říkají: „NE, to je jen řeč, nebo to není to, co opravdu znamená Bůh. To, co opravdu říká Bůh, je, že Bůh je tři různé osoby „. Blázni, pokrytci a slepí průvodci, Bůh řekl, že je Jeden a vaše tradice a marná představivost vzala Boží slova a učinila z nich bezvýznamnou změnu, aby Bůh změnil na váš obraz!
  Můžete si stáhnout kompletní knihu ZDARMA z

  NEBO
  https://www.academia.edu/23463667/THE_TRINITY_HERESY
  nebo
  http: //www.globethics. net / gtl / 10920799 TRINITY HERESY
  # 2 PŘÍTOMET DOKONALOJTE Blázna! „Přijdu rychle“, takže „držte se rychle,
  dokud nepřijdu“ … NOT … „v dalších 2000 letech bych mohl být brzy kdykoliv, tak držte se rychle“!?! … ti, kteří popírají druhý příchod Krista ve válce v roce AD70, praktikují zatracenou herezi tím, že popírají pána, který je koupil (2Peter 2: 1-2; 2Tim 4: 8), nemůžete lásku objevit, že popíráte a kontext je Druhý příchod ne první) … Mat 7:23 .. „Nikdy jsem tě nevěděl“ … Matyr 10:33. Ale kdo by mě popřel před lidmi … … znám …? Kdybych řekl, že přijdu do svého domu v této generaci, když se to stane, ale nikdo nezná den nebo hodinu, co by si blázen myslel, že bych mohl přijít za 2000 let? .2 Tim 4: 4. A
  odvrátí uši od pravdy a obrátí se k nim.
  Kristus slíbil, že ho vidí jen jeho lidé … .John 14:19. A ještě chvíli a SVĚT SEETH ME NEJNOVĚJŠÍ … [2 Kor 5:16] Proto už víme, že nikdo po těle nevíme, ačkoli my jsme poznali Krista PO MÍSTĚ, ale NYNÍ NEMĚME, ŽE JSEM NE VÍCE … (zde je kontext Jana 14 jeho druhým příchodem) … … pokračoval … .. ale vidíte mě: protože já žiji, budete i žít. 20. V ten den. 21. Kdo má přikázaní mých, a KEEPETH je to, kdo mě miluje, a kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a ukážu mu to … (znovu vzít na vědomí „jak je“ nebo 1J 3: 2)
  22. Jidáš mu řekl, že není Iskariot, Pane, JAK JSEM, ŽE JSEM VYCHÁZEJÍCÍ JSOU NA ČLEN A NE SVĚTEM? 23. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Jestliže člověk miluje mne, zachová mne své slova; a můj Otec ho bude milovat, a my přijdeme k němu a učiníme s ním příbytky. (Zj 3,20) Kdo mě nemiluje … (1Kor 16:22) …. KEEPETH NEJSOU MÉ ZÁZNAMY: (REV 9: 16-20)
  ZOBRAZENÍ 1: 7. Hle, JSME s mrknutím; A KAŽDÝ OČI VIDÍ JE, …. Zde jsou dva body (1), jedná se o částečný citát z OT (Zech 12: 2 a 10, také poznámka Rev 16: 15-17 a Zech 14: 1-3 s Joel 2: 28-3: 1,2 , 12,16 a kol.) Poznamenat kontext, který je IDENTICKÝ pro Matka 24 / Lk 21 / Mark 13 a další … Víte, kde Ježíš popsal svůj druhý příchod se zničením Jeruzaléma!?! !! !! … …. (2) tam paralelně s …………. Exodus 24:10. A oni viděli Boha Izraelského: Pod jeho nohami bylo jako dlážděné dílo safírového kamene a jako nebe v jeho jasnosti. 11. A na šlechtice synů Izraelských nepostavil svou ruku. Také oni bojovali s Bohem a jedli a pili … … ale Kristus řekl ….. Jan 1:18. NO MAN HATH SEEN BŮH JAKÝKOLIV; jediný Syn, který je v lůně Otce, prohlásil jemu. Člověk může vidět svým porozuměním a nebo vidět s očima …. Vidí „jistě vidět“, že vše, co Kristus popisoval, viděli lidé tohoto dne v Jeho příchodu, ale vnímali, že to byl on? … Takže to, co řekl Kristus, je pravdivé, každé oko ho vidělo, ale svět ho nevidí … .. S očima oni a lidé ještě dnes mohou vidět všechno, co Kristus popsal, že se uskutečnil, ale „nevěří“ ) jeho slova jako taková ho nevidí ani nebudou nikdy.
  Svatí, kteří fyzicky zemřeli věrně v těle (každý muž ve svém vlastním řádu), se ve mrknutí oka změnili a chytili se, aby seděli na tomto Velkém bílém trůnu (toto shromáždění svatých je Kristovým tělem, odpovědět na soud a ti svatí budou soudit všechny lidi, kteří nemohou vidět Krista spolu se zbytkem světa … Lidé si myslí, že čekají na Ježíše, ale nikdy NIKDY neuvidí Ježíše, že budou vidět jen Kristovo tělo odsoudit je svatí jsou soudci světa (Zj 3,21; 1 Kor 6,2) a svatí jsou Kristovo tělo … to je jediná část Krista, kterou budou vidět … pouze svatí budou vidět Boha tváří v tvář …. Nejvyšší nápad na druhý příchod a den Pána a soud je naprosto špatně

  nebo
  http://www.globethics.net/gtl/5455069 Zjevení První evangelium království
  nebo
  https : //www.academia.edu/23464127/REVELATION_THE_FIRST_GOSPEL_OF_THE_KINGDOM
  DEN PÁNA „/ ROK PÁNA – nevydrží 24 hodin!!. Také znamená, že den zmrtvýchvstání a rozsudku netrvá ani jednu hodinu ani jeden den! Oni začínají (ne končit) v určité hodině a v určitém 24hodinovém dni … „SUN OF RIGHTEOUSNESS vyvstávat“ … ..NOT .. „přijít & dostat (vaše nové vzkříšené tělo), zatímco to je ještě horké, pouze 24 hodin sluneční energie „!?!

  2Tež 2: 11. A proto jim Bůh posílá silnou iluzi, aby věřili lži. 12. Aby všichni byli zatraceni …

  nebo
  http://www.globethics.net/gtl/5455069 Zjevení První evangelium království
  nebo
  https :
  //www.academia.edu/23464127/REVELATION_THE_FIRST_GOSPEL_OF_THE_KINGDOM 978-1-4907-0590-3 (SC ISBN)
  # 3 Existuje ostrý kontrast mezi TŘI skupinami:
  (1) „PREDESTINOVANÁ BRÁNA“, která nikdy nebyla napsána v knize o životě ……… ..Rev 17: 8 JEJÍ NÁZVY NEJSOU PÍSOMNĚNY V KNIHU ŽIVOTA OD ZÁKLADU SVĚT … jako protichůdný … EPH 1: 4. Podle toho, jak si v sobě vybral nás před založením světa
  (2) „mnozí volali“ = pouze a všichni svatí (ti, kteří přijdou u Krista) jsou zapsáni v knize života … Filipanům 4: 3 … …… Zj 21:27; (Jen svatí jsou voláni a vyvoleni, Rom 1: 6-7 et al.) Toto je CHRUCH a JEN mohou mít jejich jména vymazána z knihy života … … .Heb 12:23 k obecnému shromáždění a církvi prvorozené … KTEŘÍ … … jsou Písemné v nebi,
  (3) NĚKTERÉ VYBRANÉ: Ti svatí, kteří byli ve skupině # 2, kteří jsou nyní fyzicky mrtví. Zemřeli „věrní“, to jsou ti FEW, kteří byli vybráni věrní …… .Rev 3: 5. ……; a
  neudělám jeho jméno z knihy Života (Ž 69,28). Jedná se o FEW, které jsou voleny a nyní, když zemřeli a jsou uloženi, pak „jednou uložení NIKDY NIKDY
  NEMOU ZTRÁTÍ “ Předurčení … je pravda … všechno pravé … stáhnout zde
  https://www.scribd.com/doc / 306868420 / Nejpravdivější-křesťané-Go-to-Hell
  http://www.globethics.net/gtl/10920800 Většina pravých křesťanů jít do pekla
  https://www.academia.edu/25217564/Most_True_Christains_Go_to_Hell
  21. ZÁŘÍ 2017, 3:31 HOD 1odpověď
   Sean

  Co byste říkali stejné příběhy znovu a znovu po celé roky, stejným distributorem pomocí jiného jména nebo účtu na stejném webu?
  22. ZÁŘÍ 2017, 511 HODIN 0Odpovědět
  • 2QIK4U

  Bavte se umírat. Vsadím se, že ještě plánujete zítřejší článek o tom, jak je náhle odloženo do příštího roku? Pokud se něco stane, použije se falešná vlajka. Nevinnost bude zraněna a budete pokračovat dál.
  21. ZÁŘÍ 2017, 14:45 2Odpověď
  • jknbt

  nic jiného než jiný nudný den …
  STONE ALL FALSE PROPHETS!
  21. ZÁŘÍ 2017, 3:03 HOD 2Odpověď
  • Ferrett

  Ta sionistická dramatická královna, na to znovu. .
  21. ZÁŘÍ 2017, 15:37 1odpověď
  • Anonymní

  Univerzální zákon myoho-renge-kyo představuje totožnost toho, co někteří dnes označují za „sjednocenou oblast všech vědomí“. Jinými slovy, je to podstatou veškeré existence a neexistence, konečné tvůrčí síly za planetami, hvězdami, mlhovinami, lidmi, zvířaty, stromy, ryby, ptáky a všemi jevy, zjevnými nebo latentními. Veškerá záležitost a inteligence jsou prostě vlny nebo vlnky, které se projevují z tohoto základního zdroje.
  Vědomí (osvícení) je samo o sobě skutečným stvořitelem všeho, co je, nikdy nebylo a nikdy bude, až k nejmenším částicím prachu, z nichž každý je individuální zvlnění nebo vlna. Velkým rozdílem mezi zpíváním „Nam-myoho-re a většinou konvenčních modliteb je to, že namísto toho, že závisí na prostředním člověku, který nás spojuje s naším osvíceným stavem, dokážeme to sami dosáhnout tím, -produkované zvukové vibrace.
  Na téma „co nebo kdo je Bůh?“, Když porovnáváme pojem „Bůh“, jako samostatná entita, která nás navždy sleduje, na Nichirenovo učení, pravou všemohoucnost, vševědoucnost a všudypřítomnost toho, co většina lidí volat „Bůh“ je naše osvícení, které neexistuje nikde jinde než uvnitř nás. Když se učedníci zeptali Ježíše, kde je království Boží, neříkal jim, že je to v nich?
  Někteří říkají, že „Bůh“ je entita, která nikdy nemůže být viděna. Myslím si, že obrovské množství informací, které se neustále přenáší prostřednictvím elektromagnetických vln, nám dává důkaz toho, jak neviditelný stav toho, co mnoho lidí nazývá „Bůh“, může skutečně existovat. Je všeobecně známo, že určité údaje přenášené elektromagnetickými vlnami mají potenciál přispět k mimořádným a silným účinkům, včetně okamžitého globálního povědomí o něčem nebo hromadné emoční reakci. Stejně jako mnoho dalších věcí je také všeobecně známo, že tyto vlny mohou být použity k detonaci bomby nebo dokonce k tomu, aby NASA mohla ovládat pohyby robota tak daleko, jako je Měsíc nebo Mars. Žádný z těchto kroků však není možný, aniž by přijímač dekódoval přenášené informace. Bez přijímače by informace zůstaly bezmocné.
  Zpívání „Nam-myoho-renge-kyo“ nám umožňuje dosáhnout toho, protože nám dovoluje dostat se do jádra našeho osvícení a zapnout ho. Protože, jak jsem již zmínil, zvuková vibrace „myoho-renge-kyo“ představuje kombinaci tří hlavních zákonů, které jsou základem celé existence. „Myoho“ představuje zákon o latenci a projevu (přírodě) a skládá se ze dvou střídajících se stavů. Jeden stav „myo“ je tam, kde existuje všechno v životě, které pro nás není zřejmé. To zahrnuje naše uložené vzpomínky, když o nich neuvažujeme, skrytý potenciál a vnitřní emoce, kdykoli nejsou vyjádřeny, naše touhy, naše obavy, naše moudrost, štěstí, karma a co je důležitější, naše osvícení. Druhý stát, „ho“, je tam, kde vše v životě existuje, když se nám to stane samozřejmým, jako kdyby se objevila myšlenka z naší paměti, kdykoli zažíváme nebo vyjadřujeme své emoce, nebo kdykoli vyvstane dobrý nebo špatný efekt z naší karmy. Když se něco stane zřejmým, znamená to prostě, že se dostalo ze stavu „myo“ (dormanci / latence) a do stavu „ho“ (manifestace). Je to rozdíl mezi vědomím a bezvědomí, buzením nebo spánkem nebo vědomím a nevědomím něčeho.
  Druhý zákon, „renge“, řídí a ovládá funkce „myoho“ – „ren“, což znamená příčinu a „ge“ znamená efekt. Tyto dva zákony, „myoho“ a „renge“, společně pracují a podřizují veškerou duchovní a fyzickou existenci. Konečná a třetí část tříkombinace „kyo“ je to, co dovoluje zákonu „myoho“ integrovat se zákonem „renge“. Je to skvělý, neviditelný závit energie, který spojuje a spojuje všechen život a hmotu, stejně jako minulost, přítomnost a budoucnost. To je často označováno jako univerzální zákon komunikace. Snad by to mohlo být dokonce srovnáno s „teorií strun“, o které nyní existují někteří vědci.
  Stejně jako naše tělo buňky, myšlenky, pocity a vše ostatní neustále kolísají uvnitř nás, všechno ve světě kolem nás i za ním je také v konstantním stavu toku, v souladu s těmito třemi zákony. Ve skutečnosti se mezi dvěma stavy „myo“ a „ho“ v jediném okamžiku vyvíjejí více věcí, než kdybychom mohli vypočítat nebo popsat. A nezáleží na tom, jak velké, malé, důležité nebo triviální může vypadat, že všechno, co v minulosti vůbec existovalo, existuje nebo bude existovat v budoucnu, existuje jen proto, že funguje „myoho-renge- kyo „. Tyto tři zákony jsou také základem čtyř základních sil, a pokud nebudou fungovat, ani my ani nic jiného by nemohlo pokračovat. Jednoduše řečeno, všechny formy existence, včetně ročních období, den a noc, narození, smrt a tak dále, se pohybují dopředu v pokračujícím toku pokračování, rytmicky se vracejícím se tam a zpět mezi dvěma stavy „myo“ a „ho“ v souladu s „renge“ a „kyo“. Dokonce i hvězdy umírají a znovuzrozují se v souladu s prací „myoho-renge-kyo“.
  ‚Nam‘ je jako heslo nebo klíč; dovolí nám dosáhnout hluboko v našem životě a pojistit nebo se stát jedním z „myoho-renge-kyo“. Na osobnějším základě se nic nestane náhodou nebo náhodou, to jsou příčiny, které jsme udělali v naší minulosti nebo v současné době dělají, které určují, jak tyto zákony fungují jednoznačně v každém z našich životů od okamžiku do okamžiku jako naše životní prostředí. Na východě, v souladu se směrem, kterým se Země otáčí a rytmicky zpívá „Nam-myoho-renge-kyo“ opakovaně po dobu nejméně deseti minut denně, může každý z nás získat skutečný důkaz o svých účincích v našem životě. Vytvořením síly zevnitř dovoluje procházet i nejsilnější vrstvy naší karmy a dostat se přímo do konečné moudrosti našeho a všeho jiného života. Na rozdíl od fantazie kouzelné hůlky, aby naše problémy zmizely, zpěv „Nam-myoho-renge-kyo“ probouzí naši vrozenou moudrost a přináší na povrch náš skrytý potenciál, mnohem jasnější realizaci a pochopení naší dobré a špatné karmy a pozitivní způsoby, jak se vyrovnat s negativními okolnostmi, do pozitivních. Přináší moudrost, která nás může osvobodit od nevědomosti a hlouposti, která brání tomu, abychom přijali a byli pyšní na to, kdo jsme skutečně, bez ohledu na rasu, barvu, pohlaví nebo sexuální preference. Umožňuje nám také jasnější vidění a pochopení věcí mimo sebe a prostřednictvím elektromagnetických sil, o které jsme všichni součástí, nám pomáhá spojit se s našimi vnějšími okolnostmi nebo pomoci, které potřebujeme. Důkaz tohoto účinku se brzy projeví každým, kdo zpívá „Nam-myoho-renge-kyo“ pravidelně. Samozřejmě,
  21. ZÁŘÍ 2017, 16:18 0Odpovědět
  • BungalowBud

  Je někdo zmatený? Zkuste to?
  Po přezkoumání řady autorů na Rev12 jsem se rozhodl udělat vlastní. První zmínka, kterou chci
  zapůsobit, je, že to není vzkříšení nebo zrození Ježíše nebo Izraele, jak to většina
  vědců ukazuje, jak je zde uvedeno. Co to je, je chycen do třetího nebe, jako
  byl Paul. Vrátil se a učil nás víc. Výtržnost se nebude konat, dokud se nezjistí Anti-Kristus.
  Toto rev12 je utěsnit ty, které ho překonávají. Máme tedy samčí dítě, samozřejmě to je
  muž-dítě jako muž. Ale proč, protože po tom, co jsme učinili, že se Kristus v nás stane, jak kázal Pavel,
  je Duch Svatý „Duchem pravdy“ a vládne všem národům železnou tyčí, my s
  Duchem Svatým pracujeme skrze nás.
  Zeptejte se sami sebe, chcete dělat to, co udělal Ježíš? Je to perfektní církev nebo nevěsta, ke
  které se vrací? Poté, co obdržíme toto narození a odcházíme z Panny, proč bychom to potřebovali v nebi?
  Toto evangelium musí být kázáno po celém světě jako svědectví všech národů, až přijde konec.
  Je to dnes vaše církev? Pak neočekávejte vytržení, abyste vás zachránili před tím, než budete dělat tato díla.
  Chceš projít buck jako tyhle na U-trubici?
  Říkám, navštívit všechny stránky, které můžete o tomto tématu, pak rozhodnout. Také, když víte, co každý říká,
  můžete je označit za lháře, jejich nevědí pravdu. Budete vědět, kdo má pravdu a kdo se mýlí.
  Všichni máte víru, že vás Ježíš vezme skrze soužení? Nezapomeňte na tuto
  nevěru, ale připravte se, abyste Ježíše používali velký čas. Toto je generace a ti, kteří to čtou,
  mají velké požehnání, takže víte, co dělat. Většina z nich má hlavní chybu.
  Chyběli jediný opravdový křest, takže jim chyběla celá pravda.
  Vysvětlím to na svých webových stránkách, ale do víkendu nemáme moc času. Přeskočte
  co nejrychleji se modlí za tento křest. Nyní, co jméno „člověk“ znamená kromě mužského pohlaví, je splatnost
  postavy nebo úplně vyrostl okamžitě, když začne s vámi toto největší oživení v dějinách. Toto
  je také označováno jako služba Syna Boží nebo chybějící generace, kterou zobrazuji ve své síti.
  Máme nyní rozšířenou práci v Panně od 9/12 = 3/4 rok x 52 týdnů / rok = 39 týdnů normální
  těhotenství. To je důvod, proč Bůh nemůže čekat příliš dlouho, jako jsme v tomto posledním týdnu. Marie byla
  před svatbou těhotná, stejně jako my v Panně. Poznámka hurikány jsou pojmenovány Jose & Marie, ale v
  Hebrejsky, nazvaný Mary & Joseph. Sledujte, jak v těchto dnech tančí v oceánu. Také Maria
  zlikvidovala americké Panenské ostrovy. Další náznak, že to je načasování Panny Panny stejně jako Marie?
  Jsme moudří panny nebo hloupí. Zeptejte se sami sebe. Podívejte se na více detailů než kdokoli jiný.
  http://www.RapReadyRm.org
  21. ZÁŘÍ 2017, 17:17 0Odpovědět
  • WoBuZhiDao

  Pouze jedno slovo: SICK!
  22. ZÁŘÍ 2017, 12:32 HOD 1odpověď
  • Geeper

  „… nebo jsme?“
  Har har.

  To se mi líbí

 10. blbíš napsal:

  Příteli, děje se něco s Vámi? Klídek, to už Holzmann s Janžurkou dávno řešili – viz:

  nemám pravdu?

  To se mi líbí

 11. blbíš napsal:

  Uznávám, že každej má právo na slabší chvilku … ale, příteli, připomínám Vás:
  DVA ODKAZY!!!

  To se mi líbí

 12. jaa napsal:

  No buďto se tu zítra sejdeme nebo ne. Ono totiž při zvýšeném zaprášení luftu a bylo by to hodně vysoko… veškeré netové spojení co jde luftem by hapalo. Nelétaly by létadla, nefungovaly GPS, debily a pod. , Bohužel je to stav, který všem válekchtivým furt uniká. že by nastal stav – před jejich vynalezením. hmm

  To se mi líbí

 13. Rosťa napsal:

  Tak od rána u halúzkovej čekám u okna na ten konec světa a nic neregistruji. Tož včíl nevím. Buď ten konec světa se naší dědiny netýká, nebo se na nás zapomnělo. Ale na mapě jsme, takže k omylu dojít nemohlo. Kerej pitomec to zase řídí? Určitě se zase budou preferovat cajzli v Práglu a na nás lonťáky, až co zbyde. Jak se všeckým. U blbíšů v Sudetech to nebude lepší. Ale možná se mýlím. Třeba přijede přítel blbíš večír z Práglu dom, otočí vypínačem ….. a barák nikde.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   No Rosťo, ještě není konec dne. Tak před 1/2 hoďkou něco nad mraky nad Brnem přelétávalo. Dost dlouho silný dunění. Už jsem to jednou slyšela/68/ takže kdo ví.

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    To nemyslíte ale vážně že ne 😀 ? Tedy tady nad Prahou žádné dunění není. A jak víte, že to bylo nad mraky?

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Protože šedá deka s vodou byla furt a létadla co jdou na přistání v Tuřanech mají úplně jiný zvuk.a jen krátce přeletí.

     To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Když on je problém v tom, že nebylo určeno v kolik hodin a kolik minut dle kterého časového pásma se to počítá. Takže ten Konec světa teď neví, kdy a kde má vlastně začít. Tím je patrně dáno, že neúplná předpověď zachránila Svět.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Včera v 21:30 jsem napsal, že jsem dojednal z pracovních důvodů zrušení konce světa. A tak se nedivte a uvěřte, že mám potřebné kontakty. Je to v pohodě, jediný problém je, že se nemusím o dalším konci světa dovědět a bez intervence, kdo ví jak to dopadne. Všivej svět.

     To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Jsem na chalupě, zprávy z Brna nemám. Ale jak píšete, tak tam to taky nedorazilo. V tom kapitalismu je pěkný binec. To je tak, když se neplánuje. To si tak i konec světa dělá, co ho napadne.

    To se mi líbí

 14. kočka šklíba napsal:

  Tak jsem si jen pro zajímavost zodpověděla asi 150 otázek z teoretické zkoušky k získání zbrojního průkazu. Upozorňuji, že nemám ponětí o tom, co je zbraň A, B……., v životě jsem nečetla žádný zákon o zbraních, nikdy jsem se nezajímala o cokoliv ve spojení se získáním zbrojního průkazu ani se zbraněmi nebo municí, takže mé informace pocházejí jen z toho co jsem kde pochytila na webu nebo podobně. Jistě občas jsem jen tipla. Výsledek : 48,5 % úspěšnost. Z toho usuzuji, že teoretická zkouška opravdu není nijak náročná. Pokud někdo chce získat ZP, jistě že je přece informován například o tom co je zbraň A, B ….(nebo tak nějak..já opravdu nevím 😀 ) a že si nastuduje potřebné předpisy. A také tu kdosi psal o odpovědích a), b), c), d). To není pravda, jsou jen 3 možné odpovědi. Alespoň tedy u testu platném od srpna 2017 myslím. A už vůbec nechápu co to má společného se zvládnutím, vždyt přece stačí ta 1 správná odpověď, tu znát, ostatní jsou přece nepravdivé. Takže ne 511 (nebo kolik) x4, ale když už tak x3, a i to je nesmysl.
  Tož tak 😉 .

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Kupte si bouchačku a je to.
   Hned se budete dívat na problematiku zbraní jiným okem…
   Navíc, bouchačka se může hodit….

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Milý vittto, jednak jí nechci a jednak píši o teoretických otázkách k ZP, takže nechápu co jste tím chtěl říci. Máte něco proti tomu co jsem napsala? Pak napište, jinak je to jen výkřik mimo mísu.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     No dobře no….
     Tak většina těch otázek jsou blbosti, které nebude nikdy nikdo reálně potřebovat.
     Důležitá je samozřejmě především praktická stránka, tedy obsluha a údržba zbraně s ohledem na bezpečnost.
     Jenže když děláte papíry na auto, tak ty otázky jsou také vesměs zbytečné…
     Ale někdo je vymyslel….aso nějaký pschológ….
     A autem se dá zabít, ale nikdo o tom moc (zatím) nemele.
     Oni špatně vyhodnocují ty události.
     Že prý když někomu rupne v kouli, tak může něco střelnou zbraní provést.
     A mají pravdu, ale když někomu rupne v kouli, může to kamkoliv napálit i autem, a to navíc může i bez papírů.
     Auto každému prodají, nikdo papíry vidět nechce, ale u bouchačky se serou.
     Bouchačka okolí neohrožuje o nic více, jak auto, nebo třeba samurajský meč, tím když někdo zaútočí, může to být děsný masakr, nebo stačí nabroušená mačeta atd…
     Jenže bouchačka v kapse…..takovému člověku už je velice nesnadné něco udělat, může se prostě bránit, a když budou mít 2-3 náhodní chodci v kapse bouchačky, tak se dá teoreticky zmařit i útok mačetou nebo i tím autem, bez bouchačky…..to je nemožné.
     Zkuste někde najít nějakou železnou metrovou rouru a bránit se s ní…
     Tak si tak říkám…co je vlastně cílem toho plánovaného odzbrojení?

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      To já s Vámi mohu souhlasit, tedy spíše Vám neodporuji. Já jen chtěla vědět, jak obtížný je test. A podle mého, protože tomu vůbec nerozumím, a přesto jsem dala skoro ze 150 otázek 50 % dobře (ono to tam ukazovalo hned % úspěšnosti, to jsem si nevymyslela), tak předpokládám, že pokud kdokoliv chce ZP, tak pro něho není teoretický test ke ZP nic těžkého. To je tak všechno co jsem tím chtěla říci.

      To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   V době, kdy jsem si ho dělal já, byly čtyři varianty odpovědi.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Já už si to nepamatuju, ale tím jsem si jistý, že to nemůže nikdo udělat, kdyby se stavěl na hlavu, když se nepodívá do knížky.
    Tu jsem si tenkrát půjčil od jednoho myslivce.
    Děsný kraviny…..né všechno, ale tak 80%.
    Důležité je, nemít náboj v hlavni, když nechci střílet a mířit jen tam, kam chci vystřelit a ten cíl bych teda měl vidět.
    A stejně je čas od času nějaký průser, myslivci se střelí mezi sebou….a přitom to nejsou žádní zelenáči, s puškama zacházet umí, tak nevím….
    I mezi vojskem byl průser co chvíli, jak si vzpomínám, ale to byla spíš nekázeň.
    Asi bych zbroják nedával od 18 ale od 21, ale zase, někdo je v 18 celkem OK, a jiný je cvok ještě v 50, takže to také není nějak směrodatné, ten věk.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Jasně že jo. Myslivci jsou speciální kategorie. Neuplyne rok, aby dva-tři někoho nebo se nezastřelili. Někdy je podezírám, že to dělaj z nějaký perverzní tradice. Ale spíš to bude z chlastu.

     To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    No to ne jak tak koukám na Vaše odkazy, ale k té první zbrani A jsem zase tak daleko neměla vidím, bez nějaké přípravy 😀 . A nyní vidím, že otázky jsou různě ohodnoceny, takže asi kdybych si přečetla nějakou literaturu a byla seznámena se zbraní, což tedy jsem nepopsaný list co se týká například nábojů nebo podobných věcí (většinou jsem ani nevěděla co se na mě chce u těchto otázek 😉 ), tak bych to asi dala bez problémů.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     To byste si mohla pořídit sbírku historických zbraní. A protože od pana Jirotky víme, že chladné zbraně, jako třeba řemdihy, přinášejí jenom problémy s domácími zaměstnanci a zloději, tak by to chtělo pořádný kulomet. Třeba tento kousek z roku 1865 by vypadal pěkně naleštěný naprosto dokonale.

     To se mi líbí

 15. jaa napsal:

  Tak Vám nevím. Musím přiznat že mne ČT 24 zklamala. Opravdu jsem čekala, že tam bude od rána furt vysílání z německých voleb a ono NIC. Hmm, jakpak to, co si to kolonie dovoluje? 🙂
  Ale třeba je zachrání jeho výsost Moravec. 😦

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Právě jsem se na televizní Slepici dověděl, že jejich budova stojí na místě původní rasovny. Zanechalo to následky, ten smrad se odtud táhne pořád.

   To se mi líbí

 16. jaa napsal:

  Tak jsem se právě dočetla, že tante makrel – utrpěla vítězství. Čísla jsou mi povědomá, musím se kouknoput na ty naše minulé volby

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Jak tak koukám na průběžný výsledky, Schulz by se mohl a měl oběsit.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Ač-li to nebylo domluvené. Aby byla nějaká alternativa proti makrele. Protože není přípustné, nebo se nehodí aby jedinou alternativou bylo AFD, ono by taky mohlo vyhrát a tak bylo potřeba nápor nesouhlasícíh s makrelou rozředit. Proč by jinak opustil „výnosné místo v ejúnii“? Uvidíme na jakém postě se po tomto „neúspěchu“ usadí a pak budeme vědět kdo němce řídí.

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    Proč? vždyť je to Schulz, ne Pierre Morrel. Teď se Mutti Merkel bude muset dohadovat a trápit se Zelenýma a jejich střeleným programem, zatímco Schulz bude vysmátej dělat velkého šéfa parlamentní opozice, aby to nepadlo na AFD a bude moci pilně a nahlas kritizovat všechno, co v rámci velké koaly dosud pomáhal zavádět.

    To se mi líbí

   • st.hroch napsal:

    Kdepak, toho měli utratit ještě před volbama – byli by na tom dnes nepochybně o trochu líp…:-)

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.