ZBYTKY REGISTER – LIBER V. VENCESLAI.


králův Římských a Českých
Z LET 1361-1480.
SEBRAL A URČIL AUGUST SEDLÁČEK
V PRAZE.
NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ. 1914.

Malý výběr z registrů tedy Desk zemských za období jednoho století našich dějin. Vybíral jsem zápisy, které se mi zdály zajímavě buď z pohledu místa nebo jména. A to i jména, která jsou poněkud netypická pro naše znalosti z dnešní doby.

LIBER V. VENCESLAI.

Červené Vácslavovy .

(1393 – 1396.)

220. f. 50 (1394 , ——- . K. V. zapsav a zastaviv) hrad řečený Karlík (k manství?) připisuje nastavení 200 kop grošů . — Něm . (Čel. 94, č. 182. — Není o tom odnikud známo a kromě této písemnosti a ústního podání přejatého do spisův se hrad tento nikde nepřipomíná.)

221. f. 52? 72? Item hrad Přinda se vším příslušenstvím zapsán a zastaven ve 2000 k.gr. Lat. (kap. XXXIII, 452.) (1394 , ——– . K.V. zastavuje hrad Přindu s panstvím Oldřichovi Zajíci z Hazemburka. Není listu ani výpisu, ale jest jisto, že Zajíc byl od r. 1395 pánem na Přindě. (Lib. conf.) Vepsaní Bořivoje ze Svinař 1394, 30. Jul. (v arch. Frankfurtském) je doloženo, že Kutná Hora, Lichtenburg, Žleby, Přimda a Domažlice budou vydány pánu z Rožmberka, byly tedy ještě v držení králově. Teprve 1. 1396, 10. Aug. zavázal se Oldřich Přimdy postoupiti a list vrátiti, který od krále má.)

226. f. 129 (1395, Maj.? Jun. ? K. V. dává v) manství hrad Kamýk (některému pánu Zajíci z Hazemburka). — Něm. (Čel. 95, č. 186. Kamýk drželi Zajícové od r. 1352 zápisně až přišel na Mikuláše f 1395, 7. Maj. Tuť je možná, že dán pod léno jeho synům totiž Janovi a Mikuláši.)

232. f. 159 (1395, 11. Novb. K. V. dovoluje Zikmundovi Hulerovi, aby zboží své manské) zámek Borssengruen městečko Kanigswart (městečko Zandow), vsi Oberzandow, Meiersgrun, Altwasser, Ulrichsgrun, Hermansgrun, dvůr ve vsi Weissenstein, dvůr ve vsi Tollingen, vsi Glaczgrun, Marquarczgrun, Czeidelweyt (podací ve vsích Fronow a Lobes, dva díly podací ve vsi Lobnycz směnil s Hynčíkem Pluhem za hrad manský Orlík.) — Něm. (Čel. 95, č. 191. Výpis listu v Arch. českém II, 201. Jména vesnic psána tak, jak jsou v majestátu 1392, 21. Mart. ležícím v arch. knížecím v městě Schleiz, slov. Šlovicích.) (Pozn . Možná též, že byl majestát takový, že Hynčíkovi dotčené zboží dáno v manství, ale v reg. zápisů v není o něm zmínky.)

233 . f. 160 (1395). Zámek Kostelec se vším příslušenstvím léno. — Něm . (Čel. 95, č. 192.) (Podle tohoto nedostatečného udání nelze zjistiti, který Kostelec se tu míní; možno tu hádati jen na Černý Kostelec, Kostelec nad Labem a Kostelec nad Sázavou. Poněvadž (1395) tento odumřel po Janovi synu Chvalovu ze Rzavého a dostal se potom Ješkovi proboštovi král. kaple u Všech svátých možná dosti, že byl manský list dán tomuto, avšak jesti zápis, že K. V. a Jan markrabě Braniborský dali povolení. Jindřichovi z Dubé a Gočovi Šofovi hejtmanu Vratislavskému vyplatiti Kostelec n. L. od Endresa Hulera. Obsah tohoto v opisu majestátu 1505, 10. Jun. v arch . Třeboňském a v krátkém výpisu v Arch. českém I, 525.)

234 . f. 162? 167? (1395, Novb.-Decb. List na) manskou ves Olešnici. Lat. (Čel. 95, č. 193, kap. XXXIII, 497, ale tu f. 167. — Může se týkati jen Olešnice u Hostinného, která patřila z části pánů m Hostinským .

244. f. 188 (1396, Febr. – Mart.) K. V. dává) Hendrychovi řečenému Trautenberger hrad Parkstein v manství. — Něm. (Čel. 95, č. 200.)

245. f. 190 (1396, 17. Mart. K. V. dává Hynčínkovi Pflugovi pod léno zámek Kynšperk v Chebském kraji i s úřadem (polesenským v témž kraji, který jest koupen od Nathaftův). — Něm . (Čel. 95, č. 201 List jest v arch. Chebském, obsah jeho je vytištěn v díle J. Gradla Geschichte des Egerlandes na str. 284, též Dr. K. Siegl Die Kataloge des Egerer Stadtarchivs.)

251b. 1394, 4. Novb. Král Vácslav činí Kutnohorským milost, aby silnice, která jde od Kolína do Čáslavě na Malin, šla na Kutnou Horu. D. v Praze (Čelakovský Sb. př. měst. práva II, 853— 854 z potvrzení krále Vladislava, kdež se praví, že ten list jest nalezen registrovaný v registřích- . Vácslava krále Českého německy.)

268.f. 8 p. v. 1398, 12. Jun. K. V. dává Marušce vdově po —- — (jméno vyhnilo) Brodce poručenství nad sirotky pozůstalými. D. v Nur. 1. ——– , 12. června.

287. f. 19 p. v. 1400, 24. April. K. V. zap. Albíkovi doktoru lékařství, bakaláři kan. práva, mistru svob. umění, životnímu svému lékaři za jeho namahavé služby dvě kopy gr. téhodního platu na urboře Kutnohorské do života. D. v Praze 1400 XX. quarta Aprilis. (Zmínka tamže. Srovnej Palacký, Ober Formelbücher II, 159.)

295.f. 22 p. v. 1400, 15. Jun. K .V. dává Zikmundovi bratru svému plnou moc, aby mohl jednati s papežem v Římě (Otištěno u Pelzla II. , č. 166).

311. f. 28 1400, 25. Octb. K. V. zastavi v hrad Žleby Jaroslavovi z Opočna a Janovi synu někdy Štěpána z Opočna a s nímž také 12 k. gr. platu ve vsi Semtěši, slibuje platten zpraviti před každým člověkem. D . v Praze, jak psáno. (Zmínka u Pelzla II , 432.)

323. f. 31 1400 Novb.? Decb.? K. V. ustanovuje Mikuláše biskupa Nazaretského zpovědníka svého proboštem kaplí královských na Křivoklátě, Karlšteině a Horách Kutných, též při dvoře královském, aby kaplani tu sloužili denně, buď král přítomen neb nebuď. D. v Praze. (Zmínka u Pelzla II , 434.)

333.f. 34 p. v. 1401, 7. Febr. K. V. přijímá Břeňka ze Strakonic do své služby a zapisuje mu 200 kop ročního platu z král. komory. D. na Žebráce 1401, 7. února.

337. f. 35 p. v. (1401, 17. Mart.) K. V. potvrzuje nadání oltáře v radnici města Kadaně. (Otištěno v Čelak. C JM . I I , 947.)

338.f. 36 1401 (17. Mart.?) Poznámka, že K. V. dal městu Prachatickému výroční trh na tejden před sv. Jakubem a to 1. 1401, ale týž majestát dán již 1394, 15. Mart. (Viz Čelak. CJM. II , 851, 949.)

340.f. 36. 1401 (m. April) K. V. zap. Maršíkovi purkrabí v Domažlicích (Tausta) 1000 kop gr. na hradě Lopatě a na 60 kopách komorního platu, který měšťané Sušičtí (Schutenhofe) vydávati jsou povinni. D . v Praze. ( Zmínka u Pelzla II , 437 )

385.f. 49 p. v. 1402, 10. Mart. K.V. dovoluje Klatovským clo vybírati. (Otištěno v Čelak. CJM. II , 971.)

391.f. 51 p. v. (1403) 20. Decemb. K.V. odvolává listy dané Hebertovi Šenkovi ze Sejdyna plat na Ústí n. L. a rozkazuje radě Ústecké aby je dávala Petrovi Miličovci (z Miličova) purkrabí Mostskému. D. na Kutných horách leta, jako nahoře 20. prosince. (Otištěno v díle Čelak. CJM. II , 981, též Stadbuch von Aussig.)

426.f. 69 (1400, Jan. ) K. V. slibuje králi Zikmundovi a markrabí Joštovi, kteří naň mocně přišli ve své při s markrabím Prokopem, že jim bude pomáhati, kdyby Prokop nebyl poslušen výroku ————-. (Viz Palackého, Dějiny II , b , 342.)

434. f. 71 p. v. (1400, Aug. – Sept. ? ) K. V. Jošt markrabě Braniborský a Moravský a Prokop markrabě Moravský zapisují se ke spolku. D. v Praze. (Viz Palackého Dějiny IIb ., 349.)

446. f. 76. 1402 c. 18. Febr. K. V. král Zikmund a markrabě Prokop činí tuto smlouvu:

1 . Prokop vydá a postoupí své statky na Moravě; co byl dal v manství, toho manové mají slíbiti králi Vácslavovi a co byl rozzastavoval, to má býti potvrzeno.

2 . Prokop vydá všechno, co má v Čechách mimo hrad Potštein, jenž jest Jaroslavovi z Opočna v 1000 kopách zastaven, a Albrechtice, jež má míti Jan Krušina do živnosti.

3. Proti tomu má míti Prokop zemi Svídnickou a Javorskou, může zastavená zboží vyvazovati, zejména hrad Sobotku v 600 k. zastavený.

4. Kladsko, Frankštein a opravu na Broumově a Polici má Prokop držeti v 10. 000 kop. a kdyby zemřel a dědicům by se 10. 000 kop zaplatilo, mají Kladsko, Svídnicko a Javorsko na krále spadnouti.

Následují rozličné výminky, ku př. kdyby se Prokop oženil a měl děti. Celkov zápis 50.000 K. Svědkové Vácslav patr. Antioch. a kancléř, Olbram arcibiskup a mnozí zemští páni. D. v Praze (Výňatek v díle Grünhagen, Markgraf, Lehns- u. Besitz – Urkunden Schlesiens I, 526. — Sro v. Palackého Dějiny II b. 360. Obsah této smlouvy jest též obsažen v listu poselacím Zikmundově (1402, 28. Febr.) otištěném v knize CDM. XIII, 173.)

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na ZBYTKY REGISTER – LIBER V. VENCESLAI.

  1. Bavor V. napsal:

    Dřív Itálie okupovala kus Afriky. Dnes je tomu naopak🏃🏿🏊🏿👩🏿👨🏿🤳🏿

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.