LZE KATOLICTVÍ SPOJITI HUSITSTVÍM?


Karel Hanf

Úvahy o českém církevnictví.
Historické podklady.
Vyšlo v únoru 1936  jako třetí svazek knihovničky časových otázek „Pochodeň“, kterou rediguje a vydává knihkupec Emil Hanf, nakladatel v Praze XII., Polská 54 a vytiskla ji knihtiskárna „Grafia“ v Železném Brodě.

 

Další výběr z knihy. Ale než začnu, rád bych vyzval k toleranci obě skupiny diskutujících. Tedy ani militantní katolictví, ani militantní ateizmus. Je třeba si uvědomit, že dva tisíce let (drobné nepočítám) je křesťanství součástí kultury našeho tzv. civilizovaného  světa. A že nebyli jen Ignácové z Loyoly a Koniášové, ale, pokud se budu zabývat jen našimi zeměmi, tak třeba Bernard Bolzano, Bohuslav Balbín, Prokop Diviš, či modrý abbé Josef Dobrovský. A podobných by se v celé Evropě našlo mnoho. Takže ať se to komu líbí nebo ne, křesťanství a jeho odkaz máme v sobě zakódovaný, je to součást nejen naší kultury, ale kultury Evropy a Nového Světa.   

 1. JAN HUS.

Český národ bral své křesťanství vážněji, než národové románští. Snad spory, o nichž jsme se zmínili, zostřily jeho zrak, snad slovanská povaha jinak zrcadlila činy a život římské hierarchie, aneb konečně nedávné takřka přimknutí k víře horlivěji dávalo prožívati Kristovo učení, než třikrát tak stará prakse římská. Řím, který měl za sebou již 1400 let církevnické prakse a hodně sesvětštil, jinak díval se na události pro něj všední a téměř každodenní, než „barbarský“ opravdovější lid, jehož příslušnost k církvi trvala teprve 500 let. A tak vytvořila se v Čechách nálada, která čekala jen na vůdčí slovo, aby propukla v otevřený odboj. Toto vůdčí slovo promluvil M. Jan Hus. M. Jan Hus usiloval o reformy ve smyslu církve prvotní. Vystupoval proti všemu, co zavedlo papežství k rozmnožení moci a bohatství, čím porušilo mravnost křesťanskou, jaká panovala v prvních dobách křesťanství. Ve věcech víry samé nepřišlo mu však na mysl, hlásati nějaké změny, nebo dokonce odtrhnouti se od církve. Chtěl zůstati věrným synem církve, ale církve mravně očištěné a vrátivší se k životu prvních dob křesťanských. Víme, že Hus byl v Kostnici r. 1415 koncilem tam sněmujícím odsouzen a jak o kacíř upálen. Ze spisů jeho vybráno 30 „bludů“ , které usvědčily jej z kacířství. Zkoumáme-li ty to poklesky Husovy střízlivě, není mezi nimi ničeho, co by odporovalo katolickému nazírání dob prvokřesťanských. Ovšem dle římských církevních názorů, vyvinuvších se během pozdějších staletí, zvláště, že nechtěl podvoliti se prostě autoritě papežově a koncilu, Hus kacířem byl. Svému národu byl však a jest světcem a mučedníkem, zemřelť jest za očistu víry a církve.

Smrt na kostnické hranici znemožnila další vývoj Husův. Nemůžeme dnes tvrditi, kam by byl Hus dospěl, kdyby byl dále žil. Výroky a spisy jeho nepodávají nám ucelený obraz nějakého nového učení, ani nějaký pevný základ nové víry. A ta to nehotovost je příčinou, že kdekdo a kdejaká církev může dovolávati se Husa a přivlastňovati si ho. Protestanté, církev československá, nevěrci dovolávají se Husa právě tak, jako politické strany vidí v něm průkopníka svobody a odboje. Ba i náboženské společnosti cizozemské, jakmile chtějí zakotviti v Československu, přimykají se k Husovi a vystupují jeho jménem.

Mrtvý nemůže se brániti. Ale bezesporně znesvěcuje se jeho památka a význam jeho poklesává tím to chaosem. Především měli by všichni, kteří se jím ohánějí, míti na paměti, že byl hluboce věřícím katolickým křesťanem, který šel na soud církevního shromáždění, aby tam prokázal svou katolickou pravověrnost. To, co se o něm dnes vykládá, jakoby mu bylo šlo o průlom do církevní autority, o svobodu svědomí, o nekatolický výklad písma svatého a pod., jsou dodatečné posudky, vyplývající z pozdějších teprvé myšlénkových proudů.

UTRAKVISTÉ ČI KALIŠNÍCI V DOBĚ 1419—1517.

Po smrti Husově v daleké cizině, propukly v jeho vlasti náboženské bouře, které trvaly celých 15 let. Namířeny byly zprvu proti nehodnému kněžstvu a klášterům, jimž přičítána vina na smrti Husově, pak proti panstvu, souhlasícímu s postupem římské kurie, a konečně vzrostly ve války s křižáky, kteří vysláni byli papeži a císařem Zikmundem na zdolání české vzpoury. V této pohnuté době tvořilo se v Čechách nové, reformované křesťanství. Mluvíme obyčejně o dvou jeho směrech: byla tu t.zv. mírnější strana pražská a radikální Táborité.

Strana pražská opírala se o autoritu pražské university, byla tudíž usměrněnější a rozvážnější, kdežto ve straně táborské rozhodovalo nižší kněžstvo, podlehnuvší různým vlivům a směrům, domácím i cizím. Po bitvě lipanské, v níž Táborité byli zničeni, nabyla vrchu strana pražská a stala se nositelkou a představitelkou českého náboženského hnutí reformního. Příslušníci tohoto hnutí zvali se utrakvisty, t. j. přijímající pod obojí způsobou, či kališníky, poněvadž přijímali i krev Páně, z kalicha.

Nesmíme si však představovati, že by byla tehdy povstala v Čechách nová církev, jak se to stává dnes, když tvoří se odchylné nějaké náboženské hnutí. Utrakvisté pokládali se i nadále za členy jediné církve katolické, ba za členy lepší, než ostatní příslušníci a bojovali ze všech sil o to, aby byli uznáváni za pravé a hodné syny té to církve. S jejich pravověrným smýšlením se nesnášelo vystoupiti z církve, všeobecné či katolické, a založiti novou církev. Toho odvážila se teprvé doba pozdější. Úsilí utrakvistů o uznání bylo také korunováno úspěchem.

Sněm basilejský přistoupil v létech 1431-36 na 4 pražské artikule, kteréž obsahovaly zhruba požadavky českého hnutí náboženského, a prohlásil utrakvisty za pravé syny církve. Tato ujednání nazýváme kompaktáty. Ač se hlásila většina národa k utrakvistům, byli v zemích českých i vyznavači přijímání pod jednou způsobou, Češi a všichni Němci. Zvali se katolíky, na rozdíl od utrakvistů , ač toto označení nevyjadřovalo jasně rozdíl obou vyznání, poněvadž i utrakvisté byli katolíky. Byly pak v českých zemích farní obce, kde přijímalo se pod obojí, jiné obce, kde přijímalo se pod jednou, ale i obce, kde podávala se nejsv. svátost oltářní obojím způsobem dle přání přijímajícího. Pravdou je, že kněžstvo bylo spravováno každé zvlášť svou konsistoří a svým administrátorem, ale pražský arcibiskup měl být toliko jeden pro obě vyznání. Tak aspoň zněla ujednání koncilu basilejského. Měl se jím státi utrakvista Jan Rokycana, zvolený českým sněmem za arcibiskupa, jehož však neschválili papežové, ponechávajíce raději arcibiskupský stolec pražský neobsazený.

Nicméně je doba Rokycanova správcování nejúspěšnějším obdobím české reformace. Hnutí utrakvistické vybudováno v samostatné těleso, upevněno věroučně i co do obřadů a mohlo se státi organisačním základem lidové katolické církve českého ražení, až by nastala úplná roztržka s římskou církví.
Tuto roztržku přivodila papežská kurie r. 1462, zrušivši kompaktáta. To byl sice nežádaný, ale osudově nutný okamžik, kdy měli se utrakvisté ustaviti jako sam statná, od Říma neodvislá církev. Byla by tu bývala vznikla katolická církev neřímsk á dle ideálu Husova a vzoru církve prvotní, podobná četným jiným církvím na východě.
Že se tak nestalo, na tom vinu nesou snad poměry politické, snad neodhodlanost (závazky) krále Jiřího i samého Rokycany. Jejich snaha upjata byla na opětné uznání kompaktát, rázný čin odluky, jako by stál mimo každou úvahu.

Od roku 1462 sto jí česká církev podobojí mimo Řím v těžkém, nerovném zápase s papežstvím. Nejcitelněji poškozoval Řím církev podobojí tím, že zakázal světiti pro ni kněze. Církev totiž nevybudovala si své kněžské hierarchie a neměla svých biskupů, kteří by neodvislé od Řím a světili nové biskupy a kněze. Nastával nedostatek kněží a upadal církevní život. Dřívější horlivosti ubývalo a znechucení zmocňovalo se členů církve.

Řím domníval se, že česká církev sama zanikne a lid vrátí se do lůna římské církve.
A však stalo se něco neočekávaného. Roku 1517 vystoupil v Německu nový horlitel pro očistu církve, augustiniánský mnich M. Luther, který odvážil se činu, kterého se hrozili čeští utrakvisté: úplné, vědomé roztržky s Římem a založení nové církve bez svěceného kněžstva, s novým výkladem nauky Kristovy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

58 reakcí na LZE KATOLICTVÍ SPOJITI HUSITSTVÍM?

 1. Laco G. Mlynář napsal:

  Jan Pavel II. prý pravil Halíkovi před návštěvou ČSFR. „A co uděláte s TÍM Husem?“
  Jan Pavel II. sice prohlásil Jana Husa za potrestaného krutým způsobem a usilujícího o nápravu v církvi, ale pro církev katolickou zůstal i nadále kacířem, prohlásit jej za reformátora církve si troufnout nemohl.
  Zvlášť nepřijatelné bylo pro koncil tehdy i dnes pro Vatikán učení Husa ve věci hříšně se chovajících světských i duchovních elit a učení o predestinaci. Celkem je to pochopitelné zvlášť ve středověku. Každopádně asi i dnes by málokdo přistoupil na zásadu, že rozhodnutí politiků, kteří žijí v hříchu není platné (dtto policistů, soudců atd.). Mistr Jan Hus posunul vlastně svůj spor do oblasti mimo pozemský svět a tak se jeho učení dostalo tam, kde o něm nemohl rozhodnout pozemský koncil.
  Samotné pražské artikuly, jako konečný hmatatelný zisk husitů se nejeví kromě bodu 3., týkajícího se majetku církve, až tak radikální z dnešního pohledu. Dnešní člověk by řekl, o co se to vlastně tak hádali? Kromě vodu 3. artikulů, tomu stále všichni dobře rozumí.

  1. Svobodné kázání Slova Božího
  2. Přijímání podobojí pro všechny
  3. Odnětí světského majetku církvi
  4. Trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení

  Celé husitské hnutí bylo přelomovou dobou, po které už nikdy nebyla katolická církev vnímána velkou částí národa jako garant zastávající se jeho zájmů a to až dodnes. Na rozdíl od Poláků a polské katolické církve například.
  Husitskou revoluci lze zařadit do Cimrmanova seznamu Našich velkých proher. Jako u řady dalších šlo o politiku bez dostatečné zahraniční podpory, která nemohla skončit pro osamocený národ uprostřed Evropy dobře. V tom spočívá její poučení pro naši politiku dodnes. Přání Wojtyly udělat „S TÍM Husem něco“ se dosud nesplnilo a asi už nikdy nesplní.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Právě prot mne zaujalo tohle povídání natolik, že jsem to na tenhle den musel dát. Má to něco do sebe i do dneška. Ne každý, kdo usiluje o reformu nějakého zlého postupu musí být nutně na jiné straně. To si tak vykádají jen zabedněnci

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Kompaktáta byla slavnostně vyhlášená v Jihlavě na náměstí a pak se sloužila slavnostní mše u Jakuba… které měla zajímavou dohru která jakoby předznamenala další – podjednou v hlavní chrámové lodi – podobojí v boční kapli (inu Iglau byla protihusitská a i Žižka se ji raději vyhnul) – sloužilo se sloužilo – začalo se druhým spílat až následně došlo na ruční domluvu… takže mše skončila coby hospodská rvačka.

    To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Laco, s touto Vašou pasážou:
   „Husitskou revoluci lze zařadit do Cimrmanova seznamu Našich velkých proher. Jako u řady dalších šlo o politiku bez dostatečné zahraniční podpory, která nemohla skončit pro osamocený národ uprostřed Evropy dobře. V tom spočívá její poučení pro naši politiku dodnes.“
   zásadne nesúhlasím.
   Husitská revolúcia vôbec nebola prehrou, naopak. Dodala Češstvu toľko sebavedomia, že bez nej by sa zrejme už dávno rozplynulo v Ríši. Nesúhlasím ani s tým, že príčinou ústupu od pôvodného postoja (schválne nepíšem porážky) bola nedostatočná podpora zo zahraničia. Príčinou boli vnútorné roztržky, nedostatok vzájomnej lojality a súdržnosti, možno práve snaha „umierneného krídla“ o nejaké kompromisné uzmierenie so zahraničím. Veď aj vojensky sa husiti zničili navzájom pri Lipanoch.
   Keby sa Česi dokázali historicky poučiť z husitstva, možno by inak dopadli aj roky 1938 a 1968.

   A ešte raz z inej strany. Radikálne a „kacírske“ myšlienky nikdy nenájdu dostatočnú oporu v zahraničí. Človek (a národ) sa môže rozhodnúť byť sám sebou a potom musí počítať aj s nejakými ranami osudu, alebo len preto, aby neprehrával sa stane večným „přizdisráčem“.

   To se mi líbí

   • poznamkovnik napsal:

    No pro mne tak trochu překvapivě, i když zcela logicky, zahraniční podporu hledali, bohužel jim jak je to obvyklé nepřály historické okolnosti…

    »Z oslavného života konstantinopolského církevního činitele z počátků 15. století, igumena kláštera Pantokrator v Konstantinopoli Makaria Makrise, který byl vydán v roce 1986, víme, že první poselství vybraných představitelů českých husitů přišlo do Konstantinopole už někdy v letech 1426–1429 a nikoliv až v roce 1452, jak se dosud soudilo. Členy poselství prý byli čelní představitelé českých husitů, kteří nechtěli zůstat dlouho vzdáleni z Čech, proto byzantský císař Ióannés VIII. svolal pouze místní koncil, aby projednal teze předložené husity k diskusi. Část jednání se měla týkat sporných bodů učení o obrazech. … Makariův životopisec … tvrdí, že Makarios Čechy málem přesvědčil, takže byli téměř ochotni stát se „částí ortodoxní církve“. I když se tak nestalo, vrátili prý se Češi domů, aby tu se svými krajany dále jednali o řeckých stanoviscích.«

    http://www.orthodoxia.cz/dejiny/husite-v-konstantinopoli.htm

    Vypadá to že to je tak trochu opomíjená stránka, no do roku 1989 asi bylo nevhodné upomínat kontakty se zpátečnickou Pravoslavnou (Orthodoxní) církví, bylo potřeba využít tu revolučnost, no dnes zas radši nebudeme připomínat naše historické kontakty s Východem vůbec;-)

    Líbí se 1 osoba

    • Bavor V. napsal:

     O podobných kontaktech se zmiňoval i B.Janda v jedné z kapitol knihy „Co daly naš země…“ https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2017/03/31/co-daly-nase-zeme-evrope-a-lidstvu-7/

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Napadlo vás někdy, že kdyby se Čechy staly ..řekněme nadstandartním spojencem Byzance, že by tato nemusela padnout do rukou Turkům, což by změnilo zásadním způsobem osud světa?
     Římští křesťané se na pomoc Cařihradu dost vykašlali, ale nemyslím si, že by bránili vojenské pomoci z Čech, už proto, že by se jim to politicky hodilo, alespoň zdánlivě.
     Vojenská česká pomoc mohla být tou dobou velice účinná, české vojsko bylo moderní a dobře obeznámené především s palnými zbraněmi.
     Porážka Turků k Konstantinopole by pak nejem změnila svět, ale především českou historii.

     To se mi líbí

   • Laco G. Mlynář napsal:

    Navajo, ano Češi si nesou odkaz Mistra Jana Husa i Jana Žižku v historické paměti, o tom žádná. Ale to, jak bylo provedeno radikální husitství, nebo převrat před Bílou horou, nebo druhá polovina 30. let minulého století, nebo rok 1968, nebylo nic kdovíjak rozumného. Radikální husité byli obrazoborci, což je pro mne první mínus. Neradikálním šlo zase především o majetky katolické církve. Přece ty 4 artikuly nejsou ideologicky nic převratného, tedy kromě toho požadavku na zabavení majetků církve.
    A tak to poučení pro Čechy, že bez mezinárodní podpory je ohrožena existence národa platí. To není žádné přizdisráčství, to je realita posledních 1200 let naší historie.

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Laco, to poučenie vidím práve v niečom inom. Je to vzájomná lojalita národa – to predovšetkým. Potom môže byť aj medzinárodná podpora. Opačne to nefunguje.
     Aby som nebol moc akademický – zoberte si na porovnanie Švajčiarsko. Švajčiari si svoju nezávislosť aj neutralitu vyvzdorovali a nemali to medzi Nemeckom a Francúzskom o nič ľahšie, ako Česi.
     So Švajčiarskom vidím viacero paralel – aj významná vojenská reputácia, aj reformácia cirkvi (Kalvín), aj tie vnútorné rozpory – ktoré ale Švajčiari dokázali prekonať.
     Existenciu národa neohrozuje ani tak absencia zahraničnej podpory – práve naopak – najväčšie ohrozenie je, keď si určitá časť národa pozýva zahraničie, aby mu pomohlo riešiť spory s inou časťou toho istého národa. Toto je tá najväčšia tragédia – aj 1938, aj 1968, vlastne aj Bielej hory.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Navaja má pravdu. A také proto sem dávám všechny ty kapitoly z různých starších knih, abych se snažil nějak povzbuzovat to národní vědomí. A je pravda, že vždy záleží i na tom, kolik síly bude mít Štěpán Páleč a kolik Mistr a Jan Mistr Jeroným. Tedy jak odstavíme Halíky a Kocáby

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Díky, potešilo ma, že ste presne pochopili, čo som tým myslel. To je to, čo dnes robia „slniečkári“. Využívajú podporu zahraničia na to, aby eliminovali extrémistov a xenofóbov – prakticky časť vlastného národa.

       To se mi líbí

      • Laco G. Mlynář napsal:

       Bavore, snad nepochybujete, že jsem český patriot? A sluníčkářské multi nemusím. U nás v rodině platí tato tradice velmi dlouho. Například děda, který v bitvě u Zborova, jako legionář zajal svého bratra, takže byl mezi prvními 3.000, ale vrátil se mezi posledními z Vladivostoku až v roce 1920, kdy už byly trafiky za odboj rozebrány. Masarykovec až do konce, původem z velmi chudých poměrů, který si od deseti let musel vydělávat na živobytí a při práci si četl Jiráskovy romány, takže potom logicky byl členem 1. střeleckého pluku Mistra Jana z Husi. Tady má Navaja pravdu. Bez husitské tradice by nebyly legie a bez zejména ruských legií I. republika.
       Děda si zažil i ústup z Mukačeva v jednotkách SOS a trauma okupace.
       To všechno ale neznamená, že takové vnímání historie je zárukou národní bezpečnosti. Stačí nesprávná diplomacie a národní semknutí mnoho nezmůže.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Laco, to nemá s pochybnostmi o vás nic společného. Ale nesouhlasím s postojem proher. Pořád věřím v Palackého Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Takže jde stále jen o to, abychom dokázali ve všech výhrách hledat inspiraci. Ne v prohrách. To, že se musíme ohlížet na své okolí neznamená, že mu musíme lézt kamsi. Někdy je dobrý tribut, někdy vycenit zuby. Ale berte to tak, že my Země Koruny České jsme na stejném území a ve stejném stavu přes tisíc roků. Třeba Německo existuje necelých dvěstě. Do té doby to bylo hejno navzájem rozhádaných státečků a Bavorsko. Takže máme z čeho čerpat. Jen je třeba to čerpání podporovat.

        To se mi líbí

     • Laco G. Mlynář napsal:

      Navajo, neznám detailně historii Švýcarska, ale řekl bych, že svoji nezávislost si zejména v minulém století vybudovalo na finančním a diplomatickém sektoru uprostřed Evropy. Bylo potřeba, aby tu byla nějaká malá země, kde by probíhaly podivné finanční transakce a ještě podivnější diplomatická jednání. Ale postupně význam Švýcarska, ale třeba i Lichtenštejnska končí a potom jim nezbude nic jiného, než se mezinárodně zabezpečit jinak. No a ono se to dobře vládne, když díky šmé transakcím máte oproti okolí násobně vyšší životní standard, tam revoluce nehrozí. A kdo vás brání? No všichni, kdo mají v bankách své černé i bílé peníze. Chytrá politika, ale jen pro někoho. Rozhodně ne pro chudé, jako Česko.

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Laco, nezávislosť Švajčiarska začala asi v čase, keď na bojovom poli padol kráľ železný a zlatý Přemysl Otakar II. Švajčiarske kantóny bojovali proti Habsburgom i Francúzom tvrdo za svoju nezávislosť a ich nezávislosť potvrdil Vestfálsky mier po 30-ročnej vojne, teda v čase, keď Čechy svoju nezávislosť stratili. Švajčiarsko neodolalo Napoleonovi, ktorý si tam dosadil bábkovú vládu, ale to v konečnom dôsledku bola len epizóda.
       Takže keď píšete „zejména v minulém století“, tak to už mali Švajčiari dávno „vymalováno“.
       Švajčiarsko by asi neodolalo Hitlerovi, keby ho chcel pripojiť k ríši, ale o to pri malých národoch vôbec nejde. Mal som to šťastie s niektorými Švajčiarmi obchodovať a bol som tam. Švajčiari hlavne nemajú žiadny problém zo svojej malosti a z veľkých susedov a majú gule žiť si po svojom. Kašlú na to, že ich politický systém vo svete nemá obdobu. Po nikom sa neopičia a funguje im to.
       To u nás a v Čechách som vždy na novátorský nápad počúval ako prvú námietku: „A kde ste to videli? To nikto na svete takto nerobí.“

       To se mi líbí

       • Laco G. Mlynář napsal:

        Proč tedy Vilém, ani Hitler podle Vás neanektovali Švýcarsko?

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Toto Vám vyčerpávajúco a komplexne nezodpoviem, no vidím minimálne dva faktory:
        1. Švajčiarska obranná stratégia je založená na tom (a z tohto by sme si mali vziať vzor), aby náklady a straty útočníka výrazne prevyšovali potenciálne možné zisky. Z tohto pohľadu by útok bol čistá strata, Hitler si mohol Švajčiarsko podriadiť po vojne hospodársky abolo by to bez strát.
        2. Švajčiarsko bolo dôsledne neutrálne, teda Nemecku nijako neškodilo a neprekážalo, dokonca neprijímalo utečencov – Židov. Na tejto strane Hitlera netlačila topánka. Keby sa Švajčiarsko orientovalo na alianciu s Francúzskom a Britániou, tak by ho invázia neminula.

        To se mi líbí

       • Laco G. Mlynář napsal:

        Čistá ztráta, když tam byly banky plné zlata? A ještě ten Vilém?

        To se mi líbí

       • Laco G. Mlynář napsal:

        Jak si Švýcarsko zařídilo bezpečnost za II. války? Kolaborací s Němeskem, viz. cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko_za_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Práve som sa Vám chystal napísať, že dobrá tretina toho zlata v švajčiarskych bankách bola Nemecká. Takže už sa začína črtať tá „čistá strata“. Nemecko by prišlo o určité výhody, ktoré Švajčiarsko vytvorilo.
        To vyjadrenie „kolaborácia s Nemeckom“ – to je tendenčné hodnotenie zo strany nepriateľov Nemecka. Švajčiarsko muselo spolupracovať, muselo obchodovať, mnoho vecí potrebovalo doviezť zvonku.
        Švajčiari mali vlastnú stratégiu ako prežiť svetovú vojnu – nezávisle a neutrálne – tá stratégia bola úspešná.

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        K tej kolaborácii ma napadlo ešte toto: v dôsledku kolaborácie niektorých Švajčiarov prežili ostatní Švajčiari v pokoji vojnu. No kolaborovali aj niektorí naši a v dôsledku ich kolaborácie mali ostatní naši po celú vojnu zo života peklo.

        To se mi líbí

 2. Slim napsal:

  OT M. Jan promine

  Blonďák provozuje brinkmanship
  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/442771-usa-jsou-pripraveny-na-boj-s-kldr.html
  Při jeho snížené příčetnosti mě to zneklidňuje

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Chomsky má taky osypky. Nebezpečný začátek července

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Trumpovi se to sype pod rukama. Viz DNEŠNÍ tisk:
    Ve městě, které bylo kdysi symbolem mafie, se nedaří zastavit stupňující se válku gangů.
    Článek
    Stovka lidí se podle policie stala obětí střelby během svátečních oslav 4. července v americkém Chicagu.
    Město, sužované krvavými spory gangů a vlnou pouliční kriminality, prožilo jeden z nejtragičtějších svátků ve své historii. Nejméně patnáct lidí bylo zastřeleno, bezmála devět desítek pak utrpělo při přestřelkách vážná zranění.
    Úřady v Chicagu poslaly přes víkend, rámovaný Dnem nezávislosti, do ulic přes tisíc policistů. Nebezpečnou situaci ve městě už začal řešit i prezident Donald Trump, který chce posílit aktivity federálních bezpečnostních agentur v oblasti.

    Obvyklé řešení a zastření vlastních vnitřních problémů se musí zastřít něčím velkým v cizině. Clinton by mohl vyprávět. Ale stále jsou USA nejsilnějším světovým hráčem. Tak silným, že jen RF a ČLR se jim mohou úspěšně bránit. Zaútočit nemohou. A tak čas světových hodin je jen pár vteřin před dvanáctou.

    To se mi líbí

    • Asfalt napsal:

     🙂 Nemyslím, že jde o zastírání vnitřních problémů. K tomu by stačilo, aby CNN mlčela a ČTK tak neměla odkud opisovat. Vyhrocení situace s KLDR má příčinu jinou. Ta je následující: USA s Jižní Koreou vypustila vojenskou raktetu. Druhý den KLDR otestovala svoji raketu. Americká raketa je „dobrem“, raketa KLDR „velmi špatná věc“ (Trump). Jedni tedy vypouštět rakety mohou, jiní nesmí. O tom, kdo smí a kdo nesmí, rozhodují „vyjímečné“ (Obama) USA povoláné kroutit rukama jiným. Další podrobnosti této ideologie se dovíte v Mein Kampfu. Ano, Hitlerovi k vyvolání světové katastrofy stačilo udělat jen malý zlomek toho, co dnes už mají na svědomí ultrapravicově extremistické, čemuž se dříve říkalo fašistické, dnes jen exceptionalistické (American exceptionalism) USA.

     To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Máte pravdu, ale dotýkáte je jen maličké části velkého problému. Podle tohoto schématu velkou válku zapříčinil Gavrilo Princip tím, že se trefil do arcivévody.
      Podobný stav je tu desítky let, změnil se president USA, který je nepředvídatelný. Snad nezaútočí především z důvodu, že neví co pak. Stovky milionů mrtvých a dvě zničené země na hranici RF a ČLR není dobrá myšlenka. „Bouchnout“ by to mohlo i jinde a na to USA a NATO nejsou připraveny.
      Jenže, když chodíte na hraně je to riskantní, vliv náhody prudce stoupá. I hejno husí může být považováno za roj raket. A ty jsou proklatě blízko díky mírové politice NATO.

      To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       Já o duhé světové, Vy o první 🙂
       Ano, máte pravdu, děje se odehrávají v kombinaci determinovaných a náhodných skutečností. Ano, máte pravdu, děje se odehrávají v podmínkách, které jim musí odpovídat.
       Ale společenské jevy mají svou objektivní a subjektivní stránku. Tou je mimo jiné i vnímání světa v brýlích ideologie, které rozhodne o vědomé či nevědomé vůli spouštějící katastrofu. Objektivní podmínky moc nezměníme. Ty subjektivní faktory jsou na naší vůli závislé a tou ovlivnitelné, proto bychom jim měli věnovat pozornost. Myslím, že pokud by byl jiný subjektivní faktor na straně USA, který já vidím jako obdobný fašismu,, diskutované problémy vůbec neřešíme. Obdobný vliv vidím i u 2. světové. Ano, počátek první světové asi nebyl tak ideologický a o to více nevědomý.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Asfalte
        v jednom se mýlíte. První Světová nebyla nevědomá. V patřičné výroční dny tu budou dva články a dva pohledy současníků (a tedy účastníků). Bude to na sv.Annu a na Mým národům.

        To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Baví mě, jak si Asfalt nikdy nezapomene picnout si po Obamovi. Když si myslí, že je vhodná příležitost. Ve skutečnosti teorie amerického EXCEPCIONALISMU je daleko starší a Obamovi bylo právě vyčítáno, že jí zanedbává a není dost vlastenecký. 🙂

      https://en.wikipedia.org/wiki/American_exceptionalism

      To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       Ale jo, picám si po Obamovi 🙂 Ale fakt ani tak moc nejde o Obamu jako takového bez ohledu na to, jak mohutné a jak staré americké kořeny ultravicové ideologie v USA jsou či jak ji budeme nazývat. Obama je jen ten, kdo to řekl na plnou hubu, je dobře známý, propagandou opěvovaný a dobře se tak cituje. Nemám ho rád, ale pokud si myslíte, že v souvislosti s ním mluvím o osobních anemozitách (kterým dávám průchod vždy, když „si myslím, že je příležitost“ .) ), pak mi křivdíte.

       To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       „Ta wikina“, tj. americká vyjímečnost, v podání Mein Kampf zde https://www.odaha.com/tomas-odaha/filozofie/adolf-hitler/mein-kampf/11-narod-rasa :
       Není tedy náhodou, že první kultury povstaly tam, kde se Árijec setkal s podřadnými národy, které si podmanil a podvolil své vůli. Staly se pak prvním technickým nástrojem ve službách budoucích kultur. Tím byla cesta, kterou se Árijec musel vydat jasně vytyčena. Jako porobitel si podmanil podřadné národy a řídil pak svými povely jejich praktickou činnost pro své cíle. Tím, že je přivedl k užitečné, i když mnohdy tvrdé práci, šetřil nejenom jejich životy, nýbrž jim dokonce připravil úděl, který byl mnohem lepší, než jejich bývalá takzvaná „svoboda“.

       Snad netřeba připomínat, že titul podmaňování nadřazeným jménem „dobra“, kterým je dnes „svoboda a demokracie“, zatímco za Hitlera „užitečná práce“, na podstatě věci nic nemění. V čem se, Slime, tedy Obama (a samozřejmě další) liší od Hitlera? Jistě, rozdíly se najdou, ale shody jsou takového charakteru, že nelze neupozňovat, zvlášť v historické situaci, kdy i Vy sám mluvíte o obavách (a znovu opakuji, nejde o Obamu jako osobu).

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Ani jsem nevěděl, když jsem sem ten odkaz dával, že je tak obšírný (ten anglický). A že se sem na dnešní den dokonce i trošku hodí.
       Dočteme se tam o protestantismu a puritánských kořenech té představy (zvlášť nebezpečně rezonujících u polopříčetných evangelikálů, jako byl W. Bush. A naopak neškodné u lidí jako byl Obama, který byl faktický (nepřiznaný ovšem) ateista). I slovo predestinace, které tu dnes použil Laco v souvislosti s Husem, tam čteme.

       A taky, že nedostatek víry v americkou „jedinečnost“ vytýkal v kampani Obamovi McCain. To už si ani nepamatuju, vím jenom že to radil proti němu použít Karl Rove.

       To se mi líbí

 3. Asfalt napsal:

  Křesťanství je náboženský směr, který se vydělil z judaismu v době starověkého antisemitismu – byl součástí antijudaismu (středověké ani Hitlerovy anemozity nebyly prvními – tato periodicita mi přijde zajímavá). Původní židovská víra tak dostala nový subjekt a rozšířila se díky prostoru, který poskytovalo římské impéium, byť v tomto prostoru byli křesťané zpočátku diskriminováni a pronásledováni.
  Brzo se křesťanství stalo nositelem politických ideí, zpočátku těch, které o několik staletí později znovu hlásali husité. V těchto dobách politicky levicových myšlenek křesťanství byli příslušní křesťané pronásledování – jak v Římě, tak v husitské době. K uznání a uznávání křesťanstí dochází až po té, co nese pravicovou politickou orientaci.
  Pokud tedy chceme řešit Bavorovo dilema, pak je třeba oddělit politické křesťanství (a islámismus opravdu není jediný, kdo má politické ambice) od víry samotné. Hus byl věřící, v tomto pohledu nestál na jiné straně barikády proti církvi, ale byl zcela jinde v politickém aspektu křesťanství, což tehdejší přísně autoritativní režim vyřešil známým způsobem.
  Formálně svůj politický vliv ztrácí křesťanství s novověkem, ale víme, že nový režim novověku, t.j. kapitalismus, je režim řízený penězi, nikoliv formálním (veřejně priznaným) vlivem a Vatikán patří k nejbohatším subjektům světa. Podpora protisocialistického, tj. opět protilevicového, disidentu není tajemstvím.
  Ano, křesťanství je součástí naší kultury, ale civilizační pokrok západní Evropy oproti barbarům (a my tekrát byli těmi barbary) nebyl dán křesťanstvím, ale civilizační úrovní Říma. Ta předurčila rozdíl mezi východem a západem Evropy na mnoho staletí dopředu i po zániku Říma. Křesťanství i islám (po rozpadu Říma se část Evropy stala součástí islámského kalifátu) spíše vidím jako klacky pod nohy této civilizace.

  PS:
  Pravice a levice jako politické síly v parlamentech známe sice až po pádu Bastily, ale pravolevá paradigmata jsou tu dávno předtím. To jen poznámka, pokud by někdo namítal, že jsem něco nepřiměřené politicky „zpravolevil“.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Moc pěkně jste to napsal. Ano začátky křesťanství byly spíše levicové, ono i nyní je, zejména v Jižní Americe, tedy na úrovni kněží v některých oblastech, levicové. Ale církev, křesťanská, jako taková, je už dávno, mnoho století, pravicově orientovaná. A nyní se o tom denně přesvědčujeme. Ono není ani možné aby se církev nechovala politicky v dnešním světě. A to jakákoliv. A proto se také domnívám, že počátkem migrantské tsunami se církevní představitelé (a někteří dosud) vyjadřovali vstřícně (viz Dukovy komentáře na aktuálně) k invazi migrantů a to převážně islámských migrantů. Zřejmě, jen můj dojem, se domnívali, že tak přitáhnou více lidí, zejména u nás, ke katolické církvi. Tedy čím více islámu v Evropě, tím také více lidí z Evropy se přikloní ke katolicismu. Doufám, že se mýlí. A to souhlasím s Vámi, že : „Křesťanství i islám (po rozpadu Říma se část Evropy stala součástí islámského kalifátu) spíše vidím jako klacky pod nohy této civilizace.“

   To se mi líbí

   • Asfalt napsal:

    Díky:)
    Nevím, zda je nějak opodstatněné si myslet, že import islámu by zvedl popularitu křesťanství. Nejde o nějaké binární stavy. Ale lidi, zvláště v církvi, si mohou myslet cokoliv.
    Migrace je podporovanou, to je patrné. Jaký je skutečný důvod, mi zůstává tajemstvím. Církev v tom však moc nevidím (primárně ani sekundárně), ale možná se mýlím.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     No až ted jsem si ten Váš příspěvek přečetla. No já také nevím důvod podporované migrace, asi jich bude více. Přes peníze pro pašeráky a pak pro mafiány, jistě v Itálii, nakonec se o tom dokonce psalo i v mainstreamu, i pro neziskovky, tak i třeba někteří vysocí představitelé EU i států mohou mít dojem, že lépe zvládnou obyvatele Evropy s muslimskou menšinou, nebo u některých snad i opravdu humanismus. Ale neuvědomují si, jaké nebezpečí muslimové představují v takovém množství.
     Ale u katolické církve si myslím, že nejsem daleko. Myslím, že oni chtějí aby se lidé více přimkli k ní, k církvi. Nakonec vy věříte například Dukovi, Halíkovi a třeba europoslanci za KDU Svobodovi jejich kecy o lidském přístupu? Těmto? Tak já tedy ne. Rozhodně ne.
     A tatovi domněnky se mně také zdají dost pravděpodobné. Prostě tito lidé, podle mého, vůbec nevědí co to je lidský přístup k uprchlíkům, jen mlží. Duka tedy už moc ne, ale Halík a spol. pořád.

     To se mi líbí

   • vittta napsal:

    No, ale Kočko, současné prouprchlické hnutí je také spíše levicové.
    Co lze také namítat, proti pomoci lidem, kteří jí potřebují?
    Z toho se dá vyvodit, že dobro v tom slova smyslu nemůže přinést dobro do lidské komunity.
    Už proto, že prostor i zdroje jsou omezeny.
    Historie nás učí, že původně levicové křesťanství přešlo za podpory tehdejší oligarchie do jakési pravicové podoby a stalo se oporou těch, na které bylo původně namířeno.
    To Asfalt konec-konců píše.
    Dá se tedy s úspěchem předpokládat, že i původně levicové sluníčkaření na pomoc potebným, stane se v budoucnu, ba už se i stává, údernou pěstí pravicových, nebo možná lépe řečeno oligarchických sil, úplně stejně, jako tomu bylo u křesťanství, na které se dnes poslední zoufalci obracejí, aby „něco“ zachránilo.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     TROCHU scestné takto chápat levičactví,je to naprosto jako míchat jabka hrušky.Proto jsem dal i mínus.ANO TAKTO TO VYSVĚTLUJÍ pravičaci.Chápu že autor to zděluje trochu v jiné souvislosti.ALE TROCHU TO ZAVÁNÍ podobenstvím jak se nalepce levičaství přisuzuje Hitler

     To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     My dva se lišíme u toho pro Vás „původně levicové sluníčkaření „. Podle mého, a znám pár sluníčkářů zblízka, nikdy nebylo levicové. Všichni do jednoho jsou dost tvrdými pravičáky, kromě tedy vítání migrantů, vůbec je nechápu. Nakonec i když si přečtete takovou jepici, scallopa, nebo neouška (nyní má nějaký nick podle komiksu, je to vůbec výstavní blb) na aktuálně, nebo Bestii Tr. a tak dále, jsou to pravičáci bez ohledu na jejich vstřícné postoje k migrantům. Asi se zbláznili. Jinak si to nedovedu vysvětlit.
     Ano chápala bych to jako levičácké, kdyby se stejně vyjadřovali k našim chudým. jenže to ani náhodou. Včetně z nich nejmírnější jepice, která si tak pochvalovala poplatky u lékařů.
     Takže ano, na levici se dá svést vše, pokud nepřemýšlíte.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Prosimvás….
      Pokud někdo nepochopí manipulaci levicí a pravicí, pak to nemůže nikam s národním uvědoměním dotáhnout.
      A zase, už to tady někdo psal, levice a pravice je poměrně moderní název, ale ve skutečnosti jsou různé směry před existencí tohoto pojmenování podobné, tedy levicové, i pravicové, případně směsicí obého.
      Křesťanská láska k bližnímu (levicová) se stala nástrojem moci šlechty a kléru, což je vesměs pravicové, nebo je to za pravicové považováno, i když v tom hlavní kámen pravičáctví, tedy svobodu jednotlivce a jeho sebepostarání, nějak nevidím.
      Znáte pár sluníčkářů….
      A Tribun nebo Janika jsou co?
      Pravičáci snad?
      A těch 100 000 vítačů v Hamburku jsou pravičáci?
      Mám na negerskou invazi nějaký názor, a ten názor není ani levicový, ani pravicový, je můj a je dle mého soudu rozumný, rozhodně z pohledu někoho, komu se dá říci „český lid“.
      Tady jak napíšu něco ošklivého na levici, resp. ani nemusím, jen mohu levici úplně okrajově zmínit, už jsem napaden jako blb, případně pravičák.
      Co je mi do ideologií?
      Kašlu na ně, je mi lhostejná jak levice, tak pravice, jde mi o život v tomhle státu a jde mi o sekulární život v pokud možno mononárodním státu, protože to se (nám) nejvíc osvědčilo.
      Vítač jistě namítne, že sekulární stát musí ctít i islám, no ale jistě, sekulární stát jo, ale islám sekularismus nectí, a pak já, jakkoliv jsem pro sekularismus, musím odmítnout islám.
      Jak chápe Tata levičáctví nevím, ale jeho chápání tak, že co je levicové, je dobré, je asi poněkud jednoduché.
      Jiní tady chápou levičáctví jako boj o rovnost a důstojnost, ale na..třeba útocích Štěcha na živnostníky nevidím nic rovného ani důstojného, a přeci právě tyto útoky přinesou ČSSD nějaký ten hlásek, a ty hlasy budou od těch, co sebe za levičáky považují.
      Současné levičáctví je hlásání nenávisti, proti každému oponentovi či každému jinovykladači.
      Levice rovnosti a důstojnosti je mrtvá, nebo minimálně v agonii.
      Pravičáství je stejné, samozřejmě, ale stejné je stejné, ne horší, aby si někdo nepletl pojmy.
      Na jednu stranu se tady Pan Bavor snaží o buzení národního sebevědomí, a na druhou stranu ten samý Pan Bavor klidně zavrhne vlastence, který vidí svět odlišně, a ani nemusí nijak moc.
      Výsledek bude nakonec- přes veškerou snahu, tristní.
      Mnout ruce si nebudou vlasnenci, ale buržousti a nadnárodní darebáci!

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       ❓❔❓

       To se mi líbí

       • vittta napsal:

        Nóóó, tak vybral jsem si vás, ale mohl jsem asi zvolit jiné, bylo by to nějaké objektvivní pravdě, nebo jak to říci, rozhodně blíže.
        Ale i vy jste kvůli posrané oligarchické EET byl dost nepříjemný, i když- a to je třeba říci, zdaleka ne nejnepříjemnější.

        To se mi líbí

      • tata napsal:

       Opět palec dolu,naprostá argumentační slabost na jednu stranu dloho píšete že zde levice není a pak argumentujete třeba ŠTĚCHEM.ČSSD SI NA LEVICOVOU VŽDY HRÁLA,NIKDY JÍ SKUTEČNĚ NEBYLA.Přesto bylo období že to hraní na levicvou stranu mělo určitý duvod jí volit.MOŽNÁ ŽE JSEM JEDNODUCHÝ,OVŠEM oproti VÁM PĚVNĚ NÁZOROVĚ UKOTVEN…….S vašich příspěvků tím myslím dlohodobě je možno vypozorovat což se dá konstatovan že jdete od zdi ke zdi. VELKÝ omyl je že já považuji že co je levicové je dobré.Dalo by se to nadherně připodobnit……..co je chutnější rajská nebo svíčková nevím ale zbožnuji rajskou.Žadný směr ,zřizení není dokonalé.
       už když někdo prohlásí kategoricky…….citace……

       Současné levičáctví je hlásání nenávisti, proti každému oponentovi či každému jinovykladači.
       Levice rovnosti a důstojnosti je mrtvá, nebo minimálně v agonii.

       to je ten VÁŠ NEJVĚTŠÍ omyl ,protože považujete pseudo levici za levici

       ANO PODAŘILO SE lidem vsugerovat že levice je defakto zlo,VY JSTE JEDNÍM Z MNOHA

       To se mi líbí

       • vittta napsal:

        Vy jste názorově ukotven leda tak, že máte vždycky pravdu a ti ostatní jí nemají, jinak jsem nikdy moc nepochopil vaše texty, až na to, že jste si vymyslel u oponenta problém, a ten jste s ním pak děsně rádobyargumentačně řešil.
        Já jdu ode zdi ke zdi….
        No výborně, a dovedl byste popsat, od jaké zdi jdu, a ke které jsem se dostal?
        Vysvětlím to jednoduše, levice je ztělesněné zlo.
        Ta dnešní, a té já říkám už velice, velice dlouho pseudolevice, za což jsem byl ovšem i od vás často nelichotivě ofrankován.
        A jelikož ta dnešní levice levicí není,a nikde jinde skutečnou levici nevidím, pak mohu jen konstatovat, že levice je mrtvá, což- také dlouhodobě- dělám.
        Dovolím si citáty, nejprve můj:
        „Současné levičáctví je hlásání nenávisti, proti ………..“
        Na to jste odpověděl:
        „to je ten VÁŠ NEJVĚTŠÍ omyl ,protože považujete pseudo levici za levici“
        Takže když napíšu spojení „současná levice“, asi tím něco myslím.
        Kdybych myslel levici jako takovou,resp. jak já jí chápu, napsal bych prostě levice.
        A vy mi píšete o mém omylu.
        Jsou to jen žvásty, levice a pseudolevice, pravice a…pseudopravice?
        Jakýkoliv příznivce čehokoliv může napsat, že je něco, co se mu nelíbí „pseudo“ a tím omluvit, aniž by musel ztrácet svou víru.
        Já ale nejsem levičák, a tak pod pojmem „pseudo“ zřejmě vidím o něco víc, protože jsem neutrální, a nemám zatemnělý mozek fanatismem.
        Možná jsem se i já mýlil, a levice tak úplně „pseudo“ není, může to být jen její logický vývoj.
        Už se nemusela starat o dělnictvo, protože na západě ho kapouši koupili, a tak se prostě začala přirozeně o negry a cigoše a buzeranty a kde koho.
        A pak zjistila, že to obstojně vynáší, rozhodně víc, než se starat o dělnictvo, což nevynášelo- vyjma ran obuchem- v podstatě nic.
        A nyní, když dělnictvo úpí pod tlakem menšin a (pseudo) levičáckých neziskovek, tak levice nedělá nic.
        Lépe řečeno, buď nedělá nic, nebo je mrtvá.
        Asi to vyjde na stejno.
        A lidé?
        Ti volí Babiše, oligarchu, který chudým bere a bohatých si nevšímá.
        Ale zase to umí zabalit do hezkých slůvek, a konec konců, koho by vlastně měli volit, když se nikdo tak hezky…pseudolevicově (zase jiný směr pseudolevice) ani netváří?

        To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Jenže já tribuna nenazývám sluníčkářem, ani janiku. Ti dva jsou co se týká migrace, skutečně vedle, podle mého, ale ti dva vždycky také právě upozorňovali i na chudé nebo prostě na potřebné i u nás doma. A to je ten rozdíl oproti mnou uvedeným pravičákům jak poleno.
       Ano znám pár sluníčkářů, osobně, nemám na mysli diskutéry na žádných webech.
       A co je levice, to by bylo na dlouhou debatu, ale není to rozhodně to co symbolizují tzv. sluníčkáři. Ano, dá se říci velmi stručně že je to Vašimi slovy : „Jiní tady chápou levičáctví jako boj o rovnost a důstojnost…..“ Se zdůrazněním slova důstojnost, a tomu opravdu byl zatím nejblíže, zase podle mého, socialismus. Jak píši, bylo by to na dlouhé psaní.

       To se mi líbí

       • vittta napsal:

        Osobně si nemyslím, že bychom zrovna my dva měli v politických otázkách nějaký významný rozpor.
        Ten rozpor byl kus vedle, a doufám, že to vidíte podobně.

        To se mi líbí

 4. tata napsal:

  ASFALTE
  jde s VÁMI SOUHLASIT,jen jsem to o církvi co psala kočka vzal trochu jinak,CÍRKEV je mocná jak politicky tak hmotně,takže si myslet že v tomto nemá prsty je defakto nemožné.Je to tak silný hráč že aspon s tichým souhlasem není možno jakokoliv hru rozehrát.A TO NEMLUVÍM o tom jak ve většině zemí jsou jí lidé poslušní respektive ovládani

  To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  Zcela mimo téma aneb zase jsem si něco vymyslela. 🙂
  Prosím odborníky přes PC. Je možné naskenovat negativy fotek do PC a pak nějakým programem vytisknout.
  Nebo schopnosti Pc přeceňuji?

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Jasné. Sú špeciálne skenery negatívov, ale mnohé stolné skenery na papierové A4 majú v sebe vložku na skenovanie negatívov alebo diapozitívov v rámčekoch. Po naskenovaní je maličkosť urobiť inverziu farieb, to zvláda aj zabudovaný ovládač skeneru. Skener ukladá aj do formátu JPG, takže také obrázky sa dajú bez problémov vytlačiť, alebo zobrať na USB do fotolabu.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Díky, už jdu pátrat

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Já sice skenuji na speciálním negativním skeneru Nikon Coolscan V ED, ale atypické formáty (tedy i kusové typické) lze skenovat fotoaparátem. Stačí negativ upevnit do rámečku (ze zvětšováku a pod), zezdola osvětlit a ze STATIVU přefotit. Vše za tmy kvůli odleskům a kontrastu. Proto je lepší mít negativ exponovanou stranou nahoru. A pak v nějakém programu (Photoshop, Zoner a podobně) upravit. Výsledky jsou zcela vyhovující, jen je to pracnější než skener. A pak není skener jako skener.

     To se mi líbí

 6. K-k,. napsal:

  OT: Urozený pane, pošta… 🙂

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.