ZBYTKY REGISTER – LIBER II CAROLI et VENCESLAI.


králův Římských a Českých

Z LET 1361-1480.

 

SEBRAL A URČIL

 

AUGUST SEDLÁČEK

V PRAZE.

NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA

PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ.

1914.

 

Malý výběr z registrů tedy Desk zemských za období jednoho století našich dějin. Vybíral jsem zápisy, které se mi zdály zajímavě buď z pohledu místa nebo jména. A to i jména, která jsou poněkud netypická pro naše znalosti z dnešní doby.

 

 

LIBER II CAROLI et VENCESLAI.

Černé Karlovy poslední .

(1376—1 31 8.)

 

 1. 56. f. 12. Item městečko Hostonice u lesu, který slově Brdo, zapsáno a zastaveno ve 300 a 15 k. gr. čes. L a t. (kap. XXXIII, 448.(1377, Febr. ? C. K . zastavuje komusi městečko Hostomice pod Brdem. — Není odjinud známo.)

 

 

 1. 61. f. 19 Item ves řečená Kurwic za něco k tomu zapsána a zastavena na 100 kop gr. — Něm. (kap. XXXIII, 48.)1377, ——– . Zástava neznámé vesnice . — Nelze hádati na Chrbice v Čechách, protože patřily ke hradu Hasišteinu, také nikoliv na Krhovice na Moravě (něm. Kurwicz, Gurwicz), protože příslušelo ji zastavovati markrabí Moravskému.

 

 1. 72. f. 66 Item 900 k. č. dluhu zapsáno na městečku řečeném Veselee. Lat. (kap. XXXIII, 448.)

(1378, 21. Jul. Král Vácslav zastavuje tvrz a městečko Veselí s přísl. a ves Oslov Ješkovi staršímu z Mezimostí. List v arch. Třeboňském.)

 

 1. 73. f. 66 Item ves Břchov, Zaronice, Křenovice, které k hradu Protivínu příslušejí a 4 kopy 52 gr. platu ve vsi řečené Chotýcany zapsány a zastaveny v 500 k. gr. Lat. (kap. XXXIII , 449.) (1378, 21. Jul. Cis. Karel zap. ty vsi Ješkovi a Mikšovi z Lipoltic a Jeníkovi mladšímu z Mezimostí a Havlovi z Brloha v 500 kopách gr. —Výpis v Arch. Českém I, 542.) (1378, 21 Jul. Král. Vácslav zap. též vsi týmž osobám. Opis a překlad v arch. Hlubockém a výpis v Arch. Českém I, 542.)

 

 1. 75. f. — (1 378?, — — .) C. K . káže vsaditi do koruny prvního pasu — rubín, který nalezen jest a prodán císaři. L a t. (Čel. 89, č. 58, kap. XXXIII. , 490, oboje bez udání listu . Z důkladného popisu koruny v Soupise památek, Hradčany III, nelze seznati, který by to byl kámen.)

 

 1. 76. f. 87 Krakovec tvrz se vším příslušenstvím léno jest od koruny. — Lat. (Čel. 89, č. 59.

(1373, — —  Jest bezpochyby list týkající se buď Jana z Krakovce, levobočka knížete Bavorského, jenž po r. 1376 zemřel, neb sirotkův jeho, o nichž se činí v č. 107 zmínka, že Krakovec po něm drželi. V dotčeném již listu 1450 27. Jul. v c. k. stát. arch. v Praze jest zmínka o listu krále Vácslava, potvrzujícího listu „ Karlova „, ale není tu osoba jmenována.

 

 1. f. 101 (1378? 1379?) List na manství dvůr poplužný v Březnici. Lat . (Čel. 89, č. 60. — Týče se Březnice nebo Krásného Března podle Ústí n. L., které snad patřilo tehdá Martinovi z Kyc. K tomu srovnej Reg. Boh. IV , 66.)

 

 1. 88. f. 151. Město Lomnice s vesnicemi jest léno králů v Českých a má vždycky k potřebě královské otevřeno býti . — N ěm . (Čel. 90, Č. 68.) (1379 , ——– . K . V. dává Kunrátovi Krajin z Krajku hrad a město Lomnici v manství a pod léno. — Listu o tom není. Kunrát byl pánem, na Lomnici již 1.379, neb podle poznámky v urbáři Třeboňském prodal t. r. mlýn Zvanovcův u Lužnice. Pánem na Lomnici byl do r. 1381, kdež ji 11. prosince s králem za Landštein a Bystřici směnil, jak svědčí list arch. Svatovácslavského.)

 

94 . f. 167 ( 1 3 8 0 , ——– . List na) manství ves Miroslav a dvory jiné, krčmu . — Lat. (Čel. 90, č. 74.) Pozn. Miroslav jest na Moravě, ale nelze pochopiti, proč by se na ni dával list, když příslušela pod markrabě; také se zdá ze zápisův desk zemských, jako by to byla ves dědičná.

 

 1. 96. f. 172 Item polovici vsi řečené Merkelsdorf zapsáno a zastaveno ve 20 hřivnách. Něm. (kap . XXXIII, 449.) (1380? 1381? K. V zastavuje polovici vsi Merkelsdorfu neznámé polohy.)

 

 1. 107. f. 177 Hrad Krakovec lénem zapsán s některými výminkami. Lat . (Čel. 91, č. 93.) (1381 Febr. Král Vácslav dává Jírovi z Roztok nejv. lovčímu kr. Č. hrad neb tvrz Krakovec s vesnicemi zvěrolovy, ptakolovy atd. jakož někdy Jan z Krakovce a jeho sirotkové měli, v manství vlády čí to přidávaje, aby ani on, ani dědici jeho z těch zboží berně královské, obecní a zvláštní platiti nebyli povinni, vynímaje také její držitele toho zboží ze všech soudův a cúd zemských, než aby žalobníkům před purkrabí Křivoklátským odpovídal. — Není listu, než jen nedatovaného výpisu v listu kvitovním Albrechta z Kolovrat 1450, 27. Jul. , jenž jest v c. k. státním arch. v Praze. A poněvadž dostal Jíra 1381, 17. Febr. list na menší clo v Rakovníce, dosti možná, že i manský list dán téhož dne neb kdysi v ten čas.

 

LIBER III VENCESLAI.

(1384— 1392.)

 

 1. 123. f. 5 ( 1385, ——- . List na) manství dvůr popl. ve vsi Plechsnic (či Plešnicích) příslušející ke hradu Frymburku. L a t. (Čel. 91, č. 108, kap. XXXIII , 492.)

 

 1. 141. f. 102? 105? (1387, — — .) K. V. dává v manství zámek řečený Bosyč (Vožici) a má králům Českým otevřen býti . Něm. (Čel. 92, č. 120, kap. XXXIII, 493. — Může se týkati jedině Purkarta Strnada z Janovic, jenž byl v 1. 1390— 1396 patronem kostelův ve Vožici a v Janově.)

 

 1. 144. f. 147 ( 1 3 8 8 , ——– .) K. V. udílí forberk řečený Spankowicz (totiž Spankopicz neb Kopisty) v kraji Mostském s mlýnem, dědinami, lukami at.d. v léno (Henzlovi Vlčkovic) Něm. (Čel. 92, č. 123. Není odjinud známo. Listu toho dotýká se Henzl prodávaje 1399 (Brüxer Stadtbuch, č. 137) hoff czu Sponkopicz mit den molen, mit baumgarten etc. ais wirs gehat han von unsern genedigen herren dem Konige.)

 

 

LIBER IV VENCESLAI.

Zelené Vácslavovy.

(1396— 1402.)

 

182. f. 42 Belym město a co v něm, item clo s soli v Pirně, a vsi Velin, Oitenbalde léno. Něm. (Čel. 93, č. 157.)( 1 3 9 7 , ——–. K . V. dává v manství hrad Velen, clo se soli v Perně a vsi Velen a Uttewalde neznámé osobě. — Ze slov Belym město mohlo by se souditi na Bílinu v Čechách, ale srovná-li se se svrchu psaným, co je psáno ve spise K. Gautsch Aelteste Geschichte der sächsischen Schweiz,, není pochyby, že se tu míní Velen nad Labem. List svědčí bezpochyby Jindřichovi z Kokeryc, jenž slově 1399, 23. Fer. gesessin zu Welyn (CD. Sax. reg. B. I I . 2 8 1.2)

 

188b. In R. viridi fol. 64 (1397, 19. Maj.) K. V. potvrzuje Rudolfovi knížeti Saskému arcimaršalkovi v Říši list císaře Karla 1365, 28. Febr.) daný Rudolfovi dědu jeho v příčině úlevy na berni vsi Přílep dané k oltáři sv. Doroty v kostele Pražském. D. na Karlšteině 1.1397, 19. května . — Lat. List celý opsán. (Rkps. XXV, arch. kapitoly Pražské f. 123.)

188c. In registro viridi folio 64 (1397, 19. Maj.) K. V. potvrzuje k prosbě Rudolfa knížete Saského oltářníkovi při oltáři sv. Doroty v kostele Pražském právo role (Ackersreich), následující z vyvážení kamence čili alaunu na zbožích vsi Přílep. D. v Praze 1.1397, 19. května . — Lat. List celý opsán. (R k p s. XXV, arch. kapitoly Pražské f. 123.)

198 . f. 160. Item hrad řečený Bezděz a město Wossenwasser a městečka dvě Doxa a Suchá s jinými městečky a vesnicemi, item Potenstein, Kostelec městečko, item Albrechtice se všemi požitky a příslušenstvím zapsáno a zastaveno ve 1000 k. gr. a ty zámky králům českým ku potřebě vždycky otevřeny býti mají. Něm. (Kap. XXXIII, 451.) (1398, 5. Novb. K. V. zastavuje markrabí Prokopovi hrad Bezděz, město Weyssenwasser, městečka Dosa a Suchá s lesy, hrad Potenstein, městečko Kostelec, hrad Albrechtice, vše na jistý spůsob. — List d. v úterý po Všech svátých uložen jest v arch. c. a kr. dvorském. Téhož dne jen dán list Prokopův přiznávací, kterýž jest uložen v arch. Svatovácslavském.)

201. f. 189 (1399, 17. Mart. jinak v pondělí po neděli Judica. K. V. dává Hanušovi ze Smojna) v léno Tuchoraz (hofe Tauchriz mit dem dorfe daselbst), ( jak to od Mikuláše a Hanuše z Gerartsdorfu koupil). — Něm. (Čel. 94, č. 171 a výpis ve sbírce VOU. 149— 150.)

202. f. 191 (v obou ruk. 141) (1399, Mart.-April. K. V. dává v) manství dvůr a nebo tvrz in dem Behmischen dorf podlé Reychenstatu (t. j. v České vsi podlé zámku Zákup ) a forberk tudíž, Gaczendorj (t. j. Gotzdorf ) Wytsdorf (t. j. Bohatíce), Komnicz (t. j. Kamenici), i Velniz (t. j . Velenice neb Velnice) a tu jiné s rozličnými příslušnostmi. — Něm . (Čel. 94, Č. 172, kap . XXXIII, 495. — List svědčil bezpochyby Hanušovi Pancíři ze Smojna, kterýž tato zboží držel po předcích z bývalého  zboží Zákupského. Potomek jeho Fredeman držel Velnice ještě 1. 1434 (Cod. dipl. Lus. sup. II , 532), když bylo ostatní již prodáno. Velnice byly manstvím do r. 1480.

203. f. 208? 218 (1399? ——– . Majestát na (hrady a) zboží manská Koldicz (t. j. Koldice) Eylpurg (t. j. Ilburk ) Grawppen (t. j. Krupku), Seeberg (t. j. Zeberk ) ( Tymovi biskupu Míšeňskému, Albrechtovi a Jiříkovi bratřím z Koldic). Něm. (Čel. 94, č 173, kap. XXXIII, 496, ale tu f. 218. — Dotčení čtyři bratří byli r. 1395 v držení Zeberka, jejž s nimi držel nejstarší bratr Vácslav, tento vyskytuje se do poč. r. 1399 jako patron v Havrani a žil ještě 1400, 12. Maj. podlé svědectví knih základnich. L. 1402 drželi Zeberk toliko Tym. Albrecht a Jiří; jest tedy víře podobno, že si 1. 1400 léno pro sebe samotné vyžádali.

204 f. 211? 212? (1400? List na) manství půl městečka Kunigswarth a půl vsi Loes. — Něm . (Čel. 94, č. 174, kap. XXXIII, 496, ale tu f. 211. Pozn . Nesnadno jest uhodnouti, které se tu místo míní. V Čechách byl jeden Kynžvart u Vimberka, kde nebylo městečka, druhý je u Mar. Lázní. Toto městečko patřilo 1. 1392 celé k Boršengrynu a později ke Kynžvartu. Spíše se hodí tento zápis na městečko Konigswarte u Budišína, jak svědčí zápis v Zoblově VOU. I, č. 291.)

208. f. 238. Item hrad Radinie a městečko Starý Plzeň v kraji Plzeňském, se vším toho hradu příslušenstvím zapsán a zastaven v 1000 k. gr. Něm. (kap. XXXIII, 451.) (1400, Maj. — . K.V. zap. hrad Radyni a městečko Starý Plzeň Zachařovi z Litovic v 1000 k. gr. — Není sice ani listu ani výpisův, ale že se tento zápis týče Zachaře dovodí se puhonem ve DD . 18. f. 106, kdež slově Zachař z Litovic a z Radyně; 1. 1407 slově Z. z Radyně a Zachař ze Svinař a z Radyně. Radyni měl ještě 1.1410.)

212. f. 267. Item Lomnice tvrz zapsána a zastavena v 1600 k. g r. Česky (kap. XXXIII, 451.) (1401 , ——– . K.V. zap. tvrz Lomnici s panstvím Alšovi z Lichtenburka a z Bítova. — Není ani listu ani výpisu, ale následuje odtud, že král byl 1. 1395 pánem podací kostelního v Lomnici (Lib . conf.) a 1406, 16. března dal Alšovi výpověď, chtě Lomnici vyplatiti. Také měli Aleš a Litolt z L. a z B. 1. 1406 při o podací v Kostelci.)

214. f. 287. Item ves řečená Jehnědno zapsána a zastavena v 100 k. gr. někdy Ctiborovi z Vranova. Lat. (kap. XXXIII, 451.) (1400, 15. Mart. K. V. zap . Zdeborovi z Vranova ves Jehnědno v 100 k. gr. Výpis z listu jest v Arch. českém I, 511.)

Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 reakce na ZBYTKY REGISTER – LIBER II CAROLI et VENCESLAI.

 1. Bavor V. napsal:

  Hodnota Čechů podle Unie:

  Podle návrhu Evropské unie se odmítačský stát může vykoupit z přikázaných kvót na usídlení migrantů zaplacením 250 tisíc euro za každého odmítnutého migranta.
  V korunách jde o 6,755 milionu korun.
  Podle vysokých unijních představitelů nejde o pokutu, ale o náklady na jednoho migranta. Jinými slovy, Unie si jednoho muslimského migranta cení na 6,755 milionu korun.

  Unie nám za 12 let členství velkoryse poskytla v dotacích celkem čistých 561 miliard korun.
  Buďme také velkorysí a ponechme stranou, že bohaté evropské státy za stejnou dobu získaly od nás více než čtyřnásobek této částky na ziscích svých firem.

  Nuže, na 1 Čecha připadá 56,1 tisíc korun. To je částka, na kterou si unie cení jednoho Čecha.

  Porovnejme obě částky a zjistíme, že unie si jednoho Čecha cení 120-krát méně než jednoho muslimského migranta.

  Nuže, český občane, narozený z českých rodičů, vychovaný v Čechách, pracující v Čechách a dbalý českých zákonů, postav se před zrcadlo.

  To co vidíš, má v očích Junckera, Merkelové, Tuska, evropských komisařů a vůbec celé Evropské komise 120-krát nižší hodnotu než negramotný afgánský nomád, beduínský pastevec koz, či pologramotný syrský zedník. I když postavíš před zrcadlo svou čtyřčlennou rodinu, stále máš ty se svými nejdražšími v očích bruselských úředníků 30-krát nižší hodnotu, než jeden muslimský nomád, pastevec koz, nebo zedník. Na kolik si ceníš Evropskou unii ty?

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  … jenže, Bavore, v těch 6,755 mil. Kč je zahrnuta hlavně částka, která dala do pohybu to stěhování národů!!!
  No a samozřejmě, že to někdo teď chce zpátky i s úrokem a že bude vod tý lichvy, je jasný.

  Proto Vaše počty jsou zcela nedůležitý.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.