CO DALY NAŠE ZEMĚ EVROPĚ A LIDSTVU – 8


Z knihy Bohumila Jandy

Pražští hvězdáři v době Rudolfa IL

STARÁ česká astronomie od založení university Karlem IV . r. 1348 až po odevzdání její ve správu řádu jesuitského r. 1622 se projevuje trojím způsobem: mistři zabývali se v přednáškách výkladem spisů tehdy na universitě běžných, vydávali minuce, hvězdářské pranostiky a kalendáře, nebo psali o nových zjevech na nebi, zejména o kometách a zatměních Slunce a Měsíce. Astronomie byla astrologií a zájem o ni byl vlivem tisku v 16. století obecně rozšířen hlavně kalendáři, pravidelně vydávanými, a jejich předpověďmi. Zájem o zjevy nebeské byl vázán hlavně na osud člověka, jenž s nimi podle běžných názorů souvisel. Avšak astronomové, pozorující nebe nejprve jen k účelům hvězdopraveckým, zdokonalili svá pozorování a byli tak vedeni k objevům cenným pro vědu. Soustava Koperníkova byla uveřejněna již r. 1543, avšak nebyla dotud přijata ani největším! duchy, kteří byli pod vlivem názorů scholastických.

Astronomické badání tohoto období dostupuje v Čechách vrcholu slavným Tadeášem Hájkem z Hájku (latinisovaným jménem Nemicus, 1525—1600), lékařem císaře Rudolfa II. i astronomem. Ve spise „Astrologia antiqua“ pořídil výtah ze starých rukopisů, zejména z díla Joh. de Sacrobosco „Tractatus de sphaera“ , které bylo tehdy vedle Ptolemeova „Almagestu“ běžným spisem k universitním výkladům, a r . 1556 psal o dvou kometách. R. 1572 se objevila nová hvězda v souhvězdí Kassiopeje. Je to proslulá hvězda, o níž napsal obšírné dílo také Tyge Brahe. Hájek o ní psal v pojednání „De investigatione loci novae stellae“ a v „Dialexis de novae et prius incognitae stellae“ (1574). O tom to spise zmiňuje se pochvalně Tyge Brahe ve svém díle „Astronomiae instauratae progymnasmata“. „Dialexis“ učinila Hájka slavným, ale vyvolala živou polemiku s učenci cizími.

Dále psal Hájek o kometách z r. 1577 a 1580. Rázně vystupoval proti astrologickému hádání a předpovídání věcí budoucích. Hájek byl prvý, kdo navrhl užití průchodních pozorování stálic k určování jejich polohy. Při významu Hájkově je pochopitelné, že Tyge Brahe se dostal do Prahy, uposlechnuv jeho rady, aby nikam nejezdil než ke dvoru císaře Rudolfa II. V Praze byl Hájkem uvítán na jaře 1599. Roku 1600 Hájek umírá. Italský astronom jesuita G. B. Riccioli (1598— 1671) nazval jménem Hájkovým jeden měsíční kráter.

V ovzduší vytvořeném prací Hájkovou a jeho stykem se dvorem pracovali potom oba velcí astronomové doby Rudolfovy, Tyge Brahe (1546—1601) i Johann Kepler (1571—1630). Praha stala se kolébkou moderní astronomie Brahovými pozorováními planety Marta zde vykonanými, z nichž Kepler odvodil své slavné zákony planetárních pohybů, základ všech pozdějších výpočtů drah těles nebeských.

Povolání Tyge Braha a Jana Keplera do Prahy bylo jedním z vynikajících činů císaře Rudolfa II. Jméno dánského astronoma jest ještě dnes v Praze známé i v širokých vrstvách obecenstva, ačkoli tu žil jen dva roky. Jeho pomník v kostele Panny Marie před Týnem je obecně známý. Letohrádek Belveder se ukazuje cizincům jako bývalá observatoř Brahova, a zbytky jeho observatoře na Hradčanech, vykopané před několika lety a konservované péčí města Prahy, udržují jeho jméno živé právě v části města, kde nejvíce pracoval. Naproti tomu Kepler, jenž žil v Praze dvanáct let a ještě po odchodu byl s Prahou stále ve spojení, je znám širšímu obecenstvu sotva podle jména, a jeho vztah k Čechám a Praze ještě méně. V Praze prožil Kepler nejlepší léta svého strastiplného života, tu napsal své nejdůležitější spisy, zejména teorii pohybu planety Marta, zde napsal optiku a dioptriku, zde vyzkoumal fysikální funkci oka, působení čoček, zde sestrojil dalekohled po něm nazývaný, a rozvinul svou činnost všemi směry. Do pozdějších let života Keplerova připadá nejvýš dokončení plánů mnohých prací, jež započal v Praze, anebo těch, na nichž již v Praze pracoval.

Činnost Tyge Braha na jeho hvězdárně na dánském ostrově Huennu, kde před odchodem z vlasti pracoval jedenadvacet let, vzbudila, jak je zřejmé z dochovaných dokladů, pozornost i v Praze, takže protokancléř království Českého, Jacobus Curtius de Senftenava, zamýšlel r. 1590 cestovati na Huenn s Hájkem z Hájku. Hájek také zaujal pro Braha nástupce Curtiova Coraducia, a také tajný sekretář Rudolfův, Jan Barvitius, byl Tychonovi nakloněn. Když totiž Brahe r. 1597 pro nepřízeň u dvora dánského odešel z vlasti a byl hostem Jindřicha Rantzowa ve Wandelsburgu u Hamburku, psal Rantzow arcibiskupovi v Kolíně a doporučil mu povolání Tychona do Prahy ke dvoru Rudolfovu. Arcibiskup psal Barvitiovi, a tak počala jednání, podporovaná Tadeášem Hájkem. Tycho připsal koncem r. 1597 z Wandelsburgu Rudolfovi svůj nejnovější spis „Astronomiae instauratae mechanica“, v němž popsal všechny své astronomické přístroje, a tak předložil císaři doklady své dosavadní činnosti. Na podzim dostal jménem Rudolfovým pozvání do Prahy ke dvoru. Vydal se na cestu, ale poněvadž v Čechách vypukl mor, zdržel se ve Wittenberku a do Prahy přijel teprve na jaře 1599. Císař jmenoval jej tajným radou a určil mu plat ročních 3000 dukátů.Své přístroje uschoval zatím v letohrádku Belvederu. Císař zakoupil pro Braha dům se zahradou na Hradčanech od vdovy po kancléři Curtiovi. Zde Brahe pozoroval zjevy nebeské, ale poněvadž tu byl ve svých pracích rušen, žádal za místo jiné. Byl mu přidělen zámek v Benátkách u Staré Boleslavě a tam mu byla zřízena hvězdárna a chemická laboratoř. V Benátkách pobyl Brahe jen několik měsíců. Přestěhoval se zase do Prahy, kde pracoval opět krátkou dobu v letohrádku Belvederu a později opět v domě Curtiově. Po hostině dne 13. října 1601 u Petra Voka z Rožmberka se roznemohl a po jedenácti dnech zemřel. Tělo jeho bylo pochováno s velkou slávou v kostele Panny Marie před Týnem . Na náhrobku jest kromě stručného životopisu a úmrtního nápisu Brahovo heslo „Esse potius quam videri“.

Hlavní dílo Brahovo, „Astronomiae instauratae progymnasmata“, vyšlo po jeho smrti v Praze 1602 péčí J. Keplera. V něm podává výtah z pozorování Hájka z Hájku, a hlavně dokazuje, že nová hvězda v souhvězdí Kassiopeje z r. 1572, jakož i komety v té době se objevivší neměly žádné paralaxy a že jsou tudíž od Země vzdálenější nežli Měsíc. Tím dokazuje, že komety náležejí k tělesům nebeským a nikoli k t.zv. „regio sublunaris“. Latinský rukopis Brahův „Triangulorum planorum et sphaericorum praxis arithmetica“ (1591) je uchován v Národní a universitní knihovně v Praze a byl vydán zčásti ředitelem Pražské hvězdárny J. J. Bohmem, celý pak prof. F. J. Studničkou (1886).

Z rozsáhlé sbírky Brahových přístrojů se zachovaly v Praze dva sextanty v museu Státní hvězdárny: na jednom je vryto jméno zhotovitele, Erazima Habermela, mechanika císaře Rudolfa IL a rok 1600, druhý je neznámého původu.

Krátký pobyt Brahův v Praze byl by snad zůstal bez silnějšího vlivu na vývoj astronomie, kdyby nebyl v Praze vlivem Brahovým žil a pracoval Johann Kepler, jenž z výsledků pozorování Brahových odvodil důsledky, důležité pro astronomii.

R. 1600, rok před úmrtím Brahovým, byl Kepler vypověděn, jsa evangelického vyznání, ze Štýrska tak jako jiní učitelé gymnasia ve Štýrském Hradci, jež bylo zrušeno. Obrátil se k Tychonovi, jenž znal již jeho spis „Prodromus dissertationum cosmographicarum“ (Tubinky 1596) a jenž jej zval do Prahy hlavně proto, aby s ním pracoval na zlepšení planetárních tabulek, t. zv. prutenských. V červenci 1600 svolil císař Rudolf, aby Kepler byl Brahovým pomocníkem, a v srpnu to ho roku Kepler, uspořádav některé rodinné věci ve Štýrsku, usadil se v Praze. Po úmrtí Tychonově byl jmenován císařským matematikem. Poněvadž jeho plat byl jen 500 zl. ročně, musel si vypomáhati sestavováním horoskopů, pranostik a kalendářů, ač astrologii neuznával. Pozoroval nástroji Brahovými a užíval jeho rukopisů.

R. 1602 vydal v Praze spis „Nova dissertatiuncula de fundamentis astrologiae . . . “ , v němž zavrhuje věštění z hvězd, ačkoli připouští, že některé seskupení hvězd při narození člověka věští budoucnost.

Také připravoval k tisku Tychonovo dílo „Astronomiae instauratae progymnasmata“. Hlavně však pracoval na zhodnocení Tychonových pozorování pohybu planety Marta, nashromážděných prací dvaceti let. Po dlouhé řadě pokusů, zdržován i tím, že na nějakou dobu musel vydati stroje i zápisky Brahovy, až konečně na císařský rozkaz mu byly znovu vydány, poznal, že planeta Mars se pohybuje v elipse, v jejímž jednom ohnisku je Slunce. To je prvý zákon Keplerův, který aplikoval i na ostatní planety sluneční soustavy. Vycházeje pak z předpokladu, že Slunce je ústředním tělesem soustavy sluneční, odvodil i druhý zákon: plochy, opsané průvodičem planet, jsou úměrné dobám. Oba zákony uveřejnil v slavném díle „Astronomia nova de motibus stellae Martis . . . ex observationibus Tychonis Brahe“ vydaném v Praze 1609, nákladem císařovým. Podle názorů o tíži a podle výkladů o přílivu a odlivu působením přitažlivosti Měsíce a o oběhu planet kolem Slunce působením magnetické síly Slunce byl Kepler blízký toho, aby objevil gravitační zákon Newtonův. Ve svém spise řešil Kepler i úlohu, známou dodnes z teoretické astronomie názvem „problém Keplerův“, vypočísti pravé místo planety v její dráze pro daný okamžik.

V Praze vypracoval také důležité dílo z optiky „ Ad Vitellionem paralipomena “ , vydané ve Frankfurtě 1604, a druhé „Dioptrica“ (1611). V prvém spise vyložil správně teorii vidění a vyslovil hlavní zásadu fotometrie, že intensity světla ubývá v obráceném poměru s velikostí ploch, na něž dopadá. Také tu vykládá o sférické vadě čoček a vypočítává rozdíl zeměpisných délek dvou míst ze zatmění Slunce. V druhém spise vyložil podstatu holandského dalekohledu a popsal čtyři dalekohledy, mezi nimi dalekohled hvězdářský, složený ze dvou spojných čoček (byl sestaven teprve 1613), a sestavil tabulku refrakce.

R. 1619 vydal v Linci, kam přesídlil po smrti Rudolfově r. 1612 a kde byl profesorem na gymnasiu, jiný svůj slavný spis, „Harmonices mundi libri V“ , v němž uveřejnil třetí zákon planetárního pohybu: druhé mocniny oběžných dob planet mají se k sobě jako třetí mocniny jejich vzdáleností od Slunce.

Kepler objasnil také objevy Galileiho — objev měsíců Jupiterových — ve dvou spisech „Dissertatio cum Nuntio sidereo“ (Praha 1610) a „Narratio de observatis 4 Jovis satellitibus erroneis“ (Praha 1611).

Učení Koperníkovo hájil ve velikém spise „Epitomae astronomiae Copemicanae“ , vydaném v Linci a Frankfurtě v 1. 1618— 21. Poněvadž nemohl vysvětliti oběh planet kolem Slunce jen účinkem tíže, předpokládal, že Slunce má sílu magnetickou. Podle Koperníkových názorů vysvětlil však správně pohyb Měsíce kolem Země.

Hlavní díla Keplerova způsobila převrat v celé astronomii. Kepler zbavil soustavu Koperníkovu některých omylů, jež v ní ještě byly ze soustavy Ptolomaiovy. Jeho výzkumy byly pohyby planet, jež podle názorů Koperníkových se děly rovnoměrně v drahách kruhových, nahrazeny pohyby v drahách eliptických, rychlostí proměnlivou.

Teprve r. 1627 vydal Kepler v Ulmu třetí své hlavní dílo, na které pomýšlel již Brahe, „Tabulae Rudolphinae“ , jež bylo velkým pokrokem proti tabulkám prutenským.

Kepler vždy vděčně vzpomínal svého slavného předchůdce, Tyge Braha, a nikdy neopomenul ve svých spisech vzdáti úctu učenci, bez jehož práce by nebyl nalezl zákony planetárních pohybů.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

99 reakcí na CO DALY NAŠE ZEMĚ EVROPĚ A LIDSTVU – 8

 1. Miluše napsal:

  Zdá se, že i mezi politiky existuje bílá vrána. A že ve slušnost lze ještě doufat.

  To se mi líbí

 2. kchodl napsal:

  Vynikající článek, děkuji.
  Je to v pěkném kontrastu s blbnutím současnosti. Za Rudolfa II. nepochybně měli také nějaké své blbnutí, které pro ně bylo „veledůležité“, ale to mělo, na rozdíl od objevů a vynálezů Braheho a Keplera, jepičí život. Jak dokonale pitomé to tehdejší blbnutí bylo, svědčí o přibližně 70 let později (1683) bitva o Víděň, do tak temných konců politikaření tehdy dovedli.

  Nepochybuji, že existovalo i něco podobně schizoidního, jako dnešní obviňování Syřanů a Assada z chemického útoku, když všichni dobře vědí, že otravné plyny unikly z továrny a skladiště kozomrdů, navíc podle hysterické a přehnané reakce „Západu“ je docela pravděpodobné, že to byla předem připravená akce, tedy že si skladiště vyhodili do povětří sami kozomrdi, v koordinaci se svými západními sponzory a na jejich žádost.

  Určitě i tehdy začátkem 17. století měli i nějakého toho Gabala, který by toužil odvolat velvyslankyni Filipi, protože coby diplomatka zastupující přes naši ambasádu i USA představuje silné mírové vlákno, bránící válce. Což se všem zločincům silně nelíbí.

  To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    O úspěšnosti té akce se dá dost pochybovat, protože pravda jistě vyjde najevo a to brzy. Navíc i v USA nejsou všude pitomci a média tím jednoznačným obviněním Assada spíše ztratí než získají.

    Je to jen další hřebík do jejich rakve, protože kdo to sleduje, dobře ví, že Assadovy síly nemají k použití chemických zbraní nejmenší důvod, že se chemických zbraní za mezinárodního dohledu Sýrie zbavila a že kozomrdi použili chemické zbraně mnohokrát. Že všechny dosavadní „Assadovy útoky chemickými zbraněmi“ byly mezinárodním vyšetřováním vysvětleny jako provokace kozomrdů. Médiím už i v USA věří jen cca třetina respondentů průzkumů.

    Co říká Trump je zajisté značně ovlivněno vnitropoliticky, protože těžko může čelit hysterickým médiím v této věci, to by byla politická sebevražda. Za měsíc může říci, že média opět lhala a tak jim zasadit další ránu. Mnohem důležitější k tomu je, co na té společné tiskovce řekl jordánský král, a sice že je nutný mír v oblasti a udržení celistvosti Sýrie.

    Navíc je to stejně jen simulakrum, jelikož Amíci nemohou reálně vůči Sýrii udělat téměř nic. Všechny jejich plány tam krachly a čím více se tam budou motat, tím hůře pro ně. Ledaže by chtěli zahájit jadernou válku s Ruskem, což nechtějí, takže je to všechno jenom opičí poskakování. 😀

    Bude z toho týden až měsíc neokonského/liberálně_intervencionistického pořvávání, to je všechno.

    Je dost možné, že to vše byl širší plán, koordinovaný s terorismem proti Rusku, jelikož těch akcí je příliš mnoho, než aby to byla pouhá náhoda a souběh okolností. A nemusí za tím být ani válkychtivá větev CIA/Pentagonu, mohou to být třeba Saudové nebo Katarci.
    To samé jako před osvobozením Aleppa (je dobré si všimnout, že „naše“ strana mluví vždy o „pádu Aleppa“), to byly podobné peripetie.

    To se mi líbí

   • Cech napsal:

    No zase tak úplně úspěšná nebyla ale ta drobná časová nesladěnost mezi Sýrií a Londýnem se dá masmediálně zvládnout.
    „Zpráva o tom, co se stalo v Chán Šajchúnu, se objevila v 6:00 ráno, zatímco syrské vojenské letectvo poprvé zaútočilo na skladiště zbraní Fronty an-Nusra, ve kterém se nacházely chemické zbraně, v 11:30″, řekl šéf syrské diplomacie.

    To se mi líbí

   • Divoženka napsal:

    Další střípky do skládačky. Jak píše Spencerová…“V první řadě je třeba si uvědomit, co je to vlastně ten Idlíb. “
    http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-doplnila-co-nebylo-receno-o-chemickem-utoku-v-Syrii-Vysmala-se-Emme-Smetane-a-rekla-co-znamena-Sorosova-univerzita-482578

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Skoro bych z toho všeho soudil, že se blíží nějaká katarze. Protože kozomrdi v Sýrii prohrávají na všech frontách, souvislejší území mají jen v Idlibu. Takže se zdá, že „Assadův chemický útok“ je poslední pokus o zvrácení situace. I kdyby Amíci chtěli udělat nějaké nepředložené kroky, zatím jim příprava vůbec nevychází.

     Podezřelá je v tomto kontextu aktivizace protiruského terorismu, případně pokusy o rozdmýchání ukrajinského konfliktu. Nemusí jít o náhodu.

     „Syrský chemický útok“ se stal pár hodin před příletem syrských bombardérů, žumpa již nedokáže publikum patřičně zombifikovat a všechna podezřelá fakta utajit či převrátit. Už není rok 2003, kdy Colin Powell mohl přijít do OSN se zkumavkou plnou pracího prášku a pak vtrhnout do Iráku, takové divadlo už Amíkům nikdo nežere. Propagandu zpochybňuje nejen alternativa, ale i okrajová „seriózní“ média. Jakékoliv americké akce v Sýrii a okolí jsou a budou ilegální, proti mezinárodnímu právu.

     Jelikož kozomrdi coby zástupná americká síla selhali, byli nahrazeni Kurdy a žoldáckými „umírněnci“, kteří nyní postupují na Rakka, přičemž Amíci se usalašili na několika kurdských letištích, kde prodloužili letištní dráhy a mohou tam tedy přistávat s velkými výsadkovými letadly. Salámově tam přisouvají další americké jednotky a výzbroj. Ovšem i kdyby jich tam umístili 5-10 tisíc, jak zmiňovali nějací američtí generálové, bude jim to dost k ničemu, jelikož jakákoliv pomoc Kurdům je rána dýkou do zad Turecku, protože každý vyzbrojený a vycvičený Kurd ve finále znamená ohrožení Turecka jako státu. Pomohou-li významněji Kurdům, Turecku nezbude než opustit NATO, sblížit se s Ruskem, Sýrií, Íránem a Čínou. JIstě v prvním okamžiku vyženou Amíky z letecké základny Incirlik a zamezí jakékoliv využívání tureckých přístavů a dopravní infrastruktury směrem do Sýrie. A budou všemi způsoby proti jakémukoliv rozvinutí americké kurdské operace.

     Nakonec by to mohlo dopadnout tak, že Amíci budou sedět někde na opevněné základně v syrské poušti doslova jako kůl v plotě a snášet neustálé útoky na základnu a na své zásobování, což by pak dopadlo jako v Afghánu, kde je litr benzínu vyjde na 2000 dolarů, protože se přiváží letecky. A výsledkem není kromě enormních nákladů a neustálých ztrát vůbec nic.

     Pověsti v amerických médiích, ohledně plánů útoku na Damašek současně z Bejrůtu a z Izraele – jakási snaha o „bleskovou válku“ s odstraněním syrské vlády silou, přímým vojenským vpádem, jsou fantasmagorie „gaučových generálů“. Taková operace je celkově nemožná, z mnoha důvodů, navíc by se její příprava nedala utajit. Vyžadovala by značné zázemí a logistiku, jinak by skončila obrovským debaklem.

     Větší americká operace je v Sýrii zkrátka nemožná, už z prostého důvodu nemožnosti získání americké letecké převahy. Rusko má v Sýrii dost PVO systémů, aby útočníkovi způsobilo obrovské ztráty v řádu desítek letadel ihned a po rychlém posílení obrany z Ruska pak stovek letadel, zničení amerických letadlových lodí, letišť, tankovacích a AWACS letounů. Rusáci nejsou Irák a Putin není Saddám. Téměř okamžitě by to hrozilo přerůst v lokální jaderný konflikt, vedený taktickými jadernými zbraněmi.

     Bez leteckého krytí Amíci bojovat na zemi neumí, nejsou na to cvičení a nemají na to ani pozemní vybavení. Varianta vpádu do Damašku je prostě nesmyslná ze všech hledisek.

     Přímé zapojení Izraele je také šílenství, jelikož by to vyvolalo totální muslimské bouře po celém arabském světě, okamžitý přechod Egypta, Tunisu, Maroka, … absolutně na stranu Sýrie, na bojišti by se jistě objevila i značná část íránské armády. Irák by vzplanul, stačilo by, aby Íránci dodávali zase komponenty vyspělých IED bombiček, munici a podporu; dtto Afghanistán. Zkrátka jsou to nesmysly.

     Otazkou potom je, proč Amíci tak nehorázně stupňují napětí. Možná zkoušejí udělat „bububu“ a tím si od Rusů vynutit nějaké ústupky, třeba „dejte nám půlku Sýrie“. Ale pochybuji, že na to Rusáci uslyší.

     Dalším motivem může být snaha ve volbách poražených amerických kruhů hodit nové administrativě klacky do cesty na diplomatickém poli, znemožnit jednání s Ruskem. Jelikož podobné stupňování napětí probíhá proti Severní Koreji, která je chráněncem Číny, bude pravdivá asi tato verze: těsně před cestou amerického ministra zahraničí do Číny a do Ruska.

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      Áno, mám z toho zase tlaky v žalúdku ako po MH17 a som veľmi zvedavý, čo vypadne z Trumpa. Prehlásil, že tento chemický útok prekročil všetky červené čiary, ale nepotvrdil jasanie žumpy, že tým hádže Asada cez palubu. Doslova povedal, že niečo razantné podnikne, ale prečo by mal dopredu hovoriť, čo to bude – a zvlášť tým fake news.
      Tak som v napätí, čo Amíci podniknú.

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Jistě nepůjde o letecké napadení Sýrie, to by mohli rovnou vyhlásit válku Rusku. Žumpa nadšeně vykládá o „překonání S-300/400“, které prý cvičí v Řecku na starém systému S-300, který kdysi Rusáci dodali pro Krétu, ale po izraelských protestech nakonec nebyl zprovozněn ani používán, cca od roku 1997. Nebo o použití F-22/F-35. Je otázka, co je větší legrace. Žumpa si to představuje jak Hurvínek válku, jako další díl Star Wars. Jsou úplně mimo realitu.

       Kecy politických magorů a žumpálistů jsou jedna věc, vojenská operace druhá. USAF i US NAVY, USMC, US Army dobře ví, o co jde a co by to vše znamenalo, takže to jistě politikům vysvětlí.

       Liked by 1 osoba

       • LB napsal:

        To jsou celkem zbytečné úvahy. Pokud by Amíci chtěli zaútočit na A., určitě se s Rusy předem dohodnou, na konfliktu nemá totiž žádná z obou stran zájem. Rusové už naproti tomu naznačili, že A. nepodporují bezpodmínečně.
        Osobně si nemyslím, že dojde k vojenské akci, spíš půjde o jednání o Assadově budoucnosti

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Vždyť ano, jak vidíte z toho ostřelování jednoho letiště 59-ti Tomahawky, k dohodě s Rusy i Syřany došlo. Dá se to vnímat jako vnitropolitické posílení Trumpa, vyměněné za mezinárodní oslabení USA. Cílem tedy nebyla syrská základna, ale Trumpovi protivníci doma.

        Úvahy to zbytečné nejsou, hlavní co jsem napsal je, že USA by válkou se Sýrií nic nezískaly, naopak hodně ztratily. Protože je to hotový gordický uzel, kdy každá strana má spoustu vztahů s ostatními a jakmile se upřednostní jedno hledisko, vznikne problém na opačném konci, který bude mnohem větší, než ten původní. USA se se svou politikou dostaly do dokonalého klinče, kdy ať udělají cokoliv, všechno bude nějakým způsobem špatně.

        I dnešní minimální noční útok křídlatými raketami je na hraně, protože konsekvence z toho mohou být netušené. Začnou Íráncí více podporovat Jemence proti Saudům? Využije situace Turecko ke zvýšení útoků proti svým Kurdům a následně syrští Kurdové pomohou těm tureckým? Pochopí to íránští a iráčtí šiité jako americký útok na šiity? Přestane šiitská irácká armáda podporovat Američany v útoku na Mosul? Začne další fáze iráckého šiitského povstání proti všem sunnitům?

        Je to prostě hotový tanec mezi vejci. Američané jsou jako slon v porcelánce. Když bydlíš ve skleněném domě, neházej kameny (a už vůbec nestřílej Tomahawky).

        Obávám se, že momentální vnitropolitický zisk pro Trumpovu administrativu bude mít za následek dlouhodobé ztráty, absolutně neodpovídající dosaženému prospěchu.

        To se mi líbí

       • Cech napsal:

        Dosažený úspěch je opravdu značný a to hlavně díky tomu že Rusáci nedokázali zabezpečit odpovídající PVO ochranu nad Sýrií kterou se tak nebetyčně chvástali.
        Tímto zdařilým útokem emeričané dokázali jak jsou PVO komplety Ruska bezzubé proti tomahawkům.
        No a co chcete více nyní je jakýkoli útok na Sýrii již naprosto beztrestný protože ruské PVO je nejen děravé (to kdyby přeci jen něco sestřelilo) ale naprosto jen PR ukázka síly neschopného Ruska.
        Tož hurá na Sýrii a za chvíli se uvidí, jak se staženým ohonem Rusáci vypadnou.

        To se mi líbí

       • LB napsal:

        Mno… kchodle, zdá se, že poněkud kličkujete (jak ten Tomahawk 🙂 )

        Tak abychom si stanovili nějaké jednoznačné kritérium jako pojistku proti dodatečným výkladům, že vlastně … atd.: padne-li Assad, bude to jasný ruský neúspěch

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Pre LB (09:21) – ak má Idlib na svedomí Asad, tak padne, lebo Trump by inak stratil tvár. Ale ak sa ukáže, že to niekto na Asada narafičil, tak sa ešte hodne ľudí bude hodne dlho diviť, čo sa stane… si myslím.

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        PVO Sýrie rozhodně slabé není, kdyby chtěli, mohli by ty Tomahawky sestřelit klidně všechny. Ale proč, když mířily na jednu evakuovanou základnu, s nulovým vojenským účinkem? Syřané mají takových základen desítky, není to pro ně žádný problém. Je naprosto evidentní, že Rusové i Syřané o útoku věděli dost dlouho předem a vše bylo domluvené, syrská letadla předem odletěla na jiné základny, všechno evakuovali.

        Na Šajratu nebyly tím útokem zničeny ani zásoby PHM ani sklady munice – už jen z toho je jasné, že šlo jen o politické gesto, nic jiného. Amíci si dali velký pozor, aby netrefili něco důletitého. Ztráty na syrské straně jsou cca 5 vojáků, což mluví za všechno.

        Při PVO obraně se velmi složitě kalkuluje, po čem střílet a po čem ne, jelikož jednak PVO rakety nejsou zadarmo, jednak je kapacita systému i skladů raket omezená, takže se jí neplýtvá na zbytečné cíle. Hlavní je, chránit své prostředky boje a velení/vedení/řízení/komunikace, vše ostatní jde stranou. PR je až úplně na konci kritérií, pokud tam vůbec je.

        Válka není PR a nikdo na napadené straně neví, co bude zítra. Vyčerpání prostředků PVO by pouze snížilo možnosti obrany, až doopravdy půjde o napadení něčeho důležitého. Tímto způsobem vyčerpává své prostředky a sklady jen protivník, optimálně na zbytečné PR cíle nebo na klamné cíle.

        Stačí se podívat třeba na průběh bombardování Srbska. Jejich raketová PVO byla víceméně vypnutá, s několika PR použitími, např. proti „stealth“ F-117. Přes všechny snahy NATO nezničilo z bojových prostředků srbské armády skoro nic – jen klamné cíle. Ani proklamované zničení A2/AD prostředků Srbů se nekonalo. Což je dobře vidět např. z počtu padlých vojáků na srbské straně, jejich ztráty byly minimální, spíše náhodné. Srbové si zbraně šetřili na skutečnou NATO invazi, ke které nedošlo.

        Je prostě značný rozdíl mezi skutečnou válkou a žumpoidním běsněním, jde o úplně odlišné věci.

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Prvé reakcie Sýranov podporujú domnienky pána Kchodla.
        https://sputniknews.com/middleeast/201704071052395015-syria-airfield-us-missile-strike/
        Guvernér provincie Homs – Barází – vraj povedal ruským spravodajcom, že následky útoku vyhodnotili ako „zanedbateľné“.
        Je to snáď najmiernejšia možná rétorika.

        To se mi líbí

       • Cech napsal:

        Je naprosto nesmyslné vatvářet výše rozvijené chlácholící teorie jak to bylo dohodnuté, protože masivní US útok na základnu byl úspěšný.
        https://cz.sputniknews.com/svet/201704075064808-anericky-utok-provoz-letadla-letecka-zakladna-Homs/

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Informací je málo. Zatím je jedna videoreportáž ze Šajratu, která ukazuje minimální poškození, téměř zanedbatelné. Syřané píší o šesti zničených MiG-23 a jednom radaru. Je tedy otázka, proč s těmi MiGy předem neodletěli, jako s ostatními letadly – nejspíš šlo o nelétající kusy, kanibalizované na náhradní díly.

        Zajímavější je, že z 59-ti odpálených Tomahawků zasáhlo prostor letiště jen 23 kusů, zbytek někde popadal po cestě. Což by byla spolehlivost cca 40-50%. To je značně mimo dosavadně publikovaná čísla, ledaže by došlo k prudkému zhoršení vlivem nějakých výrobních/skladovacích/servisních nesrovnalostí. „Dopad v prostoru letiště“ ještě neznamená zásah cíle, mohlo dojít ke zničení/poškození střel nebo ovlivnění jejich koncového navedení rušením – minimální účinek úderu by tomu nasvědčoval, především, že nejsou vyřazeny letištní dráhy. Podle videa by stačilo runwaye na pár místech „zamáznout“ asfaltem a mohlo by se zase létat (pokud tedy není někde mimo záběr nějaká hodně velká díra).

        Je také možné, že zbytek křídlatých raket jde na vrub krátkodosahové obrany letiště, ať již radary a počítači řízených kanonů nebo raketových PVO krátkého dosahu. Jeden Tomahawk spadl někde na pobřeží u Tartusu, o dalších troskách nebo zásazích nejsou dosud zprávy. Podle videa z letiště se dá říci, že vojensky útok selhal, není zničena ani jedna ze dvou hlavních přistávacích/vzletových drah, ani zničeny sklady paliva, munice, náhradních dílů. Tedy nic, co by nešlo velmi rychle opravit a letiště začít znovu používat.

        Někde píší, že ruské ministerstvo obrany rozhodlo o posílení bodové obrany důležitých syrských cílů, ale zda je to pravda, není jasné.

        Z taktického/strategického hlediska je tento krok USA vysloveně debilní, stejně jako byl sestřel ruského Su-24 na hranici Sýrie s Tureckem – což ve výsledku vedlo k oslabení pozic USA a uvolnění jejich spojenectví s Tureckem. Pokud bylo motivem oslabení mezinárodních pozic Trumpa před jednáním s Rusy a Číňany, tak se to bezesporu povedlo, ale dlouhodobé následky budou pro USA velmi záporné.

        Vojensky to nedává nejmenší smysl, protože úder drahými křídlatými střelami se používá před dalšími akcemi, převážně na zničení velení/řízení/PVO/skladů… Pokud není následován dalšími akcemi, je to plýtvání drahým materiálem.

        Důvody akce budou tedy ryze vnitropolitické. Ale i tam Trump značně narazí, protože touto akcí bezesporu vytočil značné procento svých voličů, kteří doufali v rozumnou politiku na základě faktů – ale zdůvodnění „Assadovým chemickým útokem“ je horší než z blázince.

        Podle videí z „chemického útoku“ k žádnému chemickému útoku ani nedošlo, protože pokud by někdo ošetřoval oběti bez masek a protichemických obleků, do hodiny by byl po smrti. Nesedí ani základní časové parametry, kdy podle stínů z videí je jasné, že se to nestalo kolem poledne, kdy na místě syrská letadla bombardovala. A už vůbec je nesmyslný motiv, protože nic takového Syřané nemají zapotřebí – kozomrdi jsou obklíčeni v Idlibu a jejich konec je jen otázkou času. Lze tedy předpokládat, že celá událost „chemického útoku“ je ryze vymyšlená.

        Celkově to vypadá jako koordinovaná akce dosavadního establišmentu, ke které byl Trump donucen/zmanipulován/přesvědčen, protože souvislost s nárustem terorismu proti Rusku, aktivizace Ukrošů proti Donbasu (včera vyhlásil Donbas mobilizaci), … k tomu všemu prý od středy 5.4. dostávají Al-Nusra kozomrdi od CIA zase nové zbraně a zásoby (což nechal Trump po svém zvolení okamžitě zastavit).

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Pre Čech (12:14): Treba si uvedomiť aj ďalšie súvislosti. Po Trumpovom pripustení akceptácie Asada sa tento nechal počuť, že neberie nič, len úplné víťazstvo (rozumie sa – územná celistvosť Sýrie). To však už nie je realita a Putin nemôže dať Asadovi befel. Nie je to jeho „satelit“.
        McCain prehlásil, že Rusko kvôli Sýrii nepôjde do konfliktu s USA – to tiež prezradil „interné informácie“.
        Momentálne je to poker.

        To se mi líbí

       • Cech napsal:


        Nikdo se nedohaduje že stíny jsou úplně jinde než v poledne ale ta podstata je že USA v naprostém klidu zaútočili na Sýrii a Rusko je totálně mimo, ta je nesmírně důležitá.
        To že zřejmě stříleli 20 – 25 let starými raketami tak to je zřejmé, lépe ji vystřelit než za drahé $ likvidovat.
        To že Mc Clain prohlásil, že Rusko kvůli Sýrii nepůjde do konfliktu s USA – je evidentně realita a co z toho vyplývá ?
        Sýrie je již nyní v podstatě americká, stačilo jak řekl generál John Hyten jen pořádně zatlačit na Rusy a je to.

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Pre Čech (13:51) – čo dokazuje McCainovo vyhlásenie? Potvrdzuje Kchodlovu verziu o dohode. Len Rusi vedeli, ako naozaj zareagujú a zrejme to Trumpovi povedali, keď sa pýtal. Tá informácia cez vnútorné kanály prenikla k McCainovi, takže ak Trump nie je zelenáč, už aj vie, kto z kabinetu mu vynáša.

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Řeči McCainů a dalších bláznů bych nechal pro jejich ošetřující lékaře, stejně jako žumpu žumpou. Chce to počkat, až budou nějaká fakta a plná vyjádření všech států, zajímavá bude hlavně reakce Rusů a Číňanů.

        Moc bych se smál, kdyby celá tato šaškárna vedla k plnému ustavení rusko-čínského vojensko-politického uskupení, které je přes všechny podepsané dohody zatím pouze neoficiální a vágní.

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        Cech 13:51
        Na Rusko ale nikdo netlačil. USA prostě jen zaútočily pod záminkou falešné vlajky. Rusové dopředu informováni nebyli, to je oficiální ruské sdělení (živé vysílání RT), opačné „tvrzení“ bude nejspíš jen (účelový) hoax. Přitom někdo z ruského generálního štábu upozorňuje, že připravit takový útok není jen tak. Rusové tedy snad ani tento útok nečekali, alespoň ne tak brzo (i když Paulová o něm mluvila už v úterý v OSN). Kdy kdo na Rusy tedy tlačil? Co bude dál, tedy zda Turmpův zločin proti míru, bude nástrojem účinného nátlaku, se teprve uvidí.
        Za daleko vážnejší fakt z této akce amerického debila, co se lhaním a přetvářkou dostal k moci, považuji, že s jeho zločinem souhlasí i čeští politici. Tím se sami dopouští tresného činu, neboť nelegální (RB OSN neaprobovaná) vojenská agrese proti jiné zemi je zločinem proti míru (§ 405a českého t.z.) a její popírání, zpochybňování, schvalování nebo ospravedlnění je trestné podle § 405 t.z. ČR. Schválně, myslíte, že Sobotka, Babiš a další budou bráni před odpovědnost? Ozvou se lidé, kteří vidí, jak je jejich politické reprezentace ženou do války? Obávám se, že ideologie (a iracionalita) zvítězila nad právem, zneužití pravomoci a trestné činy politiků, dokonce z vyloženě vylhaných motivů, se nepovažují za trestné, protože k dosažení cíle (Assad must go) je možné použít cokoliv včetně rozpoutání války a provádění mezinárodních zločinů. Je to přesně jak za Hitlera. Vždyť i ten kchodl si vymýšlí vysněné konstrukce, aby ohbájil vůdce, kterého si zamiloval, jako se tenkrát utěšovali ti, co říkali, že kdyby vůdce věděl o koncentrácích, určitě by je nedovolil. Ano, Slime, Asfalt zase „debilně“ mluví o Hitlerovi, protože i Sulliven aktivistický stát (politický cíl stojí nad právem) považoval za hlavní znak fašismu. To, Cechu, považují za nejdůležitější poznatek z dnešního dne. Marast, ve kterém jsme.

        To se mi líbí

       • Cech napsal:

        Asfalte promiňte mi ten litý boj, kde používám zdánlivě velmi krkolomné logické konstrukce.
        To že US doslova rozmetala mezinárodní právo, to je jiná věc ale jakou podporu tato její činnost získala v Česku, tak to mně mrzí mnohem víc než Vás.

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        Cech: Jsem rád, že si rozumíme.

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Páni, to ste si Kchodla nesprávne vyložili. Neobhajoval Trumpa, snaží sa hádať, čo z toho vylezie. Mimochodom, napísal, že je to blbosť na kvadrát a USA budú znášať dlhodobé dôsledky. Že je to porušenie medzinárodného práva, o tom tu vari nikto z nás nepochybuje.

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Asfalte, prosím mi přesně napište, jaké „vysněné konstrukce“ máte na mysli. Posílení postavení Trumpa vůči dosavadnímu US establišmentu díky této zločinecké bombardovací akci je nepochybné. Dost silně přitom pochybuji, že „chemický false flag“ může vzít někdo vážně, takovou šaškárnu prohlédne i totální idiot, a navíc takový trik nebyl použit poprvé. Takže to musí být jasné i Trumpovi nebo přinejmenším někomu z jeho poradců. Jedná se tedy o ryze účelovou akci, které má především vnitropolitické americké důvody.

        Slyšel jsem a četl vyjádření Rusů, že je USA oficiálně neinformovaly, to ovšem neznamená, že nebyli informování neoficiálně. Těžko si totiž představit, že by si Amíci troufli střílet křídlaté střely na Šajrat, kde měli Rusové poměrně velkou posádku a instalace, aniž by jim nedali vědět předem. Jinak by se také mohlo snadno stát, že obě lodičky u Kréty, ze kterých se střílelo, budou potopeny ješte než všechny rakety opustí sila – jsou totiž v dostřelu ruských protilodních systémů, nejen ze syrské pevniny, ale i z ruských hlídkových letadel a především raketových ponorek – vždy nejméně jedna jaderná a několik nejaderných ve východním Středozemním moři hlídkuje.

        Jak Američané, tak Rusové mají automatizované systémy řízení/velení, které jsou dokonale prosíťovány a v okamžiku odpalu raket z lodě – což uvidí nejbližší varovná družice, zahorizontální radar, radar hlídkového letadla, … – už všem útočným nosičům naskakují na monitorech přidělené cíle, přičemž autorizace k odpalu obranných/útočných prostředků je na nižších stupních velení. Tedy je víceméně jisté, že k předběžnému oznámení muselo dojít, patrně na nejvyšší úrovni nebo alespoň na úrovni generálních štábů.

        Zatím to vypadá, že ruské dálkové PVO v Sýrii ani na moři proti prolétajícím Tomahawkům nezasahovalo, ani ruské letectvo. U pozemního PVO to může být dáno jeho rozmístěním, protože i ty nejlepší systémy PVO jako jsou S-300/400 nevidí přes zakřivení Země nízko letící křídlaté střely dále než na cca 40 km. Sýrie je značně hornatá a tak proti nízko letícím cílům lze zasahovat jen z výše letících letadel nebo ze země PVO systémy se středním a krátkým dosahem, plošně rozmístěnými. Nebo radio-elektronickými prostředky. Účinná je zejména koncová bodová obrana důležitých cílů, například letišť, kde bývá rozmístěno několik PVO systémů krátkého a středního dosahu. K čemuž pravděpodobně došlo, jelikož běžná míra spolehlivosti amerických Tomahawků bývá přes 95%, ale v tomto případě jich více než polovna do cílové oblasti vůbec nedoletěla a samotný zásah cíle se povedl jen několika raketám z 23, které do oblasti letiště doletěly. Většina zázahů šla úplně mimo čekoholiv důležitého.

        Vojensky to byl tedy značný trapas a úplné selhání, úspěšnost zásahu byla několik procent, což je velmi chabé.

        Pokud by USA chtěly něco udělat pro posílení Assada, nemohli zvolit nic lepšího než zvolily, včetně mezinárodních důsledků absolutní ignorance mezinárodního práva. Útok povede k posílení obrany Sýrie a uvolní ruce Putinovi k další podpoře Sýrie zbraněmi i specialisty, k posílení ruské přítomnosti.

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        Kchodle,
        vysněnými konstukcemi myslím to, co jste shnul slovy: „Jedná se tedy o ryze účelovou akci, které má především vnitropolitické americké důvody.“ Ne, Kchodle, Trump není hodný vůdce, co musí zápasit se svým vnitropolitickým prostředím, stejně tak jako Hitler nebyl hodný vůdce, co určitě stavěl koncentráky nevědomě. Hitler a po dnešku i Trump jsou váleční zločinci. To je realita na základě faktů bez příkras. V tomto posouzení nehraje žádnou roli, motiv, tedy zda přepadení jiného státu, zabití několika lidí a vyvození nebezpečné mezinárodní situace, kterou teď nikdo nemůže domyslet, bylo vedeno z důvodu „účelově politických“ (kchodl) nebo „legitimně jako odveta za chemický útok“(západní politici). Zločin se stal vydáním rozkazu v přímém úmyslu zapříčinit vojenský úder na cizím území, k něčemž nebylo oprávnění ani podle mezinárodního práva, ani jak se zda podle vnitrostátního práva USA. Z jakých pohnutek tak Trump učinil je pak naprosto nepodstatné, jde o zločin, i kdyby mělo jít o ochranu toho nejušlechtilejšího cíle nebo jenkrásnějšího miminka na světě (zakázané argumentum misericordiam, které zločinec Trump a Paulová použili stejně jako Hitler, co zase svého času zachraňoval sudetské Němce před českým příkořím)
        Jinak řečeno, děláte si o Trupmovi podle mého názoru zcela naivní iluze dobráka, co bojuje se zlem („vnitropolitickým prostředím“), ale pravý opak je pravdou. Tím se nelišíte od obdivovatelů jiného zimíněného vůdce. Nevyčítám vám nic víc než slepotu zapříčininou emotivním postojem, který se snažíte racionálně zdůvodnit. Podstatná a markantní fakta jsou však jiná. Trump se k vládě prolhal (využil politické poptávky jako pravý obchodník), ne Trump není hodný mesiáš, co bojuje se zlým prostředím, jak si myslíte. Trump je součástí tohoto prostředí, vždy jí byl a nyní ho i aktivně vytváří.

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        Jo, a to, že Trupovi po jeho zločinu stouply preference, je ta tragédie a marast, o kterém jsem mluvi. Hitlerovi také stouply preference, když zabral Rakousko.

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        Souhlasím s vámi, Asfalte, že Trump není „hodný vůdce, co musí zápasit se svým vnitropolitickým prostředím.“ Člověk vyhovující takovému označení se mezi americkými politiky podle mě vůbec nevyskytuje. (A všemi mezi světovými politiky je asi stejně častým zjevem jako yetti.) Ale i tak si troufám tvrdit, že vnitropolitické důvody k tomu útoku byly přinejmenším stejně závažné jako pseudohumanitárními kecy zamaskované důvody zahraničněpolitické (Assad must go).

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Asfalte, Vy jste koukám úplně mimo.

        Kde vyjadřuji obdiv k Trumpovi? Hodnotím zcela racionálně důvody, které mohly vést k dnešnímu zločinu, protože oficiální zdůvodnění je bláznivé. Trumpa nijak neidealizuji, pouze jsem – na základě faktů – dlouhodobě toho názoru, že je jistě lepší volbou než Hitlery. Z jeho zvolení jsem měl samozřejmě radost, protože Hitlery vyjadřovala vyloženě nacistické myšlenky a kromě toho souzněla s prolhanou žumpou, kdežto Trump se staví proti prolhané žumpě – a jeho výhra ve volbách byla jednoznačně výhrou antisystémových sil, značně otřásla americkým nacistickým establišmentem. Ale pro Vás je to zřejmě Hitler od začátku, možná jste fandil Hitlery nebo Sandersovi či Batmanovi, ale pokud jsem si všiml, ani Batman, ba ani Sanders ve volbách prezidenta USA nakonec neúčinkovali.

        S hodnocením bych počkal, až Trump spáchá něco hitlerovského. Třeba anšlus Rakouska.
        😀

        Bombardování cizí země pod vylhanou záminkou, zcela proti mezinárodnímu právu není hitlerovské, ale jedná se o zcela běžnou politiku v podání skoro jakékoliv anglosaské země (možná s výjimkou Nového Zélandu a ostrova Nauru) už od královny Alžběty.

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        No tak, páni, všetci máme hlavybôľ z toho, čo sa deje, tak sa vari nebudeme ešte aj my kvôli tomu hádať. Nič tým nezmeníme.
        Aby neboli pochyby – nikto z nás z toho útoku nemá radosť.

        To se mi líbí

       • vittta napsal:

        Asfalte, tady jde přece o to, jestli výklad události, jak jí prezentuje Kchodl je možný, nebo ne.
        Jestli je někdo právně válečný zločinec nebo ne, je úplně lhostejné.
        Postavte Trumpa před soud, schválně.
        Válka není věc zákonů, dokonce ani existence lidstva není věc zákonů.
        Kdyby Hitler vyhrál, tak byli na věky útočníci Poláci, co napadli Gliwice.
        Situace v Sýrii, ale i v samotných USA, je tak nepřehledná, že se v ní jen málokdo orientuje, možná vč. samotných „hybatelů“ dějin.
        I Rusko má své zájmy, není to ten hodný, je to ten slabší, ale zase tak silný, že není minimálně rozumné, si na něj vyskakovat.
        Počkejte si na další události, teprve ty ukáží, čeho Trump docílil a čeho ne, a co měl v úmyslu, a co ne.
        A vy uděláte závěr, že Kchodl je stejný, jak příznivci Hitlera, tedy vesměs nekritičtí snílci a fanatici.
        Jedna věc je jistá.
        Tomahawků dopadlo do cíle jen 23 z 59 a škody jsou malé.
        To není moc obvyklé.
        A chemický útok, sloužící jako záminka, také není moc jasný.
        Něco se tam děje, co není standartní…..

        To se mi líbí

       • LB napsal:

        Tohle rozhodně nevypadá na nějakou předem domluvenou hru.
        https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/434552-ocitli-jste-se-na-hrane-valky-s-ruskem-zkritizoval-americany-medvedev.html

        Je taky jasné, proč tohle vyjádření nepronesl sám Nejvyšší.

        Doba není snadná pro různé „doufatele“ v Trumpa. Nemá každý cojones na to, aby obrátil plachty a přiznal omyl a frustraci, jako to dělá Saker

        https://thesaker.is/trump-orders-a-military-attack-on-syria-a-crucial-moment-for-russia/

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        Kchodle, prosímvás pěkně, vy zase přecházíte do rovniny osobního dotčení, že není po vašem „správném“ názoru.
        Nevím, zda je Trump lepší volbou (dříve jsem si to také myslel, dnes vidím, že to vychází nastejno).
        Jak se prosím konkrétně Trump postavil proti prolhané žumpě (neberu ji jen jako média, ale i toho, kdo je řídí) v otázce chemického útoku v Sýrii? Já mám zato, že této žumpě naopak uvěřil (dokonce dřív, než to odvisílala CNN), natož, aby se jí postavil, a na základě této lži pozabíjel 5 vojáků, 9 civilistů, zranil 13letou dívku a jedno dítě. Vy tomu říkáte boj politika, z jehož zvolení jste měl radost, s politickým prostředím, já tomu říkám vražda a zločin. Žádné „staví se proti prolhané žumpě“ jsem v tomto případě nepostřehl a jinak zprcání novinářů za to, že ho pomlouvali, nebo předstírané vyhranění se do rádoby opozice, spíše než „boj proti žumpě“ považuji za něco jiného.
        „…jeho výhra ve volbách byla jednoznačně výhrou antisystémových sil, značně otřásla americkým nacistickým establišmentem.“ Ano, kchodle, přeně toto vám vytýkám. Jinak, i kdyby jste měl pravdu, a Trump opravdu představoval něco antisytémového, pak by ta analogie s Mussolinim, Hitlerem a dalšími byla přiléhavější. Právě pro jejich antisystémovost získávali popularitu, jako Trump získal vás a své voliče. To „antisystémové“, co pak přišlo, bylo ale ještě horší než to původní „systémové“. Já mám pak silný dojem, že historie se zatraceně nápadně opakuje, byť panta rei, včetně vaší obdobné „důvěry“ ve zvoleného politika jako kdysi i jako kdysi ze stejných důvodů. Nic víc, nic míň.

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Pane NavajaMM, nenechám si nasazovat Asfaltem psí hlavu „obdivovatele Hitlera“, aby bylo jasno, nikde jsem ani nepsal nic o „hodném Trumpovi“, jak předkládá. Mýlí se i v „nevarování“ Rusů, je to přesně tak, jak jsem psal – byli varováni předem:
        „Rusko dostalo informaci o americkém útoku na syrskou leteckou základnu Šajrát asi půl hodiny před tím, než k němu došlo. Uvedli to nezávisle na sobě ruský vyslanec v OSN Vladimir Safronkov i mluvčí Pentagonu Jeff Davies“, to píše (česky) například server novinky.cz.

        Jelikož rakety letěly z cca 700 km vzálených lodí (a za půlhodinu uletí cestovní rychlostí zhruba 400-500 km), Rusům to bylo oznámeno až po odpalu raket, kdy jim bezpochyby na základnách houkaly sirény a letecká hotovost šla do vzduchu, ponorky najížděly do útočných pozic a k potopení amerických lodí chybělo jen konečné schválení. Že se něco takového bude dít, bylo jasné již včera večer, protože na Twitteru i jinde na internetu vypuklo hemžení, na americká ministerstva zahraničí a obrany byli svolávání žumpálisté, …

        Fakta jsou tedy taková, že 36 raket někde po cestě „zmizelo“, a zbylé rakety netrefily nic, případně nic důležitého a nenahraditelného, takže základna Šajrat je nadále vojensky plně provozovatelná. Jelikož Tomahawky jsou jinak skoro absolutně spolehlivé, muselo dojít k sestřelům a narušení navádění nějakými systémy elektronického boje. Je tedy vidět, že Sýrie není obvyklý Banánistán, kde si Amíci mohou pouštět křídlaté střely jako na střelnici, s téměř 100%-ním výsledkem.

        Uvidíme dnes v noci, zda „show“ bude pokračovat, protože Amíci obvykle těžce nesnášejí selhání – a vojensky to selhání bylo pořádné – a možná vypálí další dávku. Že by sáhli až k bombardování letadly, je silně nepravděpodobné, protože to by se jistě neobešlo bez sestřelů jejich letadel. Rusové navíc oficiálně oznámili „pozastavení“ sdíleného leteckého režimu nad Sýrií, což znamená, že cokoliv neruského/nesyrského půjde z oblohy dolů, minimálně nad západní Sýrií.

        Výsledek ostřelování je již teď pro Amíky a pro celý Západ silně negativní. Žumpa ztratila další procenta důvěryhodnosti, oficiální politické reprezentace také – protože záminka k útoku je neskutečně průhledná a hloupá, přičemž porušení mezinárodního práva je neoddiskutovatelné, legalita celé akce je absolutně nulová. Je to i blamáž vojenská, stačí se podívat na komentáře článků i v oficiální žumpě, jak to tam čtenáři glosují.

        Z mezinárodního hlediska, pro jakýkoliv „deal“ mezi prezidenty Trumpem a Xi Jin-Pingem, případně mezi Trumpem a Putinem, je tato akce přímo fatální, víceméně uzavírá možnosti jakýchkoliv čínských či ruských ústupků.

        Jediný pofidérní a pravděpodobně velice krátkodobý vnitropolitický zisk z toho má Trump, který se tím jednoznačně „rozjel“ v kolejích stávajícího establišmentu, ale zcela zaručeně tím naštval většinu svých „alternativních“ voličů, kteří doufali v realističtější a morálnější politiku, opřenou o fakta, ne o fabulace.

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        Vitto,
        diskuze s kchodlem není o tom (alepoň ne z mé strany), zda něco je nebo není možné. Já jen kchodlovi vytknul jeho naivní důvěřivost a snadnost, s jakou ho režim, který sám kritizuje, obalamutil.
        Nemám nic proti diskuzi, zda něco je nebo není možné.
        Upozornil jsem, že pro posuzování činů nejsou ani tak podstatné naše postoje k politikovi či cíle, o kterých mluvíte, ale normativní systém (ty jsou v zásadě 3, já začal mluvit o jednom z nich). Naopak prosazování cílů v rozporu s uznanými normami („nezabiješ“ ap.) je právě to „špatně“, a to bez ohledu na to, zda lze nebo nelze třeba zrovna Trumpa přivést před soud. Pokud by ale v USA existovala „demokracie a právní stát“, pak by Trump, který má nyní ještě tu drzost tvrdit, že zabití 9 civilistů tisíce km daleko bylo prioritou americké národní bezpečnosti, sedí už opravdu v té base nebo v blázinci.

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Pane Kchodl, nebolo to adresované vám, len tesne ste ma predbehli s replikou a vkladám to pod vás, lebo je to posledné tlačidlo na odpoveď, aby to nejako rozumne pokračovalo vo vlákne. Inak to ďalej nejdem rozmazávať, lebo okrem vás môj apel asi narazil na hluché uši.

        Liked by 1 osoba

       • vittta napsal:

        Mě tedy připadá, Asfalte, že jste to převedl do dost osobní roviny.
        Copak o to, já se..třeba s tatou, také takto osobně hádal, ale tata je svým způsobem …no…to nechám na každém, co si o tom myslí.
        Kchodl ale prezentuje nějaký názor a dává nějaké argumenty, jak odborného, tak politického rázu.
        Není osobní, ani v něm nevidím Uko Ješitu.
        Je to politický rozbor, a třeba já mám rád politické rozbory.
        Rozhodně není naivní, jak jste uvedl, ani nikomu nic nežere.
        Politika není zákonník, vy jste právník a vidíte to z zřejmě z tohoto pohledu.
        Zákonník určuje, co je trestné, a co není a proč.
        Politika taková není.
        V politice jeden malý zločin může zabránit deseti zločinům obrovským.
        A naopak, jedno velké dobro může spustit lavinu neskutečného zla.
        To není konkrétní k této situaci, to je prostě obecný fakt.

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Asfalte, nebudu na Vaše útoky reagovat, protože v nich neomaleně pokračujete: psal jsem o Trumpově boji se žumpou během voleb, ne nyní v otázce „chemického útoku“, ale Vy mi „vkládáte do úst“ opět něco, co jsem nenapsal. Buďte sbohem, s Vámi se dále bavit nehodlám, protože porušujete základní pravidla. Pokud se toužíte hádat jako na trhu, metodami trhovkyň, zkuste to jinde a s někým jiným. Jde mi o diskusi nad fakty, ne o napadání a ego, ani si nedělám žádnou „licenci na zjevenou pravdu“. Výše zmíněné metody, které používáte, k diskusi nepřispívají. Čtenáři a spoludiskutující si jistě dokáží udělat obrázek sami.

        Oh, na rozdíl od Sakera jsem nikdy Trumpa neidealizoval, takže nemohu být zklamán. Jistě chápu od začátku, že to není „nevinná dívka v baru s děvkami“, ale navlas stejný parchant, lhář, manipulátor, … jako ti ostatní. Pokud si do něj někdo projektoval naděje na změnu americké velmocenské politiky, musí nyní provést „sebekritiku“, jako Saker a další, například Paul Craig Roberts. Ti reagovali poměrně hystericky na každou pitomost, například po odvolání Flynna „zahazovali flintu do žita“, pak zase naopak, když Trump udělal nějakou jinou akci, pookřáli, atd. Všechno, co o Trumpovi tvrdím, s čím se pojí mé naděje, pokud tedy nějaké vidím, je že Trump není profesionální politik, odchovanec finančních či fašingtonských kruhů, není spojen existenčně s onou „virtuální ekonomikou“, ale je to po dlouhé době někdo, kdo reálně celý život podniká – byť se „zlatou lžičkou v ústech“ – a má nějaký reálný život mimo establišment USA. Vidí skutečné problémy Ameriky, není to neomarxistický šílenec, jako mnoho jiných. Což není samozřejmě mnoho, ale přesto je to dost.

        S podobnou rétorikou jako Trump začal v roce 1980 Reagan a také byl označován – především pseudo-levičáky – za šílence, agresora, hotového Čingischána kříženého s Hitlerem – a nakonec alespoň na čas spolu s Gorbačovem odstranil šílenství MAD politiky supervelmocí a velmi významě přispěl k míru.

        Takže na hodnocení Trumpa si musíme počkat. Není samozřejmě vyloučeno, že se zvrhne v totálního Belzebuba.

        To se mi líbí

       • LB napsal:

        https://cz.sputniknews.com/svet/201704075068587-pentagon-rakety-vystrelene-syrska-zakladna-cil/
        Pentagon tvrdí něco úplně jiného než Konašenkov. Můžete si hodit korunou.

        Válka totiž je TAKY píár a ne že ne. Vždycky byla

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        Vitta:
        Ale prdlačku o té osobní rovině. Kchodl je jeden z milionů dnes i před 100 lety i jindy. A tak to bylo myšleno. Problém hodně lidí na tomto serveru je, že rozhovor považují za „osobní rovinu“, jiný názor „za útok“ atp. Nikde jsem nepsal, že kchodl obdivuje Hitlera, nebo co si to tam nahoře usmyslel. Jen jsem si dovolil podotknout, že vidím paralelu jeho vzorce chování s miliony jiných doktorů, inženýrů, právníků, pekařů, instalatérů, zedníků atd. jako jindy, jindy, vždy a všude.
        Politika není zákoník, ale řeč byla právě o tom, že když politika má co dočinění už i s trestním zákonem, pak je něco špatně.
        „V politice jeden malý zločin může zabránit deseti zločinům obrovským. A naopak, jedno velké dobro může spustit lavinu neskutečného zla. To není konkrétní k této situaci, to je prostě obecný fakt.“
        To je právě to, o čem se nechci ani začít bavit. Jen řeknu, že právě pro nejasnost vámi vysloveného máme ty normativní systémy.

        To se mi líbí

       • Kamil napsal:

        https://cz.sputniknews.com/svet/201704075071038-ministerstvo-obrana-horka-linka-pentagon/
        Takže se jich asi moc „bojí“, když jim ani už nezavolají, pokud budou chtít vzlétnout?!

        To se mi líbí

       • kchodl napsal:

        Pentagon samozřejmě tvrdí, že 58 z 59-ti raket doletělo do cíle, protože v médiích byla ukázána fotografie trosek, které jednoznačně pochází z Tomahawku, takže minimálně jednu selhanou/sestřelenou raketu nemohou popřít.

        Rusáci publikovali noční video z nějaké létající platformy v IR pásmu, kde jsou vidět ještě hořící zásahy. A těch opravdu není 58, ale mnohem méně. Rovněž stav základny za denního světla z fotek a videí neukazuje žádnou „základnu srovnanou se zemí“, ani trosky letadel či požáry. Identifikovaných zásahů je málo, často úplně mimo čehokoliv. Odpoledne ze Šajratu Syřané obnovili letový provoz.

        Z logiky věci vyplývá, že část raket zřejmě sestřelila nebo elektronicky vychýlila obrana Sýrie již někde po cestě, o zbytek se „postaralo“ letištní PVO krátkého dosahu.

        Na vrub místního PVO zřejmě připadají i civilní mrtví, když zbytky sestřelených raket spadly do blízké vesnice a vybuchly tam.

        To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  Zaujímavé detaily, vďaka.

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Jelikož článek je výňatkem ze solidní knihy, není tam zmíněna bulvární pověst o příčině smrti Tycho de Brahe. A sice, že zemřel po hostině u Petra Voka na prasknutí močového měchýře či na přejedení, protože nechtěl vstát od stolu a odejit, což mohlo být z nějakého důvodu společensky nepřípustné.

   Prasknutí měchýře je samozřejmě fyziologicky nemožné, je to jen hospodská povídačka. Ale Dánové analyzovali (někdy ve 20. století) vzorky vlasů a vousů svého velikána a zjistilo se, že byl otráven rtutí – oficiálně totiž zemřel na selhání ledvin, což bývá jeden z důsledeků této otravy. Byl-li otráven úmyslně někým jiným – možná v rámci úkladů dvorské politiky – nebo to byl jen nezamýšlený důsledek mizerné léčby syfilisu, což se léčilo přípravky s obsahem rtuti, to nevíme. Možné je, že se otrávil při vědeckých pokusech, například při výrobě nějakých optických přístrojů, kde se rtuťové sloučeniny hojně používají. Mohlo jít např. o experiment s vytvořením nového dalekohledu na bázi rotačního rtuťového zrcadla – což je jeden z pokusů s historicky velkým množstvím obětí.

   Každopádně syfilis tenkrát v Evropě řádil velmi úporně, nejvíce mezi lety 1500 až 1700, a ještě v 19. století bylo infikovanáno v některých oblastech až 50% dospělého obyvatelstva. První syntetický lék vůbec, salvarsan, byl určen právě na léčbu této metly evropské populace. Není přitom pravda, že byl syfilis zavlečen do Evropy teprve Kolumbovými námořníky, protože už v roce objevení Ameriky na něj zemřel např. syn našeho krále Jiřího z Poděbrad, nicméně tento nesmysl se stále všude opakuje, převážně v anglosaské medicínské literatuře. Původ syfilisu je prý v Asii, stejně jako všech morů, a zavlekli jej do Evropy arabští a janovští kupci a mořeplavci.

   Liked by 1 osoba

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Tady si dovolím trochu polemizovat – původ luetické nákazy sice 100% dokázaný není (přes ono tvrzení že to byl Kolumbův námořník, které je ostatně v lékařských kruzích bráno jako velice pravděpodobné), ale – dokázaná fakta jsou – před Kolumbovou plavbou nebyla spolehlivě prokázána a po propuknutí epidemie – respektive jejím rozvlečení hlavně táhnoucím vojskem se chovala příkladně jako tzv. nová infekce – nebylo v populaci obranných látek přičemž existence lues v Americe před Kolumbem dokázaná je s tím že měla slabou virulenci – místní měli dost obranných látek, navíc hlavně jihoameričtí původní obyvatelé (nechci psát Indiáni, potažmo rudoši – bych někoho nepopudil nekorektností) holdující ve velké míře análnímu sexu který přenos usnadňuje i od nakaženého v třetím stadiu nemoci. Pokud by to byla ta Asie tak by tam muselo být někde primární ložisko což není prokázané.

    Navíc v Evropě byla lues zaměňovaná s kapavkou což bylo dáno tím je roznášely hlavně prostitutky a žoldnéři kteří velice často chytli obojí, to znevěrohodňuje zprávy popisující lues už před Kolumbem.

    U toho syna Jiřího z Poděbrad to vypadá spíš na Inguinální granulom ještě s něčím.
    Ono se dneska těžko diagnostikuje když není co vyšetřovat a popisy příznaků jsou vágní a neodpovídající současnému úzu.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Máte určitě pravdu ve většině věcí – hlavně o těch obranných látkách. V 19. století v Evropě byla nákaza syfilis někde i v těch 50% obyvatel, ale nemoc měla obvykle velmi lehký průběh, nakažený většinou zemřel na něco jiného, než se syfilis stihla rozvinout do fatálních stavů. Navíc, pokud se někdo „zbláznil“ nebo dostal paralýzu či měl rupturu aorty, tak se to bralo jako projevy jiných nemocí, díky tehdejší diagnostice.

     O prapůvodním zdroji jsem před lety četl jednu vědeckou práci a tam nakonec dospěli k závěru, že původ nemoci byl někde v Asii a podobně jako morové nákazy ji přivlekli obchodní karavany a námořníci z Blízkého východu a Asie. Starší prameny uvádějí jako zdroj Ameriku a „indiány“, proto mě ta práce zaujala. Moje přítelkyně tenkrát studovala epidemiologii a tak se takovéhle knihy doma povalovaly (nebo soubory v počítačích). Víc nic o tom nevím, jen mi to připadlo zajímavé. Jak to je doopravdy, to netuším.

     K dnešnímu článku je to stejně jen nepodstatná odbočka.

     To se mi líbí

     • brtnikvbrlohu napsal:

      Také jsem to četl ale nepřesvědčilo mne to – dopátrat se jak to tehdy bylo už asi nepůjde.
      K těm marginalitám – beru to jako osvětu – chodí sem dost zvídavých lidí hodovat na pokrmech z kuchyně nejen pana domácího takže podobná odbočení vedu coby malé zákusečka po hlavním chodu doručený hostem.

      To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Vďaka za výklad, no v niektorých bodoch Vám tentoraz budem oponovať. Okolo syfilisu bolo už veľa medicínskych sporov a zdá sa, že po rozsiahlych výskumoch na kostiach z pohrebísk (http://archive.archaeology.org/9701/newsbriefs/syphilis.html) sa zistilo, že v Európe pred Kolumbom pravdepodobne syfilis nebol, na druhej strane sa našli jeho stopy na kostrách v tropickej časti Ameriky.
    Po celom svete bola však rozšírená frambézia, ktorá má podobné počiatočné príznaky a prenáša ju ten istý rod mikroživočíchov. Syfilis však, podľa epidemiológov vznikol ako mutácia v Novom svete. Prvá epidémia v Neapole 1494 sa potom vysvetľuje chýbajúcimi protilátkami v populácii.

    Budem oponovať aj vo veci prasknutia močového mechúra. Neudeje sa to zo zadržiavania moču, ale nie je to ani krčmový folklór. Ako lekárska diagnóza je to divertikulóza močového mechúra, ktorá v horších prípadoch môže skončiť ruptúrou. Mal to aj môj dedo, takže nie je to len latina z učebníc. Lieči sa to chirurgicky ako hernia (prietrž).
    Neviem, či sa na to môže zomrieť, ale po istej vekovej hranici je riziko skoro všetko, čo by si mladý organizmus ani nevšimol.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Díky za doplnění (a popření)!
     😀

     Frambézie, to jsem skutečně dlouho neslyšel, před mnoha lety, že tím trpěli nějací černoši v Africe. Ani jsem nevěděl, že to také způsobuje nějaká spirocheta. Spirochety mimochodem způsobují i boreliózu, která je dnes celkem častá a velmi nebezpečná, díky přemnožení klíšťat.

     Liked by 1 osoba

     • NavajaMM napsal:

      Kdesi som sa dočítal, že v stredoveku tieto pohlavné choroby, alebo aj tú frambéziu, zamieňali s leprou. Možno asi tak ako všetkým smrteľným infekciám hovorili mor. 🙂

      To se mi líbí

 4. Rosťa napsal:

  Náš společný přítel Plavec Štětina má dnes narozeniny. Jedete někdo na oslavu, že bych se svezl s ním?

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Omlouvám se ale budoucí nedostatek tolik potřebného střeliva vzhledem k nařízení EU, mi to bohužel neumožňuje.
   Snad někdy jindy v lepších časech a přijede nás doufejme mnohem víc.

   To se mi líbí

 5. Joda napsal:

  OT. Dnešní stávka řidičů autobusů.
  Také vás překvapilo to velké množství stávkokazů?

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Co se týče jakékoli stávky v Česku tak toto nebezpečí je natolik marginální, že ty co se shromažďují a nebo i stávkují můžeme naprosto ignorovat.
   Ochlokracie neboli vláda lůzy není běžnou součástí naší mluvy jak poznamenal před léty kardinál Dominik Duka.
   Proč tedy tento pojem připomínat?
   “ Protože o této formě demokracie, kde převažuje naprostá demagogie a bezbřehá tyranie většiny nad menšinou a vláda protestujících a stávkujících nad rozumem“, se právě zmiňuje kardinál Dominik Duka.
   No a proto protože panem kardinálem Dominikem Dukou popsaná ochlokracie začíná klíčit právě těmi stávkami, tak ji prezident svazu Jaroslav Hanák označil jako nerozumnou.
   Tož co kdyby ta stávka přerostla v ochlokracii.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Proč tak ostře? Vyhlášení stávky a její plánovaný rozsah zaskočil i vládu, takže honem rychle Sobotka slíbil (ale jen slíbil) peníze na půl roku. Šéfové svazu považují akci za úspěšnou ještě před uskutečněním. A podle mého splnila účel. Ti, kdo skutečně stávkovali (v malých množstvích kromě JM) možná nadělali víc škody než užitku.

   To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  OT: Na netu jde šuškanda, že prý Soroš natáhl brka. Při návštěvě Maďarska. Co je na tom pravdy, nemám ponětí.

  To se mi líbí

 7. kočka šklíba napsal:

  Já jen chci napsat k diskusi Asfalta a kchodla, proč se na sebe zlobíte? Oba dva máte opravdu zajímavé argumenty, oba dva jste inteligentní, oba dva Vás tady už známe. A, alespoň já, Vás oba velmi ráda čtu především v této oblasti, ke které jste oba schopni dát svůj úhel pohledu a své nemalé znalosti. Pravda je, že z Trumpa také nadšená nejsem, ale jednak v USA prostě normální člověk asi ani nemůže kandidovat, natož vyhrát a pak mně udělal radost ten fakt, že vyhrál proti mainstreamu. Taková malá škodolibá radost, naše vaše ČT se naprosto ztrapnila. Jinak je to stejný hajzl jako ostatní kandidáti, možná s výjimkou Sanderse, ale ten když podpořil Hillary, tak se asi zase tak nelišil.

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Kočko, několik výkladů z malého slovníčku pojmů:
   Politik: Osoba, která z nějakého důvodu soudí, že by byla velká škoda pro společnost, kdyby se neujala funkce.
   Soudný politik: Osoba, která zachránila společnost tím, že se neujala funkce.
   Pravdomluvný politik: Contradictio in adjecto.
   Politik-realista: Člověk, který spí dobře, i když nežije v souladu s tím, co hlásá.
   Politik-idealista: Osoba, pro kterou platí v politice: Přišel, viděl, zmizel, jak nejrychleji dokázal.
   http://altpress.cz/maly-aforisticky-slovnicek-pojmu/

   Od amerického státníka se vždy můžeš dovědět pravdu, překročil-li sedmdesátku, nebo vzdal-li se všech nadějí na prezidentský úřad. (Wendell Phillips, abolicionista a právník)

   Kchodle, dám to sem, protože ta nudle už je otravná.
   Nečekal jsem od Trumpa žádnou revoluci v americké zahraniční politice, ale přeci jen jsem trochu doufal v mírný pokrok v mezích zákona směrem k větší příčetnosti.
   Stále si myslím, že vyhrát volby Clintonová, ze Sýrie by už byl tradiční islamistický brajgl v nejlepším Libyjském stylu a prostí Syřané, kterých má dnes každý západní politik plnou hubu až 25 hodin denně, by, zapomenuti demokratizátory i „svobodným tiskem,“ prožívali své osvobození od zlovolné tyranie nábožensky tolerantní sekulární vlády strašlivého diktátora a naplno vychutnávali všech výhod svobodné saudské teokraticie. Na Ukrajinu by masově proudila obvyklá US „humanitární pomoc“ ZSP (zbraně, střelivo, poradci) a slavné „atomové hodiny“ by nejspíše musely být nastaveny na 10 minut po dvanácté.
   Konec si vypůjčím od toho chlápka, co padal z Empirre State Building a v každém patře slyšeli, jak říká: „zatím je to dobrý…“

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Přesně oh, to asi tak vystihuje moje pocity 🙂 .

    To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    😀
    V tom se shodujeme.

    Osobně spíše nevěřím v úlohu osobností v politice, kloním se k názoru, že vše je mnohem složitější a silnější, než aby něco mohl podstatněji ovlivnit jedinec. Určitá společenská, ekonomická, politická situace prostě „vyvrhne“ nahoru odpovídající ksicht, to je vše. Ať je tedy Trump jaký chce, bude fungovat v rámci daných mantinelů, určených mnohem pevněji, než by se dalo soudit. Jaké ty mantinely jsou, doopravdy nevíme, protože je to určeno mnoha vlivy. Pokud se mezi „mantinely“ nevejde, bude vyměněn za někoho, kdo s tím nebude mít problém.

    Že se situace změnila – tedy i dané mantinely – bylo vidět hlavně z toho, že přes veškerou snahu establišmentu a jeho doposavad fungujících nástrojů nevyhrála Hitlery, ale Trump. Typová změna ksichtu v čele USA svědčí o změně stavu celého systému, takže se dá očekávat nějaká změna politiky, a není to přitom vůbec dané osobností Trumpa ani jeho sliby, ale změněnou realitou.

    Ze situace usuzuji, že pro Trumpa je momentálně důležitější vnitřní americká politika a manipulace než mezinárodní. Změna situace je samozřejmě i mezinárodní, po všech stránkách. Čínský prezident na návštěvě v USA díky syrskému raketovému extempóre ukončil návštěvu prý předčasně. Rusové vyjadřují otevřené znechucení. Na nějaké dohody s Ruskem a Čínou mohou Amíci zapomenout, obě země budou stupňovat své požadavky do krajnosti, vůle ke kompromisu s USA bude nulová – dohody s gangstery jako jsou USA se sice uzavírají, ale jen účelové a všeho dočasu.

    Americký zásah v Sýrii neuspěl, po vojenské ani politické stránce, výsledek bude protichůdný než by byl ještě před pár lety – Sýrie nebude reagovat ústupky, Rusové také ne. Ale právě naopak, Rusové již ohlásili doplnění výzbroje Sýrie o další PVO systémy, zrušili Amíkům komunikační linku mezi velícími štáby a pozastavili dohodu o sdíleném letovém prostoru Sýrie, což je jinými slovy vyhlášení bezletové zóny, ale naopak, než by si přáli Amíci a Turci. Navzdory snaze žumpy je mínění ovčanů v úplně jiném stavu než při podobných legráckách v minulosti, například v porovnání s akcemi proti Iráku v roce 2003. Svět se změnil a USA už netahá za výrazně delší kus lana, nemohou na názor velkých zemí jako Rusko a Čína úplně kašlat. Ani skoro úplně.

    Zábavné jsou citace „bojovníků za svobodu“ ze Sýrie, požadující více bombardování, jelikož je za nimi podepsaná jakási „‚Armáda Islámu“, tedy transformovaná Al-Nusra nebo-li Al-Kajda. A za tyhle „demokraty“ tedy USA bojuje, proti regulérně zvolené sekulární vládě suverénního státu, člena OSN a všech mezinárodních organizací. Pěkné, moc pěkné.

    Silně pochybuji, že výše zmíněné není značné části Američanů jasné a jistě vyjádří svůj názor, díky internetu značně masově a otevřeně. Žumpa může hlásit co chce, například jak díky bombardování stoupla obliba Trumpa. Jistě u stávajícího establišmentu, ale pochybuji, že u jeho vlastních voličů. Nepochybně to bude Trumpa korigovat ať už tím nebo oním směrem, je to přece „populista“ – tedy tím míním, že byl zvolen podle svých hlásaných názorů, nikoliv mediálními technologiemi žumpy, jako ti před ním.

    Těžko říci, co se bude dít dále, protože předpovídání je těžké, zvláště jde-li o budoucnost, jak praví klasik. Po zkušenostech s Amíky bych soudil na jejich obvyklou taktiku „double-down“, tedy když se něco nepovede, zkusí to znovu, jen větší silou. Takže je možné, že nyní na Sýrii již letí ne 59, ale třeba 300 Tomahawků a ruské/syrské PVO se zrovna činí. Jak daleko to může zajít, je nejasné. Amíci jsou dost tupí, aby hráli „hru na kuře“ a pak se divili, že napadený neucukl, ale ránu jim vrátil i s úroky. Je to takříkajíc jejich národní vlastnost.

    Takže jak píšete: „zatím je to dobrý…“.
    😀

    To se mi líbí

 8. vonrammstein napsal:

  Buchert vyhlásil válku Assadovi, konflikt brzy skončí. Chudák Bašár. Takovej konec nepřeju nikomu.
  http://www.reflex.cz/clanek/komentare/78682/malo-donalde-malo-na-syrsky-rezim-je-potreba-utocit-porad-a-daleko-razantneji.html

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Buchert je ubožák, když se sníží k něčemu takovému. Z Reflexu je žumpa jak se patří, skoro už prolomili onu absurdní hranici, kdy to je možno chápat jako humoristické.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Reflex byla žumpa od samého počátku.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Byl to bulvár. Ale poměrně profesionálně vedený, s výbornou grafikou, skvěle udělanou sazbou a grafickou stránkou, s nejlepšími redakčními fotografy – například s Šibíkem. Články nebyly promořeny aktivistickým šílenstvím, byť byly poměrně pravicově orientované, dá-li se to tak říci. Ale to byla celá česká žurnalistika počátku 90. let.

     Což je dost rozdíl, proti žumpě.

     To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     V Reflexe to dosť záviselo od autora. Bývali časy, keď sa aspoň 1 – 2 články v čísle dali čítať. Myslím na spôsob písania a prínos, nie na súhlas alebo správnosť. Prínosný môže byť aj článok, s ktorým človek nesúhlasí.
     Na žumpu sa zmenil pomerne nebadane, asi v súvislosti so zmenou osadenstva.

     To se mi líbí

     • kchodl napsal:

      Čitelných tam kdysi bývala spousta věcí, třeba jejich seriál „Causa“ byl skvělý.
      Hlavně byla vynikající ta grafika a sazba, prostě to bylo dobře udělané. To dnes již nikdo neumí a nedělá.

      Liked by 1 osoba

Komentáře nejsou povoleny.