Význam ruské filologie pro bohemistiku


Dostal jsem zajímavý odkaz na poněkud postarší příspěvky členů Pražského lingvistického kroužku.  Slovo a slovesnost, ročník 4 (1938), číslo 4, str. 222-239. Tento je v mírném protikladu předchozího článku

Roman Jakobson https://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson

L’importance de la philologie russe pour les études tchèques

Pesimistický výrok Polívkův, že znalost ruské kultury v českém světě je a byla „hodně kusá a nehluboká“,[1] obsahuje jako většina soudů pesimistických jen pravdu částečnou. Je pravda, že v širší společnosti, a to i ve společnosti rusofilské, je znalost ruštiny a ruského duchovního světa nahodilá a nedostatečná, ale s druhé [223]strany česká rusistika významnými výkony jednotlivců nezřídka vyniká nad jiné evropské země. Omezím se na dvojí příklady — na české mluvnice ruštiny a český zájem o ruský folklor.

Badatelský ústav linguistický v Leningradě pečlivě přetiskl knihu Grammatica Russica, vydanou v Oxfordu Němcem Ludolfem r. 1696.[2] Odborná předmluva B. Larina ji označuje za první učebnici ruštiny pro Evropany; ale ani tento úvod ani ruská věda vůbec neví, že již о 6 roků dřív — v r. 1690, český jesuitský misionář, vypovězený z Ruska, vydal latinsky ve Slezsku první pokus o ruskou mluvnici vně Ruska.[3] Skoro za sto let po této prvotině uveřejnil Dobrovský první nástin srovnávacího rozboru ruštiny a češtiny.[4] Ke škole věhlasného českého slavisty se hlásí příručka Puchmajerova, první zevrubná a vědecká gramatika ruštiny na celém světě, kterou ještě Baudouin de Courtenay zařazuje do seznamu jazykovědných pomůcek doporučovaných posluchačstvu.[5]

Gramatice České Jana Blahoslava z r. 1571 vděčíme za nejstarší zápis východoslovanské lidové písně.[6] Český hudebník Jan Práč, původem ze Slezska, vydal v roce 1790 první velkou sbírku ruských lidových písní s nápěvy zapsanými, jak dovozuje moderní badatel, s přesností na tu dobu až překvapující. Tato sbírka, opětovně vydávaná a pozdějšími vydavateli lidových nápěvů hojně excerpovaná, byla dílem průkopnického významu jak pro ruskou folkloristiku, tak pro šíření ruské lidové hudby.[7] Záslužná monografie Jiřího Polívky je prvním a jediným pokusem ve světové literatuře o vymezení specifických vlastností ruských pohádek.[8] Současný polský slavista se pozastavuje nad tím, že první rozsáhlá sbírka ruských bylin, uveřejněná na začátku minulého století, nevzbudila odezvu ani v Rusku ani v Evropě; marně bychom prý hledali v Puškinově tvorbě stopy zájmu o byliny, a teprve koncem let třicátých Lermontovova Píseň o kupci Kalašníkovovi věstí radikální obrat.[9] V tomto tvrzení je sice několik nepřesností, ale opravdu zaráží, že básnictví puškinské doby vlastně nevládlo tvárnými prostředky ruské národní epiky a že sám Puškin, který vyzkoušel ve svém díle snad veškeré domácí folklorní druhy — písně a pláče, pohádky a přísloví, ba pokusil se i o napodobení junáckých písní jihoslovanských — jako by si netroufal na byliny, třebaže je dobře znal a obdivoval.[10] Krásný pokus Čelakovského o tvůrčí vystižení [224]poetiky bylin a jejího základního tvárného prostředku, paralelismu, a o jejich ryzí básnický ohlas je tedy jedinečný čin v světové literatuře dvacátých let.[11] Není to ostatně jediný případ, kdy Čechům náleží prvenství v tvůrčím zvládnutí ruských uměleckých podnětů; tak čeští skladatelé (Janáček, Jeremiáš) se první pokusili o zhudebnění děl Dostojevského.

Vidíme, že v české rubrice rossik nechybějí výkony vzácné odvahy a objevitelského významu. Závada je však vtom, že tato díla, ba vlastně vůbec česká rossika, zůstávají většinou mimo velkou cestu české vědy a umění, kdesi na jejich okraji. Rusistika žije mimo vlastní českou problematiku, mimo kontekst československé vlastivědy, ačkoli sem by měla právě náležet, a to nejen proto, že k republice patří i Podkarpatská Rus se svou spletitou jazykovou a kulturní otázkou. Především si slovanská stránka českého problému vyžaduje slovanské srovnávací látky, a právě materiál ruský svou vyhraněností a bohatstvím je pro tuto úlohu nejvděčnější.

 

Ani na poli jazykovém, ani v otázkách folklorní poetiky, kde je srovnávací metoda sice méně vyzkoušená, ale stejně slibná a plodná, nezastírá různosměrný vývoj obou celků — českého i ruského — společné výсhodisкo. Na př. přesto, že čeština ustálila proti praslovanštině přízvuk, kdežto ruština odstranila praslovanskou kvantitu, jsou právě společné údaje obou těchto jazyků, zčásti postřehnuté již geniálním Dobrovským,[12] neobyčejně poučné pro vystižení prosodické soustavy praslovanské. Ruština, v podstatě dodržující praslovanské místo přízvuku, poskytuje vysvětlení některých staročeských reliktů, souvisících s praslovanskými akcentologickými poměry.

V českých památkách XIII.—XlV. stol. se na př. episodicky vyskytují archaistické imperativní formy se zachovaným koncovým i (vedi, spasi, pomozi. střězi, šedi, leni, nakloni, osvěti. proměni, prosi, rači, tupi, učini, zamuti, zaplati, přikaži, beri, otzoví a p.) a především konfrontace s tvary ruskými (vedí, spasí, pomogí, steregí sidí, lenís’, nakloní, ovsetí, promení, prosí, račí, tupí, učiní zamutí, zaplatí, přikaží, berí, otzoví) nás poučuje o tom, že v staročeštině až na ojedinělé výjimky takovéto imperativní tvary mohly zachovat starou koncovku i jen tehdy, když na ni padal praslovanský přízvuk; tedy ještě za období pohyblivého přízvuku nepřízvučná koncovka zanikla. Tento stav dochovává nejen dnešní ruština, ale tovněž jazyk nejstarších památek polských[13] kdežto v češtině po ustálení přízvuku zánik imperativní koncovky se záhy začal přenášet analogicky také na jiné případy.

V staročeských památkách, než se ujal a začal generalisovat dnešní usus v užívání koncovek -u a -a v gen. Sg. jmen rodu mužského, odpovídají tvary na -u zpravidla usu staroruskému, který doznívá v dnešních ruských nářečích: koncovku -u totiž mohou míti neživotná jména tvrdé deklinace mužské jen tehdy, když na jejich kmen původem jednoslabičný připadal sestupný přízvuk.[14] Tak v zlomcích z Alexandreidy, psaných v první polovici XIV. stol., vyskytuje se genitivní koncovka -u jedině u těchto slov; činu (strus. čínu), rodu (strus. ródu), za mladu (rus. smólodu), hladu (strus. gólodu), stavu (dial. rus. stávu), zisku (strus. ísku), potu (rus. pótu).[15] Konfrontace těchto staročeských a ruských fakt se staroslověnskými,[16] ba z části i s polskými,[17] opravňuje promítati uvedené pravidlo do pozdní praslovanštiny.

[225]Bohatý společný jazykový fond umožňuje při výkladu staročeských památek v leckterých svízelných otázkách mluvnických a rovněž lexikálních, frazeologických a stylistických hledat pomoc a kontrolu v starobylé zásobě památek ruských.

Někdy naopak starobylé složky středověké češtiny vrhají světlo na ruské jazykové relikty.

Tak na př. hláskoslovná fakta staročeská, jako ka Agabarovi, ve Ejiptě a stažením z-Éjipta, z-óvcí (srov. doudl. zůpravdy, zoutrhat)[18], nalézají jasnou a přesvědčivou paralelu v památkách staroruských: vъzaalka, so obě, bezo otъca, izu ušъju, vy Izъskě.[19]

Naopak odůvodněné upozornění Trávníčkovo na bývalý deiktický význam českého tehdy, které bývá v starších památkách za lat. ecce,[20] přispívá k správnému výkladu a překladu obdobných vazeb togda v Slově o pluku Igorově, vůbec bohatém deiktickými prvky. Srov. na př. „Pomn’ašetъ … ръrvусhъ vrеmenъ usobicě. Togda puščašetъ des’atъ sokolovъ na stado lebeděj“ (Pamatoval se … na rozbroje původních časů. Hle, pouštěl deset sokolů na labutí hejno). Potebňa tu pojímal togda jako časové adverbium a proto pochybeně považoval první větu za pozdější interpolaci.[21] Nejnovější monografie o Slovu předpokládá, že je něco vynecháno před větou „Togda Igorъ vъzrě …“ (tu se Igor podíval …)[22] a dovolává se tvrzení Ivana Franka, že tu původně muselo býti časové určení, na něž se vztahuje toto „togda“.[23] Rovněž překladatelé Slova dosud mylně pokládají uvedený deiktický výraz za příslovečné určení času a tím porušují smysl předlohy.[24]

Leckterých omylů by se byla vyvarovala česká etymologie, kdyby pozorněji přihlížela k ruskému jazykovému materiálu, jenž zachovává tolik archaických prvků.

Kolik bájeslovných hypothes o slovanských přírodních slavnostech náboženských bylo na př. navázáno na česká místní jména Vráž, Vrážek, která se uváděla v souvislost s praslovanským slovesem *vordžiti, věstiti, čarovati’.[25] Stačí však pozorněji se poohlédnout po ruských místních názvech, abychom našli hojné paralely k uvedeným českým jménům; tak s českými Božími Vrážky v okolí Prahy je na vlas stejné ruské Božji Vražki; náležité apelativum vrag, vražek nebo se sekundárním o- (ovrag, ovražek) označuje rusky prostě proláklinu a hláskové složení tohoto ruského slova naprosto nepřipouští jakékoli spojování s praslovanským vordžiti, rus. vorožiť a p. Je pozoruhodné, že i české jméno Vráž i názvy odvozené se zpravidla vztahují na místa, kde jde o proláklinu. Srov. příbuzné slovenské vraž (vráska, rýha, pruh) a valašské vráž, (pruh od rány prutem krví podlitý).

Ruský slovník ukázal by bohemistovi, že vlastní jméno jednoho z vrahů svaté Ludmily — Gomon — není neznámé slovo záhadného původu,[26] nýbrž že je totožné s běžným ruským apelativem, znamenajícím, hluk, řev‘; ba myslelo-li se, že toto ruské slovo je přejato z řeči severské, shledáváme v citovaném dokladu z české legendy X. století nové svědectví pro jeho starší, praslovanský původ.[27]

Stačí konfrontovat název vesnice, kterou odevzdal Břetislav Sázavskému klášteru, Skramník(y)[28], s ruským tvarem skorómnik(i), který mu přesně odpovídá po stránce hláskoslovné a označuje lidi, kteří nedrží půst, abychom zjistili, že i v češtině existovala střídnice praslovanského kořene *skorm-, a abychom [226]mohli přiřadit toto místopisné jméno k posměšným názvům příbuzného významu, označujícím vesnice z okolí Sázavského kláštera, jako Masojedy, Konojedy, Kozojedy, Mrchojedy, Výžerky.

Myslím, že by i takové slovo nejasného původu, jako je Čech, našlo uspokojivý výklad, kdybychom si všimli staroruské hláskové formy Čach. Všimneme-li si sklonu staroruských památek k juxtaposici Čach-L’ach a obdobného sklonu západoslovanských památek k juxtaposici Čech-Lech, je nejpravděpodobnější závěr, že obě hypokoristika měla souběžný vývoj. Souvisí-li geneticky Lech s leNdo, stč. lado (pustá země), můžeme předpokládat, že Čech souvisí s takovými tvary, jako je čeNdo (dítě, hoch) a zejména kolektivum čeNdъ (lidé, sourozenci, národ). Že kmen sám sebe často nazývá prostě „lidé“ nebo „národ“, je zjev z ethnologie dobře známý; uvádím namátkou vlastní ethnický název dagestanských Lakků — läg „člověk“ — a asijských Eskymáků — juk „člověk“. Srovnání obou významů — starorus. l’adъska zeml’a, totiž úhor nebo země ‚lašská‘, a čadъska zemľa, totiž země lidská, lidnatá, čacká — je zajímavé po stránce kulturně historické; a jistě není náhodou, že Polákům poněkud pejorativní termín Lech zůstal vlastně cizí: označují je tak jen sousedé.[29]

Důležitou otázkou srovnávacího rozboru je vedle společného dědictví také otázka vzájemných vlivů. Ruská složka v novodobé československé literatuře a slovní zásobě, zejména v slovesnosti a názvosloví doby probuzenské, v překladech Ruské knihovny a u domácích spisovatelů jimi odchovaných, v projevech předválečné vědy a publicistiky rusky orientovaných, na př. u Masaryka i Kramáře, pak v legionářské literatuře a v žurnalistice sovětského ražení a zvláště v lexikálním složení spisovné slovenštiny, to všecko jsou zajisté zajímavé a přitom skoro neprobádané náměty.[30] Ale snad ještě závažnější pro bohemistu a zároveň bohatší novými, ba netušenými poznatky je otázka českého vlivu na ruský jazyk a literaturu. Myslím, že neukřivdím české vědě, řeknu-li, že dějiny české kulturní expanse náleží do okruhu nejméně prozkoumaných problémů. Nebylo by těžké zjistit i historické předpoklady tohoto stavu.[31]

Ruské písemnictví a jazyk je dobrým měřítkem pro expansivní sílu staročeské kultury v jejích jednotlivých obdobích. Historická věda odhaluje stále nové znaky intensivních česko-ruských styků v X. a XI. stol.[32] Vedle spojení Prahy s Kijevem jsou stále jasnější české styky s Novgorodem.[33] Abych znázornil, jaké množství českých literárních památek psaných církevní slovanštinou přijala Rus, uvedu jen několik příkladů. Z dochovaných církevněslovanských legend českého původu o věrozvěstech, o sv. Ludmile a o sv. Václavu jsou všechny známy v ruských opisech a většina pouze v ruských (legenda o sv. Metoději, o sv. Ludmile, druhá [227]legenda o sv. Václavu). Česká hagiografická tradice měla přímý vliv na ruskou.[34] Většinou jen v ruských opisech jsou dochovány také překlady z latiny do církevní slovanštiny české redakce (vedle uvedené legendy svatováclavské zejména Život sv. Víta, homilie Řehoře Velikého, snad také Pravidlo Bonifácovo).[35] A kolik církevněslovanských rukopisů ještě teprve čeká na rozbor a na zjištění znaků svého původu! Ruští filologové objevují české lexikální prvky i v kijevské překladové literatuře XI. stol. a hledají je i v ruských původních památkách téže doby — právních, dějepisných, ba i básnických.[36] Již geniální Šachmatov zjistil v nejstarším ruském letopisu zbytky jakéhosi neznámého církevněslovanského apologetickohistorického spisu českého původu.[37] N. Nikol’skij, vynikající znalec české a ruské literatury raného středověku, jde ještě dál a je přesvědčen, že původní ruský letopis, pouze přejímal, napodoboval a rozváděl českou předlohu a že teprve po schismatu kněžstvo řecky orientované hledělo vymýtit z letopisu jeho západoslovanské prvky.[38]

Česká slovesná kultura doby gotické již v XV. stol., ne-li dřív, začíná intensivně působit na ruskou vzdělanou vrstvu litevsko-ruského státu, a zvláště zajímavé jsou náznaky novodobého bádání, že česká literatura duchovní a právní tu působí často, ba původně snad většinou přímo, bez prostřednictví polštiny. České podněty se tu souběžně uplatňují ve vývoji dvou nově se rodících spisovných dialektů — polského a o něco staršího západoruského. Pod přímým vlivem českých právních památek pravděpodobně stojí, jak se pokouší stopovat A. Jakovliv, právní teksty litevsko-ruského státu z XVI. stol.[39] Přímými styky přejímají západní Rusové také vojenské názvosloví husitské. V XV. století, současně s polskými překlady neboli vlastně s polsky zbarvenými přepisy českých církevních tekstů, vznikají také jejich překlady z češtiny do jazyka západoruského, rovněž plné bohemismů. Čekají ještě na podrobný popis a rozbor.

Teprve v XVII. stol. a začátkem století XVIII. pronikají prvky kulturního lexika gotické češtiny do spisovného jazyka Moskevské Rusi, zčásti i do moskevské hovorové řeči. Tyto bohemismy přinášejí jednak Poláci, jejichž vliv se koncem vlády dynastie Rurikovců a zvlášť za okupace Moskvy citelně vzmáhá, jednak ukrajinští a běloruští vzdělanci přistěhovalí do Moskvy, kteří tu nabývají významné úlohy, a konečně bohemismy sem vnikají přívalem ukrajinské literatury a překládáním z jazyků západoslovanských. Vznikají tu i přímé překlady z češtiny (na př. kronika o Bruncvíkovi) i překlady českých děl v rouchu polském (na př. kronika o Apollo[228]niovi, králi tyrském). Je zajímavé, že se koncem XVII. stol. překládá vesměs česká próza o dvě až tři století starší. Ruský život se v XVII. stol. podstatně změnil, a tak slova přejatá z češtiny náleží do rozmanitých oblastí kultury; jsou tu termíny právní a filosofické, vojenské a technické, společenské a karbanické. Nejsou bohužel dosud soustavně prozkoumány.[40] Značná část přinášených bohemismů zmizela, ale velké množství žije dodnes a tvoří vedle prvků domorodých a církevněslovanských třetí závažnou slovanskou složku spisovné ruštiny.

Uvedu několik příkladů: kómnata komnata, nábožnyj nábožný, smertéľnyj smrtelný, spravedlivost’ spravedlivost, duchovénstvo duchovenstvo, právo právo, pravomóčnyj pravomocný, osóba osoba, obyvátel’ obyvatel, mestéčko městečko, predméstje předměstí, meščáne měšťané, spósob způsob, atd.

Že právě gotická složka české tradice oplodňovala ruskou slovesnou kulturu na prahu nových ruských dějin, o tom svědčí spolu s ruskými rytířskými povídkami českého původu a s bohemismy v ruském slovníku také známá lidová hra Car’ Maksimiljan, vzniklá na pomezí XVII. a XVIII. století a nesmírně rozšířená donedávna i u Velkorusů i u Ukrajinců a Bělorusů.[41] Že toto drama, zhusta líčené v literatuře jako ryzí projev samorostlého divadelního genia ruského lidu,[42] při pozornějším rozboru ukazuje na jakýsi neznámý západní pramen, předpokládal již Sobolevskij.[43] S druhé strany novodobé bádání o dějinách česko-ruských styků ukázalo na významnou účast Čechů, především českých jesuitů, v ruském kulturním životě na rozhraní XVII. a XVIII. století a na jejich podíl při prvních krocích ruského divadelnictví, takže A. Florovskij vyslovil podiv, že mezi prvotinami ruského dramatického umění nebyly zatím nalezeny hry českého původu. Myslím však, že takovou hrou je právě Car Maksimiljan a že jeho nezvěstným západním vzorem je česká duchovní hra o Dorotě, ještě v minulém století běžně známá na území českém, moravském, slezském a slovenském a ještě dnes tu místy doznívající.[44] Tento skvost české zlidovělé gotiky, schovaný v publikacích vlastivědné nebo dokonce regionalistické povahy, zůstal utajen badatelům o ruské lidové hře. Jen touto neznalostí a vůbec slabým zájmem dosavadního srovnávacího folkloristického studia slovanského o takové pozdní zlidovělé složky, jako jsou duchovní hry, lze vysvětlit, že si nikdo nevšiml těsné příbuznosti obou dramat přes jejich obdobnou sujetovou kostru, totožnost několika úloh (krutý pohanský vladař, jeho posel, křesťanský trpitel a kat) a přes nápadné shody v tekstu a veršové formě dialogů a obřadních formulek. Přestávám na záznamu základních shod; přesnější konfrontace se musí opřít o soustavný srovnávací rozbor všech variantů a o pokus rekonstruovat obě hry v jejich původním složení.

Na začátku hry vladař, v některých variantech obou dramat uvedený proslovem svého posla (legata, ruského „skorochoda“), sedí na trůně s korunou a žezlem a chlubí se svou mohutností.

[229]Král:

„Přešťastný jsem ten člověk,
že mám tak slavný věk;
jako my jsouc král mocný
na každý den vždycky skvostný
všeliké bohatství máme,
každému z toho něco dáme.“[45]

Car:

„… I kаk že mne, sil’nomu i chrabromu
car’u Maximiljanu, ne gordit’s’a,
kogda vs’ak peredo mnoj na koleni valits’a?[46]

Pak volá posla:

„Hola! hola! rytíři můj, kdes?“

„Skorochod-chiťmaršal, javis’ pered tront tvojego monarcha!“[47]

Ten se hlásí:

„I co to nového buďe,
že pro mňe náš pán král’ posílati bude?“[48]

„Počto, car’ Maksimiljan men’a prizyvaješ’
ili kakije dela-vukazy povelevaješ’?“[49]

Vladař posílá posla pro křesťanského hrdinu dramatu — král pro Dorotu, car pro Adolfa:

„Pročež i hned nemeškejte,
a ke mně ji sem přiveďte …“ (116)[50]
— „Co král ráčí poroučeti,
chci to hnedky učiniti.“-

„Pojdi i přivedi kо mne …“[51]

— „Slušaju vaš prikaz,
ispoln’aju sejčas.“[52]

Hrdina je přiveden. Vladař žádá na něm z matrimoniálních důvodů (zamýšlený sňatek s Dorotou — druhý sňatek cara Maksimiljana, otce Adolfova, s pohankou) obrácení na pohanskou víru:

„No! Dorota, buďeš-li naše bohy veriti. …?“
— ‚Já vaše bohy nikdy ňebuďem veriti …,
co bych méla do žaláře jíti.
Já vaše bohy opovrhujem,|
já Pána Krista následujem.“[53]

„Poklonis’ našim kumiričeskim bogam!“
— „Ja vaši kumiričeskije bogi
podvergaju pod svoi nogi,
a veruju v Gospoda Iisusa Christa …“[54]

Vladař slibuje svůdnou odměnu za odpadlictví:

„Pakli to uděláš, co já ti povídám,
půl království já ti mého dám.“ (100)[55]

„Vot tebe — vladej moim carstvom
i veruj moim kumiričeskim bogam!“[56]

Ani hrozby ani sliby nepůsobí a vladař nařizuje:

„Svaž a vhoď ji do žaláře …“

„Skovať mojego syna Adolfa i otvesti v temnicu!“[57]

Hrdinovi jsou spoutány ruce a je odveden, při čemž zpívá:

„Sem se želu do žalára,
nejuvidím svjetlo žádné …“[58]

„Ja v temnicu udal’ajus’
s rasprekrasnych zdešnich mest …“[59]

[230]Vladař znovu vyměňuje obřadní formulky se svým poslem, dá si předvést hrdinu a ptá se:

„Dorota, už-li si se rozmyslila,
abys.… Krista zapřela?“

— „Ach, králi nemíním… Krista zapříti… “

— „A smíš ty mne tak odpovídat
a převelice trucovat?!
Což pak nevíš, že jsem já mocný
král Fabrincius slavný?
Hola! hola! rytíři můj kdes’?“

„Nu, čto, nepokornyj i derzkij syn Adol’f;
odumals’a ili net? …
Bros’ svoju christianskuju pravoslavnuju veru …“
— „Dražajšij gosudar’ moj baťuška,
ja veruju vse po staromu v Gospoda Iisusa Christa…“

— „Ach ty izverg nepokornyj,
raspalil ty moje serdce gnevom,
boleje ja teb’a ščadiť ne stanu
a sejčas že povel’u zloj smerti predať!
Skorochod-maršal,
javis’ pered tronom svojego monarcha!“

Skorochod: „O velikij gosudar’,
mogučij naš car’ Maksmiljan …“[60]

Rozkaz vladařův zní:

„Pohledni, kde mistr popravní jest!
Toho sem v rychlosti zavolej
a to bez meškání vykonej!“

„Pojdi i privedi mojego palača …“[61]

Vladař nařizuje katovi:

„Tato, jenž přede mnou stojí,
mně krále se nebojí:
bys ji na rozcestí vyvedl
a vidoucně jí tam hlavu sťal.“

Voz’mi sego nepokornogo syna Adol’fa
i predaj jego zloj smerti na moich glazach.“[62]

Kat se marně snaží přemluvit svou oběť:

„Rozmysli se, sám tě prosím,
dřív než na tě oheň pustím,
neměla bys to trpěti,
nýbrž se vždy dobře míti.“ (130)[63]

„Ne lučše-li tebe jego carstvom vladeti,
kak pod moim ostrým mečem ležať?“[64]

Poslední přání odsouzencovo:

„A ty, katie, nepospíchej,
len sa mi pomodlit nechej.“[65]

„Daj, rycar’s belym svetom poproščaťs’a!“[66]

Vladař pohání kata:

„Dielaj, katie, čo máš dielať …“[67]

„I čtoby bezo vs’akogo promedlenija.“[68]

Odsouzenec se loučí se světem:

„Loučím se s vámi, pohané,
též s vámi, věrní křesťané …“ (122)[69]

„Proščaj, sever, proščaj, jug,
proščaj, západ i vostok,
proščaj, cerkovnaja obitel’
i ty, car’ dušegubitel’! …“[70]

[231]„Měj se dobře, celé moře,
měj se dobře, všecko plémě,
oheň, voda i povětří …“[71]

„Proščaj, rodimaja zeml’a,
proščajte, ródnyje pol’a,
proščajte, solnce i luna,
proščaj, ves’ svet i ves’ narod.“[72]

Kat utíná své oběti hlavu s doprovodem:

„Doroto panno, klekej,
nic se mého meče nelekej,
skloň jen hlavu hrdinsky,
setnu já ti ji mistrovsky!“[73]

„Ne vse tebe plakat’, toskovať,
pora i skoroj smerti predavat’;
ty vidíš ostryj meč —
i golova tvoja s pleč.“[74]

Kat v ruské hře, spolustrůjce umučení v českém dramatu, oplakává svůj čin:

„Líto jest mně Doroty,
že sem vinen její smrti…“ (113)[75]

„Kogo ja zarubil,
ili lučše skazať, zagubil…“[76]

Vypovídá službu vladaři a hyne:

„Svůj ouřad, službu opustím,
a tak se tyrana zprostím …
Nechci více Krista zapřít,
raděj volím pro něj umřít.“ (137)[77]

„Ne choču etomu gordomu car’u služiť!“[78]

Hádáním krále Fabricia s čertem a cara Maksimiljana s „hrůzostrašným obrem“ nebo se smrtí a sesazením s trůnu i zánikem vladařovým končí archaistické varianty obou dramat; přitom konkretní podrobnosti smlouvání jsou čerpány v obojím případě ze starého domácího písemnictví.

Čert: „Pojď teď se mnou …“

Král: „Pěkně prosím, ponechej mne …“

Čert: „Jen pojď, musíš zde vždy býti,
v pekle se věčně mučiti. (141)[79]

Smrt: „Sleduj za mnoj! …

Car: „Máti moja, l’ubeznaja smerť,
daj ty mne sroku, choť na tri dn’a.“

Smrt: „Ne budet tebe sroku i na tri časa,
a vot teba moja vostraja kosa.“[80]

Česká duchovní hra v ruském prostředí zesvětštěla: zeslabila hagiografické zabarvení, odstranila zázraky, anděla a čerta, jenž ostatně ještě v nejstarším tištěném záznamu hry o Maksimiljanovi je strůjcem neřesti carovy.[81] Prefekt Fabricius působil podle latinské legendy o sv. Dorotě za císaře Maximiana.[82] Souvisí s tím záměna Fabricia v Maksimiljana v ruské hře? Proč a jak sv. Dorotu nahradil právě Adolf, je otázka dalšího literárněhistorického výzkumu. Tyto změny byly snad provedeny v jedné z těch škol ruské metropole, kde na pomezí XVII. a XVIII. století zapůsobily literární vlivy západní. Je pozoruhodné, že v ruském loutkovém divadle z první polovice XVIII. stol. byla známa hra O životě a smrti mučednice Doroty.[83] Podle důvtipné domněnky ruských literárních historiků Ščeglova a [232]Martemjanova přispěl k rozšíření „Cara Maksimiljana“ oposiční politický jinotaj, vložený tam na ruské půdě: hra zakukleně reagovala na druhé manželství Petra Velikého, na jeho tažení proti pobožné tradici Moskevské Rusi, na carův rozpor s vlastním synem Aleksejem a na carevičovu popravu. Byla snad Dorota proměněna v Adolfa přímo pro časový pamflet? Ať je tomu jakkoli, je nám Car Maksimiljan výmluvným dokladem českého vlivu na začátky ruského divadelnictví.

P. Bogatyrev, jenž věnoval zvláštní pojednání vnitřní příbuznosti tvárných prostředku českého loutkového umění a ruského divadelního folkloru[84] shledává nyní stopy tradičních českých loutkových her ve variantech Petrušky, hraných a zapsaných na Ukrajině.

Mimo otázky společného původu a vzájemných vlivů zahrnuje srovnávací bádání dva podstatné, navzájem protikladné problémy: k otázce vývoje divergentního se tu druží problém vývoje konvergentního. Charakteristický doklad pro divergentní vývoj českého a ruského slovníku, podmíněný rozdílným kulturním prostředím: ruština napořád přejímala pro označení četných pojmů hmotné kultury, praslovanům cizích, hojné termíny orientální, zvláště turecké, kdežto čeština v těchto případech většinou sahala po slovní zásobě západní, převážně německé.

Srov. na př. na poli národohospodářském taková ruská přijetí z východu, jako den’gá, altýn, kazná, tamóžn’a, magazéja, labáz, barýš, se stejnoznačnými nebo významově příbuznými českými slovy západního původu, jako halíř, grejcar, erár, celnice, krám, činže; termíny textilní a pod. b’az’, kumáč, kajmá, kaftán, štaný, šarováry, karmán, čulkí, bašmakí, túfli, t’uf’ák, ťuk a české bavlna, lem, kalhoty, kapsa, punčochy, boty, bačkory, deka, pytel; sundúk, čemodán — truhla, kufr; kuvšín — konev; žesť — plech. almáz, žémčug — diamant, perla; bumága, karandáš — papír, tužka; lapšá, pel’méni — nudle, taštičky, atd.

Přes hojné rozdíly obou národních kultur, české a ruské, přes závažné kvantitativní a kvalitativní rozdíly jejich mezinárodních úloh, jejich historického vývoje a jejich zeměpisných předpokladů, pozorujeme v geopolitické struktuře obou zemí podstatné společné rysy, kulturně vymezující tyto země proti ostatním slovanským státním útvarům. Každý z obou národních celků, český i ruský, a každý z obou státních útvarů zahrnuje dvě úvodí: úvodí severozápadních vnitřních moří, Severního a Baltického, a úvodí jihovýchodních vnitřních moří, Černého a Kaspického. Poloha po obou stranách rozvodí činí kulturní život těchto útvarů přístupný dvěma protilehlým intensivním vlivům, severozápadnímu a jihovýchodnímu. Každý z těchto státních útvarů leží na cestě spojující dva kulturní světy. Nejstarší ruská kronika — letopis Nestorův — přímo zdůrazňuje vznik ruského státu na cestě iz Var’ag v Greky (ze země severské do řecké) a výmluvně líčí jeho dvojí zeměpisný spád: „ … od Cařihradu lze přijíti v Pontské (Černé) moře, do něhož teče Dněpr řeka. Neb Dněpr přichází z Okovského lesa a teče na poledne; a Dvina z téhož lesa vychází a jde na půlnoc a vylévá se v moře Varjažské (totiž Baltické). Z téhož lesa teče Volha na východ a vylévá se sedmdesaterým ústím v moře Chvalin ské (Kaspické). A protože může se jíti z ruské země po Volze do Bulhar i do Chvalis na východ, přijíti v podíl Semův a po Dvině do Varjag, z Varjag do Říma a z Říma ku plemenu Chámovu. A Dněpr vylévá se v moře Pontské trojím ústím, kteréžto [233]moře slově Ruské.“[85] Obdobná je i situace českého státu, třebaže Kosmova Kronika, přibližně soudobá s Nestorovou, partikularisticky zapomíná při líčení české prehistorie na Moravu a praví: „Všechny toky malé i velké, pojaty arci do větší řeky, jež slově Labe, tekou až do Severního moře.“[86]

Novodobý ruský spisovatel shrnul své dojmy z cesty Slovenskem v obraz stromu, jenž stojí mnohem rovněji, pokud na něj dorážejí větry se dvou stran, než když je vydán na pospas větru jednoho směru.[87] Postavení ethnického a státního celku mezi dvěma protilehlými gravitačními středy zachraňuje tento celek před provinciální, trpnou, jednostrannou závislostí na gravitačním středu, neboť tento ethnický státní celek nejen gravituje k přitažlivému kulturnímu středisku, nýbrž zároveň je od něho odtahován střediskem protilehlým. Právě tato možnost současné gravitace a odklonu tvoří nutný předpoklad pro kulturní synthesu a tedy pro osobitou kulturu. Právě v geopolitické poloze českého a ruského státního jádra jsou dány imperativní předpoklady pro známé heslo: ani západ ani východ. Celé dějiny českého a ruského státu jsou určeny oscilací mezi dvěma středy: jsou stálé výkyvy směrem tu k západu, tu k východu a neustálé reakce proti těmto výkyvům. Ovšem oba prvky jsou v každém z těchto útvarů různě rozvrženy. V dějinách českých při padalo zatím vůdčí středisko, totiž Praha, do severozápadního úvodí až na jednu historickou výjimku — a to v období velkomoravském, kdy Čechy měly úlohu země periferní a kdy Morava, pásmo jihovýchodního úvodí, bylo státotvorným ústředím. V ruských dějinách připadá naopak až na dvousetleté petrohradské období vůdčí úloha pásmu jihovýchodního úvodí, ať je střediskem Kijev nebo Moskva S tímto rozdílem nesporně souhlasí rozličná hierarchie směrů v kulturním životě obou států; dualismus směrů je však u obou nepochybný.[88]

Geopolitická poloha obou útvarů se podstatně liší od polohy ostatních slovanských zemí. Ethnografické Polsko celé náleží do severozápadního úvodí a tím se dostává do jednostranné úlohy periferie, provincie západního kulturního světa. Celý historický pathos Polska je pathos okrajové příslušnosti k Západu. Polsko se pokouší sice o překonání své jednosměmosti a touží po rozloze od moře k moři, ale to by byl útvar umělý, neboť ethnografické jádro Polska, totiž pásmo obydlené polským národem, je omezeno na úvod Baltského moře. Stejně jednoznačná je poloha Bulharska, které celé náleží do jihovýchodního úvodí a bylo ve svých kulturních dějinách nejdřív trvalou, byť osobitou provincií Byzance a pak provincií Turecka Poněkud komplikovanější je geopolitická poloha srbocharvátského celku, neboť složitá je kulturně hospodářská úloha Jaderského moře, ale i zde lze konstatovat jednostrannou závislost na středozemním kulturním světě. Srovnáváme-li kulturní dějiny dvojsměrných slovanských celků, totiž ruského a českého, s kulturními dějinami slovanských celků jednosměrných, pozorujeme, že vlastně jen dvojsměrné celky tvoří takové národní kulturní proudy, které se vyznačují dalekosáhlými exportními hodnotami. Sem patří na př. hodnoty ruské náboženské kultury, ruský realismus, ruská divadelní kultura, ruské revoluční ideologické výboje a v případě českém cyrilometodějská vzdělanost, neboť toto hnutí vzniklo z popudu a pro potřebu Velké Moravy a Morava byla jeho prvním ohniskem, dále je to velkorysá a plodná gotická kultura království českého ideologické prvky doby husitské a českobratrské, které daly účinné podněty i německému protestantismu i evropskému sociálně-politickému kvasu, a konečně je to nabádavá slovanská ideologie české doby probuzenské. Jednosměrným slovanským kulturám jsou dalekosáhlé exportní hodnoty většinou cizí. Může vznik[234]nout námitka: což polský romantismus? Ale okruh jeho vlivu byl příliš úzký. Takový zjev evropského rozsahu jako hudba Chopinova je zas nezbytně pociťován jako dílo geniálního jedince, nikoli jako hromadný národní projev. I kdybychom považovali tuto thesi o monopolu dvojsměrných slovanských kultur na dalekosáhlé exportní hodnoty za příliš schematickou a dogmatickou, musíme nicméně uznat, že takové kultury jsou alespoň způsobilejší k tvoření podobných hodnot.

Dějiny ruské a rovněž československé vzdělanosti jsou bohaté dramatickými rozpory a rozmanitým prolínáním protichůdných směrů a nárazů, a již tím jsou dány podivuhodná příbuznost kulturněhistorické problematiky obou národů a vývoj často překvapivě konvergentní. Právě tento dramatický rozpor mezi západnictvím a jeho negací v duchovním vývoji ruském přivábil Masaryka. V ruských dějinách odstředivý sklon vůči západu není nikdy monopolní, ale celkem převládá. Je příznačné, jak jsme již poznamenali, přemístění metropole: Kijev vyhrál soupeření s Novgorodem, Moskva s Petrohradem. Ideologie čistě západnická v ruském světě a v ruské duchovní tvorbě znovu a znovu podléhá.

Přední ruský kritik Bělinskij dovedl dobře razit programatická hesla. Pravil: „Česká země je odevšad obklopena teutonským kmenem; Němci byli po staletí jejími vládci; vyvíjela se spolu s nimi na půdě katolictví a předstihla je slovem a činem náboženské obrody — a co tedy? Češi jsou dodnes Slovany a nejsou dodnes ani Germány, ba ani ne zcela Evropany.“[89] Je tu hutně shrnut pathos ruské bohemistiky. Ruské badatele zajímá na československém světě především to, co jej liší od západních sousedů, ať jde o domácí svébytné kulturní hodnoty, o staré slovanské relikty anebo o prvky přejaté z východu. I když je to úkol poněkud jednostranný, nelze mu nicméně upříti záslužnost, zvláště když česká vědecká tradice XIX. stol. nezřídka bezděky podléhala sousedním vzorům a schématům a bezděky promítala neutěšené soudobé poměry do daleké minulosti, generalisovala nadřaděnost německé kultury, podceňovala úroveň a svéráznost kultury staročeské a přeceňovala její závislost na oné.

 

Termín „ruská filologie“, kterého jsem užil v názvu svého přehledu, je dvojznačný; mám na mysli jednak filologii, která se obírá ruským kulturním odkazem, jednak badatelskou práci ruských filologů. Oba pojmy však těsně souvisí, neboť filologická práce ruských badatelů vyhranila a vybrousila své metody na ruské látce. Významným přínosem pro bohemistiku je nejen ruský materiál, nýbrž také poznatky ruské vědy, získané prací na materiálu ruském a přenesené na oblast příbuznou — československou. Uvedu několik příkladů.

Skepse školy Dobrovského byla donedávna směrodatným vodítkem pro české úvahy o církevněslovanském období v domácích dějinách: uplatňovala se snaha co nejvíce omezovat rozsah a význam cyrilometodějské liturgie a písemnictví v české minulosti přesto, že sám Dobrovský, je-li přesné tvrzení Jungmannovo, na konci svého života svůj názor v této věci úplně obrátil.[90] Výzkum a vědecké hodnocení cyrilometodějství připadlo ve velké míře učencům ruským, které přirozeně lákala tato doba obdivuhodného českého vzepětí, kulturního souručenstvi s Byzancí a se světem slovanským a houževnatého zápolení s náročnými západními sousedy. Rekonstrukce [235]cyrilometodějské minulosti české na základě jejích nahodilých zbytků byla přirozeným a naléhavým úkolem právě pro znalce staré ruské kultury, která je nesporně nejbohatší, nejživotnější a nejosobitější odnoží tradice církevněslovanské. Výsledky tohoto ruského bádání se často potkávaly v české obci vědecké se značnou nedůvěrou, a teprve moderní doba v pracích historiků Pekaře, Bidla, Dvorníka, Chaloupeckého a slovanských filologů Havránka, Vajse, Vašici, Weingarta a Wollmana potvrdila základní poznatky ruské vědy.

Význam Velké Moravy jako první uvědomělé slovanské říše a úloha přemyslovského státu českého jako jejího dědice byly zdůrazněny v prvotině slavného ruského byzantologa F. Uspenského z r. 1872,[91] a po devíti letech kniha slavisty K. Grota[92] přesvědčivě obhájila proti Dümmlerovi thesi, že Moravská říše byla obydlena národností, podle výslovného označení Grotova, československou: autor dovozuje, že státní existence byla tu nerozlučně vázána na cyrilometodějskou církev, odkrývá souvislost moravské mise s římsko-byzantským zápasem o Bulharsko a naznačuje vliv církevně slovanské tradice v Uhrách. V poslední době práce Čecha F. Dvorníka a Rusa N. Nikol’ského[93] odhalily, jak významnou úlohu měla ve velkomoravské cyrilometodějské ideologii a v poměru k činnosti soluňských bratří otázka historického práva na Illyricum. Bohužel v Rusku bohemica a v Praze rossica non leguntur; spis Nikol’ského z r. 1930 by mnoho získal, kdyby badatel býval poznal práci Dvorníkovu vydanou o 4 roky dříve, a poučné údaje památky velkomoravského původu, prozkoumané Nikol’ským, by byly zase prospěly Dvorníkovi, když se tři roky po knize Nikol’skeho zevrubněji vrátil k otázce mezinárodních bojů o Illyricum. Moravskou složku v staroslověnštině zdůraznil již jeden z průkopníků slavistického studia na Rusi, K. Kalajdovič.[94] Ostatně je pozoruhodné, že již proslulý zakladatel první ruské university, ba vůbec novodobé národní vědy a básnictví, Lomonosov, nazývá staroslověnštinu „drevnij slavenomoravskij jazyk“ a velebí tento jazyk na rozdíl od cizorodé latiny jako základ národní kultury a zdroj k zušlechtění a obohacení řeči lidové.[95] Uvedená these, která dlouho nenalézala pochopení ve vědě západoslovanské, jak zvláště svědčí břitké projevy polského slavisty Brücknera, stala se podkladem bádání ruského. Již ruská pojednání ze šedesátých a sedmdesá tých let uvažují o významném místě, jaké měla clrkevněslovanská bohoslužba v Čechách v X. stol., právem v ní shledávají mohutnou hybnou sílu národního uvě domění, vlastenectví a kulturního růstu a hlásají, že přímý byzantský vliv povznesl českou elitu X. století nad kulturní úroveň zemí sousedních.[96] Tento názor nyní našel skvělé potvrzení v pracích J. Pekaře a V. Chaloupeckého. Dostalo se tu nového ověření a důkazů také bystrozrakým úvahám vůdčího ruského pracovníka na poli slo[236]vanských dějin V. Lamanského o rozšíření a popularitě slovanské bohoslužby v Čechách v XI. století a o pozdějších opětovných ohlasech domácí cyrilometodějské tradice.[97]

Velký podíl mají ruští filologové na zjištění a zkoumání církevněslovanského písemnictví českého původu. A. Gorskij objevil a první vydal t. zv. panonskomoravské legendy o Cyrilu a Metoději; od Lavrova je jejich nejlepší vydání a soupis jejich bohemismů.[98] Kijevské listy, nejstarší z dochovaných rukopisů staroslověnských, vydal po prvé I. Sreznevskij a první uznal je za památku českou,[99] kdežto Slovinec Miklosich, Čech Geitler a Polák Kalina jejich český původ tehdy popírali; definitivní důkazy jejich českosti tu přinesl rovněž významný ruský slavista, N. Durnovo.[100] Druhý hlaholský rukopis českého původu, Pražské zlomky, se dočkal spolu s Kijevskými listy zevrubné ruské monografie N. Grunského; od něho je i nejlepší vydání zlomků.[101] Ruští vědci objevili a první vydali veškeré církevně slovanské legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile. Bohemismy nejstarší z legend svatováclavských a dobu jejího vzniku správně odhadl již A. Vostokov r. 1827 a v témže roce napsal Russov, že byla složena v staroslověnštině, v jazyce podle autora dobře známém Čechům X. století.[102] N. Nikol’skij našel, vydal a správně zařadil druhou českou legendu o sv. Václavu.[103] N. Serebr’anskij shledává v ruských proložních čteních přepracování nedochována církevněslovanské legendy českého původu o sv. Ludmile;[104] K. Nevostrujev rozvinul otázku českého původu služby svatému Václavu, dodnes spornou; o českém původu tohoto kanonu je přesvědčen nyní vedle Pekaře G. Iljinskij;[105] A. Sobolevskij objevil a přiřkl českému písemnictví církev něslovanské modlitby se jmény českých světců a několik překladů z latiny do staroslověnštiny s lexikálními bohemismy (srov. zde pozn. 35). Po dlouhém období skepse[106] jsou i tyto objevy nyní českou filologií v podstatě uznávány.[107] Výsledkem stoletého bádání a hledání bylo tedy zjištění bohaté a rozmanité zásoby církevněslovanských literárních památek psaných v IX. až XI. století na české půdě.

[237]Ruští filologové poskytli i přípravný materiál k řešení spletité otázky, zda bylo Čechům známo vedle hlaholice také cyrilské písmo: proto se vraceli stále a znovu k rozboru záhadného rajhradského latinského martyrologia s cyrilskými přípisky;[108] položili otázku dodnes nerozřešenou, zda nejsou českého původu denáry s cyrilským nápisem Boleslavь;[109] také podivuhodný Gertrudin kodex s českolatinským kalendářem a řeckocyrilskými nápisy na miniaturách podnítil vedle četných drobnějších ruských studií důkladný a jemný popis S. Severjanova.[110]

V světle osudů cyrilometodějské tradice je posuzován i český kulturní vývoj v pozdním středověku. Lavrov klade zajímavou otázku, zda časný vznik a rozkvět české literatury v mateřštině proti zpožděnému vývoji polskému není v souvislosti s působivou tradicí církevněslovanskou.[111] V kontekstu tradiční snahy o znárodnění a zlidovění slova božího bývá vykládána v ruských rozpravách i činnost Štítného[112] a zvláštnímu zájmu se ovšem těší Slovanský klášter v Emauzích.[113]

„Nepotvrzení (schismatičtí) Rusi“, jak přiléhavě označil staročeský básník,[114] zajímali se v dějinách království českého především o „příčiny a první projevy oposice proti katolictví“, jak se jmenuje spis Rusa Nadlera.[115] Podrobně byl stopován vývoj sektářství a kacířství v Čechách a jeho vyvrcholení v husitství. Bádání o této době vděčí ruské vědě jednak za objevy vrcholných děl husitské literatury — básnických skladeb, budišínských a významných traktátů Chelčického,[116] jednak za nabádavé pokusy o nový synthetický pohled. Dvanáct ruských autorů věnovalo husitské problematice speciální rozpravy, z nichž některé jsou rozsáhlé monografie.[117] Sledovaly se i pozdější osudy českého reformačního hnutí až do emigrantství Komenského, avšak především imponoval husitský „souboj se spojenými silami celého západu“, a vedle vysoce hodnoceného filosofického, zejména etického přínosu doby husitské dva problémy poutaly na ní zvláštní pozornost ruských badatelů; někdy, což je zvláště příznačné, obě tyto otázky se kladly spolu: probírala se jednak demokratická, sociální, revoluční složka husitského hnutí (v tom se jeví známé a příznačné zaměření celé ruské historické vědy),[118] jednak se tu zároveň pátralo po souvislosti husitství s českým cyrilometodějstvím. Tato otázka byla odvážně polo[238]žena v r. 1848 studiemi O. Elagina a E. Novikova a nabyla v ruských slavjanofilských kruzích značné popularity. Pozdější exkurse v lecčems přispěly kjejímu osvětlení, na př. jemný Hilferdingův rozbor výpovědí Hieronymových anebo střídmé uvažování J. Paľmova o poměru kališnictví k tradici pravoslavné.

Stopování kontinuity cyrilometodějské tradice v království českém nalézá oporu v bádání posledních let, ale podstatnou chybou většiny starších ruských prací z tohoto okruhu bývalo přímočaré ztotožňování cyrilometodějství s pravoslavím. Před definitivním schismatem, které nastalo v druhé polovici XI. stol., nebylo absolutní, neprodyšné hranice mezi církví západní a východní. Obě se neustále prolínaly; vznikaly pomezní, přechodné, kompromisní formy. Proto obě protichůdné extrémní domněnky přestřelují: velkomoravské a české cyrilometodějství ani nezapadalo plně do obřadu východního, ani se nekrylo s ritem západním, nýbrž připouštělo a slučovalo prvky obojí provenience, jak to pěkně ilustrují práce nejnovějších slovanských badatelů katolických, jako Fr. Dvorníka,[119] J. Vajse, J. Vašici a Slovince Fr. Ušeničnika.[120] Ba ani církevní život Rusi před schismatem neušel vlivu západnímu, jak zjistily zejména rozmanité historické příspěvky posledních desítiletí. Pro charakteristiku činnosti slovanských věrozvěstů a jejich českých pokračovatelů vůči Římu lze užíti pregnantního politického výrazu — oposice Jeho Veličenstva, nikoli Jeho Veličenstvu: výsady slovanské církve se musely na Římu houževnatě vymáhat a neoblomně vybojovávat, ale svrchovanost svaté stolice se přitom okázale uznávala. Dozvuky cyrilometodějské ideologie v českém duchovním životě XIII. a XIV. stol. nebylo třeba hledat v jakémsi podzemním sektářském hnutí, nýbrž přímo v oficiální církvi, a přímo z ní převzalo husitství svou základní znalost cyrilometodějských hesel.

Práce ruské filologie o českém středověku však nepřestávají na dějinách církevních. Ale ať se zabývá kterýmkoli úsekem kulturního života, hledá markantní projevy nacionální, odlišující český svět od sousedů. Rozpravy A. Harkavyho a J. Markona[121] o českých glosách v hebrejských památkách přesvědčivými fakty rozviklávají běžnou představu o úplném poněmčení českých měst v XIII. stol. a upozorňují na poučný, avšak bohemistikou zanedbaný okruh památek českého jazyka z raného středověku; A. Petrov v důkladné monografii o listáři Jindřicha Itala hledá kořeny českého nacionalismu z doby Přemysla Otakara II;[122] F. Baťuškov dokazuje, že česká skladba z poč. XIV. stol. O sporu duše s tělem nesouvisí, jak se předpokládalo, s populární básní latinskou a že se ku podivu motivicky blíží co nejvíc versi arménské[123]; A. Afanasjev sbližuje bajku o lišce a džbánu z Hradeckého rukopisu s lidovými pohádkami východoslovanskými;[124] F. Korš konfrontuje staročeský verš s rozměry folklorními a dává takto významný podnět těm, kdo se obírají otázkou [239]svérázných prvků v staročeské básnické formě;[125] I. Sreznevskij nalézá v metrech československé lidové poesie relikty praslovanské.[126] Ba i v oboru zdánlivě tak odlehlém, jako je hláskosloví, pozorujeme, jak Gebauer definuje podmínky staročeské přehlásky pod vlivem učení o hornoněmeckém umlautu a jak Šachmatov, veden poznatky z příbuzného vývoje ruštiny, vnáší do formulace Gebauerovy důležitý korektiv.[127] Tuto opravu bohemistika přijala,[128] stejně i některé jiné podněty ruské filologie. Tak zajisté závažným popudem pro historickou kampaň Masarykova Athenaea byl vedle protirukopisného stanoviska Pypinova skvělý rozbor kulturně-politického pozadí fals, jenž vyšel z pera Lamanského.[129]

Avšak leckteré nálezy ruských badatelů zapadaly a zůstávaly desítiletí nepovšimnuty, jiné zas, jak si stěžoval v osmdesátých letech již Lamanskij, byly zhusta přijímány v české vědě s nevlídnou, ba ironickou nedůvěrou.[130] Charakteristickým příkladem jsou vedle ruských prací o církevněslovanském období českých kulturních dějin a o jeho pozdějších ohlasech spisy historika A. Jasinského, jenž hlásal poměrnou samostatnost společenského a právního vývoje českého národa v době přemyslovské, a odmítal jednostranný, nekritický obdiv nad pokrokovým významem německého práva v středověkých Čechách a nad kulturním přínosem imigrace XIII. a XIV. století. Tyto horlivé rozpravy, psané na rozhraní století minulého a nynějšího, byly přijaty českou vědou s překvapující přísností, jak právem zdůrazňuje K. Krofta z odstupu několika desítiletí. Úhrnem je přesvědčen, že dílo Jasinského „podává — přes své nesporné vady a nedostatky — ještě dnes nejlepší a nejspolehlivější poučení o vývoji základních složek společenského a ústavního řádu v českém státě starší doby přemyslovské“ a že autor vykonal pro starší dějiny české „velmi mnoho, tolik … jako sotva který mimočeský historik.“[131]

Rehabilitace ruských bohemistických pokusů v světle dnešní československé vědecké problematiky je zjev radostný. Vždyť bohemistický přínos ruské vědy stejně jako česká složka ruského jazyka a písemnictví je jen výmluvným svědectvím o netušeném dosahu a mezinárodním významu dlouhověkého českého kulturního dědictví.[132]

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

73 reakcí na Význam ruské filologie pro bohemistiku

  • bob napsal:

   Ten článek z Neviditelného psa (!!!!) podepisuji, s tím, že bych byl pro radikální řešení.
   Myslím si, že ČT je nereformovatelná.

   To se mi líbí

   • raddie007 napsal:

    O tom žádná, je to trága. Ale to drancování archivu je dané tím, že od „Velké sametové“ s čestnou výjimkou pár děl spočitatelných na prstech ruky nezručné obsluhy pily nedokázali v ČT vyrobit nic pořádného, na co by se byli lidi ochotni koukat. Věřím tomu, že pokud by ČT byla zrušena (oj, ta sci-fi), tak se soukromé televize právě na ten archiv vrhnou jako medvěd na lesní med.

    To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   OT k OT
   Správně tam autor Petr Štěpánek zařadil poplatky TV Ro coby daň jako degresivní s přípodotkem, že paradoxně platí poměrně ke svému příjmu ti, kteří jej mají nejnižší.
   Omlouvám se, ale to mi přípomíná nedávno diskutovanou rovnou/progresivní daň
   a nedá mi to abych nepřipojila poznámku, že pokud by tato media byla placena ze SR při zachování rovné daně bude to naprosto totéž. Typický příklad veřejného statku.
   Byly doby kdy jsem věřila tomu, že placení poplatků nám určitým způsobem zaručuje nezávislost těchto medií. To bylo v době kdy Eduard Kožušník (ODS) poslanec EP vedl kampaň za své zvolení, kterou kromě nastolení otázky zrušení TV a Ro poplatků podpořil tím, že jel na kole do Brusele. Tehdy se to hodně diskutovalo. Nevím jestli tím poslancem je dosud, ale poté co tam zaparkoval umlkl a debata kolem poplatků rovněž. .

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Jsem v tom poněkud rozpolcený. Naše jejich ČT mi dokáže zvednout krevní tlak každou „zpravodajskou“ relací. Zatímco proti rozehnání havlistického spacákového týmu z Kavčích hor bych nic nenamítal, privatizace veřejnoprávní TV kanalizace IMO zadělává na další průser a placení by se tím nejspíše jen zhoršovalo. Důvod je ukrytý v článku z doby, kdy tv poplatky byly nižší, ale problém přetrvává, i když se text §23 autorského zákona se od té doby změnil. Stále nic nenutí autorskoprávní mafiány tzv. kolektivní správce, aby své výpalné vymáhali společně a tudíž jen jednou.
   http://zpravy.idnes.cz/kdo-zaplati-autorum-za-televizi-na-hotelovem-pokoji-f90-/domaci.aspx?c=A041101_122918_nazory_stp
   https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/hotely-zaplati-za-televize-i-po-letech-soud-to-naridil/r~i:article:752983/
   Ten zmatek tehdy způsobili parlamentní právní kutilové tím, že se pokusili obejít „autorská“ práva způsobem, který od počátku smrděl průserem, místo aby jednoduše prohlásili, že neexistuje žádný důvod, proč by z hlediska autorského práva měl být definován veřejný prostor tak, aby zahrnoval i hotelové pokoje. A proto je dnešní úprava už standardní a hoteliéři platí jako mourovatí za „provozování televizního vysílání.“

   To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   včera jsem sledoval sjezd ČSSD,která jiná televize by mi to umožnila?žádná.

   za ty peníze toho přináší hodně,ale je mi jasné,že s tímto názorem tu budu jediný.

   To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    Nebudete. ČT sport, ČT art, ČT2. Spor není o tom zda se má privatizovat (v žádném případě) a dokonce asi není ani o tom zda platit či neplatit, ale jak.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Nesouhlasím. Já už tedy pár let televizi nemám, ale když jsem ji ještě měl, na ČT jsem nekoukal vůbec. Musí to být otázka volby. Musím mít možnost si nakonfigurovat vlastní balíček stanic, na který se chcu dívat. To je jedno, co. Třeba Novu, Primu, Zoom a Nova sport, já nevím. Cokoliv. A za ten balíček zaplatím nějakej paušál. Jenže balíček bez ČT neexistuje. Prostě nemám možnost z nabídky ČT vynechat a musím ju platit, i když ju nepoužívám a používat nechcu. To je-mírně řečeno-nekalá soutěž. Mnohem přesněji řečeno-je to prachsprostý vydírání. Není normální platit za něco, co nechcete a nepotřebujete. Kdyby ten moloch aspoň plnil tu veřejnoprávní funkci, ke který se hlásí, snad bych to i překousl. Ale platit si cizí propagandu?? Nasrat.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Rád bych požádal ty zatím dva kousky, co mi dali minus-a případně všechny další-, aby mi psaným slovem vysvětlili, v čem se mýlím. Anonymní minusy jsou pro sráče. Tak promluvte.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Anonymní sráči neumějí psát.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Že vám to tak vadí…

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Nemám prostě rád anonymní sráče. Celoživotní zkušenost. Když mně se něco nelíbí, tak řeknu/napíšu CO a PROČ se mi nelíbí. Protože nejsem sráč. Ostatně-celý tohle palcování je na hovno, protože to umožňuje sráčům, aby „škodili“ v anonymitě. Když mám s příspěvkem problém nebo ho naopak chci pochválit, tak to prostě napíšu. To by ovšem sráči museli vylovit ze šuplíku aspoň koule po dědovi, když už nemaj vlastní.

        To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      AFB toto v amerike normalka,ja chcem mat len sience fiction,discovery,animal planet a military channel a ked som to v comcast povedal,ze ja nemienim platit aj teplych a k tomu dalsich 50 channels o nejakom predavani kokotin,povedali to je balicek a ten musim brat cely a ja hned managera a povedal som mu,ked kupujem rohlik,beriem 2 a nie tri,ked kupujem benzin,poviem za 2$ a ani okom nemrkne obsluha a naleje kolko platim,to iste cakam,aj od nich,bo ja platim a robim jak kokot a nie oni a ze ma ojebuju tym svojim balickom a diskriminuju,moje slobodne rozhodnutie,kde ja mam rozjebat svoje naozaj tazko vydelane prachy,zacne dristat o nejakych rules schvalenych a su poisteny na to,tak mu zajebem,ze jak imigrant,si robi jak komuna u nas a vnucuje mi nieco,co ja nechcem a ma poistene,ze sa mozem slobodne rozhodnut a nebrat ich ten balicek,proste oni maju pravdu a ja kokot,tak platim teplych a predavacov suntu na ktorych som 10 rokov nekuknul a karavana jede dal…

      To se mi líbí

     • hans napsal:

      Minus ani plus jsem vám nedal, ale stejně zareaguji.

      Nakonfigurovat vlastní balíček stanic, na který se chcete dívat, můžete i dnes. Jednoduše, někde ve volbách ladění.. Klidně i bez ČT. Akorát jste omezen na programy, které vysílá vysílač ve vašem regionu.

      Ale platit poplatek podle toho, jak jste si zrovna nastavil televizi, s tím, že nastavení můžete každou minutu měnit… to požadavek poněkud náročný. U starších ne-chytrých televizí by to ani nešlo zařídit. U nových televizí asi ano, beztak si povídají se CIA :-), mohly by si povídat i s rozdělovači poplatků. Mě by však nenadchla přesná statistika, na co se dívám, odesílaná do Prahy.

      Mě by stačilo, kdyby jednotliví poplatníci mohli určit kterým programům jejich poplatek půjde.

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Súhlas. Už roky vôbec nesledujem TV a teda môj koncesionársky poplatok doslova vyhadzujem do kanála. Úsmevné je zdôvodnenie štátnych orgánov, že neplatím za samotnú službu, ale za možnosť túto službu využívať.
       Pri rovnakej logike by tieto firmy mali platiť dane za to, že majú možnosť zarábať, a nie podľa toho, koľko naozaj zarobia.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Ono stačí si ji nepouštět, netřeba ji blokovat. V tom problém není. Ten je v tom, že to výpalný musím povinně platit už za holou skutečnost, že vlastním TV přijímač, i když ho vůbec nepoužívám. Protože bych si třeba někdy v pominutí smyslů tu ČT pustit MOHL. Vám to přijde normální? Mně ne.

       To se mi líbí

   • LB napsal:

    Čtenáři, taky si myslím, že nebudete, ty programy, o kterých mluví paní Ahele nejsou vůbec špatné. Proč bych měl sledovat jen zpravodajství v 19 hodin („ČT mi dokáže zvednout krevní tlak každou „zpravodajskou relací“), to nechápu.
    Za komunistů jsme se naučili brát zpravodajství a jistý druh politických pořadů s rezervou, tak to prostě používám i dneska.
    Na čt2 jsem třeba dopoledne prošvihl program o přistání na stromy ve Smolensku (Smrt prezidenta), tak se na to snad podívám v pondělí. Art bývá taky zajímavý, tak proč koukat jen na zprávy?

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Právě proto, že se nedívám jen na zpravodajství, jsem spíše proti privatizaci veřejnoprávní tv kanalizace a stačilo by mi rozehnání toho spolku ze zpravodajství. Zatím totiž privatizace veřejných statků přinášejí IMO víc škody než užitku.
     Mimochodem, přistání na stromy u Smolenska je přeci naprosto jasné – může za to Rusko a Putin. To letadlo vyrobili, dokonce u nich bylo i na generálce. A nejdřív nepozvali Kaczynkého na ceremoniál, takže se tam musel vnucovat na poslední chvíli sám, pak tam zákeřně vykouzlili mlhu a nízké mraky, neschovali před polskými letci dráhu, nezakázali jim přistát, do polského speciálu teleportovali bombu a navíc, jen pro jistotu, do letadla praštili zespoda zemí.

     To se mi líbí

     • LB napsal:

      Proti té privatizaci jsem taky.
      To ostatní ponechávám bez komentáře, jen připomenu, že D. Tusk je napadán tou partou konzervativně-národoveckých politických ultras, že je ruským komplicem. 😦

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       Samozřejmě, podle nich to byl ruský atentát a proto je nutně ruským komplicem každý, kdo bude tvrdit něco jiného.
       Jinak uvidíte sám, ale roztomilí dokumentaristi vesele přehlédli například opakované varování z radiové komunikace s posádkou druhého polského letounu Jak-40 (ten mimo jiné také přistál bez povolení, pilot prý zákaz neslyšel 😦 ), že mlha houstne každou minutu, že ruskému vládnímu Il-76 se nepodařilo přistát ani na druhý pokus a i od nich obdrželi doporučení letět na některé záložní letiště.

       To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     nemyslel jsem to tak,že koukám jen na zprávy,zpravodajství v 19h. jsem neviděl ani nepamatuji,jen otázky VM sleduji pravidelně.

     já chci politika,diskutujícího,vidět naživo,když odpovídá na otázky protistrany které nečekal.

     k OVM ještě přihodím čas od času Hydepark a s přihlédnutím k tomu,že poplatek už osm let nezvýšili jsem spokojen.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      masochisto

      To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       nepatřím spíš mezi sadisty?

       sledování OVM mi bolest nezpůsobuje,ale potěšení z toho jak se tam ti lidé kroutí se čas od času dostaví.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Tak to je vrcholná fáze. Být schopen sledovat Moravce a jeho One man show, to už musí být žaludek. Moje kachny by vám záviděly

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        vaše kachny jsou určitě mladší jako já tudíž neprošly dostatečnou zatěžkávací zkouškou žaludku.

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Čtenàři, ti dva v „klasickém“ objetí jsou z dnešního hlediska selanka proti tomu, co skutečný for-procentní zmetek Moravců předvádí na úkor mnohých tzv. hostů, dobytek jeden … Sledovat jeho expose chce opravdu silný žaludek ….

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        minorito,ale to může nejlépe posoudit ten s tím kachním žaludkem,takže v prvé řadě já,který se dívá pravidelně,ti ostatní,co se na ten pořad už z principu nedívají,vycházejí z toho co se o tom jinde napíše.
        ale nechci se s nikým dohadovat,někdo raději Partii na Primě,já raději OVM.

        dnes Konečná-Telička.
        žádné One Man,žádný dobytek.
        a Konečná má ode mne zase jedno velké plus.

        To se mi líbí

 1. vonrammstein napsal:

  Perfektní! Imperativní praslovanská koncovka „i“ ovšem nezanikla zcela. Viz třebas povel „Lehni!“ 🙂

  To se mi líbí

 2. Miluše napsal:

  Také se připojuji s poděkováním, pane Bavore. O Robertu Jakobsonovi jsem se dočetla v souvislosti s působením ruské básnířky Mariny Cvetajevové ve dvacátých letech v Praze. Její manžel Sergej Efron studoval jako stipendista české vlády na Karlově universitě dějiny východokřesťanského umění. Ruskou inteligenci v emigraci česká vláda podporovala. Většinou však jejich cílem byla Paříž.
  Nedávno dávali na artu starý film Jízdní hlídka podle F. Langera, se Štěpánkem a Vojtou. Snad ho ještě zopakují, neviděla jsem ho celý.

  To se mi líbí

  • LB napsal:

   Roman Osipovič J.
   Stal se světově známým jako jeden ze zakladatelů strukturalismu v lingvistice, zejména potom, co z Prahy přesídlil (před fašismem) jako profesor na Harvard. Kde ovlivnil mladého Chomského

   To se mi líbí

 3. Berkowitz napsal:

  INDEFINITE DELIVERY CONTRACT (IDC) GENERAL ARCHITECT ENGINEERING SERVICES FOR SLOVAKIA

  https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=1330477393dccc84e269b16f1b5ab1f1&tab=core&_cview=1

  Voj. základna US na Slovensku – fuj a hanba!

  To se mi líbí

 4. NavajaMM napsal:

  Tiež vďaka, ešteže je víkend.

  To se mi líbí

 5. kchodl napsal:

  Výborné děkuji. Schovávám si podrobné pročtení (i minulého článku) až po návratu z víkendu.

  Ale k OT (ČT a ČRo) mám názor jednoznačný:
  Zrušit.

  Proč:
  1. TV a rozhlas je anachronismus, vysílání jen zabírá nenahraditelná frekvenční pásma, která by šlo využít mnohem účelněji na vysokorychlostní internetové sítě, na IoT sítě, … prostě pro soudobou technologii cíleného přenosu obecných dat jen tomu, kdo je chce. Vysokorychlostní sítě jsou obrovskou konkurenční výhodou, jde o důležitější infrastrukturu než super železnice a super silnice. Stávající televizní signál je možné šířit mnohem lépe satelitně a po kabelových sítích, místo nákladného budování nové DVB-T2 sítě (který je už teď zastaralá, takže následně bude nutné DVB-T3, … pokud tato zastaralá technologie dříve nezanikne … pokaždé vytáhnou z televizních otroků nové peníze za nové příjmače, dekodéry, …). Mnohem lepší a flexibilnější způsob vysílání existuje po internetu, vyjde to levněji a při změně technologie není potřeba nic jiného, než nainstalovat nový software. Viz. třeba Netflix a mnoho jiných.
  2. Pokud by se oněch 7 miliard korun z tv/rozhlasových poplatků ročně věnovalo na posílení datových sítí, nejen pevných, ale i mobilních, mělo by to řádově větší efekt. Proč stát raději místo šíření TV a rozhlasu nepodniká jako další datový operátor? Mobilní společnosti u nás nestydatě rýžují, mobilní data jsou pomalu nejdražší na světě, silně to ničí konkurenceschopnost země – státní operátor, který by fungoval za nákladové ceny, by rozbil současně fungující okupační kartel. Mohli by to dělat České radiokomunikace, která dnes za režijní ceny slouží gangu mezinárodních mobilních lupičů a také provozují TV a rozhlasové vysílače a vykrývače.
  3. ČT ani ČRo neplní žádnou pozitivní roli, jsou to silně protinárodní a protistátní kanály, poplatné ekonomickým a politickým okupantům naší země. Původní tvorba až na výjimky nestojí za řeč, většinou je orienovaná protinárodně a protistátně. Ony mýtické „veřejnoprávní“ pořady mohou vysílat po internetu, po sítích kabelových televizí nebo přes satelit. Televizní a státní filmový archív by měl být on-line dostupný po internetu jako národní kulturní dědictví – nakonec už jsme si ho jako občané ČR zaplatili, dokonce několikrát.
  4. Kdo chce koukat na moderní podvodné gladiátorské hry, promořené politikou, dopingem, korupcí a podvody, ať si zaplatí komerční „sportovní“ kanál.
  5. ČT a ČRo je kolaborantským hnízdem nejhorší špíny naší země. Pokud by se mělo vše hodnotit podle zákonů, většina veřejně známých pracovníků by měla skončit před soudem a následně velmi pravděpodobně ve vězení. Ke kolaboraci se často přidává ekonomická kriminalita, protože ČT a ČRo jsou špičkou ledovce návazné sítě privatizovaných dodavatelů služeb, většinou příbuzných a bývalých pracovníků obou těchto zločineckých organizací.
  6. Kvalitní tvůrci a pracovníci ČT a ČRo jsou dnes rukojmími televizní a rozhlasové „šlechty“, oněch kolaborantů a zločinců. Rozehnáním těchto zločineckých organizací by se uvolnily mnohé tvůrčí síly, dnes uzavřené a spoutané. A také podfinancované, protože 90% jejich oprávněných zisků sežerou zcela neproduktivně televizní a rozhlasoví paraziti v obou těchto prohnilých organizacích.

  Současně se zrušením ČT a ČRo by se muselo i budovat:
  1. Vytvořit národní „veřejnoprávní“ organizaci, která by – podobně jako BBC – zajišťovala státní zájmy v oblasti TV a rozhlasu, ovšem s vyloučením „zábavy“, „sportu“, „publicistiky“, „výchovy“, „dětského vysílání“, … Tedy pouze zpravodajství a „hlas státu“, nic jiného. Včetně propagace státu do ciziny, zahraničního vysílání atd.
  2. Zbytek současné „veřejnoprávní“ agendy ČT a ČRo by byl zajištěn příslušnými ministerstvy. Kultura kulturou, výchovné a vzdělávací pořady pro děti a masový sport MŠMT, zahraniční věci ministerstvem zahraničí, … na komerční bázi outsourcingem na příslušné firmy a stávající či nově vzniklé televizní/internetové stanice, zcela pod veřejnou kontrolou.
  3. Co by se nevešlo pod bod 1, oddělit do státních akciových firem, které by zůstaly pod veřejnou kontrolou a gescí příslušných ministerstev a časem by mohly být částečně nebo úplně privatizovány.

  „Rozkulačení“ ČT a ČRo by muselo proběhnout řízeně, podle vypracovaného plánu, pod silnou veřejnou kontrolou, speciálně k tomu zřízeným a parlamentem dozorovaných státním orgánem – nikoliv živelně, protože „privatizační plány“ (česky vytunelování) má jistě již dávno připraveno mnoho současných televizních/rozhlasových parazitů, ovšem se ziskem do vlastní kapsy.

  Pokud nepotřebujeme národní veřejnoprávní noviny ani časopisy, či veřejnoprávní knižní nakladatelství, není důvod mít takovou instituci v oblasti TV a rádia, tedy s výjimkou bodu 1.

  V rámci přechodového plánu by se dalo uvažovat i o cílených dotacích pro koncové diváky/posluchače, pro jejich připojení na internet, dohodnout se stávajícími ISP speciální tarif atd.

  Jelikož stát nemá vlastního komerčního internetového providera, což je veliká chyba – asi jako nemít státní silnice a železnice – musí na komerční ISP v tomto směru zatlačit nebo takovou aktivitu vyvinout sám. Že to umí a jde to, přesvědčivě dokazuje existence státního neziskového CESNETu, který již mnoho let dělá ISP pro akademické organizace a dělá to velmi dobře.

  Liked by 1 osoba

  • oh napsal:

   Vysokorychlostní internetové sítě 4G, 5G, 6G atd. nechť si mobilní operátoři laskavě vetknou do brusele. S obvyklým českým FUPem je beztak nikdo seriózně používat nebude – kromě těch, co dosáhnou na tarify pro VIP zákaznictvo. Levný a rychlý mobilní internet je průběžně slibován vždy s tou další chystanou generací sítí.. a skutek zatím vždycky utek, jen pořád ti samí opové schlamstli další kus spektra.
   http://www.lupa.cz/clanky/anketa-jak-velky-fup-je-idealni-odpovidaji-sefove-operatoru-i-ctu/
   I těch 10 GB dat měsíčně podle představy ředitele ČTÚ by v případě IPTV bylo tak na dva dny, pokud tedy nebude šířen obraz v rozlišení 640×480.

   To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Přesně tak.

    To je podobné, jako když stát nechá dolovat cizí subjekty naše uhlí a požaduje za to 0,7% z jeho ceny. Mobilní operátoři používají naše frekvence, naši vysílací infrastrukturu, případně mají vysílače na státem vlastněných nebo zvýhodněně získaných pozemcích. A rýžují zde „zlato“ jako někde na Klondajku, přesně jako bílý kůň Bakala.

    Mobilní data musí být neomezená, to je jasné, jinak to nemá žádný smysl.
    ČTÚ a jeho ředitel jsou součástí problému, ne jeho řešením.

    To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Štát ako konkurenčný operátor, to je výborný nápad. Je to čistejšie a férovejšie ako legislatívne a administratívne regulácie, zároveň ako zdroj nedaňových príjmov.

   To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Souhlas kchodle, jen Vaše řešení nezbytně potřebuje rovný právní rámec, a to je v místních podmínkách větší vořech, než technologické řešení …

   To se mi líbí

 6. quien sabé napsal:

  Trochu upřesnění karandaš, je sice v ruštině tužka, ale ne proto, že to je ruské slovo, ale, nikoliv náhodou se tak jmenuje i dnes penshop, tedy obchod s pery (dosti drahými a nejen těmi) , jelikož kdysi vlastnili firmu na výrobu tužek a psacích potřeb bratří Caran D´Ache a podle jména firmy, jež ty tužky vyráběla, pak Rusové nazývali následně tyto výrobky.Podobně třeba gramofonu říkali tuším patěfon, jelikož kdysi firma Pathé Fon vyráběla fonografické válečky a později gramodesky, i film, takže těm výrobkům říkali opět podle jména firmy. Takže ne každé ruské slovo je ruské, Ostatně konev má slovní kmen stejný, jako keltské slovo hlava KEN , takže je CANister, KANne, KONev (tak lebka je dutá a z lebky kdysi Kelti pili nápoje) a podobně, čili jsou to dávná slova praindoevropská.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Výborná vložka. Ten karandaš – to som doteraz nemal tušenia, ale aj u nás v slovenčine sa nájde dosť podobných príkladov. Bavlnky na vyšívanie sa napríklad volajú mulinky (Mouliné), pastelky sú krajonky (Crayon) a pod.

   To se mi líbí

  • LB napsal:

   Ano, to je důležitá poznámka. Ruština přejatými slovy hýří dokonce i ve své historické vrstvě: z franštiny (šossé, trotuár, funikuljór, šeděvr, komil´fo), z němčiny (butěrbrod), dokonce z angličtiny (vokzal). I další slovanské jazyky jsou dost zaplevelené, třeba polština.

   Čeština, aspoň spisovná, je poměrně čistá díky Jungmanovi; ten se hodně zabýval dabingem

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    No bodejť 🙂 Třeba takový „závory“ se sice spisovně řeknou барьеры, ale hovorově „šraňkí“ 🙂 Přepisuju v latince, Google to slovo nezná 🙂

    To se mi líbí

 7. brtnikvbrlohu napsal:

  Hudec dal u Tarase jeden super odkaz na Vlkův web -nemám to srdce si to nechat pro sebe, Taky se to týká ruštiny.
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2017/03/12/nevtip-na-tento-den-51/#more-948734

  To se mi líbí

 8. tata napsal:

  ASI si sedím na kabelu nák sem nepochopil proč by to měl byt supr odkaz,to už nemluvím otom že zde přimí odkaz na toto uzemí je tabu divím se že prošel.UVEDTE MI DO obrazu…..co na tom je,navic nejmenovaný je vtomto ohledu značně jednostraný až nenávistný.Jeho fakta ohledně zemana mě často přivádí jen k zvedaní očí v sloup……stoho duvodu že nemohu pochopit jak v jiných ohledech je schopen přesné analizi,ale když piše o Zemanovi jeho argumenty jsou jen nenávist a je to čím dál horší.

  Já na tom že se někdo splete nevidím nic srandovního,a vysvětlení jsem neporozuměl nebot už jsem RUŠTINU zapomněl utiká mi pointa někdo mě to vysvětlí?

  To se mi líbí

  • Miluše napsal:

   Tato, vtip je v tom, že se ztrapnil sám Horáček, ruština totiž používá oba výrazy „ponimať“ i
   „razuměť“. Eto vsjo. 🙂

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    DÍKY ,pravě ten rámeček jsem nechápal…….myslel jsem že je někde pointa ale pro mě byla skritá……..diky

    To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    Ano paní Miluše ten smajlík je na místě a je to o to usměvnější, že Horáček ve svém životopise uvádí, že má státní zkoušku z ruštiny. 🙂

    To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Je to o tom, že namyšlení nedouci jsou ochotni Zemana mlátit čímkoli. Je nezajímá vlastní blbost ale snaží se ji přišít protivníkovi. A to chce být presidentem! Můj bože!

   To se mi líbí

 9. jaa napsal:

  🙂 🙂 Tak jsem se pobavila – žumpálista z Reflexu vystartoval indeligentně na Zemana … Mno … myslím, že komentáře k článku určitě do tisku nedají. ač jsou boží a opravdu výživné. A autorovo IQ nemá ani výši tykve. Ač se hošan snažil…. Pak kdo má lidi za B…

  http://www.reflex.cz/clanek/komentare/78130/milos-zeman-povazuje-obcany-ceska-za-hlupaky-boj-o-hrad-si-vsak-od-nich-necha-bez-mrknuti-oka-zaplatit.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  🙂 🙂

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Když si uvědomím co jsem ze svých daní platil Havlovi, tak je mně ještě dnes blivno. Opravdu je dobré si připomenout jak se k státním penězům chovali někteří vaši vysocí politici.
   A Reflex? Dost se divím, vždyť zcela jasně a naprosto přesvědčivě dokázal, že Zeman kandidovat nebude. Já jim věřím a vím, že kandidatura Zemana je pouhý hoax nějakých ubožáků.

   To se mi líbí

 10. NavajaMM napsal:

  Ešte raz vďaka, skvelý hutný článok. Prekvapujúcou novinkou pre mňa bol pôvod názvu „Čech“.
  Motivačne pôsobí aj to, že si Rusi uvedomujú, kde má čiastočne korene ich kultúra. Nestor, to nebol len taká osamelá lastovička.
  A veľmi cenné sú zmienky (to si uložím, keby bolo treba citovať) o vzťahoch rímskej a gréckej formy kresťanstva vo veľkomoravských časoch. Mal som z anabázy CaM do Ríma dojem, že šlo o obhájenie formy liturgie, nie o jazyk. To bol asi aj dôvod, prečo Vichingove ohováranie bolo účinné. Keď Metod vysvetlil, že sa držia rímskej verzie obradu, tak sa rozplynuli dôvody na nedôveru.
  Byzantínci sa zrejme cítili kultúrnejší ako Západ a to, že pomáhali západným kresťanom kdesi v Megalé Morabia ich nijako nemohlo ohroziť, tak to veľkoryso robili aj zmenou jazyka, aj detailov ritu.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.