CO DALY NAŠE ZEMĚ EVROPĚ A LIDSTVU


SFINX – BOHUMIL JANDA –  PRAHA  1940

Kniha s tímto titulem vyšla skutečně roku 1940 a je s podivem, že unikla německé censuře. Takže si přečtěte, co tehdy dokázal autor napsat.

Český podíl na církevně slovanské kultuře

VE STOLETÍ devatenáctém byl český svět proniknut živelnou snahou setřást trvalé cizozemské jho a překonat jeho zhoubné následky: odnárodnění vedoucí vrstvy kulturní a sociální, provincialisaci domácího veřejného života a přitlumení staleté kulturní tradice. Právě v té době, odporem k rakouskému oficiálnímu učení a jeho panovačným sklonům, roste a sílí česká vlastivěda. Avšak přes tuto svou oposičnost česká věda bezděky přejímala zvenčí, aniž si to často uvědomovala, běžné these o středověkém českém prostoru jako odnoži sousední říše, která se usilovně snažila napodobit a dohonit svou kulturní metropoli. Pronikání této theorie do domácí ideologie bylo možné proto, že česká společnost devatenáctého století si podvědomě rýsovala vlastní kulturní minulost k obrazu svému. Toto mylné mínění devatenáctého století dlouho a úporně vzdorovalo historické realitě a teprve v poslední době krok za krokem ustupuje před svědectvím výmluvných fakt, která postu pně odhalují dnešku jednak osobitost a mohutnou expansi české kultury gotické, jednak domácí a mezinárodní závažnost duchovního dědictví velkomoravského.

Podle tak zvaného moravskopanonského Života sv. Cyrila-Konstantina, sepsaného koncem devátého století, „Rastislav, kníže moravský, vnuknutím Božím, po úradě se svými knížaty a s Moravany, vypravil poselství k císaři Michalovi, řka: Náš lid odvrhl od sebe pohanství a drží se křesťanského zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil v našem jazyce, aby též jiné kraje, vidouce to, nás napodobily. Nuže, pošli nám, pane, takového biskupa a učitele.“ (Překlad Vašicův.) Tato zpráva legendy o událostech kolem roku 862 nejúplněji vystihuje národní složky moravské mise. Podnětem a vzorem pro znárodnění církve a jejího jazyka byla zahraniční kulturní politika Byzance, tolerující zpřístupnění nejvyšších duchovních hodnot barbarským národům a jejich lidovým vrstvám voce publica. Požadavek křesťanského učení v jazyce domácím položili Moravané a především jejich vedení, dbalé státních zájmů. Velká Morava byla také prvním a bezprostředním adresátem tohoto učení, ale nikoli jeho adresátem jediným. Od začátku se počítalo s jeho dalším určením („ a b y též jiné kraje, vidouce to, nás napodobily”), a vedle svého základního poslání pro Čechy a Slováky zahrnovala moravská mise širší poslání slovanské, které s hlediska jejích světských iniciátorů mělo sloužit mocenské expansi říše velkomoravské a věrozvěstům otvíralo nedozírné pole slibné působnosti. Moravská mise dala říši Rastislavově vlastní jazyk církevní a spisovný, tak zvaný jazyk staroslověnský, který byl v desátém a jedenáctém století jediný národní spisovný jazyk slovanských kmenů. Zahrnoval tehdy celý základní masiv slovanského světa a osvědčil se jako mocný činitel všeslovanské kulturní jednoty a slovanského národního uvědomění. Vděčným předpokladem takové jednoty byla nepatrná rozrůzněnost slovanského jazykového světa na rozhraní tisíciletí. Jevila se spíš vzájemným poměrem nářečí nežli osamostatnělých jazyků, a proto makedonská dialektická základna, jež vyznačovala jazyk věrozvěstů, nikterak mu nepřekážela v úloze domácí spisovné řeči ani u Slovanů Velké Moravy, ani později u jiných národů slovanských.

Památky velkomoravského písemnictví jsou nám známy jedině v opisech aspoň o jedno, ba i o několik století mladších, při čemž ani jedna památka původu nesporně velkomoravského není dochována v rukopisu domácím. Existují jen dva staroslověnské rukopisy české provenience – Kijevské listy z desátého a Pražské zlomky z jedenáctého století, a ani o jednom z těchto zbytků nelze s jistotou říci, zda má předlohu z doby velkomoravské či zda jde o dílo, vzniklé teprve ve státě přemyslovském. Ať je tomu jakkoli, rukopisy jsou až z doby přemyslovské, a proto nevíme, jestli jejich nápadné pravopisné bohemismy (zejména české střídnice za praslovanské skupiny dj, tj, k t, např. podazҍ, pomocҍ proti tvarům podaždҍ, pomoštҍ v staroslověnštině bulharské redakce) byly již znakem velkomoravského pravopisu či teprve českou novotou z doby přemyslovské. I kdybychom považovali předlohu Kijevských listů za památku velkomoravskou, rukopis desátého století mohl obměnit její pravopis podle nové platné normy.

Co dal světu českému, slovenskému a vůbec slovanskému postup Rastislavův? Průbojná iniciativa velkomoravského panovníka nemůže být posuzována jako episodický, pomíjivý, takřka nahodilý odklon od tradiční české orientace směrem k západu, jak to bývalo donedávna líčeno. Historici a archeologové názorně ukázali v poslední době, že územ í Čechů a Slováků, zvláště ta jeho část, která náleží dunajskému úvodí, od počátku patřila do okruhu hospodářského a kulturního vlivu byzantského. Jak svědčí novější vykopávky, vedly odtud nejobvyklejší obchodní cesty v druhé polovici minulého tisíciletí právě směrem k Byzanci, a právě z Byzance docházely novoty materiální kultury a uměleckého průmyslu. Historické bádání, zvláště obsažné práce Fr. Dvorníka , ukázalo, že moravskou říši devátého století spojovaly s Byzancí společné obranné snahy proti politickým a vojenským snahám západních sousedů a zčásti také proti expansivním choutkám Říma. Vědci jednostranně západnicky orientovaní se domnívají, že cyrilometodějství hrozilo Slovanům ustrnutím a odcizením od světové kultury. Historická pravda však tomuto názoru zcela odporuje. Právě most k Byzanci, tomuto vrcholnému světovému ohnisku duchovní tvorby v raném středověku, poskytoval Velké Moravě a jejím duchovním dědicům časné možnosti hutného kulturního vývoje. Jen v pásmu byzantské vzdělanosti, jak výstižně zdůrazňuje J. Pekař, mohl na začátku desátého století vzniknout ideál osvíceného křesťanského vladaře, vtělený v svatém Václavovi a v jeho církevněslovanském životě.

Moravská mise, povolaná Rastislavem a odchovaná byzantskou kulturou, nesla Slovanům vědomí rovnoprávnosti národů a rovnocennosti jejich jazyků a především vědomí suverenity národa a jazyka vlastního. Právo na bohoslužbu v národním jazyce znamená právo národa na nejvyšší oblast ve středověké hierarchii kulturních hodnot a tedy i na všechny o statní oblasti: celá kultura a zejména celá slovesná tvorba se znárodňuje. S prvkem nacionálním je v cyrilometodějství od počátku neodlučně spjat zvláštní prvek demokratický. Právo na nejvyšší duchovní statky se přiznává každému národu a celému národu. Přístup k církevnímu učení má být plně otevřen prostému lidu, aby nezůstal „zatvrzelý a neznalý cest božích“ . Odpůrci slovanské bohoslužby odsuzovali naopak ústupnost cyrilometodějství vůči nižším vrstvám (mediocribus) a zpřístupnění liturgických textů považovali za jejich profanaci. Liturgie v národním jazyce si nutně vyžadovala, aby domácí kněžstvo vystřídalo cizí klérus, a tak přivolávala k životu novou duchovní elitu. Heslo znárodnělé církve poskytovalo ideologickou základnu pro zápas ohroženého národa proti veškerým agresivním záměrům sousedů a povyšovalo národní odboj na svatou obranu nejvyšších statků před úklady „odvěkého nepřítele, závidícího dobru a vzdorujícího pravdě“ .

Tato velkomoravská ideologie, určená podle výrazu staroslověnské legendy o sv. Metoději „také všem zemím těm slovanským, živící myšlenku slovanské pospolitosti a stmelující jejich jazykovou sounáležitost jednotou cyrilometodějské církve, měla jistě nevšední přitažlivost pro okolní slovanské národy, když dokonce i v táboře Ludvíka Němce se buditelská práce moravské mise setkávala s příznačným ohlasem. Již koncem šedesátých let devátého století, v době římských úspěchů Cyrilových, proslulý Otfried Weissenburský se v úvodu k svému franckému vzdělání evangeliáře dovolává, dle výkladu Schroederova, právě moravské mise: „ Nyní mnohý muž činí pokus, píše ve své řeči a má naspěch, aby povznesl svůj národ, proč by se měli Frankové tomu vyhýbati a nepočíti po francku opěvovati slávu boží?“

Kapitola první.
Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

31 reakcí na CO DALY NAŠE ZEMĚ EVROPĚ A LIDSTVU

  1. bob napsal:

    Pro mě po ránu trošku těžké čtení….
    Ale nějak mi tam z toho nevyplývá, že patříme k Západu. A to je špatné, to je moc špatné….

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

      To přijde v dalších ukázkách

      To se mi líbí

    • jaa napsal:

      Ale samozřejmě že v prazákladu k západu nepatříme.Předkové přece přišli východu. K indoevropským nepatříme zbytečně. To akorát ta mixáž , s předchůdci na území , ne odstěhovavšími se na západ v nás tohleto vyvolává.
      Stejně je zajímavý ten celkový evropský stálý posun k západu – dřívější kelti až za průliv. Kdo ví copak je ktomu vedlo.
      Bylo by zajímavé se dozvědět, jak to kdysi bylo – jakoby to podnikavější, z nějakých důvodů z afriky přes s stření východ přešli domasie a odtud potom trasa na západ. z afriky . Snad že byla schůdnější. Zajímavý odklon- dnešní migrace, jejíž kořeny známe, pořímo na sever – bez okliky přes východ. Stejně jako ten směr pokračující do ameriky přes celou evropu, a to přesto že přes Aljašku by to bylo kratší. Copak lidstvo k téhle trase asi donutilo.

      Mám jedno řešení od doby kdy se objevilo, že datování určitých událostí je nespolehlivé a vypadá to, že kdysi dávno, už tady dávné civilizace byly, a kdoví,jestli poločas rozpadu jádra je nenutil k této oklice. Víme o tom tak málo….. A jak se zdá lidstvo je nepoučitelné.. ve světle posledních snah…..

      To se mi líbí

      • jaa napsal:

        omlouvám se za ty vklepy, holt zase jsem to zapoměla přečíst. To víte , poránu, než se člověk probudí a rozkouká. Ale je tomu rozumět tak mi to snad odpustíte.

        To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

        Ono je to patrně úplně jinak. Alespoň podle dvoudílného dokumentu o to, proč jsme tu my a ne neadertálci. Vysílala Prima Zoom a bylo to dost přesvědčivé. Protože podle toho prapůvod máme téměř společný a původní trasy rozšiřování taktéž. A bylo to opravdu z Afriky.

        To se mi líbí

        • kchodl napsal:

          „Dokumenty“ jsou poslední dobou takové – s použitím všech psychologických triků – že po shlédnutí některých by člověk chvíli věřil (než hypnotický účinek opadne) třeba že jsme přiletěli z Venuše nebo vylezli z Noemovy archy, za potlesku takového velkého vousatého pána, který přitom seděl na obláčku a přitom kolem létala buclatá miminka s křídly a na všechno to hemžení koukalo divné trojúhelníkové oko, pravděpodobně ještě k tomu svítící.

          Ve skutečnosti se o těchto věcech neví skoro nic a na střípcích faktů se konstruují celé megapříběhy. Proč zmizeli neandrtálci – a byli vůbec – doopravdy vůbec nikdo neví.
          Objev neandrtálců spadá do konce romantizujícího 19. století a první poloviny 20. století, kdy doba byla „těhotná“ takovými věcmi, spolu s mnoha rasovými teoriemi, např. o německé rase a nadčlověku – původem z Tibetu, samozřejmě.

          Nález „Věstonické Venuše“ a dalších artefaktů je také extrémně podezřelý, stejně jako u všech ostatních nálezů tohoto druhu. Kolik z toho jsou padělky?

          Nepadne celá „neandrtálská“ skazka jednoho dne jako skazka o „Lucy“? Znám několik lidí, kteří by mohli z fleku neandrtálce hrát ve filmu, kdyby nečekaně umřeli a dostal je na stůl nějaký „badatel“, určitě by z toho byla nejmíň Nobelovka – pokud by tedy „vědátor“ seděl v nějaké slovutné americké univerzitě, byl správně politicky korektní a dostal veletučný grant od Goldman Sachsů.

          Člověk musí mít v patrnosti, že přes 60% vědeckých výzkumů nejsou ve skutečnosti vědecké výzkumy, ale směs čiré pavědy a podvodů – nebo alespoň falešných interpretací. Hlavně v takových oblastech, kde z toho kouká nějaký politický profit – třeba „ospravedlnění“ koho bychom mohli či měli vyhladit nebo komu alespoň – jako „lepší lidé“ – vládnout. Což bohužel zasahuje především všechny „vývojové“ teorie o původu člověka.

          Ohledně původu a rozšíření homo sapiens sapiens, nic není jisté. Dnes převažující verze může být jen úspěšná medializace dílčích výsledků nějakých genových šarlatánů – tedy jejich PR oddělení. Pochází lidstvo z cca 100 jedinců z Afriky, odkud se rozšířilo do světa?

          Celé toto tvrzení je naprosto na vodě, je založeno na účelové interpretaci několika málo skutečností z vůzkumu lidského genomu. Jak by se lidstvo rozšířilo? Lidé byli všude, na všech světadílech, to ovládali mořeplavbu? Když ti samí „vědci“ jedním dechem tvrdí, že člověk tenkrát sotva vynalezl luk a šípy – a vlastně ani to ne, původní Australané ani tohle neznali, měli jen nástavec na pákové vrhání oštěpů.

          S použitím Occamovy břitvy se taková tvrzení začnou zdát poněkud směšná.
          Stejně úspěšně můžeme věřit na „ukrajinopitéky“, tedy první homo sapiens sapiens (a jejich předchůdce), hovořící lámanou ukrajinštinou, nosící „vyšívanky“ – byť poněkud neumělé z kožešin.

          DNA/RNA výzkumy – o které se všechny tyto zábavné hypotézy opirají – jsou na samém počátku, z této oblasti nevíme téměř nic. Podobá se to „vědci“, který kouká z pěti metrů na počítač, vůbec netuší jak složitý je procesor a celá elektronika kolem a z výpisu bitové mapy pevného disku hádá, co který bit dělá. A co se stane, když nějaký změní. Vůbec nemá ponětí, zda daný bit je kus programového kódu nebo číslo v účetnictví – tak přesně takhle na tom ohledně DNA jsme. Připomíná to pokusy o operaci mozku krumpáčem nebo opravu počítače kladivem a dlátem.

          Jsme prostě teprve na začátku, jednou budeme vědět více.

          Když se vrátím k Vámi zmíněnému dvoudílnému dokumentu – politický cíl, dokázat, že lidstvo je jenom jedno – „pocházíme všichni ze stejných předků“ – je nasnadě.

          Vážně Japonci nepřiletěli z vesmíru? (o těch se to smí říkat, protože jsou bílí; tímto způsobem rozumovat o afro-afričanech by bylo značně nerozumné a zcela nevědecké).
          Než jsem se totiž seznámil se svou nynější, táhnul jsem to chvilku s jednou Japonkou a jsem si docela jistý, že to byla vesmířanka.

          To se mi líbí

          • jaa napsal:

            No s tšmi japonci a číňany to opravdu nezapadá….Kdyby se neválčilo – kdo ví,??

            To se mi líbí

          • kchodl napsal:

            Ačkoliv měla konektory kompatibilní, vlasy byly brčálově zelené (a oranžové) a jedla hodně divné věci. Když telefonovala domů, jazyk připomínal štěkání psa, mimoto její angličtina byla také velmi divná, když nad tím tak uvažuji. Prásknul bych ji býval Úřadu pro odhalování zákeřných emzáků, ale nenašel jsem na ně email.

            (zkrátka, k pobavení jsou tyhle „výzkumy“ dobré, ale moc se tomu důvěřovat nedá)

            To se mi líbí

          • Hudec napsal:

            Moje Židovka před mnoha lety také působila dojmem, že některou její prabábu oplodnil kdosi z jiné galaxie 🙂 .

            To se mi líbí

          • brtnikvbrlohu napsal:

            Úroveň těch tzv. naučných programů poslední dobou upadá přímo volným pádem. Pak se není čemu divit že to vede k opačnému extrému – odmítání všeho, mele se tam všechno dohromady a vypreparovat skutečně seriozní informaci chce mít určitý grunt, v podobě solidního základního vzdělání.
            Pokud se týká neandertálců – a vůbec vývojové větve hominidů, tak když se vleze do opravdové vědecké literatury, tak se dostaneme k tomu že cosi existovalo, ale to co vidíme je mozaika ze které nemáme poskládané ani 3% a ještě máme hromádku střípků o kterých se neví kam patří, i seriozní věda pracuje s hypotézami a to co se tu prezentuje je třetina hypotéza a zbytek popvěda čili bachoření.
            Jinak je ale jejich existence už v seriozních kruzích nezpochybňovaná.

            Teorie panspermie je zajímavý konstrukt – vidím za tím pokus zpochybňovat materialistický přístup ke světu.

            To se mi líbí

            • brtnikvbrlohu napsal:

              Tedy myslel jsem neandertálců.

              To se mi líbí

            • kchodl napsal:

              Jistě, dělám si z toho především legraci.

              Na moderní „dokumenty“ se nevydržím koukat, hlavně mě vytáčí ty hrané pasáže. Je to úžasná demagogie, kolikrát. Navíc jsou dělány jak pro pětileté děti, bez dalších znalostí, je tam vysvětlována každá blbost a vše se pětkrát opakuje. Navíc jsou vyhraněně anglosaské a pokud ne, alespoň západní – jsou zmiňováni výhradně západní vědci a laboratoře, univerzity. Mendělejevova tabulka se tam určitě jmenuje Tabulka prvků… atd.
              Pokud je tam něco z vesmíru, pečlivě se mlčí o tom, že do vesmíru nelétají jen Američané (ačkoliv ti teď nelétají samostatně nikam).

              A v každém dokumentu, i kdyby to bylo o rozvoji hrnčířství v 5. století před Kristem, je zmínka o globálním oteplování, udržitelném rozvoji, „herci“ jsou multi-kulti a u všech historických postav je zdůrazněno, kdo byl gay.

              Pěkně děkuji za takovou popularizaci vědy a poznání.

              To se mi líbí

          • Kamil napsal:

            Především si je třeba uvědomit, že všechny průběžně předkládané teorie jsou založeny na poněkud vratkých hypotézach, přesvědčivé argumenty stále nejsou k dispozici. Podle mého laického názoru je pravděpodobnost toho, co předpokládají současné hypotézy přibližně stejná jako pravděpodobnost, že jsme tady, myslím celé lidstvo, byli vysazeni v rámci nějakého experimentu majícího za cíl dokázat, že počáteční různost se nikdy nesrovná, ale bude prakticky neodstranitelnou příčinou stálých lokálních i globálních konfliktů. Je mi velmi podezřelé s jakou úspěšností i přesností byla předpovězena ve védách charakteristika našich současných problémů – věk „kaliyuga“ (černý věk).
            Takže dohady versus ještě větší dohady?

            To se mi líbí

          • Bavor V. napsal:

            Neberte všechno jako politický cíl. Tohle skutečně mělo hlavu i patu.

            To se mi líbí

            • kchodl napsal:

              Tak jistě, dokument, o kterém píšete, jsem určitě neviděl, nemohu to vědět.

              Ale mnoho nových dokumentů, přes úžasný rozvoj digitální filmové techniky, počítačových 3D animací atd. je vyloženě trapných, účelových a silně manipulačních – to jsem chtěl poznamenat.

              Jsem poměrně skeptický k dnešní popularizaci vědy obecně, protože to sklouzlo k PR docela hrozivým způsobem. Jak píše nahoře pan „brtník“, třetina jsou hypotézy, zbytek je balast – v tom lepším případě. Často jsou předkládány nesmysly jen jako návodné otázky, nikoliv tvrzení, aby to prošlo oponenturou, ale divák to většinou nerozlišuje, hlavně ne laici nebo děti.

              Je to pochopitelně širší problém, související s grantovým financováním vědy. Nejdůležitější je PR, prezentace „zářných zítřků“, věda je až na posledním místě. Jde o prachy za každou cenu.

              Na místě je jistá opatrnost v hodnocení, hlavně pokud v tom figuruje slovo gen nebo „analýza DNA“. To má dnes podobný kontext jako před 50-ti lety, když v něčem figurovaly počítače – tak to byla věda (viz. „Jáchyme, hoď ho do stroje“), i kdyby šlo o nesmysly.

              To se mi líbí

  2. cobolik pacholik napsal:

    sme cely cas prerabany,kde mi patrime,pepici jak antikristi,pritom viac dodrzuju zasady krestanstva,jak ine narody,co chodia po tisicovych procesiach,aj za to ich uznavam a clanok to politicke kazanie.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

      čobolíku. Podívejte se na datum, kdy to bylo napsané. Tehdy nikdo nepotřeboval nějakou politiku. Jedině v tom, aby ukázal, že jsme stále Češi i v celém Rakousku a že máme svůj historický význam a vývoj.

      To se mi líbí

  3. NavajaMM napsal:

    V seriáli o Tatre, Matre a Fatre som spomenul (a zaniklo to), že hranica medzi Tatrou a Matrou sa „čírou náhodou“ kryje s poludníkom, ktorý rozdelil Rímsku ríšu na Východ a Západ.
    Mne to vysvetľuje aj angažovanosť Byzancie na našom území, aj nároky Karola Veľkého, ako dediča Rímskej ríše (západnej). Tento pomyselný poludník nešťastne rozdelil kmene, ktoré boli príbuzné a držali spolu. Rastislavovu iniciatívu preto chápem ako snahu dosiahnuť od obidvoch strán (Byzancie aj Ríma) akceptanciu útvaru, ktorý by bol vnímaný ako „neutrálny“.
    Túto snahu zvrátil Svätopluk v prospech Západu, čo spečatil hlavne vyhnaním Metodových žiakov. Preto mám podozrenie, že za príchodom starých Maďarov stála Byzancia (pozrite afinitu Arpádovcov k Byzancii).
    Svätopluk už (v legende) darmo zanechával svojim synom prúty, keď sa pustil do dlhodobo neudržateľnej zahraničnej politiky. Rastislavovo budovanie neutrálneho nárazníkového pásma by, podľa mňa malo úspech.
    Žiaľ, nadviazať sa na to nedá, dnes je realita celkom iná. Môžeme sa len poučiť o príčinách a následkoch a snažiť sa byť múdrejší.

    To se mi líbí

    • Kamil napsal:

      Chtělo by to napsat, že někteří ztratili soudnost, ale asi je to jinak. Z toho agresivního přístupu ke všemu, co se dokonale neshoduje s jejich zájmy a přístupy dovozuji, že jde o promyšlené a systematicky realizované aktivity (a to ze všech stran, světových, ne politických, i když z těch také …, viz například http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9750-kongres-zakon-preventini-uder-iran )
      Stačí se kouknout sem
      http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-je-vul-Buzerace-Zumpa-Arogance-Z-Nemecka-se-ozvalo-ze-jsme-nesolidarni-ve-veci-uprchliku-A-toto-nam-rekli-knize-Belobradek-ci-Keller-473486
      i do diskuze, jakkoliv je často primitivní …

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

        Saudy a Katarem zaplacení šašci v Kongresu si asi potřebovali přivydělat nějaký ten dolar, tak šoupli do placu něco úderného proti Íránu.

        Možná jsou za tím také snahy o zablokování amerických těžebních ropných lobby, které jsou většinově na straně Trumpa a mají v Íránu nepochybné investiční zájmy.

        Bombardování Íránu kvůli vývoji atomovky je vysloveně legrační – jen těžko si totiž představit nějakou účinnější akci, která by Íránce donutila jaderné zbraně opravdu vytvořit.

        Technologicky to pro ně velmi pravděpodobně není problém již mnoho let, je dost možné, že na jaderné zbraně mají odložený a uschovaný materiál nebo je mají dokonce hotové, jen nesložené.

        Jakmile dokázali vlastními silami obohacovat U235 přes 20% koncentrace, k 95+% zbraňovému uranu je jen kousek (rychlost obohacovacích procesů se s vyšší koncentrací exponenciálně zlepšuje). Mimo uranové bomby mohou mít i plutoniovou, protože provozovali několik dostatečně velkých reaktorů, moderovaných těžkou vodou, které se používají především na výrobu zbraňového plutonia.

        Pokud všechno dělají ve vlastní režii – těžbu uranu, purifikaci, obohacování, chemické procesy, … vyrábějí si vlastní centrifugy a chemické provozy … nelze to žádnou inspekcí odhalit nebo zablokovat. I kdyby MAAE přímo seděla v Íránu v každé továrně, nikdo neví, kolik jich mají Íránci ještě někde v podzemí.

        A samotná konstrukce jaderných zbraní není dnes nic složitého, i zbraně třetí generace – tj. na úrovni 60. let v USA, Sojůzu – jsou dnes díky vědeckým zdrojům a možnosti počítačových simulací dostupné každému, kdo má příslušné materiály (především zbraňový uran a plutonium, tritium, lithium-6-deuterid, …).

        I čistě vojensky by vybombardování Íránu byl značný problém – tedy jen s konvenčními zbraněmi – protože Írán je značně velká a hornatá země, jejich jaderný a chemický průmysl je skrytý v údolích, obklopen horami a většinou dokonce zabetonovaný hluboko pod zemí. Hodně středisek mají duálních, neexistuje žádné „kritické místo“, jehož vyřazení by mohlo jaderný průmysl zablokovat. MImoto bombardování takových továren hrozí zamořením okolí a velkými civilními ztrátami.

        Hlavní potíž tedy – čistě prakticky – vězí v tom, že bombardování Íránu by bylo neúčinné, schopnost Íránu vyrábět jaderné zbraně by nezmizela. Naopak, bylo by to vysloveně kontraproduktivní.

        Pokud by přesto Írán bombardovali, mělo by to nějaký jiný, nevyřčený účel, asi související s ropnou a plynovou oblastí, mezinárodním obchodem po ukončení íránských sankcí, angažovaností Íránu v Iráku a Sýrii, Jemenu. Výsledky by ovšem byly poněkud mediálně trapné, vzhledem k veřejně předkládanému důvodu: skončilo by to oficiálním jaderným vyzbrojením Íránu, téměř jistě.

        Rakety středního doletu již Íránci mají, dokonce vlastní výroby, stačí jim osadit jaderné hlavice. Sankce jim přiliš vadit nebudou, jakmile dostaví plynové a ropné terminály a produktovody do Číny. Místo SWIFTu mohou používat čínsko-ruský systém mezinárodních plateb, technologie nakupovat v Asii – západní svět už akutně potřebovat nebudou.

        Navíc by to dominovým efektem vedlo k jadernému vyzbrojení Saudů a dalších, především Egypta a Turecka.

        Takže se dá čekat, že přes neustálé řvaní nikdo takovou blbost jako bombardovat Írán neudělá. Možná dojde naopak ke sbližování USA a Íránu, pokud ne v přímé politické rovině, obchodně docela jistě.

        To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

      Ako keby Tusk práve vytriezvel. USA boli pre EÚ hrozbou od začiatku (platí aj naopak) a to bez ohľadu na to, kto je v USA na čele.
      Zároveň je to dôkaz krátkozrakosti obrannej stratégie postavenej na členstve v NATO, ktoré nás „určite bude brániť pred každým nepriateľom“.
      A to je ešte Sarah Palinová pomerne mladá a v budúcnosti sa môže stať prezidentkou ona. (To je tá guvernérka Aljašky, čo by svojho času po udalostiach v Bostone dala bezodkladne bombardovať Prahu).

      To se mi líbí

      • Hudec napsal:

        Každý (tedy – skoro každý), kdo je nominován do Bruselu se záhy stane Bruselanem na plný úvazek a zapomene, kdo a proč ho do té Brusle nominoval. Tusk není výjimkou.
        Chystám na to téma aktuální povídání o zážitku z naší gubernie, ale je to složitější příběh a bude mi chvíli trvat dát to dohromady.

        Liked by 1 osoba

  4. karel napsal:

    Reakce je, jak se říká-po sezóně-, přesto ji píši. Ne na článek pana Bavora o knize-sborníku,“ Co daly naše země Evropě a lidstvu“, ale na první diskuzní příspěvek: „bob napsal:
    31.1.2017 (07:30)
    5 0 Rate This
    Pro mě po ránu trošku těžké čtení….
    Ale nějak mi tam z toho nevyplývá, že patříme k Západu. A to je špatné, to je moc špatné….“

    Západ…, Západ… .Kniha-sborník není o tom,co dal Západ nám, ale co my, Ceši, jsme dali do 18.století Evropě v literatuře, slovesné gramatice… . Více snad tady v tomto odkazu: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=348 Myslím, že autor,Vilém Mathesius a ELK v okupačním roce, a válečném roce 1940 projevili velkou odvahu. Bylo by velmi zajímavé se dozvědět, jak ošálili tehdejší protektorátní a německou úřední moc. Riskovali hodně… V roce 1940 to ještě zřejmě, asi, vyjimečně šlo,v roce 1941-1945 už ne.
    Západ…,co nám dal Západ? Mnoho dobrých věcí, které pomáhájí nám, lidem, na konci jeho éry v dnešní době, stejně, jestli ne více, těch méně dobrých, až velmi špatných. Známe z historie…
    Tomu „bob“ příspěvku bych plusový bod nedal, omlouvám se…

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.