Jak vypadal Svět roku 1899


Narazil jsem na kapesní atlas z roku 1899. Správně se to jmenuje:  Prof. A. L. HIGKMANNA Geograficko-statistický všeobecný atlas kapesní Dle nejnovějšího vydání česky upravil Antonín Mikolášek. Kartogr. ústav G. Freytaga a Berndta ve Vídni.

Pro znalce jistě nebude v mapové oblasti nakladatelství Freytag žádnou novinkou. Určitě jste se s nějakou současnou mapou zemí Evropy setkali.

Kniha je zajímavá z mnoha důvodů. Některé popíšu. V oblasti astronomické rozeznává stejný počet planet jako dnes, tedy mezi planetami není zachycena planeta Pluto. Tehdy ještě neznámá, dnes vyhodnocená jako planetka. Planetární soustava je popisována takto: Soustavu planetární tvoří ona tmavá tělesa nebeská, která v nestejných vzdálenostech kolem slunce, jež jest zdrojem světla jejich, periodicky ve drahách téměř kruhovitých obíhají, kolem osy své při tom se otáčejíce.

Z planet čili oběžnic těchto jest Merkur (Dobropán) slunci nejblíže, načež následují ve vzdálenostech vždy větších Venuše (Krasopaní), Země, Mars (Smrtonoš), tvoříce vespolek „vnitřní“ pás oběžnic.

Druhou skupinu činí asteroidy č. planetoidy, jichž jest posud 280 známo.

Ke třetí skupině, „vnějšímu“ to pásu oběžnic, náležejí: Jupiter (Králomoc), Saturn (Hladolet), Uranus (Nebešťanka ) a Neptun (Vodan).

Doba jejich oběhu různá jest dle vzdálenosti od slunce; kdežto ku př. Merkur krouží drahou od slunce 57,5 millionů km vzdálenou a vykoná ji za 88 dní, potřebuje Neptun, od slunce 4470 millionů km vzdálený k jedinému oběhu svému 164 léta 286 dní.

Následuje popis naší rodné planety. Vyberu jen několik údajů o  největších hodnotách zde uváděných:

Povrch zemský.

Povrch zemský = 509,950.000 km2 záleží z více než čtvrtiny (26.8% = 136,500.000 km2) souše a skoro ze  tří čtvrtin (73,2% = 373, 450.000 km2) vody .

Dle jednotlivých zemědílů má z toho   km2              obyvatelů=  na 1 km2

Evropa . . . ……………..…….………. 9,923.734           386,000.000 = 38
Asie ………..……………………………44,282.570           857,400.000 = 20
Afrika ………………………………… 29,932 360           176,930.000 = 6
Amerika . . …….…… …… ………..39,362.410            138,654 000 = 3 ,5
Austrálie s Polynesií ………….. . 8,963 294                6,423.000  = 0,7
Polární území ………..…………… 4,035.632                 —
Na celé zemi žije okrouhlým počtem 1,550,000.000 lidí.
Krychlový obsah zeměkoule činí 1„082.850,000.000 km3.

Povšimněte si zejména údaje o celkovém počtu obyvatel v tehdejší době.

Největší vyvýšeniny souše nad hladinou mořskou v jednotlivých zemědílech .
                                                                                                               m

a ) v Evropě: Montblank…………. …………………………………………. 4810
b) „ Asii: Gaurisankar (Mont Everest) ……………………………….. 8840
c) „ Sev. Americe: Mount Elias …………………………………………. 5520
d ) „ Již. Americe: Aconcagua …………………………………………… 6970
e) „ Africe: Kilimandžaro ………………………………………………….. 6000
f ) „ Polynesii: Manua Kea (Havaii) ……………………………………. 4210
(j) „ Austrálii: Mount Cook (Nový Zeeland) ………………….. . . 3763

 

Znamenitější ostrovy.                             km2
Nová Guinea …………………… . . 786.000
Borneo ……………………… . . . . 734.000
Madagaskar ………………….. . . 592.000
Sumatra …………………….. . . . 420.000
Japan ………………………………. 382.000
Vel. Britanie a Irsko ……… . . . . 315.000
Nový Zeeland . ………………… 268.000

 

Následuje popis obyvatel země.

I. Plémě Kavkazské čili národové středozemští v Evropě, Východní Indii a severní Africe s ovální nebo kulatou hlavou, pletí nejvíce bílou, často i nažloutlou nebo hnědou, dlouhými splývavými nebo kučeravými, rusými nebo černými, nikdy vlnitými vlasy, nevyčnívajícími lícnimi kostmi a kolmo stojícími zuby. Odvětvími tohoto plemene jsou:

 

A. Indoevropané čili Áriové (757 milionu) .

Mají pleť bílou , splývavé, dlouhé, rusé, hnědé nebo černé vlasy a mohutný vous; mimoto jsou všickni společného jazykového kmene (jímž jest sanskrit). K nim náležejí:

 

Slované (127 millionů)

 1. a) Slované severní (114,2) a to:

Velko- a Malorusové i Rusíni v Rusku, vých. Uhrách a Haliči   ………………………….. 90
Poláci, Kašubové, Mazurové v Ruském Polsku, záp. Haliči, v již. a vých. pohraničných krajinách Slezska, v Poznaňsku, vých. a záp. Prusku a Pomořansku ……………………………. 16
Lužičtí Srbové v Saské i Pruské Lužici . . ………………………………………………… 0,2
Čechoslované v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku …………………………….. 8
b) Slované jižní (12,8 a to:
Srbo – Chorváti v Srbsku , Chorvatsku, Dalmacii, Slavonii, Banátě, Bosně, Černé Hoře a Hercegovině…………………………………… . . . ……………………………………………………… 7
Slovinci v již Štýrsku, Kraňsku, již. Korutansku a Istrii…………………………………….. . . . 1,4
Bulhaři v Bulharsku a Vých. Rumelii …………………………………………………………………..4,4

 1. Litvané ( Slovanům nejbližší).

V západní Rusi …………………………………………………………………………………………….. 3

 1. Germáni (192 mill.) a to

a) Němci v Německu, Rakousku, Švýcarsku, baltických provinciích Ruských, Lucembursku a porůznu v Sev. Americe, Uhrách, Rusku a t.d.……………………72
b) Angličané a Skotové (Anglosasové) ve Velké Britanii, Sev. Americe, Austrálii, již. Africe a porůznu ve Východní Indii a t.d ……………………………………………. 100
c) Skandinávci (Švédové, Dánové, Norové) ……………………………………. …….. 9,9
d) Holanďané v Holandsku, již.Africe a v zámoř. osadách Javě, Sumatře, Guyaně a t.d. .6,4
e) Vlámové v Belgii, Flandrech a Brabantě . ……………………………………………….3,1

4 . Řeko-Románi (154 mill.) a to :
a) Novořekové v Řecku a v Turecku evropském i asijském…………………………… 4
b) Italové v Itálii, jižním Tyrolsku, částečně i v Terstu, Istrii, Dalmacii , Gorici a Gradisee 33
c) Španělové a Katalonci s různě smíšenými odvětvími, v osadách španělských; ve střední a jižní Americe, Záp. Indii, Filipínácha t.d …………………………………. . 45
d) Portugalci v Portugalsku, v .osadách portugalských a v Brasilii………………….. 18
e) Francouzové, Provençalové a Vallonci ve Francii, záp. Švýcarsku, Belgii a porůznu v Kanadě, Alžíru a t.d ……………………………………………………………44
f) Rumuni (Dákoromani) v Rumunsku, Bukovině, Bessarabii, Uhrách a vých.Srbsku.. 9,5
g) Rhaetoromani a Ladinové ve vých. Švýcarsku (v. kant. Graubündenském a Engadině) a již. Tyrolsku………………… …………………………………………. 0,1
h) Furlánci (Friaulové) v Italském Furlánsku a při řece Soči u Gorice a Gradisky .. 0,4

 1. Keltové a to:

Irové č. Ersové (Horní Skotové) ve Walesu, Irsku , Skotsku a porůznu v Sev. Americe a t. d.;Armorikani v Bretani a na ostrovech normanských ………………………………………….. 9

 1. Albánci (Arbanasi) .

V Albánii ……………………………………………………………………………………………………………. 1,8

 1. Iranci .

Ve Přední Asii a na Kavkaze ( ( Novoperšané, Arméni, Kartvelci, Kurdové, Osseti, Gruzínci,  Lesghové, Čerkesové, Afghanci, Tadžíkové a. j.)……………………. 26

 1. Indové (Hindové), Mahrati a j.

Ve Východní Indii ……………………………………………………………………….. 250 až 260

B . Semité ( 26 millionů) .
Mají pleť ponejvíce tmavou až i hnědou, černé, namnoze kučeravé vlasy, zahnutý nos a úzké rty , a jsou to:

 1. Arabové a Beduíni v sev. Africe a v Arábii .
 2. Hebreové (Židé), rozptýleni po celé zemi.
 3. Sporé zbytky z potomků starých Chaldeův, Syrův, Feničanův, Babyloňanův, Assyrův a t. d. v jihozápadní Asii.
 4. Habešani a Nubové, Gallové, Somalové, Suahelci a t.d. v Habeši , Geezu, Tigre a t.d. ve vých. Africe.

C. Hamité čili Berberové ( 20 millionů ) ,
V sev. Africe pleti většinou hnědé až i černé, vlasů a vousů černých a sporých; blíží se ve mnohém typu černošskému; jsou to : vlastní Berberové v Marokku, Maurové, Kabylové a Tuaregové; Koptové v Egyptě, čásť Habešanů; Dongolové, Bečuanové, kmen Soho a j.

II. Plémě Mongolské.
Jest pleti žlutohnědé, vlasů černých , splývavých a lesklých, vousu sporého; má kosmo ležící, malé oči a vyčnívající lícní kosti.
K nim náležejí :
A. Národové Finsko – ugrijští, značně plemeni Kavkazskému příbuzní (12 millionů) a to:
a) Čudové (č. Finové), Karelové, Livonci, Estonci a Kuronci v severní Evropě.
b) Madaři a Sekelové v Uhrách a Sedmihradsku .
c) Zirjanové, Mordvinové, Uereinisové, Samojedi, Vogulové, Osťjaci, Vodjaci, Lopaři a Čudové východní v sever. Rusku.

B . Národové Mongolští , a to

Mongolové vlastní (asi 32 mill.) v severní a severových. Asii; Burjatové, Mandžurové, Ainové, Tunguzové, Jakutové, Kalmykové a t.d.; potom ve střední Asii žijící Bucharové, Uzbekové, Osmani, Kirgizové , Turkmeni, Tataři, Baškýrové, Čuvaši, Karakalpakové a j 2. Mongolové jižní a sice Číňané, Annamiti, Cochinští Číňané, Siamci a Barmani a t.d. kolem 400 mill.

C.Japonci a Koreané (53 millionů) .
D . Tibeťané.
S různými drobnějšími kmeny kolem Himalaje asi 10 mill.

III. Plémě Malajské ( ke 30 millionům ) .
Jsou podobni Mongolům, pleť mají žlutavou až i tmavohnědou, vlasy splývavé silné, lícní kosti vyčnívající, oči poněkud šikmo ležící. K nim počítají se:
Malajci vlastní na poloostrově Malakce a na ostrově Sumatře.
Tangalové a Negriti na ostrovech Filipových.
Javanci, Sundanesové, Ačinci a Battakové na Javě a Sumatře i s příbuznými Ilovanci na vých. polovině ostrova Madagaskaru.
Dajakové, Alfurové a Makassarové na Borneu, Celebesu a okolních ostrovech.

IV.Plémě Americké (rudé, 8 – 10 millionů).
Indiáni (praobyvatelé Ameriky); mají pleť žlutou až i rudou, jemné, splývavé, černé vlasy a silně vyčnívající orlí nos. Skládají se z většího počtu jednak již vymřelých, jednak vymírajících kmenů. Známější z nich jsou:
V Severní Americe: Athabaskové, Siouxové, Irokesi, Kriové, Crékové, Dakotové, Delavarové, Mohavkové, Vinebagové, Jovaové, Blakfótové, Čipevajové, Načesi, Huroni, Comačové, Apačové, Uthahové, Pavnéové, Cherokesi a j.
Ve Střední Americe: Zapatekové, Aztekové, Toltekové, Mayaové, Otomi a j.
V Jižní Americe: Quichaové, Junkaové , Collaové, Guarani, Tupi, Pehuentcheové, Botokudi, Patagonci, Araukarierové, Pešererové a j .

V. Plémě Ethiopské čili Negerské.
Jest domovem v Africe a v Austrálii; má pleť hnědou až i tmavočernou, černé, zježené nebo vlnité vlasy, sporý vous, tlusté rty a široký plochý nos. K němu náležejí:
Negrové vlastní, přes 85 millionů v severní a střední Africe, a to : Fulbové, Hausaové, Sontajové, Fulahové, Niam-Niamové, Ašanti, Dahomejci, Fanové, Tibuové, Vadajové, Masajové, Jorubaové , Mandingové a j .
Bantuové a Bandaové v jižní a jihovýchodní Africe, a to: Kafrové, Zuluové, Bečuani, Suahelci, Hererové, Marutseové a j .
Papuové a Negriti na Nové Guinee, Nové Kaledonii a ostrovech okolních.
Polynesané, Melanesiané, Australci, Mikronesané a Maoriové na pevnině Australské, Novém Zeelandě a sousedních ostrovech Polynésie a Melanésie.

VI. Národové plemen neurčitých.
a) Baskové v západních Pyrenejích francouzských a španělských kol 700.000, bezpochyby potomci a poslední zbytkové starověkých Iberův.
b) Dravidové přes 50 millionů ve Přední Indii (Dekhanu), dle všeho praobyvatelé země, s kmeny Gondův, Kolův, Telugův, Tamylův a j .
c) Singhalesi, skoro 2 milliony, na ostrově Ceylonu, příbuzní to Dravidův.
d) Obyvatelé arktických krajin Asie a Severní Ameriky, Kamčadalové, Yukagýrové, Eskymáci, Čukčové, Aleuti a j .
e) Hotentoti a Křováci (Koranaové, Gricquaové, Namacquaové a j.) mající lebku nízkou, pleť žlutavě šedou, vlnité vlasy, silně vyčnívající lícní kosti, tlusté rty a malý, sploštělý nos, v jihozápadní Africe.
f ) Cikáni, zvláštní to svérázný, po celé Evropě, západní Asii a Severní Americe rozptýleně žijící kočovný kmen. (Dnes víme, že Cikáni jsou rovněž plemene Árijského, původem z Indie)

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

14 reakcí na Jak vypadal Svět roku 1899

 1. bob napsal:

  Postrádám tam Ukrajince…
  To určitě Putin zařídil, že jsou vynechaní ? :-)))
  Zeměpisné, přírodopisné a vůbec publikace z dřevních dob jsou fajn…
  Mám rád, když na mě dýchne nostalgie.
  Já mám krásnou publikaci – „Encyklopedii československé mládeže“ – 8 svazků z 30.let minulého století.
  Už si nevzpomínám přesně, ale jednou jsem z ní čerpal asi v 8. nebo 9. třídě při tvorbě nějaké „odborné práce“.
  Myslím, že jsem z té práce dostal „kouli“.
  To mi nebrání, abych si v té encyklopedii občas s chutí nepočetl

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Občas takové spíše drobné historické svazky/svazečky/paměti nakupuji v antikvariátech. Bývá to roztomilé čtení. Jenže přepisovat je do počítače je strašně pracné. Možná až ve skutečném důchodu/na odpočinku, bude-li jaký a dožiju-li se ho.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Pohodlnější je naskenovat a pak převést pomocí OCR do textu. A nakonec upravit. Přepisuji tak i dlouhé články ze starých Světozorů, Širým světem a podobně.

    To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Koho že zabili…..?

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      + 🙂
      Já bych zase potřeboval stejně jednoduše pro laika sdělit jak dostat mnou focený obrázek v jpg přímo sem a ne jen pomocí rajčete.cz jak dosud činím…děkuji předem.

      To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Já myslím, že jednodušší je to naskenovat rovnou do PDF a pak to nějakým PDF editorem „svázat“ do jedné kmihy. Já také vycházím z PDF a převod do textu, který bych mohl zde vydat je dost pracný. Zejména kvůli tehdejšímu písmu a někdy i kvalitě původního tisku.

     To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Výborný je na to program ABBY Finereader (poslední verze). Umí řídit skener a následně OCR převádět s velkou úspěšností, takže při dobrém skenu je minimálně chyb. Poradí si i s obrázky a tabulkami. Koriguje i pomocí slovníků. Výstup umí ukládat do Wordu, Excelu, HTML, …

     K dispozici je zkušební verze, ale na známém českém úložišti je mnoho verzí s crackem, takže stačí pohledat, stáhnout, nainstalovat. Kupovat netřeba (kromě toho je ABBY ruská firma, takže pokud nechcete „podporovat Putina“, nekupujte 🙂 ),

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      🙂

      To se mi líbí

     • oh napsal:

      Jsem asi značně podezřelý živel, protože jsem kdysi za verzi 11 podpořil Putina téměř třemi tisícovkami. A vůbec toho nelituju, za ty prachy to stálo. Proti software zdarma, přibalenému k tiskárně HP, jsou komfort a kvalita převodu přímo neskutečné. 😉

      To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Prolézání antikvariátů je krásná zábava – v hektičtějších etapách života jsem to používal coby relaxaci. Mimo historické, politické a vědecké literatury mě také bavily učebnice pro rodinné školy, to bylo zábavně šílené.

    Dobový souhrn rodinného práva, vaření, domácího hospodaření a účetnictví, zásad „zdravé výživy“, … Nejzábavnější byly kapitoly o chování k manželovi, což zahrnovalo jakousi psychologii a bigotně puritánsky pojatou sexuální výchovu, včetně odstavců o pohlavních nemocech – to bylo popsané tak děsivě, že se dívím, jak mohly absolventky školy vůbec mít děti. Tehdejší lidstvo se zřejmě rozmnožovalo pučením, soudě podle této „odborné literatury“.

    Pokud jsem chtěl pozlobit přítelkyni, předčítal jsem ji z toho hutnější pasáže. Knížka byla myslím z roku 1903. Měl jsem takových několik, velmi výživných, z let 1840-1930, nakonec jsem sbírku věnoval známému, který se zabývá rodinnými vztahy profesionálně. Vydat tato dílka dnes, asi by vzhledem k současnému gender blbnutí nakladatele zavřeli a tiskárna by vyhořela.

    Ale nemusíme chodit tak hluboko do minulosti – nedávno mi známá ukazovala československou akademickou práci o integraci cigánů, ze začátku 70. let – z toho by dnešním sluníčkářům vypadly oči z hlav a dostali by záchvat padoucnice, přinejmenším.
    🙂

    Antikvariáty jsou fajn, hlavně ty „vesnické“, protože ve větších městech bývají již „vyzobané“, lepší a zábavnější artefakty rychle zmizí a zbude tam jen komerční hnus.

    To se mi líbí

    • brtníkvbrlohu napsal:

     Ta integrace cikánů ze 70tých let vykazovala i jisté úspěchy – dnes nedohledatelné protože její výsledky se za cikány nepovažují 🙂 – a nebylo by to od věci i vůči současným národním hostům u našich západních sousedů.
     V těch antikvariátech se opravdu nacházejí skvosty – škoda že v blízkém okolí svého brlohu žádný nemám, takže už jaksi není častá příležitost.

     To se mi líbí

 2. Děda Olin napsal:

  Mně se líbí: „Cikáni, zvláštní to svérázný … kočovný kmen“. Jak korektně napsáno 🙂

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.