DOPRAVNÍ PŘEDPISY 1935


Roku 1935 sepsal F.A.Elstner naučnou knihu o tomto legendárním voze. Součástí byly i popisy nebezpečných situací či dobové dopravní předpisy. Takže si popíšeme dopravní předpisy. Povšimněte si jejich srozumitelnosti:

Dnes kdekdo ví, že je podmínkou dobré hudby, aby všichni hudebníci hráli správně a v taktu.
Při tom uvažme, že jde o pouhou zábavu, pro falešný tón nespadne strop Smetanovy síně!

Každého dne z jitra vyjíždí na naše silnice 50- 80.000 vozidel, jež ujedou do večera 4- 5,000.000 km. Potkají asi 10 milionů chodců, cyklistů, tisíce povozů, vlaky, stáda dobytka a večerní policejní kronika pak hlásí, kolik falešných disonancí se ozvalo v té obrovské souhře pořádku.
Čtenáři večerníků potřásají hlavami: „Bude třeba stavět úkryt hluboko pod zemí a tam se zahrabeme před automobily!“
Také automobilisté uvažují. Kudy jedou, dívají se na silnici. Každou chvíli na ní leží paragraf!
„Jednou nohou v kriminále! Lépe chodit pěšky!“ Potom si to rozmyslí, protože dojdou k nutnému závěru, že každého pěšáka přejede automobil. Je to jako ta pohádka, co se říká kolem dokola.
Četné důvody pokroku nás nutí, abychom říkali, že je automobilismus sport. Jen tak zachytíme pro něj pravou náladu a spolupráci veřejnosti. Vpravdě je to doprava studeně praktická, byrokraticky zpracovaná, sevřená více méně zastaralým zákonodárstvím. Všecko záleží na dobrém pořádku!
Smiřme se tedy s paragrafy, které pojišťují bezpečnost a nehledejme krásu v tom, kolik vteřin pojedeme stodvacítkou! Záleží především na tom, kolik let budeme jezdit šedesátkou !
Pro celé území státu platí soustava předpisů, jež nebyly rozhodně vymyšleny proto, aby rušily dopravu. Podrobte se jim, je to podmínka bezpečnosti a snad právě vám by se někdy vymstil přestupek, náhodou tragický. Tabulky 5 km/hod. už dávno neplatí a jsou spíše připomínkou: Pomalu, uzavřená obec!
Jednotná úprava dopravních předpisů je svěřena dozoru okresních úřadů, četnictva, stráže bezpečnosti a do jisté míry i cestářů. Zvláštní poměry v blízkosti hranic jsou svěřeny pohraničním orgánům.
Za hranicemi pak platí předpisy cizího státu, často velmi odlišné.
Ve městě je nutno řešit velmi složité místní poměry a tak mají všecka města svoje dopravní řády, platné v obvod ě města, vydané městským dopravním úřadem.
Za některé přestupky všeobecných pravidel nebo dopravních řádů vybírají četníci a strážníci přímé pokuty. Vydají o tom potvrzení a tím se případ skončí. Chcete-li se soudit, odmítněte pokutu. Budete udán a vyšetřován.
Nyní si stručně přehlédneme všeobecná dopravní pravidla.

JÍZDNÍ SMĚR:
Jezdí se vlevo, v levé polovině jízdní dráhy. Vyhýbá se vlevo. Předjíždí se vpravo.
Ve všech státech Evropy, kromě Československa, Anglie, Irska, Maďarska, Rumunska, Portugalska, Švédska, Gilbraltaru, Malty a části Rakouska se jezdí vpravo, vyhýbá vpravo a předjíždí vlevo.
RYCHLOST:
V uzavřených osadách, tedy ve městech, vesnicích a všude tam, kde vzniká kolem budov čilejší ruch obyvatelstva, nejvýše 35 km/hod. Na volné silnici není rychlost omezena. Jen autobusů m a nákladním autům se předpisuje nejvýše 50 km /h od. Osobní vozy mají jezditi rychlostí přiměřenou tak, aby byl řidič za všech okolností pánem vozu a bezpečnost osob a majetku nebyla ohrožena.

POMALÁ JÍZDA JE NUTNÁ: je- li porušeno osvětlení, na čarách mýta a poplatků, na křižovatkách a na přechodech, ve špatně přehledných zatáčkách, v úzkých ulicích, na úzkých mostech, kolem zvýšených nástupišť pouličních drah, při předjíždění tramwayí, stojících v zastávkách (ne ve stanicích, tam se čeká), mezi zástupy lidu, před školami, tržišti, veřejnými budovami, divadly atp., na náledí a blátě (je-li nebezpečí, že by se chodcům postříkaly šaty), na vlhkých kolejích, při zajíždění a vyjíždění ze stanovišť a garáží, v mlze a vánici, na místech označených červeným světlem nebo červeným praporkem, v místech silničních a pouličních prací, před železničními přejezdy, kolem vojenských útvarů a průvodů, plaší-li se zvířata. V místech označených některým výstražným štítem.
KDY MUSÍME ZASTAVIT!:
u všech výstražných znamení, jež toho vyžadují, na pokyn strážníka, četníka, cestáře nebo finanční stráže na hranicích, na potravních čarách, byla-li způsobena nehoda, vyžaduje-li toho bezpečnost, je-li třeba naší pomoci při nehodě,
VÝSTRAŽNĚ ZNAMENÍ
ŘIDIČ MUSI HOUKAT:
ve všech případech, kdy jede se zvýšenou opatrností, podle minulého odstavce, kdykoliv se rozjíždí mezi lidmi, kdykoliv se blíží k vozidlu, jehož řidič je odvrácen, připravuje-li se k předjíždění.

ŘIDIČ NESMÍ HOUKAT:
a by svolával spolujezdce, plaší-li tím zvířata, nablízku průvodů a veřejných shromáždění, pod okny nemocnic a škol,  v noci, v řadě zahraničních měst.

 

OZNAČENÍ A OSVĚTLENÍ VOZU

označeniauta
Na obr. jsou rozměry značkových tabulek. Tabulka musí býti řádně osvětlena a očištěna z bláta, sněhu, prachu. Výkon světel vozu Aero 30 plně odpovídá předpisům. Městská světla musí býti bezbarvá a mají dobře osvětlovati vnější obrysy přední části vozu. Dálková světla mají osvětlovati jízdní dráhu alespoň na 100 m.

dopravniznacení

 1. Zakázaný vjezd .
 2. Jednosměrná ulice .
 3. Zakázaný vjezd automobilům .
 4. Zakázaný vjezd automobilům i motocyklům .
 5. Zakázaný vjezd nad 5.5 t všem vozidlům.
 6. Zakázaný vjezd nad 5.5 t automobilům .
 7. Nejvýše 30 k m/hod.
 8. Celniště, mýto, prohlídka!
 9. Zákaz zastaviti .
 10. Povinný směr.
 11. Parkování zakázáno.
 12. Parkování dovoleno v jistých hodinách.
 13. Nebezpečí!
 14. Parkování dovoleno.
 15. Pozor škola!
 16. Rigol.
 17. Zatáčka .
 18. Křižovatka .
 19. Chráněný přejezd.
 20. Nechráněný přejezd.
 21. Opatrně!
 22. Nebezpečí!
 23. První pomoc.
 24. Přednost v jízdě!
 25. Pozor na vlak!

 

Správně seřízené svítilny vozu Aero 30 osvětlují na několik set metrů. Ztlumená světla mají svítit do 25 metrů. Svítí asi 40 metrů. Zadní světla mají ozařovati bílým světlem tabulku evidenční značky a státní příslušnosti, aby byly viditelný asi z 15 metrů. Zadní svítilna je zpravidla spojena s červeným posičním světlem a se žlutou stopkou, jež se rozsvěcuje při brzdění.
Řidič je povinen voziti náhradní žárovky, pojistky, isolační tkanici, aby mohl neprodleně opraviti poruchy světel. Nejezděte nikdy s jedinou svítilnou! Poruchu, které nemůžete opraviti, hlaste nejbližší stráži!

 

ZAJIŠTĚNÍ STOJÍCÍHO VOZU KDYŽ ZASTAVÍTE:
Vypněte zapalování.
Zabrzděte ruční pákou na trvalo .
Zasuňte první nebo zpáteční rychlost.
Uzamkněte volant.
Zavřete benzin.
Uzamkněte dveře limusiny.
Na prudkém svahu nařiďte přední kola proti obrubě chodníku. V noci zhasněte dálková světla a jste-li na místě dosti osvětleném, zhasněte všechno. Parkujete-li krátkou dobu na temném místě, nechte městská světla, jež mají nepatrnou spotřebu proudu.
KDE SE PARKUJE?
Vždy po směru jízdy, tedy vlevo a chladičem vpřed .

PARKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO
Není dovoleno parkovati v zatáčkách, na mostech, v úzkých ulicích, mezi zvýšeným nástupištěm a chodníkem, v pásech rychlé dopravy, na křižovatkách, před vjezdy do domů, garáží, zahrad, statků, polí, blízko nároží a tam, kde je parkování zakázáno mezinárodní výstrahou. Zastavujeme pokud možno blízko obruby chodníku nebo silničního okraje.
Neparkujte na vrcholcích kopců, kde se vozy vzájemně nevidí! Neparkujte v noci na silnicích, protijedoucí neodhadnou, stojíte-li či jedete, zdržujete frekvenci.

PŘEDEPSANÁ VÝZBROJ
Houkačka hlubšího tónu, stirač deště nebo impregnace skla, lékárnička v použitelné m stavu. Limusina musí býti opatřena zpětným zrcadlem. Ukazatelé směru jsou na všech vozech Aero 30. Kde je třeba, ukazujeme rukou, abychom posílili účinek ukazatelů nebo vyjádřili jiné pokyny.
Výfuk musí býti opatřen tlumičem, nesmí kou řiti, hlučeti a vířiti prach, z vozu nesmí vytékati olej nebo kyselina. To jsou ostatně předpisy z dob, kdy se ještě automobily neuměly slušně chovat.
Každý rozumný řidič měl by si opatřiti příruční hasicí přístroj.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
Majitel vozu ručí, že nesvěří volant osobě nekvalifikované. Ručí společně s řidičem za škody. Neručí za škodu, způsobenou zaměstnancem dílny, kde je vůz v opravě, za škody způsobené provozním podnikatelem, který s vozem jezdí na vlastní účet a nebezpečí; Service a továrna neručí za škody, které byste způsobil náhradním vozem, zapůjčeným za vůz opravovaný. Neručíte za škodu, způsobenou zlodějem vozu, ale ručíte za jízdy „na černo“, o nichž nevíte.
ŘETĚZY
Na silně zledovatělých a zasněžených silnicích používáme kovových nebo gumových řetězů. Nesmíme jich použiti na suchém povrchu nebo na nízké sněhové vrstvě. Gumy s protiskluzným nebo sněhovým protektorem se výborně osvědčily .

PŘETÍŽENÍ
Není dovoleno obsaditi vůz více osobami, než jaký je počet sedadel.

PRVNÍ POMOC
Řidič je povinen pečovati o raněné osoby při automobilové nehodě. Jestliže má na nehodě přímou účast, tedy podle zákona, jinak podle dobrého  mravu. Je povinen povolati četnictvo nebo policii. Povinnost pomoci a péče o poškozené je v některých státech předepsána zákonem každému mimojedoucímu.

POZORNOST
Není dovoleno při řízení vozu mluviti se spolujezdci, ohlížeti se a kouřiti.
Opilý řidič bude zbaven vůdčího listu. Není v pořádku, když řídíme ve vysokém stupni únavy.

CO V KAPSE?
Řidič je povinen voziti tyto dokumenty:
Vůdčí list, certifikát vozu, potvrzení o přídělu značky, stvrzenku o zaplacené dani silniční;
v cizině:
karnet nebo triptyk, mezinárodní povolení k řízení, mezinárodní osvědčení pro motor, vozidla,
cestovní pas, certifikát valut a domácí průkazku o vývozu vozidla (dají na hranici), v některých státech: potvrzení o zaplacené silniční nebo jízdní dani, potvrzení valut, potvrzení o pojištění.
VZÁJEMNÉ POKYNY
Není tu předpisů, jsou to jenom staré, dobré zvyky. Ruka vzhůru znamená stůj! Ruka stranou ukazuje směr, kterým chceme zabočiti. Kývání rukou nahoru a dolů ohlašuje zpomalení rychlosti. Dobře se také vyjádří úmysl otočiti vůz proti směru tím, že řidič vystrčí ruku a naznačí ukazováčkem kroužek po zemi psaný.
Praha měla již tehdy své dopravní předpisy, většinově se však shodovaly s předpisy obecnými.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na DOPRAVNÍ PŘEDPISY 1935

 1. čtenář napsal:

  Na snímcích, které pořídil náš čtenář, vidíme policejní VW Passat s RZ 4H4 9642 ozdobený prďáckou červenou stuhou vzadu a fešným kloboučkem na kapotě. Tak se často označují vozidla, která převážejí ženicha, v tomto případě ženicha s právem přednostní jízdy, což člověk v manželství tak nějak očekává. Posádka tvořená dvěma uniformovanými policisty před místní radnicí přihlíží ca v 11:30 svatbě pravděpodobně svého kolegy, k tomu má puštěné majáky a s výrazem „my můžem“ se nikterak nevzrušuje tím, že kolem ní nemohou jiná vozidla projet

  http://dfens-cz.com/policejnim-passatem-na-svatbu/

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.