Skutečná tragedie Pražského jara


Můj oblíbený básník, Jiří Dědeček, vyjádřil svůj názor na rok 1968 v písni „Přišli včas“ takto:

Ty moje přišly v pravou chvíli, pár tanků vobčas neškodí,
 vždyť už jsme téměř uvěřili, že se mršina obrodí…
 
Vždyť už se psaly chytré spisy, jak znovu vznítit rudou zář
 a bestii dát lidské rysy, eventuálně celou tvář…
 
Stalo se v šedesátém osmém a není čemu rozumět,
 každý ten bordel vnímal po svém, mně bylo sotva patnáct let…
 
A když pak obrněné vozy se rozlézaly po vlasti,
mě lákaly jen dívčí kozy a přičleněné oblasti…
 
Ani dneska mi nevadí to, že idea je v prdeli,
 jenom těch lidí je mi líto, co pro ten podvod umřeli…

Básník má jistě právo na přiznání, že mu svět, když odklonil pohled od koz a přilehlých oblastí, připadal jako bordel. Jenže takto zúžený pohled patnáctiletých očí k pochopení oné „obrody“ nestačí.

V písni se mluví o obrození mršiny a o lidských rysech, či dokonce tváři pro bestii. Jenže touhu po obrození a lidských rysech u těch, kteří vládnou, mají lidé bez ohledu na vládnoucí ideologii. Proto byly třeba studentské bouře v kapitalistické Paříži.
Aby se nemluvilo pořád o kozách: Je celkem pravda, že během jara 1968 došlo k určitým změnám na československé politické scéně. Stejně tak je nepopiratelné, že tehdy byla svým způsobem „zvlněná“ i západní Evropa.
Jenže předehrou k československému jaru bylo pozvolné uvolňování, které vlastně začal Antonín Novotný, když si připsal zásluhy o dovršení výstavby socialismu a nechal v roce 1960 vtělit „S“ do původního názvu ČSR, aby to svět věděl. To ovšem bylo Dědečkovi sedm let.

České zvlnění, později zvané obrodným procesem, bylo výslednicí řady faktorů, z nichž vynikají zejména tyto:

 • Blbost, která postupně zasáhla řízení mnoha věcí, se stala natolik viditelnou, že ohrožovala kontrolu společnosti prostřednictvím ideologie;
 • Rehabilitace komunistů Kolderovou komisí (1963) přivedla mnohé bývalé, ale stále ještě relativně mladé politiky znovu k boji o moc; a
 • Politik odsunutý do pozadí neměl kam z politiky odejí Trafiky v dnešním slova smyslu neexistovaly.

Blbost i po sametu udržela charakter neporazitelnosti. Nemožnost odejít z politiky bývala v SSSR symbolizována posunem ze středu oficiálních fotografií na jejich okraj a v politickém aparátu do méně významných funkcí. Za Stalina bylo nejníže ministerstvo pošt.
Ale zpět k obrodě šedesátých let. Je nutné vidět, že šlo především o střet uvnitř komunistické strany. Většina intelektuálních špiček té doby měla stranickou legitimaci. Mezi spisovateli třeba Ivan Klíma, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík, A. J. Liehm, Jan Procházka a Milan Kundera.

Za přelomovou událost bývá považován IV. sjezd Svazu československých spisovatelů v roce 1967, kde někteří řečníci překročili hranice partajního pískoviště. To bylo z hlediska moci nepřijatelné, což dal najevo partajní boss Jiří Hendrych demonstrativním odchodem ze sálu a větou: „Všechno jste prohráli.“
Kdo a co vlastně prohrál, bylo pro nezasvěcené lidi neprůhledné. Trochu opadávalo listí blbosti, byla zrušena cenzura a ministr vnitra dokonce vyzval občany, aby již neposílali anonymní dopisy. To všechno poněkud zapadlo, protože proces uvolňování již nějakou dobu trval.

Pokud jde o anonymní dopisy a udání, v roce 1968 se objevily informace o tom, že za Protektorátu bylo gestapo tak nějak unavené, či znepokojené, z přívalu udání. Snad je ti hodní Němci i zahazovali. Pak se o této skvrně v československých dějinách přestalo mluvit. Prostě se děly důležitější věci.
Ve společnosti existovaly dvě skupiny, obě ovládané komunisty. Ty si uvnitř svých domén vzájemně vyřizovaly staré účty a pak mezi sebou bojovaly o pozice.
Před intelektuály stála nejen vidina podílu na politické moci, ale i možnost ovlivňovat ve svém (finančním) zájmu ediční politiku nakladatelství, dramaturgii divadel a filmů a náplň novin a časopisů. O těchto aspektech uvolnění se nemluví.

Nevím, že by existovala analýza, která by vysvětlovala, proč se před sametem tolik spisovatelů a novinářů snadno uživilo psaním a proč posametová kontrola společnosti korunou znamenala tak obrovské existenční ohrožení pro mnohé z nich.
Pražské jaro bylo neobyčejné v tom, že naznačovalo možnost, že by nakonec mohl vzniknout solidární systém, který by měl, přes nedostatek demokratických atributů, opravdovou podporu veřejnosti.
Ta se projevovala nejen v rovině politické, zejména když začaly přituhovat vztahy s Kremlem, ale například i ve sbírání zlata na československý poklad. Obé je v současných poměrech těžko představitelné.

Stejně tak je nepředstavitelné, že by občané přišli na náměstí a oslavovali, kam politici zem dovedli. Nebo, že by jim lid vzkazoval „Jsme s vámi, buďte s námi“.
Historici opomíjejí, patrně záměrně, zcela zásadní otázku: Mohlo pražské jaro uspět v době, kdy vládla studená válka? Jinak řečeno: měl Západ jakýkoli zájem na tom, aby se nenáviděný systém, zvaný „socialismus“ nebo „komunismus“, obrodil způsobem, který by jej činil přitažlivým pro obyvatele jiných zemí?

Pro pravicovou ideologii přece nebyl přijatelný ani sociálně demokratický model ve Skandinávii. Západ samozřejmě vítal oslabování Kremlu v satelitních státech. Rumunský president Ceauşescu jím byl považován za hrdinu, protože odmítl jakoukoli přítomnost vojsk Varšavské smlouvy na rumunském území. Sympatie Západu k Dubčekovi tak daleko nikdy nešly.
Tvrdí se, že Dubček a Svoboda byli v roce 1968 v podobné situaci jako Beneš v roce 1938. Jde ale o paralelu, z historického hlediska v podstatě bezvýznamnou. Jan Werich říká v jedné předscéně:
Malý český člověk vždycky věděl, co kdy kdo měl říct.

Hodnocení pražského jara se vyhýbá řadě otázek. Například: Jaký politický program měla „opozice“? Pokud vůbec nějaký existoval, jak se v něm odráželo, co očekávala veřejnost, a do jaké míry byla činnost opozice financována ze Západu? Další základní otázkou je, zda lidé chtěli zrod nové šlechty a miliardářů, návrat katolické církve k moci a postupné rozvracení sociálního státu.
Poslední otázka je tabu i při hodnocení roku 1989. Vytunelování české ekonomiky a nástup nových politiků, jejichž arogance překonává všechny meze dříve připisované komunistům, za cinkání klíči jistě nestály.
Na konci roku 1967 byla vyvolána představa „únavy“ z vládnutí Antonína Novotného. Jako  pamětník si troufám tvrdit, že většině lidí bylo tehdy šumafuk, kdo na Hradě sídlí.
Problémy, které se dřív řešily za zavřenými dveřmi, se ale dostaly do médií. Je jistě pozoruhodné, že proti medializaci (čti: alespoň trochu vědět, co se chystá) protestují 24 let po sametu i někteří současní politici. Lid má přece vidět jednotu a ne být rozptylován zprávami v novinách či televizi.
Většina lidí neměla v roce 1968 dostatek informací, aby věděla, co se skutečně děje. Nahlížela dovnitř zvenčí, aniž by si byla vědoma, že je v každém případě manipulována komunisty.

S bývalým stranickým aparátčíkem Dubčekem, jehož znal jen málokdo, nastoupila iluze změny. Ta byla mediálně zvýrazněna fotografií, an skáče šipku do bazénu. Pravda, bylo to něco tak nového, že nastalo tulení zpěvaček a hereček k politikům, čímž bylo narušeno teritorium, které se předtím zdálo mít geronto-homosexuální charakter.
O Dubčekovi je těžké vynášet soudy. Jisté ale je, že mu nedošlo, jak se dělá mezinárodní politika, a tak zbabral jednání s těmi, kteří pak přispěchali na pomoc.
Zajímavé byly ekonomicko-politické tlachy, které se objevovaly v médiích. Třeba o tom, že by dělnická třída měla hrát větší úlohu při vedení podniků. Nejspíš to měly být praktiky „kapitalismu s lidskou tváří“, tedy jakási spoluúčast dělnické třídy – podle hesla jednotni vpřed.
Československo v té době mělo Otu Šika, údajně geniálního ekonoma. Poté, co emigroval, přednášel nějakou dobu kapitalistům o tom, jak šikovně to komunisté chtěli dělat. Jenže kdo měl zájem na tom, aby se básníkova „mršina“ obrodila? A co zbylo ze Šikových myšlenek?
V souvislosti s Osvobozeným divadlem existuje vysvětlení, že jeho název měl správně být „rozvolněné divadlo“, tedy scéna, která opouštěla některé zavedené divadelní formy. Obdobně, československá společnost roku 1968 nebyla osvobozená, ale rozvolněná, protože opouštěla některé, ale ne všechny, zastaralé politické formy.

Dubčekova šipka nepřinesla žádnou novou svobodu a zapadla do bezvýznamnosti, stejně jako ztopořený Topolánek do soukromé jachty.
S odstupem času je zřejmé, že:

 • Hlavní politickou silou, která se přičinila o „bratrskou pomoc“, byl Klub 231, který mediálně rozvířil, v té době v podstatě uzavřenou, otázku politických procesů padesátých let;

Zde je nutné poznamenat, že KSČ nebyla ochotna otevřeně přiznat, že nalítla na špek akcím CIA, které vytvářely situace potvrzující Stalinovu tézi o zostřování třídního boje.

 • Role Klubu angažovaných nestraníků (KANu) je silně přeceňová Původně šlo spíše o recesistický podnik, který se nedostal za plot zvaný zaregistrování;
 • Biľak měl pravdu v tom, že výsledkem probíhajících procesů může být obnovení kapitalismu v Č Spletl se jen o dvacet let;
 • Západ neměl žádný zájem na tom, aby Pražské jaro šlo dál než za podlomení monopolu moci KSČ;
 • Mezi lednem a 21.srpnem 1968 se v Československu odehrál silně přeceňovaný boj o moc, který neměl mezinárodní význam, natožpak aby určoval nějaký směr pro lidstvo;
 • K pražskému jaru se již nikdo nehlásí. Jeho protagonisté buď zemřeli, nebo se překabá A tak není, kdo by na obranu této epizody v československých dějinách vystoupil;
 • Skutečný mezinárodní význam měla „bratrská pomoc“. Boj SSSR a USA za jejich hodnoty a zájmy potvrdil éru omezené

Dodejme, že hlupák Gorbačov nepochopil základní věc, že se velmoc nikdy nikomu neomlouvá a nic ex post nevysvětluje. Měl si vzít poučení v USA.

Velmocenské zacházení s malými státy, které nechápou, co je pro ně dobré, lze dokumentovat zákrokem USA proti Panamě:  20. prosince 1989, před tím, než měl být Panamský průplav předán republice Panama, provedly USA vojenskou invazi. Záminkou bylo, jak jinak, ohrožení demokracie prezidentem Manuelem Noriegou, jinak dlouholetým spolupracovníkem CIA. K této obehrané písničce bylo přidáno obvinění z pašování drog. Noriega, pokud to je vůbec pravda, ovšem nedělal nic jiného než, že reagoval na trvalou poptávku po drogách v USA. To je ta nabídka a poptávka, jimiž žongluje neviditelná ruka trhu.
Američtí vojáci to v Panamě vzali od podlahy a za cenu asi 4 000 mrtvých a několika dalších tisíc uprchlíků byla rychle nastolena nová, proamerická, vláda, která usoudila, že je průplav v dobrých rukách a netřeba to měnit.
V porovnání s Panamou byla invaze pěti spřátelených států švejkovsko-operetní záležitostí. Ruští vojáci měli rozkaz nestřílet, a tak byly oběti na životech velmi malé. S ruskými vojáky se diskutovalo na ulicích, otáčely se informační tabule na silnicích. V dobré paměti je obsazování televizního vysílače Cukrák, kdy se vojáci plížili lesním porostem a nechali obsluhu odjet po silnici.

Invaze do Československa byla šokující, ale nikoli nepředvídatelná. V Československu se politická scéna proměnila v dubnu 1969, kdežto normalizace nastala až o dva roky později. V první fázi šlo o vyřizování účtů mezi vítězným a poraženým křídlem komunistů. Rozdíl mezi tehdejší a sametovou výměnou kádrů je v tom, že ta posledně jmenovaná byla méně viditelná, protože byla částečně skryta heslem „nejsme jako oni“.
Československý koncept socialismu s lidskou tváří byl vlastně nadčasový. To, že neuspěl, lze přičítat žabomyším válkám mezi československými mocichtivými. Ti nepochopili, že politika vůči velmocím vyžaduje nejen vnitřní soudržnost, ale i schopnost manévrovat v rámci daných možností.
Předcházející režim dokázal udržet plnou zaměstnanost, solidní školství (zatím nikdo nevysvětlil, jak bylo možné, že se většina emigrantů po 68. roce dobře uchytila, přestože byli „zdevastováni“ československým školstvím). Existovala dostupná zdravotní péče, solidní zemědělská a průmyslová výroba a rozsáhlá bytová výstavba.

To vše bylo po sametu negováno. My Češi jsme kabrňáci hlavně na likvidaci soch a přejmenovávání ulic. Bouráme stavby jen proto, že je „postavili komunisti“.  Hlupáků bylo v našich zemích vždycky dost, a tak není divu, že se po roce 1989 objevili i v čelných pozicích. Havlovo posmívání se panelákům je toho důkazem. Lidi (čti: ulice či lůza) je absolutně nezajímají.

Pražské jaro symbolicky skončilo podrazem, kterým se Havlova klika po listopadu zbavila Dubčeka.
Po „úspěchu“ posametové přestavby, která přinesla statisíce nezaměstnaných, obrovský státní dluh, ztrátu kontroly nad vlastní ekonomikou i suverenitou, se předcházející režim, a z něj hlavně šedesátá léta, jeví v daleko příznivějším světle, než si troufáme otevřeně přiznat.
Je jistě možné žonglovat se slovy komunistický režim, normalizace, útisk, zločin a podobně. Ptát se ale musíme, co minulý režim skutečně udělal pro lidi a kam naděje na lepší budoucnost dovedl ten současný. Musíme si současně připomenout, že soudobý kapitalismus není schopen řešit problémy, které sám vytváří.
Tragédií pražského jara není „spřátelená“ pomoc a dokonce ani „normalizace“, která postihla především komunisty. Normalizace totiž nebyla víc než návrat k realistické politice vůči velmoci.
Opravdu tragické je potlačování hrdosti nad tím, co bylo v letech 1948–89 dosaženo.

kanadajj

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Poottawí se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

94 reakcí na Skutečná tragedie Pražského jara

 1. NavajaMM napsal:

  Pekne napísané. Tragické je aj to, že si necháme zvonku vnucovať názor na seba a svoje dejiny.

  To se mi líbí

 2. vonrammstein napsal:

  Devět z deseti. A toho si važte, protože Vás nesnáším a nejspíš už se to nikdy nebude opakovat.

  To se mi líbí

 3. strejda napsal:

  Poměrně drsně napsané. Odpovídá to ale realitě viděné pohledem vzdáleným půl století. Mnoho záležitostí se vyjasnilo. Leckterá světla zhasla, některé temnoty se projasnily. Dnes toho víme o mnoho víc než tehdy, máme větší přehled a také můžeme srovnávat. Sny se proměnily v drsnou realitu a ta se sny našeho mládí mnoho společného nemá.
  Máme zkušenosti, které Západ nemá a které ani nechápe. Možná, kdo ví, je to naše šance pro budoucnost. Pro přežití národa a snad i státu.
  Dnes víme, doufejme v to, že nám nikdo nepomůže. Pomoci se můžeme jen sami a to jen a pouze pochopením a včasným poznáním vývoje. Dokázali to legionáři před sto lety, dokázali to jiní před 70 lety.

  To se mi líbí

 4. blbíš napsal:

  Pravdu, pane Jírovče? Tak to jsem od Vás opravdu nečekal, klobouk dolů! Asi tak nějak jsem to zažil i já, to Vám klidně podepíšu. Sice ten Dědeček je pro mě navíc, ale je to Váš text a právo ho tam mít. Moc se mi to po prvním přečtení líbí, doufám, až se na to vyspím a budu to číst po druhý, že mě ten pocit neopustí! Zamlouvá se mi ta čtivá strohost, údernost a nepindanost.
  P.S.
  Pošlete to i do ústrků, voni to stejně nepochopí, ale jsou tak blbí, že to zaarchivujou … a nemusí být špatný, když si to jednou taky přečte nějakej mladej badatelík.

  To se mi líbí

 5. Hudec napsal:

  Velice se omlouvám za odbočení od tématu, ale nedá mi to.

  Rád bych ještě přilákal pozornost k pondělnímu tématu „ET (EET)“ a k drobnému sporu tam na téma „kterak se v Řecku vydávají/nevydávají účtenky“, tedy de facto jak se tam platí/neplatí daně. V úplně čerstvém odkazu najdete odstavec, který to říká celkem pregnantně:
  http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/recko-marne-hleda-cestu-z-potizi-mistni-jsou-pesimisticti-1316364

  A ještě jednou se omlouvám panu Bavorovi i panu Jírovcovi (vyrušování při výuce byla vždycky moje slabina).

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Milý příteli. Před nějakým časem nás tu nějaký chemický finanministr strašil Řeckem. Nechceš se náhodou na tu cestu vrátit? Já bych si zrovna tyto chlapce za vzor nebral.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   He, he….daňové úniky při EET?
   Nemožné.
   To přece musí platit všichni.
   ….darmo mluvit….

   To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Mnó, pane Hudče-to chce klid.Netýká se to iba Řecka. Moc by mne zajimalo jestli se to EET týká u nás i kadeřnic či manikérek a pedíkérek.Dnešní zkušenost v co vím dlouholetém . saloonu.Po pedikuře mi madam vrátila na 5ti kilo,ale vyprovodila mne bez účtenky s takovou samozřejmostí a fofrem,že jsem se nedokázala vzpamatovat a o účtenku si říct. A to je co říct. Nojo…diplomovaná a s dvouletou praxí v německu…tak kdoví..asi je to fšude stejný. Maj mne tam ještě někdy vidět. Raděj vážně budu dojíždět do ověřeného—zvyky se maj neměnit.?.)

   To se mi líbí

 6. Slim napsal:

  Jak vidět, posuzujeme rok 68 z hlediska r. 89. Pak se dá říct, že jeho závažnost je v tom, že v generaci tehdejších dvacátníků a třicátníků zničil víru v socialismus. A tyhle ročníky byly o dvacet později ty rozhodující (Klaus je stejně jako, tuším, p. Jírovec ročník 41. A v r. 68 ostatně studoval na Cornellově uni, u Jaroslava Vaňka teorii socialismu; úpravy jsou až dodatečné)

  I kdyby tu víru neztratily, asi by to nepomohlo, šlo o mezinárodní krizi (sovětského modelu). To nezpůsobil jeden „hlupák Gorbačov“. Ta obecnější otázka je, je-li socialismus, či nějaká pozdní verze Marxe reálná v soudobém světě. Číňani to studovali poměrně zevrubně (i toho Šika prý pozvali), než se pustili do svých reforem. Jestli uspějí, to teprve uvidíme, a to i při vědomí, že jejich systém sotva snese název socialismus.

  To se mi líbí

 7. tata napsal:

  Také ode mě pochvala pane JIROVČE………VELMI ZAJIMAVĚ napsané a budu muset vickrát čist
  Opět to vemě vyvalalo pocit ja levičák srdcem…….je vubec možný uskutečnit muj pohled na svět…..čim dal vic si myslím že ne,že to je utopie…….lidi na to nejsou stavěný….možná se ktomu přibližit………ale vždy bude spiše vitězit dravost,podlost,nebo jen pocit těch schopných mnohdy všeho schopných že ty min schopný jsou jim přitěž,a naopak pocit těch neschopných že nejsou doceněni,tudiž tu neschopnost nahradit podrazy.
  Ve své podstatě nebýt 50leta tak se to minulé hodně přibližilo tomu mému pohledu……jenže ty nahoře viděli co si mužou dovolit ty jejich protějšky na zapadě,ten lesk toho pozlátka,a to si prakticky žadný papaláš tady nemohl dovolit,takže ktomu nakročili……….stejně všude najdete spojení byvalích papalašu s dnešnimi mocnými……..vemte kolik špiček byvaleho disidentu……jejich děti studovali v zahraničí……….jak je to možné když děti obyčejných co vadili režimu mnohdy nesehnali ani praci uklizečky,studovat něco nemožného.
  No to vše ukazuje že jsme jen oblbovani,revoluce nedejte se vysmát…….těm nahoře vadilo že si nemohou uživat jako v kapitalismu,jen jim nevyšlo vše jak chtěli,protože je vytlačili dravější a bezohlednější

  To se mi líbí

 8. taras2 napsal:

  Vezmu to na hrubou třísku? Cožpak je možné, aby (většinově) svinská lidská letora vytvořila jiný režim než svinský?

  Ale ten co vznikal v roce 1968 se zdál být mnohem méně svinský než jiné, včetně toho současného.

  To se mi líbí

 9. Lex napsal:

  Vrátím se o tři roky zpět.
  Tři roky v životě lidském – co to je, že ano? A v životě společnosti už vůbec!
  Nicméně, v jedné i druhé entitě za tři roky může dojít k nevídaným věcem.
  Na tomto portále vyšel na téma 21. srpna 1968 v týž den roku 2013 jiný článek. A pod ním komentáře.
  Připojil jsem i ten svůj https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2013/08/21/narozeniny/#comment-15238
  Následně se i o něm dost diskutovalo.
  Možná (i z důvodu přibližnosti věku i osobních zkušeností a z jiných důvodů) se můj názor na rok 1968, roky následující, ale i roky předcházející (jen bych, zatím nesmělý, počátek „rozvolňování“ posunul ještě o čtyři roky dozadu do roku 1956, kdy došlo v zemi k hlubším změnám, primárně na bázi trestního nazírání na politiku i jiné společenské jevy) dost shoduje s názorem pana Jírovce.

  Ale proč to píšu?
  Protože ten článek, na který odkazuji svým komentářem, byl dost diskutovaný. A ve vztahu k mnou prezentovaným názorům se zase ukázalo, kdo a co.
  Od té doby se v životě společnosti hodně změnilo. A nejen té naši (samozřejmě také, natvrdo se ukázalo, „who is who“) ale zejména té „světové“.
  K tématu z toho má blízko situace na Ukrajině.
  Což zmiňuji hlavně z důvodu těch „kandelábrů“ a těch, kdo byli (STÁLE JSOU?) přesvědčeni, že U NÁS něco podobného nehrozilo.

  Takže zakončím dvěma větami, kterými jsem končil ten koment tehdy – „Nevím, kolik přesně měla sovětská invaze v srpnu 1968 obětí na životech. Nebylo jich asi úplně málo, ale nebylo jich určitě moc.
  Nemáme ale vůbec žádnou představu, kolik by jich bylo, kdyby tehdy „nepřišli“, a došlo by na to – „buď, anebo“.“.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Lexi, s Vámi vždy byla vynikající diskuse. Jasná, věcná a fundovaná. A tím nemyslím jen oblast práva. Vůbec bych se nezlobil, kdyby pokračovala.
   Z Vašeho tehdejšího komentu, repliky, vyberu i já něco. „Většina z nás bude z tohoto světa odcházet bez výčitky ve svém svědomí, že žila na cizí účet, že se někdy zachovala jako „hajzl“. To je velká deviza, a myslím, že současné, po nás nastupující generace už na tom budou poněkud jinak.“
   To je sláva a záře naší generace, která nezažila válku a snažila se o lepší svět. Kdy se takové „okno“ podruhé otevře?

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Strejdo, máte pravdu. Ako jednotlivci máme malý vplyv na to, čo sa stane globálne v rámci spoločnosti, ale len na nás záleží, či budeme odchádzať bez výčitiek svedomia, že sme sa niekedy zachovali ako hajzli.

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Rád jsem se vrátil o tři roky zpět, zajímavá diskuse, ale dnes stejně jako tehdy si říkám :
   1) pozdě (bycha honit), pro mě myšlenky 1968 i 1989 definitivně poraženy, a doplňuji – prohráno i proto, že
   2) Rusko není SSSR
   Líp už bylo … má kritéria jistě znáte a tak se nebudu opakovat.

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   Lexi
   Nák mi to sežralo reakci,že děkuji za připomenuti a jako strejda píši ano ano stokrát ano

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Bezesporu že nějaký ten komunista by v 68 na kandelábru visel a zřejmě by se zadařilo restituovat majetek po Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei.
   Protože rozpad ČSSR na Česko a Slovensko je prozatím opravdu velkou překážkou.
   Cíle 68 a 89 byly naprosto identické pouze metody dosažení cílového stavu byly odlišné.
   Pokud dochází k pochybnostem je dobré se poučit z kolapsu metodologie Josepha Nyeho kterou nyní řeši i Ïčkův institut :
   http://www.cevroinstitut.cz/cs/akce/policy-paper-pctr-cesko-americke-vztahy-jak-dal/
   To podstatné za tehdejší spisovatele vyjádřili pamětníci v současnosti zde :

   Tož bohužel nemohu posuzovat 68 a 89 jinak než analyticky ale jeví se mi že stanovené cíle v 68 jsme v současnosti dosáhli.

   To se mi líbí

 10. Karamela napsal:

  Výborný a dle mého soudu objektivní text.
  Nejvíc mě vytáčí, když se dnes prezentuje doba socialismu do kulis padesátých let, které byly politicky odporné, ale dáááávno překonané. Jo a taky, že tady byl komunismus! Kdo to vymyslel, kruci? Zářnější příklad nekompetentnosti, nevzdělanosti, manipulativnosti (či snad dokonce záměrného lhaní?) současných „informátorů“ napříč všemi sdělovadly by člověk nenašel. Novináři je nazvat nemůžu ani omylem. A všichni to papouškují jak praštění.

  To se mi líbí

 11. pepanov napsal:

  Já vždy když čtu o padesátých u nás, tak přemýšlím o tom proč tito chytrolíni nepíší také o padesátých v USA a době McCartismu. Je to tím, že by u nás lidi nestrašili našimi hrůzami, což se jim nehodí do krámu.

  To se mi líbí

 12. tata napsal:

  Karamela napsal:
  24.8.2016 (12:31)
  Přesně tak i byvali propagandisti se musejí stidět co předvadějí jejich současní kolegové a hlavně jak učinně.Hlavně na generaci co to byvalé nezažili……….konečně na mě byla ze začatku ta byvalá propaganda taky učinná,jen sem brzo vystřizlivěl.TEN ROZDIL bych viděl že lidi se stim dřive uměli lepe vypořádat,prostě jen navenek tomu věřit a myslet a konat své

  To se mi líbí

 13. Rosťa napsal:

  Každý režim bude tvrdit, že je ten nejlepší možný a ten minulý stál za kulový. S tímto to nedopadne líp, je to jen otázka času. A ten nemusí být dlouhý. Klvaňové a Dienstbierové se odsunou do předem připravených pozic za moře pro příští použití. Na rozdíl od užitečných idiotů typu Jakuba Jandy. V jejich kůži bych nechtěl být a ne že bych jim to nepřál.

  To se mi líbí

 14. oh napsal:

  Já si z osmašedesátého pamatuji vlastně jen jeden moment – stojím za oknem, dívám se na stojící kolonu tanků a zlobím se, že mi rodiče nedovolí se jít podívat blíž. Nějaká politika a důvody, proč tam ty tanky byly, to šlo zcela mimo mě, zato opravdovský tank.. No jo, taky mi bylo sotva pět.. 🙂

  „..lidé v reálném socialismu umírali na bagatelní choroby, protože například dialýza byla jen pro papaláše, že vzdělaní lidé pracovali v kotelnách, že všude byla děsivá devastace životního prostředí, dálnice se moc nestavěly a byly nekvalitní, že z osmé ekonomiky světa socialismus poslal naši zemi do průměru,“ zavzpomínal 1 Laudát.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Laudat-zavzpominal-rok-1968-Prijeli-Rusaci-znicene-zivoty-pachlo-to-tu-jak-v-pekle-Putina-nedemonizuji-muze-prijit-nekdo-daleko-horsi-Zeman-hazarduje-s-osudem-zeme-A-Vaclav-Havel-449680

  A také jedna perla z ODS – tak těžce komunisty pronásledovaná, že vystudovala právnickou fakultu UK (1985) a přitom měla to štěstí, že se pohybovala téměř výhradně mezi lidmi, kteří komunismus nenáviděli..
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rusti-vojaci-se-valeli-v-parku-a-ja-je-nenavidela-Srpen-1968-byl-zacatkem-valky-Ted-roste-dobra-mlada-generace-rika-pravnicka-z-ODS-ktera-napravuje-rude-krivdy-449627

  Dva z názorů v diskuzi pod těmito zjevy
  „Největší chybou, Himal-el-Kebruti, 19. 8. 2016 15:54:50
  listopadu 1989 bylo, že se tvrdě nezúčtovalo s minulým režimem, že neviseli všichni komunisti od členů městských a okresních výborů výš…“

  „Vsichni komunisti i ex na kandelabry !, Jiral z Brna, 20. 8. 2016 15:45:55
  Pak zde na PL nebude tolik slintacu a blijcu.“

  Sice si nemyslím, že by nějaké věšení komunistů v osmašedesátém nastalo samovolně, ale nějaký „demokratický aktivista“ s vlastním záměrem, popichující davy, by se téměř určitě našel. A já v tomhle konkrétním případě vlastně ani odpověď na Lexovu hypotetickou otázku „co by, kdyby?“ znát nechci. Mám nepříjemný dojem, že by se mi nelíbila..

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Jiral z Brna nebude. Takové blbce tu nemáme a sběrač hovínek z dobře známého románu Himal-el-Kebruti je na fejsbůku. Když si ty jeho slinty s jeho vyzáží dáte dohromady, vyjde vám zamindrákovaný osel planetárního rozměru.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Možná je pan Jiral klientem v Černovicích a přístup na internet má povolený v rámci terapie. 🙂
    Co se sběrače hovínek týká, však to znáte: „Býk je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran!“

    To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    …vizáží…. jsem vůl

    To se mi líbí

 15. Lex napsal:

  Tak jsem se ještě vrátil, abych si podíval na reakce na můj koment.
  Fajn!
  Díky „strejdo“, díky „NavajoMM“, díky „Patřepavle“ a díky „tato“.
  Těch čtrnáct palců nahoru těší.
  Také těch pět dolů má pro mě svou zásadní vypovídací hodnotu.
  Ano, královští šaškové bývali svými králi za pravdu vždy „odměňováni“ kopanci.
  Díky za ty kopance.
  Protože jen ti šaškové byli obdařeni právem říkat svým králům nepříjemnou pravdu o nich samých jim samým do očí. Já jsem si tu jejich pravomoc pro dnešek trochu přivlastnil.

  Díky, „králové“ – autoři těch „palců dolů“ za ty kopance.
  Pro mě jsou cennější, mají větší vypovídací hodnotu než ty nahoru.
  Dokonce za víčky vidím (představuji si) jejich autory.

  Rolničky mého čepce zazvonily na správném místě.
  „Cirlink, cirlink!“

  L.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Dobré prirovnanie, pane Lexi. Má to ešte jeden zaujímavý aspekt. Tí šašovia, kým takto niečo prednesú svetu, obvykle je za tým hodne driny, trávenia nepríjemných skúseností, veľa nepohodlia, premýšľania a často aj veľa vrodeného kumštu.
   Králi na tie kopance nepotrebujú žiadne zvláštne nadanie.
   Chcelo by sa napísať niečo o egu, ale práve krotenie ega si vyžaduje talent a drinu. Ego sa inak o seba postará, aby narástlo, čo to dá.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   To je zajímavě napsané, s těmi kopanci, Lexi.

   A o těch obětech „komunismu“ jsem už také lecos napsal.
   To bylo ještě na starém Seznamu, tedy dejme tomu před nějakými 7-8 lety.
   Nespojil jsem to ale s r.1968 ale rovnou s r.1948.
   Kolik by asi bylo mrtvých, kdyby tehdy komunisté prohráli….
   Pokud to někoho zajímá, většina lidí se mi tehdy vysmála.
   A ještě více se smáli, když jsem hlásal svou volbu KSČM, což jsem dokladoval úderným nickem vittta.hrdy.volic. KSCM.
   Dneska už se mi za volbu KSČM směje jen málokdo.
   A ty oběti…..kdo ví, co se hodní lidem v hlavách.

   To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Ode mě jste ten palec dolů nedostal, ale děsně mě baví, jaký závěry z toho vyvozujete 🙂

   To se mi líbí

 16. vittta napsal:

  Ten článek je dobrý, ale nelze si nevšimnou poměrně nápadně vložených vsuvek ohledně Českého národa.
  Je třeba uvedeno, že Češi za protektorátu kolaborovali s náznakem, že kolaborovali i v r.1968 a dříve a to notně „nadprůměrnou“ formou.
  Když jsem se TAK TROCHU zajímal o českou kolaboraci za protektorátu, nenašel jsem jinou podporu tohoto tvrzení, než od mainstremových neoblíbených panáků typu Kohouta, Kocába, Čulíka nebo grupy Ztohoven.
  Historické prameny, tvářící se seriozně dávají toto tvrzení do souvislosti s protektorátní antičeskou propagandou, kterou vypracoval sám Goebels.
  Vypadá to logicky.
  Rovněž je tam uveden Werichův citát o malém českém člověku, který vždycky (pozdě) věděl, co říci, což je svým způsobem dost kuriozní, když vezmeme v úvahu, jak se nechali napálit od Hitlera Francouzi a Britové a Francouzi se k tomu nechali ještě trapně na hlavu porazit.
  Sám Hitler s nejvyspělejším národem světa pak proměnil Německo v hromadu trosek, když se pro změnu nechal od kohosi zřejmě napálit zase on, a vtrhnul do Ruska, a otevřel dvě fronty, když sám tuto činnost ve své práci Mein Kampf zavrhl jako hloupou.
  Ovšem co je pro jiné znakem vyspělosti, může být pro jiné znakem malosti, no ale naši vojáci do spojenců nestříleli, jako třeba ti francouzští (a následně britští) a ani nehájili říšský sněm, jako francouští SSáci do posledního náboje.
  A přejmenování ulic?
  To je pro mě dost novinka, že se to jinde nedělá, ale mezi námi, gilotina tady na náměstích v časech politických otřesů nestála ve 24 hodinové akční pohotovosti.
  No, co mě zbývá, pokrčím rameny a ocením alespoň ten zbytek článku.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   K tej kolaborácii za protektorátu taká perlička z knihy Miroslava Ivanova o atentáte na Heydrycha. Pri zoskoku si Gabčík vytkol členok a teraz si predstavte, ako ide krívajúc s Kubišom, ktorý ho podopiera, po ceste a stretnú nadránom chlapa. A oni sa rovno spýtajú: „Jste dobrý Čech?“ A chlap ich potom ukrýva u seba týždeň, kým sa Gabčíkovi zahojí noha a ešte aj uteká zahrabať padák, lebo chlapci akosi nestihli.
   A z tej istej knihy o inej skupine výsadkárov, ktorí pri zoskoku niekde v lesoch zakopali vysielačku. Keď sa po ňu vrátili, už tam prebiehal záťah gestapa a četníctva. Keď na seba narazili, výsadkárov nenapadlo nič lepšie ako predstierať, že sú na hubách. A českí četníci ich tuším ani nelegitimovali a povedali im, chlapci, tu sa teraz nemotajte, tu máme vážnu robotu.
   *
   Na druhej strane tá kolaborácia v 68. Táto situácia ukázala, že ani vojenské obsadenie krajiny pre okupanta nič neznamená, ak domáci nespolupracujú. Dokonca aj po podpísaní Moskovských protokolov ostali všetci štátni funkcionári na svojich miestach a tým fakticky invázia nedosiahla hlavné ciele. Husák sa dostal na čelo strany až o rok v auguste 69, až potom začala tá tvrdá normalizácia. Ale Palach sa upálil už v januári 69, takže už vtedy bolo cítiť od vedenia rezignáciu a bezradnosť. A takto sa, vážení, vojny nevyhrávajú, aby sme „bojovali“ len do prvého výprasku… ako na Bielej hore.
   Pripomeniem ešte, ako málo je docenená rozhodnosť a charakter Ludvíka Svobodu. Fakticky bez boja dosiahol víťazstvo nad okupantmi, no iní jeho víťazstvo prehajdákali.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Švýcarský, francouzský a sithský armádní nůž.
   http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid=53&g=posts&m=72596#72596

   To se mi líbí

 17. Petrpavel napsal:

  Všechno bylo řečeno, jen mi nedá : Jiří Dědeček není básníkem, spíše pokusným veršotepcem, mnou velmi neoblíbeným. Jeho „báseň“ je házením špíny, kydáním hnoje, přesně tak jak to umí dnešní protagonisté „naší“ kultury. To není pohled patnáctiletých očí, ale pohled vyčůraného „umělce“ který neuspěl pochopitelně svým neuměním „tehdy“ a vycítil příležitost uspět po 1989.

  To se mi líbí

 18. Jos napsal:

  Článek dobrý. Až na tento odstavec:
  „Pokud jde o anonymní dopisy a udání, v roce 1968 se objevily informace o tom, že za Protektorátu bylo gestapo tak nějak unavené, či znepokojené, z přívalu udání. Snad je ti hodní Němci i zahazovali. Pak se o této skvrně v československých dějinách přestalo mluvit.“
  K tomuto tvrzení neexistují žádné doklady ani důkazy, žádná zvláštní skvrna v československých novinách neexistuje. Je to obyčejná pomluva která pochází nejspíše ze stejného hnízda ve kterém se rodí omlouvači za odsun a podobná čeládka.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   No vidíte!
   Já napsal to samé.
   To jsem zvědavý, kdo dostane víc + a -.

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    No já vám + dal vitto. Máte pravdu. Jenže tím tenhle typ lhaní bohužel asi jen tak nevymýtíme

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Já vám dal též+.
     Nevymýtíme, ale já se o to velice aktivně snažím.
     A nejen tady.
     Kdovíjaké úspěchy asi nemám, ale….alespoň něco.

     To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Jírovec je zkrátka takový čulík, něco protičeského tam vrazí i kdyby psal článek o marmeládě.

     Netuším, jak by se to dalo vymýtit jinak než například baseballovou hůlkou, nejsa školený vymítač.

     To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Omluva. Má být samozřejmě „žádná zvláštní skvrna v československých dějinách neexistuje.“

   To se mi líbí

 19. Petrpavel napsal:

  Ještě se vrátím k E.T. : kopíruji z jiného webu popis který snad „čtěnáři“ objasní proč spojuji dřívější meloucháře s dnešními OSVČ (i těmi ve vedlejší činnosti).
  “ …Jak za socialismu představa průkopníků ekonomické třetí cesty ve velkovýrobě a velkodopravě byla systémově neprůchodná, tak o to více byla aktivně a samovolně už tehdy realizována samotnými pracovníky obchodu a řemeslných a dalších služeb (autoopraváři, instalatéři, taxikáři, holiči, hospodští, lékaři, advokáti, pojišťováci, úředníci OPBH, někdy i učitelé apod.), zkrátka těmi, kterým se dnes většinou říká OSVČ. Jak? Celkem primitivní formou korupčního vydírání zákazníků. „Paničko, je horko, bodlo by pivíčko“, „Kam to bude mistře? Tak tam nejedu, končím“, „Šéfe, brzdový destičky teď nemáme, ale pozítří odpoledne by možná byly..“. To všechno my pamětníci známe a mladí to mohou vidět ve filmech žánru komunální satiry dodnes.
  Dnes tu máme kapík a Babiše, který to korupční svinstvo (na rozdíl od normalizačních komunistů) už umí pěkně po kapitalisticku a zcela systémově „ošetřit“ a ZDANIT pomocí EET. A ejhle, najednou všichni ti, co za socialismu chtěli ten kapitalismus, dnes ječí, jaká že se to na ně chystá nespravedlnost. Není to úsměvné? A proč? Protože to, co kdysi ti lidé „tržně“ vydírali ze zákazníků a teď ještě zatím o to na daních okrádali stát a jeho poctivé daňové poplatníky, tak jim najednou ta kapitalistická vláda bere! Je jasné, že stát a jeho DEMOKRACII – by tady proto nejraději vůbec mít nechtěli.
  Kadár v Maďarsku v 70.letech byl chytrý. Soukromé kartely a monopoly nedovolil, ale soukromý maloobchod a služby ano. A udělal totéž, co nyní pomocí EET realizuje Babiš. Zdanil to – a byl klid i spravedlivá prosperita. …“

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Babiš pomocí EET nic nezdaní.
   Je to pouze politická finta.
   A navíc…..proč nemít informace o každém?
   EET je takový první krok.
   Teď si vemte, že by někdo nařídil, že každý důchodce musí koupit za 10 000 kartičku, aby mu mohl být vyplácen důchod.
   A že pak za ty peníze se postaví dejme tomu 8 nemocnic.
   To by byl politický úspěch, proč by důchodci neměli 10 litrů vypláznout, když stejně berou prachy zadarmo, neb se celý socialismus flákali?
   Rozdíl od EET je pouze ten, že by se dalo přesně vypočítat, kolik by to hodilo.
   Kdybych měl v sobě tu drzost, mohl bych se klíďo posmívat příznivcům EET tím, že je třeba více peněz na české zahraniční vojenské mise, nebo na nějaké dary Ukrajině, tak se holt musí zavést přísnější výběr daní.
   Něco na tom bude.
   Pan Jírovec píše ve svém článku o sbírání zlatého pokladu v r.1968, a že by to dnes nebylo možné.
   To má pravdu.
   Ještě mohl napsat proč, a hodit do kontextu k tomu, proč drtivá většina zákazníků s velkým pochopním nežádá za nic stvrzenky.
   „Kdo by těm kurvám něco na ty jejich sviňárny dával“!!!!!
   „Oni okrádají nás, my zase okrádáme je“.
   No jo, Petřepavle, ono to má i politické důvody, proč tolik lidí nechce platit daně a poplatky- zdůrazním obyčejných lidí.
   Boháči nechtějí platit nikdy a též bych se divil, kdyby nějaký pracháč přispěl na zlatý poklad v r.1968….
   Vyjimky jistě potvrzují pravidlo.
   Mimochodem, něco jsem vám ještě napsal do diskuze o EET.

   To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    Vittto,
    za 10.000,- kartičku,to jste se snad zbláznil,vždyť těm dnešním příznivcům EET vadila i sKarta,která byla zdarma.
    To bylo povyku jak se mohou ta data zneužít,atd.

    Ale,jak si tak vzpomínám,rozhodně jsem tenkrát nebyl tak zabejčený abych ty jejich názory nebral na vědomí,prostě přemýšlel jsem o nich,a i jim postupem času dával za pravdu.

    Ponaučení jsem si ale vzal,až přijde na pořad dne sKarta II,a že ona přijde,vylepšená pravděpodobně i o to,že ty peníze nebude už možno vybrat v hotovosti,tak nebudu nic brát na vědomí,ale jenom kývat a kývat a kývat,že tak to má být,že to je správný krok,který mnohé vyřeší.

    Protože politicky se to bude zdůvodňovat vysokou kriminalitou páchanou na penzistech,počínaje Šmejdy na předváděčkách,přes hajzly co vlezou penzistům do bytu,baráku a okradou je,konče přepadáváním penzistů na ulici když si odnáší penzi z pošty.
    Možná to bude přisoleno i krapet tím,že je hodně zlodějů mezi živnostníky,kteří penzistům nechtějí dát doklad z EET,protože tržbu do EET nazadávají.

    Aby se předešlo jednomu z bodu kritiky u původní sKarty,té soukromé bance,tak sKartu II bude mít pod palcem přímo MF s Babišem,jemu se věří,takže nebudou žádné námitky tak jak byly u Drábka,o ochraně dat už řeč nebude,ta se vyřešila už při té EET,což bude potvrzeno tím,že o žádném úniku dat se v předcházejících letech v Babišových novinách nepsalo a jestliže se někde o tom psalo tak to byla kampaň AntiBabiš od žumpálistů

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     jo Vittto,
     ještě to nejdůležitější,zavádět se to u nás bude až rok potom co to zavedou ve Švédsku,každý přece potom uzná,že když se řekne Švédsko že to zní tak nějak daleko hodnotněji než když se řekne Itálie,Chorvatsko,Slovensko,Maďarsko a Rakousko dohromady.

     A bude to kratší na výslovnost,navíc

     To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Napsal jste mi to tam vittto hezky, aby to nezapadlo dovolím si zkopírovat :
    vittta napsal:
    “ …24.8.2016 (20:04)
    2 0 Rate This
    Chňapat po ruce nebo hlavě moc nejde, Petřepavle.
    Ale líbat jí osobně také nemusím.
    Kolikrát jsem si říkal, proč se na takových alternativních prostorech vůbec vytváří jakási tzv. názorová opozice vůči mainstreamu, když stačí nějaká kost (jak píšete) a mnozí jsou nejen hned jak beránci, ale nadšeně tu ruku hladí, leckdy i když ani žádnou kost nedrží, ale bere.
    To napsal kdesi rytíř dobře, až budou na řadě čipy (a bude to brzo) budou lidé ryčet nadšením, protože letadlo a též se nemá čeho bát ten, kdo neporušuje zákon.
    Nějaké kecy, obhajoba Ruska a politiky Putina, nadávky na negry a čmoudy, proklínání USA….to nám dovolí….hlavně když se nestavíme na zadní proti oligarchii a jejím zájmům.
    Znáte to, z té pohádky: (Pyšná princezna) AŤ SI STĚŽUJÍ, ALE AŤ PLATÍ!!! ..“

    To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   Petřepavle,
   něco Vám vysvětlit je prostě potíž.
   Melouchář za socíku neplatil žádné daně z příjmu,žádné zdravotní a sociální pojištění,mnohdy i ten materiál potřebný k melouchaření byl ukraden v jeho oficiálním zaměstnání.Melouchaření se také provozovalo i během pracovní doby,ani to nebyl problém.

   Nehledě na to,že Vy jste sem nenakopíroval popis melouchaření,ale kšeftování s nedostatkovým materiálem a výrobky,což bylo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.

   Nebudu se ani omylem bavit o 68,to jsem sotva chodil,ale na to abych si pamatoval melouchaření za socíku jsem dost starý pamětník.

   A přestaňte si brát pořád do úst OSVČ,že oni neplatí daně a okrádají poctivé daňové poplatníky,už jste tím trapný.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    A co jiného než melouchář dělá OSVČ když nedává účtenku, když bere nutné minimum ofiko a maximum bokem?
    Já proti melouchářům nic nemám, naopak, byli tehdy potřební protože komunál nestíhal, a přesto je režim nepodporoval, jen mlčky snášel. Pravda, kšeftování bylo rozkrádáním, z těch kšeftařů se stali po 89 často podnikatelé, ne vždy OSVČ. OSVČ nejsou často potřební (proč by nemohly třeba pokladní pracovat na pracovní poměr?) a přesto jsou tímto režimem vychvalováni a zvýhodňováni (ten rozdíl kolik zaplatí státu OSVČ a kolik zaměstnanec je prostě do očí bijící).

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     to je na infarkt
     každý kritik má problém s osvč že nedává účtenky,máte si oni říct,když ji nedává automaticky.
     Jste snad němý?
     Tak si to napište na papír,ještě než přijde.

     „Chci doklad“ a mávejte mu s tím před ksichtem celou dobu co tam bude!!!

     Je strašně zajímavé,že kdykoliv si já zavolám opraváře na sporák,ledničku,pračku,tak automaticky dostanu doklad na kterém je napsáno kdo přijel,kdy přijel,kdy odjel,co opravil,kolik platím za opravu,kolik platím za cestu.
     Následně je mi položena otázka jestli budu platit hotově,kartou,převodem.

     Jenom kritici OSVČ mají s nimi problém,že jim nechtějí dávat doklady a nabízí místo dokladu slevu.
     A samozřejmě,jak jinak,příště jak na sviňu si pozvou jiného opraváře a je to zase jak přes kopírák.

     Já sice nemám na čele vytetováno „jsem z finančáku“,ale nemáte náhodou Vy na čele vytetováno „raději slevu než doklad“?

     To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     jo a máte pravdu,z těch kšeftařů se stali po 89 často podnikatelé,mimo jiných,napříč celou politikou,se skloňuje v poslední době toto jméno,lobbistka Mrencová.

     Tajemnou mluvčí má i KSČM. Je jí opět lobbistka Mrencová?

     http://www.lidovky.cz/tajemnou-mluvci-ma-i-kscm-je-ji-lobbistka-mrencova-fv1-/zpravy-domov.aspx?c=A160804_220602_ln_domov_ele
     ——————————————————————

     Lobbistka Mrencová rozkrádala majetek v socialistickém vlastnictví, tresty zahlazeny!

     Lobbistka Jana Mrencová, která posílala novinářům jménem fiktivní mluvčí tiskové zprávy jihomoravského hejtmana Michala Haška, byla v sedmdesátých letech dvakrát odsouzena. Upozornil na to web Českého rozhlasu. Soud ale v roce 2012 tresty za podvody a rozkrádání majetku na její žádost zahladil.

     http://tydenikobcanskepravo.parlamentnilisty.cz/2016/08/lobbistka-mrencova-rozkradala-majetek-v.html

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Diskutovat by mělo smysl o obecných principech, ne o mě. Proto s vámi končím.
      Já platil melouchářům stejně jako teď platím OSVČ (ale raděj si všechno dělám sám, takže mám jen tak dvě-tři zkušenosti, především v tom směru že když nejde o milionovou zakázku se..u na ní) stejně, tedy bez papíru.
      Jsme jenom lidé, že 🙂 ? Jenomže tenkrát meloucháře nikdo nezvýhodňoval a nemluvil o nich jako o soli této země která nás drží nad vodu …

      To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       Doklad,doklad a zase doklad,to je vaše představa o diskuzi,na takovou diskuzi tu máte lidí více než dost.
       To že se mnou končíte rozchodím,pokud však nikoliv,tak navštívím meloucháře psychoterapeuta.

       To se mi líbí

       • Petrpavel napsal:

        Omlouvám se, měl jsem na mysli tuto diskus, ne všechny 🙂 .
        O čem jiném je celá tato diskuse než o dokladech?

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        o nedůvěře spotřebitelů vůči nám melouchářům,o už stoprocentní jistotě vás spotřebitelů,že kde nefiguruje doklad tam je na 100% daňový únik.

        žádný doklad nevydá ani na požádání,ale stejně netvrdím,že jejich provozovatel nezdaňuje tržby

        To se mi líbí

 20. Vladimír - Faust napsal:

  Skutečná tragédie Pražského jara ´68 je bezpochyby rok ˇ89… já vím, že to psalo mnoho předřečníků přede mnou, ale nemohu v tomto jinak.
  Na Václaváku ´89 jsem si ještě myslel – po Letné téhož roku jsem si to už nemyslel… ale ano, byl jsem naivní – velmi naivní.
  No a pak jsem držel „hubu a krok“ – nic jsem s tím dělat nemohl.
  Bůh ví, že jsem za „komunistů“ velmi nadával, dokonce v roce ´88 skončil v Bartolomějské – nutno dodat, že „soudruzi příslušníci“ už byli nalomeni, neb to nemělo ani zbla důsledků.
  Jestli ono to nesouviselo s tím, že mi v roce ´68 bylo 22 let, studoval jsem VŠE (prof. Kadlec, Šilhán a další) a bydlel na Starém městě Pražském – čili skoro v centru dění. Nevím a nezkoumám…
  Tímto chci vyjádřit poděkování panu Jírovcovi za článek (i panu z Bavorů za přetisk)… protože šmíra typu pan Dědeček mi vskutku nic neříká… v zájmu pravdy třeba říci, že je strašně důležité, kolik komu v té době bylo :-), bohužel.
  Prostě srpen roku ´68 byl pro mne ŠOK,
  A vidíte – po cca 25 letech, kdy jsem „Rusáky“ nemohl ani cítit, se ty preference úplně změnily.
  Myslím, že je to v tom autorském článku – Západ nemá ty znalosti, co – bohužel – máme my,

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Jj. 🙂
   Připomněl jste mi taky, jak „odměk“ režimu by patrný, téměř měřitelný na esenbácích Jejich demoralizace v Praze byla očividná. Např. ti hoši, co vydávali výjezdní doložky se v r. 87 chovali ještě náramně důležitě a arogantně, v r. 88 už zmírnili, a v r. 89 už byli prakticky normálně slušní (jinde než v Praze to možná bylo odlišné).

   (Nenávist k Rusům mě naštěstí úplně minula, věděl jsem v těch 20 jak úžasné mají vědce, spisovatele a hudebníky.. a že to je něco odlišného od jejich načalstva.)

   To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   varování zdejším dámám, prosím, nečtěte to!

   Abych řekl pravdu, mně ti Rusáci v průběhu tý jejich dlouhý dočasný vycházky u nás ani tak nevadili, (=neb jsem s nima nepřišel do přímýho styku), jako tu noc na jednadvacátej srpen, kdy jsem vrtal moc krásný slečně díru do hlavy ve stanu nedaleko jednoho menšího letiště … a když mělo přijít na nejlepší, tak ti parchanti zrovna museli začít padat z nebe s těma svejma MIGama na tu zatracenou betonovou dráhu a kliďánko si to rolovali kolem našeho áčka. Říkal jsem si, nasrat na blbý letadla, koho by to zajímalo, když měl vedle sebe hehkou holku, koho by napadlo, že to jsou cizáci … a když se to přece jen trochu utišilo a vypadalo to, že už zase jako že jó, tak ti zmrdi začali tentokrát dosedávat vedle dráhy pro změnu s vrtulníkama, ale pouhých 200m od našeho áčka! To už slečna nevydržela, a že už tedy vůbec né, zkrátka … nedala! No nenasralo by vás to? Tak jsme milý áčko sbalili a v noci se vydali pěšky k domovu a … až doma se dozvěděli, čeho vlastně jsme byli svědky. Není proto divu, že dodnes mám na Rusáky oprávněnou pifku a mám k nim naprosto zdravě-odtažitej postoj …. a vona si mě tu někde tady jinde dovoluje nějaká tresen, či co to vlastně je, voslovovat ruskejma holenkem, kráva jedna!

   … k tomu Faustovo „držet hubu a krok“ si dovolím něco připojit:

   i když vo hodně dost přesluhuju, mám chvála bohu, stále ještě svou práci, protože s ní nedokážu seknout a není zas tak odvislá od zdravejch oudů, ale stále ještě od trochu fungující hlavy (nebo toho, co by v ní mělo bejt). Tý profesi se stále ještě snažím nějak porozumět, i když do ní PC přinesly docela poprask, stále mě ještě naplňuje a překvapuje, ale taky někdy pěkně sejří! Zato politice a politikaření jsem nerozuměl a dosud nerozumím vůbec. Státnice na technice bych NIKDY neudělal, kdyby jednou z povinných částí byl marxismus-leninismus, či co se to zavádělo a jak se tomu vlastně říkalo! Celej můj život mne politika a její deriváty nezajímaly a i dneska bych řekl, že bych se na ni z vysoka, kdyby se mi po listopadu tak brutálním způsobem necpala do mýho života. Tím jsem naznačil, že tuplem před listopadem neměla u mě a mý, stále ještě dobrý a nyní už snad konečně vyrekreovaný ženy, žádný místo. Pouze s povzdechy jsme sledovali výkony některých aparátčníků a toho všeho nutnýho folklóru kolem. Vždycky byly u mě na prvním místě lesy, louky a vody, a když se mi do nich podařilo vzít rodinu, byl jsem v cajku. V cajku jsem však nebyl pouze na začátku, než politicky uvědomělí zjistili, že já politicky uvědomělej nikdy nebudu pro svoje svědomí a prosťáčství. Mě táta s mámou učili, že když se maká, tak se nekecá, nešudlačí, nepolitikaří, nepodráží a …. a! A protože bolšák měl na hrbu kromě těch našich světlejch zejtřků na starosti i průsery, byl rád, když našel nějakýho pitomce, kterej při jejich řešení nepotřeboval vodit za ruku, nevotravoval je a vždycky to nějak udělal. A když jsem se naučil a poznal, že v odevzdaný, DOBŘE odevzdaný práci mám toho nejlepšího spojence, pak teprve jsem s převahou z toho plynoucí si mohl dovolit poslat i podnikový kádrováky/-čky do patřičných mezí. Takže každej z toho napsanýho asi vytuší, že jsem si žil (relativně) tak, jak jsem chtěl já, nikoli někdo jiný. Už tele či USárna na zádech a delší kniff za opaskem každou sobotu (později pátek – vlak jel většinou hned po práci) nutily ideology v podniku pozvedávat voči v sloup, že jako imperialistický móresy (i když jsem samozřejmě ten kniff zavíral do šuplíku 😀 ). Ten náš bolševickej ředitel byl ale zas natolik rozumnej, že vytušil, že blbíš v průvodu s mávátkem je mu houby platnej, ale nasranej blbíš v práci = to už mu vůbec nepomůže, takže mě nechával v relativním klidu, jen ty průsery delegoval na mě v prvním sledu a s gustem jemu vlastním … vždycky je něco za něco!
   A jak s tím „držením huby a kroku“ souvisí období roků (do/po) 1968 a 1989? A víte, že vlastně ani nevím 😀 ! Co vím určitě, že to mělo a dosud má něco společnýho s mým svědomím, prosťáčstvím a výchovou mých rodičů. Von se totiž ten prosťáček a hlupec domníval, když po listopadu zaslechl ty nově nastoupivší giganty docela chytře mluvit (nebo alespoň diametrálně odlišně od těch jakešů), že KONEČNĚ se to musí přece jen převalit v obyčejnou lidskou společnost, kde jediným hodnotícím kritériem bude odvedená práce, kde se bude brát velkej zřetel na prachobyčejnou lidskou slušnost a kdy budeme velkorysí k trpícím. No a místo lesů jsem, já vůl, si přidával a přidával práci v domnění, že ti nově nastoupivší to dělají a budou dělat podobně, když jsme tedy za ty dva-tři roky měli dohnat to Rakousko. Prostě jsem jim natolik věřil, že jsem jim DOBROVOLNĚ svěřil správu věcí mých a mý rodiny, aniž by mě vůbec napadlo, že:

   střih

   shrnul bych to už do jedný, avšak výstižný hlášky Franty Kocourka, když fáral k permoníkům někde na Ostravě:

   „…tedy řeknu vám, co vy za jednu směnu tady narubete, to já tedy v Brně v pohodě za půl hodiny rozkradu…“

   … myslím, že není již třeba k tomu mýmu přitroublýmu blbství nic dodávat!

   P.S.
   … ale má to jednu, sice užitkově-srandovní výhodu = ač slábnoucí stařec, přece na rozdíl od svýho mládí dokážu přetnout poleno jedním švihem sekery, jak jsem nasranej, kdykoli si to svoje blbství znovu a znovu uvědomím!
   … samozřejmě to má nevýhodu pro našeho šermíře (a jeho do síly nedorostlýho spolku mordýřů co ho nedokáže ani trochu pobodat a nechá se „ Ó božským…“ zpráskat na jednu hromadu), neboť stále ještě (chvála Bohu) se někde na vycházce po Sudetech může v lese pořezat vo vostře nabroušenýho trudomyslnýho dědka … vlastně dědky, ti zbylí dva to měli (tedy, až na to letiště) v bleděmodrým, co já 😀 😀 😀

   To se mi líbí

 21. ji5 napsal:

  Vitto,

  moje poznámka o udávání za okupace pochází z jara roku 1968. Psalo se o tom v tehdejším tisku v souvislosti s žádostí ministra vnitra Pavla, aby již lidé neposílali anonymní dopisy. Měla to být výzva ke změně atmosféry ve společnosti. Tedy, nemáme censuru a nepotřebujeme anonymní dopisy. Nemá nic společného s dobou „mainstreamových panáků typu Kohouta, Kocába, Čulíka nebo grupy Ztohoven.“

  Pokud někoho (ne Vás) popuzuje, že Dědeček je můj oblíbený básník, tak je to jeho problém. Měl jsem na mysli jeho předsametovou tvorbu, která mi připadala zajímavá. Mimochodem, mnohé zdejší diskutéry by potěšila píseň Vysočany Libeň a z ní verš „strašně se tam bojím, když jdu večer domů a ze tmy tu na mě svítěj bělma romů“ ono to tedy pokračuje umírněně „nic proti těm očím, nic proti těllidem, to mě jenom děsí Vysočany Libeň“….

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Pane Jírovče, úmyslně jsem nijak nemířil směrem na vás v té souvislosti.
   Fakt je ale ten, že to šlo napsat jinak.
   Třeba:
   Ministrestvo vnitra vyzvalo občany, aby neposílali anonymní dopisy a v této souvislosti zmínilo i udávání českého obyvatelstva za protektorátu, KTERÉŽTO KECY ZNÍ VŽDY, KDYŽ NÁROD NĚJAKÝM ZPŮSOBEM NEHODLÁ SKLONIT HLAVU, A JEJICHŽ POČÁTEK LZE VYSTOPOVAT AŽ K OSOBĚ SAMOTNÉHO GOBELSE.
   Tím dáte jasně najevo, kde stojíte, pokud tedy na této straně stojíte.
   Zminil jste se o hrdosti na to, co ČSSR, jako pokračovatel ČSR dokázala.
   Komouši věru podobné antičeské kecy neměli, a o tu hrdost se snažili.
   Tyhle rozvracečské žvásty jsem před r.1989 slýchal vždy na jakési alterantivní scéně, po převratu to byli nejprve havlisté, a pak mainsream obecně, kdo tyto kecy razil.
   V čele s neoblíbenými kolaboranty a zrádci, z nichž mě napadne jako první Kohout, pak jsem, znechucen už jen myšlenkou na toto individum chvíli tápal, až mě napadl Kocáb, a spásně mě napadl typický představitel kolaboranstké klaky -Čulík.
   Pak už to šlo ráz na ráz, ale všechny ty lotry jsem tam nepsal, jen jsem vhodně a aktuálně vložil kolaboranstkou partu placených sviní Ztohoven, neb jsem se zrovna dočet, že jsou nevinní.
   V každém případě je plivání na Český národ velice oblíbené u podprůměrných hlupáků a lízačů cizích análů za peníze, i když se dá poměrně snadno prokázat, že jiné národy se chovaly za okupace daleko, daleko hůře, když už bych třeba nebyl schopen prokázat, že Češi zdaleka nebyli tak akční.
   No a Dědeček mě nepopuzuje, je to svým způsobem podivín, no…tihle lidé jsou takoví.

   To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   To je moc pěknej text. Přezpívala ho holčičí skoropunková kapela Panika. Stejně jako „Zabili trafikantku“.

   To se mi líbí

 22. kchodl napsal:

  Málokde se dočtete, že invaze armád VŠ do Československa byla v roce 1968 přímým důsledkem americké geopolitiky, s „Pražským jarem“ to souviselo velmi okrajově.

  Byla to nebezpečná doba: Američtí magoři se otřepali z „Kubánské krize“, a díky prvním fotografickým družicím „Corona“ zjistili, že Chruščovovi naletěli – protože Sojůz mohl v té době odpálit jen 12 balistických raket na USA, to bylo všechno. Neměl žádné rakety na ponorkách, letectvo reálně vzato nebylo schopné masově „doručit náklad“ do USA. Vrahoun LeMay (a Navara) na to reagovali ve stylu „měli jsme ty bolševiky vyhladit“.

  Následovala špatná odpověď Sojůzu na přepadení Vietnamu – místo nových zbraní sovětčíci dodávali třetitřídní 10 let staré, ve „vykastrovaných“ verzích pro opičáky, od raket po stíhačky. Amíci získali nezdravé sebevědomí a začali si myslet, že tak mizerné jsou všechny sovětské zbraně, takže bolševika rozmáčknou jako štěnici.

  To je to samé, co dneska, jako se Amíci zbláznili po likvidaci Saddáma. Naštestí to Rusáci tentokrát pochopili a ukazují jim svoje hračky v Sýrii a jinde. Technologicky natolik vše vyspělo, že obsazovat cizí země a rozmisťovat své zbraně blíže k nepříteli již není potřeba – mají dost hraček s dlouhým doletem.

  Tenkrát jim nezbylo, než přivést své armády přímo na linii dotyku, aby Amíci nemohli rozvinout vojska v Evropě a nezískali při útoku rozhodující výhodu. A dostat co nejblíže „k čáře“ větší množství taktických atomovek, aby jim mohli zničit evropská letiště, přístavy, železnice – znemožnit přepravu vojsk a jejich nasazení.

  Tím pádem se asi od roku 1964 vyjednávalo s čs. vládou o rozmístění jaderných zbraní v ČSSR. Stavěly se na to speciální úkryty v tajné akci „Javor“. Ty byly hotové v roce 1968. Novotný to odmítl podepsat, nová vláda také, no takže zbývala jen invaze, vládní puč.

  To je vše.

  Ale bylo to nutné, protože jen díky tomu jsme přežili. Ti američtí magoři by to totiž jistě spustili, tehdy si opravdu mysleli, že vyhrají a přežijí to.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Celá ta akce páchne jak shnilá ryba.
   Vpád vojsk VS….K SMÍCHU.
   Nikdo si nevšiml, že se u hranic srocují vojska a najednou jich tu byli statisíce s několika tisíci tanky, které mají dojezd asi 250 km a rychlost 40 km/h.
   Ha, ha…
   A to prosím do země, kde bylo 200 000 mužů ve zbrani a 5 500 tanků a výzbroj a výstroj pro dalších milion a půl vojáků, s dobrou morálkou a výcvikem.
   Najednou se občané probudili a řekli: Rusáci jsou tady!
   Vojenské invazi pak v klidu čelilo pár novinářů a civilové, kteří zmátli veškerá vojska a uštědřili jim ostudnou porážku, protože vojska tady propadala zmatku a ztrátě velení, a nakonec byli rádi, že se uklidili do nějakých prostorů, odkud celou dobu své nemilé přítomnosti pomalu nevystrkovali ciferník a nikdo si jich nevšímal.
   Moc podivné, moc…
   A že dostali rozkaz nestřílet, no to dostali, ono také kdyby nějak viditelně stříleli, tak by asi naše armáda jen nečuměla.
   A kdo ví, jak by se pak zachovali jiní bratrští vojáci, co se tady nechali vidět, ale o kterých nikdo nepíše jinak, než jako o smutných obětěch, kteří (na rozdíl od Rumunů) „museli“!

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.