Ze starých letopisů obecních


Opět jsem se ponořil do obecních kronik okresu strakonického a předkládám několik zajímavostí. Možná si budete myslet, že neovládám náš jazyk, leč přepisuji doslovně, jak je psáno v kronikách.

V katastru obce zdejší nalézá se rybník ve výměře 5há, 35 arů, 29 metrů. Rybník onen býval dle starých pamětí obecní a býval prý vypuštěn a dobytek se tam společně pásl. Obec prý z něho nechtěla platiti daň, protož prý si jej řád Maltézských rytířů v Strakonicích přisvojil. Když v roce 1920 vydán zákon o reformě pozemkové obrátili se občané na soudního oficiála Jos.Turka s prosbou o sestavení žádosti by rybník byl obci vrácen. Na tuto žádost zaslanou k Pozemkovému úřadu v Praze dostalo se obci v odpovědi: Jakmile bude přídělové řízení u velkostatku zavedeno, že budou vydány vyhlášky, řízení onoho že se může obec zúčastnit a nároky na rybník uplatnit, do té doby že se vede žádost v patrnosti. V obecním zastupitelstvu byly různé názory, jeden názor byl, aby jej obec zase dostala zpět ať už za peníze a neb dle zákona, který měl býti vydán, a sice v tom smyslu, že objekty, které byly obcím urvány, měly by zase býti obcím vráceny, a sice bez náhrady.
Druhý názor byl, by jej koupily jednotlivci, a pro to byla většina. Koupily jej tedy a obec dala své svolení, neboť jej koupily jenom domkáři.
Zemědělská rada nedala však své svolení, že rybník prý si nechá pro své rybniční hospodářství. I jednotlivý občan jej koupil, obec však své svolení ku prodeji nedala jehož bylo třeba v tomto případě a teď jej užívá?
V zápisy, kdy rybník byl Maltezskému řádů  připsán, lze nahlednouti v knihovním úřadu v Horažďovicích, a to kolem roku 1888 do té býval obecní, malta jej však užívala.
Naše obec za času roboty prý nerobotovala, rovněž ani obec Kozlov, obě tyto obce byly této hnusné poroby zbaveny.
Toto právo, jak stojí psáno ve starých spisech bylo dáno těmto obcím za Krále Ladislava. Památných těchto listinách stojí: že na věčné časy a pod zatracení duše to nesmí žádný zrušit.

Rok 1923 přinesl i volbu starosty, která proběhla 30 září tak, že se na výzvu stávajícího starosty občané sešli a vybrali mezi sebou budoucí zastupitelstvo. Protože ve stanovené době nikdo nepodal námitky, byla volba Okresní politickou správou schválena. V té době ještě nebyly v obci žádné politické strany. Nechme však opět hovořit kronikáře.

V roce 1924 konány volby Okresní správní komise. Mezi těmito zvolen i náš občan který pak při volbě předsedy zvolen předsedou Okr.správní komise.
Okres Horažďovický bral si za úkol stavění silnic, čímž se ovšem velice zadlužil. Předseda náš pak svým vlyvem působil k tomu, by i u nás konečně myšlenka tato uvedena ve skutek. Stavba silnice schválena a hned po uzavření smlouvy započato se stavbou.
Smlouva zněla v tom smysle, že obec poskytne veškeré pozemky pod stavbu silnice úplně zdarma, táž přejezdy na jednotlivé parcely.
Dále že obec vykáže potřebný lom ku lámání kamene na štět a štěrk.
Dále, že obec opatří na svůj náklad 100 sáhů lomového kamene.

Poněváč dle zákona o volbách smí starosta zastávati úřad jenom jeden a starosta náš co obecní starosta a nápotomní starosta Okresní byl nucen podati resignaci na úřad starosty obecního.

Při stavbě silnice bylo nutno posunouti kříž, nalézající se na konci obce.
Při odstraňování základního kamene přišly dělníci na 5 lidských lebek tvaru podlouhlého též i kostí, které byly uloženy pod kamenem.Lebky i kosti tyto dány do bedničky, uschovány v kaply, a pak při stavění kříže opět pod kamenou deskou uloženy.

Nyní něco málo o počasí, které se v současnosti stává postrachem.

Jaro 1925 začínalo slibně, krásně se zaselo již v březnu, ale pak přišly deště a veliká vedra.
Po krásných čtyřech parných dnech, které nestačili ku odvezení už dávno posečeného obilí zčernalého a místy již vzrostlého, počal dne 11 srpna klesati tlakoměr a večer po 9té hodině přihnala se prudká bouře a vychřice a metla našeho venkova kroupy. Obloha byla až přes půlnoc jako žíhaná oslnujícími blesky, země chvěla se dunivým rachotem hromu. Ranní pološero odhalilo teprve  kormutlivá obraz skázy a neštěstí, jehoš ani mezi nejstaršími lidmi na celem Českem jihu neni pamětníka. Bouře zastihla Okresy: Strakonice, Volyně, Vimperk, Horažďovice, Sušice, Písek, Prachatice, Blatensko. Zejména na Horažďovicku, Strakonicku, Sušicku a Kašperskohorsku spůsobily ohromné spousty  vod, vichřice a kroupy škody nedozírné, a celý tento kraj byl v několika hodinách vodou zaplaven. Voda na řece Otavě, potocích a rybnících rapidně stoupla, zalila pole i luka, strhala hráze, na Horažďovicku 8 rybníku, pobořila mosty, Hlupínský a Babynský a jiné celkem 9 mostů na potoce Březová, kameny s mostu Hlupín odnesla voda až 200 m do dálky, na lukách okolo potoka vše zaplaveno, otavy se vůbec nesekaly.
Podobné počasí trvalo ještě celý další rok. Výsledkem bylo onemocnění dobytka krmeného nahnilým senem:
Vláda na léčení povolila 50% výdajů na léky, i podpora byla na padlé dobytčata povolena, při žádostech o onu podporu ministerstvo zemědělství se však vymluvilo, že fond jest vyčerpán.
Naopak léto 1927 se projevilo jinak:
Počátek léta vyznívá trvalým suchem, hlavně jaře jím trpí, zůstávají nízké a namnoze ječmeny a ovsi ani nevymetají, ubývá zeleného krmiva i pastvy, druhé jetele zakrňují.
A ještě jedno porovnání se současností:
Úprava obecní pastviny.
Tento rok zahájeny práce meliorační za přispění Rady zemědělské, která povolila na tyto práce obnos.
Práce tyto vedla obec ve své vlastní režii za dohledu odborníků p.Fr.Pitry oficiála zem.rady z Protivína a p.Fr.Hulíka, staveb.rady z Prahy. Subvence povoleny na odvodnění a drenážování, dále na rozřezání lukořezem a vláčení, a pak hnojení. Zemědělská rada stanovila podmínku,že obec po dobu deseti roků jest povina tuto pastvinu udržeti jako vzornou pastvinu na níž se pak dobytek bude vypásati.

Předpokládám, že jste zaznamenali oproti současné době jen málo změn.  Jen to, že obecní starosta ( vlastně každý podobný funkcionář) směl vykonávat pouze jednu jedinou funkci. Jinak asi nic nového pod sluncem

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice prácheňsko se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.