Sociální demokracie proti revoluci.


Následující článek vysvětluje postoje socdem v dobách před První válkou.  Co zbylo z původních ideálů do dnešní doby?

Kdo pečlivěji stopuje vývoj sociální demokracie nemůže nepostřehovati proměny, která se v názorech strany této klidně sice, ale tím pronikavěji uskutečňuje. Tou měrou totiž, kterou strana vzrůstá, vypracovává si úplný názor na svět, úplnou soustavu filosofickou a především dějí se od socialistických theoretiků různé pokusy o vlastní svou a propracovanou ethiku. Pochopitelno—každé důsledné filosofii je ethický problém základním kamenem a samo úsilí sociální demokracie nese se konec konců za cílem ethickým: osmihodinná práce denní, volební právo atd.. všecky ty jednotlivé konkrétní požadavky mají jediný a hlavní smysl: přeměnit panující mravní resp. nemravní řád společenský. A poslední důvod pro to úsilí je Kristovo přikázání: Miluj bližního svého jako sebe samého. Pravím poslední důvod: člověka a společnost přeměníš leda dvojím prostředkem — násilím nebo důvodem.

A sociální demokracie neméně než jiné strany bojuje za své ideály důvody; je to přirozené — vždy její otcové byli většinou filosofové a filanthropové. Není tudíž nic divného a překvapujícího, že sociální demokraté moderní i v otázkách politické taktiky vyznamenávají se názory moderními a skutečně pokrokovými. Dokladem k tomu jsou z poslední doby různá pojednání o politické taktice, která od vůdců sociální demokracie byla napsána v okamžiku, kdy v Německu oficielní strážcové společenského řádu mermomocí chtěli potlačit „podvratné“ živly. Ale sociální demokraté nedali se mýlit; arci nebylo jim nesnadné dokázat, kde vlastně jsou příčiny a zastánci podvratu. Také by, tuším, sebe lépe placený obhájce oficielního pořádku byl v úzkých, kdyby měl dokazovat, že pařížští a římští panamisté, že p. t. pan ministr Crispi, jeho majestát Milan a j. jsou sloupy pořádku; sociální vrabci na střeše společenské budovy již dávno štěbetají, co práv ti placení mudrcové pořádku nevidí.

Z různých projevů, které se v poslední dob se strany sociální demokracie staly, upozorňujeme zejména na úvahu Friedricha Engelsa. Engels vydal totiž starší historickou práci Marxovu o roce 1848 a předeslal jí úvod, v němž se rozepisuje o politické taktice.*) Současně jiný vynikající vdce sociální demokracie, W.Liebknecht ve vídeňském »Zeitu« (8. června a násl.) pojednává o všeobecném hlasovacím právu, ukazuje ve shodě s Engelsem, že toto právo je nejlepším a nejúčinnějším politickým prostředkem sociální demokracie a že, majíc toto právo, na podvrat nikdy nebude pomýšlet. Podáváme zde názory Engelsovy, jak ve zmíněném úvodu k práci Marxově proti sobě staví moderní parlamentární činnost a zastaralou taktiku revoluční. Úvaha je velmi poučná. Poznáváme z ní, že je jediná správná taktika pro moderní politiky — taktika práce a že pro tuto taktiku nemůžeme míti dost radikálů. Je to zároveň důkaz, že taktika humanitní (a o to běží) je taktika v pravdě moderní a praktická. Než vyslechněme již Engelsa samého.

Úspěšným užitím všeobecného práva hlasovacího vstoupil v účinnost docela nový způsob boje a ten se rychle zdokonaloval. Shledalo se, že zařízení státní, ve kterých se organisuje panství buržoasie, poskytují ještě dalších prostředků, jimiž třída pracovní proti týmže zařízením státním může bojovati. Zúčastnila se voleb do jednotlivých sněmů zemských, městských rad, živnostenských soudů, stavěla se proti buržoasii při obsazování každého místa, přičemž slušný počet proletariátu spolupůsobil. A tak se stalo, že buržoasie a vláda dospěly poznání, že se je daleko více obávati zákonné akce strany dělnické než nezákonné, výsledků volby více než vzpoury. Nebo i tu se podmínky boje podstatně změnily. Vzpoura starého způsobu, pouliční boj s barrikadami, který až do r. 1848 činil konečné rozhodnutí, byl hodně zastaralý. Nečiňme si o tom illusí: skutečné vítězství povstalců nad vojskem v boji pouličním, vítězství jako mezi dvěma armádama, patří k největším vzácnostem. Avšak na to měli povstalci zrovna tak zřídka namířeno. Šlo jim jen o to, vojsko seslabiti, zmírniti morálními vlivy, které v boji mezi armádami dvou válčících zemí k platnosti nepřicházejí vůbec anebo jen v daleko menším stupni. Podaří-li se to, tož vojsko vypoví poslušnost nebo ztratí vůdcové hlavu a odboj vítězí. Nepodaří-li se to, osvědčí se, i při menším počtu vojska, převaha lepšího výzbroje a cviku, jednotného vedení, účelného užívání bojovních sil a kázně. Nejvyšší, k čemu odboj ve skutečně taktické akci mže dospěti, jest umělé postavení a hájení jednotlivé barrikády. Vzájemné podpory, postavení, respektive užívání záloh, zkrátka společného působení a zasahování jednotlivých oddělení, jehož jest nevyhnutelně třeba k hájení části msta, neřku-li celého velkého města, bude lze dosíci jen velice chatrně, obyčejně vůbec ne; koncentrace sil na rozhodující bod odpadá tu sama sebou. Proto má trpná obrana převahu; útok vzchopí se sem tam, ale také jen výjimečně, k příležitostným výpadům v před nebo se strany zpravidla však obmezí se na obsazení postavení, které opustilo vzdalující se vojsko. K tomu přistupuje, že vojsko má k ruce dělo a dokonale vyzbrojené a vycvičené sbory ženijní, jichž se povstalcům téměř ve všech případech naprosto nedostává. Není tedy divu, že i ty boje na barrikádách, které se vedly s největší rekovností, —v Paříži v červnu 1848, ve Vídni v říjnu 1848, v Drážďanech v květnu 1849 — skončily potlačením vzpoury, jakmile útočící vůdcové, nejsouce vázáni ohledy politickými, jednali s hlediska čistě vojenského a jejich vojíni spolehliví zůstali. Četné úspěchy odbojníků až do roku 1848 způsobily rozmanité příčiny. V Paříži v červenci 1830 a dubnu 1848 stála, podobně jako ve většině měst španělských, mezi povstalci a vojskem městská obrana, která buď přímo se přidala na stranu odboje nebo vlažným, nerozhodným vystupováním vojsko rovněž učinila kolísavým a odboji nad to dodávala zbraně. Tam, kde tato městská obrana hned vystoupila proti odboji, jako v červnu 1848 v Paříži, byl tento překonán. V Berlín 1848 zvítězil lid dílem znamenitým přírůstkem nových sil za noci a z rána dne 19., dílem vyčerpáním a špatným stravováním vojska, dílem konečně ochabujícím velením. Ve všech však případech bylo vítězství dobyto tím, že vojsko se neosvědčilo, že vůdcům došla rozhodnost anebo že měli svázány ruce. Tedy i v klassické dob pouličních boj působila barrikáda více mravně než hmotně. Byla prostředkem k tomu, aby se pevnost vojska otřásla, Vydržela-li, až se to podařilo, bylo vítězství dobyto; pakli ne, utrpěla porážku. Vyhlídky byly ostatně již r. 1849 dost špatné. Buržoasie přidala se všude na stranu vlád, »vzdělání a majetek« pozdravovaly a hostily vojsko táhnoucí proti odbojům. Barrikáda pozbyla svého kouzla; voják za ní neviděl již »lidu« nýbrž zbojníky, podrývače, drancovníky, děliče, vyvrhele společnosti, důstojník se seznámil s taktickými způsoby pouličního boje, netáhl již přímo a nekryt na improvisované opevnění, nýbrž obešel je zahradami, dvory a domy. A to se při jisté dovednosti podařilo v devíti případech z desíti. Od té doby se však ještě mnoho změnilo a všechno ve prospěch vojska. Zvětšila-li se značně velkoměsta, zvětšily se ještě více armády. Paříž a Berlín nevzrostly od roku 1848 čtvernásobně, ale jejich posádky o více než to. Tyto posádky mohou se drahami ve 24 hodinách víc než zdvojnásobiti, ve 48 hodinách mohou zmohutněti v obrovské armády. Ozbrojení nad míru sesíleného vojska stalo se bezpříkladně účinnější. R. 1848 perkussní předovka, dnes zadovka s magazínem, která střílí čtyřikrát dále, desetkrát přesněji a desetkrát rychleji než ona. Tenkrát relativně slabě působící kule a kartáče, dnes granáty, z nichž jediný dostačí, aby nejlepší barrikádu rozbil. Tenkráte špičák zákopníky k proražení štít proti ohni, dnes dynamitová patrona. Na straně odbojníků se naproti tomu všechny podmínky zhoršily. Odboj, s nímž všechny vrstvy lidu sympatisují, sotva nastane; v boji tříd se asi nikdy všechny vrstvy střední tak výhradně neseskupí kolem proletariátu, aby strana zpátečnická, kupící se kolem buržoasie, naproti tomu takřka zmizela. »Lid« tedy vždy se objeví rozdělený a tím chybí mocná páka, roku 1848 tak velice účinná. Třeba se dalo na stranu povstalců více vysloužilců, jejich ozbrojení bude tím obtížnější. Pušky lovecké a nákladné ručnice skladišť — i když napřed policií nestaly se odnětím některé části zámku nepotřebnými — daleko nestačí ani v boji z blízka proti opakovačce vojenské. Až do r. 1848 možno bylo z prachu a olova poříditi si potřebný náboj, dnes jest patrona pro každou pušku různá, a jen v tom všude stejná, že práv jest umělým výrobkem velkoprůmyslu a že se tedy nedá v soukromí a na rychlo zhotoviti, že tedy většina pušek jest nepotřebná, dokud není náboje pro ni zvlášť se hodícího. A konečně jsou čtvrti městské od r. 1848 stavěny v dlouhých, přímých, širokých ulicích, které jsou jakoby stvořeny pro účinek nových děl a pušek. Ten revolucionář by musil býti bez rozumu, který by si k boji na barrikádách vyhledal nové okresy dělnické na severu a východu Berlína. Rozumí nyní čtenář, pro panující třídy nás naprosto chtějí přivésti tam, kde střílí puška a seká šavle? Proč nás dnes viní ze zbabělosti, že se nevydáváme beze všeho na ulici, kde jsme si porážky předem jisti ? Pro na nás tak naléhavě žádají, abychom se přece jednou vydali za terč dělům?

Pánové docela zbytečně vynakládají své prosby a svá vyzvání. Tak hloupí nejsme. Mohli by zrovna tak dobře žádati od svého nepřítele v nejbližší válce, aby se proti nim postavil v řadové formaci starého Fritze anebo v kolonách celých divisí á la Wagram a Waterloo — s křesací ručnicí v ruce. Změnily se podmínky pro válku národ, změnily se nejméně pro boj tříd. Doba překvapení, doba revolucí, provedených malými, uvědomělými menšinami v čele nevědomých mass je ta tam. Kde jde o dokonalé přetvoření společenské organisace, tu musejí massy samy být při práci, musejí samy pochopit a vědět, oč běží a pro mají vystoupit. Tomu nás naučily dějiny posledních padesáti let. Aby však massy porozuměly, co jest činiti, k tomu jest třeba dlouhé, vytrvalé práce, a tato práce jest práv to, již nyní konáme a to s výsledkem, který protivníky uvádí v zoufalství.

Také v románských zemích víc a víc se nahlíží, že stará taktika musí býti revidována. Všude se napodobil německý příklad, užiti práva volebního, dobyti všech míst nám přístupných. Ve Francii, kde přece půda od více než sto let byla podrývána revolucí za revolucí, kde není ani jediné strany, která by v spiknutích, odbojích a jiných revolucionářských akcích nebyla vykonala svůj úkol; ve Francii, kde proto armáda vlády nikterak není jista, a kde okolnosti pro odbojnický kousek vůbec jsou daleko příznivější než v Německu, — i ve Francii nahlížejí socialisté víc a více, že pro ně není trvalé vítězství možné, leda že by získali napřed velké massy lidu, to jest zde sedláky. Pomalá práce, propaganda a parlamentární činnost i zde se uznaly za nejpřednější úlohu strany. Výsledek jich neminul. Nejen že se dobylo celé řady obecních rad; ve sněmích sedí padesát socialistů a ti svrhli již ti ministeria a jednoho presidenta republiky. V Belgii vynutili si dělníci minulého roku volební právo a ve čtvrtině volebních okres zvítězili. Ve Švýcarsku, v Itálii, v Dánsku, ano i v Bulharsku a v Rumunsku jsou socialisté v parlamentech zastoupeni. V Rakousku jsou všechny strany v tom za jedno, že nám přístup do říšské rady nemůže déle býti zabraňován.

Tam se dostaneme, to jest jisto; jest spor jen o to ještě: kterými dveřmi. Ba až se sejdou i v Rusku zemstva, ono národní shromáždění, proti němuž se mladý Mikuláš tak marně vzpírá, i tu můžeme s jistotou na to počítati, že budeme i tam zastoupeni.

Samo sebou se rozumí, že naši zahraniční druhové se nevzdávají svého práva na revoluci. Právo na revoluci jest přece vůbec jediné skutečné „historické právo“, jediné, na němž všechny moderní státy bez výjimky spočívají, počítaje v to i Meklenbursko, v němž šlechta ukončila revoluci roku 1775 „dědičnou smlouvou“, podnes platným slavným stvrzením feudalismu. Právo na revoluci jest všeobecným vědomím tak neodolatelně uznáno, že i generál Bogusławski jen z tohoto lidového práva odvozuje právo na státní převrat, jehož od svého císaře požaduje. Ale až se stane v jiných zemích cokoli, sociální demokracie německá má postavení zvláštní a tím aspoň v blízké budoucnosti také zvláštní úkol. Ty dva miliony voličů, které posílá k osudí, vedle mladých muž a žen, kteří jako nevoliči stojí za nimi, tvoří nejčetnější, nejkompaktnější massu, rozhodující »sílu« mezinárodní proletářské armády…

A tu jest jen jeden prostředek, kterým by stálý vzrůst socialistických sil v Německu mohl býti na okamžik zadržen, ano i na čas odražen: srážka ve velkém rozměru s vojskem, puštění žilou jako r. 1871 v Paříži. Časem by se to ovšem také vyrovnalo. Stranu, která čítá na miliony, odstříleti se světa, k tomu nestačí všecky opakovačky evropské i americké. Ale normální vývoj by byl zadržen, rozhodnutí by bylo zpožděno, prodlouženo a s těžkými obětmi spojeno.

Ironie dějin světových staví všechno hlavou vzhůru. Nám, »revolucionářům«, »podvratníkům«, nám se daří daleko lépe při zákonitých prostředcích než při nezákonitých a převratu. Strany pořádku, jak se nazývají, hynou zákonitým stavem, jejž samy vytvořily. Zoufale volají s Odilonem Burrotem: la legalité nous tue, zákonitost jest naše smrt, kdežto my při této zákonitosti dostáváme pružné svaly a červené tváře a vypadáme jako věčný život. A nebudeme-li tak šílení, abychom se jim k libosti dali vehnati v boj pouliční, pak jim nezbude nic jiného, než aby tuto jim tak osudnou zákonitost sami prorazili.

Zatím tvoří nové zákony proti převratu. Je opět vše postaveno hlavou vzhůru. Tito fanatikové proti převratu dneška, nejsou-li sami převratníky včerejška.“ Vyvolali jsme snad my občanskou válku  roku 1866? Zahnali jsme snad my krále hannoverského, kurfürsta hessenského, vévodu nassavského z jejich přirozených, legitimních zemí dědičných a anektovali jsme tyto země dědičné my? A tito převratníci německého spolku a tří korun z boží milosti stěžují si do převratu? Ostatně a si své předlohy proti podvratným živlům provedou, a je ještě zhorší, celý zákon trestní v kaučuk promění, nedocílí ničeho, jen nového důkazu své malomoci. Aby přišli sociální demokracii vážně na kůži, budou museti sáhnouti ještě k prostředkům docela jiným. Je tomu takořka na rok 1600 let, co v římské říši hospodařila také nebezpečná strana podvratná. Podrývala náboženství a všecky základy státu: popírala přímo, že vůle císařova jest nejvyšším zákonem, neměla vlasti, byla mezinárodní, rozšířila se po všech zemích říšských od Gallie až do Asie a za hranice říše. Dlouho podrývala pod zemí, tajně; ale pokládala se již po delší dobu za dosti silnou vyjíti otevřeně na světlo. Tato strana podvratná, která byla známa pod jménem křesťanů, byla také silně zastoupena ve vojsku; celé legie byly křesťanské. Když dostali rozkaz, aby se účastnili obětních obřadů pohanské církve zemské, dostoupli převratní vojínové ve své drzosti tak daleko, že dali na protest na své přilby zvláštní odznaky — kříže. I obvyklé kasárnické šněrovačky představených byly marny. Císař Dioklecian nemohl déle klidně se dívati, jak se v jeho vojsku podkopávaly pořádek, poslušnost a kázeň. Zakročil energicky, protože byl ještě čas. Vydal zákon proti socialistům, chtěl jsem říci, proti křesťanům. Shromáždění podvratných živlů byla zakázána, jejich místnosti zavřeny nebo dokonce strženy, křesťanské odznaky kříže atd. byly zakázány, jako v Sasku červené šátky. Křesťané byli prohlášeni za neschopné zastávati státní úřady, nesměli se státi ani závodčími. Poněvadž tenkrát ještě nebylo soudců, kteří by se tak dobře vyznali ve »vážnosti osoby«, jak je předpokládá páně Kollerova předloha proti živlům podvratným, zapovědělo se jednoduše křesťanům domáhati se svého práva před soudem. I tento výjimečný zákon minul se účinkem. Křesťané jej na potupu strhli se zdí, ba zapálili prý císaři v Nikodemii palác nad hlavou. Tu se tento pomstil velikým pronásledováním křesťanů roku 303 našeho letopočtu. Bylo poslední svého druhu. A bylo tak účinné, že 17 let později armáda převážnou většinou složena byla z křesťanů, a následující samovládce veškeré říše římské, Konstantin, od kněží nazýván Velikým, prohlásil křesťanství za náboženství státní.

NAŠE DOBA. R. II., Č. 10. 1895, 20. července.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

96 reakcí na Sociální demokracie proti revoluci.

 1. Petrpavel napsal:

  Etablované strany levice a pravice ….
  Taky tady se občas vyskytuje pojem „neomarxistická levice“ i v souvislosti s neblahými činy unijní administrativy. Neuškodí zkopírování názoru který sdílím, ale neumím tak přesně vyjádřit jako autor níže odkázaného článku :

  „ …Nezdá se vám trošku paradoxní, že neomarxistická levice ovládající EU na jedné straně podporuje homosexuály a feministky a na druhé straně podporuje imigranty a muslimy, kteří když převezmou moc, nebudou se ženami a homosexuály nakládat v rukavičkách?
  Za prvé si nemyslím, že EU ovládá neomarxistická levice. Tento termín používají politici takzvané pravice. Ve skutečnosti protiklad levice a pravice patří ke končící éře atlantické civilizace. Dnes, na jejím konci, stojí proti sobě etablované strany pravice i levice jakožto vykonavatelé vůle skutečně vládnoucí globální plutokracie na straně jedné a zatím těžko čitelná směs antimainstreamových politických hnutí, která jsou systematicky a „humanisticky“ potlačována, na straně druhé. …“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Filozof-Zeman-stoji-na-strane-lidu-proti-vladnouci-plutokracii-Pokud-chceme-prezit-musime-byt-xenofobni-S-muslimy-nas-ceka-krvavy-konflikt-434944

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   No prosim.
   A když tady něco v tom smyslu napíšu já, jsem zahrnut mínusy a ještě ofrankován nejslušněji za pravičáka (parádně, jako v řeči, že moje pravičáctví je naprostá samozřejmost a též že toto pravičáctví je samo o sobě hodno nejvyššího opovržení) a hůře za fašistu.
   Přitom jsou zarytí zastánci levice a pravice u mě leda tak naivní blbci, sloužící bez vyjimky velkokapitálu, levičáci svou naivitou, pravičáci svou nafoukaností a arogancí.
   Podle mě je, nebo by mělo být, normální, nehlásit se nikam, a být v něčem silně na straně myšlenek levicových, ale jindy v něčem na straně pravicové, protože univerzální směr dneska už prostě není, jak tomu bývalo za časů, kdy byl napsán -mimochodem výborný- článek!

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Tak trochu eklektik. Vítejte v klubu!

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Co dneska být jiného?
     Nebyli bychom „tak trochu eklektici“, kdyby nám byl dopřán nějaký smysluplný politický směr.
     Stejně je to všechno převrácené.
     Tak údajně superpravicová TOP09 vítá negry a čmoudy, že by se za to nestyděli ani švédští zelení.
     Zasraný ODSák horuje pro zákaz kouření i na hajzlu, a socialista…Jandák třeba, si klepe na čelo.
     Moje labuť je militantní nekuřačka a abstinentka..prostě děs.
     Co jsem se s ní už nahádal u toho kouření.
     Mě by to ani nevadilo, nesmrděl bych jako tchoř, když bych se vrátil z lokálu, ale jde o princip, dneska je to kouření, zítra to bude procházka po lese!
     A víte, co jsem udělal?
     Jednou jsem šel se svou labutí kolem oblíbeného podniku U papuška a řekl jsem jí:
     Pojď se mnou dovnitř, a tam mi řekneš, jestli bys tam těch chlapům v montérkách zakazovala kouřit.
     Nešla, ale pochopila to…..

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      U papouška sakra, to by se majitel, (slovák a český vlastenec) asi po…kakal, kdyby si to náhodou četl, že jsem mu zkomolil jméno hospody.

      To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      ….dnes jim sebral sůl, zítra jim bude holit hlavy ( pohádka Byl jednou jeden král ).

      To se mi líbí

   • tata napsal:

    vittta napsal:
    11.5.2016 (07:38)
    Bohužel si to upravujete,Samozřejmě zaritej,jinak fanatik jakýkoliv je přimo nebezpečný v čemkoliv.Rozdil je určitá nezakotvenost názorů a tu dost často předvadite,a naco jako narážite jak VÁM defakto je ubližovano je že jste se choval jako hulvát k paní co je naprosto nekonfliktní,a to co jste psal skutečně patřilo do retoriky extremu.NO JE ROZDIL POJEM A DOJEM.
    ale to konečně ukazuje ta určitá nekonzistence názoru.

    Podle mě je, nebo by mělo být, normální, nehlásit se nikam, a být v něčem silně na straně myšlenek levicových, ale jindy v něčem na straně pravicové, protože univerzální směr dneska už prostě není, jak tomu bývalo za časů, kdy byl napsán -mimochodem výborný- článek!

    to je ten dojem a pojem.
    Ano je spravné nebyt FANATIK………TO JEST I NA DRUHÉM POLU muže byt rozumná věc,nebo uznám že to sice není můj šalek čaje ale chapu proč ten člověk tak jedná.

    Podle mě je, nebo by mělo být, normální, nehlásit se nikam,

    PROBOHA vždit je to opak,člověk musí vědět kam patří ,čemu věří,………..to ale neznamená že si nevaží jiného názoru s kterym nesouhlasí.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Já to vím, kam patřím.
     Kdybyste uměl číst. či lépe řečeno naslouchat, určitě byste to v mých textech našel.
     Taková smysluplná politická síla tady ale není.
     Takže tvrdím, že nepatřím ani k levici, ani k pravici (resp. těm, co to o sobě prohlašují) a dlouhodobě zpochybňuji obě strany a řadím je do stejného koše grázlů a špín.
     Toho jste si asi také nevšiml, škoda.
     A ta nekonfliktní paní v tu chvíli konfliktní byla, takže jsem na to reagoval adekvátně.
     Já se nechovám pokrytecky, tato, já ne.
     A pokud se mi něco nelíbí, resp. v tomto případě HODNĚ nelíbí, moje reakce tomu odpovídá.
     Do vás když někdo zareje, nebo s vámi jen nesouhlasí, dovedete se doslova hádat jako duševně nemodný i skrze diskuze dvou článků, kam svůj problém přenesete celé hodiny, ba dny.
     A nikdo mi neubližuje, moje texty jsou takové, že na některé negativní reakce prostě přijít musí, a přesně vím, či lépe řečeno tuším, kdo mě mínusuje a kdo mě má za fašistu a darebáka.
     Kdybych chtěl být hodný kluk, kterého mají všichni rádi, nekonfliktní amorální křivák, tak bych tomu moje texty rozhodně uměl přizpůsobit.
     Jenže….to není můj případ.
     Já nesu svou kůži na trh, a moje názory jsou MOJE, a mínění kohokoliv (o mě) mě v tomto kontextu nezajímá.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      DULEŽITÉ JE JEN TOTO…………..Podle mě je, nebo by mělo být, normální, nehlásit se nikam,
      OPAK JE NORMALNÍ………TO JE TEN DOJEM A POJEM.

      protože někam patřit neznamená že jste ODS NEBO ČSSD……….někam patřit znamená vyznavat naký zpusob života,naký hodnoty……….a vtěch se nedá pohybovat od zdi ke zdi ,respektive dá jak ukazují politici

      To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Já si tedy nepamatuji, že byste psal něco podobného, připomeňte.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Tohle je parádní dotaz.
     Není jasné, komu je určen a není jasné, na co se ptáte.
     Na to bych teda nechtěl odpovídat…

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      „A když tady něco v tom smyslu napíšu já,…… “ nebo že bych nechápala správně váš vstup?

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Tak, nyní už vím, na koho je dotaz a čeho se týká.
       No, tedy nepamatujete si…a já vám to mám připomenout.
       Jo, kočko, to je jako když plno lidí tvrdí, že Kalousek krade a je korupčník.
       Dokažte to.
       Já teď nebudu hledat texty, které se „toho“ týkají, ale je to určitě tak každý desátý.
       Ten kontext si tam musí čtenář najít sám a to ve chvíli, kdy ten text čte, v tom přesném kontextu k jiným textům.
       Jestliže jste to tam nenašla, měla jste se buď zeptat hned, nebo…teď už je tak nějak pozdě.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Aha takže nevíte ani vy že :D. Ne že by mě to překvapilo ;).

       To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Bláboly.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Jak jinak by to taky mohli nazvat ideologové systémové tzv. levice říkající si ČSSD, koaličního partnera oligarchy a ovládané plutokraty….

    To se mi líbí

 2. Petrpavel napsal:

  Konečně jsem díky expertovi z ČT pochopil proč jsem já, holubičí povaha, extremistou :

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Konečně chápu, proč ČT je taková, jaká je. Expert zjevně v podání ČT znamená: nevím o problému téměř nic, ale rád o tom veřejně žvaním.

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Ten náš Svobodný národní socializmus a jeho vztah k NSDAP je poměrně známý a proto asi je straník Ivo Pisarský, nasazován právě v současnosti ve svaté válce proti levicovým větrným mlýnům, jako je právě ten u nás „plíživě se šířící levicový extrémizmus“.
   Jím vyslovené manipulační testovací balónky (vizuálně a naprosto ne podstatou spojovaná fakta).
   Proto je dobré si připomenout to zásadní, o co se v současnosti jejich veřejnoprávní pluralitní ČT usiluje.
   Proto prosím nechť tento expert pro šíření novodobého pětadvacetibodového programu v duchu nacionalismu, antisemitismu a antikapitalismu na jejich ČT pronáší :
   Věděli jste, že antifašisté z organisace AFA bezdůvodně napadají lidi, jelikož jim jde o pohodovou společnost ?

   Tož s geometrickým nárůstem těchto speciálně školených mediálních odborníků na extrémizmus, se to prostě musí podařit i zde v Czechii ať Švejkuje jak chce.
   No a na závěr podle Pisarského zbývá pouze dodat ono již známé – >
   Vůdcové strany slibují, že budou bezohledně postupovat s cílem realizace předešlých bodů, v případě nutnosti i s nasazením vlastních životů.

   To se mi líbí

 3. okolojdoucí napsal:

  Bavore, mám pro Vás důležité memento na „nástěnku“. Toto je můj skutečný hrdina dnešní doby!

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Relativní bezpečí mu asi zajišťuje jeho věk a na první pohled zřejmá bezbrannost. I největšímu blbovi je asi žinantní ho na Ukrajině za tu rudou vlajku napadnout.
   Moloděc!

   To se mi líbí

   • moskyt napsal:

    Na situaci na Ukrajině to nic moc nemění. Jen tak mimochodem nenechme se příliš unášet, tohle video je staré 2 roky. Publikováno 11. 5. 2014. Jinak naprosto souhlasím s výše uvedenými názory Hudce i Okolojdoucího. Tehdy, těsně po převratu, to byla velká osobní statečnost.

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Nic překvapivého, známe své cikány … bude se to opakovat s četností odpovídající počtu muslimů v Evropě, obyčejná přímá úměra.

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde je nutné udělat mnohem více než předvedla – >

   Zde je nutné vyjít přímo naproti.
   http://www.czechfreepress.cz/podoteky/pozitivni-diskriminace-pro-uprchliky-musi-platit-mekci-zakony-a-pravidla-jinak-se-jim-v-cesku-libit-nebude.html

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Jako extremista bych volil extrémní variantu – ať pro ně neplatí žádné zákony.

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    To je tak dobře napsané, že se mi nepodařilo zjistit, jestli je to jen fór, nebo je to míněno vážně.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Musíte se podívat, kdo to přinesl. Cech je jasná značka, nezaměnitelná.
     Je to opravdu skvěle napsané, má to hlavu a patu a i jistý étos. Zajímavé na tom je, že to tak patrně bude. Jsme na počátku dlouhé cesty a co na počátku vypadalo směšně bude na konci skutečnost. Však jsme to již zažili – a ne jednou.
     Kdybychom zapátrali hlouběji, tak zjistíme, že něco ideově podobného v tomto státě funguje. Třeba měkký režim pro některé kriminálníky typu Nováka bývalého senátora. Nebo pro prázdninové studenty.

     To se mi líbí

     • Cech napsal:

      Naprosto přesně definované Strejdo protože to patrně je :
      Analýza brokerské společnosti Cyrrus uvádí, že ekonomika České republiky by se bez problémů vypořádala s příchodem 50 000 až 80 000 imigrantů.
      František Kronus
      „Na začátku je nutné přesvědčit veřejnost o výhodách zaměstnávání uprchlíků, těm zajistit důstojné bydlení.
      Podpora imigrantů pak může spočívat ve výjimkách v minimální mzdě která by měla činit 18 000 Kč, daňových úlevách, zvýšených státních dotacích na pracovní místa pro imigranty; kazí ji naopak současné blokování možnosti pracovat již při azylovém řízení,“ uvedl tento analytik společnosti Cyrrus.
      Tož ANO a ne že NE.

      To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Kronus, to je pravé jméno?
       Dnes dělat analytika je skvělá práce. Sebevětší blábol a lež se dá prohlásit za analýzu. A přitom o věci nemusíte vůbec nic vědět. Možná je to tak i lepší. Setkáváme se s tím dnes a denně.
       Já, byť jsem zabedněný, tak také chápu, že potřebujeme kvalitní lékaře, zdravotní sestry, soustružníky a podobně. Jsem ještě schopen pochopit, že potřebné vzdělání a praxi získali na universitách v Iráku, Afghánistánu a Libyii. Tam naše demokracie zvítězila a jejich systém, na rozdíl od nás, produkuje množství takových kvalitních odborníků. Trochu se obávám že somálští vysoce kvalifikovaní analytici připraví Kronuse o chleba. Třeba si to prohodí a Kronus se zacvičí na somálského piráta. Nějak jim začínají chybět.
       Jen tak mně napadá, že by jakákoli analýza měla počítat i s faktorem času. Během sta let jsme schopni těch 80 000 kousků přijmout. Jistý problém ovšem bude je zde udržet. Proč by špičkový chirurg měl u nás pracovat za 100 000 Kč měsíčně, když v Německu dostane pětkrát víc. A navíc bude mezi svými.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ještě měl ten pošuk napsat, jak budou tu veřejnost přesvědčovat.
       Každý návštěvník už zmiňované hospody „U papouška“ totiž pochopí za 5-10 minut, že je to celé nesmysl a že okrádaní budou právě oni.
       Možná i proto to pochopí tak rychle, protože ti, kteří z té zlodějiny tyjou, to třeba opravdu vidí jako pomoc trpícím.
       A to víte, když se pomáhá trpícím, a ještě to pořádně sype, to už je obstojné posílení už tak vysokého EGA různých nadlidí, ať už těch „levicových“ (neziskovky a jiné dobročinné spolky) nebo „pravicových“ .(průmyslníci se sklony k ((placené)) filantropii).

       To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Malér je Cechu s tím Cyrrusem… tak jsem se na ně koukla… za těch pár let co název existuje toho stihli docel dost: Koupě zboží, zprosrtřčdkování, hostinská činnost, cenné papíry, cenné papíry podle zvláštního zákona, výroba a služby obecné
       No a taky dost vandrovali : Budějíce 2 adresy, Brno 4, Z původního Bureš a Bláha na Cyrrus s.r.o, a poslední Cyrrus a.s. Majitelé – pův. Bláha a Bureš, a pak se jednatelé střídali co dva rokiy – Zábřeh, Ostrava , Brno,
       JÁ HLOUPÁ VŽDYCKY MYSLELA, ŽE SI NOVINÁŘI OVĚŘUJÍ DŮVĚRYHODNOST AUTORA ale tihleto – jakou to může mít vypovídacé hodmotu… 🙂

       To se mi líbí

      • Hudec napsal:

       vittta:
       Přesně. Budou přínosem. Bylo by dobře upřesnit pro koho a v čem.

       Jen tak pod čarou vám prozradím malé tajemství. Až do roku 1989 jsem nevolil komunisty, ale „jednotnou kandidátku Národní fronty“, tedy i lidovce a socialisty. Ne že bych tak moc chtěl, spíš jsem nechtěl ….. dělat si problémy.
       Po převratu, už dospělý, jsem se rozhodl volit „v protisměru“ – aby někdo zase až tak moc nevyrostl, jako moje rodná KSČ v období nedávno minulém. To v té době mohla ovšem být právě jen KSČ(M) – a tak jsem i učinil, v naději, že se časem objeví nějaká jiná strana, k níž mi bude blízko. To nenastalo, a tak jsem i nadále volil KSČ(M) a všichni v rodině i kamarádi si klepali na čelo.
       Čas trhl oponou a mnozí kolem mě (ještě ne všichni, to ne) už alespoň koketují s myšlenkou zaškrtnou při příštích volbách, až jaký bude vývoj, rudé třešně. Klepáni na čelo je už přešlo, ale teď o těch krajských volbách to myslím, ještě neuskuteční.
       Pokud to tak bude a opravdu nám KSČ(M) nějak moc naroste (ani bych se nedivil), bude zase na čase volit proti ní – v „protisměru“.
       Tolik jen na okraj k tomu mému eklekticismu.

       To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Hudče, jste těžký pragmatik a nejste sám.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Jako bych se slyšel, Pane Hudče.
       Já se ke KSČM propracoval po volbě Miroslava Sládka, který ve své době působil silně nesluníčkovým dojmem.
       A měl pravdu, jak se ukázalo.
       A též se mě mnozí smáli, a už se mi nesmějí, dávno nesmějí.
       Horší je, že mě mnozí nyní pro změnu nenávidí, když chci volit fašisty.
       Je to docela podobné, protože přijde doba, kdy jim případná nyní budoucí, v té době co přijde ale minulá, volba fašounů zase tak blbá případat nebude.(kéž bych se mýlil)
       Já vám něco povím, jsem chvílemi z těch mínusů a ataků celkem zklamaný.
       Né proto, že bych se z toho měl nějak posrat, nebo by toho bylo tolik, či ty mínusy by mi nějak škrábaly na moje EGO.
       Ale zdá se mi, že i tady, kam nechodí rozhodně žádní debílci, je pro některé lidi jejich vnitřní stranický či ideologický boj důležitější, jak budoucnost vlasti a jednota jejích občanů.
       Mění budoucnost za slovíčka, stejně jako ti, co je kolektivně tak nenávidíme.
       Tedy naše-nenaše všivé, zaprodané politiky!!!

       To se mi líbí

      • vera napsal:

       Vittto, a co jste čekal, prsíte se jaký jste samorost, vyčleníte se z kolektivů taxativně chráněných zákonem, a pak se divíte že po vás někteří beztrestně a bezstarostně hoděj nějakým mínusem. To se přece vyčnívajícím stává 🙂 Nenechte se odradit, berte to tak, že když nějaký mínus dává mínus, tak je to ve výsledku plus:-).
       K analýze se včera na čt24 vyjádřil Hanák, ze Svazu průmyslu, a dost ji tam utřel. Praktici se nachytat nedají.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Věrko, já se přece nedivím.
       Já mám kontraverzní a pro někoho těžko zkousnutelné názory a ty mínusy ke mě prostě patří.
       Ale některé ty moje texty, jsou pojaté jako výzvy k určité jednotě- a ty jsou mínusovány nejvíc- a to by být nemělo.
       Nejde tedy o mě, jako jedince, ale o tu myšlenku jakési národní jednoty.
       Lidé nejsou a nemohou být stejní, v ničem, a už vůbec ne v politckých názorech.
       Ale síla je pouze v jednotě, a o tu mi jde.
       Všimla jste si třeba, že jsem se nikdy neobul do rytíře?
       Já, vychovaný v duchu vlasteneckého husitství, co když jen slyší slovo katolík, je mě nevolno. (moji předkové totiž jsou čistí Češi ze Sudet od Tanvaldu, takže pro ně bylo husitství něco víc, jak jen náboženský směr, a také až moc dobře znali Němce)
       A že mě třeba kočka pořád vyrejvala…“jen se ho zeptejte, jak vidí husity, no jen se zeptejte“..
       Chce, aby se trapně hádal vlastenec s vlastencem-a i katolík může být vlastenec, dokonce i ODSácká špína může být, možná (a to je hodně odvážná myšlenka) i TOPák.
       Nadhled a jednota, to nyní v těchto nejistých časech potřebujeme, ne slovíčkaření a pletichy!

       To se mi líbí

      • vera napsal:

       Vy jste tady rozmazlenej, Vittto, vyčváchněte se v diskuzi na novinkách a hned vám nějaké mínusky a kočičí škrábance přijdou jako milostná předehra:-). S jednotou je potíž, je přelétavá, a každý si ji naplní svojí představou, však Tribun taky po jedné touží. Kašlete na výzvy, nesjednocujte. Jenom pomozte udržet dobrou atmosféru mezi lidma, kteří mají podobné cítění pravdy. Ať si můžu někam dojít pro kousek normálního světa, když tam venku řádí menzelovština, brrr. (Ale řekla bych, že se mu nechtíc podařilo sjednotit celý národ-proti sobě):-)

       To se mi líbí

     • lujjza napsal:

      Přečtěte si to celý, ať si taky užijete výplodů geniálních ekonomických mozků:

      http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/na-imigrantech-muze-cesko-vydelat-zvladneme-jich-prijmout-az/r~bf26a88416c611e6a3e5002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-2

      Je to fakt neskutečnej blábol – ti „analytici“ prostě s jistotou tvrdí, že ti migranti jsou dychtiví pracovat, vlastně proto sem jdou, že.
      A „prezident Hospodářské komory ČR“ Vladimír Goldman Sachs Dlouhý aby se nepřidal…
      Ovšem zatím jsem nikde nečetla (možná mi něco uniklo, to připouštím) analýzu, jak to všechno prospěje a co z toho budou mít OBČANÉ této země.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Za ty prachy…
       No ale nic se nemá přehánět, ani kolaborace za prachy!
       Nakopat ty analytiky, nebo co to je za verbež do….však víte!

       To se mi líbí

      • oh napsal:

       Občané této země budou mít tu obrovskou čest, že budou moci celou tu srandu zaplatit.
       Tedy alespoň ti, co ještě nedaní v Panamě a podobných destinacích. 😦

       To se mi líbí

      • jaa napsal:

       No šmejdi .. cejtěj prachy a tak … akorát to dělají blbějc než neziskovky…. Ale je to brilantní spisek, už to mám uložený…..Myslíám že to zdůvodnění .. tož to se každému jewn tak nepovede… akorát lidi co??? No Baktuálně co bychom od nich chtěli …. … taky jak zacejtí prašule tak se snaží… ach jo…ti vexláci – fujtajxl.

       To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  Engels, že?

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Jasně, to je text, kterému se taky říká „Engelsova závěť„. Kterou jsem chtěl nedávno citovat v diskusi se Strejdou Olinem, pro demonstraci posunu v názorech u klasiků marxismu a jejich stálému reagování na dějinný vývoj. A že tedy nelze brát texty z r. 1848 za neměnný kánon.
   Jenže jsem si nemohl vzpomenout, kde přesně to je.
   Je to úvod k Marxovým Třídním bojům ve Francii; datovaný 6. 3. 1895, tedy asi 4 měsíce před Engelsovou smrtí.

   Dějiny však ukázaly, že ani my jsme neměli pravdu, že náš tehdejší názor byl ilusí. Dějiny šly ještě dál: nerozbily jen náš tehdejší omyl, nýbrž úplně změnily i podmínky, za nichž proletariát musí bojovat. Způsob boje z roku 1848 dnes ve všech směrech zastaral, a to je bod, který si zaslouží podrobnějšího prozkoumání…

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Citace Engelse

    To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Smekám, máš to nastudovaný…!

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Snadný, psali zajímavý věci, ti 2, a skvělou formou (to vidíš i v Manifestu, že je to skvělá, strhující novinařina.)

     Korespondence Karla s Béďou (nejmíň 5 svazků, co se pamatuju), patří k nejzábavnější beletrii, co jsem kdy čet‘ (studovna Klementina; když jsem měl plný zuby algebraický topologie, byla to dobrá rekreace.)

     Nevěříš? Dám ukázku, závěrečný odstavec Marxovy maturitní práce:

     “ ÚVAHY MLADÉHO MUŽE NAD VOLBOU POVOLÁNÍ
     ….
     Jestliže jsme si zvolili stav, v němž nejvíce můžeme pracovat pro lidstvo, pak nás nemůže zlomit žádné břímě, protože je to vždy jen oběť pro všechny; potom nesklízíme ubohou, úzkoprsou, sobeckou radost, ale naše štěstí patří miliónům, naše činy tiše, ale věčně přetrvávají a náš popel skrápějí horoucí slzy ušlechtilých lidí.
     Marx

     CHVALITEBNĚ
     Práce působí příznivým dojmem, neboť je myšlenkově bohatá a dobře, plánovitě rozvržená. Jinak se pisatel i zde dopouští své obvyklé chyby, že přehnaně usiluje o neobvyklé, obrazné výrazy; proto na mnoha vyznačených místech chybí výkladu potřebná jasnost a určitost, často i správnost, a to jak v jednotlivých výrazech, tak i ve stavbě souvětí.
     Wyttenbach

     To se mi líbí

 5. Sims. napsal:

  V EU se již docela tradičně (předtím Barroso a spol.) nyní Juncker a další včetně Angely M. samí bývalí komunisté, mládežníci a kdovíco ještě) etablují zastánci levice a až krajní levice. To je fakt hodně zajímavé, když poslouchám bijce komunistů, kteří vlastně stojí za EU a její politikou. Dnes je přeci jasné, že Evropa musela dostat do čela levičáky, aby se mohlo spustit ono vítání, protože pravičáci by po nich stříleli. Všechno je předem naplánované, zvolením levičáků do vedení EU je symbolem porážky (konečného řešení) této evropské civilizace. Naplnil se zkrátka něčí dlouhodobý plán s „námi“.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   My pravičáci nespíme. Mažeme zbraně a kumulujeme munici.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Asi byste měli také začít studovat elektroniku, někdo totiž dostal NÁPAD:
    http://zpravy.idnes.cz/usa-chytra-zbran-prst-majitel-d2s-/zahranicni.aspx?c=A160505_155643_zahranicni_bur
    Jinak může nastat některý ze scénářů zmiňovaných v diskuzi:
    Remake „Butch Cassidy a Sundance Kid 2020“:
    „Proč nestřílíš došly ti náboje?“ „Ne, baterky“

    „Položte ten nůž a lehněte si na zem! Nepřibližujte se ke mě, budu střílet!“ Cvak, cvak…
    Pistole: „An unexpected error has occurred. Please wait a minute and try again or contact support for assistance“
    případně
    „Your device will now download and install Windows 10. Do not turn off your device. *ISP fees may apply“

    To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   No podle mě kecáte, to nemá s levicí nic společného, nakonec KSČM a TOP09 jsou toho u nás zrcadlem. KSČM vždy říkala, tedy pokud jí vůbec bylo dáno slovo v mainstreamu, jakože moc ne, že problém se musí řešit v zemích , odkud jsou imigranti. nebo máte jiné informace? Takže ani pravičáci by po nich nestříleli, poslechněte si barela, nakonec já jako levičák také ne. jen bych to řešila, tedy snažila se, už vloni v létě, nejpozději.

   To se mi líbí

   • Sims. napsal:

    Kočko, já nepíši o našich pseudostranách, ale o nastavení základní ideologie v rámci EU. Ta není v ničí jiném zájmu než NWO.

    To se mi líbí

  • tata napsal:

   SLIME

   nedávám – ale nesouhlasím.Myslím že jste to zjednodušil.Vlastně jste plivl na levici.JÁ myslím že dnes nenajdete autentickou levici ani pravici.Takže to formulovat takto směrem na levici je chybné

   takže odpověd kočce je podle mě zcela mimo……….Kočko, já nepíši o našich pseudostranách, ale o nastavení základní ideologie v rámci EU. Ta není v ničí jiném zájmu než NWO.

   respektive mimo není, to gro je spravně jen to nemá nic společného s autentickou levicí ona není.Jako není pravice,ty lidé se rozlezli po všech stranách a pracuji v zajmu nadnarodní mafie

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Sims a Slim. ODNA BUKVA I KAKAJA RAZNICA! 😀

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     omluva má nepozornost

     To se mi líbí

     • Sims. napsal:

      Tato, já jsEM nechtěla polemizovat o tom co je autentická či neautentická levice. Jde především o osobnosti, které se k těmto směrům hlásí. Takže, jestliže je dnes EU prolezlá levicovými politiky, tak samozřejmě dělá levicovou politiku a tou ono mnou připomenuté vítání je. Konzervativní strany ke kterým se řadí především pravicové strany i běžného ražení by určitě nechtěli narušit vývoj nějakými hordami nečitelných imigrantů. Nelze ovšem řešit kdo je levicové či pravicově správný. Jednoznačně se ovšem jeví, že nás lidé typu Barroso, Merkelová, Juncker a další vedou do záhuby a přitom nám vysvětlují tu ochranu evropských hodnot. Opravdu směšné nám nyní vykládat, že evropské hodnoty tkví v tom, že budeme pomáhat lidem bez hodnot, protože muslimské hodnoty mají lidsky nulovou přidanou hodnotu.

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       SIMS
       Vite aspon pro mě je duležité a vyřešit to tím že se ktomu hlasí to pro mě není košer.
       ASI JAKO KDYŽ dnes takový Štětinové ukazují jak to vše bylo zločinné,dnes se hlasí tvrdě k pravici………..a ted si vemte že někdo napiše že to má na triku pravice takovým je uplně jedno kde sou.Neberte to jako že spochybnuji VÁŠ POHLED……….PODLE MĚ levice jako taková defakto není,pak je pro mě zavadějicí to nazyvat nebo vysvětlovat jak jste to pojal VY. ale je to muj pohled……….ne snaha řict že to co pišete je nesmysl…v těchto věcech není pravda ,fakt jen uhel pohledu……….někdo to bude vidět jako já někdo naopak jak VY

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Z čeho soudíte že je EU prolezlá levicovými politiky?

       To se mi líbí

      • Sims. napsal:

       To kočka šklíba
       Barroso – komunista jako hrom, maoista, předseda komunistů Portugalska (byl to předchozí předseda EK)
       Merkelová – mládežnice a o jejím živitopise se lze dočíst na WIKI
       Juncker – socialista
       Mogerheniová – velmi radikální komunistka již od mládí
       Šlo by to jít jméno po jménu a člověk se nestačí divit v čem se přední politici EU angažovali

       To se mi líbí

 6. tata napsal:

  PANE Hudec.
  I KDYŽ TO MÁ LOGIKU………..je to ve své podstatě smutné kam jsme došli.Protože normální by to nemělo byt,navic to má hrozné uskalí,protože pak si v přeneseném smyslu muže společnost podřiznout pod sebou větev.Je to smiření s negací,bohužel jak sem předeslal vystihuje to stav společnosti,tu beznaděj at volite kohokoliv volite špatně.JE TO čistá beznaděj

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Tato dal jsem Vám +1 ale do hry musíte brát jako tvrdou konstantu Váš osobní věk a Vaše zkušenosti. Proč si myslíte, že příroda omezila lidský život? Je to sebeobrana a pud sebezáchovy vlastního vývoje světa.
   Nejedná se o beznaděj i když to tak cítíte. Je to jen určitý postoj, který s Vámi nesdílí naprostá většina těch mladých, kteří teprve do světa jdou. Samozřejmě že na konci své pouti na tom budou stejně.
   Ale pomyslete, jak byste na tom se svojí povahou, rozumem a zkušenostmi byl v roce 1900 nebo 1930. I nejbližší strom by pro Vás byl daleko a to nemluvím o provazu.
   Takže není to hrozné, je to jen jiné a my tomu přestáváme rozumět. Tedy ti, co tomu rozuměli. Znáte nějaké?
   PS. Pokud byste chtěl další, starší data, rád posloužím.

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Beznaděj to není. Základním rysem toho, co obecně chápeme pod pojmem „inteligence“, je schopnost řešit úkoly/problémy. A umění se jim přizpůsobit. To neplatí jen pro jedince, ale i pro společenské skupiny, národy ba obecně lidstvo jako celek.
   Tak to prostě v životě chodí, s tím nic nenaděláte.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    No ono nakonec jsem vymyslel pro Vás pane Hudec jako pro ostříleného profíka velmi těžký úkol.Úkol spočívá v tom zjistit, kdo je vlastníkem ČT.
    Čí je tedy jejich Česká televize ?

    Prezident Miloš Zeman opět zaútočil na Českou televizi. Nazval ji hlásnou troubou TOP 09 a soudí, že by měla být zestátněna.
    Ředitel ČT Petr Dvořák se proti tomu ohrazuje. „Že se občas tomu či onomu politikovi, podnikateli nebo státnímu úředníkovi nelíbí, o čem a jak Česká televize informuje, to je přirozené.
    Ale proklamace vyzývající ke znárodnění televize z úst vrcholného představitele státu jako jistý extrém vůči podnikatelskému prostředí v ČT vnímám,“ uvedl Dvořák.

    No a nyní ona otázečka na profíka :
    Kdo je nyní vlastníkem ČT, když se musí zestátňovat aby byla veřejnoprávní a pluralitní ?

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     to mě teda taky zajimá,ja sem si myslel doted že je statní

     To se mi líbí

    • Slim napsal:

     A mě by, Godote, zase zajímalo tohle: do jaké míry je politické zpravodajství řízeno a kým? Nebo jde o „soukromou“ aktivitu/aktivismus nějakých redaktorek apod. ?

     Vidím totiž z celého pol. zpravodajství ČT jen občas Interwiev 24 a ty dvě čůzy tam opravdu vypadají jako oddané voličky Hopky.

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Vážení, komu o právní stránce patří ČT, to bych taky sám rád věděl. Podle mě nikomu nebo snad sama sobě nebo dokonce něčemu tak fiktivnímu, jako je „český lid“? Možná parlamentu? Bůh suď….
      Kým je řízeno politické zpravodajství? Podle mě je samosprašné a je řízeno samo sebou. Tj. až do nějaké další spacákové revoluce redaktory, kteří se v ní uhnízdili a jejich pečlivě vybíraným ideovými následovníky. Trochu mi to připomíná Ludvíka Vaculíka, ovšem toho raného ze šedesátých let, kdy ještě nebyl kníže lidu blíže:

      „A chci se vrátit k tomu, co si myslím o charakteru každé moci: že její vývoj a chování se řídí jejími vnitřními zákony, na nich nemůže nic změnit osoba u moci, ani třída u moci, neboť je to prostě zákonitost lidského chování v určité situaci: u moci. Prvním zákonem každé moci je, že chce být i nadále. Reprodukuje se ve stále přesnější podobě. Za druhé se stále homogenizuje, očišťuje se od nesourodého, až každá její část je obrazem moci celé, až všechny částečky jsou navzájem zastupitelné, takže periferní buňka může kdykoliv nahradit centrum…..
      A přichází další fáze, kterou označuji jako dynastizaci. V příznivé chvíli svolá moc zákonodárné shromáždění a nechá si své nezávislé postavení vtělit do ústavního zákona. Cokoli od té doby činí, podle ústavy činí…. Je to dynastie historicky nového typu, neboť zachovává jednu významnou demokratickou zásadu: Kdo o to stojí, může se k ní přidat. Dynastie nemůže tedy vymřít po meči ani po přeslici.“

      Tolik tedy Ludvík Vaculík k problému sice jinému, ale obecně dosti podobnému. Z jeho dílka vyjmu ještě několik vět, které jistě oceníte. Vztahuje se k tomu, komu může moc důvěřovat a koho tedy informovat:

      „Důvěra je kategorizována na důvěru první třídy, druhé třída, třetí třídy – a předpokládá se masa lidí bez důvěry. Rovněž informace má jakostní skupiny: na růžovém papíře, na zeleném papíře, na žlutém a na rotačním….“

      Konec citátu.

      To se mi líbí

     • jaa napsal:

      K tomu Ransdorfovi – nedivmaë se. I méně schopný právník než Altner z toho vytříská majlant, a pomůže-li i on- a má proč – a vezme to – jak se říká napříč spektrm naší presse… bude ještě veselo. Neoprávněné zadržení, neposkytnutí lékařskjé pomoci s následkem úmrtí….. a taky stalking presstituty.. Bude jim ouzko.. Jo perlili, perlili…

      To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     Tak abychom netápali
     http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483
     483
     ZÁKON
     České národní rady
     ze dne 7. listopadu 1991
     o České televizi
     § 1
     (1) Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.
     (2) Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československé televize.1) Česká televize vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se.
     (3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.
     neboli veřejnoprávní právnická osoba zřízená podle zvláštních předpisů
     zřejmě tedy takový správný český kočkopes

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      takže vlastně je ve vzduchopraznu

      To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Tak už tomu Zemanovu požadavku začínám rozumět. Díky, Ahele!

      Páni a dámy z ČT asi postupně znervózní. Nechci slyšet trávu růst, ale zdálo se mi, že filmové pojednání Májových dnů bylo letos docela nadstandardní. Jak jsem onehdy říkal, chyběl snad už jen Pád Berlína.
      Což je docela sranda. Wericha už v této sekvenci neuvidíme. Hudba D. D. Šostakovič. Vždycky mě zajímalo, co je to za veliké letadlo?
      St. ovšem v Berlíně v květnu nebyl, přijel vlakem až do Postupimi, v červenci

      To se mi líbí

      • vera napsal:

       V té době takových velikánů moc nelétalo, takže by to mohl být bombardér XB-19, oni si ho američané postavili tak velký že pak nevěděli co s ním, tož ho možná půjčovali po světě jako dneska Rusové svoji Mriju 🙂 ale proč se objevil v tomhle filmu netuším, snad jako podtržení velikášství? 🙂

       To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Takže samosprašná…..

      To se mi líbí

     • Cech napsal:

      Děkuji za objasnění čí je jejich ČT.
      Stát tedy pokud bude nutné (rozhodne se), tak může těch 7 mili, které nyní dává na provoz (na státu nezávislého média) zrušit .
      No ono nakonec to nebude tak hrozné s tím zestátněním – > stačí zastavit finance ( zrušit nutnost státní garance konc. poplatku; konces. poplatek prostě bude dobrovolný a státem nebude vymáhán) na provoz a uvidíme jak se nezávislá ČT bude rozvíjet.
      Tož možná, že se do toho zestátnění bude hrnout sama.

      To se mi líbí

 7. tata napsal:

  Mate naprostou pravdu,ale vetšinou pišem s našeho pohledu,občas dodávám že v něčem to není objektivní pohled ale muj.A vtomto máme vyhodu že jsme to co je dnes předkládano jako že se tam nedalo žit zažili,S TIM rozdilem že se nejdou lidi ktery opravdu maj pravo to řikat,naštěstí já to nezažil.PROTO s mnoha duvodu to tak hodnotím.

  To se mi líbí

 8. vittta napsal:

  No jóó, tak už chápu, proč mám tady tolik mínusů.
  Jsem totiž hejtr, pravý a nefalšovaný nenávistník non+ultra.
  Zde, v tomto článku, je definice takového ďábla, a nutno říci, že splňuji ty jejich definice na 95%.
  Proč JEN na 95%?
  Stalina a Hitlera totiž nepovažuji za kladné hrdiny.
  No, ale alespoň je považuji za výborné politiky, (oba) které stvořila doba, kterou oni ovšem nestvořili, na to byli jiní…možná takoví, jako Hate Free dobrodinci.
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Zvrhlost-Cunarny-Pelikan-Sabatova-Marxova-Dienstbier-Zjistili-jsme-kolik-milionu-vas-stoji-vladni-projekt-HateFree-proti-nenavisti-a-tohle-nam-rekli-Belobradek-Keller-ci-Okamura-435093
  —————-
  Slabší povahy by si měli při čtení raději sednout!!!!!

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Tak vida, já to tušil, jak ostatně níže píšu.
   Už 3 (tři) jedinci nesouhlasí se mnou, ale souhlasí s článkem.
   Pak že Hate Free nemá se svou kampaní úspěchy.
   A zase mi to připomíná mojí labuť.
   Ta tvrdí, že na ní reklama nezabírá.
   Naprosto.
   A já jí říkám:
   Proč myslíš, že je reklama tak zatraceně drahá a v čem myslíš, že spočívá?
   Nemusí zabírat, že by člověk hned běžěl koupit si nějaký výrobek, ať už ho potřebuje, nebo ne.
   Jenže….vidí ho a slyší o něm.
   A to v něm zůstane.
   A když přijde ta chvíle, tak si nikdo nekoupí prací prášek Superwhite, ale Ariel nebo Persil……

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    ja suhlasim,co pise don vitta prakticky vo vsetkom,pamataj don vitta,ked pridu,ty,co by ti pasovali,budu vacsie hovna jak ty,co su tam teraz,pamatas na 89 a kukni teraz,kde su idealy a smery,jake nahadzovali ty spravny,tam nikdy inac nebude bo taka mentalita,nejaka vychova,ci cas to prazdne slova tam bud teror,alebo bananistan,nema fungovania,jak niekde inde bo sme holota…

    To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   To jste lepší, mně to dává jen asi tak ubohých 80 – 85 %.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    To mě řekněte, kde vám ubyly ty %.
    Tam je samozřejmě účelově napsáné, že „trpí sentimentem po starých časech, kdy údajně vše fungovalo“, což tedy si vesměs nemyslí ani ti, co tím sentimentem opravdu trpí.
    Do jisté míry jím trpím také, ale ne proto, že by všechno fungovalo, ale proto, že ten režim měl potenciál a rok od roku šel nahoru, ale samozřejmě nevím, kam by došel.
    Opravdu si myslím, že jsme už měli moc ve svých rukou, a přemýšlím, co se mělo dělat lépe, a co se stalo, že to takhle dopadlo a moc jsme předali nepřátelům jak národa, tak dělnictva, či spíše občanstva jako takového.
    Ale jak jsem si to četl, článek je opravdu mimořádně odporný…
    „Nenávidí stranu Zelených“….to je hláška za všechny prachny.
    Také jí nenávidím, ale ne proto, že bych měl něco proti ochraně přírody, ale proto, že s těmi kolaboranstkými špínami, co tomu tam velí, se žádná ochrana přírody konat ani nemůže, jen zrada, zlodějina, lobink, lež a politikaření.
    No fakt hnus…

    To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Kromě vašeho Hitlera a Stalina (tam se shodneme), už to tak negativně necítím proti Sládkovi, a to od té chvíle, kdy ho zabásli, aby mohli zvolit Havla prezidentem. Ne že by to snad byl „můj idol“, ale prostě mě ten „demokratický akt“ k němu trochu příznivěji naladil.
     Dále nemávám českou vlajkou ani emotikony v jejích barvách nepoužívím, lásku k vlasti cítím, ale moc o ní ni nepíši ni nemluvím, přijde mi to moc patetické. A rozhodně nejsem příznivcem Okamůry.
     Takže když to sečtu – je to těch 80 – 85 %. Ovšem kdybychom dali vztahu k pravdoláskařům a spol. nějaký slušný koeficient, tak bych se k té stovce blížil, tam jsou mé pocity velmi vyhrocené.
     🙂

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      No já k Sládkovi také necítím nic negativního, ale….pobavilo mě, jak ho přiřadili zrovna k Hitlerovi a Stalinovi.
      Okamura také není můj idol…
      Jenže v tom kontextu, jak to tam podávají, no to…..to nemám ani slov, tomu se říká extremismus, ne nějakým náckům, za které se ještě musí převléknout fízlové, aby vůbec nějaké našli.

      To se mi líbí

   • tata napsal:

    nevim jak počitate procenta ale já nesouhlasim ani s jedním bodem………takže jsem asi 100 nenavistnik……….no asi by se o nákém detailu dalo debatovat ale jinak je to promě naprosto nepřijatelné

    To se mi líbí

    • Sims. napsal:

     Tato, nemohu odpovědět na naší rozehranou diskuzi, tak připojuji ke konci diskuze, snad to zaznamenáte. Já vůbec neřeším pravici či levici, dnes se to úplně smázlo. Ale uvedl jste příklad Štetina. Tento odporný politik byl nejprve komunista, pak Topák – pro mne černá a bílá, ale to by nesměla hrát ta naše hra na pravici a levici a ve skutečnosti na politikaření. Mladým lidem se velmi často stává, že v mládí inklinují k levici a když jsou starší, tak se přesunují k pravici. To je velmi častý vývoj a není to nic nenormálního. Ale takové existence jako Štětina, to nebyli nikdy ani praví komunisté a a ni praví konzervativci. To jsou jenom opravdoví prospěcháři a bezcharakterní haj.líci. Ale mně jde o ty existence z vedení EU a Merklovou. Tento typ lidí se fakt hodí plánům rádobyvůdců světa. Nejsou to pevní lidé, mají nějaké šmíry na „kabátě“ a chovají jako úplní šílenci, ale vše podle scénáře a přání jejich loutkovodičů. Jsou prodejní a tato vlastnost nemá základ v tom, že jsou levicoví, ale v jejich charakterech. Ale bohužel k levicové ideologii patří právě co propagují – solidarita a další vlastnosti, které jsou charakteristické pro pospolitosti. No a k tomu uspořádání světa – nejde o pravici a ani o levici, ale nové uspořádání světa si přejí nejbezohlednější, sobečtí a krutí lidé, jestli je lze nazvat vůbec lidmi. Protože v jejich zájmu se rozpoutávají války a konflikty a umírají nevinní lidé. Kvůli jejich prachům, zlatu, ropě etc.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      Sims
      Zaznamenal jsem to a zeptám se nemyslíte že oba mluvíme o stejným?

      Tento typ lidí se fakt hodí plánům rádobyvůdců světa. Nejsou to pevní lidé, mají nějaké šmíry na „kabátě“ a chovají jako úplní šílenci, ale vše podle scénáře a přání jejich loutkovodičů. Jsou prodejní a tato vlastnost nemá základ v tom, že jsou levicoví, ale v jejich charakterech.

      VŽDIT zde pišete jinými slovy co já.ANO mají nalepku levice jako za ní kopou ale s ideologií,zajmi levice mají pramalo společného.

      To se mi líbí

 9. vittta napsal:

  Sákra, dal jsem sem perfektní mínusovací komentář s odkazem na nervydrásající článek na PL a někam to zapadlo….

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.