Kapitalizmus jako historické zločinné spiknutí


Známý ruský historik, sociolog a spisovatel Andrej Fursov přednesl na půdě Jekatěrinburgské eparchie*) zajímavou přednášku s názvem „Světová krize“. Předkládám vám překlad její mírně zkrácené verze.

 Krize

 Slovo „krize“ se stalo pro současnost frekventovaným. U nás se o krizi hovoří stále: o krizi finanční, o krizi vzdělání, o krizi ekonomické. Vypadá to, že je u nás v krizi všechno. Ale je-li v krizi všechno – jde o krizi systémovou. Krize jakého systému? Je to krize dnešní společnosti, krize tržní ekonomiky, krize průmyslového systému. K označení toho všeho ale vystačíme s jediným slovem. Když jsme se po roce 1991 rozloučili s marxizmem, to slovo se nestalo nejen neslušným, ani sprostým, ale nějak jsme se mu vyhýbali. To slovo je prosté – kapitalizmus.

Bohužel, v SSSR od konce 50. let nebyl kapitalizmus seriózně zkoumán tak, jak tomu bylo v období Kominterny. U nás začali koncem 50.let překládat nejdřív západní komunisty, potom levičáky, následně liberály, až se dostali k neoliberálům. A proto propásli celou řadu důležitých momentů – m.j. formování nové dravé frakce buržoazie po 2.světové válce – „korporatokracie“. Načal souboj korporatokracie se státně-monopolistickým kapitálem na samotém Západě.

Ve Spojených státech to nabylo velmi ostré formy plíživého převratu, započatého vraždou Kennedyho a sesazením Nixona cestou impeachmentu, až se v polovině 70.let korporatokracie pevně zakotvila u moci. Nejdříve přivedli do Bílého domu J.Cartera – člověka k moci naprosto nevhodného. Potom ale přišel Reagan, a právě od tohoto momentu bylo možno rozvíjet velmi vážnou ofenzívu proti SSSR. A to tím spíš, že ten zaujal obrannou pozici – nikoli výpad vpřed, ale reakce na situaci.

Kapitalizmus – to je expanze

Já nesouhlasím s těmi, kdo se domnívají, že kapitalizmus je absolutní triumf. Kapitalizmus je složitý systém, který omezuje kapitál v jeho celostních a dlouhodobých zájmech, protože pokud ten bude ponechán sám sobě – sežere sebe, společnost i biosféru. A za druhé tento systém zajišťuje expanzi v prostoru. Tedy udržuje kapitál v prostoru a čase. Jakmile čas a prostor dojde, kapitalistický systém přestává existovat, ale kapitál existuje dál. Často slyším, že: „..co nám tu zase vykládáte, o krizi kapitalizmu slyšíme už od dob Leninových, když kapitalizmus stále existuje…“. Nebo, jak v sovětském období s oblibou říkali naši salónní intelektuálové po návratu ze zahraničí na otázku – jak to vypadá s kapitalizmem? – odpovídali, že „zahnívá, ale voní…“. Systémy ve skutečnosti umírají podstatně déle než lidé. Není věčných systémů – rodí se, vznikají a umírají – a krizová fáze, fáze umírání trvá zpravidla 100-150 let.

Kapitalizmus a antikapitalizmus

Koncem 19.století bylo v kapitalistickém systému nekapitalistických sektorů více než ve století 16. a 17. Teoreticky to mělo být opačně, ale kapitalizmus sám od sebe vytvářel předkapitalistické formy tam, kde proti sobě neměl nájemní práci. Například přišli na jih dnešních USA a do Karibiku a založili tam plantážnické otroctví, které tam předtím nebylo. Přišli do Jižní Ameriky a založili kvazifeudální latifundijní hospodářství, přišli do Bengálska a stvořili tam cosi na způsob soukromého vlastnictví, ale bez kapitalizmu, bez kapitálu. Z toho plyne, že kapitalizmus sám, na rozdíl od ostatních sociálních systémů, vytváří jiné sociální systémy – to za prvé. Za druhé, což se vymyká chápání, kapitalizmus je jediným systémem, který může existovat jak se znakem „plus“, tak i se znakem „minus“ (psal jsem o tom dost v knize „Zvony historie“ vydané v roce 1996). A toto „minus“ je ukazatelem zdraví kapitalizmu. „Minus“ – to je systémový antikapitalizmus, který Zinovjev nazval „reálným komunizmem“, nazýváme ho socializmem, sovětským systémem. Já hovořím raději o systémovém antikapitalizmu. Tedy znaménko „plus“ i „minus“.

Nadnárodní skupiny světové koordinace a řízení

Jsou ještě dvě věci, dnes velmi důležité pro pochopení dynamiky. Za prvé: za kapitalizmu vznikají nadnárodní skupiny světové koordinace a řízení, někdy označované jako zákulisí, nebo to, co pohrdavě odstrkujeme jako „..zase nějakou konspirologii“. Konspirologie bývá různá – přitom po otázce – a co máte na mysli pod konspirologií? – následuje rozpačité mlčení. Proč za kapitalizmu musejí existovat tyto skupiny?

Problém je v tom, že jeden ze základních protikladů kapitalizmu spočívá v tom, že kapitalizmus je ekonomicky jednotný a celistvý světový systém, ale politicky je to součet a nikoli celek. Suma států – tak tomu je od Vestfálského míru.

Vestfálský systém se přelil do Vídeňského, Versaillesského a ten do Jaltského. Jaltský systém nepřerostl do Maltézského, takže Vestfálský systém jakž-takž funguje v poněkud potlučené podobě dodnes. A svět politicky stejně není celkem, ale součtem, sumou. Vzniká rozpor na úrovni politika vs. ekonomika, stát vs. kapitál, celek vs. suma. Potíž je v tom, že buržoazie, zvlášť finanční a zejména pak velká, má zájmy za hranicemi svých „mateřských“ států.

A svoje zájmy může realizovat jen za předpokladu porušení zákonů své i cizích zemí. Nejvyšší vrstva buržoazie cítí potřebu jisté organizace: a) nadstátní; b) uzavřené; c) dlouhohrající. Když buržoazie tuto potřebu koncem 17. a poč. 18.století  pocítila, žádné vlastní buržoazní struktury neměla. Takže „lepili“ z toho, co bylo. Tak se v roce 1717 existující zednářské lóže Anglie spojily a vytvořily Velkou lóži anglickou. A dále pokračoval rozvoj těchto struktur. U nás jsou zednáři z nějakého důvodu buď démonizováni, nebo podceňováni. Obojí je špatně. Zednářství bylo první uzavřenou strukturou, pak se objevily nové, a jedním z problémů světové kapitalistické vrchnosti je, že struktury vzniklé na přelomu 60. a 70.let pro řešení řady problémů, m.j. zadušení Sovětského svazu ve svém objetí, si už odpracovala svoje a jsou třeba struktury nové. Ale jak v podmínkách krize vytvářet nové struktury?

Jinými slovy, existence uzavřených nadnárodních struktur světové koordinace a řízení – to je norma kapitalistického rozvoje, jeho politická ekonomie. To vůbec neznamená, že před ním neexistovaly uzavřené struktury. Templářům chybělo jen půldruhé generace k vytvoření první Evropské unie, muselo se čekat na Hitlera – otce eurounie. Stejně ji ale tenkrát nevytvořili… – protože neměli světový trh.

Kapitalizmus po 400 letech sežral sám sebe

Immanuel Wallerstein v jedné ze svých přednášek řekl, že by ho zajímalo, jak za tisíc let budeme vzpomínat na kapitalizmus…? – jako na krátký okamžik vzepětí, exponenciálního růstu v kontrastu s asymptotou předkapitalistického vývoje, nebo jako na cosi jiného? Je naprosto zřejmé, že kapitalizmus je historickým spiknutím a zločinem. Současně ale kapitalizmus představují fantastické objevy, vynálezy, obrovský růst populace. Demontáž těchto institutů představuje i demontáž kapitalistického systému. Jakmile světová míra zisku v kapitalistickém systému klesala, vytrhl kapitalizmus část z  nekapitalistické oblasti a měnil ji v kapitalistickou periferii a řešil tím problém levné pracovní síly a zdroje surovin. V souvislosti s tím takovým tempem probíhala koloniální expanze a to vše spojeno se světovou normou zisku. A k čemu došlo v roce 1991? Hotovo – došly nekapitalistické zóny. Kapitalizmus se nemůže dál extenzivně rozvíjet. Nemá kam – snad jen do vesmíru…

Co dál – nadbytek demokracie v západních společnostech?

V roce 1973 byla napsána práce „Krize demokracie“ (S.Huntington a spol.), kde je m.j. napsáno, že hlavním problémem, hlavní výzvou a nebezpečím pro Západ – není Sovětský svaz, ale nadbytek demokracie západních společností. Je nezbytné odebrat tento nadbytek, je nezbytné uvrhnout obyvatelstvo do apatie, především jeho aktivní politické skupiny, a vštěpovat obyvatelstvu, že demokracie není ani tolik hodnota, jako spíš princip. Ale jsou i jiné principy – jako třeba hierarchie. O té chvíle začíná proces demontáže velmi mnoha institucí a nástrojů, omezujících kapitál. Začíná neoliberální revoluce nebo kontrarevoluce, zosobněná Reaganem a Thatcherovou. Tomu ale musela předcházet příprava. A tato demontáž – to je ona krize. Krize nezačala v roce 2008, jak se často uvádí, ale na přelomu 70. a 80. let, kdy začali odstraňovat to, co brání kapitálu. Překáží ale právě to, co tvoří kapitalistický systém. V zájmu degradace vlastní dělnické třídy byla vymyšlena deindustrializace.

Formálně to lze samozřejmě ekonomicky „zdůvodnit“: – pokud přeložíme automobilky z Detroitu do Jižní Koreje, bude výroba levnější, odbory jsou tam slabší, takže ušetříme na mzdách. A protože dělníci v Detroitu za nízké mzdy pracovat nechtějí, – mají smůlu. Výsledkem je bankrot Detroitu. Ale to hlavní spočívalo v tom, že deindustrializace oslabila tu sociální sílu, která mohla významně politicky tlačit na vrchnost. Tento kurs se nazýval „3D“ – deindustrializace, depopulace a deracionalizace vědomí.

Vyklučit „kulturní optimizmus“ let šedesátých

K přípravě deindustrializace bylo v roce 1962 založeno za peníze Rockefellerů ekologické hnutí, které začíná vysvětlovat veškerou zhoubnost průmyslového rozvoje – s hlediska ekologie. Pak je založen Římský klub, v jehož první zprávě se tvrdí, že je nutný „nulový růst“, tj. 50% na rozvoj průmyslu a 50% na nivelizaci ekologických škod. Ve skutečnosti se jednalo o zastavení technického pokroku. Všimněte si, že na přelomu 60. a 70.let  byly zabaleny vesmírné programy a rozvoj průmyslu, a britský Tavistock Institute „pro výzkum člověka“ dostal za úkol – vyklučit „kulturní optimizmus“ šedesátých let. V jaké formě se rozvíjel kulturní optimizmus? Ve formě vědecké fantastiky. Už od konce 70. ji ale začíná zaměňovat „Fantasy“. Čím ta se liší od vědecké fantastiky? Fantasy – to je budoucnost jako minulost: draci, vládcové, svět magie. A to je velmi důležitý moment. Magická moc je to, co stojí proti náboženství.

Hudba jako forma působení na masy

Začíná expanze anglojazyčné hudby. Mám moc rád muziku 30.-70.let, a pokud se podíváte na kteroukoli desku té doby, tak tam dominuje hudba francouzská a italská. Od poloviny 70. a přesněji od objevu fenoménu Beatles, začíná hudba naprosto odlišná. Přitom je velmi zajímavé, že když bylo třeba spustit proces revolucí roku 1968, zafungovala rocková muzika se 160 údery/min. A poté, kdy bylo třeba zklidnění, přišel styl disco, italská hudba. Ale styl disco – to je 72 úderů/min. To je velkolepá psychofyzikální manipulace velkými masami lidí.

V šedesátých letech vznikla mládežnická subkultura: „rock, sex, drogy“. Ekologické hnutí, ženské hnutí, a nakonec hnutí sexuálních menšin. Hnutí menšin – to je to, co podkopává občanskou společnost. Menšina, to je kolektiv. Občanská společnost sestává z individuí. Započala vlastně archaizace. Není důležité, jaká ta menšina je – zda etnická, nebo sexuální. Důležité je, že jde o dominanci kolektivu nad individuem. Evropa se tak vrací do předkapitalistické minulosti a celý systém se tam vrací. Pravda, určitý problém měli „demontážníci“ SSSR. Protože pokud existoval Sovětský svaz, nebylo možno utlačovat svoji střední třídu, nebylo možné příliš tlačit na periferii. A tak byl problém řešen jaksi po sovětsku – udušením v objetí.

*) Eparchie – organizační územně správní jednotka Ruské pravoslavné církve v čele s archierejem  (biskupem)

Zdroj:  www.nakanune.ru

hroch-hlava

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

21 reakcí na Kapitalizmus jako historické zločinné spiknutí

 1. cobolik pacholik napsal:

  akykolvek system s akymkolvek nazvom preferujem a jedinou podmienkou,ktora je trest smrti,ze ani v jednom nemozno kradnut bo kazdy ten system je rovnaky,len na inych ideologiach,jedine tvrdy postih,bo su kraje,kde sa prirodzene nekradne a su to zapadne kraje,bo provadi taky tam co z presvedcenia robi zakon a biznis,nie pre seba a svoju stranu,ale pre holotu, a nemyslim amerika,ci nejaky iny vyznamny zapadny stat,co by som najviac uvital tu china komunu,co tam maju,razia tvrdy kapitalimus,ale s lidskou tvari a pravo maju jak za reichu,ked ukradol tehlu,ci kombinoval s listkom na zradlo uz ho lifrovali do KL a ze to, totej zltej holote ide mi nevyvrati nikto,hlavne nejaky od ludskych prav so zapachom pravdy a lasky,,ja myslim,ze china razi jeden z najlepsich systemov jak pre garnituru,tak pre svoju holotu,jasne vela ich a musia tu holotu drzat pokope,ani sa im necudujem,ked nejaky ten od rights,zacne jebat mater a nema sajnu nic o chine,ale precital si brozurku,ci mu kurve zaplatili ja osobne by som preferoval monarchiu,ale s pravom jake bolo za reichu,nemyslim mordovat zidov,ciganov,ci nemohucu holotu bo ja humanista s ak 47 na pleci,ale len pomyslenie,ze nieco ukradnu mu strach nedovoli a ty,co sa neboja,tych sa vyeliminuje prirodzene bo magor a nema strach,bo charakter dostane holota este len je v matke,ale casom trati,tak treba aby bola nejaka paka,co ten charakter u slabsich motivuje a tou motivaciou je smrtelny strach,jasne,ze nehumanne,bo ty co platia humanistu hned tak povie bo vedia,ze su synovia smrti.
  takze stacilo napisat cokolvek moze byt,len pravo a postih a vsetko potom bude gitara,tu v riti to plati,ale na financne institucie,ktore z duse nenavidim,v roku 2007 neplatilo a mulat este nabral pozicky a ja robim jak nigger a platim dane a nigger nerobi a berie podporu,dal tym co to rozkradli,bo to bolo na spadnutie,vtedy som uz bol naisto utvrdeny,ze nie vlada ma moc,ale kurva uzernicka.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   „…ale len pomyslenie,ze nieco ukradnu mu strach nedovoli a ty,co sa neboja,tych sa vyeliminuje prirodzene bo magor a nema strach,bo charakter dostane holota este len je v matke,ale casom trati,tak treba aby bola nejaka paka,co ten charakter u slabsich motivuje…“.
   Je nejen naivní, ale přímo šílené si myslet, že milionové společenství rozdílných individualit může být organizováno jako stát jen na základě uvědomělého respektování demokracie, pravdy a lásky.

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    ja dost sibnuty,ale niektore veci ktore suvisia s mojou prislusnostou k niecomu a zodpo vednost k tomu nemeni nic,proste taky som a je jedno ci vladne hitler,husak,ci matus cak,preto u mna je normalne mordovat takeho,co nema uctu a zadpovednost a este prisaha vernost tomu spolocenstvu.

    To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Každý zločin musí být po zásluze potrestán. To neznamená, že by musel být odsouzený zločinec mučen a týrán. Ale za úkladnou vraždu by neměla být jiná alternativa než doživotí a za vraždu dítěte a vícenásobnou jedině provaz. Když budu parafrázovat Švejka, ještě po létech by se měl každý ničema budit ze sna hrůzou při vzpomínce na léta prožitá za katrem.

     To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Strejdo, dávam za pravdu Čobolíkovi. Liberálny experiment so základným predpokladom, že ľudia sú zlí a sebeckí, trvá už 200 rokov a je to jedna veľká tragédia. Skončilo to v nekonečnej kríze. Treba túto myšlienku opustiť. Sebectvo nemôže byť tolerované ako normálne, lebo to očividne ničí spoločnosť. Normálne je cítiť zodpovednosť a podieľať sa na tom, ako sa darí celku. Čobolík inými slovami hovorí to isté.

    To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  vysvetlim tu v tej riti ideolog od peniaza je mocnejsi jak parlament,tak isto za komuny,ideolog zdovodnil ocity blud ideologiou zvezdy a este pritom bol od zvezdy svetelne roky daleko,na vlas jak ten od peniaza svetelne roky daleko od nejakeho biznisu…

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  este na koniec,neprecital som ani deko z toho clanku,len nadpis,ale mne nevadi hned ma koplo…

  To se mi líbí

 4. Berkowitz napsal:

  Profesor Chmelár měl výborné shrnutí situace v Libyi a v Syrii. To by na naší/vaší ČT nikdy nedali, neodpovídalo by to „správnému“ úhlu pohledu a protektor Shapiro by se zlobil. Na krátké video je potřeba se dívat až na druhou polovinu :

  http://1url.cz/YtKDj

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Něco podobného by v naší – vaší ČT Václava Letiště nikdy nezaznělo. Občas si pustím slovenské zprávy a je to proti té hnusné české propagandě balzám na nervy.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Ano, je to vrchol primitivní, neobjektivní a jednostranné propagandy a pohrdání divákem. A tak jako je tu obvyklé téměř se vším – všichni to vědí, všichni o tom mluví, všichni to kritizují, ale nikdo s tím nic nedělá!!!
    Ani pravice, ani levice, ani parlament, ani Rada ČT, ani Rada pro RoTv vysílání, prostě nikdo. AŤ ŽIJE DEMOKRACIE!

    To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   sam mulat vcera povedal,ze libia sa im vymkla z ruk a normalne povedane po mojom,pojebali t tm docista a z tych sraciek von,musi plukovnik vstat z hrobu,aby napravil a vo vacsine je tak vsade,ked nie vojensky,tak volna ruku trhu dojebe demokraticky.

   To se mi líbí

 5. Strejda Olin napsal:

  Co je to kapitalismus, na jakých principech a zákonitostech funguje a jak se projevuje odhalili již Marx s Engelsem. Znalost marxismu považuji za základ veškerých diskusí o fungování společnosti. Málo platné, ať se nám ten pán líbí nebo nelíbí, teorii kapitalismu v podmínkách počátku 20. století bravurně rozvinul v práci „Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu“ Lenin. Nejsou to ale jen M-L teorie ekonomické, bez jejichž pochopení se při hodnocení současného kapitalismu pohybujeme jen po slepé koleji. Ale nejsme tu na PŠM ani ve VUML abychom se přesvědčovali. Jen si tu navzájem sdělujeme své názory.
  Doposud filosofové svět jen vykládali, jde však o to jej změnit. Obávám se, že všichni kapitalistickou společnost kritizují, popisují její přednosti i nedostatky, snaží se dostat k jádru aniž by rozbili skořápku, ale otázkou je, jestli cílem jejich úsilí je změnit svět. Myslím, že většina z nich ne! Ve skutečnosti ho chtějí jen obléknout do nového trendy kabátu, přemalovat do veselých, optimistických barev, dát mu infuzi živé vody o které všichni vědí, že neexistuje.
  Kdo nebude stavět na základech teorie M-L, dřív nebo později se mu jeho stavba zhroutí.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Marx s Engelsom sú v tomto neúplní. Kupodivu ale riešenie je v rozšírení ich učenia o Froma a Maslowa. A v otočení tej hlúpej paradigmy o základni a nadstavbe. Opak je pravda, všetko pokrokové sa začína v hlave a „nadstavba“ vždy musí byť v predstihu pred základňou. Tento súčasný úpadok spoločnosti, ako to dokladá aj článok, je len potvrdením. Úpadok tiež začal najskôr v hlavách a v kultúre.
   A tým pádom ešte jeden omyl. Náboženstvo a duchovno nie je nepriateľom marxizmu. Marxista nemusí byť nutne ateistom a materialistom. Práve naopak, kapitalizmus je stelesnenie materializmu.
   Problém je ten, že politici chcú všetko. Nestačí im to, čo patrí cisárovi.

   To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Kapitalismus na Západě na konci 80tých let byl na kapačkách. Rozpad RVHP mu uvolnil trhy a zase na pár let přežil. Na řadě byla Ukrajina a Afrika. Obě akce skončily fiaskem, pokud nepočítáme naftu, která se krade ve velkém. Rusko zatím odolává.
  Stačí si zahrát hru Monopoly, aby člověk pochopil, že kapitalismus je z principu nefunkční systém. Tedy, funkční je, ale jen omezenou dobu. Potom dojede na nenažranost elit. Jediný zatím známý funkční systém by mohl být socialismus. Ale nebude, nejsou lidi.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Nakonec, když už nikde není co brát, začnou uvnitř systému ti silnější požírat ty slabší. Jen skuteční idioti nebo naivkové si mysleli a myslí, že nás Západ miluje, že pod jeho ochranými křídly budeme vzkvétat v míru k všeobecnému blahobytu. Byli jsme pro ně jen tučná kost, kterou až ohlodají a vycucnou i morek, budeme pro ně jen méněcenou, slovanskou kolonií s levnou pracovní sílou. Teď už se jen modleme, aby z celého toho pravdoláskařského rauše a euforie ze „svobody“ nakonec nevzešla třetí světová válka.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Z té války mám také strach. Prožil jsem život v míru, takže mně už o nic nejde. Je mi líto těch mladých.
    Kapitalismus požírá slabší, na tom je postaven. Pokud z nějakého důvodu nemůže, končí. Pro Západ jsme jako Slované občany třetí kategorie. Nikdy si pro nás prsty nepálil a nikdy nebude. Vydojit, zahodit.

    To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Protože v současné době existuje popisů jak se to vlastně stalo obrovské množství ale nikdo, nikdo ani Fursov si otevřeně není schopen přiznat, že Amerika díky špičkovým kvalitám nejlepší služby na světě jakou bezpochyby CIA je, svůj boj nad Ruskem doposud vždy vyhrála.
    Rusové budou do nekonečna rozebírat příčiny svého pádu (pravděpodobně do budoucna i rozpadu na několik proamericky orientovaných státečků) ale nejsou schopni ani v nejmenším přiznat fakt, že reformy shora dolů byly a jsou a budou v celé historii a budoucnosti pouze a jen společenským regresem.
    V dubnu 1985 začala v SSSR série reforem reformami shora, která byla završena rozpadem země, občanskou válkou v pohraničí, lavinovým pádem ekonomiky a demografickou krizí.
    Mlynářova bilance politiky pražského jara po dvaceti létech a jeho vyjádření obdivu nad „pěrestrojkou“ jako formou reforem shora dotažených ke zdárnému konci, je pouze důkazem toho co zapřičinilo nezvratný pád Ruska.
    Proto se spíše naskýtá otázka.
    Jakou krátkou charakteristiku lze dát „pěrestrojce“?
    To že zabezpečila rozpad východního bloku je již nyní jasný fakt, který se bude vyskytovat v učebnicích.
    No ale vše nasvědčuje tomu, že díky současné modifikaci EU, která se již nyní mění na nejvýkonnější soft power USA, bude možné počítat s postupným rozšiřováním sanitárniho koridoru na východ.
    Protože pomocí Ukrajiny a Turecka bude útok na podbřišek Ruska pro nás jasně vítězný.
    No výsměchem budou různá referenda např. to Holandské.
    Protože stejně bude nizozemské referendum naprosto jasně povinně opakováno do té doby, dokud nebude pro nás vyhovující.
    Metodou opakování byl nakonec na několikrát protlačen i starosta Sohé Lozy, šel vejš no prostě až nejvejš a od té doby je téměř neomylný.

    To se mi líbí

 7. NavajaMM napsal:

  Vďaka za preklad, skvelý hutný článok.

  To se mi líbí

 8. NavajaMM napsal:

  Jedna ekonomická poznámka k tomu, čo sa tu viackrát opakovalo, že kapitalizmus zožerie sám seba.
  Už v základnom kurze podľa Samuelsona sa učí, že pri plnom uplatnení slobodného trhu konverguje priemerný zisk vo všetkých odvetviach k nule. Domyslite dôsledky…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.