Tak pravil Zarathuštra aneb podobnosti


Před časem jsem tady presentoval názory na podobnosti některých náboženství. A uváděl jsem jako příklad perského mudrce Zatrathuštru, a jeho postavu jménem Mithra. V současnosti jsem narazil na zajímavou knihu z roku 1921, kterou napsal Rudolf Máša a nazval ji „Po stopách Starého a Nového Zákona“. Hned v úvodu praví toto:

Dobrý, pravověrný křesťan se stále ještě domnívá, že starý a nový zákon vznikl tak, jak mu to bylo vštěpováno katechety. Ale i ti již věrouku křesťanskou nepojímají nikterak vážně, domnívají se alespoň, že legendární postavy jsou skutečně původu židovského a že i kult Kristův opírá se o skutečné historické události, které se staly na počátku našeho letopočtu kdesi v Nazaretu, v Galilei a v Jeruzalémě. Leč ve skutečnosti tomu tak není. Legendy starého a nového zákona jsou z valné části jen napodobeninami legend jiných, jimiž se vysvětlují obdobné události v nejstarších kultech náboženských, a z nichž mnohé byly v nejkrásnějším rozkvětu již několik tisíciletí před naším letopočtem.

Za původ všeho vědění jsou považovány Védy, o jejichž stáří se vedou spory. Jsou to první historické popisy toho, co je později obsaženo v náboženství Zoroastrově, ve víře starých Chetitů, v Judaismu a konečně i v učení Mohamedově. Jiné příběhy mají staří Egypťané, kteří již v době jakéhosi rozchodu prapůvodních indoevropských kultur do tehdy známých částí světa, měli svou vlastní náboženskou kulturu. Tehdy se prý rozešli národové do Řecka, na Blízký Východ, do Persie i do Indie, avšak kulturní svazky zůstaly. A tak Chetité a s nimi i Palastové (Palastu = Filistu = Filištínští) mají společné symboly s Indy i Peršany, tedy svastiky, posvátné krávy (býky) či stromy.

Nikoli hned, ale jistě několik století po svém usazení počali tito kmenové vyvíjeti ve svých nových sídlech svéráznou činnost kulturní, čímž se povahově i kulturně značně od sebe vzdálili. V těch dobách pějí neznámí pěvci v Indii své krásné hymny k Slunci, Jitřence, Varunovi, Mithrovi, Indrovi, Agnimu, Dyausovi a jiným božstvům, z nichž některá jsou personifikací (zosobněním) úkaz přírodních, kdežto jiná, na př. Varuna, je již v té době opěvovován jako bůh nejvyššího dobrodiní a jest povahově myšlen mnohem ideálněji nežli starožidovský Jáhve starého zákona.

Není to bůh mstivý, hrozící nelidskými tresty, a i poměr člověka k němu je mnohem přirozenější a upřímnější. Z toho vyplývá, že Indové již v těchto dobách byli na mnohem vyšším stupni vzdělanosti nežli Izraelité za doby Mojžíšovy, t. j. as 1400 let před naším letopočtem.

Později dochází ke vzniku kasty indických kněží, kteří přijali vedle bohů původních nového nejvyššího boha Bráhmu, začali se tedy nazývat bráhmány. Ti také vytvořili nové legendy, sepsané v různých statích. Jedněmi z nich jsou Upanišády.

Zajímavé jsou zejména některé legendy jednak proto, že jsou v nich obsaženy myšlenky a názory, které právověřící židé a křesťané pokládají za zjevení židovského boha Jahve, jednak i pro poměrně vyšší svou mravní hodnotu., Některé jsou pozoruhodný i tím, že klíči v nich moderní evoluční názor světový.

Ukázkou je staroindický popis genese, tedy stvoření světa:

Podle názorů starých Indů byl bůh nejprve bytostí nečinnou a jako takového nazývají ho Dyaus. Od doby, kdy počal vyvíjeti tvůrčí činnost, zovou jej Bráhmá. Doba, ve které tvořil svět, nazývá se den Bráhmův a rovná se 4 milionům, 320 tisícům lidských věků. Rovněž tak dlouho trval pralája (chaos). (Manu I/69 ff.) V té dob vyvíjelo se vše pozvolna a postupně. Když doba pralája minula, zjevil se ten, jenž sám sebou jest a jejž svými smysly pochopiti nemůžeme, a učinil svět pěti základními živly zjevným tím, že v plném lesku zazářil. (Manu 1/61.) Tak jeví se nám Bráhmá jako bůh slunce. Po té stvořil boha Višnu, aby udržoval a chránil svět, a boha Šivu, aby hynoucí věci rozkládal a tvořil nové. Tak vznikla z jednoho boha božská trojice: Bráhmá, Višnu a Šiva.

A když rozhodl Bráhma, že vytvoří ze sebe různé bytosti, stvořil nejprve vodu, do níž vložil svůj zárodek (Manu 1/8.). Z tohoto zárodku se vyvinulo vejce, třpytící se jako ryzí zlato a zářící jako slunce tisícerými paprsky; v něm utvořil se zárodek všech bytostí. (Manu 1/9.) — (Srovnej kosmologický směr v starořecké filosofii: Bůh Fanes stvořil zářící vejce atd.). A když tento svět vystoupil z temnot, vzešla z principů první rostlinná semena a z nichž vyrostly první rostliny. Z rostlin pak přešel život na různé fantastické formy živočišné, které vznikly v bahně v hlubinách vod. Pak postupné se tvořily nové a nové formy živočišné, zvířata a na konec člověk. (Bhagavata.)

Staří Indové, jak viděti, tušili velmi mnoho z toho, co potvrzuje moderní véda. Pochopili, že vše vyvíjelo se pozvolna a postupně, po miliony let, že život vznikl ve vodě a že na dně moří (z protistů= rostlinozvířat) vyvíjely se vyšší živočišné formy.

Dalším předobrazem křesťanské i jiné víry jsou dnešní svatí. Indové jejich vznik popisují takto:

Z předků zvláště významných, proslulých náčelníků, stali se Velcí duchové a z těchto teprve bohové, sídlící v nadoblačných výšinách nebo vládnoucí v říši předků t. j. v podsvětí. 

Původ vzniku člověka z hlíny také není židovský. Je totiž babylonský. Babyloňané nechali vytvořit člověka z hlíny proto, že vše vytvářeli z pálené hlíny. Židé to pouze převzali, ale bez hlubší znalosti podstaty.

První člověk, jejž bohové stvořili, nazýval se Adapa (srovnej Adam = Adima) a byl původně nesmrtelný jako bohové. Zato však, že se vzepřel bohu Anu (babylonská božská trojice: Bil, Ia, Anu, rovná se indické: Brahma, Višnu, Šiva), musil voliti mezi pokrmem a vodou života a smrti; zvoliv druhé, pozbyl nesmrtelnosti.

A ještě verse indická:

Když země byla stvořena a pokryta květinami a stromy rodícími plody, když tisíce zvířat oživilo zemí, vzduch a vody; usoudil Bráhma, že přišel čas, aby stvořil člověka Vzal tedy zárodek své vlastní duše a oživil jím dvě bytosti, muže a ženu, aby se mohli rozmnožovati jako jiní tvorové. Pak dal jim svědomí a řeč, čímž byli povýšeni nad ostatní pozemské tvory.

Muže obdařil vysokém vzrůstem, silou a majestátností a nazval jej Adima (t.j. první člověk). Ženu obdařil něhou, grácií a krásou a nazval ji Héva (t. j. ta, jež činí život úplný).

Muž a žena byli sobě rovni a brzy poznali, že život bez jednoho i druhého by byl neúplný, a velebili dílo Bráhmovo. Za pobyt vykázal Bráhmá Adimovi a Hévě krásný ostrov Taprobane (CeyIon), kde bylo všeho hojnost Nemohli se ani dosti vynadivit krásám je obklopujícím. Pro život jim dal Bráhmá takovéto ponaučení: Jděte a rozmnožte své potomky podle obrazu svého, pamatujte však na mne a učte i děti své, aby na mne pamatovaly. Zakazuji Vám však opustiti tento ostrov. Až potomci Vaši se rozmnoží tak, že je tento ostrov již neuživí, nechť přinesou mi oběti a já dám jim pokyny, co mají dále činiti. Po těch slovech zmizel. Dlouho byli Adima a Héva pamětlivi přikázáni Bráhmova. Jednoho dne došli však náhodou až k břehu mořskému a spatřili na protější pevnině, od které je dělil jen úzký pruh moře, krajinu plnou rozkošných hájů se stromy:, jež nesly, podivuhodné plody, takže se nemohli ani dosti vynadíviti těm krásám.

V Adimovi vznikla touha, přesvědčiti se, jaké to asi plody jsou, jež rostou na těch krásných stromech tam za vodou, a byl odhodlán přejiti na druhou stranu. Ale Héva je ji prosila, aby, toho nečinil a byl pamětliv přikázání velkého Bráhmy. Adima však Hévě domlouval, jen aby s ním šla, že se ihned vrátí. Konečně si dala Héva přec jen říci a následovala Adimu po úzkém, skalnatém pruhu zemi, jenž spojoval jejich ostrov s krásnou zemí za mořem. Ale  jakmile došli k cíli, propadla se s velkým rachotem stezka, po které právě byli přešli, všechny, krásy, jež je tam vylákaly, rázem zmizely, a před nimi se rozprostírala nekonečná poušť (Skály, vystupující z moře mezi Ceylonem a Indií se dodnes nabývají Palam Adima, t j. Adamův most).

 A jak je to vlastně s Ježíšovým narozením? Indické prameny uvádějí, že jistá panna jménem Devanaki počala skrze boha Višnu. Od samého narození ji pronásledoval tyran z Madúry, který ji chtěl otrávit, vyhladovět a nakonec ji zavřel do vězení. Jenže pro Višnua nebyl problém proniknout zdmi a když Devanaki počala, zdi se rozbořily a dívka odešla. Pak existuje několik knih, které popisují, kde se Devanaki ukrývala před Madúrským tyranem. Nakonec se dostala k poustevníkům, které vedl vrchní poustevník Vasichta. Když nadešel čas, pravil Vasichta:

„Zdravíme Tebe, panno a matko,“ oslovil ji Vasichta. „Tys matkou nás všech!, neboť z Tebe vzejde ten, jenž nás všechny vykoupí. Pojmenuj ho Krišna, ale nikdy mu ničeho neříkej o jeho božském a svém královském původu, neboť nesmí toho zvěděti. Pak teprve bude splněna vůle Páně. Tobě hrozí velké nebezpečí, radža z Madúry pátrá po Tobě, Musíš proto tento les opustit a následovat ty jež za průvodce Tobě určím, až k hoře Meru. Tam porodíš toho, kterého jsi počala z boží milosti ve svůj klín.

Po dlouhém putování přišla Devanaki do krásného údolí na úpatí hory Meru, kde byla obec kněží s patriarchou Nandou v čele. Ten ujal se Devanaki a v jeho obydlí narodilo se božské pachole Krišna:.

Vycházelo z něho tajemné a neodolatelné kouzlo, takže nejen pastýři, děti a starci k němu spěchali a je obdivovali, ale přicházela i divoká zvěř, ulehla u jeho nohou a hrála si s ním. Zdálo se, že celá příroda považuje jeho příchod za znamení svrchovaného štěstí. říkali mu proto také Jisnu (jasný — zářící).

(Madúrský tyran) Kansa, sotva o narození Krišnově se dověděl, rozkázal, aby povražděna byla všechna pacholata, která téže noci jako Krišna se narodila v jeho státech. A tu stalo se, že pachole počalo rychle růsti, až bylo jako desetíletý hošík, takže pronásledovatelé jeho, aniž co tušili, jej minuli. Tak se praví dle Altharvavédy. Jiné knihy líčí příběh Devanaki trochu jinak, ale všude ji pronásleduje Madúrský tyran, který všude nechává zabíjet novorozence (stejně jako u židů Herodes) a všude se Krišna zachrání rychlým vzrůstem.

Pozoruhodná jest i okolnost, že Krišna jeví se nám po matce jako syn z rodu královského, což bezdůvodně se tvrdí i o Kristovi a odůvodňuje se to tím, že Josef, pěstoun jeho, byl z z rodu Davidova. To je však nesprávné. Buď byl Josef jeho pravým otcem a Kristus byl z rodu královského, anebo byl toliko jeho pěstounem a Kristus z rodu královského nebyl, neboť matka Kristova z rodu královského nebyla. Pravděpodobně byla i tato domněnka přenesena do kultu Kristova jako jiné podrobnosti z kultu Kršnova nebo Buddhova, neboť i Buddha byl z rodu královského. Přímo jest nápadná však pověst o povraždění všech novorozených pacholat Herodesem, který dle historicky zjištěných dat čtyři léta před narozením Kristovým zemřel. I zde jest zřejmo, že tento čin tyrana Madúrského byl zajisté do kultu Kristova přenesen.

Krišnův život se podobá životu Kristovu dokonce i v tom, že vyvolá pobouření kněží, kteří jej chtějí zabít. Na rozdíl od Krista je však Krišna smrtelně postřelen šípem zrádce a umírá na břehu Gangy. Když jej však chtějí jeho stoupenci pohřbít, nalezli na místě pouze jeho roucho. V Krišnově životě jsou i jiné podobnosti:

Velmi zajímavá jest i tato pověst: Ukrutný vůdce bráhmánských hlídek jménem Saravasta, jehož úkolem bylo Krišnu vypátrati, potkal ho kdysi samotného a chtěl jej zatknouti. Ale jediný Krišnův majestátný pohled jej odzbrojil a zapřísáhlý ten pronásledovatel všech krišnovců padl před ním na kolena a prosil, aby ho přijal za svého učedníka. Byl pak horlivými hlasatelem nauky Krišnovy. (Srovnejte Saravastu s Šavlem, pozdějším apoštolem Pavlem.)

Tak je psáno v knize Rudolfa Máši. Kolik z toho je opravdu správně vyčteno z historie a kolik je jen domýšlení a konstrukce, se už asi nedovíme.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

129 reakcí na Tak pravil Zarathuštra aneb podobnosti

 1. Jos napsal:

  Krásná sbírka pohádek.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Máte naprosto výjimečně pravdu. Takových sraček jsou miliony a z toho jsem jich polovinu četl.
   „Pánu Bohu za to dík, že jsem římský katolík“, napsal Ivan Magor Jirous. Pravdu měl ten jurodivej cvok.
   Proč se brodit po kolena v hovnech, když můžu jít po pevný a zřetelný cestě. Jenom blázen si vybere ty hovna.

   To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  kazdy vyznavac ma len jedneho boha,jak krisna,ci boh,ci alah tym svojim veriacim ked pride na den odplaty tak dojebe,ze sa z toho vsetci poseru,ze si vsetko poupravovali jak jim pasuje bo ked tak kukam co ja len zazil ,jak sa vsetko upravuje a co to musi byt za tie tisicrocia,naisto ty veriaci ja tak cujem,ze to budu kukat.rimsky katolik nebude vyrevuvat,ze ide po spravnej ceste,ale bohabojne mysliet,boze daj,aby som nezbludil,bo kristus syn bozi take ucil a hlavne hovoril miluj svojho blizneho a pokoj a bratska laska nech je medzi vamy aspon ja tak myslim,ja parim k roman katolik,ale naisto nepatrim do nejakeho raju,to by sa ten po pravici bozej musel este viac spenit,ked pride na mna rada bo dobre vie,ze ja do blizneho nemam problem strelit a poniektorych za svojho zivota som prehresil na desta pokoleni dopredu,ja hovno a nie sluzobnik bozi.

  To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  OT.

  55 let. Myslím, že jsme to slyšeli kolem 11. ze školního rozhlasu

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   ano, ze školního rozhlasu…:)

   To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Přesně, ze školního rozhlasu! A byl to tak silný vjem, že si ho dodnes pamatuji. Druhá lavice ve dvojtřídce v Kačici, žák první třídy. A vedli jsme o tom mohutné „debaty“. Táta byl rakeťák na nedaleké základně (tehdy ovšem „kasárnách“) PVOS, tak mi k tomu odpoledne něco vyprávěl.

   To se mi líbí

   • K-k. napsal:

    já po škole přilítla domů s očima navrch hlavy a všem jsem to zvěstovala! Ale zklamali mne: už o tom věděli! 🙂

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     😀 Jo a byla to STŘEDA, ne čtvrtek, jak se mi bůhvíproč zdálo.
     (Napsal jsem si na to před léty program).

     To se mi líbí

     • anna napsal:

      7.třída, hodina kreslení. Na to se nedá zapomenout. TAk jako na první umělou družici a její pípání – ucho přitisknuté k „dráťáku“…Dávno, dávno již tomu. A.

      To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       Fakt? My jsme tehdy také měli kreslení a aby se nám lépe tvořilo, tak nám učitel (jehož jsme milovali a respektovali pro jeho smysl pro srandu) pustil rádio (byla to totiž zároveň pracovna pro hudební výchovu, takže tam bylo radio s gramcem). Všichni jsme původně mysleli, že je to nějaká rozhlasová hra pro mládež. Když jsme pochopili, tak učitel vystartoval do ředitelny a pustil to do celé školy. Myslím, že tehdy bylo něco mezi devátou a desátou.
       http://cz.sputniknews.com/svet/20160412/2793432/malo-zname-skutecnost-jurij-gagarin.html

       To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Do naší V. třídy ZDŠ přišel ředitel školy pan Řehák, beze slova podtrhl na tabuli datum 12. duben 1961 a velkým písmem napsal Jurij Gagarin. Potom říkal něco o tom, že dnes je významný den, toto datum bychom si měli zapamatovat, že Sovětský svaz právě vyslal prvního člověka do kosmu ap.
   Je zajímavé, že tento obraz mi v paměti zůstal dodnes. Také si pamatuji, že jsme jako děti v noci sledovali na obloze pohybující se a blikající tečku a že nám říkali, že je to družice Sputnik.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Ještě dodám, že vůbec první Gagarinova zahraniční cesta vedla již 28. dubna 1961 do ČSSR.
    (a jen na okraj – po SSSR a USA byla ČSSR třetí zemí, jejíž občan Vladimír Remek navštívil vesmír. Stalo se to 2. března 1978, Sojuz 28)

    To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     Ano. Gagarina jsem viděla na vlastní oči. Byl mrňavej. Tedy na chlapa.

     To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      V našem paneláku ve vedlejším vchodě bydlela v 80. letech Remkova tchýně. Často tu býval a párkrát jsem s ním dal řeč. Příjemný sympatický chlapík, spíš plachý než suverénní, který mluvil „normálně“, ne tak jak v médiích.

      To se mi líbí

     • Antimon napsal:

      Aby nebyl mrňous. Viděla jste in natura to, v čem letěl? 🙂

      To se mi líbí

    • Zdena napsal:

     Gagarin přijel do naší země a lidé ho s jásotem vítali. Dokážete si představit, kdyby vstal z mrtvých a přijel sem v dnešní době? To by se ti naší různí červenokaretníci vyřádili.

     P.S. Vidím, že jsem docela mladice :-). Většinou jste Gagarinův let zaznamenali ve škole. To já koukala ten den na nebe při vycházce ve školce, protože naše milá paní učitelka nám řekla, že tam někde ten Gagarin letí.

     To se mi líbí

  • Joda napsal:

   Na téma „Kosmonautika“:
   Napadlo vás, když jste v roce 1969 sledovali přistání člověka na Měsíci, že o 47 let později – v roce 2016, se nejen nebude létat na Mars, ale ani na te nMěsíc? A že za úspěch světové kosmonautikybude považováno to, že se zatím daří udržet v provozu orbitílní stanici obíhající kolem zeměkoule?

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    MNě dneska naštvali presstituti.Když už to nemohli zasklít, tak alespo’ň plivli. I když asi ty moduly vůbec neviděli. Na VDNCH byly vystaveny tuším 3 a do jednoho se mohlo sednout. Místa málunko i na moje rozměry. Ač měl přilbu, kdyby to nekontrolovaně rotovalo jak psali – musel být samý monokl a to nebyl… Tak nevím

    To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Jodo, domnívám se, že to nevidíte úplně správně. Možná byste tomu nevěřil, ale ty roky a desetiletí byly věnovány výzkumu okolí Země se zcela epochálnímy pokroky. rozvojem kosmických technologií jako jsou třeba satelitní navigační systémy a další. Prostě hlavní směr vývoje se ubíral jinudy A podle mne ten čas a peníze byl využity dobře.

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No, ono to má háček , ne-li skobu. Nedá se nijak zkontrolovat, zda ,co a kam poslali. Takže kdo ví kde všechny ty ,manym many skončily.

    To se mi líbí

 4. Hudec napsal:

  O náboženstvích přečíst, ale nedebatovat. Nikdy to nikam nevedlo, jenom ke krvi. Ale to je marná snaha. Nejdřív bývá debata, potom křik a nakonec krev. Když druhého nepřesvědčíš, zkus ho vyhladit! Zpravidla se nepovede to ani ono, příkladů moc. A každý smír bývá jen pauzou před dalším kolem boje.
  Trochu výjimkou byl Vestfálský mír, když všem účastníkům třicetileté války došly síly. Ale boj pokračoval trochu skrytěji dál, právě směrem k tomu vyhubení či alespoň vysídlení. Koho vláda toho náboženství.
  Jaký jsem hlupák potvrzuje mj. i to, že ještě před sedmadvaceti lety jsem považoval jakékoliv náboženství za vnitřní záležitost konkrétního člověka, která nemůže mít významnější vliv na chod společnosti. A ejhle, máme tady toho bubáka zpátky! My, ateisté, jsme někde uprostřed – nejméně agresivní (což také vždy nebývalo).
  Co s tím? Netuším…. už se zase brousí kinžály i husarské šavle.

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   to bude asi hodně velkýá šílenost, když se k tomu nehlásí ani ČT. Ostatně priofesní živtopis autorky mluví za vše…
   No, on to Čulík určitě příslušně vychválí. :/

   To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Podle toho, kdo ve filmu vystupuje, se dá usuzovat na „maximální objektivitu“. Taková sestava hňupů se hned tak nenajde.

   To se mi líbí

 5. Joda napsal:

  OT
  Ať se nebavíme jen o politice – jedna o počasí.
  12. dubna 1978 jsem kupoval své první auto (Š105). Dodnes si pamatuji tu hrůzu, než jsem dojel z okresního města k nám domů. Měl jsem sice řidičák už od roku 1971, ale v Mototechně jsem sedl za volant poprvé od autoškoly – po sedmi letech. Nedosti na tom. Zatím co jsem v prodejně vyřizoval formality, venku napadlo 5 až 7 cm sněhu. A auto mělo samozřejmě letní gumy (existovaly tenkrát vůbec zimní?).

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Jestli to bylo na OR 6, tak s nimi se dalo jezdit na čemkoliv. Moc nevydržely, ale seděly dobře.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   První auto, Š 105 … taky hrůzná vzpomínka. Řidičák jsem měl taky už předtím, služební auto řídil i předtím, ale nezvyk zařazovat ruční brzdu mě dostal. Předávající mechanik po předvedení ji zatáhl, já si nevšiml, a měl jsem před sebou cestu přes celou Prahu. Kolik chcípnutí motoru na křižovatkách, po běžném přibrždění … snad pět, šest než jsem zajel do vedlejší ulice, zastavil a objevil „závadu“. Mokrá záda. Dodnes se omlouvám motoru a brzdovým kotoučům a autíčku vůbec.

   To se mi líbí

 6. tata napsal:

  A HLAVNĚ MĚLA motor vzadu a moc ji letní pneumatiky nevadili,dnes je sebevražda vyjet na letních v zimě.JÁ MĚL NA š105 jen letní a bydlím kde opravdu je vlastně byla opravdová zima a nikdy jsem problém neměl,pak jsem koupil NISANA v březnu napadl poprašek a málem jsem nedojel nedalo se to na letních udržet na silnici.
  Na toto byla škodovka supr bez problému,kde jiná auta stala škoda projela

  To se mi líbí

 7. tata napsal:

  O NABOŽENSTVÍ škoda mluvit,nejlepe to dokazuje
  vonrammstein napsal:
  12.4.2016 (00:23)
  vic není třeba dodávat

  To se mi líbí

 8. Strejda Olin napsal:

  OT, abychom neztratili kontakt s realitou:
  Europarlament odsouhlasil většinou hlasů uprchlické kvóty.
  Mezi hlasy, které vyjádřily trvalým kvótám podporu, jsou pouze dva čeští europoslanci za TOP 09 Jaromír Štětina a Luděk Niedermayer. Několik dalších českých europoslanců se pak zdrželo hlasování.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/evropsky-parlament-kvoty-bezenci-drp-/zahranicni.aspx?c=A160412_160545_zahranicni_bur#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

  To se mi líbí

 9. Ahele napsal:

  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Nemravnost-Vsechno-vratit-Pravni-jistoty-nelze-zpochybnovat-Jestli-padne-vlada-Cirkevni-restituce-znovu-na-stole-a-s-nimi-i-krik-a-hadky-430563
  „Sociální demokracie ale má povinnost vůči svým voličům otevřít tuto věc, musí se o to pokusit! Netrváme na tom, aby se koalice rozbila, koalice je funkční a přináší České republice i občanům pozitivní věci, takže by byla škoda, kdyby právě na tom padla vláda. Ale nelze od toho jen tak zjednodušeně ustoupit. Pan ministr Jiří Dienstbier sice na to říká, že církve byly v oprávněném očekávání, že se nic takového nestane, ale v oprávněném očekávání byli i občané ČR, kteří volili ČSSD,“
  Jak pravil Foldyna.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Ano děkuji :). Jen i Foldyna potvrdil to co zde píši již poněkolikáté :“Podle něj totiž ČSSD před volbami v roce 2013 slibovala, že s církevními restitucemi něco udělá, ovšem po volbách uzavřela koalici s lidovci, kteří jsou důrazně proti změnám v církevních restitucích, takže se prý zdá, že je situace zcela neprůstřelná.“ Jen s tím rozdílem, asi si to nemůže dovolit, že již dopředu věděl Sobotka, že uzavře koalici s lidovci pokud překročí(lidovci) 5%. A to považuji za odporné. Od Sobotky.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Já doufám, že jim to lidi na podzim připomenou.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     JENŽE……….JÁ je volit nebudu ale nejsem přesvedčen jestli to připomenutí bude k něčemu……….VY všchni nebo větčina tady vidite krvavě bez realného pohledu.
     ANO máte většinou pravdu o jejích chybách……..už ale nevidíte co stoho vznikne.

     Když SE PODAŘÍ jim dát FACKU A PROPADNOU……………zaleží na moc faktorů,které ani nemužeme všechny domyslet.

     Když ale budeme realně odhadovat,procentuelně vychází vic možností horší vlád než je dosud.

     TAKŽE JE OTÁZKA jestli to není jen moralní gesto s tragickými nasledky………opět to ukáže čas.PRAVDA je a fakt že tam jsou mnohem horší strany a těm tím moralním gestem pomužem……….já osobně k tomu gestu přistupuji,že si opět po konsolidaci chyb předešlích vlád mužem dovolit,vládu náké pravicové………a zarověn pokus aby se chytli za nos………..opouštím tím rozum,vyměnou za moralní gesto.

     Protože navzdory těm chybám tato vláda je mnohem lepší než ty minulé

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      tato, ale tahle vláda je lepší navzdory Sobotkovi, Němečkovi, Marx-Leninové a dalším. Ti totiž žijí v nadoblačných výškách a chtěli by plnými hrstmi rozhazovat dolů svým poddaným peníze plnými hrstmi.Naštěstí pokaždé, když chtějí hrábnout do státní kasy, praští je Babiš po pazourách. Protože on skutečně chce, aby se hospodařilo, tedy nejprve využít vlastní peníze a pak teprva chtít ty ze společné kasy. Vždyť si vzpomínejte, jak zejména Marxová, Němeček a Valachová jen vymýšlejí, jak do svých resortů nalít peníze a financovat jednu hovadinu větší než druhou. Tam leží peněz, že se nám to ani nezdá, jen prostě hospodařit. Řídit to jako firmu, tedy se ziskem a ne se ztrátou.

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       ALE Bavore……OPĚT VTÉ ODPOVĚDI je ten základ neporozumění……….neobhajuji ČSSD……………..PÍŠETE NAVZDORY ale ani já ani VY to nemužete vědět,oproti mě VY TO pišete jako FAKT,já jsem mockrát psal že tato vláda je tak dobrá protože je to spojení BABIŠE A Sobotky,NEDÁ SE JEDEN VYZDVYHOVAT JEDEN ZATRACOVAT.
       k TĚM VYSLEDKUM došli společně……..konečně ted jsem si přečetl SLIMA A JE ZBYTEČNÉ TO PSAT ,když to napsal jak já bych nezvládl.
       SNAŽÍM se byt jen korektní,bohužel většina z VÁS HLEDÁ každou zaminku byt k čssd negativní,bez nadhledu

       To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       peněz tam možná leží,že se nám o tom ani nezdá,to může být pravda,když ale toto svého času tvrdil Kalousek a nechtěl tam sypat peníze,tak se na popud odborářů zaplnil celý Václavák.

       Otázkou ale stále je proč Babiš je plný odhodlání praštit po pazourách pouze ta ministerstva která nevede jeho ANO.

       To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       No čtenáři, Kalouska bych raději vynechala. Ten sice nesypal, ale to neznamená, že nehrabal. Hrabal nesrovnatelně víc, jenže nikdo neví pro koho a navíc nebylo nikoho, kdo by mu to zatrhl..

       To se mi líbí

      • Ahele napsal:

       Jen dodám, že hrabal nejen ve státním, ale také tam, kam ti dnešní občas trochu přisypou.

       To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       to nemůžete myslet vážně,porovnávat ministerstva zdravotnictví,školství,práce a sociálních věcí s ostatními ministerstvy.

       Stejně,nejde ani tak o tu finanční náročnost,ale o to,že Babiš kritizuje pouze koaliční ministry a ty své ministry obhajuje.
       A když něco koaliční ministři přes odpor Babiše dokáží prosadit tak Babišovi není proti mysli toto vydávat za svůj úspěch.Je to Jájínek.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       Bavore………čtenář odpověděl za mě,skutečně chcete porovnávat ministerstva kde se spiše ukazuje levicová tvář at už s kusem populismu………nezlobte se touto odpovědí jste jen ukázal že hledáte chyby.mohl bych vyjmenonávat chyby ministru Ano a nečiním to je to celek tak každé plus ja minus je společné

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        tato. Ani vy ani čtenář jste nepochopili o co jde. Přece o to, že ti tři jmenovaní opravdu vymýšlejí neskutečné a navíc finančně náročné zhovadilosti. Přitom právě u nich je spousta možností, jak pomoci „svým“ lidem a nefantazírovat. Inkluze, asistenti do škol, neustálé přidávání na platech bez ohledu na skutečnou potřebu společnosti, likvidace Klokánků spolu s podporou jiných NZO etc. Dalo by se toho vyjmenovat mnoho. Příliš mnoho.

        To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Tohle je právě ukázka bezcílné diskuse. Tata má samozřejmě pravdu, aby ta kritika byla věrohodná, musela by nám ukázat, koho jiného volit.
      Že Babiš zatáhl na finance ELEMENTÁRNÍ zvyky z podnikání je v pořádku, ale je nesmysl, že by tato vláda byla lepší navzdory Sobotkovi. Jak funguje je dáno křehkou rovnováhou, kterou zrovna Sobotka pomáhá udržet. (A být lepší po Kalouskovi není ostatně tak těžké.)
      Takže emoce stranou, kdyby byly volby v sobotu, nebudu mít jinou volbu, než se snažit zabránit příliš velkému poklesu ČSAD. Svoboda jako poznaná nutnost. Nevybírám si přece milenku. 😦

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Ano, bezcílná diskuse.
       Nemáte Slime samozřejmě pravdu, ohání-li se někdo levicovou preferencí měl by si vybrat levicovou stranu a ne řežimní amoebu ČSSD.
       Je koho volit, jen slepý či zaslepený nevidí.
       Ale emoce stranou, chápu že když se někomu líbí tento způsob vedení a spravování státu, korupce ve velkém, preferování společnosti neužitečných činností před těmi užitečnými, bezbřehá svoboda krást a podvádět, volí režimní strany a hnutí ODS nebo TOP nebo VV nebo ČSSD nebo ANO nebo KDU…
       Vybíráme si volbou jenom budoucnost svou a budoucnost svých dětí a vnoučat. O nic přece nejde …

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Á, náš humorista dorazil. 😀

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Lepší než vy dva pohřební řečníci vychvalující zesnulou stranu …

       To se mi líbí

     • jaa napsal:

      No tato, závidím Vám Váš optimizmus. Já to vidím krapátko jináč. Co Sobotka dělal a domluvil v emerice – nikdo neví – nevěřím, že bv s náladou a změnou postoje k zámoří v česku zvlášť před volbami nepočítali – takže kdo ví. Navíc – zarážející je ta změna postoje k Číně, hodnocení a změněná rétorika. Nikde ani slovíčka .. takže to za prvé. Plíživé přesvědčování lidí ke změně postoje k migrantům a furt návštěvy v dojčlandu.. Smíření se s „kvotami“ – taky zcela potichu – prostě axiom a šmytec. No a závěrem – už nám ZASE budou amíci vandrovat spanilými jízdami přes repubůbliku – ač by to přes pšonky měli kratší PROČ ASI???? ….
      Další – ach našlo by se toho víc.

      To se mi líbí

   • tata napsal:

    ŠKODA JEN že si umíte stoho vybrat co se VÁM HODÍ,to je přesně co krituzujete u jiných a sama to hojně využívate……….hlavně teda k ČSSD…..JÁ JI neobhajuji ale snažím se jen upozornovat aby to bylo korektní………napřiklad i FOLDYNA nevý jestli bude možno to přijmout ,VY umite jen vybirat to špatné a mnohdy uvádite věci které ani nešli jinak,jenže to Vás nezajimá duležité je si kopnout.
    NAPŘ………………Jen s tím rozdílem, asi si to nemůže dovolit, že již dopředu věděl Sobotka, že uzavře koalici s lidovci pokud překročí(lidovci) 5%. A to považuji za odporné. Od Sobotky.
    samozřejmě naprosto ignorujete že voliči rozdali karty a na vyběr moc nebylo,vždy se ohánite věcmi které nebyli jednoznačné a čas ukázal že volba toho jiného partnera by třeba znamenala rozpad vlády……..jednoduhé je ty fakta ignorovat a plivat

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Tato Vy si snad nevybíráte? Také co Vám se zase hodí? Všichni si vybíráme co se nám hodí, co považujeme za důležitější než někdo druhý. Pro mě je to církevní tunel století, pro Vás viditelně ne. Pro mě je důležité jak se chovalo vedení ČSSD před volbami, kdy sice slibovalo ale současně vědělo, že s tím nic, vůbec nic, neudělá. Ptz už před volbami Sobotka věděl, že spojí koaliční síly s lidovci (pokud se dostanou do PS) a bylo jasné, že lidovci nedovolí s církevním tunelem vůbec hnout.
     Takže vůbec nechápu, proč by mělo vadit, že si vybírám jako ostatní. A nikoho za to nekritizuji,..za to že si vybírá. Mohu nesouhlasit s jeho výběrem to ano. Ale to je rozdíl tato.
     Voliči rozdali karty ano, a co? Prostě podle mého, alespoň někteří, Vy asi ne, Vy jste to přece poznal a nevadilo Vám to, že Sobotka lže, naletěli.
     A že Foldyna neví, já také nevím, a už jsem o tom psala, skoro přesně jako Foldyna, ne pod tímto textem ovšem, třeba jste to nezaznamenal.
     Na Váš poslední odstavec jsem Vám odpověděla snad 10x, a vidím, že to nemá cenu po 11.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Prima, a co se asi stane, až soc-dem propadne, he?

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       To by mne docela zajímalo, protože stejně jako u modrých strak ani tady nevěřím na Fénixe

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Když propadne? Potřebuje to jako pes drbání. Najde se nový Paroubek a půjde zase nahoru. Poptávka po levici je. Jenom ji dusí Špidlové, Dienstbierové, Grossové, Sobotkové apod. A samozřejmě členská základna která zase toho nového „paroubka“ rychle vyprovodí. A tak dokola …

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Co by asi stalo? Prostě se musí asi změnit, musí pracovat pro těch 10 milionů co jsou dole. Nezdá se Vám? Ptz ted to nedělá.

       To se mi líbí

     • tata napsal:

      KOČKO
      Mate smulu kočko nevybirám,netvrdím totiž nikdy že nemáte pravdu nebo lepe skorem nikdy.
      TAK SI ROZEBERME Vaše argumenty.
      Tato Vy si snad nevybíráte?
      ne vždy argumentuji,danou situaci………a KONKRETNĚ VY na to nedokážete opovědět,uvadite bud co není možné nebo ignorujete moje psané a odpovidate na něco jiného.
      Všichni si vybíráme co se nám hodí, co považujeme za důležitější než někdo druhý.
      PRVNÍ ČAST je nikoliv nevybírám……..druhá ano ruznému mužem přikládat jiný vyznam.

      Takže restituce……….ONO JE TĚŽKÉ KDYŽ NAPIŠETE………Pro mě je důležité jak se chovalo vedení ČSSD před volbami, kdy sice slibovalo ale současně vědělo, že s tím nic, vůbec nic, neudělá. Ptz už před volbami Sobotka věděl, že spojí koaliční síly s lidovci (pokud se dostanou do PS) a bylo jasné, že lidovci nedovolí s církevním tunelem vůbec hnout.

      svoji doměnku vydávate za argument………nikdo nemohl vědět jak volby dopadnou a dopadli tak že moc možností nebylo……….naprosto vtomto ignorujete fakta,jediná možnost byl OKAMURA,to bych já taky nebral.

      SPIŠ JE ALE duležité že VY TY RESTYTUCE berete jak by je schvalila ČSSD,A I KDYBY nikdo nevolil ČSSD tak stejně nikdo neměl moc s restuticemi cokoliv udělat.

      To my vyčitate…………Voliči rozdali karty ano, a co? Prostě podle mého, alespoň někteří, Vy asi ne, Vy jste to přece poznal a nevadilo Vám to, že Sobotka lže, naletěli.

      naprosto ignorujete že at jsem je volil nebo né nikdo by je nezrušil………….tak proč bych tohle bral jako hlavní argument proř je nevolit
      Na Váš poslední odstavec jsem Vám odpověděla snad 10x, a vidím, že to nemá cenu po 11.

      Myslite toto…..
      Protože navzdory těm chybám tato vláda je mnohem lepší než ty minulé

      ALE TO JE ZASADNÍ………PROČ by mělo byt duležitější třeba ty restituce které by stejně jiná vlada v těchto volbách nezmenila než jestli ta vláda je lepší než minulé.
      Vtom je mezi námi rozdil VY HLEDÁTE NEGATIVA,JÁ važim pro a proti………

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Nezlobte se, nebo zlobte, ale jste úplně mimo. Vy si samozřejmě ,jako každý vybíráte, jen to asi nepřiznáte. Pro mě to byly církevní restituce, pro Vás nevím.
       Nevím na co jsem nedokázala odpovědět, tak to uvedte znovu, konkrétně na co, opravdu nevím. Tohle Vaše tvrzení je trochu pod pás pokud neuvedete na co jsem nedokázala odpovědět, nezdá se Vám?
       No jistě, Okamura pro vás nebyl, takže jste radši bral KDU, proto píši, že pro vás byly parlamentní volby úspěchem, ale pro mě ne. Ne že bych volila jak Okamuru, ANo anebo ČSSD.
       No jistě kdyby nikdo nevolil ČSSD, tak s tunelem církvi nikdo nic neudělal, ale nebyla to ČSSD kdo před volbami hlásal že něco udělá? Byla ne? Foldyna to potvrdil, vždyt ale to jsem Vám psala. tak o čem se tady chcete bavit?
       No ano, to přiznávám, tato vláda je o něco málo lepší, ale tak nepatrně, že by bylo , samozřejmě podle mého, lepší, kdyby v ní nebyla ČSSD a nabila si hubu.Třeba by pak opravdu něco dělala pro těch 10 miliónů. Jediné co udělala je zrušení poplatků u lékařů a v lékárnách, to jediné jí mohu , jasně že jenom já, připsat k dobru, ptz to asi pomohlo hodně lidem. Ale to je vše.

       To se mi líbí

     • Jos napsal:

      Vy jste kočko až srandovní, jak si pletete nepřítele. Církevní restituce zařídila pravice, a pro vás, ale i pro některé další, je to jasný signál k útoku na levici. To není jen směšné. To je v současné situaci neuvěřitelně hloupé, pokud neptříte Kočko k miliardářům. A Bavor tady píše, jak to bude zajímavé až se republika a hlavně drtivá část jejích občanů dostane do totálního průseru a Babiš se konečně spojí s těmi ke kterým organicky a skutečně patří. S Fialou, Kalouskem a dalšími esy, kteří bezpečně prokázali, že zemi jim svěřit v žádném případě nelze ani omylem. No pomalu se přestávám divit, kde se u lidí berou důvody pro volbu takových nesmyslů jako byl soukromý fízlík, Babišovo Ano nebo třena Unie svobody, či Okamurovy party.

      To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Ale srandovní by to nebylo, kdyby se ČSSD pokusila s tím církevní tunelem, když se dostala k vládě, něco dělat? Pokusila se Josi? Tak pište jak. Jinak spíše srandovní je Vaše a tatova obhajoba ČSSD, A především, lži vedení ČSSD před parlamentními volbami. Na to nějak nereagujete, ani tata, ani Vy. Tak zareagujte ano? Třeba se pletu a Sobotka a spol. nelhali,.tak do toho Josi a tato. Přiznám, že jsem se mýlila, pokud to dokážete, nedělá mně to problém.

       To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Kočko v tady svýi výkřiky s plným nasazením bojujete za ODS, TOP09, Babišovo ANO a podobné subjekty. Prostě za příští brutální pravicovou vládu (koneckonců ani tady na to nejste sama), A buď si toho ani nejste vědoma.nebo jste krtek. Souvislosti vám unikají. A to se týká i těch restitucí. Protože pokud se vám a vám podobným podaří vyřadit ČSSD nastoupí co? Co je v nabídce pro občana? Nic co by ohlo fungovat.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       kočka šklíba napsal:
       14.4.2016 (01:49)

       KDYŽ NEČTETE co pišem ………ted povidám jen za sebe…………mockrat jsem psal že lže,mockrát jsem psal je tam plno darebáků takže musíte čist.

       ALE BOHUŽEL krom KSČM ,KTERÁ nebyla u lizu tak neukazala jak by se chovala………jsou všechny strany ještě horší.

       Je těžké když dokola pišete hlavně o restitucících……….přitom naprosto pomijite to duležité,lžou všichni,restituce schvalila pravice,volby rozdali karty ……….jenže VY STOHO VINITE JEN ČSSD…………V NĚKTERYCH VĚCECH JSTE JAK DUB………bohužel nic není černí a bilé……..poukazujete jen zapory…………já srovnávám ……..mohu volit jinou stranu a mám zatím jen 2 možnosti,,,,,,,,,,,to jest KSČM NEBO ČSSD………..VOLBOU KSČM v minulích volbách………kdyby to udělali všichni———-je zde ve vládě KALOUS……..KDYŽ NEDOKÁŽETE pochopit jasné počty je to těžké………další období pravice by bylo pro mnohé zdrcujicí…………..ted je opět stat jakžtak na nohou mužem se pokusit dát moralní facku ČSSD………..JE TO RISK ,ALE 4 roky přežijem i s KALOUSEM navic ho bude hlidat BABIŠ……….TO MINULÉ OBDOBÍ nebylo možné ………..jak prosté stejně to nepochopite a budete dokolečka restituce restituce………skuste vymenit jehlu a zamyslet se…………………a to byla poslední reakce ohledně ČSSD JE MI U ZADELE V těch to volbáh ji hlas nedám a marné debaty už mě nebaví………….vždy zaleží na okolnostech a ted je možno to risknout,i když šance je malá

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Odpovezte prosím na mojí otázku, lhal Sobotka a spol před parlamentními volbami o restitucích? Ano nebo ne? Ještě zpřesním : o tom, že se s nimi pokusí něco udělat? Pokusili se po volbách kdy sestavovali vládu?

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Kočko, vy jste zapomněla na jednu celkem podstatnou věc z té doby. Podle volebních průzkumů měli mít socani dost na to, aby byli schopni sestavit menšinovou vládu s otevřenou podporou komunistů. A o tom se docela veřejně i vyjednávalo. To se to lehce slibovalo. Jenže Sobotka svojí „kampaní jednoho muže“ a neustálou kritikou Rusnokovy vlády dokázal prohospodařit deset procentních bodů a dostal se tam, kde je. Ale jinak před volbami nelhali. Zvorali to jinak.

        To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Samozřejmě píši o církevním tunelu, ale to je Vám asi jasné. Na to pořád vy a tata neodpovídáte. Tak snad se konečně dočkám alespoň od Vás. Od taty asi těžko, už jsem to vzdala.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Josi, nepřítele si pletete VY.
       Vy jste (v množném čísle) lidé starých časů.
       To se tehdy dělila společnost na levičáky a pravičáky, a ti levičáci byli ti hodní a ti pravičáci ti zlí-a naopak.
       A takhle to tady běželo 20 let a stát chudnul, privatizovalo se a restituovalo, levice-nelevice a pravice-nepravice a dle VÁS za to mohla „pravice“, Klaus a Kalousek úplně stejně, jako dneska za všechno může Zeman a Putin.
       Jedna věc je jistá.
       V časech, kdy levice měla v parlamentu většinu s těmi restitucemi nic neudělala a tím otevřela pole pro ty „bělohorské“ restituce současné.
       A s těmi také nic neudělala.
       Ale „hlavně si občané dejte pozor na pravici“, pravíte vy, výhružně u toho hrozíc prstem a ukazujíc i tady, na blogu Pana Bavora na vnitřní nepřátele.
       Pravice bude ještě horší!
       Horší než co jako?
       Než ty vaše ČSSDácké experimenty?
       Horší jak vaše spolupráce s pánbíčkáři?
       Horší jak vaše spolupráce s ODSáky?
       Horší jak vaše spolupráce s merkelisty?
       Vám může ČSSD nasrat na hlavu, a jste stejně spokojení, protože jste vyděšení z nějaké pravice, která je dneska úplně v prdeli.
       Zbývá vysvětlit, proč jste z té vyřízené pravice tak vyděšení.
       No protože ČSSD je tak neschopná a tupá, že sama svou činností tu vámi tak obávanou „pravici“ doslova nastartuje.
       A pak?
       Pak se zase můžete hádat o pravici a levici a o tom, kdo za „to“ může!

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Špatná zpráva, můj Vůdče! Lidé starých časů přešli včera na úseku B. do protiofenzivy

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       To je očekávané, bratře ve zbrani.
       Bohužel jako vždycky udeřili na vlastní síly, do vlastních řad!
       A nepřítel se směje, až se za břicho popadá!

       To se mi líbí

 10. Slim napsal:

  Šklíbo, zkusím Vám to vysvětlit. Nejde o žádnou obhajobu, ČSAD ani KOMANČŮ. Jde o levici, a to hlavně jako o možnost, aby nezvítězila pravice, se všemi důsledky.
  A levici tu představuje agregát těch 2 partají. Navíc rozhádaných.

  (Nebudu to vysvětlovat PP-ovi, to je známý popleta, ale když si vzpomenete na rok 2002, tak Špidla nejenom udělal tu hrubou chybu, že se nepokusil dohodnout s KSČM o podpoře, ona ani KSČ nebyla nijak vstřícná – proč asi? [ Pokud chcete užít expresivnějšího výrazu než chyba, já si ho šetřím pro prezidentskou volbu 2003, to byla chyba a navíc sviňárna]).

  Takže žádná pochybnost o tom, že ČSAD je strana pochybná a zejména Lidový dům klubko zmijí. To jsem tady řekl víc než jednou a taky by mě ani ve snu nenapadlo do takového spolku vstoupit (i když hlavní důvod je u mně jiný: když už si zachovám panenství až do padesátky, není hloupé o něj přijít pak? 🙂 ).

  Jenže na váš experiment, aby „pracovala pro těch 10 milionů“ , jak píšete, i když by byl potřebný, je teď nevhodný okamžik, je to nebezpečné. Jak vám vysvětlil Jos.
  Proto, ačkoliv jsem zrovna minule volil KSč, teď se budu muset pokoušet zachránit ČSSD před velkým propadem. Taktická volba, ano, ale lepší než (po)citová, myslím si.
  Howgh!

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Má to IMO jednu vadu. Pokud ČSSD opravdu zachráníte před velkým propadem, vámi zmiňované klubko zmijí si to vyloží jako podporu svého dosavadního směřování a jakákoli možnost změny politiky bude opět ponechána na božskou Yindy.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Souhlasím. Je to risk. Podobný jako když přemýšlíte, jestli dítě, které nebaví učení vzít ze študií a poslat na čas „k lopatě“, nebo to s ním ještě jeden semestr zkusit.
    Jde o míru

    To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Přesně, myslím si že právě to je jádro pudla, ČSSD se nezmění pokud opravdu nepadne. I když bude mít 18% tak je to ještě hodně na to, aby se změnila.

    To se mi líbí

  • Miluše napsal:

   Díky! Chápu to stejně, i s těmi dodatky v 11.14 a 11.19, ale neuměla bych to tak skvěle vysvětlit. Máme to těžké, my voliči levicově smýšlející. Hlásím se k účasti na nejbližším shromáždění lidu, aby byly slyšet naše názory! Právě proto, aby si to ČSSD právě nevysvětlovala jako podporu. Dát hlas jen ve volbách – nestačí. Půjdu, i když už musím
   na delší cestu používat hůl. Myslím to vážně.
   Teď trochu toho srandování:
   Mohu použít i zvolání: „Máme hole v ruce!“ .-) Švejk měl také revmatismus a šel…

   To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Mimochodem Slime, to bohumínské usnesení je dědictvím toho, že ještě v 90.letech bylo v ČSSD spousta docela vlivných lidí kteří pamatovali rok 1948 a likvidaci sociälní demokracie, třeba samotný první polistopadový předseda Horák a také řada exilových členů. A ti všichni byli reální sociální demokraté a zároveň tvrdí antikomunisti. K tomu atmosféra ve společnosti a máte bohumínské usnesení jak vyšité. To chtělo čas, a v roce 2002 bylo asi brzo.
   Ale co je nejprve nutné změnit je postavení KSČM v politice. Pokud o to ovšem KSČM stojí. Ti pravicoví manipulátoři nakukali společnosti, že tady existují tzv. demokratické strany, především ODS, TOP09, a občas s výhradami i ČSSD a vedle toho KSČM coby extremisti. Přitom je to v podstatě naopak. Pravici takové rozdělení levice hraje náramně do krámu v celém polistopadovém období protože eliminuje vliv 10-20% levicových voličů. S tím především je nutné skoncovat. To patrně lze jen eliminací ideologického vlivu vycházejícícho jak z těch pravicových stranomafií, i když takový Kalousek ¨nebo ODS se o to starají dost dobře sami. A hlavně neutralizovat vliv převážné většiny medií, včetně veřejnoprávních. Media rozdělují společnost, vyvolávají a legitimizjí nenávist proti levici. A už od dob Paroubka je jasné že vvolávat násilné útoky pravice na nositele levicových názorů nepovažují za nic špatného. Naopak, brachiální násilí se jim líbí a hodí do krámu.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    je nejprve nutné změnit je postavení KSČM v politice

    PŘESNĚ, TO JE JÁDRO PUDLA! Vy to víte, já to taky vím, jenže, jak se říká v Bibli:
    ne každý chápe slova toho. Kdo můž pochopiti, pochop

    Ty vztahy mezi II. a III. Internacionálou, to je dlouhý a dost smutný příběh. A pak se do toho ještě pletou týpky jako Buzková, nebo Dienst. ml.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     Věřil byste tomu Slime, že podobné problémy vlastně řešil už můj děda coby sociální demokrat v roce 1920? Svět se holt mění jen velmi nenápadně.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      To víte, že věřil, s ČSAD jsou neustálé potíže… 🙂
      Můj děda byl zase po 45. „přisjednocený“. Neměli to snadné hoši, my proti nim HAVAJ!

      To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Ale ano, já s vámi souhlasím v něčem. jenže si myslím, že za nějakou hranici by neměli jejich představitelé, což byl Sobotka, jít. A to podle mého šel, prostě sprostě lhal a to již před volbami, pořád mě nevysvětlil tata ani Jos, jak to mohli zkousnout. To jim nevadilo, že z nich dělá bud blbce, nebo jim nevadil tunel z tzv. církevních restitucí? Nejspíš to druhé, mně ale ano a to velmi. Oni je volili, já ne, Mně je jasné, že lžou všichni, i KSČM, ale za určitou hranici by neměli jít, což Sobotka a spol. hodně, pro mě, překročili.

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Kočko, vy jste jak poškozená gramofonová deska co se točí v jedné drážce. Církevní restituce by chtělo vidět zrušené spousta lidí. A mluvilo se o tom i před volbami. Jenže při volbách na to občané tak nějak zapomněli. A tak v poslanecké sněmovně je právě teď 111 pravicových poslanců (kromě pár nezávislých) od kterých nápravu věcí jako jsou církevní restituce nelze čekat. Spíše je tak trochu zázrak, že díky rozhádanosti pravice máme vládu s levicovou účastí a jsme tak trochu uchráněni toho nejhoršího. No, vy ale vedete jakousi osobní vendetu proti Sobotkovi a ze všech sil se snažíte, aby v blízkém budoucnu bylo ještě hůř.

    To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Možná poškozená gramofonová deska. Spíše si ale myslím, že Vám prostě není příjemné, že se to tom zmiňuji. Protože já od Vás ještě neslyšela to podstatné. Proč se Sobotka a spol. tak před volbami snažili přesvědčit voliče, že „něco“ udělají s církevním tunelem a přitom již věděli, že budou případně v koalici s někým(KDU) kdo to nepřipustí.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Kočko, opravdu jak ta deska. Vždyť to co tvrdíte není vůbec pravda. Socani plánovali menšinovou vládu s podporou komunistů, a tak si mohli dovolit slibovat. Proberte se už a přehoďte desku.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Neblbněte. Nebo zas přijde Ukrajina Ukrajina husiti husiti.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Já taky doufám, že to plánovali (ale nevím to). Já to teda určitě „plánoval“ a proto jsem taky komunisty volil.
       Pokud se ale pamatuju, tak první a možná jedinej(?) kdo o tom mluvil nahlas a snad přes to i něco dělal, byl Paroubek. Pamatujete se na „Marťany“?
       Je dobře možný, že právě tohle byl jeden z hlavních pramenů nenávisti tiskové žumpy vůči němu. Dostali strach, že by se těch 15% voličů mohlo někde efektivně projevit. A byl by průser.

       To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    Kočko to jsou silná slova „sprostě lhal“. Jestli mě paměť neklame, tak řekli, že se pokusí. Neslibovali, že se jim povede je zrušit. A že se pokusili to se pokusili. Mohli se pokusit víc? Možná. Uvidíme, jak si s tím tématem poradí nyní např. ANO. To co navrhuje KSČM s tím přišli socani už na začátku své vlády a prý si vylámali zuby. Tehdy Sobotka řekl, že udržení vládní koalice bylo důležitější.
    http://www.novinky.cz/domaci/338419-cssd-vzdava-cirkevni-restituce-vylamala-si-na-nich-zuby.html
    Možná nebudete (spíš jistě při Vašem nastavení) souhlasit, ale já si to myslím taky. Tehdy určitě. Neudělali by ani to co se jim dosud povedlo. Čas ukáže, jak to s tím staronovým tématem zdanění dopadne nyní. Nezapomínejme, že už je zase před volbami.
    A prosím nepředpokládejte předem, že jsem zaťatý volič ČSSD. Nejsem. Jen nějak nemusím oscilovat ode zdi ke zdi.

    Zadejte si do vyhledávače Sobotka církevní restituce a vyjede Vám odkazů víc, kde se dočtete, že se kolem CV dělo, ne že ne. Jen sdělovadla zřejmě nesdělovala jak by měla. Anebo jsme měli jiná témata, která nás zajímala víc.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     Ahele díky že jste udělala domácí úkol za Kočku, ale koneckonců i za mne.

     To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Dobře dodejme tedy onen pohled, který jako jediný zastává ČSSD.
     Tím je pohled na zákon 428/2012 který ODS a TOP 09 prohlasovala a jedná jen o „tzv. církevních restitucích“ kde pouze s použitím demokratických prostředků s tím podle jejich výkladu vlastně nelze vůbec nic dělat.
     Protože proč :
     Ve skutečnosti žádné restituce církevního majetku nebyly.
     Pouze probíhá vydávání části zabaveného majetku zpět do rukou jednotlivých církevních institucí a vyplácení finanční náhrady za část nenavráceného majetku (ve výši dvou miliard ročně). Toto je definice, které je zapotřebí se při jakékoli debatě o zákonu č. 428/2012 držet a přes kterou nikdy nejede a nepojede vlak.
     To znamená že pokud oni měli justici, tak my s tím nemůžeme absolutně nic dělat.
     Proto také pokud někdo má justici, tak má prostě všechno a žádná Poslanecká sněmovna a ani žádný senát nikdy nic nezmůže.
     Opravdu naprosto vynikající pojetí „demokracie“ v podání „Dienstbierovy“ ČSSD.
     Tož pokud bude takto chápat „demokracii“ většina voličů, jako že ANO, je ČSSD naprosto nesmrtelná.

     To se mi líbí

     • Jos napsal:

      Člověče Cechu, neplácejte blbosti!

      To se mi líbí

      • Cech napsal:

       Nemohlo by to být definováno poněkud přesněji prosím.
       Kdy jak o kom, zdali o zákonu č. 428/2012 nebo o jeho dosavadní interpretaci šířenou pomocí ČSSD.

       To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Jádro problému je v tom Cechu, že byl majetek veřejnoprávního charakteru převeden poslanci TOP09, ODS a pár dalšími do režimu soukromého vlastnctví. To je obyčejná krádež. A ta změna režimu přinesla samozřejmě úplně jinou situaci. A o ČSSD píšete už úplné pitomosti.

       To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Vůbec nevím, co je v tomto článku v rozporu s tím co tvrdím. Nějaká komise? nebo Gajdůšková v čele nějaké komise? Můžete to přiblížit?.

     To se mi líbí

   • lujjza napsal:

    OT – Když už se mluví o KSČM…
    http://outsidermedia.cz/narodnim-parkum-hrozi-velky-rozprodej-verejnych-pozemku-a-dalsi-zastavba/
    Poslanec KSČM Jan Klán podal pozměňovací návrh….
    „…Pozměňovací návrh poslance Jana Klána přichází s 28 body změn, z nichž ani jedna není pro ochranu přírody přínosná. Ty nejzávažnější vycházejí vstříc spekulantům s pozemky a další zástavbě národních parků. Poslanec Klán:

    Navrhuje rozšířit možnost rozprodat veřejné pozemky v národních parcích v celé tzv. zóně kulturní krajiny. Ta bude obsahovat zastavěná a zastavitelná území obcí a některé trvale obhospodařované lesy, louky a pole.
    Navrhuje zrušit v celé zóně kulturní krajiny předkupní právo státu na pozemky, které se jejich majitel rozhodne prodat. Záměrem je zabránit státu, aby pozemky vykoupil pro ochranu přírody a krajiny.
    Navrhuje zrušit paragraf novely, který říká, že orgány územního plánování a stavební úřady, které povolují stavby, mají vykonávat svoji činnost s respektem k ochraně přírody v národních parcích….“

    To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Takticky podpoříte to nejhorší, co je tady k mání, abyste kdesi v budoucnu sklízel další ovoce zrady.
   Opravdu si myslíte, že pádem ČSSD pod 5% v této zemi zmizí vše levicové?
   A nastoupí jakási „pravice“, specifikovaná jako TOP09 a ODS?
   No to by je někde nejdřív musel volit.
   Tady je nějaký voličský potenciíl.
   A ten se nezmění pádem nějaké posrané politické strany.
   Pádem ODS ještě nezmizeli pravičáci, někde tady jsou.
   TOP09 je něco jiného, to jsou pokračovatelé US a jiných havlistů, to není žádná pravice.
   Ti budou mít vždycky nějakou partaj kolem 10%.
   Na tohle zahrál Babiš, jenže plno lidí to nepochopilo.
   Nehlásí se nikam a tím oslovil potenciál voličů jak pravice, tak levice.
   A nezahálí.
   Pro příznivce levice vymyslel podvod jménem EET, bojuje proti hazardu a kouření, pro příznivce pravice (té ODSácké) má mnoho různých dotací z EU.
   A to vše se dohromady hodí nejvíce velkokapitálu a (polo) organizovanému zločinu.
   EET odhalí konkurenty a správa toho systému bude jistě ve správných rukou.
   Boj s hazardem není nic jiného, než soustředění hazardu do rukou velkých hráčů, a zničení majitelů malých heren.
   To víte, lidé už tak nehrají, nemají prachy.

   To se mi líbí

 11. moskyt napsal:

  Slim má pravdu, že je třeba někdy volit rozumem a ne srdcem. Stejně je ale pravdivý názor, že úspěch ve volbách zachraňované strany v ní může vyvolat nesprávné závěry. „To co jsme dělali dosud je správné.“ No a tady někde začíná ta volební loterie s hazardem a riskováním. Jediná skutečná levicová, umírněná sociálně demokratická strana v původním slova smyslu je KSČM. Ostatně nic udivujícího. I v KSČ se od samého počátku střetaly dvě tendence v její existenci. Buď úderný oddíl nebo velká armáda (..až nás půjdou milióny…). A radikalismu a revolučnosti se KSČM už dávno zbavila. Komunismus zůstal jen v názvu, a to proto, že je považován za „brand“. Až zjistí, že to už není to pravé ořechové, zcela pragmaticky se ho zbaví také.
  Ale k původnímu uvažování. Protože se jistě najde dost těch, kteří poslechnou při hlasování rozum, tak já svým hlasem upřednostním sympatie. 🙂 Možná by se dost změnilo, kdyby se KSČM stala jazýčkem na vahách a konečně dostal slovo i její elektorát, který je v téhle zemi už celou generaci ignorován.
  Aby člověk mohl normálně jít potřebuje dvě nohy. Levice má tu nohu jen jednu, a pravice jich má tolik, že jedna zakopává o druhou. A tak místo chůze vidíme nějaký podivný tanec sv. Víta.
  A ještě jedna poznámka. My „staříci“, kteří jsme byli vychováváni a vzděláváni k racionalismu, se snažíme všechno posuzovat rozumem, ale v posledním čtvrtstoletí se všechno změnilo, rozum se v hierarchii dostal hodně dolů. Dnes rozhodují emoce, náhoda, PR, reklama atd., prostě iraracionalita vede. V takovém prostředí se špatně rozhoduje racionálně. 😉

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Nebojím se, že bychom my „zachraňovači“ jí dostali nad minulý výsledek, nějakých ubohých 21%. Spíš bude úspěch tak 18% – a vedení bude mít stejně co vysvětlovat.

   Ale bojím se , že pokud spadne někam k 15%, tak velká většina těch odpadlých půjde jinam než do KSČ; ony už nepřerozdělují stejné voliče, to je ten malér. Takže klidně můžeme mít dvě „levicové“ partaje, dohromady pod 30%.
   A bývalo to nějakých 42-43%.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Zrovna tohle vedení je na podobné vysvětlování kanón.
    http://blisty.cz/art/70733.html
    Stačí jen lehce aktualizovat a znovu použít.

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Nerozumím tomu, proč říkáte levice a myslíte ČSSD a KSČM.
    Skuteční levičáci by chtě-nechtě museli založit jinou levicovou stranu-a měli to dávno udělat, místo zachraňování mrtvé a zrádné ČSSD, která právě na to spoléhá, že jí „někdo“ zachrání, i kdyby snížila buržoustům daně na 3% a dělníkům je zvedla na 50%!

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Ač-li by ti skuteční levičáci nedopadli jak na slovákách…. Jak se jmenoval ten mladej nadějnej…. co to dovedl do kytek?? Vzpomene si někdo?

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      To je pak jen otázka schopností….

      To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Peter Weiss. Je tady tč. za velvyslance.
      Pokud to byl opravdu on, co to „dovedl do kytek“, pak, IMHO, proto, že neznal své voličstvo. A za druhé proto, že neměl některé špatné vlastnosti, které musí mít KAŽDÝ (aspoň mě nenapadá výjimka) úspěšný politik.

      Hádám, že se nesehnul dost hluboko ke svému voličstvu a jeho předsudkům.

      Možná ale bude Navaja jiného názoru.

      To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Nemám námitky, podle mého jste to vystihl naprosto přesně :).

   To se mi líbí

 12. moskyt napsal:

  Jeden citát, který doplňuje diskusi o volbách.
  „Koneckonců celý ten kšeft splněných přání spočíval v umění, jak docílit, aby klient dostal doslova to, co si přál, ale aby to bylo přesně to, co vůbec nechtěl. “ Faust Erik, T. Pratchett

  To se mi líbí

 13. cobolik pacholik napsal:

  koplo ma,ze treba volit rozumom a nie srdcom,uz 10 rokov odkedy mam to skielko citam podobne diskuzie jak toto tu,vsetky su rovnakeho tonu,ked sa zacnu politicky rozoberat tie vase skurvene strany,co si s vasim hlasom len rit utieraju, a citam tych volicov co volili rozumom jak ich boli srdce a pisu tu vsetci na jedno kopyto,najviac ma udivuje,ze tu to nepisu nejaky 30 rocny,co mali 20 rokov jak ja kupil prvy computer a cital som ich vtedy a teraz,vy volite uz pomaly 30 rokov a co pepici?napisem slusne hovno,piste rozoberajte dalej tie vase survene strany,hladajte klady a zapory v ktorejkolvek.bo ty co maju teraz 30 jari zovota za sebou by som sa necudoval a ani by som nepipol,bo to hovna,co hovno zazili,ale vy stare pasty?to jsem sakra na vetvy,neviem jak sa archivuje,co netreba,ked budem zit o 10 rokov,co mocno pochybujem a aj vam osud dovoli este citat a pisat pripomeniem,bo ja sa ponad 20 rokov nestaram o nijaku stranu,ci system tam kde som vyrastol a zil,tu mam docista na haku bo za roky viem,ze len drinou zijem jak zijem,bo tu taky system a je mi jedno jaky prezident a tam doma?nema domu jak pepici a cobolici si kazdy mysli ze sa da zit tak,uz sa ani nespomina nejake CS,ale myslim za CS si rit vamy nevytierali jak teraz,tak diskutujte dalej,ktora strana spravna mnoho daru za 10 rokov sa ozvem,ked bude klukovka bit a hlavne nebudem sedel v plienkezosraty a zochcany cumiaci do bludu.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   No v podstatě máte pravdu, ale zase, kdybych přistoupila k Vašemu pohledu, tak nechodím volit vůbec. A to nechci. Co tedy s tím?

   To se mi líbí

 14. cobolik pacholik napsal:

  za 10 let naschle…

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   To by byla škoda, Čobolíku.
   Ale co bude za 10 let by mě fakt zajímalo.
   Jestli budou stále zachraňovat ČSSD před pravicí, i když ČSSD pozve negry a čmoudy do země, (samozřejmě spolu s tou pravicí) a budou pak všichni ve spolek bojovat proti fašismu, a hledat vnitřní nepřátele, kteří jsou úplně debilní a nevolí stranu XZ, protože kdyby volili stranu XZ, bylo by všechno OK.
   A stále budou mít všechny ostatní za ovce, protože jen ovce se nechají ovlivnit pravicovou (Putinovskou, Zemanovskou, levicovou, neomarxistickou atd..atd..) propagandou.
   A mezitím budou růst mešity v celé zemi a na buzeranta se člověk nebude moci ani podívat, aby nespáchal trestný čin, bude zakázané chodit na houby a jezdit na kole do lesa a účtenka se bude vydávat i na zmrzlinu, která ovšem bude vyrobena z oleje řepky olejky, vypěstované v Portugalsku!

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Tedy vitto hesla a výkřiky do prázdna, to vám jde jak po másle. Hlavně se nezanášejte nějakými fakty, třeba týkajícími se vývoje země za poslední dvě dekády. To by se vám mohlo stát, že přijdete na to, že leckterý váš výkřik je vlastně blbost.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Pěkná práce.
     Já mám výkřiky do prázdna, jenže neuvedete jaké konkrétně, ani jeden.
     Zřejmě vám za to nestojím a kromě toho, je to úúúúplně jasné, tak nač to argumentovat, stačí na to poukázat.
     Fakty se samozřejmě nezabývám, proto také křičím do prázdna.
     Těmi se zjevně zabýváte vy, jenže…co jsou fakta…FAKTA, jsem se od vás také nedozvěděl.
     Heleďte, nechtěl byste publikovat na Britských listech?
     Tam byste se s touhle skvělou argumentační rérorikou hodil!

     To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    1+

    To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Celkem pochopitelné ale je zde ona substituce kterou „ČSSD“ zaručeně použije.
    http://www.lidovky.cz/volebni-sliby-v-programy-cssd-a-zelenych-se-sblizily-pcj-/zpravy-domov.aspx?c=A131022_215433_ln_domov_ml
    To co nikdy ale nikdy neuslyšíte od ČSSD :
    Považujeme za nedůstojné přežívat jen na „přístrojích“ ( darované mediální manipulaci v náš prospěch), v takovém případě nás nechte naši voliči raději zemřít.
    Neboli dobrovolný zákaz resuscitace, tedy dosavadního oživování ČSSD pravidelně po 4_řech letech.
    Tož potom nastoupí „Stropnického“ zelení a Andrej bude mít konečně levici i pravici pod dohledem.
    Tento fenomén je v tom, že pravice potřebuje ČSSD ke svému vládnutí, bez podobné „levicové strany“ bohužel nemůže naše oligarchie vládnout.

    To se mi líbí

 15. tata napsal:

  kočka šklíba napsal:
  15.4.2016 (01:18)

  Samozřejmě píši o církevním tunelu, ale to je Vám asi jasné. Na to pořád vy a tata neodpovídáte. Tak snad se konečně dočkám alespoň od Vás. Od taty asi těžko, už jsem to vzdala.

  už jsem se zařekl ale KOČKO Vy jste slepá nebo co?????????????

  kočka šklíba napsal:
  14.4.2016 (01:49)

  KDYŽ NEČTETE co pišem ………ted povidám jen za sebe…………mockrat jsem psal že lže,mockrát jsem psal je tam plno darebáků takže musíte čist.

  Zvláště si prohlednete datum………..slepá že………..stejně si povedete svou ,chapu kde není argument,musim mlžit…………naopak postavte se konečně k faktu a to………..že VÁŠ ARGUMENT že ČSSD JE KVULI restitucim to nejhorší má plno slabin
  ted argumenty pro VÁS
  ANO DÁ se to nazvat i lhaním když pominu komplexnost udalostí………..nebot duvěru voliču prohospodařuje svoji politikou………a předpokládala že vyhraje volby………..nastalá situace už nedovolila plnit vekohubé cile………..ano přesto je to její chyba že ztrací duvěru.

  ted argumenty které ignorujete ale měla byste je brát v potaz protože činí VÁŠ ARGUMENT velice slabím,aby proto byla nejhorší…………ano na nevolbu pro někoho dostatečné na vypisovaní jak je nejhorší zcela mimo

  ted argumenty proti VÁM a skuste jednou reagovat na psané.

  1/Restituce schvalila pravice……….tudiž nenaprava nemuže byt stejně zavažná……….v duchu logiky…..jestli se otočím zady zločinu,mám menší vinu jak ted co ho provadí
  2/SOUVISÍ s bodem 1………RESTITUCE jsou dost dobře pravně ošetřeny……….vyloženě je zrušit by vyžadalo naprostá většina v parlamentu a to ještě není jisté podle některych….stejně to obnáší zde nevím přesný počet ale kolem 130 hlasů…….to ČSSD NEMÁ ani náhodou………..ano dá se řici že za strach o korita vzdala neezpečí rozpadu vlady………kam by automaticky vedli…….když naražite na FOLDYNU………ANO on je jen poslanec,není předseda vlády ktery si musí zvážit i stabilitu vlády to FOLDYNA nemusí
  3/Všichni lžou,tvrdite že tato lež je za hranicí………..protože ignorujete že to až tak mimořadná lež oproti jiným nebyla………..ve své podtatě slibili na co neměli.
  4/ VÁŠ argument by měl jinou váhu kdyby nevolbou ČSSD………..ZDE BYLA MOŽNOST tuto zhovadilost,nespravedlnost odstranit.

  Takle je naprosto v pořádku že pro VÁS JE NEVOLITELNÁ………CO NENÍ v pořádku že se neustale otirate o mě,a že si selektivně vybirate…………..popřete,rozdrte mé 4 body argumentačně,nebo se přestante o mě otirat,že nedokážete svou nenávist k jednomu subjektu važit pro a proti a vyčítat někomu že použivá fakta a né nenavist

  asi jako tento nesmysl,trochu mě potěšilo že to vyvolalo spíše nesouhlas
  vittta napsal:
  15.4.2016 (09:14)
  společnost vždy bude kastovana………jedno jestli na bohatí ,chudý,nebo jak to nazývám já PRAVÝ….LEVÝ………JE TO jen slovičko,ale duležité přesvedčit masy že to je přežitek,protože se těch mas ty bohatí,pravý bojí a musejí je přesvedčit aby se nesjednotili.
  Smutné je že toto napiše člověk ktery se donedavna stavěl pod nazorové spektrum levice.
  UŽ dělší DOBU MI jeho reakce připadají zvlaštní……..at už aspon pro mě smiřlivý ton s věcmi kolem HITLERA,TED vlastně chce přesvedčit že vlady KLAUSE,TOPOLA,NEČASE………MELI STEJNÝ DOPAD jako VLADY ČSSD…….aspon že stim zde zatím většina nesouhlasí.
  Jak přišel nato že pravice je ……..,naopak pravice se v duležitém vždy sjednotí jde totiž o penize a masy by si mohli uvědomit svoji silu.
  Naopak on je mimo a k tomu ,je zaražejicí jak lidé rychle zapominají na katastrofalní dopad každé pravicové vlady a vždy vzestup statu za doby kdy tam fungovala ČSSD……ANO splno prušvihama ,podrazy……….kdy lidi vždy zapomenou na hruzy co vždy pravicová vlada přivedla………a vtom zapomění začnou vidět jen chyby ČSSD………VIZ RESTITUCE…………PRAVICE JE SCHVALÍ……ZLOBU sklidí ČSSD.

  Zbývá vysvětlit, proč jste z té vyřízené pravice tak vyděšení.
  No protože ČSSD je tak neschopná a tupá, že sama svou činností tu vámi tak obávanou „pravici“ doslova nastartuje.
  A pak?
  Pak se zase můžete hádat o pravici a levici a o tom, kdo za „to“ může!

  to je ten člověk tak mimo………….protože ta pravice s jejími experimenty vždy přivedla tuto zemi na pokraj katastrofi…………..naopak protože ČSSD NENÍ TO PRAVÉ OŘECHOVÉ,není ideal a lidé

  zapomenou važit přesně ve stylu

  pravice…schvalila restituce……………………………ČSSD je nezrušila………..tak je podle jeho logiky ta ČSSD HORŠÍ……….TAK proč strašit pravicí že

  GENIALNÍ DEDUKCE…………IRONIE

  To se mi líbí

 16. tata napsal:

  kočka šklíba napsal:
  15.4.2016 (19:51)

  Možná poškozená gramofonová deska. Spíše si ale myslím, že Vám prostě není příjemné, že se to tom zmiňuji. Protože já od Vás ještě neslyšela to podstatné. Proč se Sobotka a spol. tak před volbami snažili přesvědčit voliče, že „něco“ udělají s církevním tunelem a přitom již věděli, že budou případně v koalici s někým(KDU) kdo to nepřipustí.

  NOJO ODPOVĚD žadate ale sama nic………

  Proč se Sobotka a spol. tak před volbami snažili přesvědčit voliče, že „něco“ udělají s církevním tunelem a přitom již věděli, že budou případně v koalici s někým(KDU) kdo to nepřipustí.

  např zde si upravujete fakta jak se hodí……..minimalně se mohli jen domnivat.a to je velky rozdil to jak si přispusobujete fakta pak činí argument slabim…..pravděpodobnější je že se domnivali že kdu nebudou potřebovat nebot počitali že budou myt o 10 procent vice ale fakta vás ohledně čssd nikdy nezajimali,nebo je hodně upravujete…..dočkám se odpovědi

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.