ČESKÉ POLITICKÉ STRANY


Stav české politiky v předvečer války, která byla později nazvána Světová. Některé programy a politické směry tehdejších stran jsou opravdu velice zajímavé. A pokud byste nevěděli, proč sociální demokraté  lavírují mezi kvótami ano a kvótami ne, zamyslete se nad jejich tehdejšími idejemi.

Seznam je vybrán z knihy Prof.Dr.Jana Heidlera „České politické strany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“

 1. ČESKÝ KONSERVATIVN Í  VELKOSTATEK

Za  pasivního odporu byl stranou hrdou a neobyčejně mocnou. Jsa veden energicky a cílevědomě hr.  Jaroslavem Jindřichem Clamem-Martinicem  řídil i českou politiku lidovou v  duchu programu historicko-státoprávního. Pokládal se za opatrovníka a strážce samostatnosti  českého království a za nositele jeho historických práv. Národ šel za ním s nadšením svého  politického mládí důvěřuje v jeho vlastenectví a uznávaje v něm representanta svých dějin.  Když byl pasivní odpor opuštěn a zahájena aktivní politika na říšské radě, jevilo se znenáhla,  že konservativní velkostatek má často jiné názory a snahy v otázkách náboženských a sociálně-politických nežli lid, a posléze, že ani jeho národní vědomí není dosti určité a rozhodné.

Nyní jest konservativní velkostatek pouze stranou zemskou a čítaje 48 členů má vynikající  vliv na záležitosti sněmovní. Mezi členy strany konservativního velkostatku jsou i Němci a vůdcem jest kníže František Thun, nynější místodržitel. Dnes jest konservativní velkostatek do jisté míry exponentem vládních zájmů v zemské politice.

Program:

Program českého konservativního velkostatku lze charakterisovati v této zhuštěné formě:

Zachování historické individuality království českého, zajištěné a uznané platnými zákony; v jeho nedílné, jednotné správě; v neomezené jazykové rovnoprávnosti obou v zemi obývajících národních  kmenů ve škole i v úřadě; v bezpodmínečném trvání na opravdově náboženské a mravní výchově lidu; v pěstování myšlenky říšské věrnosti k nerozdělitelné souvislosti s královstvím i a zeměmi spojenými pod žezlem císařského domu rakouského v péči o pokrok ve všech oborech zemědělství, průmyslu  a obchodu, jakož i v podporování veškerých vědeckých a uměleckých snah, kteréžto všechny  momenty mohou za součinnosti s hmotnými základy vésti k skutečnému zevšeobecnění  národního blahobytu a k zušlechtění mravů obyvatelstva.

 1. STRANA NÁRODNÍ  („STAROČESKÁ „).

Po porážce r. 1891 opustila politické bojiště sněmovní a uchýlila se do obcí a hospodářských  ústavů, kde má dosud silné a zdravé posice. Od r. 1907 pokusili se mladší členové strany  několikráte o kandidatury do říšské rady, ale akce ta skončila se v celku neúspěchem, byť i podala důkaz, že v každém městském okrese je dosud pevný několikastový kadr staročeský.  R. 1909 ztratila strana národní část mandátů v obecním výboru pražském, takže se tam stala  menšinou. Vůdcové strany udržují styky s konservativním velkostatkem.

Program .

Strana národní se hlásí k historickému státním u právu českému jako obecné důležitosti všeho politického národa v zemích koruny české. Jest si vědoma, že jej nelze uskutečniti s trvalým  úspěchem proti zřejmému odporu významné menšiny; proto chce pečovati, aby země koruny  české byly zatím alespoň náležitým způsobem zastoupeny v radě koruny a ve všech ústředních  orgánech. Strana pokládá zachování monarchie za nutnost českého národa, a proto plně uznává důležitost jednoty vší branné moci mocnářství; žádá však, aby v armádě vědomí národní  neutrpělo újmy a aby jazyky národní došly náležité platnosti.V každém směru chce hájiti  samosprávy a kompetence zemského sněmu. Aby mohl sněm království českého dostáti svým  povinnostem, usiluje strana o novou úpravu berní, jež by pamatovala náležitě také na země. Volební řád do zemského sněmu budiž tak opraven, aby byly odčiněny křivdy českému národu jím působené, a aby všechny vrstvy obyvatelstva dostaly v něm řádné zastoupení. Mír  uvnitř říše a země může zabezpečiti jen úplná rovnost obou národů; o menšinové školství má  býti postaráno jasnými zákony. Všichni úředníci státní, zemští i samosprávní musí býti mocni  obou jazyků zemských slovem i písmem. Strana chce učiniti vše, aby došlo k čestnému, celistvost země i správy její zaručujícímu smíru obou národů. Nynější samosprávné organisace jest nutno zachovati a přizpůsobiti současným vzorům samosprávy ve státech politicky nejvyspělejších. Strana žádá občanské svobody, vyměřené základními zákony ústavních států. Ve věcech náboženských má býti zachována šetrnost, které vyžaduje úcta k osobnímu přesvědčení a uznání, že náboženství jest nejpevnější základ obecné  mravnosti. Církev nemá ovládati stát a stát se nemá vměšovati v záležitosti ryze církevní. Zřízení druhé  university české na místě pro vysoké učení vhodném jest kulturní potřebou národní i říšskou.

Další rozmnožování středních škol neodborných pokládá strana za sociálně  povážlivé.

Strana národní chce usilovati o povznesení národohospodářské vyspělosti národa. S obavou  pozoruje, že poměrný podíl rakousko-uherského dovozu do Německa a přívozu z Německa  na celkovém našem vývozu a přívozu jest mnohem větší než naopak příslušné  podíly německého přívozu k nám a vývozu od nás na celém vývozu a přívozu Německa; vznikáť z  toho pro naši říši nebezpečná závislost hospodářsko-politická, zvláště když se velmi málo děje  pro národohospodářské poslání říše na východě. Strana žádá postátnění drah. Zemědělství má  býti všestranně podporováno a chráněno cly; je potřebí zemských zákonů stanovících organisační podrobnosti závazných rolnických společenstev. Stát má více podporovati meliorace nežli dosud. Strana chce všemožně pracovati o zmírnění tísně dluhů zemědělců.

Průmyslu buďtež zabezpečeny dodávky pro účely veřejné; nutná jest zákonná úprava kartelů.

Společenstevní organisace živnostenská má býti co nejúčelněji přizpůsobována tomu, aby  živnosti nebyly zaplavovány živly technicky a morálně nezpůsobilými. Strana bude podporovati vývoj moderního sociálního zákonodárství, zvláště zákonů na ochranu zdravotní a proti úrazům zevrubným specialisováním podle povahy výrobních procesů, jejich technických pomůcek a zvláštních nebezpečí. Vítá vládní pokus o reformu upravených již obou velikých větví dělnického pojišťování s přivtělením nové obsáhlé větve pojištění  invalidního a starobního. Téže péče jako o dělnictvo průmyslové žádá též pro dělníky  zemědělské. Požadavek, aby pojišťování požární, krupobitné a dobytkové bylo učiněno závazným, uznává za zásadně přípustný.Strana pokládá za mravní povinnost všech českých stran, aby se na říšské radě jakož i na zemském sněmu spojily k akcím, jež směřují k zabezpečení národnosti a ústavních práv. Usiluje též o zmenšení počtu středověkých městských stran politických, aby ucelený střední stav český nabýti mohl bývalého svého  významu a pokračovati v díle nár. buditelů i po stránce hospodářského zvelebení národa.

 1. NÁRODNÍ STRANA  SVOBODOMYSLNÁ  („MLADOČESKÁ „).

Po velikých změnách způsobených zavedením všeobecného práva hlasovacího jest dnes  převážně stranou zámožnější buržoasie opírající se o peněžní ústavy, průmysl a velkoobchod,  organisuje však i vrstvy úřednické, zřízenecké a dělnické. V úsilí o zavedení všeobecného práva hlasovacího získala si sympatie mladé inteligence, jejíž část vstoupila do strany při  t.zv. reorganisaci r. 1908. Byli to většinou mužové, kteří stáli dříve stranou politického života  nebo v mladých stranách oposičních.

Program:

Strana chce bojovati za uznání českého historického státního práva tak, aby v rámci tohoto  soustátí byla přiznána zemím koruny české taková míra samostatného státního života, jaká jest přiměřena historickým  právům a potřebám českého národa. Jest svobodomyslná. Bojuje proti centralismu. Žádá pro český národ spravedlivý podíl na státní moci ve všech oborech,  tedy ve sborech zákonodárných, ve státních úřadech, a to i v ústředních a ve všech státních ústavech a institucích. Hájí nedělitelnosti zemí koruny české. Trvá na principu dvojjazyčnosti úředníků v zemích koruny české. Chce spravedlivé sčítání lidu podle mateřského jazyka a  zákonnou ochranu menšin. Jest pro všechny občanské svobody a pro rovnoprávnost všech vyznání. Váha sněmů zemí koruny české co možná zvýšena, působnost jejich plně zachovávána, náčelníci zemských vlád mají býti sněmu odpovědni za provádění zemských  zákonů. Čeští poslanci mají se aktivně účastniti politiky. Strana chce hospodářskému povznesení národa ve všech vrstvách . Proto bude usilovati o vyrovnání odchylných zájmů  všech vrstev. K podpoře zemědělství žádá zákonných předpisů o zaokrouhlování a scelování  pozemků, zákonné úpravy finančních poměrů zřizování nových rolnických a menších statků,  zákonných kroků ke zmenšení zadluženosti, vybudování družstevnictví s ústředím v Praze. V   otázce živnostenské pokládá strana za dlužno, aby těžisko maloživnostenské akce bylo v zemích přeneseno do rukou zemských orgánů, aby v něm spolupůsobili zástupcové zemské  samosprávy, státní správy a živnostnictva  — a aby té akci bylo dáno z veřejných fondů tolik  prostředků jako na podpůrné akce zemědělské. Jest též nutná náležitá organisace úvěrní. Společenstevní organisace budiž zodborněna a dovršena v zemských svazech a pak soustředěna v živnostenských radách jednotlivých zemí.Strana chce podporovati průmysl v  každém směru. Chce chrániti úřednictvo, učitelstvo a dělnictvo. V železnictví požaduje  jednotnou úpravu tarifnictví na všech drahách se zřením na vybudování tarifů vývozních.

ČESKÁ  STRANA  AGRÁRNÍ.

Byla založena r. 1896. Chce organisovati všechny vrstvy venkovského lidu, takže jejich  hlavními nepřáteli jsou sociální demokraté a křesťanští sociálové.Šlechta, ačkoliv jí patří  veliké procento půdy v království českém, zůstává v celku stranou agrárního hnutí a nestojí v jeho čele jako jinde. Není pochybnosti, že vliv na to má její postavení nad oběma národy. Proto agrární hnutí má ráz naprosto selský; jest to nejlépe viděti na sociálním programu  strany, který je veden zájmy vesnického lidu.

Program :

Úplná rovnoprávnost češtiny a němčiny ve všech zemích české  koruny. Zaručené zastoupení  národních menšin a jejich ochrana. Naprosté trvání na historickém státním právu království  českého. Soustavné oslabování centralismu, promyšlená oposice proti nynějšímu systému říšské správy, zesilování samosprávy — aby došlo k znovuzřízení českého státu v říši habsburské, přetvoření ve federativní svaz historicky odůvodněných skupin. Za trvajícího stavu účast českých poslanců na zákonodárných pracích říšské rady  —  ovšem zásadně neuznávané v nynější formě  —  při tom  potírání centralismu a spojování se se stranami  federalistickými a autonomistickými. Boj proti reakci, militarismu a cislaitanismu. Posilování sněmu a plné využívání jeho práv. Vzorná samospráva obcí, okresů a země a rozšíření její  pravomoci. Obnovení krajského zřízení. Reorganisace zemského výboru tak, aby záležitosti  zemědělské byly soustředěny v samostatných oborech. Všeobecné, rovné, tajné a přímé hlasovací právo do sborů zákonodárných tak, aby při volbách plně došly výrazu zájem,  charakter a rovnocennost venkova s městy a místy průmyslovými. Úprava chudinství tak, aby  úhrada byla opatřována ne přirážkami, nýbrž ze zvláštních fondů, spravovaných zvláštními  rozpočty. Zřízení sirotčích rad. Zjednodušení úřednického aparátu. Zřízení smírčích soudů.  Solidarita a součinnost všeho zemědělského obyvatelstva

 1. ČESKOSLOVANSKÁ SOCIÁLNĚ-DEMOKRATICKÁ   STRANA  DĚLNICKÁ .

Byla založena roku 1878 na sjezdu v Břevnově (markétský sjezd), kde položeny také základy  její politické organisace. Jest to nejdokonaleji organisovaná strana v Čechách. V jejích řadách  je většina dělnictva továrního a značná část dělnictva zemědělského

Program :

Rakousko má býti přetvořeno v demokratický národnostní stát spolkový. Místo historických zemí korunních mají se utvořiti samosprávné, národně ohraničené obvody, jejichž zákonodárství a správa by byly opatřovány národními komorami volenými podle všeobecného hlasovacího práva. Všechny samosprávné obvody jedné a téže národnosti tvoří  jednotný národní svaz spravující své národnostní záležitosti úplně autonomně.

 1. ČESKÁ STRANA  NÁRODNĚ  SOCIÁLNÍ.

Byla založena po známém protistátoprávním  prohlášení poslanců strany sociálně-demokratické na radě říšské r. 1897, kteří pomáhali svrhnouti ministerstvo hr.Badeniho. Odpor proti straně sociálně-demokratické se v českém dělnictvu projevil úplnou její porážkou  v páté kurii r.1901. Zakladatel strany národně sociální V.Klofáč zvolen byl v ryze dělnickém  okresu na Kladně. Strana národně sociální stává se stále více stranou  zřízenectva, lépe situovaného dělnictva a středních vrstev, ač má i v dělnictvu průmyslovém značně stoupenců. Převaha těchto lépe situovaných vrstev jeví se v jejím programu, který není socialistický, nýbrž jen sociálně reformní zvláště v části sociální, již ve všeobecné charakteristice sociálních  snah strany, pak v otázkách soukromého práva vlastnického, dědického, výroby soukromopodnikatelské a třídního boje. Má rozvětvenou organisací a těší se značné popularitě v méně zámožných vrstvách městského obyvatelstva.

Program :

Strana žádá naprostou rovnoprávnost všech národů. Jazyku českému má se zabezpečiti úplná rovnoprávnost s jazykem německým ve všech  oborech veřejného života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Každý veřejný úředník v těch zemích musí znáti oba jazyky slovem i písmem. Strana usiluje o zavedení všeobecného práva hlasovacího do všech sborů zastupitelských i zákonodárných pro muže i pro ženy. Pro aktivní právo volební věk  21 let,  pro pasivní 24. Všechny občanské svobody. Samosprávu žádá ve všech zemích koruny české; volitelnost soudců a ostatních úředníků veřejné správy zrušení militarismu. Základním bodem  programu jest obnovení svrchovaného a svézákonného státu z království  českého, Moravy a  Slezska, se společným sněmem zemí těch ve věcech společné důležitosti a se sněmy zemskými ve věcech samosprávy na základě demokratickém. Strana chce  dobývati nej výhodnějších podmínek hospodářského i duchového blahobytu dělnictva a nezámožných vrstev lidu vůbec. Neuznává soukromého práva vlastnického k věcem veřejné důležitosti a  veřejné nutné potřeby. Dědické právo pokládá za přípustno jen mezi rodiči a dětmi a mezi  sourozenci.  Domáhá se zrušení dnešní soustavy daňové a poplatkové a žádá, aby místo ní byla zavedena jediná vzestupná a sestupná (progresivní) daň z důchodů. Výrobu soukromopodnikatelskou, pokud je škodlivá , chce nahraditi zespolečněním výrobních prostředků, sdružováním práce, zakládáním družstev výrobních a spotřebních. Než k tomu dojde, žádá všeobecné pojišťování dělnictva a nezámožných vrstev vůbec pro nemoc, úraz,  stáří, invaliditu a pojišťování vdov a sirotků. Ve vznikání hodnoty jest nejdůležitějším činitelem moment práce, a proto žádá strana, aby ve výrobě místo práva námezdního již nyní  nastoupilo autorské, případně spoluautorské právo dělníka. Třídního boje neuznává, leda jako zápas o ochranu hospodářskou a politickou a zápas o vliv na zřízení státní. V tom to smyslu  uznává nutnost solidarity dělnictva.

 1. ČESKÁ STRANA  POKROKOVÁ.

Její  první  přívrženci,  většinou  z  řad  universitních, neměli  původně  úmyslu  založiti  politickou  stranu,  byli jen  průbojníky  nové  vědecké  a  politické  metody,  zvané  realism.  R.  1906  spojením  s  frakcí  strany  radikálně  pokrokové, vedenou  red.  Aloisem Hajnem, přetvořena v  ,Českou  stranu  pokrokovou“.  Ráz  straně  dodává  vynikající osoba  jejího  tvůrce  prof.  Dra  T.  G.  Masaryka.

Program :

Strana bude  usilovati  o  politickou  samostatnost  českého  národa.  Chce  se  jí  domáhati  především  politikou vnitřní,  kulturní.

 1. STRANA STÁTOPRÁVNĚ  POKROKOVÁ.

Pokrokové  hnutí  bylo  též  politicky  nejasné  —   a tak se  utvořily z hnutí  dvě  strany:  radikálně-pokroková  a radikálně  státoprávní.  Ostatní  část  přešla  do  strany sociálně-demokratické  a  část  do  realistické.  R.  1908  splynuly  ve  straně  státoprávně-pokrokové.

Program:

Všeobecné  zásady.

Strana  prohlašuje  boj  za  politickou,  kulturní  a  sociální  svobodu  jednotlivce,  prohlašuje  se  pro  odstranění dnešních  třídních rozdílů  postupným a smírným  vyrovnáváním   protiv mezi  kapitálem a prací, pro politickou,  kulturní  i hospodářskou rovnost pohlaví a prohlašuje  zápas a  boj  za  státní  samostatnost  národa. Správa  státu  musí býti uspořádána  tak, aby se občanstvo spravovalo samo.  Úředníci  musejí  býti  pod  kontrolou a odpovědností samého lidu a soudnictví musí býti od správy státu úplně  odděleno. Militarismus dnešní musí přestátí. Náboženství musí zůstati osobním a nedotknutelným citem jednotlivce, nevycházejíc z těchto hranic a nedotýkajíc se citu druhého. Strana jest i podle svých zásad a cílů i podle své taktiky   stranou  radikální.

 1. ČESKÁ STRANA  KŘESŤANSKO -SOCIÁLNÍ.

Byla  založena  r.  1904.  Jest  to  obdobná  strana  jako rakouská  strana  křesťansko-sociální;  má nejvíce přívrženců  mezi  zemědělci,  dělníky  a  drobným i  živnostníky.

Po  volbách  r. 1907 nastal ve straně rozvrat;  na podzim roku 1911 se rozdělila  ve  strany  tři:

 1. českou stranu  křesťansko-sociální,  jejíž  ústředí jest  v   Praze.,
 2. konservativní stranu lidovou s ústředím v Praze a ve
 3. stranu katolicko-národní  s  ústředím  v  Modřanech  u  Prahy.

Orgánem konservativní strany lidové, jejímž  předsedou jest hr. František Kinský, jest týdeník  ,,Týden“.

Největší a jediná řádně organisovaná jest česká strana  křesťansko-sociální. Má 9 týdeníků  a  1  časopis dvakrát  za  týden  a  1  denník.

Program :

Strana se chce zasazovati o praktické provedení křesťanských zásad v zákonodárství i ve všech  poměrech veřejných;  bude  chrániti  státoprávní  celistvosti,  svéprávnosti  a  svézákonnosti  království  českého  v   historicky  vytvořeném  spojení  s  Moravou  a Slezskem;  usiluje  o  úplnou rovnoprávnost  obou  národů  a  dvojjazyčnost  úředníků,

zavedení  povinného  vyučování  oběma  jazykům   na  středních  školách  a  reformu volebního  řádu  do  sněmů. Strana se chce snažiti o zdravý vývoj  samosprávy a o zlidovění  volebních  řádů  do  samosprávných  korporací zřízením čtvrtých sborů pro  všechny občany  bydlící v obci aspoň  rok.

Žádá zkonfesijnění všech skol a ochranu  proti  útokům  tisku  na  náboženství,  mravnost,  autoritu,  národnost a osobní  čest.

V   poměrech  sociálních  bude  strana  uplatňovati  křesťanské  zásady;  odsuzuje  třídní  boj,  trusty,  kartely,  diferenční  obchody,  spekulace  kapitalistické,  loterii.

V   oboru  živnostenském  chce  strana  povinnost  průkazu  způsobilosti,  zákaz  fingovaných  výprodejů,  rozšíření  samosprávné  působnosti  společenstev,  zřízení  zemské rady  živnostenské,  závazné  sdružování  v   zájmová  společenstva,  levný  úvěr  živnostenský  vybudováním   a  reformou  zemského  fondu  živnostenského,  pojišťování  živnostenské,  zákaz  podomního  obchodu,  zadávání  veřejných prací  a  dodávek  prostřednictvím   společenstev.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

92 reakcí na ČESKÉ POLITICKÉ STRANY

 1. vonrammstein napsal:

  Zdá se, že česká mutace Homo politicus zaujímá v novodobých dějinách dlouhodobě konzistentní postoj:
  Hromada vzletných keců a skutek utek.
  Ale přesto mi tyhle staré programy znějí nějak upřimněji. Nejspíš proto, že neobsahují tolik nic neříkajících klišé.

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  vtedy bolo tiez klise,len vyvoj ide do predu v ojebavani,ked prisiel wermacht vacsina,co tam mala ,ze cesky narod len to najlepsie utiekla do bepecia,zostali ,len ty,co pre neho narod pred zivotom a kopa nedozila konca vojny,alebo zostali len kurvy kolaborantske,potom soudruh president demisi prijal,bo demokrat tak gazdoval jak teraz,tak jasne demokraticky vyhrala komuna,je len otazka casu a mozno dozijem,ked ma neopanuje perkinson,ze to bude jak vtedy v tom chladnom unoru,ked na klementa cakalo stotisice ludi,jak na havla nedavno a po rokoch vacsina bola sklamana jak z programu komuny vtedy a demokrata teraz a proc,bo nikdy nijaka strana neplnila svoj program a mala na haku svojho volica.

  To se mi líbí

 3. Strejda Olin napsal:

  Myslíte si, že klasickým politickým stranám se svým programem, stanovami, svojí organizací a masovou členskou základnou odzvonilo? Že se parlament stane shromážděním skupin politiků se svými programy, bez strany a členské základny? Že angažovanost občanů zcela zmizí a jen jednou za 4 roky se projeví účastí ve volbách? Já bych řekl, že k takové nějaké podobě pluralismu spějeme.

  To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Ono to dopadne ještě hůř. Vzhledem k naprosté politické naivitě značné části našich spoluobčanů, díky které stále sedí v poslanecké sněmovně zástupci naprosto profláklých stran,které poškodily stát více než KSČ a měly zmizet už před lety, protože nezastupují zájmy občanů ani stopově. Typicky ODS nebo TOP09. V současnosti tato politická hloupost části našich spoluobčanů vyústila k úspěšnému a pevnému usazení Babišovy klaky, vedené pod krycím názvem Hnutí ANO 2011, na vrcholu politické moci Babiš rozvinul nápad a skutky jistého soukromého očka a jeho pseudostrany. A nic nebrání dalšímu oligarchovi rozvinout nápady Babišovy. A tak se nám parlament snadno promění v kolbiště klak různých oligarchů, jak to známe leckde ve světě. A spousta našich spoluobčanů tomuto vývoji ze všech sil napomáhá. Dokonce i na tomto blogu. Na příklad Cech svým letitým, zcela nekritickým a nesmyslným, antiČSSD pořváváním.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    To Cecha podceňujete. On je anti cokoli.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     Asi máte pravdu. Já od něj přečtu jen sem tam něco. Stejně mě ale děsí, jaká spousta lidí vlastně netuší co dělat a čím se řídit při volbách. A volí jako ovce.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      jos
      HOLT když někdo napiše toto přemyšlíM jestli ho zajimají fakta co se dá zjistit.

      Je ještě odpornější jak ODS a TOP09 dohromady.
      SKUTKY SE POČITAJÍ NE JAK SE TVAŘÍ……..
      Má to cenu takovým oponovat………to je přesně v duchu……..restituce schvalí ods,top…….ale muže zato ČSSD…………PODLE TĚCHTO JE to logický ne asi jako kdo pomáhá vrahovi je horší jak vrah……….nemá cenu těmto lidem cokoliv psat

      To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       „Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je“. (Matouš 7/15)

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       ČSSD slibovala před volbami, že s restitucemi se pokusí něco udělat, aspoň zdanit nebo je zmírnit. Byl to jeden z jejích hlavních předvolebních taháků. Byl? Nebo nebyl? Pokusila se? Nepokusila. Takže přesně jak píše strejda Olin. ODS a TOP09 se netají svým směřováním, za to ČSSD? S tím vrahem to přeháníte, ovšem kdo pomáhá zločinci není o mnoho lepší, zvláště když se navenek tváří, že ho chytá. Také jen přirovnání ;).

       To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Máte pravdu tato, fakta je to poslední co by takové týpky jako je ten co to napsal zajímalo. Vadila by jim. Oni sice umějí skládat písmena ve slova, slova ve věty, ale racionální myšlenku nesesmolí an za pytel sušených Jánošíků. A tak produkují iracionální výkřiky, subjektivní pocity a podobné nesmysly. Asi fakt nemá cenu se s nimi zabývat.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Přesně tak, Tato a Josi.
       Nemá cenu se takovými jako já zabývat.
       Věc je tak jasná,( že se mýlím) že není třeba argumentů.
       Jenže já se jen nemýlím, já jsem přímo rozvraceč a fašistický živel.
       Protože mýlit se je lidské a nikomu by se nemělo vyčítat tím, že se s ním přestanete bavit a vzkazy dáváte jen prostřednictvím druhých, snad abyste si se mnou neušpinili vaše vznešené prsty.
       Já jsem pánové divný pavouk, víte?
       Já klidně pod tíhou argumentů uznám, že jsem se mýlil.
       No zkuste to, třeba Josi, vy píšete o těch faktech….(ve vašem podání)
       A na druhé straně iracionálních výkřicích…(v mém podání)
       Tak co?

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ani se nepokusili….
       Já se schválně díval, Pane Bavore, a ČSSD+ANO+KSČM+Okamura mají dohromady 144 křesel.
       Když nic jiného, pokus o zrušení restitucí by donutil politické strany odkrýt karty, kdo je kdo.
       Možná i o to šlo…..
       Neodkrývat!

       To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Pro kočku šklíbu ve 22:16
       Mohla byste kočko alespoň v obrysech navrhnout,jak má ČSSD se svými 50 hlasy ve sněmovně (a s komunisty dohromady 88 hlasů což je stále tragicky málo) prosadit revizi církevních restitucí proti koalici ANO, KDU, ODS a TOP09 ? Jakmile se po volbách začalo mluvit o revizi restitucí, ANO nehnulo a nehne ve věci restitucí prstem. Pokud fuhrer Babiš nezavelí. A Babiš se okamžitě a vyčůraně vymluvil na flanďáky coby koaličního partnera. Dobře věděl,že flanďáci o tom odmítnou diskutovat, že spojenectví s KSČM nelze realizovat, a také dobře věděl, že by ho pravicový mediální mainstream roznesl na kopytech kdyby se do revize restitucí pustil. Včetně toho jím vlastněného. A to by mu na cestě k moci, a o to jediné mu jde, moc nepomáhalo, takže vůbec neměl zájem to riskovat. To co píšete je kočko totálně mimo. Je to asi tak na stejné úrovni, jako kdybyste vyčítala 50 kg střízlíkovi, že nepřepral 120 kilového loupežníka. Totální nesmysl. Vinni jsou ti poslanci těch 102 zločinců z ODS, TOP09 a dalších uskupení (včetně jednoho odsouzeného kriminálníka), kteří to svinstvo prosadili. A také Ústavní soud, který tu moc to zarazit měl. Ale klidně ji využil ve prospěch loupežníků. ČSSD na to nemá. Také díky takovým kecům, které jste předvedla. A podle kterých vypadají výsledky voleb. Protože jestli jste nevolila ČSSD nebo KSČM tak jste vlastně loupežné církevní restituce podpořila.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       vittta napsal:
       2.4.2016 (22:58)

       Ani se nepokusili….

       POKUSILI A MOCKRAT…………..MARNOST
       OLINE……….TO ale co pišeš nesedí………nevim jak JOS ALE JÁ nikdy nepsal že jsou beranci……….problém je akorát když někdo napiše…………..Je ještě odpornější jak ODS a TOP09 dohromady.
       TY kočka a mnozí další vypisujete to co aspon já nepopírám———-ČSSD JE prohnilá,jenže všechny její vlády dopadli vždy o fous lepší než KLAUSE ,TOPOLA ,NEČASE.
       tak když někdo napiše že jsou…………….Je ještě odpornější jak ODS a TOP09 dohromady.
       naprosto ignoruje fakta.

       KOČKO………..OPĚT udávate argument ,lepe řečeno udávate selektivně………..udám nazorný přiklad,podobenství……..učitel hodnotí žáka……….pravopis 5/restituce/
       basničky 3-/jejich vlady srovnáním vlád pravice/
       UČITEL nechá žáka propadnout………rodiče si pujdou stěžovat a on bude muset obhájit tu 5,propadnutí…………ani náhodou se mu to nemuže podařit………..vždy a ve VŠEM ROZUMNÝ ČLOVĚK musí zvažit pro a proti……bohužel vy ignorujete plusy a vždy jen minusy………..které já nespochybnuji
       KONKRETNĚ……….KTERÁ strana dodržuje sliby?

       V politice je to ještě horší obzvláště v našem bahně………..protože mužete vybírat aspon dosud…………jen mezi VYČISLENO ZNÁMKOU……………5 A 4

       JE SMEŠNÉ pak tvrdit………že spolupachatel je horší vraha……….jen že vrah se tvaří jako vrah a spolupachatel se snaží oblbovat že on je neviný……………
       TAKŽE PODLE vAŠICH argumentů si spolupachatel zaslouží vetší trest…………nezlobte se už se jednou zamyslete…………..nemusite je volit,já už je volit taky nebudu……..ale proboha neuvadějte argument typu…………..Je ještě odpornější jak ODS a TOP09 dohromady.
       nebo zase hvězdny argument……………..Já se schválně díval, Pane Bavore, a ČSSD+ANO+KSČM+Okamura mají dohromady 144 křesel.
       To naprosto ignoruje jakakoliv fakta jako kdyby někdo sčital jabka a hrušky.

       vlada …………mohla byt sestavena jen bez komunistů……….kdo sleduje politiku musí se nad tímto argumentem zasmát……………ano mužem maximalně spekulovat že ČSSD MĚLA MISTO lidovcu snažit spolupracovat s okamurou……….když vidime co se stou stranou stalo,navic nemáme dostatek informací………..volby moc prostoru nenabidli………a to většina z VÁS NAPROSTO IGNORUJE

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       Navic restituce jsou tak šikovně udělany že je otázka jestli by šlo prosadit jejich revize,asi by šlo aspon myslím zmirnit dopad…….ale uvádět restituce jako hlavní argument,že proto je ČSSD MNOHEM HORŠÍ je opravdu scesné

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       O těhle věcech by stejně rozhodla sněmovna, a ne vláda, Pane Bavore.
       A můžeme si společně položit otázku:
       Komu se hodí, že ČSSD neiniciovala pokus o zvrácení restitucí?

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       To jste mi ale můj názor moc nevyvrátil, Tato.
       Píšete posměšně
       ———————-
       „nebo zase hvězdny argument……………..Já se schválně díval, Pane Bavore, a ČSSD+ANO+KSČM+Okamura mají dohromady 144 křesel.
       To naprosto ignoruje jakakoliv fakta jako kdyby někdo sčital jabka a hrušky.
       ———————-
       To je pádné, ignoruji fakta.
       No a Jos napsal kočce, že
       ————–
       „Mohla byste kočko alespoň v obrysech navrhnout,jak má ČSSD se svými 50 hlasy ve sněmovně (a s komunisty dohromady 88 hlasů což je stále tragicky málo) prosadit revizi církevních restitucí proti koalici ANO, KDU, ODS a TOP09 ? Jakmile se po volbách začalo mluvit o revizi restitucí, …………..“
       ————————
       Jos samozřejmě trapně manipuluje, protože koalice ANO, KDU, ODS a TOP09 má dohromady
       103 ale koalice to není.
       Soubor ČSSD+Okamura+KSČM mají 97, také to není koalice, ale hlasování by mělo být nejspíš tajné, a ty počty nejsou tak dramatické.
       Politicky by vyvolání rozpravy, či hlasování o nějakých právních krocích vyvolalo možný skandál, protože by třeba pro restituce bylo 120 hlasů, a sněmovna by se znevěrohodnila, nebo by to také mohlo projít.
       ČSSD nehnula prstem, ale její příznivce JOS je s její prací co se restitucí týká spokojen, a hřímá na TOP09, ODS, KDU a ANO, no to je správný a skalní volič.
       Nic moc po své straně nechce, a věrně jí volí.
       Blbci jsou samozřejmě voliči ostatních stran, vyjma voličů ČSSD a komunistů, ti jsou asi chytří.
       Já jsem tedy býval chytrý, páč jsem volil KSČM asi 3x po sobě, ale nejsem spokojen s jejich prací, no to bych možná ještě rozhejbal, ale jejich přístup k migrantům není dostatečně rázný, jasný a především viditelný, takže se prostě poohlédnu jinde.
       Stádní a tupý volič podle mění ten, kdo volí nějakou konkrétní stranu, protože volič ODS bude mít takto za kreténa voliče KSČM-a naopak, takže se nelze nikam hnout.
       Stádní volič je ten, kdo volí nějakou stranu i přes to, že ta strana nedělá to, co slíbila.
       No a to si omluví tím, že vlastně dělá, co slíbila, proto také ty strany slibují různé blbosti, takže ČSSD třeba zrušila poplatky u doktora, které jsou svým významen naprosto banální, a na restituce se vykašlala, i když budou stát tolik, co by se na poplatkách vybralo za 200 nebo 300 let…..

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Opět a znovu, na povolební jednání si pamatuji, dobře.
       1) ANO to bylo jedno koho budou mít v koalici, jestli lidovce nebo Okamuru.
       2) Lidovce prosazoval Sobotka již před volbami jako svého případného partnera do koalice. Viz blog na aktuálně.
       3)Takže již před volbami, ptz bylo jisté, že s restitucemi, spíše tedy s největší loupeží po roce 1989, věděl ten člověk a věděli všichni co přemýšleli, že se nic nezmění. Přesto to drze před volbami hlásali.
       4) Tato znovu, že se Úsvit rozpadl nemohl tenkrát nikdo vědět, takže tento argument pořád neopakujte. Navíc ono je něco jiného být součástí vládní koalice a něco jiného jen v opozici.
       5) Z toho vyplývá, že ČSSD jako strana s restitucemi nic dělat nechtěla, jen na to lákala voliče. A to je jako by podporovala zločince, tato, ale přitom ho jako stíhala, takže pokrytectví a ..hnus. Je stejná, ne horší ale ani lepší než ODS a TOP09. To že něco málo dělá pro dolních 10 milionů? No a jak by se pak .lišila od ODS a TOP09? Vůbec ničím, něco malinko dělat musí. Ale rozhodně tak málo, že je to skoro jedno, kdo je u koryta nyní.
       6) Ostatní psaní Vaše a Jose je mimo mísu co se týká mých připomínek.

       To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     🙂 Na komoru!

     To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    hele josi,akakolvek strana tam v tych banistanoch,akokolvek sa vola je kurva prolhana a to pisem slusne,predstav si,ze by oni niekde v dansku,ci swajcu tak politikovali,najlepsie sa pepici mali bo kurva gestapacka vedela,co jsou zlate ceske rucicky za reichu,makali a mali platene jak svina,za sebemensiu kradez,ci obohacovanie prinajlepsom KL,moze ma tu ktokolvek napadnut,ze za reichu mam v tej drotarskej riti,bo ja by neisiel dobyvat svet sposobom reichu,ale pravo by som nastavil tak,ze pri pomysleni,ze zradil svojich,okradol,ci ma len pomyslenie nieco zakombinovat preklal by den kedy sa narodil,bo kto nema vrodenu uctu,honor a zodpovednost k svojej holote,pre ktoreho strana a tie ich vyjebane uzernicke dristy o ekonomike,prospechu pravde a laske,treba zajebat jak parchaveho psa,ze nedomokraticke?pravo plati od posledneho burana az po pana boha, boha jeho a nie toto co tam tie podnikania,kupovania,fondy a podobne pindy na ozobracovanie svojich,bo demokratickou cestou to tak mozno plakat okolo kaplicky na kolenach,jedine vychodisko cez krv,ze nehumanne?ta prosim osvetlit jak humann vidim uz cely zivot….

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Žádná nadávka na ČSSD není dost silná, aby vyjádřila realitu.
    Je ještě odpornější jak ODS a TOP09 dohromady.
    Né že by snad dělala ČSSD horší věci, dělá stejné, ale tváří se u toho jako strana obyčejných lidí.
    Babiše nemám také rád, ale nedá se mu upřít určitá politická mazanost, málo mluví a více jedná.
    Že jedná stejně hnusně proti obyčejným lidem jako jiní vychcánci není v politice překvapivé.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Musím s vámi souhlasit. ODS a TOPka své křivárny veřejně prezentuje a netají se tím. Ti, co je volí, vědí, do čeho jdou. Socani mají podobný fígl, jako my rybáři. Navnadí fajnovým a chytají důvěřivce. Někteří „odchycení“ se vztekají, že si naběhli, jiní, především ti skalní, se snaží tyto křivárny omlouvat. Klika kolem Trojského koně Dienstbiera je to nejhnusnější, co kdy u socanů panovalo.

     To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Ano to s vámi souhlasím, přesně to mně vadí.

     To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Strejdo Oline. Určite. Politické strany sú anachronizmus a slúžia samy sebe, nie ľuďom. U nás na Slovensku majú typické parlamentné strany len niekoľko stoviek členov a nemajú záujem o masívne členstvo. Sú to len kluby elity.
   Naviac si myslím, že pomaly odzvoní parlamentom tak, ako ich poznáme. Aj to už začínajú byť kontraproduktívne tlachárne.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Svět se mění, život kolem mě se mění a já nějak nestíhám mu rozumnět a chápat. Z toho by mohl mít člověk snadno depku. 😦

    Liked by 1 osoba

    • NavajaMM napsal:

     Niekedy mám podobné pocity, strejdo Oline. Len mám obavy, že chyba nie je v nás. Svet už totiž prestáva rozumieť sám sebe. Na depku je to, že sa s tým asi nedá nič robiť.

     To se mi líbí

 4. pepanov napsal:

  Tak nevím, když se podívám na SocDem, tak se chovají stále stejně. Viz vznik ČSNS a později KSČ.Stále krají na stejnou strunu, hlavně si to s nikým nerozházet.

  To se mi líbí

 5. Slim napsal:

  Schází mi tu STRANA MÍRNÉHO POKROKU V MEZÍCH ZÁKONA.

  Vše co vám slibují moji protikandidáti, mohu vám slíbit také!

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nebyla oficiálně zapsaná v dobách R-U.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Ale to byl přece jenom vtip, Bavore !

   Ovšem, že SMPMZ byla jen fraška na jedno použití, v roce 1911. Vymyšlená jedním kavárenským (a hospodským) povalečem z „pražského hnojníku“, ve vinohradském Kravíně. Který neměl nikdy buňky pro vážnost situace. 😦
   (Ostatně i heslem starého Rakouska mj. bylo „situace je zoufalá, ale vážná není“).

   Když později, místy o fous, přežil Velkou Válku, napsal o ní legendární humoristický román. Že tam jde často o „smích skrze slzy“, kdo to dneska ví? Možná Godot a pár dalších fajnových šmekrů

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Ale tou registrací si nejsem příliš jist. A protože kniha, ze které jsem čerpal, nemá datování, nemohl jsem tak jednoznačně určit zařazení Haškovy strany na tehdejší politické scéně 😉

    To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Do té bych i vstoupil, ačkoliv po zkušeností s tou jednou jedinou nejlepší jsem se zařekl, že už nikdy. Nezaložíme ji, jako reinkarnaci. Jen nevím, kdo by měl hrát otce zakladatele II. Já na to mám postavou, ale jinak ani náhodou. A taky už jsem na to starý….
   🙂

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Pardon, „Nezaložíme ji…“ tam měl být otazník: „Nezaložíme ji, jako reinkarnaci?“

    To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Ty bys to být nemohl. Kandidát musí mít (podle vlastního Haškova vyjádření) „nařvanou hubu“, aby se nelíbil ženským. A ty jsi přece jen krasavec – byť snad v.v.

    No a kdoví, jestli bychom sehnali těch 38 spravedlivých, jak popisuje ve Dni voleb.

    …Bohužel však ti, kteří naoko sympatizovali s novou stranou, v poslední chvíli zbaběle opustili prapor, ku kterému se hlásili v Kravíně, a volili proti nám. Jedině osmatřicet statečných mužů vytrvalo a nedalo se zlákati na našem volebním okrese kandidáty národně sociálními, sociálně demokratickými a státoprávními a volilo kandidáta strany mírného pokroku v mezích zákona, kteroužto čestnou funkcí byl jsem já pověřen.

    O tomto malém počtu svých voličů nemohu nikdy mluviti než s nejvyšší úctou a prohlašovati o nich vždy a všude, že jednali tak, jak se sluší na pravé muže a stoupence strany. Proti těmto osmatřiceti bojovníkům nepodplatitelným stálo dva tisíce devět set dvaašedesát fanatiků, patřících do oněch výše zmíněných tří politických táborů. A oni šli hrdě s nadšením k volební urně, aby dali průchod svému přesvědčení přese všechny útisky.

    Celé ty letopisy strany jsou snadno dostupné na webu. Nejlíp se mi přece jen líbí humoristicko-věštecká povídka JAROSLAV HAŠEK NEJVĚTŠÍ SPISOVATEL ČESKÝ.

    Myslel si, že si dělá prdel a ono se mu to splnilo

    To se mi líbí

 6. kchodl napsal:

  Uklidňující na tom seznamu a programech je, že politici se vlastně nemění.
  Z toho vyplývá, že za všechny změny k lepšímu – nebo horšímu – tihle šašci vůbec téměř nemohou, jsou jen stafáž. Pěna na vodě. Jejich jména a žvásty si nikdo za pár let ani nepamatuje. Až na výjimky, většinou ty hnusné.

  Určující je úplně něco jiného. Třeba že jakýsi Nicola Tesla vymyslí třífázovou rozvodnou soustavu, generátory a spotřebiče a jakýsi Křižík to všechno začne vyrábět. Nebo jeden chlápek jménem Flemming čumí na petriho misky s plísněmi a něco ho napadne. Nebo pár chlapíků kouká na jevy v polovodičích a řekne, že by to k něčemu mohlo být – no a po pár letech máme tranzistory, integrované obvody, počítače, internet, robotiku, umělou inteligenci, …

  To je asi tak 100000000x důležitější a více to ovlivní životy více lidí, než všichni bankéři, politici, dokonce i než Stalin, Hitler, Churchill, … Například, historie si pamatuje Guttenberga a jména všech šašků, kteří mu vládli, prospívali nebo škodili už odvál čas.

  To se mi líbí

   • kchodl napsal:

    Výborně !
    Možná to s „žumpou“ není až tak špatné, jak se může zdát, řekl by optimista.
    Pesimista dodává, že občas se urodí i na úhoru, některé krásné kytky rostou i na hnojišti.

    To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Nějak mi chybí jakákoliv zmínka o tykadlovém řidiči. Nějak se na něj bohužel zapomnělo Na tom se podepsali politici pravice pěkně drsně.

    To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Nezapomněli všichni. Ve spolupráci s Lexem jsem podal „stížnost“ v souvislosti s Putnou/plakáty/Robejšek (či jak se to jmenuje) a zatím čekám na vyřízení. Tam se na Smetanu odvoláváme. Trochu to trvá, pravda, musím zkontrolovat termíny.

     To se mi líbí

     • Jos napsal:

      Máte pravdu. Vzpomínám si na vaše podání. A budiž vám za vaší aktivitu čest a sláva. Bohužel to asi nepronikne ze soukromé sféry na veřejnost. Třeba se stane zázrak a ten šmejd Putna dostane alespoň trochu za ucho.

      To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Psát do novin pravdu je pěkná drzost. Šapiró vyletí z kůže a šéfredaktor dostane žlutou kartu. Možná už červenou.

    To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pekne.

   To se mi líbí

 7. Strejda Olin napsal:

  Několik stovek občanů přišlo 26. března na Václavák veřejně demonstrovat svůj názor. Pro Českou televizi to není zajímavé. Zato pár desítek protestujících proti státní návštěvě čínského prezidenta naplnilo zpravodajství ČT až vrchovatě. To by jeden blil 😦
  http://www.cum.sk/v/fHDi/praha-26-3-2016-demonstrace-za-nas-i-vlast-a-proti-islamizaci-evropy

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Strejdo Oline, chtěl jsem Vám opovědět humorně a trochu jedovatě. A představte si, že mně nic, naprosto nic nenapadlo. Je to tak, jak píšete Od N až po toho smajlíka.
   Pro Vás je to OK, dávám +1, ale pro mně je to malá tragédie. Jako pro studnu, když v ní vyschne voda. K čemu pak je?

   A tak alespoň klasika:

   Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem?
   Jedno pokolení odchází a jiné přichází,
   země však nehnutě trvá navěky.

   To se mi líbí

 8. oh napsal:

  OT: Co bylo ukradeno, musí být vráceno! Když si osud zavtipkuje, hesla se pak vrací jako bumerang.
  „Myslel jsem, že mě trefí šlak. Přes dvacet let jsem v ODS, s restitucemi jsem souhlasil, ale nečekal jsem, že se tu budou vytvářet nové křivdy, “ řekl Právu Vepřek. Šéfuje ODS v Rýmařově a je místopředsedou regionální buňky.
  http://www.novinky.cz/domaci/399301-farmar-z-ods-podporoval-restituce-ted-lituje.html

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   To posral Pozemkovej fond. Ani farmář, ani Církev. Tak ať si to Pozemkovej fond taky zaplatí.

   To se mi líbí

   • Jos napsal:

    Blbost. Základní problém je obludná chamtivost zcela zbytečných a nenažraných církví. Jsou jako smrt. Berou vše a cokoliv. Každému.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     To by bylo moc jednoduché, svést to na chamtivost církví.
     Za ty restituce někdo dostal bohatě zaplaceno, a ten někdo nebyl s církvemi nijak svázán.
     Jsou totiž nezákonné…

     To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Lež. Vědomá a navíc kolosálně blbá. Co vzaly Vám, konkrétně? Když teda všecko každýmu? A přečtěte si ten článek ještě jednou. Ta odpovědnost Pozemkovýho úřadu je tam totiž výslovně zmíněná. Asi Vám to přes rudej závoj uniklo.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      vonrammstein napsal:
      3.4.2016 (00:15)
      Lež. Vědomá a navíc kolosálně blbá. Co vzaly Vám, konkrétně?
      ŽE toto nemužete myslet VÁŽNĚ………….NEmLATME SE argumentama typu co ylo ukradeno musí byt vraceno……je to čistě politická zaležitost………bohužel prosazená proti většině národa…………ty peníze mohli byt použity na plno jiných věcí.
      JSOU OVŠEM placeny s daní nás všech tudíž i lidem co cirkev nemusí.

      kdybych měl použít VAŠÍ RETORIKU…………TAK LEŽ A MIMO JSTE vy.
      RESTITUCE jsou jen politické rozhodnutí a nikde nebyli vtakovém rosahu jako u nás………dokavad neučiní politici rozhodnutí………….není na to žadné pravo

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Ramštajn ví, co napsal. A stojí si za tím.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       vonrammstein napsal:
       3.4.2016 (01:21)

       Ramštajn ví, co napsal. A stojí si za tím.

       To je mi jasné protože ohledně cirkve a rudých jste fanatik a fanatik……….ignoruje jakýkoliv jasný argument,maximalně odpovidá jako kanalník.

       A JASNÝ FAKT JE že restituce jsou jen politické rozhodnutí………..bohužel vtomto směru jsou nepřijatelné i pro hodně pravicových voličů nic vic nic min

       To se mi líbí

     • Jos napsal:

      Prdlajs. V první řadě církevní majetek měl vždy veřejnoprávní charakter. Církve ho měly pouze v užívání. Nemohly s ním nakládat, na př.ho prodat a podobně. Tím že ho nechalo 102 pravicových zločinců z parlamentu převést do soukromoprávního režimu a církve ten lup s nadšením shrábly se staly spolupachatelem krádeže neuvěřitelných rozměrů. Podobně jako když na příklad voršilky v 90. letech hrabivou ručkou rychle shrábly pozemek a správní budovu Národního Divadla na které neměly nikdy v dějinách nárok ani náhodou.
      A co nám všem církve sebraly? Všechno co nevzniklo v umění, v literatuře ve vědě díky existenci církví, inkvizice a jejich cenzury. Vše co nestihl vytvořit na př. Galileo Galilei díky tomu, že se musel řadu let bránit v brutálním inkvizičním procesu. Vše co už nestihl vytvořit upálený Giordano Bruno. Dokonce mi chybí i ten poslední v roce 1824 inkvizicí upálený španělský učitel.
      A velmi bych si přál, aby moji náboženstvím postižení spoluobčané si svého koníčka, své preláty a jiné vypasené persony, pěstovali v soukromí a za svoje prostředky. Bez mého příspěvku.

      To se mi líbí

    • tata napsal:

     JOS
     Objektivně…….TO NENÍ ZCELA PŘESNÉ………..samozřejmě nejsem objektivní cirkev nemusím…………ale zde by cirkve nic neprosadili nebyt těch nenažraných je to prolezlé napřič stranami,možná by jsme se divili kdo všechno tahal za nitky.
     Bohužel nezakonné nejsou posvětila to vláda zákonem a ustavní soud………..tudíž

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Takže jsou zákonné?
      Ten kriminálník třeba byl podle zákona?

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       BOHUŽEL ano,zde tvoří zakonny parlament………….muže se nam to nelibit někomu naopak libit ale je to zakonné

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       PS
       OPRAVA ted je to zakonné …..je přesnější………….je to jako zevším……….co je v jednom režimu zakonné muže byt v jiném nezakonné

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Nemůže být zákonné něco, co je odsouhlaseno nezákonně.
       Může to být pouze „podle zákona“, ale ten zákon se dá kvůli nezákonnosti napadnout.
       No schválně, jak by asi hlasovali poslanci dejme tomu za ANO, kdyby se zpochybnila zákonnost prosazení restitučního zákona pomocí kriminálníka?
       Schválili by to?
       A pokud ano….na jakém základě?
       Podle mě měla ČSSD celkem slušnou šanci, kdyby to zkusila, a navíc-získala by nehynoucí slávu,
       Jenže ČSSD nepotřebuje ani nehynoucí slávu,ani zrušení restitucí.
       Proč asi?
       Proč ČSSD vlastně ty restituce nevyřešila, když vládla?
       A vládla zatraceně dlouho….
       Co myslíte?

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Ústavní soud to neposvětil tato, to je další Váš omyl.

      To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Kočko šklíbo, zase vedle. ÚS v tom sehrál úlohu mafiánského capo di tutti. A zcela veřejně. Se 120 stránkovým stanoviskem, které v daném čase ani nemohl připravit. Měl ho prostě připravené daleko předem.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Pokud si pamatuji, tak ÚS jen rozhodl, že se mají církevní restituce nějak vyřešit. I sám tata píše, že to bylo politické rozhodnutí, sněmovnou. Ono to ani jinak nemohlo být. Škoda, Lex tu prostě chybí, ale já se domnívám, že ÚS jen dal svoje rozhodnutí, že se to musí nějak vyřešit, jasně nejsem právník, ale tohle je moje informace právě asi od Lexe.

       To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Mluvíme o dvou různých věcech. Stanovisko ÚS že se nějak mají vyřešit restituce je jedna starší věc. A nevidím jediný důvod, kromě ideologické předpojatosti tehdejšího pravicově vyrobeného ÚS pro takové rozhodnutí. Já jsem psal o stanovisku ÚS ke stížnosti k již přijatému restitučnímu zákonu. To smetli jedním vrzem ačkoliv je dnes každému jasné, jaké to bylo prasáctví. Jak ten přijatý zákon, tak stanovisko tehdejšího ÚS.

       To se mi líbí

      • kočka šklíba napsal:

       Ano Josi v tom možná máte pravdu,jen se domnívám, že tohle už bylo mnohem horší posoudit. Ale asi by to šlo stále : „Naznačila také, že zákon o církevních restitucích by ještě šlo zrušit. Podle ní totiž tento zákon Ústavní soud přezkoumával v době, kdy nebyly známy všechny okolnosti procesu vzniku této právní normy. Wagnerová uvedla, že by možná stálo za to zopakovat návrh na zrušení zákona o církevních restitucích k Ústavnímu soudu. Tento návrh by se soustředil na nepravosti v procesu přijímání tohoto zákona.“ Je to z roku 2014. Ale ČSSD se nepokusila.

       To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Ano v tom se shodneme naprosto.

     To se mi líbí

   • oh napsal:

    Pozemkový fond v době prodeje nemohl tušit, zda a v jaké podobě vůbec budou církevní restituce schváleny. A převody pozemků, o nichž se vědělo, že by mohly být předmětem restitucí, měly být na katastru blokovány.
    Tohle, Rammštajne, posrala ta samá parta, co schválila restituční zákon v té podobě, v jaké ho, většinou jednoho hlasu odsouzeného korupčníka Pekárka, Nečas Kalouskova vláda protlačiti ráčila, aniž by se kdokoli z nich byť i jen na minutu pozastavil nad tím, co jim opozice i jejich někteří jejich vlastní poslanci říkali opakovaně a marně – že není nijak určeno, jaký majetek se bude vracet a za jaký majetek bude vyplacena nemalá finanční náhrada, protože ho vrátit podle restitučního zákona nelze. Že není určeno ani to, jak se k oné částce finanční náhrady dospělo, že peníze budou vypláceny i církvím, které v r.1948 ani neexistovaly a nemohlo jim tudíž nic být sebráno. Že možnost domáhat se dalšího majetku pomocí určovacích žalob není nijak omezena a ona „restituční tečka“ se tady jaksi konat nemusí.

    „Co je pro vás dále stěžejní?
    „Že je to skutečně restituční tečka. Že bylo jasně řečeno, že nebudou vzneseny žádné další nároky ze strany církví. Církve se také stávají rovnocennými partnery v otázkách majetkových. Nejistoty, zejména v oblasti nutnosti uzavírání smluv o smlouvách budoucích nebudou relevantní. Poslední věc je otázka toho, že církev vždy vycházela z principu, kdy majetek nebyl držen centrálně, ale jednotlivými oprávněnými osobami. Je tomu tak z důvodu lepší pastorační využitelnosti i vyšší bezpečnosti majetku v dlouhodobém horizontu.“ (Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., katolický kněz, generální sekretář České biskupské konference, kapitulní děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.)“
    http://www.epravo.cz/top/efocus/cirkevni-restituce-pohledem-odborniku-89723.html

    „Jinými slovy, pokud zákon o majetkovém vyrovnání nepřijmeme, budou hrozit hromadné žaloby, které by církve jistě vyhrávaly.“ (Marek Benda, ústavněprávní „plzeňský“ expert ODS a jeden z aktivních prosazovatelů církevních restitucí v současné podobě(
    http://www.marekbenda.cz/stat-se-s-cirkvemi-vyrovnat-musi-z-pravnich-i-moralnich-duvodu/
    Zdá se mi, že ty žaloby se vesele sypou, i když se zmiňovaný zákon přijal.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Holub má pravdu. Je to náš novej plzeňskej biskup. Malej vzrůstem, ale velkej duchem.
     Žádnej pozemskej sráč. Je stejně starej, jako já. Ale narozdíl ode mě působil dlouho jako vojenskej kaplan v opravdu hnusnejch částech světa. Má zkušenosti, víru a vojenskej řád. zarytej v duši. Snad už odzvonilo liberálům typu Radkovského.. To je přesně to, co Církev nepotřebuje.

     To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      takeho ducha jak ten biskup by som nechcel mat,posobit v hnusnejch castech sveta bo si nejaka kurva spravna vymyslela to uz dostavam nervy,tiez mam vieru,ci v boha sam neviem a rad to casom lepsi od vojenskeho co v special force pri vycviku bo sluha bozi,nie je u mna sluha bozi,ked ucenie kinga vklada do nejakej pravdy a lasky,kde nejaky hosi siria,bo si nejaka kurva zmyslela,ja ked cujem ze vojensky kaplan to zacinam penit bo sluha bozi nema co robit medzi tymy co vrazdia nech je to akakolvek strana konfliktu,bo docista stavia na hlavu ucenie kinga a jeho prikazania,to jak chirurg,ktory namiesto sitia reze ranu este viacej,to jak cestna sprava,ktora robi dieru v ceste este vacsiu,to jak poziarnik,co nehasi vodou,ale priklada drevo.jasne ze moze byt brane,ze som obmedzeny,ale king ucil milovat svojho blizneho viac jak seba sameho ja v kope situacii v zivote casto porusil a prial si aj smrt toho blizneho a nenavidel ho do morku kosti,nic sa v tom v mojom charaktere nezmenilo,ja kopu prikazani porusil a vedome porusujem,nemam najmensieho prava to niekomu prizvukovat bo to viem,ale kopa cini jak ja a vobec si s tym hlavu neprebija a je este sluha bozi to u mna na palici,ucenie kinga to jasne urcene farby a nie nejake miesanky,aby lepsie vyzeralo,air force base nech mi iron mask nedristne,ze som vojak strielam do ludi,znasilnujem a palim vsetko predtym mi nejaky kaplan da pozehnanie a pritom,len branim svojich a som v prave,podla kinga a jeho ucenia,som dabel,sprosty vrah a bytost,ktora porusila zakladny zakon ucenia,ze sa zakombinuje nejakym odpustanim?ci slovom,kazdy moze chybit v zivote?su niektore medze,ktore su postulat aspon u mna a preto tak dumam jak dumam,bo nebo,ci nejake jazera,ci raje cokolvek od hociakej viery,vsetky tie ubytovne budu zivat prazdnotou na kapacitu,ktoru maju a podla mojho kuku na mna seba sameho tam miestenku mat nebudem bo tam naozaj posledna stacia,kde plati spravodlivost a jaka si moze meno doplnit jak chce kazdy podla svojej viery.

      To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Ano také mě to svým způsobem pobavilo, jenže to zaplatíme zase my všichni, ne ten odesák.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.