Stále platné výroky


Už jsem několikrát citoval různé kronikáře, jejichž výroky podporovaly vlastenectví a úctu k naší zemi. Dnes se podívám do knihy dalšího kdysi slavného vlastence a politika Dr.F.L.Riegera nazvané „Čechy, země i národ“ z roku 1883. Slova předmluvy k dílu bych do kamene tesal a některým o hlavu otloukal. Posuďte sami:

Znej sebe sám, a nebudeš se ani přeceňovati ani pod cenu vážiti ; hleď bys nebyl cizincem ve vlasti své : zlatá to dvě pravidla, jichž pilné šetření jak jednotlivce tak i celé národy mnohých chyb a výstředností uchrání. Ovšem že ti, kteříž jen sebe znají, o poznání jiných nepečujíce, snadno v rozličné bludy zaběhnou: budou jiné holedbavostí a chvástavostí svou urážeti, budou jim odpírati i práva i čest, kteréž jim náležejí. Pravé vzdělání žádá, abychom jiné znali i spravedlivě cenili, především ale poznání vlastních věci nikdá nezanedbávali. Kdo sebe a vlasti své neznají, nebudou znáti kterak těžiti ze sil svých a bohatství zem své, nebudou věděti, kterak by se učinili užitečnými národu svému, opominou zastávati práv svých a postrádají tak důstojnosti osobní i národní, poklonkujíce přes míru jiným, jichž skutečná hodnota vlastní jich cti a ceny nepřevyšuje, ba jim snad ani se nevyrovná.v tuto pak chybu upadají právě nejčastěji mnozí krajané naši ; neznajíť ani všelikých předností, jimiž se skví krásná vlast naše, aniž minulé slávy svého národu, aniž toho co tento, v okolnostech jakkoli trudných, i nyní silou ducha svého i neunavenou prací svou v každém oboru činnosti lidské užitečného a čestného i slavného vyvádí.

A předmluvu pak končí zvoláním:

Nejkrasši buď ti rodná země,
Nejdražší bud ti vlastní plémě,
Žes Čechem, hrdě vznes své témě!

Rieger popisuje nejprve geografickou polohu, kterou určuje pomocí nám dnes neznámých údajů.

Čechy leží mezi 30° 15′ 35″ a 35° 1′ 22″ východní délky Ferrské (čili 9° 45′ 35″ a 14° 31′ 22″ vých. délky Pařížské); pak mezí 48° 33′ 53″ a 51° 3′ 27″ sev. šířky, a) Zeměpisná délka Čech obnáší tudíž 4° 45′ 47″ čili 44 zeměpisných mil; zeměp. šířka 2° 29′ 24″ čili 37 mil., Délka Čech je tudíž o 7 mil větší než šířka jich.

Dnes známe trochu jiné údaje, které vycházejí z anglického Greenwiche. Původní nultý poledník byl stanoven podle ostrova Ferro (El Hiero) z Kanárských ostrovů, nejzápadnější místo Evropy. Dále Rieger podobným způsobem lokalizuje některá místa Čech. Například poloha Prahy udává se vedle nejnovějších pozorování (Böhm 1857) na 50° 5′ 19″ (rozumí poloha pražské hvězdárny) sev. šířky, a 32° 35′ 39″ vých. délky Ferrské . 12° .5′ 39″ pařížské.

V další části popisuje obyvatelstvo:

 1. Obyvatelstvo.

a) Počet lidu, Nejnovější sečtení lidu v Čechách dělo se rovně jak v ostatních zemích Rakouských 31. říj. 1857. Toto sečtení bylo ze všech nejzevrubnější a nejvědečtější. Ještě v polovici minulého století pohřešujeme pojištěná udání. Reskripty cís. Marie Terezie od 13. října 1753, 7. ledna a 16.února 1754: nařídila se dvojí konsignace lidu (duchovní a světská), podle níž faktické obyvatelstvo zaznamenáno býti mělo a jež každý třetí rok opakovati se měla. Dle toho r. 1754 předsevzato první sečtení lidu. Obyvatelstvo Čech tehdáž počítalo 1,941.284 duší. Výsledky z r. 17G1 nebyly vesměs spolehlivé (1,471,909 ob.). Reskripty od 24. dub. A 22. kv. 1762 nařídilo se rozšíření zákonu o sečteni a pravidelném zaznamenání sňatků porodův a úmrtí. Téhož r. 1762 napočítáno obyvatelstva 1,669.003 duší.

Až dotud nejednalo se u sečtení než o účely politické. Později však hledělo se nejvíce k účelům vojenským, byly to konskripce, sloužící za základy doplňování vojska. Patenty od 10. b, 1770, 8. dub. 1771, 15. pros. 1777 a 21, dub. 1781 se předešlá nařízení doplnila a dle toho „domácí“ obyvatelstvo sečteno. K. 1785 obyvatelstvo Čech počítalo 2,745.018 duší, r. 1787 : 2,793.882. Patentem od 25. říj. 1804 zásady dosavadního způsobu sečtení nebyly vlastně změněny, vždy jest vojenské účely byly převládající. R. 1807 počítalo se 3,124.573 duší, 1820 3,379.341, 1827 : 3,704.041, 1830 : 3,828.749, 1834:3,931.831, 1840 : 4,112.085, 1843 : 4,249.669, 1846: 4,347.962 (vojska 51.700 m.). Teprv r. 1850 odbýváno sečtení z ohledů administrativních, vykázáno tehdáž 4,385.894 duší. Výsledky toho sečtení však byly méně spolehlivé. Nejv. rozhodnutím od 23.b. 1857 nařízen nový spůsob sečtení, v němž od výhradně vojenského aneb administrativního stanoviska upuštěno, a vědecké ohledy staly se převládajícími. Od předposledního sečteni rozmnožilo se tedy obyv. v Čechách o 319.631 . o 45.662 d. za rok.

Z údajů roku 1857 se také můžeme dovědět, jaké bylo složení obyvatel podle zaměstnání čili živností.

Ohledem na živnost bylo r. 1857: duchovních 6156, úředníků 25.490. vysloužilcův vojenských 23.462, literátův a umělcův 5066, právních zástupců a notářův 669, zdravotních osob 4608, vlastníkův pozemků 199.415, vlastníkův domů a privátníkův 247.816, továrníkův a řemeslníkův 115.986, obchodníkův 19.688, plavcův a rybářův 1663, přiručních lidí při hospodářství 297.285, při řemeslech 876.641, při obchodu 16.164, služebných 96.662, nádenníků 37.3.510, tak že zbývá ostatních mužův přes 14 let 166.700, ženských a dětí pod 14 let 2,806.723.

Neberouc ohled na poslední třídu (2,806.723 d.) spatřujeme, že hospodářstvím zanáší se 26,2 % , továrnictvím a řemeslem 24,9 %, obchodem 1,7 služebných a nádenníků jeví se 23,7 %, počet ovšem nemalý. Podle těchto výsledků převládá v Čechách tedy, a nepatrně, živnost hospodářská nad ostatními, avšak živnost průmyslnická má skorém totéž rozsáhlost, ačkoli slušno nezapomenout, že v Čechách řemeslník, zvlášť v menších městech, zanáší se taktéž polním hospodářstvím. Jesti tedy hospodářství i průmysl v Čechách na stejném skoro stupni, kdežto málem ve všech ostatních zemích rakouských polní hospodářství jest živnosti nejrozsáhlejší.

Tolik údaje z Riegrovy knihy. A na závěr ještě jeden citát. Samozřejmě opět staršího data.

Pánové, český aktivismus nijak nesouvisí s tím, jak dopadne tato válka. Český aktivismus souvisí se skutečností, že starý demokratický řád dokonává, že tento řád už nikdo neselektrizuje a že Evropa má pouze na vybranou, buď být přestavěna a k novému rozkvětu probuzena konstruktivním nacionálním socialismem anebo stát se kolonií Sovětského svazu, který zničí evropské zemědělství, desorganisuje a ochromí evropský průmysl, vyhubí evropskou inteligenci a udusí národní kultury evropských národů. Před demokratickým kapitalismem už Evropu zachraňovat nemusíme. Demokratický kapitalismus z Evropy odešel, nikdy se do ní nevrátí. To není problém, to je už jen historie. Vše, o co dnes běží, je otázka budoucnosti Evropy v dnešním jejím složení čtyřset milionů obyvatel, kteří nemají v úmyslu z poloviny zahynout a kterým hlavně záleží na budoucnosti jejich dětí.

Pokud byste nevěděli, kdo takto psal, tak vám prozradím, že se jedná o úryvek z jednoho z projevů ministra české vlády z roku 1942 Emanuela Moravce. Skoro jako bych slyšel některé naše dnešní politiky.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

104 reakcí na Stále platné výroky

 1. vonrammstein napsal:

  Naprosto dokonalý.

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  … asi bych nepoužil slůvko „SKORO…jako bych slyšel některé naše dnešní politiky“, ale jinak jste to, Bavore, trefil přímo na komoru, díky!

  To se mi líbí

 3. oh napsal:

  Trošku mimo téma vložím také jeden výrok – zmínku o menšinovém stanovisku soudců Evropského soudu pro lidská práva, kterou nám většina sdělovadel zřejmě sdělit nehodlá.
  http://www.novinky.cz/domaci/398237-evropsti-soudci-cesko-bylo-potrestano-vlastne-za-to-ze-se-snazilo-vzdelavat-romy.html
  Zveřejnění něčeho tak podvratného by asi byla podpora rasismu a xenofobie. 😦

  To se mi líbí

 4. Hudec napsal:

  Hezké povídání, hlavně ty počty obyvatel. Hned to první číslo z roku 1754 (necelé 2 miliony), byť nepřesné, ukazuje, jakou zkázou musela být třicetiletá válka, která redukovala počet obyvatel na cca 1/3 původního obyvatelstva před válkou. Tam se už vůbec nejednalo o přesná čísla, ale jen o odhady, některé uváděly pokles až ze tří milionů na jeden. Jó, válka je krásná věc, hlavně v románu nebo moderně na monitoru počítače…..

  Nejvíc asi zaujme poslední citát. Nikoliv tak docela obsah, ale tón je jak aktuálně z Brusle – ale vlastně v Brusli stejně hrají jen podle not, které dostávají z Berlína, takže nic až tak moc nového.

  Paradoxní je, že demokratický kapitalismus vlastně v Evropě zachránil Sovětský svaz, a jen co se rozpadl, šel „demokratický“ kapitalismus do prdele a zůstal jen kapitalismus bez přívlastků, případně s přívlastky popisujícími jeho zcela nové a netušené trendy – od mafiánského až po korporátní a co já vím jaký nás ještě čeká.

  Nevím, zda jsem to sem onehdy psal, ale celý politický vývoj a k tomu s „Velkým bratrem“ mi připomíná vtip z počátku 80.let o vývoji socialistické společnosti (to bylo po r.1983, kdy byl v Polsku vyhlášen „výjimečný stav“):
  1. Socialistické revoluce
  2. Diktatura proletariátu
  3. Budování základů socialistické společnosti
  4. Budování rozvinuté socialistické společnosti
  5. Stanné právo.

  V kapitalismu se tak nevyznám, dlužno ale říci, že Francouzi jsou teď jako obvykle na špici politického pelotonu a stanné právo už vlastně mají a zvykají si v něm žít. Němci ho ještě nevyhlásili, ale některé prvky v praxi už fungují, byť živelně (třeba omezování svobody „nekorektního“ slova).

  Třeba na té teorii konvergence něco je…. 🙂 . Cesty mohou býti rozličné, ale stanné právo vyjde na stejno.

  No, to jsem se zase rozkecal….
  Hezký den přeju.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Dnes je to především absolutní konání dobra, ne že by v minulosti se dobro nekonalo jako např :
   “ Přivezl jsem vám mír.“
   Minulé i současné dohody jsou svázány klíčovým bodem tak zvané anglické politiky udobřování.
   Tuto dnes prosazuje v rámci svého výsadního postavení v EU Německo.
   Proto také Schäuble když hovořil o situaci kolem Krymu, prohlásil, že k podobným metodám se uchyloval Hitler v Sudetech.
   Zde ovšem paralela končí protože VB a Ukrajina se dohodly o obraně proti agresivnímu Rusku.
   Jinak v rámci té naší velkočeské říše konají největší dobro válečníci proti korupci a z nich střední přednostně z EU fondů dotovaní kapitalisté Stanislav Bernard, Radim Jančura a z těch dotovaných nadnárodních je to např. David Ondráček a další.
   Proč, protože korupce u nás opravdu existuje a to je opravdu fakt.
   No a za zmínku stojí ještě organizace :
   Vraťte nám stát
   spolek Podhradí
   iniciativa Sametové posvícení
   Tož pouze pro připomenutí Luděk Sekyra je mezi nimi tím také spravedlivým protikorupčním tahounem.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Člověk by je „skoro“ bral, kdyby … zase to kdyby …ti protikorupčníci se v jeho hospodaření probírají zřejmě od doby,cose objevil Asi nic nenašli,protože si dávají 22 podmínek k odpovězení a čápí tam jsou jenom jednou a kdyby tonebyli ti samí co už jsou provaření. . Hrabat se v 15 let starých věcech sice asi nebyla žádná sranda -tedy pokud to dělali. Ale vzhledem k tomu že výsledek je nula a oni doufají že se na něco jako Gross chytí… nebo nejsou takoví“odborníci“…. No a k tomu Jančurovi – já jej měla za chytrého podnikatele ale jak vidno…není to taková sláva. Když si dokázal „nevšimout“,že vždycky když MF.neco ušetří – v ten moment – mimo veškreré finanční plány – socani s lidovci vyrukují s dalšími-zcela neplánovanými výdaji. Saaamozřejmě “ ve prospěch lidí“.Akorát mi nejsou jasné ty vztahy s lidmi – kteří to budou zabezpečovat. A mnohdy rozhodnou o výdajích ještě dřív a mimo plán a zaúkolují dodání peněz.Bylo by zajímavé zjistit kolikže takových mimořádek bylo,ale investigativcům to taky zřejměnedochází…-Mno…uvidíme.

    To se mi líbí

 5. Mac napsal:

  ten Moravcův úryvek by se dal vpašovat do kteréhokoliv „projevu“ různých štětináčů, šiklových, pehů a dalších elitních intelektuálčíků. Myslím, že ani oni, ani posluchači by si ničeho nepatřičného nevšimli….
  tedy až na tu zmínku o „demokratickém kapitalismu“ – někteří blouznivci pořád tvrdí, že nějaká demokracie ještě furt existuje

  To se mi líbí

 6. tata napsal:

  OT
  další doklad proč se bojíme………..žijou v BELGII DESETILETÍ a přesto podniknou takovou věc…….nikdo si nemuže byt jist………..o kecech že nejsou všichni špatný,toto je dukaz nejsou ale stačí pár a budem se jen bát……………http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/398303-on-line-brusel-tercem-teroristu-13-mrtvych.html

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ano. Nechali si je tam namnožit jak kvasinky v pivu a teď by nás chtěli poučovat. Ten Moravec je stále ve spoustě lidí zažraný jak špína a žádný přípravek tu špínu nevypere.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Bomby a teror je nejviditelnější část probíhající změny Evropy. Ta skrytá je změna celého charakteru evropských, brzy již bývalých, národů. Radikální a rychlá změna celého společenství je experiment, který se nikde nepovedl a vedl ke staletím chasu případně ke zničení společenství.
   Nelze najít jediný rozumný důvod proč by v Evropě, především v zemích bez koloniální minulosti, měly společně žít tak rozdílné komunity z nichž jedna je z venčí násilím včleňována. To povede k paralelním nepřátelským společnostem s množstvím vzájemných střetů a nenávisti. Občanská společnost jak ji známe bude na generace zničena. Z člověka se stane entita, která bude doma tam, kam ho postaví a kde si pověsí svůj klobouk.
   To samo o sobě je nepředstavitelné. A k tomu se ještě přidávají doprovodné jevy. Terorismus, atentáty, žhářství, vraždy a další kriminalita. Živná půda pro spodinu z obou stran.

   To se mi líbí

   • danaver napsal:

    Souhlasím, až na tu poslední větu, až na ten terorismus spodin. Jestli to není spíš terorismus elitní… Od chvíle kdy se po nárazu letadla do věžáku z nebe snesl doklad totožnosti, aby zjevil jméno atentátníka, se mi zdá že poslední dobou je při výbuších a padajících letadlech až příliš mnoho nepřirozených podivností a náhod a nedovyšetřování… jakoby se někomu mísení kultur zdálo být příliš pomalé a klidné, a tak přilévá olej do ohně, ale vsadila bych se že od muslimů to nepřichází…jako proč by teď měli dělat atentáty v Evropě, když je jim otevřená až do někam? to mi nedává vůbec žádný smysl…

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Hlásím se k paralelním nepřátelským společnostem s množstvím vzájemných střetů a nenávisti. Furt je to lepší, než Mohamed v zákonodárným sboru.

    To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Tato, ono to bude krapítko jináč. Kdysi dávno jsem viděla v ČST dokument,jak vbývalých koloniálních zemích žijí a pracují právě ti imigranti. Je fakt,že jsou to koloniální země,které když se musely kolonií vzdát -své slouhy a přisluhovače vzali s sebou a ti rádi šli, aby se vyhnuli ?konfliktům? svých spoluobčanů. Ale nechali je napospas, podřadná špatně placená práce a pod,bydlení pofiderní. Zase slouhové… Staří to dělali,proto že byli rádi,že unikli..Ale mladí v těch zemích vyrostli a vstřebali tamější zvyky – tak těm to už vadilo. Asi proto se radikalizují s Is.Oficiálně byli občané ale, nechtěli být občany horší kategorie…
   Jen ještě – při tomto mi to došlo a vlastně taky,že ne všichni v ejůnii jsou tupí….

   http://www.novinky.cz/domaci/398237-evropsti-soudci-cesko-bylo-potrestano-vlastne-za-to-ze-se-snazilo-vzdelavat-romy.html
   je to zajímavé a poučné

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    JAA
    nebude to jináč,,,,,,,plno lidí v kapitalismu jsou občany druhé kategorie přesto nečiní to co tyhle………nezlobte se ne že byste v těch argumentech neměla pravdu myslím ten zaklad…..ovšem to hlavní jste nepochopila………..prostě maji jinou mentalitu a tyto kultury jsou neslučitelné…….plno jiných SKUPIN bylo kapitalismem postiženo,třeba na Romy TO TAKY DOPADÁ tvrdě sice nejsou bez viny ,přesto to nedopadá takto……….nezlobte se Vaše vyvody,zavěr nemohu souhlasit

    To se mi líbí

 7. Cech napsal:

  Taková jednoduchá věc je to:
  Co nejvíce vyděsí každého našeho demokrata ?
  No nebudu napínat, jasně je to kubánec.
  „Kubánce nezajímá demokracie. Řeší jídlo, pití a zábavu. Bohužel „.
  To se to potom strašně blbě prosazují naše lidská práva.

  To se mi líbí

 8. Bavor V. napsal:

  Slimovi obzvláště. Právě dnešní den přesně poukázal na to, že se doba změnila, zhrubla, zošklivěla. Tady je marné psát o krásách čehokoliv, když na vás za každým rohem kouká atentátník. Bohužel. Už jsem to několikrát zmiňoval, že jsou mi milejší historické obrázky z mého Prácheňska i zbytku Království Českého. Jenže vždycky se najde někdo, kdo sem dá něco ošklivého. Protože to je aktuální a potenciálně aktuálně nebezpečné. Ostatně stejná věc se mi stala při mé přispívací premiéře. A že už to je také takových dobrých… let, kdysi v dnes vzdálené galaxii.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Pane domácí, není to marné….jsou to takové úniky z reálu,který bohužel není OK a stále se zhoršuje…Ale potěší a krapítko uklidní. Za ně i nedělní pohádkovo-muzikální oázu dík…
   I když neměli bychom si dělat iluze – taky ta doba nebyla jednoduchá , ale na to dávné zlé se časem zapomělo, na to dnešní je lépe být připraven

   To se mi líbí

 9. Strejda Olin napsal:

  Rád bych při této tragické příležitosti připomenul, že to, co se v Evropě a ve světě děje, nemá na svědomí žádný socialistický a samozřejmě ani komunistický společenský systém, žádné marxistické ani leninské ideje. Není to KLDR, Čína, Vietnam ani Kuba se svými „diktátorskými“ režimy, není to dokonce ani údajně totalitní a agresivní Rusko. Od roku 1990 světu globálně vládne kapitalismus se svojí imperiální politikou a svými představami o demokracii, svobodách a lidských právech. Má to na svědomí politika zemí EU, ale především historicky největší agresor – USA. O tom dnes není žádných pochyb. Tato politika není ničím omluvitelná. Máte to na svědomí i vy, kterým antikomunismus zní lahodně jak hudba Cherubínů, kteří jste přesvědčeni o správnosti kapitalistického výrobního způsobu, kapitalistického životního stylu se svými individualistickými a konzumními prioritami a ve volbách podporujete politické strany s takovým a podobným programem. Hodili jste marxismus na smetiště dějin a věříte v něco jiného. Máte na to právo, je to svobodná volba každého, ale musíte za to nést také svůj díl odpovědnosti. Co jste zaseli, takovou úrodu sklízíme. Nikdo po 25 letech zkušeností s kapitalismem již nemůže říct, že nepochopil o co jde, že nebyl tak či onak varován.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Koloniální státy drancovaly po staletí půl zeměkoule, tu a tam nějaký ten stát srovnaly se zemí a zůstalo po nich pár milionů mrtvých. Člověk se vpodstatě nediví, že se rozhodli přijít pro „dividendy“.

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Dividendy nedividendy naši hrdinští politikové, na čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou dále pak ANO Jourová jednoznačně řekli NE :
    „Nesmíme se nechat zastrašit dnešními ranními událostmi v Bruselu,” míní eurokomisařka Věra Jourová.
    Proto budeme přijímat Syrské křesťany i nadále podle plánu, dohodnutého na sumitu EU.
    Tož bohužel pokud ještě několik výbuchů nezruší Karlův most či Strakovu akademii, tak budeme my Češi naprosto tvrdí ba co naprosto nejtvrdší.
    Večer se mimořádně sice sejde vláda, aby zvýšení jakéhosi varovného stupně schválila. Prostě z 0 na 1. Na druhé straně české úřady nyní nemají informaci o tom, že by zemi hrozil konkrétní teroristický útok.
    Nasazeny budou stovky policistů navíc, využita bude i armáda.No opravdu i Miroslav Kalousek byl událostmi částečně znepokojen a že ten spolu s Karlem Janem Nepomukem Josefem Norbertem Bedřichem Antonínem Vratislavem Menas knížetrem ze Schwarzenbergu mají pro strach uděláno.
    Kdyby se měl jak von Karel, tak i Miroslav Kalousek pozastavovat nad každou takovou marginálií, jako byla ráno v Belgii, tak by nemohli nahromadit a následně spravovat svůj majetek ani náhodou.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Musím si jít opucovat brýle. Psal jste tam, že musí být tvrdí, nebo že jsou natvrdlí? To mi připomnělo, jak se kantor ptá studenta, co ví o Pražské defenestraci. Student odpoví: „Konkrétního nevím nic, ale cosi se určitě chystá“.

     To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Tohle se mě vždycky líbí :“ Na druhé straně české úřady nyní nemají informaci o tom, že by zemi hrozil konkrétní teroristický útok.“ On někdo snad v Belgii, Francii a jinde tu informaci měl? A i kdyby jí měl, jak tomu chce zabránit? V celé zemi, co zemi, stačí větší město, nejlépe s metrem, ale ono poslouží i nádraží nebo cokoliv kde je hodně lidí.

     To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Naprosto skvělé :).

   To se mi líbí

 10. Rosťa napsal:

  Kdysi, kdesi mnoho let tomu nazad vymysleli Trojského koně a ten byl příčinou obrovského neštěstí. Čas oponou trhnul ( jak říká klasik ) a historie se vrací v kruhu. Ale, protože koňové došli, musela ho nahradit jedna šílená kráva utržená z řetězu. Škody budou nevyčíslitelné.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   „Pandóra splnila příkaz bohů: otevřela skříňku a všechny ty bědy, svízele a nemoci se rozletěly do světa. Pandóra víko skříňky rychle zavřela, ale to už v ní na samém dně zůstala jedině naděje.
   Odkaz tohoto mýtu přetrvává do dnešních časů – Pandořina skříňka zůstává symbolem zhoubného daru a uvolněného zla“.
   Takovou Pandořinou skříňkou se stala LZPS. Vyspělé státy přijaly ideologii lidských práv a svobod bez ohledu na realitu. Teď už musí být politicky korektní. Spousta problémových situací, které mají neblahý vliv na většinu „bohabojných“ a řádným způsobem se chovajících občanů by se dala vyřešit v podstatě jednoduchým způsobem (takříkajíc selským rozumem), nebýt ovšem těch „zatracených“ práv a svobod.
   Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
   Nejsem právník, ale pro mě z toho vyplývá, že LZPS hodila do jednoho pytle občany, kteří řádně pracují a platí daně, dodržují zákony a pravidla občanského soužití, příkladně se starají a vychovávají své děti (kdysi to bylo shrnuto do věty „Žijí životem řádného pracujícího občana“) s občany, kteří z vlastní vůle nepracují, neplatí daně, nedodržují zákony a pravidla občanského soužití, nestarají se o výchovu a vzdělání svých dětí. Prostě si nemyslím, že bychom měli mít všichni stejná práva a svobody. Každý člověk bez rozdílu má právo na ochranu své lidské důstojnosti, na zacházení jako s lidskou bytostí, ale míru práv a svobod nemůžou mít všichni stejnou. Rovnostářství v majetku odsuzujeme a zde ho tolerujeme a chráníme?

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Práva a svobody nemáme všichni stejné. Ti, co žijí životem řádného pracujícího občana, musí financovat a tolerovat ty, kteří z vlastní vůle nepracují a vzdělání svých dětí neřeší. Když vyjdete do ulic, protože se s tím nechcete smířit, tak politici, které svými daněmi živíte, vás nechají klidně osprchovat vodním dělem. Včera jsem u nás v Bronxu vjížděl do dvora a naproti po chodníku šla jedna „menšina“ ve věku cca 20 let. Tři děcka u ní a tlačila ještě kočárek. Do břicha jsem jí neviděl. To je naše budoucnost. Na druhou stranu je pravda, že na rozdíl od slimejšů zatím nevyhodili do povětří kino, divadlo, či nějaké nádraží.

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    LZPS je jen kus popsaného papíru, podobně jako kdysi Deklarace nezávislosti. Důležité je to, jak se daří takové vznešené proklamace naplňovat. A myslím si, že míru práv a svobod by skutečně měli mít všichni lidé stejnou a vyvažovanou i stejnou mírou povinností vůči společnosti, která ta práva a svobody garantuje. Že už je nejvyšší čas zrušit praktikované upřednostňování práv a svobod podvodníků, zlodějů, násilníků a vrahů před právy podvedených, okradených, napadených a zavražděných, mnohomluvně okecávané pomocí vybraných částí LZPS. Tohle totiž není rovnostářství, to je nespravedlnost.

    To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Součástí Helsinské deklarace 1975 byl i tzv. Třetí koš, týkající se lidských práv. Za SSSR dohodu podepsal L. I. Brežněv.
    Pokud se dobře pamatuji, chtěl jste onehdy návrat k tomuto momentu.

    Bavorovi odpovím později večer, idea je sice jasná, ale bude to chtít víc úhozů. 😦

    To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Závěrečný akt KBSE má 10 kapitol, otázek ZLPS se týká jen jeden. Pokud jsem nedávno vzpomněl na tuto konferenci, bylo to v jiných souvislostech. Otázky lidských práv a svobod byly do Závěrečného aktu „propašovány“ jako Trojský kůň naprosto cílevědomě a jak se o 15 let později ukázalo, splnil svůj účel. Situace se opakovala a vyústila v (nejen)Arabské jaro, jehož důsledky dnes zažíváme. Výsledkem vývozu demokracie, lidských práv a svobod, politiky multikulturalismu a korektnosti jsou rozvrácené státy, rozbombardovaná města, chaos, anarchie, terorismus, zločiny IS, nárust extrémismu, radikalizace, statisíce mrtvých a miliony uprchlíků.

     To se mi líbí

 11. Jos napsal:

  V ústavě je cosi o škodlivých ideologiích. Já bych navrhoval zcela konkrétně jako první krok začít zákazem a zrušením všech mešit. Nejlépe v celé Evropě. Josef II vlastně řešil dost podobný problém.

  To se mi líbí

 12. vittta napsal:

  Hlavně neztrácet hlavu!
  Belgičané si už nějak zvyknou, Francouzi se mohou ve vyjímečném stavu cítit bezpěčně, Norové kvůli bezpečnosti odložili volby, a celkově západní Evropa ukazuje svou vyspělost.
  Ale hlavní je zabránit nástupu Putina a fašismu!
  To jsou velké úkoly dneška, nějaký atentát….pche….
  Putinizace a fašizace Evropy je ta výzva, a proto je třeba přijmout ještě více migrantů.
  Tím ukážeme, že se teroristů nebojíme, a též je neskutečně nasereme, protože zavření hranic je právě to, co teroristé očekávají.
  ————————–
  Sakra, nepřipomínají vám ty kecy něco?

  To se mi líbí

 13. ji5 napsal:

  Překvapuje mě, jak usilovně jsou zaměňovány příčiny a následky. Kdysi jsem se na zdejší diskusi dostal do konfliktu ohledně západních hodnot. Ptal jsem se, odkdy se mají brát, protože ty evropské respektive křesťansko-židovské nebo euro-atlantské jsou dlouho nepěkně černé.

  Než se dostanu dál, musím pochválit přítele Bavora za to, že přináší pohledy do české minulosti. Ani ta samozřejmě není bez chyby, což je zřejmé například z toho, jak lehce by se dala pasáž Moravcova projevu umístit do řečí současných politiků. Ale odlehčuje to mysl.

  V evropském kulturním odkazu jsou nejen britské koncentrační tábory, ale i usekávání hlav (Němci jich skolili 16,000 mezi roky 1933-45) a teror – například irský namířený proti nadvládě Angličanů nebo Quebecký, inspirovaný De Gaulleovým zvoláním „Viva Quebéc libre!“ (Kanada okamžitě poslala Francouze ze státní návštěvy domů. Nikdo se nesmí vměšovat vměšoval do jejích záležitostí). Nešlo mu o víc než o podporu tamní „umírněné opozice“.

  Terorem bojovali někteří za Protektorátu a o něco později proti poúnorovému státu. Z hlediska současné rétoriky je zajímavé, že Mašíni přestali bojovat na domácí půdě a v plné síle utekli na západ, když jim hrozilo dopadení za jejich teroristické (později samozřejmě ospravedlňované) aktivity.

  Teror je metoda boje slabého proti silnějšímu. Není to boj „na férovku“, tedy uniforma proti uniformě. V současném světě to je boj v šatu občanském proti civilistům, protože pilotské uniformy jsou v letadlech mimo dostřel pušek.

  Po teroristických akcích v Bruselu zase politici volají „jsme Brusel“ a „nenecháme se porazit“. Nezmiňují se ovšem o tom, že právě jejich akce (Sýrie, Libye, Irák, Afghanistan, Kosovo, když vezmeme ty nejposlednější) vedou k uprchlické vlně. Nemluvě o tom, že druhdy propagované úsilí získat srdce a duše lidí, se jaksi nedaří, když svou lásku a pravdu šíříme bombami.

  Nám, skvělým Evropanům, je u prdele, když nějaká bomba rozmetá třeba svatbu. Je nám u prdele, že válka v Afghanistánu trvá již nějakých 48 (!) let. Už jsme zapomněli, nebo raději ani nechceme vědět, že USA tam vtáhly SSSR do války, aby měl „svůj vlastní Vietnam“. Nevíme, že tam v zájmu Američanů bojoval bin Laden, který se teprve později dostal z výplatní listiny CIA, když začal protestovat proti přítomnosti americké vojenské základny, umístěné poblíž jednoho ze svatých měst v Saudské Arábii.

  Nechceme vidět, že USA a potažmo NATO jsou odpovědny za rozvrácení Libye a Sýrie. Politici blábolí cosi o tom, že uprchlická vlna je někým organizovaná (aby rozvrátila Evropu). Protože jim chybí dostatek odvahy připustit, že jsou viníky současné situace, obracejí pořadí a tvrdí, že zastaví migraci, nejlépe na vnější hranici Schengenu.

  Ve Sněmovně si na takovou analýzu troufl jen Filip (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/042schuz/s042302.htm)

  Sleduji media dosti pozorně a tak si troufám tvrdit, že se neptají: Dobře, zašpérujete ty hranice, ale co pak? Uprchlíci se nemají kam vrátit a spíš budou v táborech přibývat.

  Místo toho se papouškuje heslo „Turecko nás vydírá“. Opravdu? Teď tam mají ve stanech skoro tři Prahy k živení. Chtějí několik málo miliard eur, tedy jen zlomek toho, co jednou bude stát obnova Sýrie. A co tábory v malém Libanonu a Jordánsku? Ty také nezmizí samy od sebe. Podle Zaorálka má rekonstrukce Sýrie stát nějakých 100 miliard eur…

  Současný útok v Bruselu je pro evropské politiky v podstatě požehnáním. Ztráty na úrovni katastrofy jednoho většího letadla jim umožní dále ohlupovat lidi bojem proti terorismu a dál přitáhnout kontrolu nad společností. Hned bude jednodušší ospravedlnit výdaje na bezpečnost a armádu.

  Policisté budou chodit po ulici ve dvou, případně ve třech s vojákem a nebo dokonce ve čtyřech, pokud se přidá nějaký domobranec. Bude se zdát, že vláda pečuje o bezpečnost. Uniforma tak dá zapomenout na výroky bezpečnostních expertů, kteří opakovaně prohlašují, že se jednotlivým akcím stejně nedá zabránit.

  Suchý, myslím, že ve hře Jonáš a doktor Matrace, vysvětluje, že „tady pan doktor (Šlitr) je taky jenom člověk a bolí ho, když mu kroutím ruku“.

  My už kroucení rukou druhých nevnímáme, protože z našeho slovníku vymizelo slovo člověk. Naposledy bylo použito, byť nepřímo, Merkelovou v prohlášení, že uprchlíci budou v Německu vítáni. Netušila, že v EU žádná větší solidarita neexistuje ledaže jde o dotace pro jejich čisté příjemce.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Ano, je to ze hry Jonáš a doktor Matrace. Je to scénka o svědomí. A pokračuje to:
   Já vám řeknu-já nemít svědomí, tak bych mu někdy tu pazouru ukroutil!
   Někdy je holt třeba někomu tu pazouru ukroutit. Svědomí až pak.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Turecko nás (Evropu) vydírá. To není papouškování, to je fakt. A na tom, že v Turecku mají tři Prahy k živení, má turecká vláda své zásluhy – podporuje, vyzbrojuje a zásobuje „umírněnou“ opozici v Sýrii a udržuje tím v běhu tamní válku. Pilně ostřeluje z děl každého, kdo by mohl jejich „opozičníky“ vyhnat. Nevím ani o nikom z EU nebo USA, kdo by Erdogana nutil k tomu, aby znovu hezky přilil olej do dohasínajícího ohně vztahů mezi Erdoganovým státem a Kurdy – to udělal sám a zcela dobrovolně víceméně proto, že se mu nezamlouval vlastní dosažený výsledek ve volbách. A tak součástí ceny za tureckou „pomoc“ s řešením problému, na jehož vyvolání a eskalaci se Turecko také podílelo, není IMO jen nějakých pár miliard €, ale i to, že evropská média ani politici, jindy tak hákliví na porušování lidských práv všude možně, „nevidí“ počínající konečné řešení kurdské otázky v Turecku a ani saudské „demokratizační úsilí“ v Jemenu.
   Osobně mi stále vadí, když bomby rozmetávají svatby, jen nevím, co bych s tím měl udělat – mohu se třeba uhlasovat a přesto vládnou stále stejní „bojovníci za lický práva“ a humanitární bombometčíci. Liší se pouze obalem partajních legitimací.
   Tak co má tedy dělat takový „průměrný český rasista a xenofob,“ pokud opravdu nechce vzít do ruky kvér a vnést na na zasedání vlády trochu rozumu? Poraďte mi nějaký fungující demokratický způsob, jak Merkelovou, Hollanda, Camerona a spol. přesvědčit, aby si přiznali, že „Assad musí jít“ opravdu nebyl dobrý nápad a že s tím musí přestat, jestli chtějí problém s migrací začít řešit. Nebo jak přesvědčit alespoň českého humanistu Zaorálka.. Zdá se totiž, že volby tím způsobem nejsou.
   Merkelová v roce 2010:
   http://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-47229300-merkelova-integrace-cizincu-selhala
   Dnes je najednou na světě řešení – sice se nějak nepovedlo integrovat ani ty, kdo už v EU jsou, ale víc migrantů to spraví. A o takových drobnostech, jako obohacení o pojmy „nucená manželství“ a „vražda ze cti“ se nebudeme veřejně zmiňovat a tím problém zmizí.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Tyhle řeči mi dávno připadají mírně řečeno účelové.
   V Afgánistánu není válka 48 let, ale přibližně 2000 let, od té doby, co tam někdo žije.
   Stejně tak jsem si nevšiml, že by třeba v Lybii bojovali evropští vojáci proti legální vládě.
   Jde vždycky jen o letecké údery a nějakou podporu „umírněných opozicí“, ale ti, kdo nakonec s nadšením proti sobě bojují jsou oni sami.
   Vy dlouhodobě píšete, že si za to můžeme sami, protože jsme v NATO a podpořili jsme militantní islamisty v Kosovu, ale to je čiré sebemrskačství, není žádná reálná možnost, jak tomu zabránit, prostě byl tou dobou na pozici minista zahraničí blb a to samé ve vládě, jak je běžné ve všech vládách ve všech zemích od počátku věků, a jen vyjímečně se najde někdo schopný-a pak se kolo dějin zatočí- ne ovšem vždy k radosti té země, i zemí okolních.
   Píšete o možných důsledcích, o posílení vlivu policie, o ospravedlnění výdajů na armádu.
   Proč nenapíšete o důsledcích protěžování negrů a čmoudů?
   To totiž má také důsledky, jenže ty se nehodí, tam nelze napařit vina na Evropany, resp. ještě nejste v té skupině, abyste jí tam napařil, ti radikálnější jí tam vidí, málo se o ně staráme, málo je pozitivně diskriminujeme, a hodně je diskriminujeme negativně.
   Řešení nenabízíte.
   Raději, protože víte, že buď se Evropa zhroutí,a nebude tady k žití, nebo budeme muset prolévat krev- a o tom raději nemluvit, slovo puška je přece zlé.
   Mě, jako občanovi, je dneska úplně na háku, kdo provokoval válku v Afgánistánu nebo Iráku nebo Lybii, protože do té hry nevidím, a vidět do ní nemohu.
   Oni nejsou ti hodní, a my nejsme ti zlí, to vím jistě.
   Zločiny, které se ve světě staly, zpunktovali naši blbí politici s jejich blbými politiky, naši kolaboranti, hlupáci a zrádci, s jejich kolaboranty, hlupáky a zrádci.
   Lid k tomu hraje jen stafáž a všechno odskáče.
   Nejsme vinni, nemůžeme vědět a nemáme moc možností bojovat s našimi tupými zástupci.
   Jednou jsem u Janiky napsal, že nemohu vědět, kdo je z nějakých politiků můj nepřítel, nemám proti komu bojovat, protože prostě neznám a nemohu znát plné pozadí.
   Ale ty migranty vidím, a je mi jasné, že moji nepřátelé jsou oni, ať už je řídí kdokoliv.
   Nepochopila to tehdy, a kdykoliv jsem něco v tom smyslu napsal, jen nemnozí to pochopili, a vesměs jsem byl zasypán chytrystickými kecy, jak jsem blbej a fašistickej.
   Rusové bojovali s německými vojáky, s dělníky a sedláky, stejnými, jako byli oni.
   Protože oni to byli, kdo vtrhl do jejich země.
   Filosoficky vzato, nemohli to být jejich nepřátelé, protože sedlák a dělník není sedláku a dělníkovi nepřítel, nemá proč.
   Jenže….svět na filosofii moc nedá!
   Tohle není romantický dobrodružný román, kde je jasný kladný a záporný hrdina.
   Tady buď zvítězíme (a bez násilí se zvítězit nedá), nebo padneme!

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Paušálně máte Víťo pravdu, ale schází vám rozklíčování pojmu MY.
    1) MY jsou EU a NATO, nebo
    2) MY jsou Češi, Němci, Francouzi, Poláci, Britové, Španělé, Maďaři, Američané…, nebo
    3) MY jsou jednotlivé sociální skupiny občanů, charakteristické především svým vztahem k výrobním prostředkům a svým postavením ve výrobních vztazích, nebo
    4) MY jsme každý jeden občan.
    Budeme-li tedy pátrat po tom, kdo nese vinu za to či ono, musíme si nejprve určit „osoby a obsazení“. Nikoliv podle jména, národnosti, politické příslušnosti, víry apod., ale podle otázky Qui bono – čemu to slouží, kdo z toho má největší prospěch.
    Hledání pravdy je nesnadné a často ji nenajdeme, protože je skryta. Proto ji musíme hladat postupným rozkrýváním příčin a následků, jako když rozebíráme ruskou „matrjošku“.

    To se mi líbí

    • Mac napsal:

     to mi připadá jako zbytečné zamotávání se do filozofických sítí.
     Pokud budu mluvit za sebe, tak jako „my“ vnímám sebe, svou rodinu, své přátele, sousedy, „dolních 10 milionů“ obyvatel kotlinky, běžné Němce, Italy, Frantíky, Švédy.
     Krátce ty,kteří žijí své obyčejné životy na územích, které zdědili po svých předcích, kteří tady něco vybudovali a doufali, že jejich potomci budou žít klidný, ničím a nikým neohrožovaný život.
     Osobně necítím, že bych nesl nějakou extra vinu za průsery tohoto světa a proto jsem dost nenadšen stavem, kdy evidentně stará dobrá Evropa končí. A pokud bude možnost alespoň ODDÁLIT zánik této civilizace, budu rozhodně pro.

     Takže bych se s odpuštěním vysral na nějaké rozkrývání příčin a následků a byl bych rád, kdyby místo mudrování nad matrjoškou začali ti, kdo to mají v popisu práce, konečně konat kroky k přežití Evropy a naší civilizace.

     To se mi líbí

     • Mac napsal:

      ale to je samozřejmě jenom zbožné přání, tady se bude tak dlouho mudrovat, jestli bylo dřív vajíčko nebo slípka, až žádný problém k řešení nebude

      To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      Takže Vy vinu nenesete, já také ne (žádnou partaj, které nám vládne a politiky, kteří to mají v popisu práce jsem nevolil), žádný osobní prospěch jsem ze situace v Sýrii, Iráku, Libyi nebo na Ukrajině neměl a neočekávám ji ani od milionů imigrantů a pochybuji, že někdo další z dolních stovek milionů běžných lidí.
      Takže kdo nese vinu? Obama, Putin, Merkelová, Holand, Cameron, Asad, Husajn, Kaddáfí, Dalajláma nebo papež František, Zeman, Sobotka, Kalousek… nebo kdo?
      Obávám se, že jste nic nepochopil.

      To se mi líbí

      • Mac napsal:

       ale to víte, že jsem nic nepochopil. Takže bych Vám byl vděčen, kdybyste mi, prosťáčkovi, vyložil, co že bych měl chápat. Nebo vy to ještě tak úplně nevíte a teprve začnete rozebírat matrjošku?

       Tak hlavně aby Vám za nějakej čas vaše děti či vnoučata nekladla nepříjemnou otázku: a Pradědo Oline, jak jste mohli dopustit, že Vás musulmani převálcovali? A vy jenom povzdechnete: no to víte, my jsme tak dlouho rozkrývali příčiny a následky, tak dlouho jsme mudrovali, jestli neseme za hoře světa vinu my, strejdové olinové, nebo Obama, tak dlouho jsme blbli s matrjoškami, až nebylo, co řešit.

       Za sebe mohu říci, že mne uklidňuje vědomí, že jsou kolem mne lidé, kteří na rozdíl ode mne vše pochopili. Úplně cítím, jak se tím Evropa stává bezpečnější.

       Pokud budete považovat za nutné mne zase setřít plkem, že jsem nic nepochopil, zkuste , prosím prosím, aspoň NAZNAČIT (via Děd Vševěd), CO tomu obrovi…, ej čo to tárám… CO BYCH MĚL POCHOPIT

       Budu Vám zavázán, bez ironie

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Macu (správně?), svoji mentální úroveň jste už předvedl, ale přesto vám odpovím.
       Já jsem napsal a tvrdím, že to, co se dnes děje (imigrace, terorismus, džihád, islamizace, politika multikulti a korektnosti) je důsledkem, který má své příčiny a tedy i viníky. Abychom ty viníky identifikovali, musíme logicky hledat příčiny tohoto důsledku. Jenže ty nejsou na první pohled jasně zřetelné a proto je musíme postupně analyzovat a rozkrývat, až nalezneme prvotní příčinu a její nositele (viníka). Vám tento analytický přístup opravdu nepřipomíná rozebírání Matrjošky? Řekl jsem, kdo tím viníkem není, protože podle mě jsou to jen poslušné a placené nástroje, doslova slouhové SKUTEČNÝCH viníků.
       Načež vy jste odpověděl, že „Takže bych se s odpuštěním vysral na nějaké rozkrývání příčin a následků a byl bych rád, kdyby místo mudrování nad matrjoškou začali ti, kdo to mají v popisu práce, konečně konat kroky k přežití Evropy a naší civilizace“.
       Tím jste se odkopal a já seznal, že jste nic z toho nepochopil. Obrazně řečeno – vy jste jak ten zloděj, co volá Chyťte zloděje. To jste skutečně tak slabomyslný, že věříte, že ti, co svojí politikou ohrožují přežití Evropy a naší civilizace začnou konat nějaké kroky k nápravě? A i kdyby neuposlechli příkazů svých chlebodárců a konali by, vy byste jim nadále věřil? Svatá prostoto 🙂
       PS: říkám to dopředu – už s vámi diskutovat nebudu. Pokládám to za marnost.

       To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Jste si Maci jist, že „dolních deset milionů“ u nás, vaši sousedé, ba dokonce běžný Němec, Ital, Frantík, Švéd, má stejný zájem jako vy?
      Zkuste se podívat na jakýkoli volební výsledek po roce 1989 a zjistíte, že se naprosto mýlíte.
      Každý člověk ví co chce, ví co nechce, ale když se má vyjádřit volebně, a jinak to v této tzv. demokracii nemá smysl, dá tu na planý slib, tu na koblihu, tu na reklamu, tu na lež, tu na víru, tu na pivo zdarma, tu na pomluvu, tu na ČT, tu na zvyk, tu na partnera, tu na lenost (a nejde k volbám), tu na charisma …
      Kdepak, pravdu musíme hledat postupným rozkrýváním příčin a následků a přečasto ji nenajdeme nejenom proto, že je skryta, ale proto že se vůbec nenamáháme, často i programově odmítáme, ji hledat.
      Vysrat se na hledání a rozkrývání příčin a následků, principiálních zásad, dobra a zla, vede k volebním výsledkům takovým jaké od 1989 jsou a jaké všichni unisono i tady kritizují. Všichni máme pocit že prohráváme. Není to blbý výsledek onoho nadšení po sametu? Není to to blbý výsledek právě proto, že jsme líní či neschopní mudrovat?

      To se mi líbí

      • Mac napsal:

       hergot, ale já nemluvím o „koblihách“, nemluvím o volebních slibech, nemluvím o voličích ODS, ČSSD, Konvičky, Merkelové, nebo třeba generalissima Franka. Já nemluvím o tom, jestli tady bude sociálno nebo trh bez přívlastků, jestli narveme Dukovcům 200 miliard, jestli Babiš ukradl 50 mega na čápoviny, jestli je Zeman ožrala, atdatdatd.
       Ve světle toho, co se na Evropu valí, jsou to všechno krávoviny.

       Když mluvím o zájmu svém a těch – a sorry budu tvrdohlavý – ne dolních deseti milionů, ale dolních cca 500 milionů, nebo kolik nás v Evropě je, tak mluvím o tom nejprostším ale přitom základním zájmu – to je přežití.

       Tak mně konečně řekněte, co v tváří tvář magorům ověšeným bombami očekáváte, že vymudrujete.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Chcete Maci přímou odpověď, máte ji mít.
       Kdyby kterékoli volby i po roce 1989 vyhráli s většinovou převahou komunisté, byli bychom sice možná v EU ale za jiných, podstatně příznivějších podmínek, nebyli bychom v NATO, měli bychom hlídané hranice a nepouštěli k nám ŽÁDNÉ nežádoucí migranty, nečelili bychom možnosti třetí světové války vyvolané záluskem našich západních „spojenců“ na politickou a ekonomickou světovládu. Ti magoři, resp. jejich rodiče a prarodiče, kteří teď útočí bývali kdysi našimi spojenci a hospodářskými výnosnými partnery.
       To je to minimální mudrování které od kohokoli žádám … zbytečně.

       To se mi líbí

      • Mac napsal:

       jo, už jsem to pochopil – pokud nad celým světem zavlaje rudý prapor, rozhostí se trvalý mír a prosperita.
       Hmmm, nebylo to tady už …..?

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Nebylo, bohužel. Mír sice byl, ale jenom na té části světa co zavlál. Těm kde nevlál se ten mír jaksi nelíbil a nelíbí, nevydělává tolik. Tak vám posílá migranty a havly a savčenkyporošenky aby se „něco“ dělo. Spokojen?

       To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Ale abych Maci nebyl tak příkrý, někdy opravdu všeliké to mudrování pro hovada dobré jest, jak pravil klasik. Třeba takové jaké předvedl Kamil cca před týdnem v našem sporu o možnosti (já tvrdím nemožnosti) prosadit cokoli komunisty, tam už se teď nedá odpovědět…
      „Kamil napsal:
      21.3.2016 (08:32)
      Formalismus, výmluvy, alibismus, atd. Vždyť i ten Okamura, alespoň na veřejnosti bojuje za obecné referendum více než komunisté. Neustále, znovu a znovu.
      Z jejich laxního přístupu k prosazování referenda (návrh jsme už podali, tak co ještě chcete…?), plyne podezření, že pokud by měli dostatek hlasů, na referendum by zapomněli stejně rychle jako ČSSD na nápravu zákona o CR. Ono se jim v tom parlamentu všem pěkně a pohodlně sedí i mudruje … (zapomněl jste, jak například S., Z. a další bouřili před volbami k zákonu o CR, a po nich jako když utne?!). Když někdo chce hlas voličů, tedy i můj, musí o něj bojovat, a přesvědčit mne, že nebude ztracen …, nářky ani formální postupy “
      A přitom by stačilo tak málo : podívat se kolikrát komunisté podali návrh zákona o obecném referendu (a desítky jiných), kolikrát (stejněkrát čast byl podán!) nebyl připuštěn k projednávání, podívat se kolik mají poslanců ve dvousetčlenné sněmovně a kolik poslanců je třeba k propsazení zákony. Hulákat na náměstí, bojovat o voliče lhaním a planým slibováním, nebo vést silná slova u Bavora, to pravda, neumí.

      To se mi líbí

      • Mac napsal:

       hele, soudruhu, klidně buďte příkrej, jak chcete. Od komanče mne to nijak nevzrušuje.

       Naši komouši jsou úplně k prdu – čtvrtstoletí potichu chrochtají u parlamentních koryt a dělají všechno pro to, aby ještě dalších sto let nebyli ohroženi jakoukoliv odpovědností.
       Naši komouši jsou zkázou české levice

       A můj pátej pád není „Maci“ ale „Macu“, to jenom pro úplnost, abyste měl ve svazcích pořádek

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Dal jsem vám Maci palec nahoru, ukázal jste v plné nahotě proč u nás nikdy nebude lépe…právě díky nepřemýšlivým volyčům jako jste vy.

       To se mi líbí

      • Mac napsal:

       tak jo, já začnu přemýšlet. A až z toho přemýšlení totálně zblbnu, SNAD budu volYt vaši stalinistickou partaj

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Myšlení sice bolí, ale nebojte se : neblbne se z něj
       A z volyče se pak stane volič 🙂 .

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       PETRPAVEL
       Mrzí mě to ale strapnil jste se.Vite nechápu jak s člověka co volil i ODS NAJEDNOU MUŽE BYT TAKOVÝ FANATIK.že věří natolik někomu aby napsal to co VY.Navic MAC mluví uplně o něčem jiném ,vubec nezaleží kdo zde bude vládnout,jestli v okolí bude vládnout to co ted,konkretně třeba NĚCO JAKO MERKELOVÁ……….I KDYBYSTE měl pravdu co pišete o KSČM,vubec natom nezaleží prostě jsme součast EVROPY A ten problém by na nas dopadl.
       Proboha zpamatujte se někomu tak bezmezně věřit………netvrdím že by to vedli hůř ale očekávat naký převratný zlom je najivní……navic si uvědomte že by to byl ostruvek ktery by nemohl přežit……..budte trochu soudný

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       PS.
       Myšlení sice bolí, ale nebojte se : neblbne se z něj

       tak ho použivejte………i

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Tato, jak ty si to vůbec představuješ? Koho bychom měli volit, jaká by měla být vláda? Z toho partajního spektra, které tu je. Nějak se v tvých preferencích ztrácím.
       Neřekl bych, že PP je fanatik. Podle mě má naprosté jasno – program KSČM vyjadřuje jeho priority, věří v to, co prosazují, co obhajují a co odmítají. Říká, že všichni ti, co současnou politickou garnituru kritizují a přitom ji opakovaně volí, by měli udělat změnu a volit komunisty. Říká to férově a na rovinu, i když za to často sklízí úšklebky a posměšky. Má zřetelný, kontinuální názor (dokonce se nestydí za to, že kdysi byl příznivcem jiné strany, sám to přiznal, aniž by musel). Nabízí řešení a za to si ho já cením.

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Tato? Co to v 21:38 je za nemístnou poznámku? To tu od tebe vidím poprvé a upřímně – „musel jsem zvednout obočí“.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Tato, já fanatik?
       Není jím náhodou ten kdo neustále dokola bez přemýšlení volí stále stejnou partaj byť by ho stokrát nakopala do zadnice? A s tím nakopáním se netají. Přesto že se mi takové chování příčí nikdy nebudu zlý na toho kdo je takový, nazvu si to věrností a přiměřeně to ocením. Protože nejsem fanatik.
       Mimochodem : teď se řeší kauza Babiš. Víte o tom, že váš zde vyjádřený postoj k ní se přesně shoduje s postojem komunistů? Shrnu jednou větou : jeho postupy nebyly sice ideální, ale byly takové jaké špatné ne jím schvalované zákony dovolovaly a dovolují, a jsou důležitější a závažnější problémy než je tento které je nutno řešit.

       To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Strejdo Oline, MY jsou běloši.
     O čem to dneska je?
     Na čem stojí celý ten kolotoč viny?
     Na tom, že běloši okradli negry a čmoudy ale i asiaty, a proto že se máme nyní dobře, a oni špatně.
     Je nám- bělochům předhazováno, že se máme stydět, za kolonialismus, za bomby na „barevná“ města, za války proti barevným.
     To je asi tak stejně debilní, jako kdybych vinil z válečných hrůz černošské americké vojáky (potažmo všechny americké černochy) nebo americké námezdní žoldáky, kteří jsou převážně latinos, nebo třeba indické vojáky Britského imperia.(všechny Indy samozřejmě)
     Na druhou stranu jsou ovšem černoši, asiaté a přičmoudlici v roli obětí a neviňátek.
     Oni nikdy nikoho nezabili, nikomu nic neukradli a s nikým nikdy neválčili, pokud je k tomu tedy nevyprovokovali běloši, vedení Kondolízou Raisovou (nebo jak se jmenuje) a Barakem Obamou.
     Na tom stojí celá ta sluníčková politika, na vině bilých a nevině barevných.
     Copak to nevidíte?

     .

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Olin to vidí, ale vy vittto ne. Čtete vůbec co kdy píše? Olin a sluníčkář! Jděte se vycpat.
      Kdo ten kolotoč viny roztáčí? Kdo nám předhazuje že se máme my (my, kteří ani vyhlazování původních obyvatel Ameriky nevedli, ani okrádání a vykrádání kolonizovaných zemí nečinili) stydět za kolonialismus, za bomby (my, kdo žádné až do humanitárního bombardování roku 1999 neházeli)? Právě ti, které Olin odhaluje jako příčiny migrační vlny a kritizuje jejich počínání : vrcholní politici EU podléhající USA. Ale neříkají to tak hloupým primitivním způsobem jako sluníčkáři – ti jsou zvláštní kategorií zrádců, ale vysvětlují nám, že za to může ve světě Putin a u nás komunisti.
      Vy se, a nejste sám, tváříte jako velký bojovník. Bojovník za co? Za válku, za války? Za nerovnost mezi státy, mezi lidmi? Za rozlišování na ty dobré západní bílé, kterým se musí omlouvat každá jejich lumpárna, a na ty zlé východní a jižní tmavé na které je třeba poslat když to nejde armádu, tak policajty nebo alespoň nějakého domáckého zbrojnoše se zbraní v ruce.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Petřepavle,nemůžu za to, že nechápete co jsem napsal a těch 6 co vám dalo body také ne.
       Strejdu Olina mám rád, pokud to tak lze napsat, nebo spíše jeho názory.
       Vaše fanatické chytristické kecy většinou moc ne, vy vidíte moc snadná řešení v komunistické straně a kdo to tak nevidí, je u vás ….píp.
       Nepochybuji o tom, že Strejda Olin dokáže své názory obhájit sám a lépe, než to děláte vy za něj, kromě toho, pokud by mu nebylo jasné, jak jsem něco myslel, nejprve se mě zeptá (to si tedy alespoň myslím) a pak mě bude případně teprve buzerovat.
       Strejda Olin se ptal, kdo jsou to ti „MY“ a já mu odpovídám.
       A MY jsou běloši a ti jsou prostě mainstreamově zlí, a jestli jste si toho ještě nevšiml, můžeme to probrat, ale bez poněkud egoistického chytračení.
       Vy si nejprve vytvoříte svůj pohled na nějaký můj názor, a pak mě za to sáhodlouze jebete a aby to nebylo málo, berete si ještě jako prostředníka ke svým výpadům Strejdu Olina, což je nechutné.
       Vycpat se jděte vy, já jsem možná buran a hulvát, ale nejsem křivák, takže s takovou na mě nechoďte!
       Vy konkrétně umíte ze všeho nejlépe nadávat na lidi, že nevolí všichni komunisty, a jsou tudíž úplně blbí.
       Jaký je v tom rozdíl od nějaké Langšádlové, která vidí Putina za každou lampou?

       To se mi líbí

     • tata napsal:

      Važení
      Nezlobte se i když piši těžko pochopitelně celkem mě reakce překvapili hlavně tvoje OLINE.ČETL SI TO POZORNĚ asi ne.Vubec nejde kdo koho volí komu věří.

      Pišeš……………Tato, jak ty si to vůbec představuješ? Koho bychom měli volit, jaká by měla být vláda? Z toho partajního spektra, které tu je. Nějak se v tvých preferencích ztrácím.

      Já mu přece nevičitám že volí komunisty,přečetl si co psal………..srovnej to srealitou ruzných měst kde komunisti spoluvládnou jsou mezi nimi zrovna tak darebáci jako v jiných partajích ,psal jsem jasně nebylo by hůř a myslel jsem tím ale raj by to nebyl to je nadsázka……..on vyjmenovává jako by všechno při jejich vládě bylo srovnáno a vratili bysme se ktomu minulému.Hlavní argument ktery jsem nenapsal………….umíš si představit tu reakci okolních státu kdyby státeček jako my razil to o čem je přesvedšen že to zde komunisti nastolí….použi hlavu
      ANO ASI SLOVO STRAPNIL je odemě silné možná nevystihuje co sem stím myslel, prostě jsem se nechal unést najivitou jeho ,,FANATISMEM,PŘEROD člověka ktery věřil dokonce ods aby ted věřil že mezi komunistama ted není plno darebáků jako v jiných partajích,že když se dostanou k moci nenalepí se na ně plno darebáků ktery je uplatí,zmanipulují………..Víš měl by si rozlišovat………to je že bych je volil taky kdybych věřil že sestaví vládu……….protože jejich vláda by byla zase o chlup lepší než tato to si myslím a doufám,ale jsem přesvedčen že né prulomová to okolí to nedovolí,ruzné smlouvy a vztahy ze zahraničím limitují co by zde mohli zavést……….to nazývám FANATISMEM myslet si že je vubec možné zde nastolit ostruvek o čem on piše.
      ZA strapnil se omlovám
      PETRPAVEL
      PŘEČTETE SI VYZNAM fanatik………….Není jím náhodou ten kdo neustále dokola bez přemýšlení volí stále stejnou partaj byť by ho stokrát nakopala do zadnice? A s tím nakopáním se netají. Přesto že se mi takové chování příčí nikdy nebudu zlý na toho kdo je takový, nazvu si to věrností a přiměřeně to ocením. Protože nejsem fanatik.

      co jste popsal muže byt dejme tomu blbec.nikoliv fanatik…….jenže máte tam vtom vypisu spoustu nepřesností……….dokola bez přemýšlení……….no kulatně velká nepřesnost…….naopak dukaz je kolik času a energie jsem věnoval vysvětlení svého postoje ,přesto okolí reaguje a hlavně Vy naprosto na něco jiného.fANATIK nemůže byt člověk ktery o té straně piše a uznává jací jsou to darebáci,dokonce uznávám že komunisti mají v řadách min darebáků než ČSSD,JENŽE protože přemyšlím………….a fakta mi to potvrzují že zatím spravně………nebyla realná šance aby komunisti sestavili vladu.
      Věřit že vtomto bahně a /doklad je že naplno radnicích komunisté hlasují a spoluvládnou v jedné shodě s darebaky./……..budou komunisté u moci jednat v zajmu JEN dobra je FANATISMUS ASPON PRO MĚ.

      To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Je mi to trapné „tato“ odpovídat podesáté stejně :
      – volil jsem jednou (z rodinných důvodů) v 1992 ODS jako jedinou velkou stranu která je schopná a ochotná prosadit restituce fyzických osob (ač jejich předseda Klaus byl proti), pak DEU, pak Paroubkovu ČSSD, pak … však víte
      – vysvětujete nevysvětlitelné – když máte zásadní výhrady k jedné straně, najděte si jinou ke které máte MENŠÍ (NE ŽÁDNÉ, taková strana neexistuje – to vyžadujete ve vztahu ke KSČM)
      – „…Věřit že vtomto bahně a /doklad je že naplno radnicích komunisté hlasují a spoluvládnou v jedné shodě s darebaky./……..budou komunisté u moci jednat v zajmu JEN dobra je FANATISMUS..“ – ano, to by byl fanatismus, kdyby to ovšem u mě byla pravda, např., a vy to víte, psal jsem to, u nás v Praze-městě, ani v Praze 11 jsem komunisty právě z těchto důvodů nevolil.
      Hergot, proč já zrovna vám mám potřebu odkrývat své nitro? ….

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Přiznám se, že mne dost otravuje ta propagace jedné strany. Každé jídlo se časem přejí.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Beru Bavore na vědomí.

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       Víte i když pro mě je nepochopitelné veletoče ODS A TED tak plamený obhájce KSČ……..nIKDY JSEM TO nepsal jako vičitku,nebo něco co Vas ma snižovat,je to prostě jen argument.Nedá mi ale na té odpovědi vlastně snažit se něco ukázat.kde jste něco odkryl a to většinovou vlastnost lidí kterou mám i já a trofám si tvrdit většina lidí.
       Je na světě malo lidí co svuj život obětují pro jiné a své zajmi a pohledy upřednostnují pro jiné a jeho potřeby jsou až na druhém mistě.
       Viz co jste psal………….. volil jsem jednou (z rodinných důvodů) v 1992 ODS jako jedinou velkou stranu která je schopná a ochotná prosadit restituce fyzických osob
       potud pochopitelné……..časem jste zjistil že VAŠE priority se mění,nelibí se VÁM bezohledné upřednostnovaní politiky peníze především a proto to vidíte že to pro VÁS splnuje KSČM……….NAPROSTO POCHOPITELNÉ.
       Co je nepochopitelné že píšete že kdo nevolí KSČM VLASTNĚ nepouživá rozum…..zamyslete se a ujasněte si to aby jste vtéto odpovědi napsal ………..že jste je třeba v Praze 11 NEVOLIL a SROVNEJTE SI TO s debatou s MACEM—a mnohé jiné–KDE JSTE SE vyjadřoval jako FANATIK..-proč VÁM to piše vice lidí a moudřejších než já a nemyslím tím zarité atikomunisty—-…..A JEN to sem kritizoval.

       To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      Vittto, zareaguji, protože u vás se neobávám marnosti. Jedna věc jsou příčiny a druhá řešení. O příčinách jsem se již vyjádřil jinde a bylo to házením hrachu na zeď (nebo házením perel sviním, ale to by bylo domýšlivé). Dohodněme se, že o příčinách a vinících nebudeme diskutovat. To není momnetálně relevantní.

      O tom jak řešit přistěhovaleckou krizi jsem už také před časem psal. Je to věc priorit. Já vidím jako prioritu nebezpečí džihádu a islamizace Evropy, jiný v jakémsi ohrožení Ruskem, někdo v nárustu fašismu a extrémismu, další v antisemitismu a rasismu, někoho budí ze sna strašidlo komunismu atd. Co je pro většinu prioritou by se mělo rozhodnout hlasováním. To je snad demokratické.

      My dva se shodnem, že současnou prioritou, doslova otázkou bytí a nebytí je zastavení politiky multikulturalismu, sluníčkářské paušální vstřícnosti k připrchlíkům, vytvoření nedobytné pevnosti Evropa a nastavení nekompromisních pravidel v poskytování azylu jen tomu, kdo je bezprostředně ohrožen na životě (ale i o tom bychom mohli vést dlouhé diskuse kdo to je). Na emigraci má každý právo, ale má také automaticky právo na azyl?

      Řešení vidím ve vytvoření „jednotné lidové fronty“ (už to bylo na pořadu dne, když KSČ ve 30. letech varovala před nacismem, ale pro naše i západní evropské pravicové politiky byl prioritou větší strach ze Stalina než z Hitlera), dočasné oproštění se od politického a ideologického soupeření a sjednocení se proti společnému nepříteli. Prostě složit zbraně a uzavřít účelové příměří.
      Jenže Vittto, jak toho dosáhnout, když každý považuje za prioritu něco jiného? Demokratické vlády nedovolí demokratické řešení (proč asi?). K reakci tedy zřejmě dojde až tehdy, kdy akce bude dostatečně silná. To už ale může být pozdě.
      PS: ne Vittto, MY nejsme běloši a ONI nejsou barevní. To se tak jen jeví. Jsme jen lidé rozdělení ve výrobních vztazích na antagonistické třídy (teď se tomu říká různě, jeví se to jinak než v minulosti, ale podstata je stejná již po staletí). No, asi jsem tu s tímto názorem osamocen jak ten Jakešův kůl v plotě 🙂

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       No vidíte, zrovna jsem dopsal rozhořčenou reakci Petrupavlovi (a spol), že se mě rozhodně zeptáte, či si to upřesníte, až budete chtít….a ono se už stalo.
       Já neznám celé tohle vlákno, tak možná budu něco opakovat, ale všiml jsem si, že Mac byl nevybíravě napaden za názor, že musíme něco dělat.
       To je ono, nepřítel je tady jsou to muslimové a jejich přisluhovači.
       Musíme jim zabránit nejen dostat se k nám do země, ale zbavit se jich z jejich západních domovin.
       To zní velice drsně, ale už tenhle počet je schopen do 10 let naprosto rozvrátit západní země, ale tak, že upadnou do chaosu a totality.
       Pokud toto někdo akceptuje s poukazem na fašismus, je to podle mě idiot.
       Jak se jich zbavit, samozřejmě, to je otázka.
       Možností se mi jeví více, žádná ale není možná za současného pseudodemokratického systému, a totality nacistickéhío střihu se obávám také.
       Jenže tato nazi totalita je jedna strana mince-a islámský fundamentální stát je strana druhá.
       „Třetí půlka není“, jak se praví v jedné pohádce.
       Takže si marně lámu hlavu, jak se vyhnout oboum těmto neblahým možnostem.
       Že mě někdo u toho „lámání hlavy“ označí za fašistu a pravičáka a jinými debilními přívlastky je mi na háku, co mě dráždí jsou hlupáci, kteří to také nechtějí, úplně stejně jako já (tedy ani fundamentalismus, ani neonacismus) a jako řešení vidí nedělat NIC a jen chytrysticky plácat, kdo za to může, jestli Putin, nebo americký imperialismus, nebo Židé.
       A tohle dost zásadně brání vytvoření nějaké jednotné lidové fronty, na OM mě za výzvy k jednotě zabanovali (nejen za ně ale i za ně) a tady by se mě (a nejen mě) chtěli zbavit mnozí také.
       Jak chcete dělat s takovými lidmi jednotnou frontu, když se neshodnou ani na jednom blogu?
       A to jak na OM tak tady píší lidé, co mají dejme tomu 60% názorů podobných, jak se mohou spojit ti, co mají podobných jen třeba 20%?
       Já to vím, vy to víte, ale třeba Petrpavel to neví, ale za to ví, že jsem „idiot“.(dosaďte za to označení jakékoliv jiné záporné)
       Jsme, jak se zdá, v PRDELI, Strejdo Oline, ne my tady, ale celá naše bílá civilizace.
       Nájezdníky sjednocuje strach ze sebe samých a islám, nás nesjednocuje nic a lidé, kteří by chtěli jednoti jsou cíleně vyštípáváni, protože „ruší kruhy“ pitomců, co sice nic nechápou, ale myslí si, že znají svět !

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Vittto, musím se „soudružsky“ zastat PP. Věřte mi na čestné slovo, že je jiný, než jak ho tu někteří vidí. Ale to je již osud všech, kdo v internetové diskusi (nebo spíš polemice) nesou kůži na trh. Když se to vezme kolem a kolem, je i sebepitomější (to je ale relativní) názor cenný a užitečný.
       Někteří tu i mimozemští politici se vyjádřili (oficiálně!), že jsme s islámským terorismem VE VÁLCE. Nevím jestli my, ale oni ve válce s námi jsou. A vypověděli ji oni, fundamentální muslimové (zase věc názoru). Pokud bychom se na té válce shodli, pak je ji nutné vést za obranu demokracie, lidských práv a svobod, ale ne současně s dodržováním demokracie, lidských práv a svobod. Válka není normální stav. Je to vyjímečná situace a ta si žádá vyjímečných opatření. To jen pacifisté, náboženští blouznivci a političtí pošahanci jsou přesvědčeni, že se lze bránit holýma rukama v plesových rukavičkách a s přiblblým úsměvem.
       Jenže to je právě to dilema, které nejsou současní politici schopni vyřešit. Celá desetiletí se zaštiťují, hájí a exportují demokracii a ZLPS, multikulturalismus a související pitomosti včetně blábolů o integraci, kde svá přání vydávají za skutečnost (to je ale i náš neřešitelný problém s cikány a fantazírováním o inkluzi) a na druhé straně vidí, že drsná realita by si vyžadovala odlišný přístup. Jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Když bagatelní menšina mající v rukou ekonomickou moc a z této tragédie má zisk (nebo ho očekává, domnívá se ve své hamižnosti a nenažranosti, že jich se to netýká, protože pro ně je všechno jen kšeft ať to stojí co to stojí) a drží zkorumpované politiky v hrsti. Jak to udělat, aby se masy neradikalizovaly, aby nedošlo k revolucím, „nedejbože socialistickým“, aby ti u vesel o ně nepřišli a současně Evropu ubránit? Selský rozum i pud sebezáchovy napovídá, že na hrubý pytel hrubá záplata, na násilí odpovědět silou, na útok reagovat obranou.
       Co momentálně dělat nevím. Ale ve volbách nedám hlas nikomu z těch, kdo nás do této situace dostali.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       No jo, no….to je ono.
       MY jsme s nimi ve válce, jenže mnozí by tu válku rádi vyhráli tak, že letadlo.
       Nenapíší nic.
       Ptal jsem se známých sluníčkářů, Ondřeje,Tresten,Tribuna a Janiky.
       Nic, Ondřej vyhrožuje, že si zvykneme, ať chceme, nebo ne.
       Tresten ve mě vidí někoho kdo by rád přešel od slov k činům v jakési blíže nespecifikovatelné záporné roli.
       Janika by ráda kotlety, aniž by bylo třeba zabít prase.
       A Tribun bojuje především s fašismem a pomocí masy migrantů by rád svrhl kapitalismus.
       Tito výtečníci mají ovšem ty klady, že své názory napíší, tedy v podstatě spíše napíší, že žádný názor nemají, ale že by to dělali správně.
       Sem píší lidé, co jsou stejní, ale moc se tím nechlubí.Jak padne zmínka o jednotě a nějakém boji, už se třesou hlavně na to, jak budou bojovat s fašismem, který si vymysleli sami, pomocí mainstreamu, který ovšem jinak nenávidí.
       Černé nebezpečí je najednou kdesi daleko, jen ne fašismus, a ten dokáží nekonečně definovat, každý po svém, přesně aby byl fašismus všechno, co nemají rádi, a každý, koho nemají rádi.
       Slim je znechucen zhrubnutím rétoriky, samozřejmě zbytečným. (druhý den bouchaly bomby v Bruselu, ale…hlavně ne hrubnutí)
       Slova, a žvanění, přesně jak když odpůrci Zemana mektají o tom, že řekl „kunda“.
       Petrpavel sám o sobě nemá špatné názory, v tom s ním nemám problém.
       Ale na můj vkus je prezentuje dost egoisticky a jakoby sám pro sebe.
       Nemá zájem o diskuzi s jinými lidmi, vede diskuzi sám se sebou, prostřednictvím jakéhosi média.
       Tedy „vyrobí“ nějaký názorový problém s někým, a pak s tím polemizuje, ale ne se skutečným názorem (zdánlivého) oponenta, ale se svou vlastní představou.
       To nedělá jen on, a chtěl bych věřit tomu, že to nedělám i já, protože sám sebe člověk vidí nejhůř, jak známo.
       K tomu budoucímu boji.
       Plno lidí si nechce přiznat, že se mu nelze vyhnout.
       Nevím proč, realita je zjevná a potomci migrantů jsou horší jak samotní migranti.
       I těch cikánů u nás přibývá, ten problém se prostě bude stupňovat a realita se nebude ptát pokryteckého hlupáka, jestli boj chce, nebo ne, ten přijde.
       Krev poteče, jde jen o to, kolik jí bude a PŘEDEVŠÍM, kdo nakonec zvítězí.
       Soužití bilých a černých (snědých) je nemožné.
       Bohužel, a také bych si přál, aby to bylo možné, protože to je ušlechtilá a krásná vize.
       I já bych chtěl sednou ke stolu s černými, jako chtěl kdysi Martin Luter King s bílými, a být s nimi v míru.
       Ale to je jen sen, a sny jsou dobré na snění, a jsou nebezečné těm, kdo chtějí žit v realitě.

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Chtěli by žrát řízky, ale nezabít prase. Chtěli by svobodu pohybu a pobytu, ale přitom mít kontrolu nad darebáky. Chtěli by svobodné cestování, ale i zavřené hranice. Chtěli by, aby se každý staral sám o sebe, ale nevědí co s těmi, co se starat chtějí, ale nedokáží nebo nemohou. Nechtěli by sociální stát, ale nevědí co s nepřízpůsobivými. Práce není, ale chtějí, aby každý pracoval. Pracovat povinnost není, ale právo na podporu ano. Chtějí azylanty, ale nevědí co s nimi, co budou dělat, kde bydlet, z čeho žít. Chtějí samé vysokoškoláky, ale nevědí, co budou dělat. Chtějí trestat za zločiny, ale trest se má podobat rekreaci. Chtějí vyšší bezpečnost na ulicích, školách a letištích, ale aby se kamerový systém nedotkl lidských práv. Chtějí multikulturalismus, ale neumí si poradit s no-go zónami, slumy, perifériemi plnými azylantů, kteří o integrování nestojí a vytvářejí si stát ve státě. Chtějí demokracii, ale jen takovou, která jim vyhovuje. Chtějí porodnost, ale mladým rodinám nepomáhají. Nechtějí herny, ale hazard nezakážou. Chtějí rovnost mezi lidmi v naprosto nerovné společnosti.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Jinými slovy, nevědí, co vlastně chtějí, ale chtějí to strašně moc.
       Tak to je mezi lidmi, Strejdo Oline.
       Možná se medvěd naučí jezdit v cirkuse na motorce, ale číst a psát už ne.
       Člověk sám má možnosti větší, jsa nadán rozumem.
       Ale lidstvo jako takové je hodně podobné tomu medvědovi.
       Nemůžeme dostat víc, než na co máme.
       Naše ženy mají 1,3 dítěte, což je podle mě ideální a přirozený stav, výhledově by to chtělo jen jedno.
       S tím, že ale průměrný věk dožití bude 90 let a teoretické mládí bude do 85 a lidé se budou dožívat 120 let.
       Naše civilizace dospěla do fáze, kdy na to máme, jak technicky, tak kulturně.
       Jedno souvisí s druhým, delší věk, méně dětí, ale o ty děti větší péče.
       Vyšší vzdělanost a s tím související pozdější věk narození dítěte, specializace.
       Jenže je tady problém- nepřizpůsobiví, ti mají dětí 6 a péče minimální,vzdělání žádné, ani s jejich intelektem nelze.
       Oni žít 100 let, tak jich tady bude za 30 let víc jak nás a náš svět se zhroutí.
       A budeme žít všichni zase do 40.
       Takhle se zhroutí až za 150 let.
       A nepřizpůsobové máme doma, ale svět je plný jiných kultur, ti prostě nemohou žít 100 let, umřeli by buď hlady, nebo by zničili všechny ostatní- a umřeli by hlady až pak-a zase, všichni vespolek bychom pak žili do 40.
       Každá civilizace má nárok pouze na ty požitky, které si dovede sama vyrobit.
       Cizinci resp. Cikáni nemohou za vaše posrané životy, praví sluníčkáři.
       Nemohou.
       Ale jsou toho příčinou!

       To se mi líbí

  • oh napsal:

   Turecko není řešení – Turecko sultána Erdogana I. je součástí problému.
   “Democracy, freedom and the rule of law … For us, these words have absolutely no value any longer.”
   „Demokracie, svoboda a právní stát – pro nás, tato slova nadále pro nás nemají absolutně žádnou hodnotu.“
   http://www.independent.co.uk/voices/turkey-has-reached-new-levels-of-journalist-repression-yet-the-eu-willingly-lets-itself-be-fooled-a6944501.html

   To se mi líbí

  • Jos napsal:

   Pane Ji5, vždycky, když někdo napíše takové vyjádření jako vy: cituji „Terorem bojovali někteří za Protektorátu“ otvírá se mi kudla v kapse. Pokud nejste schopen pochopit, že každý čin německých protektorátních úřadů, každý jejich výnos, každý rozsudek německého soudu, každý čin gestapa a německé policie, každý výstřel německého vojáka či jiného německého ozbrojence byl nezákonný a byl trestným činem či zločinem, vykonaným dobře organizovanou zločinnou organizací na násilně obsazeném území Čech a Moravy. Němci tady neměli co pohledávat, byli tu zcela nezákonně. A nelegální a nezákonné byly veškeré jejich činy v průběhu let 1939-1945. Naopak jakýkoliv odbojový čin směřující k obnovení zákonného a legálního stavu.věcí, byl legální obranou proti nelegálnímu teroru,. Ta nálepka o teroru a terorismu se objevila v květnu v roce 2004, kdy jaksi „náhodou“ v jeden okamžik byli jakýmisi pseudohistoriky ze zámoří v Lidových novinch a MFDnes Gabčík a Kubiš označeni za teroristy. Bylo to jasně zmanipulované prasáctví a svinstvo. A také z toho vyplývá naprosto odlišné postavení Mašínů. Ti totiž vedli teroristické akce proti, ať se to komu líbí nebo nelíbí, legální vládě.
   Také váš soucit s Erdoganem je zcela nemístný. Erdogan dnes expanduje a posiluje své postavení na severu v Kosovu, kam posílá spoustu prostředků, platí tam stavbu neuvěřitelného množství mešit a řadu podobných aktivit.Absolutně nic nepodniká proti etnické čistce ani pro nápravu stavu věcí v Kosovu. To samé v Syrii. Tam vidí jasný dlouhodobý cíl, vždyť Damašek Turci ovládali ještě v roce 1916. V Syrii je Erdogan pachatel. Nikoliv oběť. A zneužívá své členství v NATO. A ta smlouva s EU to je jen dlší ukázka mnichovanství v celé kráse.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Vůbec se zastávat teroristů IS. Jenom upozornit jak je všechno ošidné. Nemohou se ti dnešní sami považovat zaspravdlivé bojovníky? Vždyť každý čin francouzských, amerických, španělských, portugalských, německých a jinozemských koloniálnícha okupačních úřadů, každý jejich výnos, každý rozsudek jejich správního a trestního soudu, každý čin jejich tajné policie policie, každý výstřel jejich vojáka či jiného ozbrojence byl nezákonný a byl trestným činem či zločinem, vykonaným dobře organizovanou zločinnou organizací na násilně obsazeném území Afriky, Asie, Ameriky.

    To se mi líbí

    • Jos napsal:

     Máte v tom drobnou, leč zásadní, chybku Petřepavle. Ani Paříž, ani Brusel neleží v Africe,Asii ani Americe.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Máte tam drobnou, leč zásadní, chybku Josi. Ani Bavorov není to co Vodňany.
      Rozumíte mi? Ne? Tak to je dobře.
      Zkuste vysvětlit co jste tím chtěl říci…já vám ani trochu nerozumím.

      To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Zasloužíte si Josi podrobnější vysvětlení co jsem měl na mysli,alespoň tak míní můj „přítel po mailu“, já s ním souhlasím a tak si dovolím okopírovat jeho slova :
      “ ….. , já rozumím, co chtěl Jos. – celkem neobratně – sdělit. Totiž že ty ústrky ty státy trpěly tam u nich doma, ale teror vykonávají ve Francii, Španělsku, Belgii…, které nejsou „tam u nich“.
      Ta chyba Jose spočívá v tom, že si neuvědomuje, že jde o ODPLATU. Že jde – jakkoliv s tím nemůžeme souhlasit – o pomstu, o odvetu za těch jeden a půl milionů (z toho půl miliónu děti) zavražděných Říší zla a „koalicí ochotných“ v Iráku (včetně zavraždění Saddáma Hussaina). Že jde o pomstu, o odvetu za deseti a statisíce zavražděných Libyjců, Syřanů, Egypťanů a dalších a dalších. Jde též o anonymní civilisty, jako v těch porobených a zdecimovaných zemích se svými legálními a legitimními vládami a systémy moci. Jak to, že falešní pohůnci nedrželi státní smutky za ty zavražděné ze strany Američanů – a že jich bylo tisíckrát stotisíckrát více! (V tom má pravdu Jírovec.)
      Jak by asi Jos hodnotil diverzní akce konané v době války nacistického Německa na území samotného Německa a spojeneckých zemí – včetně například Slovenského národního povstání?
      Jose si vážím …… jen se, jak píšu výše – vyjádřil neobratně.“

      To se mi líbí

      • Jos napsal:

       Petřepavle, možná jsem se vyjádřil neobratně a tak jste to nepochopil. Já se však spolehlivě vždycky naštvu, rozzuřím a vidím rudě, pokud někdo,podobně jako to udělal ji5 zařadí, odboj a jeho činy proti Hitlerově 3. říši ve II. světové válce do jedné škatulky se současným terorismem. Tak jak to udělala novinářská spodina v roce 2004 s Kubišem a Gabčíkem. To považuji za obludnou sprostotu. Ty „slavné činy“ teroristů jako třeba byly výbuchy bomb na madridském nádraží Atocha, v londýnském metru, vraždění v klubu Bataclan a výbuchy v Bruselu, to všechno jsou podlé útoky na nevinné a hlavně bezbranné lidi. Srovnávat se dají asi tak jen s vyvražděním Lidic hitlerovci v roce 1942. To také byla „odplata“. Tady žádná relativizace nemá místo.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Vlastně Josi máte pravdu.
       Moc jsem mudroval 🙂 a za to se omlouvám.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Souhlasím – žádná relativizace nemá místo.
       http://mixka.rajce.idnes.cz/Praha_brezen_1939%2C_Praha_brezen_2015/#

       To se mi líbí

    • oh napsal:

     Sakra, vždyť za spravedlivé bojovníky za správnou věc sami sebe většinou považovali i příslušníci Waffen SS, ale nelze tím omlouvat nic z toho, co napáchali.
     Kdybych se touhle cestou jednou vydal, skončím tím, že budu objímat se Štětinou a oslavovat s ním čečenské hrdiny z útoku na základní školu v Beslanu. To přeci byli všichni docela fajn lidi a určitě k tomu všemu měli dobrý důvod. A na to opravdu nemám žaludek.

     To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Umíte vskutku hezky vyjádřit to, co si myslím o věci já.
    Jinými slovy než já, a to se mi zdá důležité.
    Je to tak vstřebatelnější pro větší počet čtenářů….tedy ta jakási „základní myšlenka“.

    To se mi líbí

 14. tata napsal:

  VITE máte v plno věcech pravdu a co teda podle VAŠÍ PRAVDY……..NÁK vté pravdě zapominate že ani oni nemají uplně čisté ruce,mnohdy se vraždili navzájem ano my jsme jim ktomu sekundvali.
  Vaše chyba je že vidíte jen jednostraně i když to není přesný vyraz ano v mnohém máte pravdu a co tedy…………oni mají pravo nas ted vraždit,že jim otevřem naruč,nák nejste schopen pochopit že náprava muže byt jen v jednom ,ty kultury jsou neslučitelné vedle sebe……….jen hlupák strká svoji hlavu na špalek aby napravil minulé chyby

  To se mi líbí

 15. st.hroch napsal:

  A co si takhle připomenout některý minulý výroky europolitikářů…? viz: https://www.youtube.com/watch?v=0Ca0cPTCKbU

  To se mi líbí

 16. ji5 napsal:

  Je zbytečné, aby se Josovi (15:17) otevírala kudla v kapse kvůli tomu, že jsem napsal, že terorismus byl (například) používán jako metoda boje v Protektorátu.

  Teror je apolitický způsob boje. Politickým, tedy přijatelným nebo odsouzeníhodným se stává teprve v kotextu určité konkrétní situace.

  Napsal jsem, že „Teror je metoda boje slabého proti silnějšímu.“ Mohl bych k tomu dodat, že to je metoda, jejíž „vojenská“ hodnota je zanedbatelná. Daleko důležitější je její symbolický rozměr. Jde o varování: Pozor, jsme tady a i na vás (představitele moci) může jednou dojít. Toho se budete bát a nakonec ještě rádi sami odejdete. Symbolismus teroristických akcí je silně podtržen tím, že útočník často obětuje svůj vlastní život.

  Teror je vždy reakcí na určitou situaci. Proto může být, i přes oběti na lidských životech, ospravedlňován jako metoda boje, třeba proti okupantovi.

  To se mi líbí

 17. Toppin Jackson napsal:

  Dost podivná tvrzení.

  Rieger popisuje nejprve geografickou polohu, kterou určuje pomocí nám dnes neznámých údajů.

  Například ono „nejzápadnější“ místo Evropy má být údajně Kanárské soustroví. Od dávna je známo, že na rozhraní Maroka a Západní Sahary cca od 100 do 400 km na západ od severozápadní Afriky od místa této sporné hranice, leží Kanárské soustroví, které zeměpisně patří k Africe.
  (Od nejjižnější části Španělska to je 1000 km)
  K Africe kromě jiného i proto, že je na stejném kontinentálním šelfu. To je jako tvrdit, že nejzápadnější část Evropy v severních oblastech je Gronsko (protože je např. ve správě Dánska, které je v Evropě), Ale není, je to ostrov patřící zeměpisně k Americe.
  Tak podobně i zde. Ani Madeirské soustroví ne, i to je africké na stejném šelfu.
  Açorské soustroví, není ani africké ani evropské ani americké, v nejlepším případě autonomní, nedá se přiřadit k žádnému kontinentu, je to jeden z vrcholů atlantského pohoří.
  A další zajímavost, stačí přeci trochu předpokládat nějaké důvody, tak kdyby autor si přečetl něco z jakýchkoliv skript nižší geodezie, lhostejno zda na FST či CUNI, či TUO a podobných, zjistil by, že se velmi mýlí, prý označení pomocí nám dnes neznámých údajů, kdyby dostal otázku student ve studijním roce 2015-2016, jak je definován systém JTSK a odvětil , dle Bavorových poznatků, že pomocí dnes nic neříkajících údajů, tak letí.
  Jelikož v KN je užit systém S JTSK, který je definován takto, X je vložena do poledníku 42°30´, východně Ferra , Železného ostrava (Ferro je latinsky, takže starou španělštinou Fierro , později od 16.stl. Hiero), kladná část osy +X směřuje k jihu.
  A to bylo definováno takto cca v roce 1920 v době 1. republiky a ačkoliv byl již dávno používán poledník greenwichský, byl užit pro definici, dle Bavorova mínění., údajně nic neříkající údaj tento .
  To zkuste napsat toto na web fakulty, vysmějí se Vám.
  Nikdy nebyl systém dnešního katastru a ani není dnes, definován jinak.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.