Bez komentáře


Jako doplněk k Ukrajině přikládám úvod jisté knihy. Nekomentuji, jen nabízím ke čtení

KrvavaKniha

V okamžiku  rozvratu  bývalého  Rakousko – Uherska,  kdy všechny  ujařmené  jeho  národy  splňujíce  právo  sebeurčení  proklamovaly  utvoření  svých  nacionálních  států  Ukrajinský  národ  východní  Haliče  (od  Sanu  po  Zbruč),  severní Bukoviny  a  severovýchodního  Uherska,  převzal  dnem  1.  listopadu  na  výše  uvedených  etnografických  teritoriích  vládu  do svých  rukou,  Ukrajinská  Nacionální  Rada  ve  Lvově  proklamovala  za  celý  ukrajinský  národ  skonstituování  vlastního  nácionálního  státu:  Západní  Ukrajinské  Národní  Republiky.  Dalším usnesením  Ukrajinské  Nacionální  Rady  v  Stanislavově  dne  3. ledna  1919,  republika  tato  ohlásila  v  principu  provedeni  spojení  své  oblasti  s  Velkou  Ukrajinou  v  jednotné  těleso,  udržujíc nynější  vládu  až  do doby sejití se  zákonodárného sněmu sjednocené  Ukrajinské  Národní  Republiky.Na  jak  těžkých  podkladech  opřeno  bylo  bývalé  panství polské  byrokracie  za  rakouských  dob  ve  východní  Haliči  a  jak vůbec  je  slabým  přistěhovalý  polský  element  na  celém  ukrajinském  území,  toho  nejlepšim  důkazem  byl  fakt,  že  přechod vlády  z  rukou  rakousko-polské  byrokracie  do  rukou  orgánu Ukrajinské  Nacionální  Rady  byl  proveden  v  celém  kraji  od Sanu  až  po  Zbruc  v  jediném  dni  bez  jakéhokoli  sporu  a  krveprolití  z  polské  strany.  Jedině  v  samém  Lvově,  kam  Poláci  již před  převratem  posílali  pod  záminkou  vojenských  dovolených značné  množství  polských  legionářů,  dva  dny  po  převzetí  vlády Ukrajinskou  Nacionální  Radou  objevily  se  v  jedné  části  města ozbrojené  polské  oddíly,  které  vystoupily  proti  ukrajinské  posádce  města  Lvova  bojovně.  Pouliční  boj  hrstky  partysantů  byl by  se  dojista  skončil  jejich  porážkou  a  odzbrojením,  kdyby  nebyla  varšavská  vláda  poskytla  jim  zbrojní  pomoc (pancéřovými vlaky,  vojskem  a  munici).  Nově  proklamovaná  Západní  Ukrajinská  Republika,  jejíž  pluky  nemohly  se  včas  vrátiti  do  rodného  kraje  z  bývalých  front  v  Itálii,  Tyrolsku,  Albánii,  v  Srbsku, nemohla  se  udržeti  proti  militaristickému  nátlaku  Poláku,  kteří ještě  k  tomu  našli  pomoc  čtyřdohody.  Po  heroickém  osmiměsíčním  boji  pro  volnost rodného kraje, západoukrajinská armáda musela  ustoupiti  z  Haliče  až  za  Zbruč  na  východ  a  celou  teritorii  ukrajinské  republiky  na  základě  usnesení  čtyřdohody  ze dne  25.  června  1919  obsadilo  vojensky  Polsko.

Není  žádné  pochybnosti  ze  stanoviska  mezinárodního práva  i  ze  stanoviska  čtyřdohodou  prohlášených  práv  bývalých  rakousko-uherských  národů  na  sebeurčení,  že  v  listopadu  1918  ustanovená  vláda  Ukrajinskou  Národní  Radou  ve východní  Haliči  byla  úplně  legální  státní  vládou  a  lvovští  polští povstalci  byli  proti  ní  jenom  jako  obyčejní  rebelanti.  Tímto způsobem  i  zbrojní  pomoc Polskem poskytnuta oněm  rebelantům a  dále  polská  válka  proti  Zap.  Ukr.  Republice  byla  aktem  surového  imperalismu,  a  usnesení  čtyřdohody  z  25.  června  1919 bylo  zlomením  práva  ukrajinského  národa  na  sebeurčení  — práva,  kterého  národ  nikdy  se  nezřekl  a  které  zvlášť  od  roku 1848  v rámci Rakousko-Uherska  s  velkým  nátlakem,  v  těžkých politických  bojích  s  rakouským  režimem  i  s  polskou byrokracií, přes  celá  desetiletí  bránil.  . Uvedené  usnesení,  které  čtyřdohoda  stvrzovala  jako  nutnost  války  s  bolševismem,  jehož  ve  východní  Haliči  vůbec nebylo,  bylo  nejen  porušením  práva  ukrajinského  národa  na sebeurčení,  ale  přineslo  obyvatelstvu  tohoto  kraje  v  historii Evropy  neslýchané  přímo a bezpříkladné  utrpení a muky a místo „pacifikace*  kraje  došlo  k, opačnému  resultátu  proto,  že  t.  zv.„pacifikaci“  vých.  Haliče  čtyřdohoda  svěřila  právě  největšimu nepříteli  Ukrajinců,  jenž  více  než  půl  tisíce  let  nachází  se  v  nekonečném  nacionálním,  náboženském  i  sociálním  agresivním boji  s  ukrajinským  elementem.

Nynější  polská  okupace  jest  strašné  martyrium  Ukrajinců, martyrium,  jakého  podnes  neprožil žádný  národ. Toť  neslýchané, brutální  a  nelidské jednání  proti  vysokým  národním  postulátům i  zásadám  sebeurčení  národa  . Polská  inteligence  i  polská  mládež,  která  tvoří  okupační vojsko,  je  odkojena  šovinistickou  protiukrajinskou  literaturou i  tiskem,  hoří  slepou  divokou  i  krvežíznivou  nenávistí  proti ukrajinskému  národu.  Odevzdaná  do  rukou  oné  inteligence i  onoho  vojska  „pacifikace“  východní  Haliče  znamenala:  vydati ukrajinské  zemědělství  i  inteligenci  bez  rozdílu  pohlaví  i  věku nejdivočejším pronásledováním, rafinovaným mukám, massovému systematickému  hubení, které  je  horší  balkánských, arménských masakrů,  ruských  pogromů  i  bolševického  teroru.  Ve  vězeních  v  Modlině,  Beresti,  Střalkově  a  Varšavě,  v  zajateckých  táborech  v Dombju,  Vadovicech, Přemyslu,  Pykuličách atd.  válí  se  a  hnije  tisíce  a  tisíce  nevinných  ukrajinských  obětí zvířecího  teroru  polského.

Počet  všech  zatčených  i  internovaných  osob  civilního  ukrajinského  obyvatelstva  východní  Haliče  překročil  dosud  č t v r t  m i l i o n u   —  číslo  v  porovnání  s  ukrajinským  obyvatelstvem v  východní  Haliče,  které  čítá  nyní  ne  více  než  3½  milionů  duší, je  strašlivé.  Z  toho  vysvítá,  že  Poláci  zavřeli  každého  osmého Ukrajince nebo Ukrajinku, což v praksi  znamená:  zavřeli všechny ty,  kteří  byli  mezi  národem  svědomití,  charakternější,  čilejší -a  vlivnější.  Samo  sebou  se  rozumí,  že  bylo  vyloučeno,  že  tak neslýchanému  množství  internovaných  mohli  dáti  potřebného přístřeší,  následkem  čehož  vtěsnáno  mnoho  nešťastných  po  vězeňských  celách  i  mizerných  barácích  nakažených  skvrnitým tyfem,  černými  neštovicemi  i jinými  nakažlivými  nemocemi,  kde byli  všichni  odsouzeni  k  smrti.  Skutečně:  nejméně  pětina stalo  se  obětí  strašlivých  nemocí;  polská  vláda  proti  těmto zuřivým nemocem nikterak  nezakročila.  Naopak, nemocné držela schválně  mezi  zdravými,  nenakaženými  lidmi,  aby  tímto  způsobem  vyhuben  byl  květ  ukrajinského  národa.

Tisíce  nevinných  životů  skosila  zločinná ruka  polská.  Ukrajinským  zemědělcům  vyrabovala  polská  armáda  vše  co  měli: peníze,  dobytek,  obilí,  šatstvo  i  hospodářské  nářadí.  Mnoho vesnic spáleno,  mnoha vesnicím  uloženy vysoké kontribuce, které zemědělci  musili  složití  pod  výhrůžkou  spálení  vesnic.  Spoustu kostelů  zavřeli,  kněze  pozavírali,  internovali  nebo  konfinovali do  polské  části  Haliče, mnoho  zvířeckým  způsobem povraždili; někteří  z  nich  utekli  za  Zbruč  na  východ,  aby  se  zachránili před  smrtí  a  polským  banditismem.  Národní  školy  všude  pozavírali;  střední  školy,  zvláště  privátní,  zrušili,  na  universitu i  techniku  ukrajinské  mládeži  přístup  zakázán,  nedovoleno  zřízení  privátních  universitních  kursů,  veškeré  spolky  rozpuštěny, všechen  tisk  zastaven,’ jedním  slovem  —  zastaven  celý  ukrajinský  politický  život.  V  kraji  se  šíří  různé  strašné epidemie a  Poláci  neposkytují  úmyslně  žádné sanitní pomoci.  Tyto  hrozné poměry  nezměnily  se  dodnes,  ačkoliv v polském  sněmu i  tiskem ozvaly  se  hlasy  lidského  rozhořčení  proti  tomuto  strašlivému barbarství  polského imperialismu.  Odevzdání  vlády  čtyřdohodou nad  několika  miliony  Ukrajinců  (i  Židů)  do  rukou  zuřivých nacionálnich  nepřátel,  bylo  nejenom  těžkým  proviněním  protiprávům  člověka,  ale  přímo  vydáním  na  vyhlazení  Ukrajinců v  Haliči.

V  této  knize  je  uvedena  jenom  malá  část  strašných  dokladů násilností  polských  „pacifikatorů“,  páchaných  na  nevinném, tichém  ukrajinském  obyvatelstvu  tohoto  kraje.

Následkem  teroristického  polského  režimu  zavedeného  ve východní  Haliči  a  úplného  uzavření  hranic  (obtíže  při  vydávání  pasů,  konfiskace  ukrajinského  tisku,  ostré censury dopisů  a  přísnost  pohraničních  prohlídek)  mohla  jenom  nepatrná  část  zpráv o  polském  zvířectví  se  dostati  na  denní  světlo,  přijíti  ve  známost  celého  kulturního  světa.  Z  množství  dokladů  podáváme zde  jenom  ony,  které  došly  doposaváde k  nám  a  uvádíme  jenom nejvážnější  —   po  případě  s  plným  udáním  dat.

Aby  byli  zachráněni  lidé  před  pronásledováním  Poláků, uvádíme  jenom  začáteční písmena  jmen  i  příjmení svědků  a  jich bydliště.  Jejich  jména  i  příjmení  a  místa  bydliště  jsou  zaznamenány  v  „komisi  pro  vyšetření  polského  barbarství  při diplomatickém vyslanectví Západní Ukrajiny Nár. Republiky ve Vídni“,.která  je  podá  na  požádání  proti  záruce,  že  svědci  nebudou  tím  nikterak  poškození.

Předkládáme  tuto  knihu  strašlivých  dokladů  před  soud celého  světa‘  —  zvláště  velkých  států  čtyřdohody.  Nechť  tato kniha  strašného  zvířectví  činěného  ve  jménu  usnesení velkých, národů  Francie,  Anglie,  Itálie  i  Ameriky  vyvolá  lítost  u  každého,  kdo  se cití  býti  člověkem,  nechť  pálí  stud  tvář těch,  kteří posílali  proti  ukrajinským  zemědělcům,  dělníkům,  kněžím, učitelům,  lékařům,  ženám  i  dětem  zuřivé  katy.  A  až  tato  krvavá  kniha  zadrží  krvavé  orgie,  kdy  přinutí  morální  vinníky  tohoto massového  zločinu  učinili  konec  divokému  režimu  ve  východní Haliči  a  až  lidé,  jichž  jediným  zločinem  je  jejich  mateřská ukrajinská  řeč  a  řecko-katolická  víra  vyjdou  z  vězení  na  svobodu  a  uniknou  smrti  hladem,  tyfem,  neštovicemi  a  jinými nakažlivými  nemocemi  —  lidský  cíl  této  knihy  bude  dosažen.

Ve  jménu  Krista,  ve  jménu  lidskosti,  ve  jménu  kultury, ve  jménu  ochrany  žijících  před  záhubou  voláme  k  celému  světu:

Zastavte  ukrutné  barbarství,  jakého  se  dopouštějí  Poláci  na  čestném,  dobrém  a kulturním  národě I  Učiňte  konec  mukám mass,  vraždění  lidu  v  ukrajinských  zemích  okupovaných  Polskem  —   tím  Polskem,  ve  kterém  šílí  orgie  nejdivočejší  nacionální  nenávisti,  kde  hynou  ve  špatných  barákách  statisíce nejkrásnějších  představitelů  typu  člověka,  nositelé  kultury  mezinárodní  massy,  organisátoři  vzdělávacích  spolků,  dětských

opatroven,  studentských  útulků,  spořitelen,  spolků  střízlivosti, sokolu,  kněží,  učitelů  —  ženy, sedmdesátiletí  starci  i  malé  děti. Pohlédněte  na  všechny  ty  děsné  poměry  a  pomozte,  pomozte jako  kdysi  jste  pomáhali  proti  obchodu  s  otroky,  jako  jste

vystupovali  proti  arménským  a  kretenským  řežím

Učiňte ‚konec  našim  mukám,  učiňte  konec  hanby  dvacátého  století!

Bavor podpis_rex2

Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

135 reakcí na Bez komentáře

 1. Rosťa napsal:

  Historicky vzato, na severu s našimi obyvateli několikrát Poláci zacházeli způsobem, ze kterého by se i Hitler vyděsil. No, dnes jsou povinně našimi bratry. Jako Němci. Jo, a ještě ti, co nás v Mnichově prodali. Je dobré mít za kamarády jen ty spolehlivé. Hned se člověk cítí líp.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Největších zvěrstev se ovšem dopouštěli Češi na Němcích v r. 1945 a vojáci Rudé armády na osvobozovaných, pardon, okupovaných územích. Bolševici vraždili v Katyni, vyvolali hladomor na Ukrajině, Sibiř byla jeden velký koncentrák a Evropu od nacistů osvobodili Američané. Kolika historických „pravd“ se ještě dožiju?

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Po r. 89 měl Havel za úkol v nás vyvolat pocit viny a zpřetrhat všechny vazby na Východ. Siroty po něm zůstaly a každičkého rána ……. makají jak urvaní v jeho „odkazu“. Jestli měl J.V.S při budování Sajůzu takovou kolonu podvraťáků jako my, tak se mu ani nedivím, že to vzal z jedné vody načisto. Je to zrůdné, leč pochopitelné. Nakonec, ani ti amíci se za mccarthismu nechovali jinak. Tam protivníky ale vybíjeli humanitárně demokraticky.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Proč zrůdné? Byl to boj o život. Přečtěte si Steinbecka: Hrozny hněvu.
     Je to hodně o marketingu. Ten Steinbeck ne.

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      Tak zrůdné přejmenuji na drsné. Paní historie těchto „očistných“ procesů zná mnoho. A protože Sajuz byl cca sedmina světa, bylo tam toho možná krapet víc. A v rámci ideologické propagandy je potřeba tuto historickou událost řádně zveličit a hodit vše na Rusa, přestože se tam na tom podílel kdekdo. Obzvlášť aktivní byl jeden polský šlechtic, coby zakladatel místních tajných.

      To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    V Katyni skutečně vraždili bolševici. Je na to větší než malé množství důkazů.

    To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     http://www.isstras.eu/cs/2014/07/10/rusko-nema-na-svedomi-vrazdy-v-katyni/
     originál zde
     file:///C:/DOCUME~1/admin/LOCALS~1/Temp/001-127684.pdf

     To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Pane Ramštajne, já to stopro nevím. Informace se různí. I kdyby to pravda bylo, že to byli Sověti, tak je potřeba se zeptat pana Pilsudského, co předtím udělal ruským oficírům. V Katyni je stříleli, Pilsudský je nechal vychcípat hladem a ve strašných podmínkách. Demokraticky. Je potřeba sundat polarizační brýle.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      A Vy se mu divíte? Nemůžete poměřovat Poláky českejma brejlema. Je to jiná mentalita. Neříkám, že lepší nebo hoší. Prostě jiná. Mám na Poláky silnou vazbu. Musíte ty lidi dlouho znát, abyste jim porozuměl. Já Vás k tomu nenutím, patrně znáte jenom polský gastarbeitery. Já tam mám přátele. Skutečný přátele. Někdy potřebuju víc času, abych je pochopil-a není to o jazykový bariéře. Ale stojí to ta to.

      To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Prosím ramštajne o upřesnění, vraždili bolševici polští nebo ruští nebo jiní?
     Všude přece vládnou, ovládají, mají nadvládu, ti co mají většinu, balšinstvó. Někdy lidí, někdy zbraní, někdy ideí.

     To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     DŮKAZY. Já už v životě slyšel o tolika nezpochybnitelných důkazech, jež byly vyvraceny jinými prokazatelnými důkazy a ty potom opět jinými, těmi pravými, nevyvratitelnými. A vždy je předkládali renomovaní historici, doktoři věd, profesoři, badatelé, akademici, politici, učitelé, spisovatelé, očití svědkové a spolehliví pamětníci.

     To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Sovětští, PP.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      I kdyby to byla pravda, jakože to nevíte ani vy ani já a nikdy to nebudeme vědět, jaký by to mělo význam pro dnešní Čechii, pro vás, pro mě? Vůbec žádný.
      Ti lidé už dávno nežijí.
      Nebo snad chcete přijímat viny za všechny své předky? To bysme museli všichni sedět v kriminále na doživotí.

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Měl jsem výstižněji napsat “ … za všechny své KŘESŤANSKÉ předky …“.
       Tak dodávám dodatečně tenhle, Horníčkovsky nazvaný, schodišťový, tedy pozdní, nápad.

       To se mi líbí

  • joda napsal:

   Ad: „Národní školy všude pozavírali“.
   Kladsko bylo odloupnuto od zemí koruny české ve prospěch Pruska již v 18. století (přišla o něj Marie Terezie). Přesto se tam udržela početná česká menšina, která tam měla až do roku 1945 české školy. Ani Hitler tyto školy nezavřel.
   Jedním z prvních opatření poté, co Kladsko přešlo v roce 1945 do polské správy, bylo zavření českých škol.

   To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Můj známej hospodskej říkává: „Máš-li kamarády, nepřátel ti netřeba…“

   To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  Nekomentuji, jen nabízím ke čtení – přesně tak, Bavore, dík.

  To se mi líbí

 3. strejda napsal:

  Východ Evropy je historicky neukotvený prostor. Etnická směs národů, které se dlouho emancipovaly a pro které ten proces ještě neskočil (Rusíni, ale i Ukrajinci na východě atd.). S územím je to ještě složitější. Představme-li si, že na mapě Evropy zatlučeme hřebíky v místě Varšavy, Kyjeva a Vilniusu a na ty hřebíky položíme plastové, lehce deformovatelné kroužky, kterými budeme moci pohybovat jak nám středový hřeb dovolí. Pohyb je na severu omezen mořem a na jihu Karpaty. To je názorná představa států na tomto území. Hranice se mění, kroutí a pohybují podle toho jak jimi manipulujeme. Jednou varšavský kroužek dosáhne Vilna, Oděsy či Kijeva, jindy Štětína. Jindy zase ten kyjevský Lvova nebo Doněcka.
  V prostorech pohybu se pohybují z části neukotvené národy a národnosti. Míchá se to tam jako v automatické pračce.
  Nedá se očekávat, že tento proces probíhá mírumilovně, dá se očekávat, že naopak probíhá krvavě. Před více než půl stoletím to dynamické soukolí někdo zabrzdil. Došlo k nebývale dlouhému potvrzení stavu, tak dlouhému, že tomu mnozí začali věřit. Jenže někdo do toho hodil vidle. Možná čekal efekt hned, kdo ví? Ale znovu rozjel nové tvarování kroužků. Je to dlouhý proces, obzvlášť po pevném zatvrdnutí dosavadního stavu. Je to ale proces dynamický a bohužel nezastavitelný. Jak to bude vypadat ukazuje i tato brožura. Naprosto podobné osudy i brožury byly i na druhé straně. Čím více víme, tím více nám z toho šedivějí vlasy.
  Bohužel již nelze nechat to, co se stalo, historii. Znovu se musí vstoupit do stejné řeky a znovu si projít svým osudem. Jen blázni, a že jich je dost, se z toho radují. Na jedné straně tohoto prostoru je těžce nemocná Evropa a na druhé znovuzrozené Rusko. A z dálky tlačí strýček S.
  To co bylo se již stalo, známe to, píše se o tom a přitom vlastně nic nevíme. Jen se dotýkáme jednotlivých částí. To co bude, neznáme. Díky za to! A současnost, tou žijeme a šedivíme.
  Nic optimističtějšího nelze napsat.

  To se mi líbí

 4. vittta napsal:

  Od té doby, co jsme poslali do prdele sudeťáky tady žádné potíže nemáme, se Slováky jsme se jakž-takž shodli a rozešli v míru.
  To ovšem různé Čulíky nesmírně dráždí, a tak by nám sem nacpali nejraději zpátky Němce a ještě nádavkem negry a čmoudy všech možných druhů.
  Prostě mír v homogenním českém (československém) státě je něco, co se v určitých kruzích neodpouští!
  A úplně nejhorší je, že jsme svoje (malé) menšiny nijak neomezovali a netrýznili…no to je až drzost!

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Byť máte pravdu, dnes je to o něčem zcela jiném. Globalizace chce globalizovaného a homogenního člověka. Není to ani o křesťanech a muslimech. Ti jsou jen po ruce a k mání v nikoli bezvýznamném počtu. Ve výsledku je zcela irelevantní jaký to bude člověk. Musí být především ovladatelný, poslušný a stádního typu. Vhodný pro Helsinky, Prahu i Riád. Musí být zcela vykořeněný, bez nejmenšího vztahu k místu a zemi kde žije. Musí být šťastný a pokorný.
   Ví se také, že to nebude bezbolestný proces a proto se se zásahy moci počítá.
   Jestli je možné tomu uniknout je otázka. Odpovědí může být, že málokdy se takové experimenty povedly. Naposledy to byla instalace svobody a demokracie do Afghánistánu a Libye. Před tím třeba osídlení Ukrajiny německými kolonisty. Také se nepovedlo.

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Ovladatelný, poslušný, stádní…
    Možná ti, co si tohle myslí zapoměli na to, že všechny tyhle vlastnosti budou skutečně požadovány-ale ve jménu Aláha.
    Muslim nikdy nebude ovladatelný nikým jiným.
    Homogenní člověk je mýtus.
    Vzniknout může je fanaticky věřící robot bez vlastního názoru.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Je přece zcela úplně jedno co je a co není mýtus. Jedno ovšem není co se v té záležitosti děje a co se manipulátoři snaží.
     Víte, když se podaří vytvořit zárodek toho universálního člověka, tak víra v kohokoli bude zcela bezpředmětná. Člověk ovládaný tolika druhy zákazů a příkazů bude zcela nepotřebný.
     Fanaticky věřící robot je také k ničemu. S tím by byly velké problémy. Nový člověk bude moderní, zaměřený na konzum a na uspokojování svých potřeb. Nebude si chtít komplikovat život nějakými starostmi. Hlavní vlastností bude poslušnost, snadná přemístitelnost a stejná potřeba uspokojení.
     Bude to svět, který bude nakonec vyhovovat naprosté většině lidí. Jednoduchý, přehledný, bez starostí a bez odpovědnosti. Předstupeň k zemi Bžutů, jak o ní píše Stanislaw Lem v Hvězdných denících Ijona Tichého.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Nabo Walter S. Tevis ve Zpěvu drozda.

      To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Je vidět, že i „staří autoři“ něco cítili. Něco, na co ostatní dříve ani nedokázali pomyslet. Je to ale budoucnost a musí se s ní vyrovnat naši vnuci. Věřím, že to zvládnou. Nevím, jen věřím.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Nezvládnou. To už není svět pro lidi. Přizpůsobí se, to jistě. Ale život takovej, jak ho žijeme my, se svobodnou vůlí a informacema a rozhodováním už to nebude. Ale i tahle totalita padne, jako všechny. Ale jestli se toho dožijou už synové, nebo až prapravnuci-to si netroufám odhadnout.

       To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Jistěže je to možné. Dokud máte v šuplíku aspoň kuchyňskej nůž.

    To se mi líbí

 5. tata napsal:

  no je to zde OT ale tam by to zapadlo
  PANE vonrammstein

  Mockrat jste ukazoval tvář toho co je napadan a jen se braní………..nevšiml jsem se že by PETRPAVEL POUŽIL něco aby jste reagoval jak ste reagoval,ono je to vždy v tematu kde ukazujete pravou tvář————–Petrpavel je celej a vždycky úplně mimo. Je to fanatickej volič komunistů-a v tomhle kontextu musíš „chápat“ veškerý jeho projevy. Je to starej senilní pán a na kontakt s realitou mu zbylo už příliš málo neurosynapsí.

  ANO dost často snim nesouhlasím ale to s VÁMI TAKY NE………PŘESTO by jste si bez přičiny neměl dovolit napsat co jste napsal.

  Myslím že to je vždy v čem s VÁMI HRUBĚ NESOUHLASÍM…………VŽDY se snažite ukázat jak to největší zlo jsou levicové sily………..ono by to bylo na dlouhou a širokou debatu,kde bysme se samozřejmě neshodli…………to jestli jsem gramofonová deska bych lechce vyvratil……….u VÁS JE MI JASNÉ kam směřujete……………VŽDY UKAZUJETE na krev která je na levicových rukách a bagatelujete tu kterym fandite,jdete dal sice to jen pišete ale je to dost věrohodné že byste se tak i choval………….myslim tím obdiv ktěm kdo se krvavě vypořadá stou ,,komunistickou pakaží,,
  VIC MĚ MRZÍ že to nevidí ostatní konkretně ohledně koncetraku……….je jedno kdo je použil první a dřív………..jedno že VITA SE TOČÍ NA SLOVĚ fašistické………je celkem zajimavé že VÁM ZDÁRNĚ sekunduje on vlastně tu bagatelizaci posunul ještě dál………..musim sem dat velky kus co napsal………………………….Tato, teď nějak touhle dobou jsem někde četl, snad tady, nebo u Tarase, že fašismus se hodně používal za socialismu, protože pojem „národní socialismus“ zněl komunistům blbě.
  Tak to přesně je.
  Žádný německý fašismus nebyl, byl Národní socialismus, resp. nacismus.
  Je to zažraná manipulace, a také si myslím, že je to intonačně efektní.
  Zkuste si říci-Národní socialisté, nacisté- mráz vám u toho po zádech jezdit nebude, ale u fašismu…
  Slovo čert také neděsí, ale ďábel, to je jinší kafe.
  Manipulace má plno podob, tato.
  Vy tady píšete o fašismu a koncentrákách, (dokonce vyhlazovacích) ale fašistické státy taková zařízení neměly a nijak po nich netoužily.
  Tak by mě zajímalo-čeho se tedy vlastně bojíte, koncentráků, nebo fašistů?

  VITO……….JSEM SICE LOPATA MNOHDY POUŽIVÁM špatné pojmenovaní……na kterém se pak oponenti mohou točit………………..bežně se lidově NACISTA……..POUŽIVÁ FAŠISTA………..BEŽNĚ JSEM MOCKRÁT slyšel že to použivají v debatách mnohem chytřejší lidé……..kdo nechce rozumět točí se na sluvku možna ne použito odborně spravně ale jsem lopata a tam se to běžně řiká.

  A S OHLEDEM pamatce mych rodiču,a dalších lidi co byli nacisty…fašisty vyhlazeni,nebo o vlasek unikli………….se já nesmiřím aby se toto bagatelizovalo ………….a pravě NACISTICKÉ Německo ty vyhlazovací tabory,a nadrasu dotáhli do toho hruzného vrcholu……………..a kdo tyto symboli dnes obdivuje budu před nim vždy napozoru……….tak jednoduché to je

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Já se na tom točím?
   To VY jste tam mluvil pořád o fašismu a jeho koncentrácích.
   Jak gramofonová deska.
   Snaživě jste manipuloval sám sebe.
   Slovo „koncentrák“ jste dal do roviny se slovem „fašismus“ a celá ta vaše anabáze vyznívala tak, že nikdo, opravdu NIKDO jiný ani nemůže koncenták zřídit a provozovat jak fašisté.
   Takže když zabojujeme proti fašismu, zbavíme se zákonitě a samozřejmě i koncentráků.
   To je ale omyl, který by mohl stát opravdu mnoho.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Tato, děkuji že jste si toho …… všiml. Nebojte se o mě, platí že člověk může být uražen jen tím koho si váží. A to mi směrem k ramštajnovi (jakýpak PAN vonramstein) vážně nehrozí.
   Když s jeho vyjadřováním a názory souzní majitel blogu, je to v pořádku. Tak zní jedno z pravidel internetové diskuse. My jsme hosty a musíme se podřídit. Dovolávat se slušnosti u hulváta mi nedává smysl, tak se o to nesnažím.
   Zkuste to tak, že s ním (nimi) nebudete věcně polemizovat, ničeho se v takové výměně stejně nedá dobrat, ale dělejte si z exota srandu. Říká si o to snad přece dostatečně.
   Vím, co chcete svými polemikami říci : je třeba bránit zlu ať si říká jak chce. Mí prarodiče a rodiče nebyli německými či italskými fašisty přímo na zdraví či životě ohroženi, stejně tak ne sovětskými či československými komunisty. Přesto byli rádi že po válce fašisti vypadli, u komunistů jsem u nich tu potřebu nezaregistroval. Tak jsem to viděl a podle toho jednám.
   Chápu, že fašismus nebo komunismus se může někomu líbit, někomu zase ne. Ale o tom by naše diskuse neměla být. Je to úplně mimo realitu. Někteří exoti si totiž pletou pojmy a nazývají socialismus komunismem a kapitalismus fašismem (ano, socialismus ve svých teoretických počátcích směřoval ke komunismu, kapitalismus ve své praxi zplodil fašismus, ale to vedlejší možné doprovodné jevy).
   Všimněte si, že kdykoli píši, píši jen o socialismu či kapitalismu jako dvou společenských řádech. Komunismus nikdy nikde nebyl, žádná zkušenost neexistuje, jen hloupé kecy hlupáků. Fašismus, ten byl.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Tato, jistě jste si všimnul že lidé, kteří jemně oddělují pojmy fašismus a nacismus, zcela v klidu spojují pojmy socialismus a komunismus. Dokonce tvrdí, bez jediného důkazu (tedy lžou), že někde na světě byl komunismus. Třeba u nás.
   Jděte si svojí cestou, čtenářů a sympatizantů máte dost. A z nějakých případných minusů si naprosto nic nedělejte. Je to jen hra. Psané názory, to je již jiná!
   Víte, mně těší, když se mí názoroví oponenti uchylují k invektivám, jak píšete. Vidím, že mé argumenty jsou silné a oni nemají odpověď, jen štěkají když už kousnout nemohou. Petrupavlovi to nepíši, on to vše ví a zná. Vy jste ale člověk bezelstný a tak nevíte jak to funguje a berete diskusi příliš vážně.
   Těším se na Vaše příspěvky, když jste chvíli vypadl, tak jste mně chyběl. A vsaďte se, že nejenom mně.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Všimnul……….proto jsem taky jak píší ta deska………nemohu se smiřit,třeba stím že lidé zapominají,nebo chtějí odělit fašismus od nacistů HITLERA,nebo to rozmělnit že byli i jinde a mnohem dřív,nebo poukazovat třeba gulagy i když sem nikdy nepopíral že jako levičák se musím za hodně věcí co se vejménu této myšlenky dělo pomyslně stidět.
    Hlavně ani ty gulaky nebyli stavěny jako tovarny smrti………..myslím tu propracovanou strukturu…….krutostí se asi vyrovnali,,,,,,,,,,,,jenže ještě jeden markantní rozdil zde je……..GULAKY SE převážně vypořadavali se svymi lidmi,je to vicemeně jejich vnitřní problém a pak s němci co tam přišli tu zem vyhladit……………..to je dost zasadní rozdil.
    než ovladnout svět a vyhladit meněcené rasy…………..bezelstný ne ,urputný,upřimný takže mě mrzí některé věci………..ale oběsit se nepujdu a samozřejmě bych nemohl být v kavarně kde by většina měla rada něco jiného

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Vaše vnímání se už ani nedá nazvat selektivním, to by byla urážka samotné selektivity.
     Nic proti Vám nemám. Ale taky nemám sílu vzdorovat Vaší-promiňte mi ten výraz-nedostatečnosti.
     A vůbec tím nemyslím formu nebo pravopis. Známe se nějakých pět let minimálně, zvykl jsem si na Váš poněkud unikátní projev.
     Beru velmi vážně Vaše životní zkušenosti. Zcela bez ironie-máte co říct.
     Ale to, co plácáte poslední dobou, neobsahuje ani smysl, ani moudrost, ani zkušenost.
     Prostě jen bohapustě žvaníte. A to je pro mě ztráta času.
     Promiňte, ale už jsem Vám to jednou musel říct na rovinu.

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      NA TO SE DÁ dodat jediné,kousek té pravé tváře……….Lidi jako VY dokáží vystupovat přijemně a v mnohém velice rozumně,v jednom jsou ale naprosto stejně nekompromisní co vyčitají svým ideovým protivnikům………….a to je schvalovat represe se svými ideovými protivníky,pak je jasné že to považujete beze smyslu a hloupost,a bez zkušeností.
      BOHUŽEL se musím vratit k naší davné při protože má souvislost.
      A TENTOKRÁT ve smyslu spíš proti mě
      ALIENDE V CHILE byl spíš najivní,takovy myšlenkově podobný co razím já………..nepoužit represe ani proti zřejmím nepřátelů……….utopili ho v krvi.
      Ano je potřeba nalezt rovnováhu ja se ji snažím nalezt…………..Vaše rovnováha je v těchto věcech jasná,vtom tu pravou tvář nedokážete skrýt

      To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   A proč ne? Hodláte mi snad diktovat, na co a koho a jakej smím mít názor? Tak to se postavte do fronty. Nikdo v ní doposud nepochodil a Vy nebudete výjimkou. Jsem možná hulvát a tlama proříznutá a sprostá a absolutně si nečíním nárok na jedinou Pravdu, ale jsem KURVA UPŘIMNEJ. Krom věcí, který jsou zjevně míněný jako žert, i když u nich není padesát sedum smajlíků. Soudnej člověk to pozná.
   Petrapavla přede mnou hájit nemusíte, zvládá to velmi dobře sám.
   A vittta má pravdu. Vy si prostě pletete pojmy. Nemám Vám to za zlý, ale nejste blbej-tak se sakra podívejte na to, co který slovo znamená.

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Nehodlám A NIKDY jsem nikomu nic nediktoval……….napsal jste…………Tak to se postavte do fronty. Nikdo v ní doposud nepochodil a Vy nebudete výjimkou.

    Na to co jste napsal mate pravo,nak jste ale opomenul že ja mám pravo poukazat že ta tvář co se zde mnohdy ohrazuje že je bezduvodně napadana,nebo že ji minusy nezajimají ovšem nezapomene využit každou pozici ubliženého…………

    Vy si prostě pletete pojmy.

    Nepletu,pojem fašismus je košatý,to jen MNOZÍ vydavají že jejich pohled je ten pravý a vy jste se ktomu jen přiřadil,ano je plno co se přikloní k VAŠEMU POHLEDU A NASLO BYSE MINIMÁLNĚ stejnej počet co dá zapravdu mě…………takže když dovolite nechám si svuj pohled

    To se mi líbí

 6. tata napsal:

  VITTO
  to už rozum nebere………….ano běžně se ten pojem směšuje,,,,,,,,,,nacismus ,fašismus jedno jest…….ano ne odborně,,,,,,,,,sadim se že když oslovite lidi mé vrstvy………..a zeptáte se co představuje pro ně slovo FAŠISTA…….ŘEKNOU hitler,německo.

  A ZDE MANIPULUJETE VY………………..Takže když zabojujeme proti fašismu, zbavíme se zákonitě a samozřejmě i koncentráků.

  NIKDY SEM TO netvrdil…………….jen sem tvrdil že kdo oživuje a uctivá symboli………..nacistů,je promě fašista a před tím já budu vždy na pozoru…………ted uplně jasně překrucujete má slova,ale to dělate bežně………..dokonce jsem pro VÁS HAJZ…..NĚCO VTOM SMYSLU STE JEDNOU NAPSAL.
  co piši je jen jedno………..nikdy nezapomenme a budme opatrní před lidmi kdo oživují tyto symboli at už s hlouposti nebo snahu vratit spět.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Co po mě chcete slyšet.
   Lžete a ještě jste za to oceňován.
   Vy jste psal, že symbolem fašismu jsou koncentráky a nadřazená rasa, což je naprostá lež.

   „Kašlete na poučky,definice………..pro mě je FAŠISMUS……….KONCENTRAKY A NADŘAZENÁ RASA………DŘIVE……….a nebezpečnost a fašista co ty simboli dnes oživuje a obdivuje“
   ———
   Jakkoliv vám byl sdělen rozdíl mezi fašismem a nacismem, jel jste si paličastě to svoje, protože fašismus není to, co objektivně je, ale to, co o něm tvrdíte vy.
   Pojmu Nacionální socialismus jste se vyhýbal jako čert kříži.

   Pak jste ještě poměrně sebejiste napsal, jak vás nikdo neoblbne.
   “ Mě nikdo neoblbne nakým malovaním čerta na zed…………jestli ale někdo považuje simboli teto zrudnosti za svuj idol je to fašista a stim já nikdy nebudu souhlasit……..tak jednoduché to je.
   NIKOLIV panové to dělat složité,to je snaha si zduvodnit proč není problém a nebezpečné stěmito lidmi spolupracovat……….ono je to naprasto jednoduché“
   ————
   Sice jsem nějak nepochopil, kdo ty symboly zrovna tady považuje za svůj idol (tedy koncentráky, a také nadřazenou rasu, kterou ai myslíte Němce v tom konetxtu, jak to podáváte) ale musel jste se udělat lepším, a na „někoho“ naplivat, ať si každý domyslí, kdo to je.
   A samozřejmě s takovými lidmi nelze spolupracovat, teď ještě se dozvědět s jakými…
   Můžete chodit se sluníčkáři s transparenty NE FAŠISMU-ANO TOLERANCI.
   Lidé s vámi souhlasí, no, pokud budou lidé věnovat svou energii bojem s fašismem, který si vykládá každý jak chce, bez ohledu na nějaká historická fakta, pak je naše věc ztracena a sluníčka zvítězí.
   Odměnou vám ale nebude ani tolerance, ani absence fašistických nebo nacistických manýrů, tihle lidé- i s vaší podporou- vám ještě ukáží zuby.
   Ale vítězství bude vaše, protože už jen za vyslovení slova fašismus bude pokuta a pokud vás někdo spolehlivý označí za fašistu, půjdete..třeba do koncentráku.
   Ale spravedlivého, tam budou internovat jen fašisty- v zájmu slušných občanů.
   Dál se s vámi nehodlám bavit, nemám si s vámi prostě co říci.
   Jen rejete a nedáte pokoj, dokud vám nedají za pravdu a když nedají, tak odejdete jako ukřivděný osvícenec.
   Tak máte + body a já mínus, můžete být na sebe hrdý!

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Narazila kosa na kámen. Kdepak vittto, tata není lehký soupeř jak by mohl na první pohled vypadat. Mohl bych vyprávět o našich nekončících sporech 🙂 .
    Teď třeba každý soudný člověk vidí, že jste prohrál. Přisuzujete mu jako argumentaci něco na čem není ani zrnko pravdivého. A to je přiznání porážky. Osočování za použití lži. O čem že píši? Všichni zde ví, že tata nikdy nepatřil a patřit nebude mezi tzv. sluníčkáře. Že nechce nikoho posílat do koncentráku nebo na smrt, ani fašisty, ani komunisty. To váš myšlenkový partner …

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     No ale s vámi se hádat mohu.
     On mi většinou stejně nikdo neodpoví, tak snad vy.
     V první řadě tady píšete o tom, že tata není lehký soupeř.
     Soupeř v diskuzi je někdo, kdo má více- či méně jiný názor, a ten názor si nějakým způsobem hájí.
     Tata si ovšem svůj názor nijak nehájil, opakoval pořád dokola, že je u něj každý, kdo nějaké symboly (především koncentráky, jak z toho vyplynulo) vezme za své, fašista.
     Argumenty nedodal žádné.
     Prostě fašismus, no.
     Teprve tady rázně zaargumentoval, že když se zeptám lidí jeho vrstvy, vesměs si ty pojmy spojí.
     No, to je argument, kdy mi do očí vmetl něco, co jsem sám použil v té diskuzi jako argument-tedy že fašismus se propagandisticky v minulém režimu nacpal jako ekvivalent slova Národní socialismus, to jsem jasně napsal, a rytíř k tomu doplnil, že to vzniklo v Rusku a též upřesnil proč, čímž jsme se dostali až k Národní obci fašistické Radoly Gajdy.
     Dále ovšem podsouváte diskutujícím, kdo že musí uznat mou diskuzní porážku.
     A kdo že to je?
     Inu, přece „každý soudný člověk“.
     Kdyby to tak někdo neviděl, není to soudný člověk, ale člověk (zřejmě) nesoudný.
     To bylo poněkud ješitné prohlášení, protože ti soudní lidé MUSÍ dát za pravdu vám.
     Pak přisuzuji tatovi něco, na čem není zrnko pravdy, ale co to vlastně je, jste nezmínil.
     jen že je to osočování za použití lži.
     Já tatu ovšem citoval, nic mu nepřisuzuji.
     Snad by se to dalo pochopit tak, že jsem o něm prohlásil, že je sluníčkář, což zase tady každý ví, že není a nikdy nebude.
     To sice nevím, jestli to každý ví, a jestli nikdy nebude, ale jestli je, to jsem nepsal ani já.
     Pouze jsem ho poslal se sluníčky demonstrovat s transparenty s přesně uvedeným zněním, které jsem použil proto, že tata v tomto duchu psal své názory.( ne fašismu, toleranci jsem tam přihodil, ale sluníčka také podle mě netuší, co je fašismus, ale za to přesně vědí, že je to něco strašného)
     Že by snad chtěl někoho posílat do koncentráku nebo na smrt, to jsem ani nenaznačil, to jste použil až vy, zřejmě jako určité koření, mající za cíl opepřit v závěru smršť argumentů.
     Jenže vy nemáte ponětí, co jsem v té diskuzi vlastně psal, střílíte obyčejně „od boku“, což je nejen hloupé, ale i podlé.
     Mým myšlenkovým partnenerm asi myslíte rytíře, no, co já ho čtu, zatím ani on nikoho na smrt ani do koncentráku neposílal, takže nevím, proč to sem taháte, jestli s ním máte nějaké osobní spory, tak do toho netahejte mě, nebo je neřešte skrze mě, především právě proto, že o nich nic nevím.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Udělal jsem stejnou hloupost jakou udělal Hudec nedávno když se rozhodl soudit, jeho slovy přiklonit se, ve sporu mém a ramštajna, k němu. Nevypadá to dobře a čtenáři to patřičně, tady víceméně nerozhodně, ocenili. Budu se snažit takových faux-pas vyvarovat.
      Máte pravdu, že ten spor jsem sledoval jen útržkovitě, maje předem jasno. Za tu malou pozornost se musím omluvit. A nezlobte se : bude trvat.
      Definice -ismů mě opravdu nezajímají, stejně každý má tu svou, zajímají mě jejich dopady na společnost ve které našly své uplatnění. Z toho pohledu jsem se na věc vždycky snažím dívat.
      Nechme to při tom, že vy byste klidně přijal takový malý účinný fašismus v jeho kapitalistické podobě na léčení některých bolestí dnešní rozbouřené doby (asi to právem napadnete, jsem líný hledat vaši přesnou citaci), já zase bych bral na léčení některých bolestí dnešní rozbouřené doby takový malý účinný komunismus v jeho socialistické podobě. Je jasné, že se neshodneme, a oba máme svou pravdu. Připomíná mi to trošku ten politology často vyslovovaný pohled na krajní levici a krajní pravici (i tady nemají jako vždy pravdu, nejde o žádné okraje, jsou to legitimní pohledy na uspořádání společnosti) jako na přibližující se subjekty v kruhu.
      P.S. Posílal. Komunisty. Slovně. Zatím.

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Prosimvás…
       Kde jste vzal, že bych bral nějaký malý, účinný fašimus v nějaké kapitalistické podobě?
       Jak dlouho sem sakra píšu?
       Loni jsem tady navíc ještě nažvanil nejvíc.
       Já neberu nějaký malý ani velký fašismus, protože definovat ten pojem je nesnadné, ale definovat ten režim je snad až nemožné.
       Já se snažím bojovat proti tomu, co mě aktuálně připadá nebezpečné, a to tím, co by to mohlo s co nejmenšími ztrátami vyřešit.
       Jestli to někdo nazve fašismem je jeho věc, nic méně německé nacisty bych v tomto rozhodně nepodporoval, protože bych je zřejmě odhadnul jako ještě nebezpečnější.
       Němci nemají s fašismem zkušenost, za to ten jejich posranej nacismus mají přímo pod kůží.
       Česká forma autoritativního režimu by mě nevadila, pokud by se ovšem neinspirovala německými nacisty, což je ovšem možné jen v případě, že by nacismus rozjel své rejdy tam.
       Na rovinu napíšu, že by mi nejvíce seděla ostrá střelba do narušitelů hranic, s pokud možno co nejvetším humbukem a co nejmenšími oběťmi.
       V rámci demokratického ústavního rozhodnutí, i když jestli je to možné, to zatím netuším,v současné chvíli ne.
       Pokud pak někdo vstává zuřivě ze židle nad mou krutostí, tak jednoduše vycházím z toho, že každý měsíc údajně zahyne někde 600 migrantů na cestě, kdyby se jich 100 zastřelilo, mohlo by to teoreticky dalších 400 zachránit, protože ne všichni by si dali říci a tak by se topili další, ale ne dlouho.
       To porůznu upravuji podle aktuální situace, ale čím větší bude akutní nebezpečí, tím větší ústupky autoritativní alternativě vlády jsem ochoten podpořit.
       Je mi v tomto jedno, o jaký typ režimu by se jednalo, bojím se jedině německého nacismu, protože ten by bezprostředně ohrozil českou státnost.
       Tam bych opravdu hodně vážil, ale…situace by se mohla vyvinout tak, že by nebylo moc na výběr.
       Ono plno lidí machruje, co by dělali kdyby-ale to „kdyby“ tady zatím není, tak jsou to jen do značné míry kecy.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       No vidíte vittto, potvrdil jste že naše pohledy na řešení migrantské krize se shodují.
       Jen tomu vašemu řešení nějaký trouba sluníčkář říká fašistické (já jsem použil pojmu malý účinný fašismus, vy teď autoritativní režim, a jsem si jistý že jste to myslel tak jak to chápu já, nechme definice), tomu mému a celému tomu hlídání hranic bývalého Československa jiný trouba andělíčkář komunistické, a oba troubové ta řešení považuji za špatná, ba přímo zločinná. Já je považuji za nutnou obranu. Oba způsoby mají své lidské oběti. Ale oběti jsou daleko menší než když nejsou použity, a zisky jsou daleko větší než ztráty.

       To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Závidím Ti tu energii, kterou jsi ochotnej vynaložit na diskusi s blbem. Nebylo by jednodušší ho jednou větou upřimně poslat do prdele, než popsat dvě virtuální A4?

      To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     hele apostol v dvoch menach,vysinutych fasistov,vrahov,pedofilov hocijakej havede to je na svete tak len strelim 10%,ale nezabudat v 90% to drieme,ked som videl takeho palestinca,vyzeral jak svaty na obrazku,pracoval v israel u zidov,choval svoju holotu a bol zidom vdacny,ze jeho holota ma nejaky standard,sedel v priekope so zenou,ktora bola tehotna a musel ist s nou do nemocnice bo mala problemy s tym malym hadrakom,co ho mala este pod srdcom,lez musi prejst kontrolne stanoviste a ze cakal 12 hodin,bo osadnik musi prejst bezpecne,myslim nejaky zid za murom,tak maly hadrak,tej zene umrel pod srdcom a porodila ho mrtveho,bol v poradi treti,potom taky bristsky novinar s nim sedel u neho doma a pytal sa ho,co mysli a nijaky vysinuty alahista,povedal mu,ze sa ovesa vybusninamy a pojde vratit,jake dostal,ze pritazene za vlasy?ci mi kapka na karburator?kopa tu by zirala jak by vrazdila,keby jeho blizkych,niekto zabil,tata mozno nie bo zaryty svaty,ale v duchu by si myslel ,aby vsetci chcipli do rana,bo kto necuje v sebe za svojich nutkanie k odplate,za bodnutie ho do najcitlivejsieho miesta to s takym sa so salamou delit nebudem a ked krizova situacia vyzera,ze bude trvat dlhsie,rana ho uz pecieme a hned aj jeme.
     PS.naisto bude kopa dumat,ze som pojeb,ale mna zivot tak ucil.

     To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Mám se tady s ním hádat?
    Tohle není můj blog, já ho můžu solit, ale je tady majitel na to zvědavý?
    Tata lže a manipuluje, já nemluvím za někoho, ale za sebe.
    A nezastával jsem se fašismu, jen jsem vyjasňoval pojmy.
    Pokud někdo kecá, doslova kecá o fašismu, tak falšuje historické pojmy, přesně jako sluníčkáři.
    Na tom stojí jejich rétorika,
    A jestli jsem podle vás prohrál, to mě naprosto nezajímá, já chci být pouze slušný, protože jsem tady na návštěvě.
    S tatou nemá cenu se bavit, nediskutuje, ale píše paličatě svou pravdu.
    A přenáší jí do další diskuze, na to nejsem fakt zvědavý.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     tak zaprvé nikdy nelžu………opět manipulujete……..ja nevěděl že VÁM SE MUSI DODAT vše POLOPOTĚ………PROTOŽE SYMBOLY ……………KAŽDY VÍ ŽE TO JE TŘEBA hakový kříž,hajlovaní je jich celá řada,,,,,,,,,,,,,,rozhodně to není koncentrak,nebo nadřazená rasa to je dusledek kam to nacismus potažmo fašismus dopracoval proto je duležité byt velice opatrný kdo ty symboli oživuje,nebot to muže dopracovat ktěm dusledkům.
     OPĚT je VÁŠ PROBLÉM že překrucujete napsané VAŠEMU CHAPANÍ……….SKOREM usměvné je jak pišete že mě mužete solit…………myslíte něco ve smyslu on lže ,nebo je hajzl už si nepamatuji přesnou nadavku…………….většinou znamená nadavka nebo nařčení ze lži že nák nemáte argumenty

     TAKŽE KDYŽ si každý přečte větu…………….třeba tuto…………………..NIKDY SEM TO netvrdil…………….jen sem tvrdil že kdo oživuje a uctivá symboli………..nacistů,je promě fašista a před tím já budu vždy na pozoru…

     povšimnete si že to je o současných lidech co inklinují uctivat symboli…………….ty asy těžko mužou postavit koncentrak zatím………..a když se mluví o symbolech normalní člověk to spojí s hakovým křižem,hajlovaním,označením ss jednotek a podobně……….asi jste vyjimka která napadne druhého že lže…………no klidně si solte,solite svoji polivčiřku nikoliv mou

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      No jistě, až na to, že hákový kříž a SS neměli s fašismem společného naprosto nic jste ty symboly popsal hezky.
      A je jich víc.
      No, jen napište nějaký symbol fašismu.
      Třeba Českoslovesnkého, byla o tom řeč.
      Kolik československých fašistů skončilo v nacistických koncentrácích po kulomety stráží SS.
      A jak chtěli fašisté nadšeně bránit republiku československou proti nacistům.
      Jééé, nechte toho, to je prostě složité, nechte si svůj fašismus a jeho symboly a ofrankujte mě jako fašistu, bude to znít asi lépe.
      A s těmi smyboly to vemte dodatečně.
      Sice tady nikdo ještě hákový kříž neglorifikoval a jednotky SS zde nebyly považovány za výkvět humanismu,(alespoň jsem to nikde nečetl) ale když je někdo fašista, určitě si to alepsoň myslí, i když to nenapíše ne?

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       VÁŠ problém že fašismus odělujete od nacismu,to je tak asi všechno……….

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Já?
       To snad historie a historici.
       Jen stádo to slučuje, protože o tom nemá žádné povědomí.
       Někdy se to může hodit, prostě strašíme lid a ten pak je ve větším klidu, protože se bojí.
       Jenže v současné době to začíná být kontraproduktivní, a je potřeba ty pojmy pokud možno co nejvíce vymezit.
       Bránit nepříteli je schopen pouze připravený národ, a to předpokládá především co největší jednotu.
       Kdyby se měla vojska hádat o fašimu a nacismu a komunismu, nic by nevybojovali.
       PŠM a morální opostatnění boje, ne hádky!

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Neodděluje, tato. To už oddělené je. Je to úplně obráceně: Vy to slučujete.
       Znáte starší český dějiny? Pamatujete aspoň Trnkovu loutkovou pouť nejstarší českou historií? Vystupujou tam Lučani. Prosluli tím, že posílali do boje dravý ptáky. Orly, sokoly, rarohy. A měli na praporech obrovskou svastiku. Fašisti zasraný z osmýho nebo devátýho století.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Relativizujte zase vy dva…
       A to je znakem zaujetí pro určitou jednu věc, říká se tomu fanatismus nebo víra.
       Pro předešlou, naší a stávající generaci je ten pojem spojen neoddělitelně s rozpoutáním druhé světové války a s Německem, Itálií. .
       Tohle neokecáte nějakým osmým stoletím nebo stádním chováním.

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Co to tady pořád kdo blouzní o vědcích, různých názorech a podobně??
       Fašismus je jako základní kmen viru, který podle okolností mutuje do různých podob, nacismus je jeho odnož nejmalignější. Né že jsou to různé věci, to je matení pojmů.

       Jeho znaky se vyskytují v různé kombinaci (některý prostě nemá všechny, stačí si vzít slušnou knihu), společný mu bývá zejména vypjatý nacionalismus. Takže není divu, že v imigrantské krizi zase ožívá, toť vše.

       Máme taky třeba klerofašismus. Když tady mnozí adorujete Zemana, tak se všimněte, že „kotlebovce“ nazval bez servítku fašisty. Tentokrát bych s ním souhlasil, jen bych to zmírnil na fašounky. Ostatně uvidíme jak a kam nám zmutují.

       Ta nejdůležitější věc je, že je to oživení instinktů strachu, ty jsou v každém z nás a tím je nebezpečný. Není to věc TĚCH DRUHÝCH.

       Jestli teda vittu baví vynalézat fašismus s lidskou tváří, tak ho ignorujte, je to činnost v zásadě nekrofilní, já dávám přednost těm biofilním.
       Že ale měla holka štěstí, co?
       http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/397338-ceska-horolezkyne-prezila-v-tatrach-stometrovy-pad.html
       Jen by se měla rychle odklidit z Poprádu. Jednou jsem si přetrhl na začátku lyžařského zájezdu úpon v rameni a přesto, že jsme bydleli v hotelu Gerlach, hned vedle špitálu, raději jsem s tím týden odlyžoval. Kupodivu se to druhý, třetí den usadilo. A jizvu na rameni jsem si nechal udělat až v Čechách

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Vy to Petřepavle podáváte tak, že jako já a rytíř relativizujeme fašismus čistě proto, že máme zájem o jeho vskříšení, ale POZOR, v té formě, jak ho vidíte vy- tedy s koncentráky, kde by hynuly statisíce lidí.
       Děláte to ně mě dojem, že skrze slovíčkaření o fašismu nám přisuzujete zájem o rehabilitaci nacismu.
       To je ale sluníčkismus, až čulíkismus.
       Oklikou z nás děláte darebáky, dokonce s fanatickým zaujetím.
       Dejme tomu, že Rytíř kdysi měl nějaké řeči a vy jste to nezapoměl a tak to pořád dokola vytahujete, i když nevím proč, protože on to tady nijak neprezentuje, leda když je vyprovokován, tak něco lehce zmíní.
       Já ale už vůbec nebudím dle mých příspěvků ten dojem a pokud ano, pak nechcete rozumět tomu, co dlouhodobě píšu, což je opět sluníčkismus.
       Sluníčkismus není jen pokrytecká starost o negry a okázalé kašlání na naše potřebné, je to i dehonestace spoluobčanů, s jinými názory, ale nejen to, když spoluobčané potřebně „nelidské“ názory nemají, tak jim je slunčkáři lživě přilepují, a následně je za ně dehonestují a perzekují, aniž by si napadený vůbec všiml, kde se u něj vlastně ty „závadné“ názory vzaly.
       Tohle se přesně dělo na OM.
       Jakkoliv jsem měl velice podobné názory jako oni, nelíbil jsem se jim, protože jsem si dovolil psát svoje názory svojí hubou.
       Jenže…jak mě napadnout, když hlásám to samé co oni?
       Tak mě nejprve onálepkovali jako pravičáka (i když tedy nevím, co by na tom bylo nějak ostudného) hasbaristu, sionistu,fašistu a levicového trockistu a kdovíjak ještě a pak mě společně zabanovali.
       To šlo tak daleko, že tam veřejně psali lidé majiteli, ať mě zabanuje.
       Vy mi připadáte také takový, burcujete „dav“, abych měl nejprve psí hlavu a pak se po mě někdo mohl vozit, protože si myslíte, že by mě to vadilo, že sem píšu s nějakou touhou vítězit v diskuzích-a ne diskutovat kvůli společnému obohacení.
       Pan Bavor není Stan, ale kdyby byl, byl bych zabanován i tady a věřte, že by plno lidí nadšeně tleskalo.
       Mě na tom vadí (a vadilo na OM a několikrát jsem jim to napsal, jenže jsem je tím spíš vydráždil) přesně to, že jakmile začneme ve vlastních řadách odhalovat nějaké vnitřní nepřátele, oslabuje to právě ty naše řady.
       Kam to asi tak můžeme dotáhnout, když půjdeme sami proti sobě?
       Napadáte mě,….k tomu nemáte důvod, ale u Rytíře ho třeba máte, a někdy plácne extrém s tím jeho antikomunismem.
       Ale Rytíř je přeci s námi, chce zachovat naší zemi bez cizácké invaze, je emotivní, ale upřímný, proč ho pořád provokujete nějakými kdovíjakými „hříchy“, kterými se vás před kdovíjakou dobou dotkl?
       Největším úspěchem každého sluníčkového trolla je rozvrátit diskuzní partu.
       Rozděl a panuj.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Psal jsem vittto dlouho, najednou mrk a tex byl v nenávratnu. Možná že to je dobře…
       Tak jen :
       – Slim výše to formuloval lépe než já. Myslíte si, že všichni voliči a příznivci Hitlera v jeho počátcích si přáli to co následovalo nejen ve formě II. světové války? (Můžete právem napsat totéž o Gottwaldovi a padesátých létech, tady se zase shodnete s tatou, je to věc pohledu na potřebnost a nunost určitých kroků, je to věc pohledu každého z nás na svět. A o tom se přeme ač víme dobře, že nic nezměníme).
       – vůbec nemám zájem vás dehonestovat, natož vyštvat, jen v něčem s vámi polemizuji, v něčem souhlasím.
       – byl jsem zablokován za své prosocialistické názory u vlka, tehdy a tam dokonce méně vyšponované než tady – člověk vnímá co se kolem něho děje, stále dozrává a dostává další a další podněty ke svém pohledu. Ramštajn tam byl vítán i když byl daleko agresivnější, kočka se o tom zmínila, než teď a tady. Vím, že i tady jsem méně vítán než třeba on. Ale nemám čas ani chuť měnit, neměním web ani manželku i když ona mě taky leckdy měla dost.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       No výborně, Slime, nejlepší by bylo, mě ignorovat, protože vynalézám fašismus s lidskou tváří.
       Vypjatý nacionalismus ovšem není znakem fašismu, tím je podle mě spíše autoritativní systém řízení státu.
       Tímto vaším klíčem lze v pohodně nazvat fašisty všechny vlastence, protože naznačeno, vlastenectvím to nějak začíná, a nacismem končí.
       Což sluníčka přesně dělají.
       Opakem fašismu by pak byl vypjatý internacionalismus, dotaženo do konce, multikulturní společností to začíná, a xenofilií to končí.
       A to- vidíme v praxi.
       Ale nechci se mýlit, nebojujeme tady náhodou právě proti tomu?
       Co tedy vlastně chceme, resp. co chcete vy?
       Napište, že tady nechcete migranty, a já vás bez skrupují označím za fašistu a hle, je ze mě sluníčkář.
       Kotleba může těžko někam mutovat, je to parlamentní strana v malém slovesnkém státu.
       Těžko si umím představit, jak Kotlebovi gardisté pochodují na Prahu, za to statisíce negrů a čmoudů, rozvracejících naší zemi si umím představit velice živě a umím si to představit proto, že to na západ od nás vidím.
       V r.1938 bych si zase uměl představit Kotlebovy gardisty v různých pozicích, ale pouze ve spolupráci, či po záštitou německých nacistů-a není vyloučeno, že by to pak nebyly Kotlebovy gardisté, ale třeba Čižmárovy, protože by třeba Kotleba, jakoliv je mu nasazována nacistická hlava, nechtěl mít s nacisty nic společného.
       Doba nám dává různé výzvy a na různá nebezepčí je třeba reagovat různě.
       Ale reagovat v dnešní době na Kotlebu jeho hysterickým odmítáním s poukazem na 30 – 40 léta v Německu je poněkud mimo realitu.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Petřepavle, berete si velice špatné poučení z dějin.
       V podstatě říkáte, že kdyby Hitler nedostal tak velkou podporu občanů, nemuselo by k apokalypse dojít.
       To je v podstatě správný názor, ale prakticky Hitler neměl před porážkou Francie nadpoloviční podporu, jeho cesta k válce tedy nevedla skrze jeho ideologii, kterou obloudil masy, ale spíše skrze vypjatý antikomunismus imperií té doby, samozřejmě ve spojení s chamtivostí, protože v SSSR byl nejen bolševismus, ale také obrovské bohatsví jak v území, tak v surovinách.
       Je také třeba si položit otázku, kdo dneska představuje toho Hitlera, jestli Kotleba na Slovensku, Konvička či Okamura u nás, nebo Merekelová v Německu či potentáti EU v Bruselu.
       Ideologický pohled je vždycky notně zavádějící, a pokud se nebudete hlouběji zabývat určitým obdobím, nemůžete to odhalit, budete jen ve vleku neustále se opakující manipulace.
       Tedy Hitler zlý- ostatní hodní.
       Pozadí těch událostí vám unikne.
       Né že byste byl nějaký blbec, ale prostě znáte jen povrch, a na to manipulátoři hrají.
       Pche…kolik už bylo těch Hitlerů….
       Miloševič, Kaddáfí,Hussajn, Assad…
       Tomu jste neuvěřil, protože je svrhli imperialisté, jejich motivy se vám hnusí a jejichž morálka je krajně pochybná, proč tedy nyní tak divoce podporujete stejný druh manipulace?

       To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Počasí se nám dnes zkazilo, vitto, že?
       A co říkáte na ty gravitační vlny?

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ani ne, Slime, tady je hezky.
       Ale je to skvělé, jak jste to pojal.
       Takhle se na ně musí, na fašouny jedny.
       Nebavit se s nimi, ignorovat je!
       Za jedno pak neotráví jedem fašismu společnost, a za druhé, když nejsou protiargumenty, nevypadá pak člověk jako blbec, ale jako ten, kdo je těžce nad věcí.
       Protože se s fašisty prostě nebaví.
       S oponenty ano, samozřejmě, diskuze s oponenty je přínosná.
       Jenže fašista není oponent, je to prostě….fašista!
       A kdo je fašista?
       No přece ten, kdo tráví všechny kolem fašismem.
       A fašismus je co?
       No přece to špatné, kapitalismus, nacionalismus, rasismus, xenofobie a tak…

       To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Tato neobtěžujte se s nimi,, je to zbytečné, Vittto je jasně hm..jak bych to slušně řekla….no prostě naivní, on také pozná , že vonrammstein není to pravé ořechové pro něj (např.názor na husitství ;), nebo nepozná, je to jedno :). Já vím , co je vonrammstein za „člověka“ a každý jen trochu slušný člověk by to měl vědět také. On se i tady dost projevil i když na blog vlka to nemá, tam by věšel a střílel ,a ne imigranty,to už je asi 3 roky totiž, a o imigrantech nebylo ani slechu. Pro ty co mě budou kritizovat, jen názorové odpůrce znovu opakuji.
      Takže tato, myslím, že každý slušný člověk s Vámi bude souhlasit :). A můžeme se dál spolu hádat o ČSSD, to je ale něco jiného :).

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Apage, Satanas.

       To se mi líbí

      • pepan napsal:

       kurňa, život je příliš krátkej na to, abych se nejen tady musel brodit výblitky provokujícího tragikomika. Sráč, co si vybere vzletnej nick, místo realističtějšího „Jouda, co se mu v hospodě vždy smějou“ nestojí přece za reakci.
       Vždyť docela stačí, co porůznu na sebe napráskal sám:
       – pod Bátorou, kupodivu neúspěšná kandidatura na senátora. Jakej div, u figurky, která o sobě napíše, že si neumí sama odhlásit vrak auta z registru, takže potenciální senátor vskutku k nezaplacení.
       – verbální agresor, co by chtěl komukoliv rozbíjet hubu, přitom mu jeho opatrovníci raději zařídili modrou knížku, aby na vojně nedošel k újmě. Přitom, s jeho povahou naprosto lichá obava, vždy dobře pozná, komu má lézt do análu a na koho si smí, bezpečně ukryt za klávesnicí dovolovat.
       – nejpravicovatější pravičák, podle svého tvrzení, přitom si rentu dobývá v podprůměrné výši (což taky sám sdělil) hákováním na směny. To sou paradoxy, co?
       Je na různých webových fórech přítomnej 365dní v roce, což dostatečně vypovídá o jeho reálnejch sociálních kontaktech. Vopravdu, když Vás tolik sejří, Vám stojí za to, dělat takhle psychicky vybavenému chudákovi radost jakoukoliv reakcí na jeho existenci v diskuzi?

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Tak mi pošli na mail adresu, pepane. A vyřídíme to face to face, ať máš konečně jasno. von.rammstein@seznam.cz

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Nezaváhejte pepane, nenechte se zařadit do databáze zrádců jedné víry pravé …

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Marně čekám na ten mail. Nemá na to koule. Je to na něj moc konkrétní.

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       A pořád mi pepan nenapsal. Tak jak je to s těma sráčema?

       To se mi líbí

 7. Ahele napsal:

  Tata totiž bojuje a bojuje zatraceně dobře.

  „Termín fašismus (italsky fascismo) se používá v řadě různých významů od nejužšího, zahrnujícího pouze italské přívržence Mussoliniho, až po nejširší, označující všechny pravicové autoritativní režimy, což vede k pochybnostem o užitečnosti takového pojmu Někteří badatelé například odmítají spojovat italský fašismus a německý nacismus do jedné kategorie proto, že zatímco pro Němce byl rasismus a antisemitismus zásadním prvkem programu, měl Mussolini ve svém hnutí řadu židovských členů, takže se jednotlivé ideologie jeví jako vzájemně neslučitelné. Je však pravda, že se italský fašizmus ostře vymezoval proti domorodému obyvatelstvu na italských državách v Africe. Odborníci považující obecný pojem fašismus za užitečný, vedli dlouhá desetiletí spory o přesnou definici tohoto pojmu.“
  „Fašismus navíc ve srovnání se staršími politickými proudy postrádal jednotnou systematickou doktrínu a jasný program, vyznačoval se velkou pružností a pragmatismem co do svých taktických cílů i prostředků. Ideje, které se tradičně užívají k definování fašismu, jako jsou nacionalismus, rasismus, korporativismus a iracionalismus, proto nikdy úplně necharakterizují všechna vývojová stadia všech fašistických hnutí.“

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Velmi dobře. Čistý fašismus se praktikoval jen zpočátku v Itálii. Asi tak rok až dva potom, co Mussolini napochodoval s černejma košilema k tehdejšímu králi Viktoru Emmanuelovi Třetímu a řekl si o žezlo. A dostal ho. V první Mussoliniho vládě měli Židi nadpoloviční většinu. Neměl s nima problém. Ten měl až Hitler, kterej zbyl Mussolinimu jako jedinej spojenec po poněkud zpackaným pokusu o anexi Habeše a náhlým úprku „Spojenců“.
   Ale i tak se Mussolini zachoval k Židům velice dobře. Je to na delší povídání, ale ve stručnosti: Na území Itálie nevznikl jedinej koncentrační tábor. Ze strany vlády nebyl jedinýmu Židovi zkřiven vlas na hlavě. S výjimkou pouličních bojůvek, což nebyla věc vlády.

   To se mi líbí

   • Ahele napsal:

    „Je však pravda, že se italský fašizmus ostře vymezoval proti domorodému obyvatelstvu na italských državách v Africe.“
    Nešlo jen o Židy. V Německu to také nebyli první oni, kdo šli do koncentráků to až s dalším vývojem, kdy zároveň s nimi tam putovali i příslušníci slovanských národů..
    Je úžasné, jak mistrně si dokážete vytáhnout jeden aspekt a na něm se pak točit, přesto, že se snažíte vytvořit dojem jak komplexně problém pojímáte.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Věnuju se problematice dlouhodobě. Jmenoval jsem jeden aspekt, kterej mi momentálně přišel věcnej. Na tom není vůbec nic úžasnýho. Je to jen prostá spontánní reakce.
     Jinak problém skutečně pojímám komplexně. Jenže já tu nepíšu knihu. Jen diskutuju na omezeným prostoru.

     To se mi líbí

 8. cobolik pacholik napsal:

  nemam rad,ked sa tu pise,ze slechta bavorska dovoli pisat nebudem menovat napr,air force base,ja boha neviem preco sa niekomu berie jeho neodlucitelne pravo na nazor,dalsi nebudem menovat,don vitta,bo maju iny nazor jak napr,tiez nebudem menovat tata,bo ja rovne napisem o sebe,ze nemal by som problem strelit do blizneho,nic by som nemal proti KL,kde by nejake kvietky co prestupili pravo kus pomakali a mali do dristania tolko co zid za okupace,videl som bezprizornych ludi,ci starych,co su len tvor bez duse,dovolil by som v takych pripadoch eutanziu,ked by si to najblizsia rodina priala,ci dokonca niektory maju zavete,ze ked ho zacne jebat perkinson,ci rakovina,ci uraz,kde je klinicka smrt,rodina ma vypnut istic,co sa tu prevadza,moja dcera robi v nemocnici,mam z prvej ruky a sam som tak poisteny,ze ked som len dychaci mech,nedrzat ani sekundu bo druhej holote treba zit a zrat,ani hrob,bo treba pole pre holotu nakrmit a nie nejakej peknej kurve,co vas pochova za 25000$,to mi pripada,jak ten valentin,myslim pohreb zbytocne divadlo a plac,zahasit ma jak svieku,rychle spalit a sup na cestu do prachu.
  teraz jak cezpolny znaly nacii habadej sa ukazuje slovanska mentalita,ja nevidim nikde tu problem v dristani,trochu sa dymi,bo gosce sa kus startuju,sak to normalka a docista tu v medziach normy,chcete skurvenu politicku korektnost,ci soudruzke bratstvi NIE!
  bo kazdy sme nejaky,kurva my sa mame z toho tesit,ze tak to je a klanat sa slechte bavorskej po pas,ze nam tu umoznuje dristat,kde by sme sa stretli ha?a tak sa kus povadili,sak to kurva normalne,jeden komunista,pre druheho fasista,dalsi to liberal,ci cokolvek co mam u tej riti cobolskej jak sa to vsetko vola,bo neviem jak vy zijete,ale ja svojim nalietanim zivotom sa nad takymi srandamy nezastvujem ani,bo viem,keby prislo na lamenie chleba,air force base striela,vitta podava naboje a tata hlasi zasahy,plus vari drzkovu,jak sa chcete delit s kilom salamy piati,ja jak by videl,ze len gram,si niekto zobral viac,prehryzol by som mu zily na krku a zozral este za ziva usi,kurve,ze mam barz divne kuky?divny to su poniektory pre mna tu nebudem menovat bo vsetci,pamatat pepici pokoj a bratska laska nech je medzi nami tu a ked sa casom posleme do pizdy,netreba horekovat,ale poslat tiez a pride ina tema a uz bude dobre,bo je viac dni jak klobas pamatat jednou pro vzdy,po budem velit plyn…

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Na stráž.

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    air force base,ani zo srandy na mna na straz,bo ty,co sa tym zdravili,zabijali mojich,kolaboravali a udavali takych,co dnes musia byt v nebe a u nas jeden lezi na cintorine ked partizan dristal,ze takemu gardistovy,to sa len na hrob vystat,hned sme jak hovniari bezali na briezok bo tam lezia nasi burani a chcali na neho.

    To se mi líbí

 9. čtenář napsal:

  Fašismus je reálný a živý. Kolik z 8 jeho stěžejních bodů splňuje naše dnešní společnost?

  Podle Flynna, fašistický systém je pokud:

  1.Ve kterém si vláda uzurpuje neomezené pravomoci – totalitarismus.
  2.Ve kterém je tato neomezená vláda řízená diktátorem – vůdcovský princip.
  3.V němž je stát organizován na řízení kapitalistického systému a umožňuje jeho fungování pouze pod obrovskou byrokracií.
  4.Ve kterém je ekonomika organizována syndikalistickým modelem, kde produkuje skupiny formované do cechů a profesních kategorií pod dohledem státu.
  5.Ve kterém stát a jím vytvořené organizace ovládají kapitalistickou společnost na základě plánovaného, ​​autarchického principu.
  6.Ve kterém se stát považuje za odpovědného za udržení koupěschopnosti obyvatelstva, což řeší veřejnými výdaji a půjčkami.
  7.Ve kterém je militarismus používán jako vědomá metoda státních výdajů.
  8.Ve kterém je imperialismus používán jako nevyhnutelná politika vyplývající z militarismu jakož i jiných částí fašismu.

  Fašismus jako pojem by měl být skutečně oživen, ale ne jako nadávka ale jen jako reálné vysvětlení této ideologie. Hlavně proto, že tato idea je reálná, má dlouhou historii a dotýká se politické agendy stále více i v dnešním světě.

  Bohužel, jakmile se nějaké slovo stane dostatečně nepopulárním, změní se na obyčejnou nadávku. Tím začne ztrácet podstatu svého významu.

  Rovněž je to např. také s pojmem „rasista“. Dnes se tento pojem používá pouze jako nadávka. Velmi rychle se zapomnělo na to, že rasismus je ideologie, soubor myšlenek, které obsahují konkrétní tvrzení o lidech, sociálním uspořádání, politickém systému, a o tom jak by mělo být vše řízeno směrem ke konkrétním sociálním cílům. Rasismus jako ideologie hrála gigantickou roli ve vývoji světových dějin. Vedla k státem řízeným programům eugeniky, sterilizace, vylučujícím zákonům, válkám a pokusům o vyhlazení rasy.

  Fašismus je příkladem téhož. Kdy naposledy jste slyšeli tento pojem také v nějaké jiné souvislosti, než jen jako obecně negativní označení nějaké osoby? Fašismus ztratil svůj původní význam, což je hluboce zarmucující. Tento pojem byl veřejností přetvořen na obyčejnou nadávku a jeho původní definice se z povědomí lidí vytratila.

  Kromě toho, že selháváme při seriózní identifikaci fašismu jako ideologie, ztrácíme navíc i schopnost identifikovat jej, když se před námi objeví. Bylo by mnohem přínosnější, pokud bychom mohli o fašismu (nebo o rasismu) diskutovat zcela bez emocí, jako o seriózním souboru myšlenek. Jen tehdy bychom jasně viděli to skutečné zlo, které představuje, jakož i pokračující nebezpečí které představuje pro lidskou svobodu.

  http://pravyprostor.cz/fasismus-je-realny-a-zivy-kolik-z-8-jeho-stezejnich-bodu-splnuje-nase-dnesni-spolecnost/

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tak tohle je trefa na komoru!

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Ten článek je opravdu skvělý.
    Já bych si z něj dovolil- na pozadí mé a rytířovy včerejší diskuze- odcitovat krátký odstavec:
    “ Pak popisuje „dobrou formu“ fašismu, která inspirovala The New Deal – a kvůli tomu, že to pojmenoval správnými slovy je jeho kniha dodnes širokou veřejností ignorována. “

    Proč tady tolik lidí vlastně odmítá jakoukliv diskuzi-ale seriozní, nebyla používána žádná demagogie, alespoň podle mě- o fašismu jako společnském systému?
    Ruší to jejich kruhy?
    Já se nechci nikoho dotknout, ale jak reagují sluníčka na argumentaci, proč sem nebrat migranty? (a je to argumentace jasná, podložená realitou kousek od nás, historickými paralerami a evidentní a viditelnou kulturní nekompaktibilitou)
    Reagují lidsky přirozeně, protože žádné argumenty, které by podpořili nekontrolovaný příliv migrantů neexistují a z principu existovat nemohou.
    Tak útočí ne na argumenty, ale na jejich nositele, a pokud nemá nositel dostatečně „špatný“ názorový rozsah, tak mu ho nejprve přidělí, a někdy ani to ne.
    Tady jsem si třeba všiml, že Ramštajn má možná nějakou „závadnou“ minulost či přítomnost jinde, ale já dle mého vidění ne.
    Ve výsledku jsme byli ale napadáni oba, napadající přestala zajímat realita, u Ramštajna jí použili, protože dle nich byla, u mě jí nepoužili, ale …jako by se stalo.
    Nejde v tomto textu o mě, protože na mě nestojí svět ani budoucnost naší země.
    Jde o NÁS, protože na nás to stojí.
    A kdo nemá zájem poznávat a učit se, v domění, že už všechno ví, je pro jakýkoliv smysluplný boj bezcenný!

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Protože Ramštajn je zrcadlo. Vyleštěný. Neposkytuje iluze. Odráží realitu. Spousta lidí to nesnese, protože iluze je to jediný, co je drží nad hladinou. Nezkousnou, když jim ukážu jejich bradavice a hrb. Protože nechtějí mít bradavice a hrb.
     Promítají si do mě vlastní hnusy, proto jim připadám hnusnej.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Nechci ti radit, ale ten antikomunismus máš někdy dost vyhrocený.
      Jen nevím, jestli je chceš nasrat, nebo se necháš vyprovokovat.
      Ono pak to může vypadat blbě, když zcela oprávněně diskutuješ o tom, že by lidé měli přemýšlet více o pojmech a jejich definicích, a pak sám nepřemýšlíš o definici pojmu „komunista“.
      Ten se totiž také dá překládat různě.

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       11. březen 1973 …
       … Hepnarová, nechci ti radit, ale tu nenávist k lidem máš dost vyhrocenou.
       Jen nevím, jestli je chceš nasrat, nebo se necháš vyprovokovat.
       Ono to pak může vypadat blbě ….

       Jsou charakterové vlastnosti, ba i vady, které člověk nesmázne byť se snaží sebevíc. Což teprve když si na nich zakládá.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Máte dojem, že jste nějak lepší jak Rytíř?
       To by mě zajímalo, proč….

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Obojí. Protože si ti salonní komouši obojí zaslouží. Oni nepřemýšlí, oni hlásají.
       Jsem totální antikomunista, nemám pro to žádný vysvělení. P.rostě to tak je. Nenávidím je.

       To se mi líbí

 10. tata napsal:

  to poslední co bych dodal
  Ve výsledku jsme byli ale napadáni oba, napadající přestala zajímat realita, u Ramštajna jí použili, protože dle nich byla, u mě jí nepoužili, ale …jako by se stalo.
  NEVŠIML jsem si že by jste byli napadeni………..naopak to bylo naprosto zřejmé…….řidite se zřejmě podle hesla ,pořekadla zloděj křičí chyte zloděje……………..
  PROBLÉM je že pišete že by měla byt vedena diskuze,realita ale bohužel jen ta VAŠE………..KDYŽ NĚKDO PIŠE něco jiného ,je senilní,poslat ho do zadele,nebo ve VAŠEM PŘÍPADĚ TVRDITE ŽE TEN ČLOVĚK LŽE.

  JEŠTĚ BYCH vypýchl jednu VÁŠÍ SEROZNÍ a věcnou……………………Kotleba může těžko někam mutovat, je to parlamentní strana v malém slovesnkém státu.
  Těžko si umím představit, jak Kotlebovi gardisté pochodují na Prahu, za to statisíce negrů a čmoudů, rozvracejících naší zemi si umím představit velice živě a umím si to představit proto, že to na západ od nás vidím.
  V r.1938 bych si zase uměl představit Kotlebovy gardisty v různých pozicích, ale pouze ve spolupráci, či po záštitou německých nacistů-a není vyloučeno, že by to pak nebyly Kotlebovy gardisté, ale třeba Čižmárovy, protože by třeba Kotleba, jakoliv je mu nasazována nacistická hlava, nechtěl mít s nacisty nic společného.
  Doba nám dává různé výzvy a na různá nebezepčí je třeba reagovat různě.
  Ale reagovat v dnešní době na Kotlebu jeho hysterickým odmítáním s poukazem na 30 – 40 léta v Německu je poněkud mimo realitu.

  A ZDE je podstata toho s čím nemohu souhlasit a v podstatě ta nebezpečnost podcenovat…HODIT ODKAZ A ZKUŠENOSTI předku za hlavu……….už jenom že připustím že když někdo je malý nemuže někam mutovat…………..ano je nebezpečné to sluničkařství to jest strach s imigrantu vydávat za fašounství,zrovna tak je nebezpečné podcenovat že se uchytavají strany s nalepkou FAŠISTICKÉ…………..ANO DISKUZE MUSÍ BYT VEDENE jestli tu nálepku mají opravněně……..jestli ale tam jsou lidé co uctivají symboli těch hruz byl bych napozoru

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Nejdřív ovšem musíte připustit, že Kotleba je agresivní neonacista.
   Pak se teprve můžete poučovat z histrie na základě této nálepky.
   Otázka ovšem zní:
   Je tato nálepka správná?
   Jenže na to vy se neptáte, vy hodnotíte vzniklou situaci až po vaší nálepce.
   To je samozřejmě chyba, jinými slovy, vaše závěry a poučení plyne až na základě vámi zadané reality.
   No a že jste si nevšiml, že jsme byli napadáni…to jako znamená co?
   Že nebyli, nebo jen že jste si nevšiml?
   To je zásadní rozdíl, jenže v tom je vaše největší slabost, protože když vy jste si nevšiml, tak se to nestalo.
   Hlavně byl napadán Ramštajn, kdybych měl být přesný, ale mě nešlo o napadání jako takové, ale spíše o nálepkování, o diskuzní aktivitě, založené na dojmu, (bez přečtení, o co vlastně šlo) o výzvy k ignorování…
   Mě to nevadí, ale nějak to u mě sráží ty, co takhle jednají a není jim to ani trapné.
   Což zase nevadí jim.
   Takže to nevadí nikomu, až na vlast, která to odsere….

   To se mi líbí

 11. tata napsal:

  Jenže tu nalepku mě davate vy,jako mé napsané vysvětlujete po svém a stim pak polemizujete.
  PROTOŽE IGNORUJETE to co utvrzuje.potvrzuje že piši o něčem jiném.
  PSAL JSEM ŽE VUBEC tu stranu neznám,pro mě je duležité jestli ta strana má v řadách lidi co oživují ty symboli pak bych před to stranou byl napozoru

  TATO DEBATA PRAKTICKY ZAČALA ZDE……………HISTORIE A ODKAZ PŘEDKŮ nám něco ukazali,je to jen určité voditko,které navíc jen bylo a ty hruzy vybledli,na druhou stranu co si myslíme o nebezpečí islamu pro nás by bylo ještě horší.
  BABO RAD……..PŘECE JDE ale postupovat tvrdě proti těm co podporují kolonizaci islámu zde ,bez koketování s lidmi a stranou co se hlasí k symbolům

  ZDE je jasné že nikoho nanalepkuji předem ale jen jestli ta strana koketuje stěmi symboli.

  No a že jste si nevšiml, že jsme byli napadáni…to jako znamená co?
  Že nebyli, nebo jen že jste si nevšiml?

  slovní obrat……….že po přečtení jsem do doby než jste podnikli vypady proti jiným diskutujicím nikdo Vás nenálepkoval…………jestli teda nalepkování nepovažujete nesouhlas s VAŠIM POHLEDEM

  To je zásadní rozdíl, jenže v tom je vaše největší slabost, protože když vy jste si nevšiml, tak se to nestalo.
  OPROTI vám když něco dokazuji davám odkaz,

  To se mi líbí

 12. Slim napsal:

  To je opravdu vyčerpávající četba! Žádný koncentrák na italském územ? Každého hned musí napadnout Liparské ostrovy a tamní věznění politických odpůrců. Bylo toho ale víc.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Italian_concentration_camps

  Když necháme stranou fašistické a fašizující konzervativní režimy ve Španělsku, Portugalsku, Maďarsku, Slovensku, Chorvatsku, dokonce Řecku (které dvakrát s fašisty válčilo), nebo v moderní době v Chile a jinde v LA (pod americkou záštitou), je Itálie dobrý příklad.
  Ano, původně byla v lecčems umírněnější než Třetí rajch, ale její postupný vývoj a radikalizace, pod vlivem silnějšího soudruha byla poučná. Jak myslíte, že by se byly evropské fašismy vyvíjely, kdyby H. vyhrál?

  Proto má samozřejmě pravdu tata, když argumentuje vývojem a učením. I fašounci, nebo protofašisté mohou vyrůst.

  Je směšné, když se vitta staví do role znalce f., ale po letech studií ještě nepochopil, že nacismus je odrůda fašismu. Zajisté, fašisti vždycky potřebovali lid něčím postrašit; někdy dokonce s jistým oprávněním: Versailleská smlouva, hrozba židobolševismu, dneska zkusme sluníčkáře a migranty. Islám. Ono se něco najde

  Je ovšem povzbudivé, že ani jeden z obou myslitelů se (zatím) neodvažuje přímo zastávat nacismu. Proto ho potřebují odlišit od f.

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Jsem rád, že máte 6 hlasů.
   Alepoň vidím, že jsou mnoha lidem záplavy negrů a čmoudů, rozvracejících Evropu menším nebezpečím, než vítězství Kotleby ve slovenských volbách.
   Nacismus se dá klidně označit jako odrůda komunismu a také se tak označuje.
   U těch, co jsou , nebo si myslí že jsou- napravo!
   A označují to se stejným zaujetím, jako vy to spojení s fašismem.
   A jiní zase prokoukli ruskou propagandu a Rusko a samotného Putina, prostě na ně nevyzrál, a hned viděli, kdo je fašista.
   Jistě, ne Ukrajinci, ale Rusové a putinosvký režim.
   Jste s prominutím stejní troubové.
   Bojujete s vlastními děsy, a realita vás nechává v klidu.
   Poučujete se z historie, jenže z té vaší.
   Každý z té své, ale vlastní myšlenky nikde.
   Kde máte VY a těch 6 souhlasejících vlastní hlavu, politickou flexibilitu v kontextu k mezinárodnímu vývoji a snahu o pochopení společenských jevů?
   Kde jste nechali soudnost a pokoru?
   Všechno víte, všechno znáte, a Evropa se zatím rozpadá, ale vy bojujete s větrnými mlýny, jedni s Ruskem, jiní s fašismem, a jiní s komunismem, a Evropa jde do prdele pod náporem migrantů, podporovaných kdovíkým a živícím monstrozní zločinecké skupiny, napojené na samotné centrum demokracie, a hlasají přesně tyhle žvásty, aby lid nebyl schopen jim čelit.
   Je mi z vás (všech, kdo nejsou schopni nadhledu) smutno…….

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    to je naprostá demagogie………….pochopení není se spojit s kymkoliv,nebo ignorovat určité zkušenosti………jednoduše vyhnat čerta dáblem je nesmysl……….rozumný člověk zvažuje rizika……….ano musí si dát pozor aby tím dablem nebyl označen někdo co jim není…………ale rozumný člověk nemává rukou nad indicijemi,netvrdí když to dame nakonkretno………..že třeba něco už bylo davno a netřeba se toho vzorce tudíž bat,
    jsou určité věci co se opakují a nemění.
    takže………………Alepoň vidím, že jsou mnoha lidem záplavy negrů a čmoudů, rozvracejících Evropu menším nebezpečím, než vítězství Kotleby ve slovenských volbách.

    NO PROMĚ je duležitější jestli ten KOTLEBY DOSTAL tu nalepku oprávněne a znaky FAŠISMU TAM OPRAVDU JSOU………….PAK bych byl velice opatrný byt nadšený a hlavně bych v argumentaci dokazoval že on ani nahodou neoplivá jakýmkoliv znakem co by se dalo nazvat FAŠISMEM.

    A BOHUŽEL vás zajima jen že mnoho lidí zajimá nebezpečí čmoudů,,,,,,,,,,a nikoliv jestli je to nalepka nebo pravda………..a to že v historii konkretně třeba v Německu taky plno lidí přesvedčili že je potřeba naké čmoudy vyhladit…………vtom je to usloví co jste napadl pravě pravdivé.

    ABY TO NEPŘEROSTLO ŽE SE STĚMI čmoudy kterych se bojím i já……..svezlo to varovaní co nam poskytuje nedavná historie……….rozumný člověk nemavne rukou nad indiciemi které by to naznačovali………..takže ho zajimá je ta nalepka opravněná nebo ne

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   To nebyl koncentrák v tom smyslu, jak tomu dneska rozumíme. Jenom prostě vězení Ano, i pro politický odpůrce. V kontextu doby to bylo naprosto normální.
   Mussolini tehdy už neměl na vybranou. Vsadil na jedinou kartu, kterou měl v ruce. A prohrál.
   Nacismus NENÍ odrůda fašismu, to si zas jděte dostudovat Vy.
   Nacimu se tu nikdo nezastává a nebude.

   To se mi líbí

 13. blbíš napsal:

  Přátelé, máte hlavy rozžhavený až tak, že to tu není pro mě už místo, proto, než opět vypnu sklo a budu se věnovat jiné, mně libé činnosti, dejte vědět, až si ten smrad tady vyříkáte a hlavně vyvětráte!
  Ale řeknu vám, že je mi z vás moc smutno. Nejsem zas takový vůl abych nevěděl, že jsme tu u Bavora pouhým vzorkem naší společnosti a že nás, starý srágory nemůže nějaké žvanění změnit v léta posbíraných názorech. V našem věku se dají měnit pouze a jen na základě nově prožitých zkušeností, jinak ani hovno, natož nějakým žvaněním. Tady u Bavora může vzhledem k jeho velkorysosti dýchat téměř každý, tak prosím za ty, co v tom smradu vypínají sklo jako já a jsou z vás smutní, abyste přes ty vaše rudé oči viděli i ty ostatní, nebo alespoň na ně brali ohled. Myslím si co čobol, a to je na tom to nejsmutnější, že : „…keby prislo na lamenie chleba,air force base striela,vitta podava naboje a tata hlasi zásahy…“, přesto dokážete být na sebe zlí a protivní. A přitom je to tak jednoduché, protože se dá i MLČET, když … (dosaď si každý za sebe sám!)!!!

  Stydím se za vás právě v kontextu těch vašich mouder, které jste tu nedávno trousili v souvislosti s tou školní šikanou, stavem našeho školství, naší společností. Vůbec se nedivím, že ty excesy děcek a ostatních deprivantů jsou takové jaké jsou = jsou pouze vaším (našim) vlastním obrazem – styďme se!!!

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   A tak to zase prrr. Mlčeli jsme, když se tady ohrazovala kočka a byla nařčena z toho, že je pod vlivem, mlčeli jsme, když byl dehonestován tata nebo petrpavel. Mlčení už bylo dost. Znáte to – mlčel jsem, když přišli pro komunistu, mlčel jsem, když přišli pro žida…………..a teď přišli pro mne a už není nikdo, kdo by se mne zastal.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Myslím, že jste blbíše nepochopila. Tady nejde o mlčení k jedné straně. Tady jde (a v tom s ním souhlasím) o klid zbraní.Obecný klid zbraní. Stačí, když kolem dokola je pitomců dost. My k nim patřit nemusíme.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     BAVORE
     VYSVĚTLETE MI TO……..JAKEJ KLID ZBRANÍ……….TO ŽE HAJÍM SVUJ POHLED,nezlobte se nechapu proč bych se měl stidět,ani jednu urážku jsem na adresu oponetu nepronesl,ani osobní utok,za co se mám tedy stidet podle blbiše mohl byste mi to vysvětlit o jaký klid zbraní ma jit podle VÁS………TO JE DOST ZASADNÍ,?
     BERU TO že tim myslí diskuze o tomto tematu takže i mě.

     blbiš jestli mate potřebu stydět prosím……….něco mi nakopirujte zaco bych se měl stidět?

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      tato (oslovuji vás, protože vám odpovídám, ale platí to i pro ostatní). Existuje určitá hranice, kdy je lepší přestat se hádat (nic jiného to ke konci už nebylo) a dát si klid a led na hlavu. Přesně, jak ti píše blbíš. A nechtějte po mně ( všichni zúčastnění), abych zavíral diskusi. Jste přece všichni natolik dospělí, abyste dokázali přestat sami.

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       No, zabanoval jste toho, jehož jméno se nesmí vyslovit, ale ten byl mnohem méně nebezpečný než tihle dva. A ti tady svoje bludy už roztahujou asi rok. A výsledek je, že sem řada lidí raději přestala psát.

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Možná je to těžší, jak to vypadá, Pane Bavore.
       Můj text, kde jsem odmítl hádku s tatou (pak jsem to tedy tak trochu nedodržel, ale o tom to není) má 10 mínusů.
       Třeba se někdo hádat chce, protože prostě už nemůže mlčet, jak jsem četl….
       Oni to neberou jako hádku, ale jako boj proti fašismu.
       To je priorita dneška.
       Kotleba.
       A Evropa pláče a krev nevinných brzo poteče po ulici, ba už i teče.
       Ale koho by to zajímalo, když Kotleba na Slovensku získal 13% hlasů!
       Já z toho odcházím, ale jsem z toho zklamaný.
       Pojmy, posrané pojmy jsou někomu dražší jak svoboda, a budoucnost nejen České vlasti, ale i celé Evropy a její kultury.
       Jakkoliv je ta kultura mnohdy pitomá, je naše!

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Vy jste Slime obyčejný grázl…

       To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Ještě tedy poslední, proč si myslím, že je Slim grázl, to je slušné napsat.
       Vy tady panu Bavorovi vyčítáte, že někoho nechává psát nějaké názory.(a někoho zase ne)
       Ty názory jsou přitom podle vás nejenom závadné, ale i nebezpečné.
       Plno lidí sem kvůli tomu přestalo psát.
       Ale co to může být za lidi, když přestanou někam psát kvůli názorům někoho jiného, potažmo dvou lidí?
       Navíc Ramštajn se vysloveně vyhýbal psaní o některých aspektech svého politického přesvědčení, jak jsem si všiml, alespoň tady a jinde jsem ho nečetl.
       O Husitech nepsal nic, byť byl k tomu provokován, a o komunistech málo, a jen když byl provokován.
       Co závadného jsem psal já, a jakou mám vůbec souvislost s Panem Ramštajnem, je mi záhadou, moje názory na plno věcí jsou úplně jiné a žádnou názorovou dvojici tady rozhodně netvoříme.
       Vy jste zachytračil, zamanipuloval, zalhal, zkresil a „zavydíral“.
       Takhle že by vypadal ten slušný člověk?
       Pěkně děkuji, opravdu moc pěkně!

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       VTOM si asi neporozumíme nikdy BAVORE……….a vite proč protože já jsem naprosto klidný a považuji obhajobu některych principialních věcí za tak duležité,že je naprosto nezbytné reagovat na pohledy oponentů………..za hlavu mužu hodit věci které jsou pomijivé.
       ALE debata na principialní otazku……………..je hrozba imigrantu naprosto otázkou života a smrti aby jsme se spojili skymkoliv bez zvažovaní rizik,aby jsme naprosto bagatelizovali zkušenosti a přiklady hrozeb z minulosti………….muj pohled je jasný nepoučíme se a před tim budu varovat a at je po vašem se hadat abych na jasných pozicich ukazoval jak někteší snaží přesvedčit že ted je potřeba spojit s kymkoliv

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Jo, Vitto. Ještě že sis aspoň Ty uchoval zdravej úsudek. Všichni ostatní se zjevně zbláznili.

       To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Mlčeli jste?
    Koho reprezentujete?
    Ty slušné?
    To je krása, vždycky se někde najdou ti slušní a zákonitě ti neslušní.
    Ale pokaždé to je někdo jiný.

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Tak mluv.

    To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Vyslovit blbíši svůj názor lze i přímočařeji, stačí napsat „nemám rád socialisty, nepřítel mého nepřítele je mým přítelem“. My dva jsem si už naše pohledy v klidu ujasnili … jde to.

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   poprvé jsem použil minus,,v této diskuzi,,,,,,mě hlava nebere co srovnávate,ve své podstatě by neměli cenu jakákoliv diskuze……….zde jste podle mě ujel,malokdy rozumím co stím basnik chtěl řic ale srovnávat excesy děcek,,,,že to je dusledek našeho obrazu na zakladě této diskuze no to je teda věc.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    A víte, že je to pravda? Diskuse opravdu většinou nemají cenu. Diskutovat mohou jen lidé, jejichž názory jsou (velmi) blízko. Ale kdy přesvědčíte někoho s názorem o 179 stupňů odlišným? 🙂

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     MALOKDY…….ALE tím že o těchto věcech diskutujete,zaprvé napadají VÁS ARGUMENTY KTERÉ ziskáte jen v diskuzi a to nejduležitější,že je plno lidí co nemají jasno,vite nemám takové znalosti co většina zde……….přesto mě mnohé diskuze pomohli v mnoha věcech se orientovat

     To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.