USA a svobodný obchod-pod jejich kontrolou


 

Mám pro vás radostnou novinu: americký státní tajemník Kerry, – tentýž Kerry, který nám loni vyhrožoval vyhnáním z WTO, nás teď pozval (pravda, včetně Číny a ostatního pokrokového lidstva), do nové hry USA, tzv. Trans-pacifického partnerství (TPP). Před měsícem bylo oznámeno se slavnostními fanfárami, podepsání onoho TPP, jako významného úspěchu USA na poli liberalizace mezinárodního obchodu a spolupráce. Je to věc významná, protože dvanáct signatářů překračuje 40% světové ekonomiky a čtvrtinu světového obchodu. Hodně se o tom hovořilo, o nových metodách řešení obchodních sporů, a sjednocení norem. Přitom se ale taktně pomlčelo o tom, že nikdo dosud text dohody neviděl. Dokonce i osnova textu je utajena a sama dohoda dosud není dopracována. To vedlo k tomu, že někteří komentátoři začali na TPP pohlížet jako na jakýsi reklamní trik. Ve víru oněch nejasností vystoupil americký prezident s prohlášením, že každý Američan, ještě 5 týdnů před prezidentovým podpisem, dostane možnost do smlouvy nahlédnout a osobně se přesvědčit, nakolik je to pro Ameriku výhodná. Dosažená dohoda, podle jeho slov, staví na první místo zájmy amerických pracujících a střední třídy, a on že pohlídá každé její slovo, než ji podepíše.

 

Zatím ale není co číst, protože samotné dohody dosaženo nebylo. Zatím byla podepsána jen dohoda rámcová, ze které je ovšem zřejmé, že nejde jen o dohodu obchodní, ale – možná zejména – o nový systém řešení komerčních sporů. Jistě ne všechny země, ochotné vstoupit do TPP, úplně zruší celní ochranu svých ekonomik. Japonsko například velmi tvrdě chrání svoje zemědělství, nejspíš dostane volný přístup svých automobilů na americký trh, za to ale sníží celní ochranu své zemědělské produkce a pustí na trh americké potraviny. Přitom je třeba mít na zřeteli, že USA už dávno chrání svůj trh nejen cly, ale daleko efektivněji cestou různých podání spotřebitelů. A když se podání spotřebitelů dostává podpory amerického soudu – jistěže naprosto nezávislého na americkém státu – příslušný zahraniční výrobce je nucen stahovat obrovské partie svého zboží z amerického trhu, nebo vyplácet obrovské kompenzace. Nejen to. V rámci americké vlády jsou specializovaná oddělení zaměřená na práci s americkými sdruženími spotřebitelů s cílem organizace takových podání a vydírání zahraniční konkurence. Američané zkrátka vyhrožují zavřením svých trhů pro ty či ony výrobce, kteří nedostatečně podporují americkou politiku – například ve vztahu k Rusku.

 

Pro to není nutné stavět celní bariéry, nebo přijímat vládní administrativní opatření. Stačí jen správně zapracovat s americkými spotřebitelskými asociacemi, a nejspíš také správně zapracovat se soudy. To je velmi vážná hrozba a bojí se jí všichni ve světě. Dokonce i německý byznys, který velmi rád v Rusku vykládá, jak je ve světě silný a nezávislý, si u sebe doma   často a rád stěžuje na malé úředníčky z amerického velvyslanectví, kteří si rozkopnutím dveří otevírají vstup do kanceláří kapitánů německého průmyslu, a ti plní jejich příkazy jako zajíčci. Protože vědí, že v opačném případě je mohou politicky korektně, demokraticky a svobodně vyhnat z amerického trhu – třeba už zítra. Takže zóna svobodného trhu bude velmi relativní.

 

Přitom ale, stejně jako v situaci s WTO, hlavními nejsou cla a jejich snížení, přestože právě o tom se nejvíce hovoří. Hlavní je urovnávání obchodních sporů. Pokud lze soudit z těch útržků dokumentu, které pronikly na veřejnost, budou se obchodní spory předávat k posouzení jistým mezinárodním komisím. Znamená to, že pokud dnes vláda státu má právo sama řešit spory s účastí zahraničního byznysu, ke kterým dochází na jejím území, což je neoddělitelná součást pojmu národní suverenity, budou v rámci TPP tyto pravomoci převedeny na jistou úroveň v rámci tohoto partnerství. Ale uvážíme-li, jak jsou stavěny mezinárodní organizace s účastí USA, lze téměř s jistotou dojít k závěru, že (snad s výjimkou Japonska, které se možná pokusí nějak ochránit své zájmy) budou obchodní spory za účasti všech ostatních zemí nakonec řešit Američané. Takže v rámci TPP získají účastníci snazší přístup na americký trh než dosud, ovšem za podmínky souhlasu s omezením své suverenity ve věci spolupráce s velkokapitálem. Je třeba říci, že jde o pokračování obecné tendence. Ve stádiu příprav je dohoda o obchodu službami TISA, kde se stejné principy zavádějí pro všechny účastníky dohody ve vztahu ke službám. Přitom nejde jen o služby komerční, ale i sociální, služby spojené se zabezpečením života, a tak se zúčastněné, strany za to, že získají snazší přístup na americký trh, vzdají své suverenity. V důsledku ovšem, nikoli ve prospěch USA, ale ve prospěch amerických nadnárodních korporací. Země se přeformátují podle zájmů amerického byznysu. Velmi přesvědčivě to vyjádřil 2. listopadu státní tajemník Kerry, když řekl, že TPP se vytvářelo původně jako protiváha Číně. Čína se bránila, tak Kerry bez mrknutí oka nabídl jí a Rusku členství – ovšem za podmínky přijetí standardů (které ještě nejsou známy).

 

Nejde jen o to, že zmíněné standardy volné konkurence, m.j. s globálním byznysem nebo byznysem podporovaným státem, jak vidíme v rámci WTO, jsou nad síly Ruska. My nemůžeme soutěžit s dotovaným evropským exportem, budeme-li hrát narovinu. Nemůžeme se ubránit americkému byznysu opřenému o moc globálních právníků, a masmédií. Podstatné je, že obchodní spory v rámci TPP budou nakonec nejspíš rozhodovat Američané. To znamená, že Američané budou řídit byznys na území participujících zemí, a nepochybně budou jednat především ve vlastním zájmu. Nabízejí nám a Číně vstup do partnerství, jehož normy nejenže jsou tajné – to by bylo jen poloviční neštěstí – ale dosud nejsou ani dopracovány. A můžeme si být jisti, že pokud se budeme chtít připojit, konečné podmínky budou úplně jiné.

 

Je třeba chápat, že toto partnerství, při vší spornosti, nedodělanosti a „píáru“ kolem něj, je pro Američany strategickým elementem jejich globální expanze a metodou přežití. Ve světě dnes cítíme globální krizi. Na světovém trhu dnes vládnou globální monopoly, převážně americké. Díky specifické politice amerického státu se USA jako státnost změnily ve slupku, přesněji podřízenou strukturu globálních monopolů. Je to jejich základna a je jim tam dobře, protože ji podřídili svým zájmům – jistěže s jistou výhodou také pro toto území. A teď řeší problém přežití na zmenšujících se trzích. Jedna strana této věci – zvýšení státního dluhu USA cestou podpory poptávky, druhou pak je přilákání kapitálu z celého světa do amerických cenných papírů. Proto je třeba vytvořit zónu chaosu, provokující průmyslový kapitál, aby se měnil ve spekulativní a odplul do „bezpečného přístavu“ amerických cenných papírů a podporoval jejich dluhovou pyramidu. To je jedna část politiky, kterou vidíme dnes v Sýrii a na Ukrajině.

 

Druhá část této politiky je obsazení trhů. V zájmu podpory poptávky je nutné obsazovat nové trhy, které je ovšem třeba vyčistit od konkurence. Co znamená zapojení Jihovýchodní Asie do TPP při americkém mechanizmu řešení obchodních sporů? Znamená to, že do pěti let odtud bude vyhnán čínský byznys. Tyto země dostávají v podstatě korektní nabídku: – vystřídat Čínu v části dodávek na americký trh levného spotřebního zboží a spotřební elektroniky. Za to dostanou americký trh, který ovšem příliš silně neporoste. Vyhnání Číny z Ameriky je principiálním cílem americké politiky, kde jsou různé klany a soupeřící zájmová seskupení, ale v tomto jsou zajedno. To, že Kerry formálně Číně a nám vzkázal, že se můžeme připojit, nemá žádnou váhu, je to jen propaganda. Kdybychom náhodou kývli, budou postaveny podmínky pro nás i Čínu nepřijatelné, protože by jejich přijetí znamenalo likvidaci našich ekonomik. Čína zbavená amerického trhu, se nejspíš ponoří do krize, protože nebude moci pracovat ani s partnery z Jihovýchodní Asie (proto se zavádí „americké“ řešení obchodních sporů), takže i z těchto zemí bude čínský byznys během pěti let vyhozen. Za to Američané dostanou nezávislost na Číně, kterou zamění závislostí na mnoha malých zemích, s nimiž si budou moci dělat, co chtějí. A kdyby něco, mohou mezi těmito zeměmi manévrovat. Navíc, vzhledem k tomu, že země přistoupí na americké podmínky, budou moci Američané vyjednat výhodnější podmínky. To je ale jen půl věci.

Hlavní otázkou bude, kam se zbožím… Na jakých trzích pracovat. Tady zafunguje na jedné straně TIS, kde budou moci vnucovat svoje podmínky zbytku světa, protože nejde o obyčejné zboží, ale o služby řídící a správní, právní služby, a druhé země nebudou s to čelit jejich nátlaku, protože spory budou rozhodovat v podstatě zase Američané. To je nový mechanizmus globální hegemonie. Zejména ale USA tím že, jak doufají, budou vyrábět vysoce technologické zboží, dokáží je exportovat na evropský trh.

 

A to je třetí etapa americké strategie – vytvoření Transatlantické obchodního a investičního partnerství (TTIP),  jehož hlavním smyslem je otevřít trh EU americkému zboží, zlomit nejen protekcionistickou ochranu, ale i ochranu, kterou Evropané uskutečňují pomocí různých norem. Ty budou likvidovány v rámci řešení obchodních sporů. Je třeba říci, že se evropská elita poměrně dlouho bránila, ale ukrajinská krize a současný šílený nával imigrantů, do značné míry organizovaný americkými „nekomerčními“ organizacemi, silně zeslabil vůli evropské elity a odvedl ji na řešení jiných, bolestivějších problémů. Vcelku je ale evropská elita intelektuálně závislá na USA a proto není schopna říci Američanům ne. Ne v jejich pojetí znamená, počkejme do příštího roku. A na příští rok je plánováno podepsání dohody o vytvoření TTIP. Evropa se potom udrží maximálně pět let. S evropským byznysem a Evropou jako celkem to dopadne jako s východní Evropou během eurointegrace. Znamená to deindustrializaci, likvidaci střední třídy, zbavení celých národů nejen životních perspektiv, ale i schopnosti zamyšlení se nad svými zájmy. Celý rozdíl je v tom, že mladí východoevropané běželi  do západní a střední Evropy za prací. Kam ale poběží mladí Evropané po vytvoření zóny volného obchodu s USA – přesněji s NAFTA, která sdružuje Kanadu, USA a Mexiko – to nevím. Ale možná to bude řešeno cestou dalšího snižování porodnosti. No, a Muslimové, kterými teď Evropu osídlují, budou vytvářet enklávy – civilizovanější, jako Egypt, nebo méně civilizované, jako Sýrie a další…

Chci zdůraznit ještě jednu důležitou věc. USA nepřejí nikomu nic zlého. Nic osobního – jen byznys… Globální byznys a jeho americká státní schránka řeší otázku aktuálního přežití. Oni nechtějí nikoho zničit – to není cílem. Je to nezbytný následek jejich přežívání, nezbytný následek snahy o udržení, nebo pokračování (aspoň o několik let) modelu, který existuje nyní. Vidí obrovskou naději: – že obsazení nových trhů zajistí jejich technologický skok. Uskutečněním tohoto skoku se USA vyšvihnou na novou úroveň. Stanou nejen posttržní, postdemokratickou, ale i postekonomickou společností, ve které se moc nebude opírat o peníze a volby, ale přímo o technologie. Pohyb tímto směrem už byl zaznamenán.

 

Je tu ale jedna logická chyba: – když mluvíte s příslušnými experty, tak říkají: -v 80. letech se USA prudce změkčily svoji finanční politiku vymanily se z pasti stagflace, díky neudržitelné úvěrové expanzi, čínskému levnému spotřebnímu zboží a s podporou těchto dvou pák uskutečnily technologický skok. A teď se stane totéž… Když namítnete, že onen technologický skok byl díky vojenskému keynesiánství, díky tomu, že Reagan snižováním sociálních výdajů zaléval penězi vojenskoprůmyslový komplex a technologický skok 80. let vyrostl ze studené války.. Oni říkají, jistě, ale koncem 80. a v  90. letech USA obsadily celý postsovětský trh a díky tomu uskutečnily další technologický skok… To je ale rovněž logická chyba, protože ekonomický rozkvět byl dosažen díky obsazení nových trhů včetně nás, zatímco technologického skoku bylo dosaženo především díky technologickému vyloupení naší země. Kdysi Conquistadoři oloupili Latinskou Ameriku, když odtud vyvezli zlato pro vybudování kapitalizmu. V naší době, v 90. letech jejich následovatelé vyloupili socialistický svět a vyvezli odtud technologická řešení a intelekt dostačující k dostavbě postkapitalistické společnosti, aby zahájili proces globalizace. Ovšem dnes takový zdroj technologie zkrátka není.

 

Proto i kdyby se USA podařilo uskutečnit zmíněné svoje strategie, nejspíš nedokáží uskutečnit nový technologický skok. Protože technologický skok vyžaduje netržní využití peněz, v podmínkách velké nejistoty, ignorování zájmů velkého množství obyčejných lidí, kterému navrhnou snížit, nebo aspoň nezvyšovat svůj dosavadní spotřebitelský standart kvůli investicím do technologií. Je to past. A krom toho se, koneckonců, může začít bránit Evropa. I přes servilitu paní Merkel, se jí nechce likvidovat Německo. Ani země TPP nejspíš nebudou ochotny úplně odevzdat svoji suverenitu Američanům, a zejména to nebude chtít Čína, která má v regionu (s výjimkou Jižní Koreje a Japonska) velký vliv. Nicméně pravděpodobnost neúspěchu této strategie neznamená, že ji Američané nebudou chtít realizovat. A to bezohledně, vynalézavě a důsledně.

Jediným způsobem přežití v takových podmínkách je urychlení toho, co nazýváme Euroasijskou integrací. Ve spojení se všemi, kdo chtějí uhájit suverenitu svojí ekonomiky.

 

Michail Deljagin – deliagin.ru

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

60 reakcí na USA a svobodný obchod-pod jejich kontrolou

 1. vonrammstein napsal:

  Sleduju ten problém dlouhodobě, ale prozatím jsem došel k jedinému výstupu:
  Žid za všech okolností slouží výhradně židovskému společenství. Aneb „Za vším hledej Rotschilda“.
  Kerry je skvěle placená loutka klanu, který ho neskutečně převyšuje. A jestli se podaří prosadit a podepsat smlouvu, kterou nikdo nečetl-pak zapomeňte na jakoukoliv civilizaci. Další krok je Armageddon.

  To se mi líbí

 2. tata napsal:

  TĚMTO věcem moc nerozumím,ale radí lidem nepodepisujte smlouvy když si je řadně neprostudujete,,,,,,,,,,,,,,,a ted budou podepisovat a nevědí co to je na hlavu

  To se mi líbí

  • lujjza napsal:

   +10!!!!!!!!!!!!!

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tato, je vidět, že jsou to ještě větší blbci než ti, kterým radí 😆

   To se mi líbí

  • tresen napsal:

   Kdo teď bude něco podepisovat?

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Zjistěte si to, přece Vám tady někdo věří, že se v ekonomice vyznáte, podle + k Vašemu příspěvku pod některým minulým textem, pokud jste si minimálně jeden z těch 2 nebo 3 nedala sama. Ale pořád je tu minimálně jeden diskutér, který si myslí, že tomu rozumíte ;).

    To se mi líbí

    • tresen napsal:

     Dobrá, tak mi prozraďte vy, kdo TEĎ bude něco podepisovat.
     A ten článek si přečtěte.

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Ten článek jsem si přečetla a vím celkem o co jde. A co kdo bude podepisovat si zjistěte sama milá Třešni, gůglovat umíte.

      To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Jo a jestli myslíte že slovem, zdůrazněným TEĎ, jste nějak zabodovala, tak jste ještě větší ……, no neznalec než jsem se domnívala.

      To se mi líbí

 3. tresen napsal:

  Není těžké pochopit nervozitu, která z články prosakuje. Tzv. Euroasijská integrace – pokračuje nějak konkrétně?

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Vy to nevíte nebo co to má být za otázku? Vždyt proto bylo uvaleno embargo na spoustu zboží z Ruska. Žádná Ukrajina, ale jen nebezpečí právě spolupráce EU-Rusko bylo to nejdůležitější. A to se muselo zarazit, no tak se zarazilo.

   To se mi líbí

   • tresen napsal:

    Článek je o TPP. Neboli o tom, že Rusko bylo přizváno ke spolupráci na dohodě o transpacifickém partnerství. Spolu s Čínou a dalšími státy.
    Zřejmě panují rozpaky, jak se k tomu postavit. Případná dohoda se nabízí jako cesta k potlačení následků embarga i hospodářských problémů s embargem nesouvisejících, ale problém bude, jak to okecat.
    Euroasijská ekonomická integrace v ruské režii by pochopitelně byla vítanější, ale je reálná?

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Jeďte se zeptat Putina, třeba vám to prozradí.

     To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     Zdá se, že jste ten článek buď nečetla a nebo nepozorně.
     Všechny jmenované připravované dohody (TPP, TIIP, TISA včetně už fungující NAFTA) sledují především zájmy USA a to především zájmy velkokapitálu. Jde o zajištění pokračování nadvlády USA na světem nyní prostřednictvím smluv (když už to ostatní selhává), které navíc jsou tajné, které navíc nejsou dopracovány a po státech se v podstatě chce, aby USA podepsaly bianco šek.
     Váš problém zřejmě bude v tom, že si nejste ochotna připustit, že USA opravdu teče do bot a neustále žijete v představě, že co USA činí dobře činí pro zbytek světa zatímco je to přesně naopak.
     Pamatujete si pouze to, že Rusko a Čína byly přizvány, ale proč? Pro jejich dobro? Určitě ne a z článku je to naprosto zřejmé. Totéž platí pro EU. Pro naše dobro to není ať už to balí do krásných slov sebevíc.
     A toto vše z článku naprosto jasně vyplývá a tutíž Hrochovi (?) dík za překlad, protože toto je jedno z mála srozumitelného (pro laika) popisu tohoto problému.

     To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Buď jste to nečetla, anebo četla – a zbytečně… Příliš sofistikované, a vyžaduje schopnost uvědomění si logických souvislostí – a tady se láme chleba nebo kámen 🙂 …

     To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Konkrétně?
   http://www.aiib.org/

   To se mi líbí

 4. oh napsal:

  OT. „Obchodník s etiketou“ Ladislav Špaček si na křest své nové knihy pozval toho pravého Kmotra.
  http://zpravy.idnes.cz/i-facky-davam-v-kravate-kalousek-krtil-spackovi-knihu-etikety-pu2-/domaci.aspx?c=A151111_200903_domaci_kha

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Pic kozu do vazu – to jsou mi nevídaná spojenectví 🙂 … Je to obehrané,ale třeba i tito dva potentáti tak nějak potvrzují to, jistý vousatý pán před mnoha lety měl pravdu a viděl podobným týpkům do žaludku … 🙂

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Werich řekl mnoho moudra, jako třeba to, že když něco říká, že má ve zvyku se poslouchat, aby neřekl něco, co nechce slyšet….tedy pokud jste tím vousatým znalcem lidských povah myslel právě jeho?

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Tak já byl přízemní až ideologický 🙂 , a na mysli jsem měl Káju Marxe 🙂 . Ovšem pan Werich byl pokladnice glos a komentů. Mne zaujalo toto zvláštní spojenectví – kdo a co najednou tvoří společnou frontu, antizemanovskou frontu – to je skutečný spojovník …

     To se mi líbí

 5. kočka šklíba napsal:

  Ano tak to je, pokud se EU nějak nevzepře, a nevypadá to. Vždyt se podívejte na ty blbečky z vlády – Mládka a spol. Nic o tom vlastně neví ale vychvaluje to. Já to nechápu. Opravdu jsem z toho naprosto znechucená. TTIP je cesta do úplného amerického područí. Už jen kvůli tomu by stálo vystoupit z EU. Vím, že to není tak jednoduché, ale nevím, jak z toho jinak ven. Něco o TTIP znám spíše ze slovenských serverů, především od RNDr. Igor Šarmíra ze SPPK (http://www.sppk.sk/TTIP). A je to jedna horší zpráva než druhá. A ani on není dost informovaný, spousta jednání je tajných. Už jen to je přece do nebe volající sprosťárna.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   …pokud se EU nějak nevzepře…to snad nemyslíte vážně, Kočko? Tak si sama odpovězte na otázku:
   JE nebo NENÍ současný projekt EU projektem suverénních evropských zemí (když tedy pomineme fakt, zda se v tom spolku ještě dá mluvit o nějaké suverenitě)?
   Od jejího založení až po současnou dobu jste měla možnost v x-případech zjistit, jak to je. Mně trvalo pouhých pár minut a dávám Vám jeden čerstvější z mnoha o tom, komu ta EU vlastně patří. Tomu emerickému prosťáčkovi už ani nedojde, že propásl okamžik, kdy by měl mlčet:
   http://zpravy.tiscali.cz/pokud-opustite-eu-zapomente-na-volny-obchod-varuji-usa-britanii-268185?utm_source=zpravy&utm_medium=article&utm_campaign=inline-related
   29. 10. 2015 14:44 – Aktuality autor: roj
   Pokud Velká Británie vystoupí z Evropské unie, může to mít výrazné negativní dopady na její ekonomiku. Spojené státy, které jsou pro Británii druhým největším vývozním trhem, s ní odmítnou uzavřít dohodu o volném obchodu. Uvedl to Michael Froman, který má na starosti zahraniční obchod USA.

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Nějak jsem nepochopila na co se mě ptáte, takže nevím jak mám odpovědět.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     …pokud se EU nějak nevzepře…(to je Vaše – citoval jsem pouze)

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      Cech níže správně napsal:
      „….Je nutné se zřejmě smířit s tím, že v tomto směru je již EU naprosto v rukou USA a její budoucnost tomu bude odpovídat …“
      Já pouze doplňuji pana Cecha, že v rukou USA EU vždycky BYLA – o tom je ta moje reakce na Vaše „…pokud se EU nějak nevzepře…“, jako že proti SOBĚ = USA??? = to vylučuji. SOUČASNÉ nastavení EU bylo jistě s USA podrobně konzultováno, když se EU tvořila. Můj náhodný odkaz jasně každému naznačuje, jak se bude postupovat proti státům, které by mařily ušákům připravované smlouvy nějakým VZEPŘENÍM. Smlouvám předcházelo „stvoření“ EU, jako jediného partnera podpisů a prosazování zájmů USA. Národní státy v předstihu tak byly od této záležitosti předem odstaveny! A způsoby odsouhlasování hlasováním nám byly nyní předvedeny na uprchlících“.
      P.S.
      a Cechovo: „…– > Jistě pokud se včas nerozpadne….“ to se současně nastavenou EU nemá nic společného … to je o něčem jiném, o…ví Bůh

      To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    No a co? Všechny státy EU perou obrovský prachy do sytému. Z toho se jim něco vrátí formou dotací. Když pominu, že celej tenhle systém je úplná píčovina-není jednodušší si ty prachy nechat doma a užít je podle svýho?

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     no právě, vonrammsteine, ono jde o to Vaše „No a co“… lépe řečeno, jak to udělat, rozumíte-li mně? Zabředli jsme postupem času do toho až po pr..l a najedou jsme zjistili, že se v tom nedá udělat ani krok „mírovou“ cestou 🙂

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Dá. Vystoupení bude samozřejmě následováno sankcemi a embargem na všechno možný, ale do příštích švestek už to bude jenom matná vzpomínka, protože Evropa se mění takovým tempem, že to ani online deníky nestíhají registrovat.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       Jsem starej a vím, že nic není zadarmo. Oni se, vonrammsteine, jen tak nedají a myslím, že nejenom proto, že do toho systému napumpovali už moc prachů a úsilí, že to tou „mírovou“ cestou už nepůjde. Ve hře je mnohem, mnohem víc, než si vůbec dokážeme představit! Ale s těmi švestkami a tím „dá“ Vám fandím a moc bych nám to přál!

       To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Já taky. Ale hlavně myslím, že to řešíme vcelku zbytečně, protože EU se už rozkládá teď, přímo před očima. Jestli to potrvá rok nebo tři, to si netroufnu odhadnout, vazbami zesílená setrvačnost je obrovská. Ale zcela vážně si myslím, že EU se přirozeně rozpadně dřív, než z ní stihneme vystoupit.

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       zrovna jsem si pouštěl Poláky (moc se s tím svátkem nemazlili) -ano ta možnost dohody více států proti Bruselu je hodně mírově nadějná … ale když dovolíte starému psu-zůstávám v plné ostražitosti u branky neoploceného domu 🙂 . Víte já nevěřím, že budou tak vyoraní jako bolševik v listopadu 89

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       S dovolením se vmísím pánové, a blíže k realitě je blbíš. Za tu spoustu času existence EU ( a nejen ji ) je utkáno husté tu jemné, jindy silné předivo mnohých smluv, které by znamenaly ve svých důsledcích hospodářskou a sociální katastrofu .
       Společný postup vícero států ? Nepravděpodobné je diplomatický výraz. Třeba Poláci -> dnes bouří kvůli kozomrdům, nesouhlasí stejně jako V4, ale co třeba v případě Ukrajiny, co nás s nimi spojuje ? Slováci – asi ano, Maďaři kvůli kozomrdům určitě, ale nejde jen o čmoudy – jak dlouho vydrží spojenectví v momentě, kdy se začne selektivně ekonomicky útočit na jednotlivé členy? Košile bližší kabátu, a mám dojem, že jsme nastoupili do rozjetého sakra špatného vlaku …

       To se mi líbí

 6. peter. napsal:

  Ľuboš Blaha,mladý socialista a SMER-ák je v ČR možno populárnejší ako doma.U nás sa totiž vie,že okrem toho,že je to múdry a vzdelaný človek,ktorý má názorovo blízko ku Ficovi a patrí k odporcom a kritikom imigračného šialenstva,tak ako správny socialist je aj priaznivcom multikulturalizmu,nevynechá jediný dúhový pochod LGBTI,a vehementne obhajuje všetky menšiny,cigáňov včítane.Aj v článku,ktorý predkladám a ktorý považujem za jeden z jeho najlepších aké kedy napísal,sa nevyhol tomu,aby sa o týchto svojich názoroch nezmienil.Píše cit.“Áno,Putin sa škaredo správa k menšinám“.koniec citátu.Kto číta Blahu,tak vie,že je to narážka na vzťah Rusov k homosexuálom a na zákon,ktorý je platný v RF a v ktorom sa zakazuje verejná propagácia LGBTI aktivít a ich vplyv na ruskú mládež.Inak je ten článok výborný a doporučujem každému aby sa s ním oboznámil.
  http://www.aktuality.sk/clanok/261488/komentar-lubosa-blahu-vojna-na-ukrajine-vsetko-je-inak/

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   K tomu Putinovi a 4% = on to má totiž v hlavě srovnané!!!
   „…Kto číta Blahu,tak vie,že je to narážka na vzťah Rusov k homosexuálom a na zákon,ktorý je platný v RF a v ktorom sa zakazuje verejná propagácia LGBTI aktivít a ich vplyv na ruskú mládež.. ..“
   Zdalipak si uvědomuje, že cílem těch průvodů čtyřprocentních může být i takováto bezbřehá „svoboda“ made in USA:
   http://www.zombietime.com/up_your_alley_2008/part_1_full/index.php ,
   To si toho Bláhu i s jeho názory nechte raději , Peter, na Slovensku, máme dost svých a to myslím zcela vážně!

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    panu Bavorovi se samozřejmě omlouvám za ten nechutný a odporný odkaz na ty ubožáky, ale když se řekne „A“, musí se říci „Z“… státník by měl být zodpovědný za výchovu a myslím, že Putin státníkem je!

    To se mi líbí

   • peter. napsal:

    Každého vnímavého čitateľa ctí ak si z článku vyberie to,čo je relevantné pre danú tému.Považoval som za nutné upozorniť na Blahove postoje,ktoré sú pre mňa neprijateľné.To ale neznamená,že kvôli jednej vete (alebo krátkemu odseku) ktorá ani nesúvisí s obsahovou náplňou jeho článku,odmietnem a priori celý článok.Napr.odsek o TTIP a hodnotenie situácie z pohľadu geopolitiky,podľa mňa nemá chybu.
    blbíš! Čítať treba všetko čo vás zaujme,bez ohľadu na politické zafarbenie periodika,alebo webu.Často sa stáva,že aj v kope hnoja a bahna sa občas nájde perla alebo kúsok zlata.Na Rk bohosloveckých fakultách sa budúci kňazi povinne učili marx – leninskú filozofiu,lebo keď chceš proti niekomu bojovať,musíš poznať jeho zbrane.
    A teraz sa vrátim k Blahovi.Je to človek verný Ficovi.Rozdiel medzi nimi je v tom,že kým Fico je v kúte svojho srdca stále komunistom,tak mladý Blaha je odchovaný už zrevidovaným socializmom a neomarxizmom.Je súčasťou frakcie „moderných“socialistov v strane SMER-SD.Aj v ČSSD máte Dientsbiera,Zaorálka ale aj p.Jana Kellera.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     Měli bychom si něco vyjasnit!
     1/
     Nezajímají mě vaši socani a už vůbec ne Bláha, proto jsem jasně a srozumitelně deklaroval, že se vyjadřuji –„ K tomu Putinovi a 4%“, kterého jste do vašeho povídání nerelevantně zatáhl vy! Že to nechápete a mistrujete mě Bláhou, kterého glorifikujete spojením s Ficem jako nějakým měřítkem, před kterým by si měl sednout s otevřenou hubou na prdel každý nevnímavý čitateľ, kterému neslouží cosi ke cti a který nenaskočí na vámi nalajnovanou nit vedoucí k nejlepšímu názoru, který jste o TTIP z hlediska geopolitiky kdy od Bláhy slyšel, je vaše věc.
     2/
     Jestli mnou kritizované Bláhovo veřejné jásání v průvodech s 4% menšinou dokážete spojit s mým údajným odmítnutím obsahové náplně Bláhova článku, je sice zarážející, ale opět, je to vaše věc.
     3/
     Že k vašemu (Bláhovu) nosnému tématu přikládáte nerelevantní odseky, ktoré ani nesúvisí s obsahovou náplňou článku, je váš problém, ale že zároveň dokážete v dikci toho tahu na hlavní téma napsat, že „Čítať treba všetko čo vás zaujme,bez ohľadu na politické zafarbenie periodika,alebo webu.Často sa stáva,že aj v kope hnoja a bahna sa občas nájde perla alebo kúsok zlata.Na Rk bohosloveckých fakultách sa budúci kňazi povinne učili marx – leninskú filozofiu,lebo keď chceš proti niekomu bojovať,musíš poznať jeho zbrane…“, pak není téměř co dodávat.
     4/
     Že se vám ten buzerantský odkaz v souvislosti s veřejným činěním socana Bláhy pravděpodobně nelíbil, no a co? Mně taky ne, tak jako vaše mentorování o tom co podle vás ctí či nectí vnímavého čitateľa při výběru toho, čo je či není relevantné pre danú tému … to už spíše o vás něco naznačuje (tady v Česku říkáme, že je to už na přesdržku)!!!

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Úpřimně mně není jasné proč jste tak, dá se říci, vypěnil.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       Kočko, můžeme si tu žvanit jak chceme (pokud nám pan Bavor dovolí), ale naše žvásty neobhajujme poučováním, co by někomu mělo či nemělo sloužit ke CTI. Tu máme jen jednu a mantinely kolem ní jsou velice úzké a jak známo, u mantinelů člověk často dostane na držku a nemusí mu být zrovna všechno jasné.

       To se mi líbí

 7. Cech napsal:

  Nevím ono takové to dlouhodobé věštění i když se opírá o současnou realitu je velmi obtížné.

  To co se bezesporu podaří, tak to je otevření trhu EU americkému zboží, bude zlomena protekcionistická ochrana, ale i ochrana, kterou Evropané uskutečňují pomocí různých norem.
  Ty budou likvidovány v rámci řešení obchodních sporů (niže rozbor – > jak bude fungovat justice ve prospěch Amerických zájmů).
  Proto lze naprosto souhlasit s tvrzením že evropská elita je intelektuálně závislá na USA a proto není schopna říci Američanům ne.
  Ne v jejich pojetí znamená, počkejme do příštího roku.
  A na příští rok je plánováno podepsání dohody o vytvoření TTIP.
  Ten dopad je také zpredikován naprosto reálně a odpovídá budoucí realitě.
  „Znamená to deindustrializaci, likvidaci střední třídy, zbavení celých národů nejen životních perspektiv, ale i schopnosti zamyšlení se nad svými zájmy“.

  No a pro ČR se konečně uskuteční sen naší Singrovky tj. 35 Kč za 1 €.

  Protože využití Justice k výše popsaným závěrům rozebral známý ultrapravičák ale dle mého mínění naprosto správně.

  http://www.novarepublika.cz/2015/11/miroslav-sladek-smrtelne-nebezpeci-pro.html

  Pouze toto co je popsáno v malém, bude aplikováno v EU_rozměru.
  Tož podle mně možnost euroasijské integrace přišla velmi pozdě a proto nebude již nyní možná.
  Je nutné se zřejmě smířit s tím, že v tomto směru je již EU naprosto v rukou USA a její budoucnost tomu bude odpovídat – > Jistě pokud se včas nerozpadne.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Možná, pane Cechu, že by to nemuselo být úplně pozdě, kdyby Rusáci a Čiňani (a spol.), kteří tuší, že z ušáckých smluv nekouká pro ně nic dobrého, spustili obrovskou mediální kampaň, v které by ušákům částečně vypálili rybník s uveřejněním tajných pasáží (nevěřím, že je nemají) a hlavně by je doplnili o komentáře, kterými by poukázali na pro EU nevýhodná ustanovení, která nejsou v zájmu EU, potažmo euroasiatů. Jde o čas a nepochybuji, že by tato taktika proces schvalování ušákům zkomplikovala, protože „západní“ lidé nejsou zrovna hovada a už teď dokáží protestovat způsobem, který „západní demokraté“ rozhodně nemohou nebrat vážně!

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Jak kvalitní je ta smlouva vypovídá i to, že ani sami Amíci ji nechcou. Takže je to jen politická hra o nadvládu kapitálu nad světem. Včetně samotných USA.

    To se mi líbí

 8. tata napsal:

  TŘEŠNI
  přestante provokovat je to nedustojné,je okolo toho moc tajností a prosakují informace že je tlak to podepsat,tak jsou oprávněné obavy aby to skutečně nepodepsali,samozřejmě zde otom mužeme jen klabosit a vyslovit obavy……….samozřejmě to byste neByla VY abyste reagovala takto……….skutečně za každou cenu chcete být na té druhé straně ,pak se nedivte že ná VÁS DOST LIDÍ REAGUJE PODRÁŽDĚNĚ

  To se mi líbí

 9. tresen napsal:

  Omyl, tato.
  Nechci provokovat, jen mi vadí, když je článek o voze a většina komentářů o koze.
  Rusku jde o hodně. Jestli Čína přistoupí na TTP…..
  A taky mi vadí, když mnoho lidí čte jenom jednostranné informace.
  U případů jako TTIP je obezřelost určitě namístě, ale poslouchat jenom hlasy, které mávají s negativy /převážně neověřenými/, a nevzít v úvahu i přínosy, podle mne úplně normální není.
  Teď se pořád ještě vyjednává, takže o podepisování určitě v dohledné době nepůjde. Co vím, tak po zveřejnění dohodnutých podmínek bude minimálně rok na prostudování a jednání o ratifikaci.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Ano, tak jak o voze a o koze milá Třešni? Mluví se tam převážně o TTP ale i o TTIP, nas se samozřejmě dotýká více TTIP, nebo snad ne? To je o voze a koze?
   Za druhé, tak sem dejte ta pozitiva Vy milá třešni.
   Co je pro Vás dohledná doba, týden, měsíc, 1/4 roku, půl roku?
   Kde jste to vzala ty věci v poslední větě?

   To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Třešni, jestli by nebylo rozumnější, kdybyste šla provokovat někam jinam. Na Iděs nebo na lidovkách byste se cítila jako ryba ve vodě. Popřemýšlejte o tom.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   A co víte třešni? Víte například to, jestli po zveřejnění dohodnutého ještě půjde na textu „dohody“ něco měnit, nebo půjde jen o „ber jak to je, nebo nech být?“
   Tomu druhému případu se totiž obvykle neříká dohoda, ale diktát / ultimátum.
   Hlasy, které chtějí mávat pozitivy TTP nebo TTIP, včetně toho vašeho, by mohly začít tím, že vysvětlí srozumitelnými a uvěřitelnými argumenty, proč si i členové EP musí přístup k materiálům o vyjednávání vynucovat, zatímco lobisté nadnárodních korporací se na tvorbě té „cesty ke světlým zítřkům“ bez omezení přímo podílejí. Přínosy něčeho, co je natolik tajné, že k tomu nesmí ani poslanci parlamentů, se mi jeví být poněkud iluzorní, nevážená neprovokatérko!

   To se mi líbí

  • moskyt napsal:

   Pro Třešeň: 12:48

   „Novozélandská vláda jako první na světě zveřejnila plné znění Transpacifické dohody o volném obchodu (TTP). Tikdož si ji už prostudovali, mají za to, že je jestě horší, než se původně spekulovalo , a možná bude ve skutečnosti ještě mnohem horší, protože oficiální výklad toho, co jednotlivé pojmy ve smlouvě použité vlastně znamenají, se odkládá nejméně o čtyři roky. Ve zkratce ale platí, že vlády si od koncernů dobrovolně nechaly vzít právo jakkoli regulovat podnikání a stavět se do cesty hrabání zisků. T. Spencerová LitN 11/2015 (papíroví vydání).

   Optimista je ten, kdo nemá informace.

   To se mi líbí

 10. lujjza napsal:

  http://www.novarepublika.cz/2015/11/nocni-mura-jmenem-tpp-je-to-horsi-nez.html
  „Noční můra jménem TPP: Je to horší, než jsme si mysleli“

  To se mi líbí

 11. tresen napsal:

  V materiálech MPO.

  To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Hm tak to asi europoslanci mají jiné informace než MPO, ptz podle některých nebude známa dohoda TIPP ve všech detailech ani po podpisu. Tak uvidíme kdo bude mít pravdu.

   To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Ještě jste nějak zapomněla, určitě omylem ;), odpovědět na další moje otázky třešinko ;).

   To se mi líbí

 12. tata napsal:

  Tresen
  Ten článek byl sice z velké časti z pozice Ruska A ČÍNY………..ALE VĚTŠINU zakonitě zajimá co se dotýká nás……….takže se mylite VY………JE PLNO DEBAT kde začátek je upně o nešem jiném a vyskytne se tam nosné téma,které je tam okrajové,mi nejsme naké odborné koncilium které je vázano nákými pravidli.
  A JE UPLNĚ JASNÉ ŽE NÁS ZAJIMÁ dopad toho co se týká přimo nás……….Váš omyl že chcete nebo přepokládáte nakou povinost hovořit ,debatovat o tom co vtom článku je s pozice RUSKA,většinu ale zajimá naopak to okrajové.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.