Jméno Ježíš


Abych nebyl osočován, že si já sám pletu hrušky s jablky, tak předem upozorňuji, že již v minulém povídání o Mithrovi jsem vycházel z knihy Jana Bauera „Co v učebnicích dějepisu nebylo – podruhé“ z třetí kapitoly zvané Tajemství betlémské hvězdy spolu s údaji wikipedie. Dnes jsem pro změnu sáhl po třetím díle téhož autora a vybral jsem kapitolu čtvrtou, nazvanou Potulný čaroděj Ježíš.

Za Ježíšovo bydliště bývá považován Nazaret v Galileji. On sám proto získal přívlastek – Nazaretský. Tahle okolnost je v evangeliích několikrát zdůrazňována, stejně jako skutečnost, že většina jeho kazatelského působení se vztahuje právě ke Galileji, kde se snad skrýval před svými pronásledovateli. Vždyť nás o tom přesvědčují i všichni evangelisté. Jenže je tady drobný historický problém. Archeologové totiž zjistili, že v Ježíšově době Nazaret ještě neexistoval. Při vykopávkách v tomto městě nenarazili na nic, co by svědčilo o osídlení na počátku našeho letopočtu. Někteří autoři se vzniklý zádrhel pokoušeli vysvětlit tím, že prý nešlo o město, ale o malou vesnici, která stála na jiném místě než se nachází dnešní Nazaret. Podobně jako patrně nejstarší město světa Jericho stávalo jinde, než stojí Jericho současné.

Autor skandální knihy Ježíš žil v Indii, německý badatel Holger Kersten, však tvrdí, že Ježíšův přívlastek Nazaretský má správně znít Nazorejský a vůbec se nevztahuje k obci jeho původu, ale k sektě nazorejců, jíž byl příslušníkem. Podle Epifania ze Salamíny, řeckého spisovatele z 1. století n. 1., byli tito nazorejci či nazarité nebo nazaréni totožní s esejci, podle jiných dobových autorů šlo o odnož této sekty. Ve starověké Palestině se jako nazarité označovali potulní proroci, kteří odsuzovali krvavé kultovní oběti zvířat praktikované rabíny jeruzalémského chrámu. Ortodoxní judaisté je za to nenáviděli a dokonce třikrát denně v modlitbě proklínali slovy: „Pošli své prokletí, Bože, nazarénům!“ Ježíš byl snad vůdcem těchto nazarénů, což by mohlo představovat jeden z důvodů, proč byl jeruzalémskými kněžími a celým sanhedrinem, nejvyšší židovskou radou, obžalován.

Název nazarén nebo nazarit neměl s Nazaretem nic co do činění. Byl odvozen od aramejského výrazu „nazar“, což znamená oddělení, ale také bdění, pozorování, chránění. V přeneseném slova smyslu byli nazarité či nazorejci těmi, kteří se zavázali ke službě Bohu, těmi, co se oddělili, co jsou bdělí. Sekta nazarénů údajně působila nejméně 150 let před naším letopočtem na březích Jordánu a na východním pobřeží Mrtvého moře. Její příslušníci žili podobně jako esejci velice asketickým životem a nechávali si narůst dlouhé vlasy. Pravděpodobně si je, podobně jako třeba jogíni, nikdy nestříhali. Údajný Ježíšův popis, jak se nám dochoval v apokryfním dopise římského patricije Lentula, poprvé zveřejněném až v roce 1474, líčí jeho vlasy jako „rozevláté a kadeřavé“ splývající až na ramena a s „pěšinkou uprostřed hlavy po způsobu nazarénů“. Právě Nazaréni zavedli rituální omývání, křest vodou, kterým nahradili krvavé oběti tradičního židovského náboženství. Vodní obřady mají možná svůj původ v Indii, kde se hinduisté dodnes ponořují do vln posvátné řeky Gangy, aby smyli své hříchy. Právě rituál omývání převzali esejci a nazorejci. Vůdcem nazorejců byl zřejmě Jan Křtitel, o němž se od evangelisty Marka dozvídáme, že se objevil na poušti a vyzýval ke křtu jako pokání za odpuštění hříchů. Je tu však ještě další problém. Esejci a nazorejci křtili vodou jen příslušníky vlastní sekty. Jan toto pravidlo zřejmě po nějakém čase stráveném rozjímáním a meditací o samotě na poušti porušil a začal křtít všechny, kteří za ním přicházeli, což bylo zjevným vybočením z rituálů jinak zcela uzavřené sekty. Podobně Ježíš sám vyhledával hříšníky, obraceli se na něj opovrhovaní celníci, vlastně výběrčí římských daní, kající se prostitutky a lidé z okraje společnosti, kdežto esejci žili v přísně uzavřené komunitě. Buď tedy jak Jan, tak po něm i Ježíš vědomě porušili nějaká pravidla, nebo svou misijní činnost konali z pověření sekty.

Všechny biblisty vždycky trápila otázka údajných Ježíšových zázraků. Pro ateisty byly případy kříšení mrtvých, přeměňování vody ve víno, utišení bouře nebo chůze po vodní hladině jasnými důkazy, že sám jejich aktér patří do říše výmyslů stejně jako pohádkoví čarodějové a ježibaby. Oproti tomu historik náboženství Rudolf Bultmann ve své knize Jesus z roku 1926 Ježíšovy zázraky hájí. Byť je pochopil trochu jinak než běžný čtenář Nového zákona: „…Většina těchto zázračných zpráv obsažených v evangeliích je legendární nebo alespoň legendárně přikrášlená. Ale nemůže být pochyb o tom, že Ježíš konal takové činy, které podle něho samého a podle jeho současníků byly zázraky, tzn. pocházely z nadpřirozené, božské příčiny, bezpochyby uzdravoval nemocné a léčil lidi.“

Autor tak došel ke stejnému závěru jako například o více než sedmdesát let později záhadolog Vladimír Liška, který iluzionistická představení, jako byla přeměna vody ve víno, rozmnožení chlebů či chůze po vodě, zařadil do kategorie lidových legend, připustil však Ježíšovy mimořádné léčitelské schopnosti, včetně vymítání ďábla, tedy podle něj léčbu psychických onemocnění a poruch. Proto dospěl k názoru, že Ježíš byl nepochybně senzibilem nadaným mimořádnými psychotronickými schopnostmi. „ Taková osoba jen tím, že něco vidí a slyší, zároveň už ví.“ Ježíš nesporně ovládal umění hypnózy a sugesce. Jak je z evangelií známo, léčil posedlost vkládáním rukou na hlavu. Z hlediska moderní psychiatrie se mohlo za posedlostí skrývat duševní onemocnění vyvolané traumatickými zážitky a předchozími stresovými situacemi. Taková těžká psychóza se pak projevuje přechodnými stavy nepříčetnosti; záchvaty, při nichž se postižený rouhá svému náboženství, vzývá nečisté síly a hovoří jakoby cizím hlasem, aniž si to vůbec uvědomuje. Léčba medikamenty je v takovýchto případech většinou neúčinná, zato pomáhá sugesce, koncentrace duševních sil a vůle k překonání choroby. Ježíš mohl klidným chováním, dotykem svých rukou a hlasem pomoci postiženým překonat nejhorší krizi a vrátit se do normálního stavu.

Podobné to mohlo být s oživováním mrtvých. Ježíš jako zkušený léčitel na postižených dobře poznal, že jsou mrtví jen zdánlivě. Vždyť právě pro nedostatek medicínských zkušeností byla řada lidí ve starověku a středověku pochována předčasně. Ježíš nepochybně uměl rozeznat stav zdánlivé smrti od smrti skutečné. Připomeňme si, jak podle Lukášova evangelia vrátil život údajně mrtvé holčičce:

51 A všed do domu, nedopustil s sebou vjíti žádnému než Petrovi a Jakubovi a Janovi, a otci a mateři té děvečky. 52 Plakali jí pak všickni a kvílili. A on řekl: Neplačtež. Neumřelať, ale spíť. 53 I posmívali se jemu, vědouce, že jest umřela. 54 On pak vyhnav ven všecky, a ujav ruku její, zavolal, řka: Děvečko, vstaň! 55 I navrátil se duch její, a vstala hned. I kázal jí dáti jísti.  (Lk 8)

Přesto se kloníme k závěru, že i když byl Ježíš jistě obdařen nějakými výjimečnými schopnostmi, nebyly zase až tak mimořádné, aby z něho udělaly nadpřirozenou bytost. Dokázal jen to, co dokázali mnozí jiní potulní proroci a léčitelé jeho doby, co se tradovalo mezi esejci a nazorejci a předávalo se z generace na generaci. Teprve první křesťané, kteří si Ježíše zbožštili, udělali z jeho činů zázraky, tedy výkony a jevy vymykající se přírodním zákonům a lidským zkušenostem.

Bavor podpis_rex2

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

31 reakcí na Jméno Ježíš

 1. SPENTA MAINJU napsal:

  Přesně tak, byl to tzv. potulný filosof. A to Nasaréni žili na pobřeží Rudého moře, tam co je mys Nasrání (tedy ne že by někoho chtěli nasrati, ale třeba jako vedlejší efekt) , ale ve starověkém jazyce to prý také znamená mnoho ryb.(Tak také prý tvrdil že je rybářem lidí). Prostě místní lidí nazývali po arabsku ten mys Ras nasrání (Ras je hlava jako Cap je hlava,Cabo, Cabeza=kebule) to proto, že námořní útvary mají veměs jména od podoby s lidským tělem, tedy, tak jako je mys osamělým výběžkem na povrchu země na úkor moře, tak je hlava osamělým výběžkem na povrchu těla. A Nazaret opravdu v té době ani podle římských podkladů pro výběr daně z hlavy nebyl evidován, a ne proto, že by jim ušel. Takže žvásty pánbíčkářů o tom, že to měla být jiná vesnice jinde, jsou jen úhybné kecy.Prostě chápu, z rozjetého vlaku se těžko vyskakuje a tak když město tehdejší není, tak se vymyslí bezvýznamná vesnice co nebyla evidována. A jinak ten Jan, přišli třeba za ním vojáci, římští a mistře co máme jako dělat my, on na to, prozatím bude stačit, když budete spokojeni se svým žoldem a nebudete chtít více. A lidi netrýzněte, než doopravdy musíte, spíš jen jako.
  Stačí pošahaní jehovisti, tvrdili, že prý bude Země na věky, tak jsem oponoval a když jsem se jim pokoušel vysvětlit, že žádná Země na věky nebude, protože tak jako se opotřebovává vozovka či auto, prostě entropie narůstá, z rezavého nejde udělat zpátky nerezavé, tak podobně až dohoří vodík, bude hořet helium až po železo a pak nastane big end ale ještě mezitím nastane rudý veleobr, který pohltí první dvě planety, sice se vzdálí, ale neuniknou zvětšenému poloměru Slunce a roztečou se v plynnném obalu Slunce, Země bude cca za dráhou Marsu, ale i z té vzdálenosti poteče kamení proudem, jen Mars se stihne vzdálit cca k co je dnes Jupiter, ale na bydlení tam nebude příliš vhodné, Země bude rozžhavená neobyvatelná a oni idioti, že prý jehova stlačí Slunce a vrátí dráhu zpět, tak nápady zralé pro návštevu ústavu šíří tito pánbíčkařští tlachalové o ničem.Kdyby nějaký student začal tvrdit, že se dá zvrátit termonukleární reakce a posléze hoření helia zpět na vodík, tak by asi dlouho nepobyl na VŠ. Ale oni prý, my jsme si již všechno nastudovali tam v tom (kostelním slabikáři) vše je a již nepotřebujeme více bádat.Tak hold to nejsou raketoví vědci,řekl bych že to jsou potměšilí šašci, co oblbují zranitelné lidi.

  To se mi líbí

 2. vonrammstein napsal:

  Proč hledat složitá, klopotná, zadrhávající vysvětlení a oslí můstky tam, kde zjevně existuje jediná správná odpověď? Tuhle diskusi asi vynechám. Neříkal si ten jouda Spenta nade mnou dřív Aztli? Je mi ten jeho vševědnej sloh nějak povědomej. Vodevšad ho vykopali, ale vrací se jak bumerang. Ale pokud se mýlím, tak sorry. Je to holt jinej jouda.

  To se mi líbí

 3. Řezníček z Brna napsal:

  Vážení, stejné pochybnosti panují u některých vědců s místem narození Ježíše. Betlém se nenachází jen v jížní částí u Jeruzaléma, ale také v severní části u Galileje. Nový zákon nezmiňuje, ve kterém Betlému. Je fakt, že pokud Josef s Marii putovali na sčítání obyvatel do Jeruzaléma, museli ujít obrovskou cestu pěšky (navíc Marie byla v pokročilém těhotenství). Když se člověk podívá na mapu, logičtější by bylo, kdyby šli na sčítání obyvatel do Betléma v Galileji. Někteří historici však namítají, že protože byl sv. Josef z Davidova rodu, musel se dostavit do Jeruzaléma. Archeologové ovšem při vykopávkách v Betlémě u jeruzaléma nenašli žádné stopy po osídlení z Herodovy doby.
  Co na to říká součásná teologie: Nedívejte se na kolebku (diskuze okolo místa narození, nebo zda-li skutečně prchla svatá rodina do Egypta a zda-li skutečně došlo k vraždění neviňátek), ale dívejte se na učení Ježíšovo a jeho ukřižování. To je pro nás křesťany stěžejní.

  To se mi líbí

 4. Petrpavel napsal:

  Tyhle starosti na mou hlavu … 🙂 .

  To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  Takový fofrem , jako po půlnoci ,jsem stroj nevypínala už dlouho. . 🙂
  Jen:- když dva dělají totéž není to totéž – Ježíše zbožštili – Husa upálili.

  http://kolda.nazory.eu/rubriky/homepage/buh-jest/k-marx-nabozenstvi-je-opium

  hmm, co vím psát

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tento článek a ještě před týdnem „Tak pravil Zarathuštra“ je docela krásným popíchnutím pro pitomce. Mrkněte na Abecedu a uvidíte hned, jak startuje „na první dobrou“. Ale už se na něj asi vykašlu. I když mám v zásobě ještě jedno podobné povídání, jen je to od jiných autorů. Jsem přesvědčen, že by na to vystartoval stejně.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Uvedený název kapitoly „Tajemství betlémské hvězdy“ mi téměř okamžitě vyhodil asociaci na povídku Hvězda od A.C.Clarka.
    Vaše poznámka o popichování mi ovšem připomněla jiné literární dílo, a to Saturnina. Konkrétně pak tu část úvodu, kde bezejmenný hrdina vyslovil názor na diskuze s doktorem Vlachem. „Kdykoliv jsem se totiž do takové debaty pustil, připadal jsem si jako člověk, který z pošetilosti prorazil zeď údolní přehrady.“ 😉

    To se mi líbí

 6. brtnikvbrlohu napsal:

  Vyslal jsem posla s dnešním Valenčíkem, a pro všechny jeden odkaz který stojí za čtení – a protože se vztahuje k hrozbě konce jedné z nejstarších křesťanských komunit není OT.

  http://www.noveslovo.sk/c/Za_co_v_Bratislave_demonstrovali_Syrcania

  To se mi líbí

 7. Alena napsal:

  zajímavé, jak je v dnešní době zpochybňováno vše, co se týká křesťanství, a jak jsou ničeny nejstarší křesťanské kultury. Je mi z toho smutno
  Podotýkám, nejsem dogmatik a nevěřím všemu, co je v novém zákoně napsáno

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Křesťanské hodnoty mám rád jen potud, pokud mi je nikdo nevnucuje.
   Navíc, co je a co není hodnota určovala vždy církev, takže nezabiješ-ale jak koho a jak kde.
   Nepokradeš, ale jak komu a jak kde.
   Člověk sám má své vnitřní hodnoty, a myslím, že pořádná svině si je v pohodě zdůvodní i po křesťansku, či muslimsku, stejně jako dobračisko může také použít cokoliv, křeťanství či islám nevyjímaje.
   Není tedy křesťan větší dobrák jak muslim, a ateista lepší jak oba předchozí.
   Pro nás jsou důležitá právě dogmata, která používají kněží na množinu lidí.
   Co je mi konkrétně platné, že je nějaký muslim dobrák od kosti, když kněží hlásají nesnášenlivost své komunity ke komunitě naší?
   To samé ovšem platí o křesťanech, ale ty jsou nyní vesměs mimo politickou moc, takže se drží zpátky.
   Když už jsem se dal do kecání na tohle ožehavé téma, jedna věc je na jakýchsi křesťanských hodnotách důležitá.
   Dokáží se-v případě propojení s politickou mocí, v pohodě ubránit hodnotám cizím.
   Evropa se hroutí pod náporem cizáků jen díky tomu, že nemá protiideologii.
   Samotná „tolerance“ jak vidno k obraně nestačí, a co je zajímavé, nestačí na to ani „tolerance“, jištěná superzbraněmi.
   Více-méně netolerantní dogma je silnější jak jaderná bomba.
   Je ovšem otázka, jestli je evropské křesťanské dogma to pravé ořechové, protože- jak nás učí historie, nemajíc nepřátel vnějších, mlátili se mezi sebou.

   To se mi líbí

   • Alena napsal:

    aby nedošlo k nedorozumění, křesťanské církve mi na mysl nepřišly

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Největším paradigmatem je to, že bez církví by nebyla víra ačkoli dnes jsme schopni mít víru bez církví.

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Souvisí to s tím.
     Kdyby totiž nebyly církve, jakákoliv víra by se za 20 let totálně rozložila.
     Pan Bavor píše, že dnes už jsme schopni mít víru bez církví, ale já bych řekl, že to jen vydrží o něco déle, protože dogma je přenosné skrze média a schopnost jširokých vrstev je obsluhovat, resp.číst.
     Ale…i tak, církev a konkrétní víra nakonec musí být pospolu.

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Jinak tedy rozumím, jak to myslíte, ale podle mě to samo o sobě nevydrží.

     To se mi líbí

     • Alena napsal:

      řekl jste zajímavé slovo- dogma. Správná víra je spíše přesvědčení

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Já vím, ale to přesvědčení vytváří a udržuje právě dogma.
       Bez dogmatu by těžko někdo začal věřit v konkrétní osobu, a Bůh je konkrétní osoba.
       Lidé by věřili spontálně v nějaké „něco“, při čemž to „něco“ by bylo pokaždé jiné a mělo jiné požadavky.
       Dogma z toho udělá víru a díky víru pak člověk získá přesvědčení.
       Podle mě tedy….

       To se mi líbí

 8. Alena napsal:

  jsou různé esoterické nauky, či jak to nazvat, ale schází jim to, co je jedině obsaženo v křesťanství- chceš li změnit svět, musíš změnit sebe. Podmínkou je činit pokání. Chápu, že to pro moderní uši zní divně ale táži se: není ta štvanice proti křesťanům proto, že právě jejich učení je správné a vede k cíli?
  Nedávno na internetu koloval dopis Einsteina, kde osvětluje, že láska má největší sílu a největší vibraci. Jsem líná tem text hledat, ale až mne u toho mrazilo. To je přece poselství Nového zákona.

  To se mi líbí

 9. Voda má. napsal:

  Hm,v debatě pod článkem je, ze dcera zemřela roku 1955 a dopisy od otce dala k dispozici 1980. Tak to by fakt neslo. Ze jste se o tom nezminila?

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Otázka je mnohem složitější. Lieserl se narodila v roce 1902 a ihned zmizela z očí Alberta. O jejím osudu není nic spolehlivého známo. Pěkně je o tom napsáno tady http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/dcera-alberta-einsteina
   Pokud si dopis Einsteina přečteme, tak není jediný důvod proč by nemohl být publikován kdykoli a kdekoli.
   A tak nechme malou Alžbětku i Alberta v klidu spát.

   To se mi líbí

 10. NavajaMM napsal:

  Toto je, podľa mňa, veľmi poučné rozprávanie. Mimo iného veľmi názorne poukazuje na to, ako (ľudstvo) narábame so svojimi dejinami. V podstate nie je dôležitá pravda, ako sa veci naozaj stali. Je dôležitý príbeh.

  To se mi líbí

 11. jaa napsal:

  Asi je chybou – že víru či náboženství posuzujeme podle nynějšího stavu , a nikoliv prapůvodu a šíření. . Jistě Někdo potřebuje berličku k vědomí, někdo zástěrku pro omluvu. Dávají sice rádoby pevná pravidla , ale současně i možnosti jak je obejít a to všechna známá. . Pár otčenášů a zlaťíků do kasičky a holaj duša pekli horí – repete. Mne spíš zajímá způsob rozšíření, vždyť izraelitů bylo v dobách oddělení „křesťanů“ na přelomu tisícíletí pouhých 12 kmenů/ koli to tak mohlo být duší?/ Mohameda se narodil až v tuším 5 nebo 7 mém století. V tomhle jsou WIKY a strejda gůgl nevídaně skpuúí.Tak jak to vlastně tenkrát bylo. Jistě středověk máme zmapovaný slušně, ale co bylo předtím?? to se asi nkomu nehodí zkoumat. Taky nesmíme zapomínat, že na přelomu k prvního tisíciletí , bylo na zemi pouhých 300 milionů lidí, možnosti komunikace či sdružování téměř žádná . A pro zajímavost:

  http://zemepis.gnj.cz/vyvoj-svetove-populace

  tak proč to nikdo nezkoumá, když to dělá takové svět ohrožující problémy?

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   oprava .. nevídaně skoupí..

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Taktiež netušíme, ako sa z tej predkresťanskej temnoty zrazu vyrojili milióny Slovanov.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No Navajo, vzhledem k tomu že tenkrát bylo na celém světě -/+ 300 milionů lidi, nebylo tech Slovanů až zase tolik. Ju a ví se, že protoslované – původem odněkud mezi Dněstrem a Dněprem – do 1.století před, potom do 3.stil. se přesunuli až k Visle a od 7 století jsou už po rozdělení na Polany, čechy, bulhary,srbové, chorvati na současná území, která předtím opustili Keltové, Frankové atd. Takže vlastně od 7. stoletíé – přes snahy turků – mohamedánů a němců – zůstalo až dovčil na stejném místě.
    Co se mi ale zdá zvláštní, že to stěhování národů se dělo vždy na západ – a ne na východ. Tolik z Atlasu světových dějin z rfoku 1977 – Geodetického a kartografického podniku Praha a pracovali na tom renomovani historici z UK – tehdy ještě neprovaření… ale opravdové kapacity.

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Ano, jaa, tieto informácie poznám. No sú len „vedecké“, čo ešte neznamená, že sú úplné a pravdivé. Historici si urobili hrubú čiaru v čase, kedy ešte neboli písomné pramene a neskúmajú hlbšiu minulosť. Tam Slovania nie sú. Až v antických zdrojoch. Archeologovia skúmajú aj skoršie obdobia, tí však majú hrubú čiaru tým, že nehovoria nič o národnosti kultúry. Niektorých historikov poznám osobne, takže podrobne viem, ako pracujú a rozmýšľajú. Nie je to o nič lepšie ako s lekármi… 🙂

     To se mi líbí

 12. ji5 napsal:

  Čím víc je odhalován povídkářský charakter toho kterého náboženství, tím víc lidé oddělují víru od náboženství a povyšují ji do oblasti čistě osobní. Tedy jako projev vlastní úvahy či životní zkušenosti. Jenže víra je v podstatě pouhé synonymum pro slovo indoktrinace.

  Proúčel této diskuse ocituji část článku, který jsem napsal pro Parlamentní listy:

  Nevím do jaké míry je znám podvod kněžíků, kteří v podstatě přepsali desatero, tedy slovo boží. Tedy drzost non plus ultra.

  Desatero, tedy zákon boží, bylo v roce 787 novelizováno. Patrně díky tlaku tehdejší lobby strádajících umělců bylo zcela vypuštěno původně druhé přikázání:

  „Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.“

  Kněží tehdy zjevně riskli, že se na ně bůh kvůli svému zpodobňování nenasere a nebude trestat „vinu otců „na synech i na třetí a na čtvrté generaci“ a samozřejmě ani na nich samotných.

  Připlácli bohu „lidskou tvář“ a odnětím možnosti trestat ho zbavili odpovědnosti za činy jeho zástupců na zemi. Tedy za všechny loupeže, znásilnění a zabíjení ve svatých a jiných válkách.

  Kristus byl vypodobněn jako svalnatý chlapík, po němž hodila okem kdejaká Magdaléna. To pak vedlo k pomluvám o jeho sexuálním životě a případném otcovství.

  Srovnání božího desatera a jeho zmršené podoby z roku 787 je ZDE (http://www.desetprikazani.cz/zneni-desatera-bozich-prikazani-a-jeho-lidska-varianta/)

  Původně třetí boží přikázání dále změnili církevní tatíci na druhé a vyjmuli z něj boží hrozbu trestu za braní jména božího nadarmo.

  Tito šejdíři v pak stáli před problémem, jak změnit devatero zpátky na desatero. Nakonec to udělali tak, že původní desáté rozdělili na dvě.

  Církev si zprivatizovala boha, leč prostý lid musel dál věřit, že „co bůh řídí, dobře řídí“ a že nedostatek víry a poslušnosti vede do pekel. Úsloví „aby tě pánbůh nepotrestal“ lze považovat za součást strachu, jehož prostřednictvím moc ovládá plebs. Navíc existuje věčný kazisvět tedy ďábel. A jeho oficiální vymítači.

  Věřit se dá všemu. Třeba tomu, že Ferda mravenec měl puntíkovaný šátek nebo že to Zeus po dobré večeři rozdával s Herou až hromy a blesky řádilly na řeckém nebi.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Vďaka, veľmi hutný príspevok, aj s odkazom.
   Dovolím si však polemizovať s Vašou definíciou viery ako synonyma pre indoktrináciu. Mám dobré dôvody myslieť si, že je to podstatne zložitejšie. Viera je súčasťou našej psychologickej výbavy. Je to nástroj na vytváranie hypotéz o tom, čo napĺňa „neznámo“ a čo sa tam deje. Myslím teraz nie „potenciálne“ neznámo (to je skôr doménou fantázie), ale „aktuálne“, ktoré nejakým spôsobom má vplyv na život jedinca. Je možné, že väčšina sa uspokojí s doktrínou, ale zďaleka to nevystihuje podstatu „viery“.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.