Nový Babylon, nebo nová Zlatá Horda …?


Až se uklidní „zmatky událostí“ kolem zahájení letecké války 30.9.2015 proti teroristům IS na území Sýrie ruskými ozbrojenými silami, budou historici souhlasit s tím, že tím začala ozbrojená fáze 3. Světové války (3.SV).

Hrozivé období 3.SV odstartovalo v roce 2013, hned po konci mayského kalendáře 21.12.2012. Právě tehdy skončily i dějiny industriální společnosti, které analytici rozuměli a dokázali ji prognózovat.  Dokonce i Putin v programovém článku v deníku Izvestija 16.01.2012 předpověděl, že: „… svět čeká globální transformace. Přechod do nové kulturní, ekonomické, technologické a geopolitické epochy“.

„Tektonické procesy globální transformace“ – to je 3.SV nového hybridního typu, která se vede na nevídaném geocentrickém divadle válečných akcí. Válka, která řeší východ lidstva z krize industriální společnosti rozšířené reprodukce kapitálu, který narazil na „meze růstu“ kvůli dluhům z úvěrů, zdrojů a ekologii.

Už v roce 1993 americký politolog Samuel Huntington – plánovač v Radě národní bezpečnosti USA – předpověděl světu „Střet civilizací“ a zdůvodnil nevyhnutelnost střetu mezi islámským a západním světem v nedaleké budoucnosti, který bude připomínat sovětsko-americké soupeření v období Studené války v letech 1946-1989.

Kterákoli válka vždy končí mírem za podmínek vítěze. Studenou válku vyhrály USA, – důkazem toho byla ražená medaile „Za vítězství ve Studené válce“.

Inu, a současný svět je vystavěn podle amerického modelu. A právě tento model západní svět nyní hájí proti tlaku teroristů světa ohnivého islámu ve 3.SV.

Z pozice konceptuální moci globální politici prezentují historii světových válek následovně:

1.Světová válka – byla válkou víry. Zvítězili bílí anglosaští protestanti. A čtyři říše jiných konfesí padly:  Katolické Rakousko-Uhersko, Luteránské Německo, Muslimská Osmanská říše a Pravoslavné Rusko.

2.Světová válka – byla válkou ideologií. Zvítězil anglosaský liberalizmus a sovětský komunizmus. Ale fašizmus v německé, italské, španělské, portugalské, maďarské, rumunské a japonské formě – prohrál. Tečku za 2.SV učinilo vítězství liberalizmu ve Studené válce.

3.Světová válka – bude válkou civilizací. Nápovědou může jeden z Hermetických zákonů – „Zákon vývoje a změn“, který je součástí „Zákona o stvoření světa“ – „Blaženým budiž muž, který si nechodí pro radu k nečestným … a nezasedá ve shromážděních rozvratníků…“

Takže podle Zákona vývoje a změn lidstvo, nikoli v pokroku, ale v kruhovém pohybu  „návratu na své kruhy“, prožívá další období. Podle kosmické vůle radikální nástupci Chalifátu (Jih) zdolávají následníky bezduché státní tyranie Říma (Západ), odpočívajících v pohodě…

Je zřejmé, že Nové Rusko demokratické volby se ztotožňuje se Západem. V antické civilizaci starověkého Řecka a Říma chce spatřit svou identitu. Přijalo za jeden z pilířů svého podvědomí – doktrínu „Moskva-Třetí Řím“ a postavilo se proti mezinárodnímu terorizmu s tváří radikálního islámu.

Tady je třeba poznamenat, že terorizmus je způsob vedení partyzánské války. Cílem radikálního islámu je – Nový Chalifát, jako organizace života všech pravověrných odkázaná prorokem Mohamedem.

Sunitský Islámský stát Iráku a Levanty (ISIL), založený devětadvacátého června 2014 v syrském městě Rakká na řece Eufrat, vyhlásil Světový Chalifát. Vůdci Nového Chalifátu oznámili záměr vymazat stát Izrael z politické mapy světa. A 13.září 2014 Papež František s trpkostí oznámil, že „3.SV už začala…“.

A právě do této války se Světových Chalifátem Sunitů (Jihem) vstoupilo liberální Rusko demokratické volby. Vstoupilo v souladu s mezinárodním právem. Vstoupilo na žádost vůdce šiítské sekty Alavitů – syrského prezidenta. Vstoupilo ve spojenectví s šiítskou islámskou republikou Irán. Vstoupilo pod vlajkou Západu: „Moskva-Třetí Řím“.

Tady je třeba připomenout, že doktrína „Moskva-Třetí Řím“ byla podvržena Svaté Rusi koncem 15.století představiteli židovského heretického hnutí.

Z Říma přicestovala na Rus neteř posledního byzantského císaře Sofia Paleolog – druhá žena Ivana III. – Velkoknížete Moskevského a celé Rusi (1462-1505). Se Sofií se dostal na Rus i znak Paleologů – dvouhlavý orel. „Novým carem Konstantinem v novém městě Konstantinopolu – Moskvě“ prohlásil Ivana III. vůdce heretického židovského hnutí, metropolita Moskevský a celé Rusi Zosima. Tak na Svaté Rusi začaly hry „tajných služeb“ (hvězdopravců, čarodějů, černokněžníků) ve snaze přetáhnout Rus do civilizace Říma. Finálem konceptuální přeměny Hordovské Rusi v posluhu civilizace Západu se stalo liberální Rusko roku 1991.

Výklad výroků biblických proroků umožňuje předpokládat, že 3.SV je předpovězená Bitva Konce., která se péčí plánovačů v zákulisí OSN přesně podle proroctví započala 30 let před antropologickým obratem (globální transformace), ke kterému podle cyklického čínského kalendáře má dojít v roce 2044 (2044-2014=30 let). Plánovač v zákulisí OSN (hvězdopravci-černokněžníci) se budou snažit následovat příliv kosmické energie přicházející epochy Vodnáře. To znamená, že se válka protáhne do roku 2020 a skončí porážkou humanistické civilizace Západu. Do této porážky se  transhumanisté USA snaží zavléct Nové Rusko demokratické volby.

Plán vítězství transhumanizmu je propočítán právě do roku 2044.  Obraz globálního vítězství Severu má jméno: „Nový Babylon“. Je to vítězství technologické singularity (NBIC-konvergence), kdy se Země změní v jeden gigantický počítač. Nabízí se otázka: „Existuje alternativa?“ Nebesští politici odpovídají, že se transhumanizmus netýká středozemní civilizace Číňanů. Podle Zákona vývoje a změn, centrum středozemě obsazené Čínou, překoná Sever. Právě tak se v roce 1993 realizovala čínská tajná doktrína „Tři Severy-Čtyři moře“. S upřesněním roku 2015 „návrat na Sever“ (na Sibiř). Ale tady se objevuje otázka pocitu (identity) dávné Rusi. A génius básníka v pojmenování sebe sama tvrdí: „Ano, Skifové – jsme my! Ano, asiaté – jsme my! Se šikmýma, lačnýma očima“! Mimochodem: „Čingischán novověku“ Stalin v rozhovoru s Maem v lednu 1950 poznamenal: „My společně představujeme národy Východu. Ale Východ uznává jen sílu“. Mao tenkrát pochopil, že Stalin ví, že podle Zákona vývoje a změn, jen Východ překoná Střed. A proto hned uznal SSSR za staršího bratra a souhlasil se sovětskými podmínkami Smlouvy o Přátelství a Spojenectví.

Co z toho všeho vyplývá pro strategické plánování ruské účasti „měkkou silou“ ve 3.SV s důstojným výsledkem:

 1. Je nutné se neprodleně přiznat civilizací Východu a pevně provádět skifskou linii reálné politiky a diplomacie
 2. Je nezbytné prohlásit vznikající Eurazijský Svaz za „Novou Hordu“ jako rodinu národů nezápadních civilizací
 3. Je nutné konceptuálně zaujmout pozici nad všemi věroukami a všemi ideologiemi a budovat rodinu národů na etice svědomí.

Etika svědomí (v konfuciánství – „yi“: poslání/spravedlnost) obsahuje pět principů:

 • Duchovní je více než materiální
 • Obecné je víc než dílčí
 • Spravedlnost je nad zákonem
 • Služba je nad vlastnictvím
 • Moc je víc než majetek

V rodině národů – dědiců „Jednotného státu“ Čingischána bude místo staršího bratra předáno Číně a Rusko zaujme místo moudré starší sestry, ochránkyně víry.

Pak se v měřítku globalizmu u vznikajícího Eurazijského Svazu projeví kosmické předpoklady pro důstojné místo v onom postindustriálním světě, který bude zřízen podle podmínek vítěze ve 3.SV civilizací.

Říjnová válka 2015:

Kolikrát už bylo řečeno, že vrcholem válečného umění je vítězství beze zbraně. Takového vítězství se dosahuje na úrovni strategie. Strategie – to je schopnost změnit hru. Ale Rusko, které tu je, hraje CIZÍ HRU.

Vzhledem k tomu, že existující Rusko je ve vládních kuloárech a v elitě pevně spojeno se Západem, probíhá šachová partie (pozdrav Brzezinskému), kde Rusko není hráčem, ale šachovnicí zdrojů. Bílí – to jsou liberálové-západníci, kteří zahájili partii v roce 1991 a vedou. A černí – to jsou vlastenci-silovici (ozbrojené složky, vojensko- průmyslový komplex), rovněž evropské orientace, kteří s obtížemi udržují část šachovnice.

Smyslem hry jsou – peníze. Peníze se jmenují: USD. Ty tiskne soukromý krámek finanční internacionály pod názvem FED. Veškeré velké majetky ruské elity (jak liberálů, tak i siloviků-vlastenců) jsou nominovány v amerických dolarech a jsou uloženy v západních bankách. I národní důchod Ruské Federace se počítá v dolarech, a „stabilizační fond“ (a další rezervní fondy vyplývající z něj) jsou uloženy na Západě. A, jak se píše v Písmu: – „…kde jsou poklady naše, tam je i naše srdce…“.

Západ padl do finanční krize v důsledku „mezí růstu“ průmyslové společnosti rozšířené reprodukce kapitálu. Východ ze světové krize je možný třemi cestami:

 • degradace překážejících
 • technologická revoluce těch, kteří vyráží k novému hospodářskému zřízení
 • světová válka

Rusko překáží – kvůli „anšlusu“ Krymu, jako zaslíbené země pro přesídlení židů-Aškenázů (Chazarie) byl vtaženo do prvních operací 3.SV nového hybridního druhu. Západ potřebuje „vyšší moc“, aby se mohl distancovat od svých závazků vůči věřitelům (anulování fondových bublin). Západ postrčil Rusko sankcemi k zahájení ozbrojené fáze Velké války kolem Sýrie.  Všechny řeči o mezinárodním terorizmu – to už není strategie, ale jen zástěrka, pod níž se realizují operativní plány a taktika leteckých úderů proti banditům.

Teď, když se zamíchalo do VÁLEČNÝCH akcí v Sýrii, zbývá Rusku jediné východisko: zvítězit. Přičemž – rychle! Nicméně, i slepý vidí, že rychlého vítězství na vzdálené scéně válečných událostí, se složitým bojovým, materiálně-technickým a týlovým zajištěním „omezeného kontingentu“ leteckých sil – se asi dosáhnout nepodaří. To by ovšem znamenalo buď stáhnout „omezený kontingent“ a přiznat porážku, nebo posilovat kontingent a dále se nechat vtahovat do plnohodnotné války na geocentrickém jevišti.

Každá varianta, kromě bleskového vítězství vojenských sil RF, znamená mír za podmínek těch, kdo zvítězí. Ale strategicky ve válce vítězí zpravidla ten, kdo se jí přímo neúčastní. Příznačné je chování Číny. Její oficiální armádní místa oznámila, že Čína nebude podporovat ani jednu ze stran konfliktu v Sýrii. A čínské zamini  diplomaticky zdůraznilo, že „je těžké odlišit vojenskou podporu od vměšování do vnitřních věcí Sýrie“. Z toho plyne, že to bude Čína, kdo bude hlavním beneficientem ve válce, které se svými vojsky na frontách neúčastní. Ale s posláním svých vojsk týlové ochrany na žádost vlád členských států Ekonomického pásu Hedvábné Stezky souhlasí…

Otázku: „Co dělat?“ bylo třeba položit tehdy, kdy bylo možné se vyhnout ozbrojené fázi. Nebeští politici odpovídali: stačilo přiznat se a být Východem (jsme Skifové), vyhlásit ruský sen   – stát se prorokovaným „Císařstvím Pravdy“. A ve skutečnosti přistoupit k vytvoření rodiny národů nezápadních civilizací, dědiců Jednotného státu Čingischánova (Nová Horda, a ne Nový Babylon). Podstata: projít cestu Alexandra Něvského (ve vztahu k Západu) a cestou železného Timura (ve vztahu k Číně). ALE takovou strategii snílci o celoevropském domě odmítli.

Teď zbývá jen vyhrotit válečnou fázi v Sýrii, s údery dálkového letectva, námořní flotily a raketových vojsk – a to i bez přesného cílení. Abychom dokázali rozhodnost. Aby se svět zachvěl zjištěním nepředvídatelnosti záměrů ruského medvěda. A z pozice vojenské síly rychle zahájit diplomacii vítěze. Západ teď (čteme-li správně Obamovu řeč ve West Pointu) nemá na to, aby čelil vojenskému vyhrocení něčím jiným než informační válkou. Nikita Chruščov vyhrál Karibskou krizi (vynutil si stažení amerických raket z Turecka). Rusko má šanci vyhrát krizi kolem Sýrie…

Autor: Andrej Devjatov – 151002

Zdroj: http://worldcrisis.ru/crisis/wc_2076684

hroch-hlava

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

75 reakcí na Nový Babylon, nebo nová Zlatá Horda …?

 1. peter. napsal:

  Rusko posiela do sýrie špeciálne komandá zabijakov na likvidáciu džihádistov.Myslím,že to budú Kadyrovovi Čečenci
  http://novorossia.weebly.com/novorossia-news/ceska-nezavisla-televize-udalosti-9102015-video

  To se mi líbí

 2. Cech napsal:

  Kalkulace na vítězství Rusů ve WWIII prezentovaná Devjatovem, tak nějak zapomněla na přípravy které Američani uskutečnili v Evropě.
  Pokud uvážíme, že USA neboli konkrétně její skupina, která sídlí v Evropě, Evropská unie.
  Díky této skupině a velmi silného amerického politického vlivu na EU, spolu s výpomocí NSA a jejich ilegálními odposlechy evropských politiků, se podařilo Spojeným státům, dostat do reprezentativní funkce a zároveň do funkce nejvyššího velitele (do funkce prezidenta), Donalda Tuska. Donald Tusk, jako polský politik řídící (lépe snad je definující nulové výsledky) V4, předseda občanské platformy a také evropský prezident.
  Proto také Američané před tlakem, který uskutečnili na Asáda v Sýrii si zabezpečili jak sanitární koridor tak Ukrajinu.
  Proto také jednota EU,kterou bezesporu silově zabezpečí Němci a Francouzi umožní Spojeným státům použít armády jednotlivých států EU v rámci nasazení vojsk NATO okamžitě a přímo na „Ukrajině“ (budou již útočit bez jakéhokoli problému za pomoci ukrajinců) na ruské hranici.
  To posunutí hranice pro likvidaci Ruska se bez problémů USA podařilo a cesta na východ, je pro evropské vojáky pod vedením NATO plně otevřena.
  Donald Tusk, je typickým příkladem těžce zabouchnutého, pro-amerického politika, „jehož hlavním cílem a vášní“, nyní bude zabezpečit v případě střetu NATO a Ruska v Sýrii, rozvinutí konfliktu v celé šíři hranic na „Ukrajině“.
  Tím, že Spojené státy mají v čele tohoto svého a dobře připraveného koně, na veřejnosti prezentovaného jako prezidenta Evropské unie, musí být všem lidem, kteří se zajímají o pozadí politiky jasné, že konflikt, mezi Spojenými státy a Ruskem bude dotažen až do úplného pro Američany vítězného konce WWIII (zde se s tímto plánem vnitřně také nehodlám ztotožnit ale realita taková asi bohužel bude).
  Toto začlenění Evropy ve WWIII proti Rusku je oním vítězným trumfem USA.
  Proto také Američané plánují použít ukázkově v Sýrii sílu, protože je jim jasné že Rusové nemohou akceptovat žádnou prohru ale budou muset, pokud ovšem nehodlají nyní přímo vstoupit do WWIII.
  Takže Američané musí pouze a to si doufejme již zabezpečili, přesunout jaderné taktické zbraně (většinou asi pouze střelivo a rakety spíše jen hlavice) do Evropy.
  Pokud nemá Rusko dostatečnou jistotu v Číně a jejím vyzbrojení, tak se ze Sýrie vypaří tak rychle,že Američané nestihnou dojet se svými loděmi ani do poloviny cesty.
  Pokud tuto jistotu Rusko má a hodlá dát v Sýrii řádně přes držku Americe a to tak aby nivelizovalo její možnosti, tj. vítězství Bašára Asada na celém území Sýrie – > tak Američanům nic jiného nezbude než spustit v Evropě WWIII.

  To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Pane kolego, nechvalte dne před večerem…. Já si dovolím to nahlížet poněkud jinak. Především se nedomnívám, že Rusko tam uvázne jako v Afghánistánu, což byla a dodnes je pro ně až příliš drahá škola tahání cizích kaštanů z ohně. Při páně Putinově pragmatizmu bych spíš předpokládal, že tam provedou, co slíbili, a kdyby si „konečný vítězství“ mělo vyžádat nasazení pozemních vojsk, klidně se stáhnou, protože vlastně vyhráli, protože už dostatečně znevěrohodnili Západ (zejména pak USA a Británii)…
   Pokud jde o WW3(vlastně 4 – protože ta třetí byla „studenou“), takový průbeh by měla pouze varianta stántího převratu se zabitím Putina. Amíci na tom pilně pracují a nikoli náhodou vysocí jejich velvyslanectví v Moskvě pilně cestují po velkých ruských městech. Nemělo by zapadnout Putinovo prohlášení, ať se nespléhají na to, že se jako vždy v minulosti „odsedí“ v bezpečí za oceánem…

   To se mi líbí

  • peter. napsal:

   Cech
   Nemyslím,že si USA a NATO dovolia ísť do priameho konfliktu s Ruskom.Jednoducho preto,že takáto vojna by nemala víťaza a boli by len porazení.Ak by USA chceli zničiť Rusko preventívnym jadrovým úderom,tak by museli mať 100%-nú istotu,že Rusko nebude schopné odpáliť žiadnu zo svojich medzikontinentálnych rakiet.Teraz Rusko v Sýrii predviedlo,že Európa si tiež nemôže dovoliť riskovať hrozbu svojho zániku.Do úvahy nepripadá ani napadnutie Ruska konvenčnými zbraňami a to s ohľadom na Putinovo vyhlásenie,že na akúkoľvek agresiu odpovie použitím jadrových zbraní.Rusko tým,že si vrátilo Krym,eliminovalo najväčšiu hrozbu a to tú,že nedovolilo USA aby si na ňom vybudovali základňu a odrezali ho od prístupu k Čiernemu a Stredozemnému moru.
   USA prepásli svoju príležitosť,keď nechali „vyrásť“Putina a dovolili,aby sa vymkol ich kontrole.Dnes Rusko z vonku neporazí nikto.Rusko možno poraziť len zdnu.Podľa mňa,povedú Američania svoj útok na Rusko práve touto cestou.Cez diskreditáciu Putina,cez ruských oligarchov,ktorí väčšinou ani nie sú Rusmi a cez 5 kolónu dobre zakorenenú v štátnej správe,kultúre,v mediálnej sfére a bohužiaľ aj medzi tzv.intelektuálnymi špičkami.

   To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Souhlasím s vámi, Peter. Na válku vedenou ZHN nevěřím, nevěřím v další „velkou“ světovou válku. Věřím ale v „třicetiletou válku“ plnou lokálních šarvátek, vyhrožování a zastrašování, revolucí, kontrarevolucí, ničení, utrpení a obětí. Velký průser však nastane, pokud se podaří rozpoutat v Rusku a Číně kontrarevoluci a občanskou válku. Na nějaké mezinárodní právo, rezoluce OSN a smlouvy se kašle, USA a Západ nevědí jak vyřešit svojí krizi, třetí svět se emancipuje a současně rozpadá, klasické společenské a státní struktury se hroutí, anarchie v podobě tzv. lidských práv a svobod se šíří světem a válcuje tradiční hodnoty, na nich svět vyrůstal po staletí.
    Imperiální oligarchie neuznává jiné právo než to své, „nutí všechny národy aby u sebe doma zaváděly tzv. civilizaci … tvoří si svět podle svého obrazu … moderní státní moc je jen výborem, který spravuje její záležitosti“.
    O čem to příznivci kapitalismu sní, v jaký svět věří, co má být podle nich cílem veškerého úsilí? Proboha, ať se podívají na uplynulé století a uvidí (pokud nejsou slepí) „dílo“ kapitalismu v celé své kráse a dokonalosti. Ať se podívají kolem sebe a uvidí, kam svět při budování „vyspělé kapitalistické společnosti“ dospěl!

    To se mi líbí

    • peter. napsal:

     Strejda Olin.
     Máte samozrejme pravdu.Na druhej strane,aby nastala nejaká zmena z nášho pohľadu v pozitívnom smere,tak ten spor RF vs Západ by nemal skončiť patovou situáciou.Viem,že mi teraz mnohí budú nadávať,že chcem vojnu,ale pravdou je,že zásadným politickým zmenám vo svete, predchádza vždy nejaký veľký konflikt svetového významu.Zlepšenie situácie o ktorej píšete môže prísť len z východu a aj to je vzhľdom na to,že dnešné Rusko je kapitalistickým štátom,dosť neisté.Ale je to jediná nádej.

     To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      K zásadním politickým změnám ve světě docházelo po nějakém velkém konfliktu, ale ty byly jen důsledkem příčin. Těmi bylo nahromadění ekonomických, společenských a sociálních problémů, které kapitalismus nebyl schopen a ani ochoten řešit jinak. Ty problémy byly opět a zase jen důsledek nahromaděním neřešených příčin. Vy asi znáte teorii rozdílu, rozporu a konfliktu. Ta nám říká, že konflikt má svůj vývoj. Neřešené, nebo dokonce vědomě vytvářené a podporované rozdíly postupně přerostou v rozpor, který rovněž neřešen vyvrcholí konfliktem. Aby nedocházelo k recidivě, je nutné v konfliktu, který již nelze ignorovat, odstranit rozpor a začít řešit rozdíl. Budeme-li za konflikty považovat obě světové války, pak to, že nevyřešily rozdíly, nás opět přivedlo do situace, kdy existující rozpory nevyhnutelně povedou k dalšímu konfliktu.

      To se mi líbí

      • peter. napsal:

       Strejda Olin:
       Mal som na mysli to,že ak zoberiem do úvahy len 20.storočie,tak po 1. svetovej vojne nastal rozpad monarchií,VOSR,vznik ZSSR a Európa v nových Versaillských hraniciach.Druhá svetová vojna priniesla vznik socialistickej sústavy a bipolárny svet.Nástup Gorbyho a jeho zrada priniesla porážku socializmu(dúfam,že dočasnú) a to v čom žijeme teraz.Jasné,že všetky tie katastrofy mali svoje príčiny,no faktom je,že zmeny nastávajú až po ukončení konfliktu.Pred vypuknutím konfliktu veľkého rozsahu sa príčiny zvyčajne bagatelizujú a hrozby z nich vyplývajúce,nedoceňujú.Každý zmúdrie až vtedy,keď je konflikt ukončený,urobí sa bilancia mŕtvych,ranených a spočítajú sa hospodárske škody.Určia sa vinníci,niekedy sa aj potrestajú a život ide ďalej.Toto obdobie je významné tým,že so sebou prináša aj tzv.revolučnú situáciu a práve ona môže byť využitá napr.na zmenu politického systému.Ozaj!Vedeli ste,že nová tj.I. ČSR mala byť v iných hraniciach?Pôvodne sa vo Versaille rozhodlo,že slovenský Žitný ostrov pripadne Maďarsku,medzi Rakúskom a Maďarskom mal byť vytvorený koridor oddeľujúci tieto dva štáty od seba a zároveň spájajúci Slovensko so Slovinskom,ktoré malo byť tiež súčasťou novovzniknutého štátu zloženého z Čiech,Moravy a Sliezska,Slovenska,Podkarpatia a Slovinska.Stroskotalo to na Taliansku,ktoré to odmietlo.

       To se mi líbí

      • peter. napsal:

       Dodám ešte,že je všeobecne známe to,že existujú ešte iniciátori týchto veľkých konfliktov.Tí nepočítajú ani mŕtvych,ani ranených a ani ich nezaujímajú vojnou zničené rodiny.Oni počítajú zisky ktoré im tá vojna priniesla.Nechcem aby ma niekto označil za konšpirátora ale je všeobecne známe,že je to niekoľko bankárskych rodín ktoré aj dnes riadia skoro všetko,čo sa vo svete deje.A samozrejme vojensko-priemyselný komplex.Oni vedia,že hospodársku krízu najlepšie vyrieši vojna.Potrebujú ju.A je zaujímavé,že po každej vojne veľkého rozsahu nastene hospodárske oživenie a konjuktúra.No ale…čo s tým?

       To se mi líbí

      • Strejda Olin napsal:

       Co s tím? Peter, já fakt nevím 😦
       Řekl bych jít k volbám a volit KSČM. Nedoufám, že by se podílela na vládě, nebo snad dokonce vládla. Nejsem padlej na hlavu. Ale čím víc mandátů dostane, tím víc bude moct „do toho mluvit“ a trochu ty grázly přibrzdit.
       Jinak platí to, co se stalo vždy – bez změn venku nedojde ani ke změně doma!

       To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Jací evropší vojáci?
   Žádní nejsou.
   A jaká Ukrajina? (ukrajinští vojáci)
   Žádná není…
   Ostatně, nejsou ani američtí vojáci….ti žijí jen z technologické převahy-ovšem nad státy, které jsou vyzbrojeny 50 let starou technikou.
   Vzlétne 30 bombardérů- přistane 30 bombardérů.
   Vzlétne 30 Apačů- přistane 30 Apačů a když je černý jestřáb sestřelen, tak se o tom točí film.
   Jenže když vzlétne 30 bombardérů a vrátí se jich 15…..
   Jsou přílš drahé, nelze je prostě obnovovat, je to výzbroj pro způsob boje, kdy jsou výrazně lepší.
   Pokud nebudou, celá americké válečná doktrína se zhroutí!

   To se mi líbí

   • peter. napsal:

    NATO sa silou mocou tlačí na východ,všetci sa vyhrážajú Rusku a stačilo,aby Rusko odpálilo z Kaspiku 26 krídlatých rakiet,ktoré presne zasiahli ciele vzdialené 1 500 km,aby si každý súdny človek v Európe uvedomil,že Európa je vlastne v ruskom obkľúčení.Lebo tie rakety(tentokrát s jadrovými hlavicami)môžu priletieť z Baltu,Atlantiku,zo Stredozemného mora,Čierneho mora aj z Kaliningradu.Takže,pre Európu nastal čas,sadnúť si s Ruskom za jednací stôl,začať s ním spolupracovať na ekonomickom poli a preukázať mu patričný rešpekt.A to isté by vo vlastnom záujme mali urobiť aj USA,lebo kým sa vyčerpávajú v ťahaniciach s Ruskom,tak na východe rastie veľmoc,ktorá sa môže stať hrozbou aj pre USA aj pre Rusko.V tomto spore prehrávajú všetci a osoh z neho má len Čína.

    To se mi líbí

    • kchodl napsal:

     Peter., celá ta masmediální zóna, všichni ti komentátoři, … působí jako kdyby spadli z Měsíce.

     Copak vážně netušili, že Rusko má křídlaté rakety ? Že má loďstvo na všech oceánech ? Že má strategickou triádu s globálním dosahem a může vyhladit tuto duhovou kuličku ne jednou, ale minimálně desetkrát za sebou ? Že dokáže dostat do vesmíru co potřebuje ? A také, že má konvenční síly ?

     To je stejné jako to neustálé plánování ruského převratu a „sesazení Putina“, vždyť to je úplně slabomyslné až schizoidní. Vidí to jako „Putinovu říši“ – to vážně nechápou, že jde o pluralitní, demokratickou společnost, kde existuje složitá vertikála i horizontála moci, ještě složitější nepřímé ideové a konceptuální vedení. Kromě armády, námořnictva, letectva a kosmických sil, strategických sil, civilní obrany existuje další bezpočet celostátních organizací, struktur všeho druhu. Je to podobné, jako by si někdo myslel, že USA se změní, když zastřelíme Opici.

     Jsou ti politici tak vypatlaní nebo je to jen zjednodušení pro davy, na úrovni IQ houpacího koně ? Když tak vidím ty psychouše od pravdolásky počínaje po Fištejna konče, zdá se mi, že oni této ad absurdum zjednodušené pohádce vážně věří.

     To se mi líbí

     • Faust ze Země ticha napsal:

      Kchodle,
      jsou vypatlaní… co jiného napsat (či jak jinak hodnotit). A hlavně jsou totálně nevzdělaní… kolik bylo v dějinách tzv. dobyvatelů Ruska – a jak to dopadlo?
      Ale je to marný, je to marný, je to marný… vždyť přece nelze ponechat stranou nerostné bohatství, které Bůh (či Satan) umístil tak „nespravedlivě“:
      Žijeme v zajímavé době… bohužel!

      To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Jo, jsou to namyšlení nevzdělanci, to máte pravdu.

       Kdysi, když jsem ještě na rozhovory s idioty nerezignoval, jsem jednomu takovému Amíkovi vysvětloval, že žádnou studenou válku nevyhráli. Říkají jim snad ruské strategické ponorky pane ? Mají odpalovací kódy k ruským raketám ? Plány ruských raket, i těch nejmenších ? Jezdí ruské námořnictvo pod americkou vlajkou ? A co ruské civilní loďstvo včetně jaderných ledoborců ? Skoupili ruské továrny na obohacený uran a plutonium ? Raketové, letecké a tankové koncerny ? Hutě, ocelárny ? Těžkou i lehkou chemii ? Výrobu speciálních materiálů a superčistých sloučenin ? Výzkumné ústavy ? Rozehnali ruskou akademii věd a nechali zrušit ruské vysoké školy ? Leda kulové, samozřejmě.

       Ve vojenské oblasti se dostali jen k šuntu, který si Rusové neodvezli ze zemí Varšavské smlouvy, například k exportním modelům stíhaček a raket vzduch-vzduch. Které byly schválně dvě generace za tím, co používali sami Rusové – dokonce ani ostatní sovětčíci včetně Ukrajinců neměli plné modely s aktuální elektronikou a softwarem. No a i s tím „šrotem“, třeba s východoněmeckými Migy-29A a raketami R-73E s nejjednodušší verzí přilbového zaměřovače pak „kosil“ americký zkušební pilot své kolegy s F-15 a F-16 v simulovaných soubojích ještě deset let potom. Aby to celé nevypadalo jako totální výprask, zahrnuli do testů i boje mimo viditelný dosah, kde měli lepší rakety Amíci, ovšem proti obstarožním a vykastrovaným modelům ruských R-27, zatímco ruské letectvo už používalo úplně jiné. Když pak o deset let později dělali Amíci zkušební souboje s Indy na Su-30MKI, díky modernizovaným ruským raketám R-27ER měli pak 90% ztrát, prostě byl to monumentální výprask.

       Jisté je jedno, Rusko jde prudce nahoru a Evropa do hajzlu, díky USA. A situace v USA je na hraně velkých změn.

       To se mi líbí

     • peter. napsal:

      Čo to boli za rakety ktoré Rusi odpálili na Sýriu?
      http://www.isstras.eu/cs/2015/10/09/ruska-vychovna-salva-znicila-svetovladu-usa/
      A takto ten konflikt v Sýrii vidia Poliaci:
      http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2641/8974/original.jpg?w=600&h

      To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Výborně vybráno. Jistě si každý umí odhadnout co rakety Kalibr znamenají v Kaliningradu a na lodích v Černém a Baltském moři.
       A Poláci s Assadem? Nečekal jsem, maje od tisku vymytý mozek (zcela se tomu ubránit nedá) že i v Polsku jsou realisté.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Dobrý článek, v podstatě pravdivý.

       Až na to, že tyhle věci jsou známy dlouhá léta – vlastně tomu nikdy nebylo jinak, co se týče výzbroje. Rusové jen v těch „hubených letech“ na oceány téměř nejezdili, dálková letadla nelétala. A protože vyhodnotili, že velká válka nebude, asi 10-15 let nevyráběli vyspělé věci – novou generaci – ve velkých počtech, ale vývoj a testy šly pořád dál. Do silnější výroby se pustili až tak někdy v letech 2005-2010 – také proto, že ty staré věci jim stačily. Do roku 2020 chtějí dokončit komplexní přezbrojení.

       Ale ne že by se to všeobecně nevědělo – ví to prostě každý z oboru. Amíci najeli naostro na vojenskou expanzi už koncem 90. let, tak kdyby si skutečně mysleli, že Rusko je odzbrojené, dávno by plnou silou zaútočili.

       Ohledně letadlových lodí a jejich úderných skupin, proti nim mají Rusové ty podmořské raketové křižníky jako byl potopený Kursk. Proti tomu neměli Amíci obranu nikdy, mimo vlastních útočných ponorek – jedna taková ruská ponorka mohla potopit tři jejich skupiny, každou z nich osmi raketami P-700 Granit, veze jich 24. Dnes, kdy Amíci polepšili PVO svých lodí modernizovanými systémy Aegis a dalšími věcmi, nahradili oněch 24 raket menšími raketami Jachont/Ruby/Onyx, vezou jich 96. A do části z nich dali jen konvenční nálože, protože jinak je to samozřejmě strategická věc, takže to má jaderné hlavice. A jako většina ruských raketových systémů, není to jen proti lodím, funguje to i proti cílům na zemi.

       Nebo ta třída Club/Caliber, co teď pálili z Kaspiku, to je také univerzální, od protilodní po protizemní. Je to malé s průměrem něco přes půl metru, existuje i varianta, která má obal a střílí se z ponorky z torpédometu z hloubky – vyletí nad hladinu a tam teprve zapálí raketový motor. Je to i ve výzbroji těch malých absolutně tichých diesel-elektrických-AIP ponorek třídy Kilo/Varšavanka. Prostě ta raketa je velká jako torpédo. Dolet je určitě minimálně 2500 km.

       Zkrátka, kdyby nebyla zbrojní parita, a USA měly nějakou šanci vyhrát, dávno by na Rusko skočili. Ale vědí moc dobře, jak to doopravdy je.

       Možné snad je, že noví politologové a další idioti z povolání neznají tu klasickou ruskou fintu s utajováním technických dat zbraní – která funguje naopak než západní barnumská reklama a přeceňování. A také, Rusové u zbraní žádné hodnoty veřejně neudávají, jen v podkladech pro export, kde to je omezeno mezinárodními exportními dohodami o proliferaci. Takže například dělostřelecké taktické a operačně-taktické rakety – jako je třeba Točka-U nebo Iskander – mají omezený dolet na 280 km. Křídlaté rakety jako je Club/Caliber pak na 300 km. To samé platí o všech kategoriích zbraní, exportní varianty jsou prostě několikrát ponížené a zjednodušené.

       Rusové v exportu zbraní vedou několik kategorií odedávna – od „opičích“ modelů pro Afriku, přes „kozomrdné“ modely pro pouštní verbež, přes pochybné „spojence“ ve Varšavské smlouvě nebo „bratrské národy“ jako jsou Ukroši.

       Nakonec, i Amíci se poučili a dělají to dnes podobně, i když ne tak sofistikovaně. Díky tomu mají pořád velké průsery s proliferací – například afghánské Stingery honili po světě 20 let, stejně je tomu s protitankovými raketami Tow nebo Javelin. Každou chvíli se jim nějaký takový malér stane.

       Ale už třeba tanky Abrams M1 dávají Saudům nebo předtím Egypťanům ponížené, bez vyspělého kompozitního pancéře, bez vrstev z ochuzeného uranu – takže mohli všichni nedávno vidět zničení tohoto „nezničitelného“ tanku v Jemenu obstarožní ruskou protitankovou raketou Konkurs (vyráběla se i v ČSSR, na Slovensku) z konce 70. let.

       Nic nového pod sluncem.

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       strejda:
       Vymytí mozku tiskem se nejlépe brání tím, to prostě nečíst nebo číst přes filtr.
       S Poláky je to složité, jistě je tam hodně lidí, kteří jsou realisté, ale bohužel, většina jich není. Dokladem je to, že Polsko v novodobé historii vždy udělalo všechno proti svým zájmům a skončilo to pravidelně katastrofou – polský stát má vždy našlápnuto ke zrušení, díky svým vůdcům, ale bohužel nejenom díky jim. Protipolské akce dělá i většina Poláků, jaksi mimochodem. V zásadě platí, dělat vždy pravý opak než Poláci, když se situace mění a „jde tlusté do tenkého“ – tím nemůžete chybovat, podle staletých zkušeností. Poláci se vždy zorientují až pozdě – ale zorientují, a pak jsou zase fajn. Ovšem stojí je to vždy hory mrtvých, než přijdou k rozumu.

       To se mi líbí

      • peter. napsal:

       USA (NATO) tlačia na východoeurópske štáty,aby im povolili vybudovať svoje základne na svojom území.Poliaci (jeden stály diskutér na OM napísal,že Poľsko je hemeroid Európy)sa týchto základní dožadujú sami,v Rumunsku a Bulharsku už tie základne sú a teraz chcú aby boli aj na Slovensku a v Maďarsku.Slovenská vláda a Slováci všeobecne základne NATO na území SR tvrdo odmietajú.No ten náš scientologický úžerník Kiska,ten kokot,túto možnosť sám Amíkom ponúkol.Tým ten blb urobil zo Slovenska cieľ pre práve takéto ruské rakety.Dodnes neviem pochopiť,ako dokázali médiá zmanipulovať Slovač tak,že tohoto niktoša zvolili za prezidenta.Ako vidno,aj z hovna sa dá upliesť bič.

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Když už jste Kchodle zmínil jedno jméno – Kursk – zajímalo by mne Váš názor na tuto dodnes mnohými zájmy zahalenou „havárii“ …

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       peter.:
       Mě se více líbí Churchilovo vyjádření, že Polsko je „hyena“ Evropy – dožírá zbytky a okusuje mrtvoly – to řekl, když Poláci okupovali Těšínsko a možná vlastně už předtím, ve 20. letech. Oni dodnes neopustili sny o vládnutí Střední Evropě, velkopolské Pilsudského fantazie o „Intermáriu“, od Baltu po Černé moře. Jejich angažmá v ukrajinském převratu a zabijačce bylo ostudné – a bude je to v budoucnu možná stát miliony mrtvých.

       Nakecali Amíkům zjevně mnoho blbostí, protože ti plánovali útok na Rusko prostřednictvím armád Visegradu, samozřejmě vedených Poláky. Píše o tom třeba Friedman. A dokonce se začaly v rámci NATO ony „Visegrad Battlegroups“ skutečně zakládat, ale vyústilo to jen v žertovnou formalitu, pro „zdvořilý nezájem“ ostatních V4 zemí. 🙂

       S těmi základnami je to víceméně jedno, pokud by k něčemu došlo, prostě poletí o dvě jaderné rakety více – jeden cíl se vždy ničí redundantně, když je to důležité. Stejně by se v prvních minutách války změnily v plazmu, podobně jako všechna větší letiště, železniční uzly a tak dále. Vojenský význam to dávno nemá, takže silně pochybuji, že to Amíci vůbec využijí. Je to jen součást toho jejich psychopatického postupu, držet protivníka „pod tlakem“ a myslím, že se to omezí jen na bláboly politiků.

       S radarem v Brdech to bylo jiné – protože jeho hlavní cíl bylo monitorování zkoušek vyspělých ruských kvazi-balistických a hypersonických raket na severním kosmodromu Pleseck. Ale vývoj techniky byl rychlejší, už v momentě toho vyjednávání se ten plán ukázal jako nesmyslný. Typický ovšem byl ten americký způsob nevychované přezíravosti – celé to ukončil jeden minutový telefonát ve tři v noci. A bylo.

       Minorita:
       Ohledně Kursku, kdo ví. Mohlo to být ono vadné peroxidové torpédo, v kombinaci s nedodržením bezpečnostních postupů – jako otevřené přepážky v celé lodi. Byly s tím problémy dlouho předtím, ale klasický šlendrián a omezené fondy, špatné velení, přílišná bohorovnost na nejlepší lodi flotily … Amíci takhle přišli také o ponorku, kdysi dávno. Nebo to bylo něco jiného ? Těžko, sice bych nepodceňoval drzost Amíků nebo hlavně Britů, ale jejich stíhací ponorky jsou maličké, proti Kursku, a kdyby se srazily s obrovským Kurskem, byl by z nich šrot. Nějaká „přátelská palba“ je také pitomost, při cvičeních se nepoužívají ostrá torpéda a mimo to Kursk by zásah v klidu přežil. Ohledně záchranných prací, plánovací chyba byla, že Rusové neměli své záchranné batyskafy poblíž a cizí nechtěli použít – z dobrého důvodu, ohrozit strategická tajemství kvůli záchraně pár námořníků by byla vlastizrada, takže byli obětováni – jako hrdinové, samozřejmě. 😦

       To se mi líbí

      • strejda napsal:

       kchodle, máte naprosto pravdu. Polská historie je sbírka neskutečných příběhů, od obrovské odvahy a obětavosti po naprosto decimující rozhodování „elit“ vedoucí až k zániku státu. A dokáží to opakovat. Opravdu není na škodu dělat vše přesně opačně, a přitom jako lidé jsou Poláci velice vstřícní a přátelští lidé. Inu, jiný kraj, jiný mrav.

       To se mi líbí

      • peter. napsal:

       strejda:
       Často som v Poľsku a musím povedať,že Poliaci zdieľajú presne také isté názory na Ukrajinu a Sýriu ako Slováci a Česi.Tie ich názory sú v príkrom rozpore s názormi poľských elít,ktoré sa dostávajú aj do našich médií.V dôsledku toho máme o Poliakoch dosľ skreslené predstavy.Je to u nich tak ako všade.Darebácke a zapredané politické elity a samotní Poliaci o ktorých názory po voľbách už nemá nikto záujem.Ako u nás.Inak poľskí vojaci podľa môjho názoru patria medzi najlepších vojakov v Európe.O ich dôstojníkoch sa to už povedať nedá,ako sa píše na NWOO.ORG

       To se mi líbí

      • kchodl napsal:

       Peter.:
       Také tam dost často jezdím, protože Poláci mají ony „nadstandardní“ vztahy s USA a kromě toho vlastní obchodní loďstvo, takže … mnoho ICT věcí, které k nám normálně jde přes „evropské distributory“ se dá koupit u nich přímo dovezených po „polské ose“, za čtvrtinovou až poloviční cenu, přitom záruka je dnes celosvětová. Sice místní distribuce pak řve jak kdyby je opékali zaživa, o „šedém dovozu“, ale licence a support platí.

       Máte pravdu, že lidé mají stejné názory jako my, ale jak jsem psal – zdaleka ne všichni, i ti mimo vládu. Procento „velkoPoláků“ a jiných bloudů je tam skutečně významné, i mezi oněmi „obyčejnými lidmi“. A také mají svoji „kavárnu“ a „elity“, jako u nás, jenže zaměřenou poněkud ostřeji, když to vyjádřím diplomaticky. Jiný kraj, jiný mrav.

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Díky Kchódle 🙂 . Okolo té události bylo, je a určitě bude spousta dohadů – logický přístup, nadhled a znalost reálií se cenní .
       Jinak další Vaše komenty a postřehy na výbornou 🙂 .

       To se mi líbí

 3. tata napsal:

  NEPODCENOVAL BYCH informační valku ,moc peněz je obrovská,,naprosto souhlasím že jediná možnost je ho porazit ze vnitř.JE TAM DOST jako všude mocichtivých,hrabavych bude záležet jak tvrdou rukou bude vládnout……aby to ustál musel by šahnout k hodně tvrdym metodám,to zase dá do rukou zbran te medialní valce jaký je diktátor.ONA přizen mas se dá lechce stratit,masy se dají lechce zblbnout a oni mají s těmito metodami obrovské skušenosti.V teto válce rozhodne jak udrží vyváženost aby měl na své straně masy,to zatím je ta nota VELKÁ RUS……KDO má aspon malé zkušenosti z RUSKA tak ví,TO TAM HRAJE OBROVSKOU ROLI.Rozhodne jak diplomaticky bude použivat metodu med ,bič.ZATÍM má všechny trumfi,jasně ukazuje že to je politik po dlouhé době ktery hají vysostně zajmi RUSKA…….MUŽE SE NÁM TO NĚKDY NELIBIT………hlavně naším sluničkářum ale dělá jen to co USA NIKDY NEPŘESTALI.

  To se mi líbí

  • Faust ze Země ticha napsal:

   tato, moc Vás po delší době zdravím… 🙂

   A odpovídáte si sám: idea Velké Rusi je mocná. Zvláště proto, že je to IDEA – zvláště když se postaví proti totální ideologické vyčerpanosti Západu.

   A když se to vezme kol a kolem: USA a (a ano, i EU) v poslední době zvrtali, co se dalo – počínaje kdysi dávno Kubou, pokračujíc Vietnamem… atd. atd.
   Vlastně ona ani Korea nebyla právě vítězstvím…
   A prý vítězství ve studené válce? Na čas se USA staly světovým četníkem – aber die ende. Ale ty konce…
   ¨
   Nikdy v dějinách nebyl nikdo světovým hegemonem, nikdy.
   Jde ovšem o to, zda na ten konec „nezařveme i my“.
   Aneb: ještě, že jsem starej… i když připouštím, že pozorovat konec jedné epochy může se jevit jako zábavné. Jak pro koho…

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    FAUSTE……..NAPODOBNĚ
    Patřite k lidem co si nesmírně važím,Váš blog patřil ktomu co je to velice dobré na jnternetu jsem rád že jste v pořadku at tomu je ještě dlouho.

    To se mi líbí

 4. kchodl napsal:

  Uff. Díky pane Hrochu za překlad, dnes to ovšem bylo extra zábavné.
  🙂

  Celé to blábolení pomíjí jednu zásadní věc – s „výjimečnými a nepostradatelnými“ Amíky se nedá jednat jinak než s „klackem v ruce“, tedy zpoza namířené pušky – protože jiné argumenty vůbec nerespektují. Mají PNAC a Wolfowitzovu doktrínu ovládnutí světa, chtějí – na věčné časy – určovat všem národům a lidem, kdo bude chudý – všichni mimo ně – a kdo bohatý – oni. Kdo přežije, kdo bude vyhlazen. Co je právo – všechno, co dělají oni – a co zločin – to je všechno, co dělají ostatní a není to předem schváleno z Fašingtonu.

  Jsou to nacisté, na právo a humanitu se začnou odvolávat, až když dostanou po hubě, do té doby je to vůbec nezajímá. Příkladů je spousta.

  Takže nějaké žvanění o nenásilí, o nejlepší válce, což je taková, která nebyla – je možné, až když Rusko a celý ostatní svět ukáže odhodlání a sílu – pak je šance, že se USA zastaví a něco málo ze svého chování přehodnotí.

  Proto jediné možné, pokud Amíci nehodí „ručník do ringu“ sami a nestáhnou se ze Sýrie, je stupňovat to dále. Tudíž – a to je v článku pravdivé – pokud nestačila křídlo-raketová demonstrace z Kaspiku, budou Rusové muset ještě odpálit pár desítek dálkových raket z „Bílých labutí“ Tu-160M a Tu-95MS, případně z ponorek, možná dojde i na balistické nebo semibalistické rakety – zatím s konvenčními náložemi.

  A přivézt do Sýrie komplexní PVO a plošně ho nasadit. A svoje letadla v Sýrii vybavit mimo raket R-27 také svými posledními modely R-77 (K-77) a Amíkům ukázat, jak se ruší navádění amerických raket AIM-120C/D – pokud dojde k leteckému vyhrožování a možná i boji.

  Zajímavost je, že Amíci stáhli z Turecka PVO systémy Patriot, které byly na syrských hranicích. Jdou zvěsti, že jim je „někdo hacknul“ a tak je odvážejí do Německa k revizi, aby se podívali, jak se to vlastně stalo.

  Už teď syrská armáda začala používat přesnou munici a termobarické hlavice, moderní ruské protitankové rakety. A také vybavení – neodposlechnutelné vysílačky, neprůstřelné vesty a helmy, lepší útočné pušky, protimateriálové a dálkové odstřelovačky, minomety a granátomety, … prostě moderní „pěšácké“ vybavení. K tomu Rusko dodalo poslední modely dálkových – až 120 km – raketometů Uragán a Smerš a k nim „inteligentní“ a termobarickou munici. Dokonce i nejděsivější – v boji na blízko do 4 km – termobarické raketové plamenomety TOS-1 Buratino.

  V brzké době přiletí ještě moderní ruské bitevní vrtulníky Ka-52 a Mi-28N, které budou přímo podporovat Syřany v ofenzívě – to je věc, která jim velmi chybí, takže proti islamistům s americkými protitankovými raketami Tow mají nějaké – ne příliš velké – ztráty.

  I když je z bojových videí vidět, že Syřani jsou vojáci na baterky, islamisté jsou na tom ještě mnohem hůře, je to prostě banda pouštních loupežníků, neschopná koordinace mezi jednotlivými gangy. Skoro se nabízí výsměch Amíkům, protože cvičit a podporovat taková nemehla musí být vážně o nervy. Rusové se Syřany – hlavně pokud jsou to alávité, křesťané, drůzové a nakonec snad i ti šíité – jsou na tom o mnoho tříd lépe. Bláznivému Alláhistovi se vysvětlit nedá, že zda trefí/netrefí nepřítele, závisí na zamíření a výpočtu palebných prvků – ne na blahovůli Alláha.
  Jediní schopní opravdového boje z těch islámských hrdlořezů jsou žoldáci z Čečny a bývalé sovětské střední Asie, plus možná nějací ti Iráčané z původních Saddámových republikánských gard. Starých válečníků, prošlých Afghánem, Bosnou, Kosovem, … tam mnoho nezbylo.

  Z pozemní ofenzívy Syřanů je vidět, že silně „konzultují“ s Rusy, objevilo se tam už ono „kotlíkování“, známé třeba z Donbasu. První fáze bude na SZ Sýrie, vytlačit islamisty od moře, kam už téměř pronikli. Zabezpečit okruh kolem západní Sýrie, ovládnout propojovací silnice a města a tím udělat okruh kolem vyspělé části Sýrie. Na severu rozbít obklíčení Allepa a dostat se až k tureckým hranicím. Tím odříznou islamisty od zásobování, protože zbytek hranice ovládají Kurdové. Teprve v další fázi vytlačí IS do Iráku a Jordánska, SA.

  Amíci s tím v podstatě nemohou nic dělat, mimo přímého nasazení své armády do Sýrie – protože jejich „umírnění řezači hlav“ jsou fatálně neschopní – proti skutečné armádě. Když se jejich plán nepovedl doteď – kdy měli volnou ruku na všechno, syrská armáda byla mizerně vyzbrojena a velení operací stálo za prd, tak teď už s tím neudělají vůbec nic. Ani kdyby nasadili letadla – protože Rusové prohrát nemohou, takže to poženou do krajnosti, když budou muset.

  Je otázka, zda poslední americké akce nejsou jen naoko, protože jistě si všechny tyto věci velmi dobře uvědomují – vojáci určitě. Jejich blízkovýchodní politika vyústila do totálního krachu a katastrofy, stejně jako na Ukrajině.

  Za rok a něco jsou v USA prezidentské volby a tak se dá očekávat – protože na „rychlé vítězství“ ani „malou vítěznou válku“ to opravdu nevypadá, že nebudou riskovat i on-line vojenskou porážku a nechají to vyhnít. Když už prohráli všechno ostatní. Budou jen do všeho propagandisticky bušit, čím ztratí i ten poslední kousek vážnosti a „soft power“, který jim zbyl.

  To se mi líbí

 5. strejda napsal:

  Jednoznačné vítězství se z počátku zdá být velká výhra. Ale nese to svá rizika, především tím, že odpadla konkurence. Postupně upadá strategické myšlení a ztrácí se realita pohledu. Tak to vidí teorie a zjišťuje praxe. A právě to se stalo USA. 25 let, to je jedna generace, je opravdu dlouhá doba na stagnaci, degradaci myšlení a jeho nahrazení rutinou. Zmizela inovace. Kola se úspěšně točila a tak se jen přikládalo. Když něco nevyšlo, tak to „spravila“ síla.
  Protivník, pokud má mít šanci na prosazení, musí být neustále ve střehu, inovovat a hledat i složité kombinace vedoucí k cíli. Dostává se tak do strategické výhody, kterou při kvalitní přípravě může rozšířit i na taktické výhody. To se Rusům, zvyklým na strategické myšlení daří. Nechci se vracet o 80 let zpět, kdy něco podobného řešil Stalin. Našel tehdy řešení v téměř katastrofální situaci, bylo tvrdé, velice tvrdé, ale úspěšné. Dodnes je základem ruské síly.
  Američané od doby občanské válka něčemu takovému, co zažívají dnes, nikdy nečelili. Vždy mohli jednat silou a na nikoho se neohlížet, a to také využívali. Je to přece tak snadné. Politici září a postižení brousí nože. Svět se ale změnil a tak je pro ně těžké adekvátně reagovat. Nerozumí tomu co se děje. Síla je najednou málo, ale čím ji nahradit?
  Měli by se ptát u Švejků v této kotlince. Ti vždy tahali za kratší konec a tak si přeživší vypěstovali instinkty na přežití a vítězství. I když i ty se v poslední čas silně oslabují. Demoralizace Západu je jako rakovina.
  Být dlouho jednička je krásné, ale co pak. Jak zvládnout ústup? S rozumem nebo bouchnout dveřmi? Zatím to hází na Obamu, který jen sklízí co jeho předchůdci zaseli. A jestřábi si mastí svaly a vedou silácké řeči. Co s tím ale nevědí.

  To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Všechno nasvědčuje tomu, že pindy o nemohoucnosti Rusa se jaksi nezakládají na pravdě. Doufám, že těch pár létajících hraček, co použili v Sýrii, usadí pomatence za mořem na zem a přestanou otravovat. Občas nějaká lekce není na škodu.

  To se mi líbí

 7. peter. napsal:

  Európa musí zlepšíť svoje vzťahy s Ruskom,ktoré nesmú byť výsledkom diktátu Washingtonu…..
  s Ruskom sa musí zaobchádzať slušne.Rusi sú hrdý národ,ktorý zohráva istú rolu vo svete.Netreba ich odpisovať,lebo sa rýchlo môžu znovu pripomenúť.Nemôžeme dovoliť,aby nám vzťahy s Ruskom diktoval Washington…..povedal nikto iný ako Jean-Claude Juncker,predseda Európskej komisie.
  To je kotrmelec čo?
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/370278-juncker-nadbieha-moskve-nie-je-to-sexy-priznava/

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Jsem spíš zvědavý na Makrelu. A na Holanďany, jak to zaonačí se zprávou o MH17.

   Teď jsem koukal, že Amíci (aka mezinárodní proti-IS koalice) bombardovali IS u Allepa, ale „shodou okolností“ trefili jeden blok elektrárny. A další dvě letadla rozmlátila dvě rozvodny VVN tamtéž, takže celá oblast je bez proudu – zase „náhoda“, určitě. Přesně to samé dělali v Jugoslávii a Lybii. A Ukroši na Donbasu. Asi je to tím, že onu oblast už odepsali, brzy to dobijí Syřané – tak budou mít hnedka o starost více.

   Je to děsná banda. Po roce „bombardování“ IS mají islamisté netknuté velení a sklady munice, vesele obchodují s kradenou ropou a hromadí zásoby všeho, a jak se situace otočí, Amíci začnou ničit civilní infrastrukturu.

   To se mi líbí

 8. tata napsal:

  VÍTE co je nejhorší.
  ŽE mi co zažili minulé v tom režimu jsme plno věcí automaticky zařazovali jako spam když použiji dnešní terminologii………….bohužel ukazuje se že dost věcí tou skutkovou podstatou byli naopak pravdivé on ten kapitalismus není to co si plno lidí zvonicí představovalo………..navic dnes do VÁS NALEJVAJ TAK NEHORÁZNÉ LŽI………ŽE KOMUNISTI se musejí stidět ve srovnání čím VÁS MASIRUJÍ DNES……….JENŽE ZA KOMUNISTŮ 90 procent vědělo že to je nutné zlo toho režimu a automaticky to filtrovali……….dnes je to mnohem horší plno lidí se nechá zblbnout……sem přimo u vytržení když s někým diskutuji,celkem má stejný pohled ale uzavře to kdyby nebylo Putina……..TO MĚ DOSTANE

  To se mi líbí

 9. peter. napsal:

  pekná rozprávka o tom,ako belosi dbyli Ameriku

  To se mi líbí

 10. blbíš napsal:

  „Pre tie tisíce mladých, zdravo vyzerajúcich a dobre oblečených mužov s konečnou platnosťou padla vidina mesačného príjmu … pretože Nemecko túto štedrosť zastavuje, dokonca ZASTAVUJE AJ SOCIÁLNE DÁVKY A POMOC BUDE PRIDEĽOVAŤ IBA V NATURÁLIÁCH, teda vo forme jedla, pitia, oblečenia a dočasného prístrešku…“(Jozef Banáš).

  Sakra, toho jsem se obával, protože jsem spoléhal na setrvačnost idiotství, které by těm slunečním Němcům (moc se omlouvám těm „obyčejným“) a jejich rektolezcům měla v plné nahotě nejen ukázat, ale také hlavně na vlastní kůži okusit (nikoli dlouhodobě!!!), co to znamená, když většina rezignuje na kontrolu svých zástupců (to se týká i nás samotných). Samozřejmě, že se dá výtržnost, hladovkaření, tu a tam nějaká demonstrace či bezpráví potlačit, ututlat či omainstrimovat, ale na PŘÍRODU je i Němec krátký a v to jsem škodolibě doufal, protože každý NORMÁLNÍ muž i žena aspoň tuší, co říká britský filozof Roger Scruton tímto:

  …“ Podle vás je to tedy otázka TESTOSTERONU (kromě jiného=dodává blbíš)? To snad ne!“
  „Ale tak to je! Problém na Středním východě je nadbytek testosteronu…Bohatí muži mají plno žen a mladí, frustrovaní muži, na něž se nedostalo, jdou a dobývají další území, aby se žen zmocnili… Masy nadržených mladých mužů bez žen. A co ti mladí muži dělají, jak se vybíjejí? Nějak to napětí ze sebe musejí dostat. Jsou to mladí muži, kteří potřebují ženy.“

  A v to jsem hodně škodolibě doufal, že přivede Němce (omluva „obyčejným“) a jim podobné k rozumu, když na vlastní kůži zažijí, co trestuhodně nechápou, když jim navíc zachovají dosavadní přístup a hlavně ty sociální výdobytky!!! Ale když je srovnají na úroveň východoevropských reálií, pak si srabácky musím přiznat, že to mé škodolibství a buranství, včetně toho německého (a nejen německého) idiotství, poznáme i my na vlastní kůži!!! A to se mi, přátelé, vůbec nezamlouvá, protože tuším, co se stane, když se testosteron nakupí v míře větší než malé, navíc chytře ovládané všemi těmi blby kol nás.

  Je proto bezpodmínečně nutné, aby ….
  TVÁ ZTRACENÁ VLÁDA VĚCÍ TVÝCH
  ZPĚT SE K TOBĚ NAVRÁTÍ, LIDE NAVRÁTÍ
  (… jak jeden výborný textař již dávno napsal a hlavně věděl)

  To se mi líbí

 11. peter. napsal:

  Výpoveď Bielorusa,ktorému sa otvorili oči
  – Nech Lukašenko „tyranizuje“ešte ďalších 5 rokov.Všetko je akosi spokojnejšie ako „demokracia“ v Ukroreichu.
  – Ak som aj mal nejaké ilúzie o „Dobrej Európe“,tak som ich stratil po Euromajdane.Už nemám žiadne ilúzie.Nechcem loviť po byte míny a rakety.
  – Zajtra(dnes)prvý krát za 20 rokov budem hlasovať za Lukašenka.Do teraz som za neho nehlasoval ani raz.Za tie dva roky som sa dosť napozeral na „eurointegrátorov“.

  http://colonelcassad.livejournal.com/2426013.html

  To se mi líbí

 12. peter. napsal:

  Sýria,situácia na fronte,mapa
  http://medzicas.sk/syrska-ofenziva-severne-od-mesta-hama/

  To se mi líbí

 13. peter. napsal:

  oprava:
  file:///C:/Users/Ugor/Desktop/12036864_10205046615786938_3248334288074061715_n.jpg

  To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   „Podle právníka nemocnice Tomáše Němečka šlo o závažné novinářské selhání.“
   Ne první a určitě ne poslední. Jenže v jiných případech se to žalovat nedá. Takže dobře Čulíkovi tak.

   To se mi líbí

  • anonymouse napsal:

   „… právník deníku Čestmír Kubát … současně podotkl, že čtenáři Britských listů nejsou tak naivní, aby hned článek brali vážně.“

   🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

   To se mi líbí

 14. peter. napsal:

  Čech medzi opolčencami.Vstúpil medzi donských kozákov,kde dosiahol hodnosť podesaula,oženil sa s Ruskou,zaujímavé
  http://ukraina.ru/interview/20151008/1014499068.html

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.