O antiruském stereotypu z reliktů Goebbelsovy propagandy


Eva Hahnová

Pejorativní stereotypy ruského národa mají v západoevropské literatuře a publicistice dlouhou a bohatou historii, ale jsou i součástí mnohých obrazů minulosti. Dnes nejživějším příkladem jsou běžné výklady konce druhé světové války. Když bylo připomínáno 70. výročí osvobození Osvětimi, informoval třeba mnichovský týdeník Sudetendeutsche Zeitung na titulní stránce o jiném výročí. V článku „Tragédie, na kterou musíme navždy vzpomínat: Před 70 léty začalo vyhnání 15 miliónů Němců“ byla řeč o tom, jak se prý následkem lednové ofenzívy sovětských vojsk směrem na Berlín, „vydali ženy, děti a staří buď sami, anebo v kolonách na cestu směrem na západ“. Postup Rudé armády, tvrdá zima či Rusy potápěné lodi s uprchlíky v Baltském moři jim prý způsobily útrapy, které mnozí nepřežili. Neméně strašné zkušenosti však prý čekaly i ty, kteří zůstali a sovětské vojáky sami poznali: vraždění civilistů, masové znásilňování žen a dívek, plenění, drancování a vypalování, deportace na nucené práce v Sovětském svazu. Tento osud prý potkal Němce na území dnešního Polska, Maďarska, Jugoslávie a Rumunska stejně jako sudetské Němce: „Čím dále na východ žili, tím brutálněji je postihla pomsta a odplata.“

Tvrzení, že se milióny německých uprchlíků staly v posledních válečných měsících obětí sovětského či ruského barbarství, bývá součástí pojednání o konci druhé světové války nejen v německé, ale v celé mezinárodní veřejnosti. Jen málokdo si uvědomuje, že jde o obraz, který původně popularizovala nacistická propaganda.

„Co náš národ dnes prožívá, lze srovnat jen s invazemi Hunů a Mongolů z dávno minulých staletí,“ sděloval 25. ledna 1945 hlavní německý nacistický list Völkischer Beobachter a o den později byla zase řeč o „rudém moru valícím se z východu na německou půdu“. 10. února byli čtenáři informováni o „vraždění, zneucťování, plenění a deportacích zotročených lidí k nuceným pracím, o ničení všech plodů píle generací a o zhanobení všeho živého, na co bolševické hordy narazí“; všechny „sovětské krutosti“ prý byly „dokázány ověřenými a přísně prověřovanými výpověďmi svědků“, k čemuž patřily i zprávy o znásilňování žen: „Německé ženy jsou znásilňovány a poté společně s dětmi a starci vražděny, aby byl náš národ vyhuben.“ Tehdy mezinárodně proslavený a v nacistickém žargonu jako „miláček Kremlu Žid Ilja Ehrenburg“, známý spisovatel, prý cynicky psal o „vyhlazení německého a jiných národů“ jako o cíli bolševického útoku na Evropu již před léty.

Plánovaný Rückführung

Sovětská armáda s problémem disciplinovanosti svých vojáků skutečně zápolila, jak se lze dnes dočíst z publikovaných pramenných edicí. Ale historici zatím této kapitole evropských dějin nevěnovali přiměřenou pozornost. Ani zločiny tehdy spáchané příslušníky sovětské armády na německých civilistech, ani jejich postihování a ani tehdejší osudy Němců se ještě nestaly předmětem empiricky podloženého výzkumu. Archívní dokumenty i svědectví pamětníků však ukazují, že se za stereotypem o údajném útěku Němců před vražděním a pleněním sovětských jednotek skrývá pokus o zamlčení posledního nacistického masového zločinu: nucených evakuací německého civilního obyvatelstva. Ženy, děti a starci totiž neutíkali dobrovolně.

Ze zápisu z 1. března 1945 v deníku někdejšího generála Paula Freiherra von Schönaich se dozvídáme, že všichni uprchlíci z východu se kterými jsem mluvil, mi sdělili že neuprchli dobrovolně, nýbrž na příkaz policie. Nikdo z nich nevěřil, že by jim Rusové něco udělali. Pouze ti, kteří pocházeli z oblastí s polským obyvatelstvem, očekávali, že se do nich asi Poláci pustí, ale věřili, že se sami ubrání. Z toho jasně vyplývá, že východní Němci nevěří již goebbelsovskému podvodu o bolševických ohavnostech.“ Že se Paul von Schönaich nemýlil, ukazují nesčetné dokumenty.

O tzv. útěku se mluvilo na veřejnosti i v nacistické propagandě. V úředním žargonu nacistického režimu se užívalo pojmů jako evakuace či návrat (Rückführung), zatímco útěky jednotlivců z vlastní vůle byly prakticky znemožňovány, zakazovány, pronásledovány. Nucené evakuace veškerého obyvatelstva se připravovaly od jara 1944 a prováděly od léta. O jejich detailním plánování nás informují archivní dokumenty, ale zachovaly se i podrobné zprávy o průběhu evakuací, které berlínským úřadům až do konce války zasílali zodpovědní činitelé. Z těchto materiálů stejně tak jako z výpovědí očitých svědků vyplývá, že evakuace vedly k humanitární katastrofě ojedinělého rozsahu.

Obyvatelé jednotlivých obcí a měst byli totiž nuceni opouštět své domovy na povel v kolonách z povozů a často končili v neznámých krajích bez jakéhokoli zaopatření. Proti těm, kteří se bránili, bylo užíváno různých prostředků; někdy byli vydíráni pouhou propagandou, někdy odebíráním potravinových přídělů, někdy otevřeným násilím. Pozoruhodné jsou i zprávy o neméně chaotickém prchání zdemoralizovaných jednotek rozpadajícího se wehrmachtu, které hrubě zacházely s civilním obyvatelstvem podél cest. Podle posledních úředních informací nacistického režimu z 6. března 1945 postihly evakuace na deset milionů civilistů; teprve 29. dubna 1945 byl vydán zákaz donucovat obyvatelstvo k opuštění domovů násilím.

Blud ničení

Z deníků Josepha Goebbelse vyplývá, že si nejvyšší pohlaváři byli následků evakuací plně vědomi. O utrpení postiženého obyvatelstva prý byli informováni svými gauleitery, jejichž zprávy se podle Goebbelse „hluboko dotýkaly“ dokonce i vůdce samotného. Bez zajištěné dopravy, ubytování a stravování prý kolony vedly k fiasku, a lidé obviňovali za své útrapy stranu. Proto prý Goebbels posílil propagandu o ruských „ohavnostech“ (Greuelpropaganda), která se vůdci velmi zamlouvala. Goebbels však zanechal i zprávu o tom, že sledování nepřístojností sovětského vojska dospělo na obou stranách válečných příkopů ke stejným informacím a že vedení sovětské armády proti nim zakročovalo. Sám se zmínil o případech daleko menších přestupků, než jeho propagandisté rozhlašovali, a věří, že se sovětské vedení snažilo všemi silami zajistit disciplinu, aby předešlo demoralizaci a rozpadu svých jednotek.

Deníky kněze Paula Peikerta z období od ledna do března 1945 jsou detailním svědectvím o tom, jak evakuace probíhaly ve Vratislavi. Ve Slezsku na konci roku 1944 žilo 4,4 milionu Němců, na konci války jich zbylo pouze 1,5 milionu. Vratislav se tak v poušť liduprázdných ruin proměnila již před příchodem sovětských vojsk. Paul Peikert zapisoval téměř každodenně vše, co prožíval, co kolem sebe viděl, a co mu vyprávěli lidé v jeho okolí. O Velikonocích opustil obležené a hořící město, vrátil se tam po skončení války a předal své zápisky diecéznímu archivu. Jeho deníky byly později uveřejněny v Polsku a NDR, ale v SRN, kde Peikert strávil poslední léta svého života, dodnes nevyšly. Zápisky vyprávějí o propagandě zastrašující obyvatelstvo líčením barbarských zvyků Rudé armády, ale i o lidech, kteří si toužebně přáli, aby Rusové už konečně skoncovali s nacistickým běsněním. Dozvídáme se o brutalitě, se kterou nacisté vyháněli děti, ženy a staré do mrazivé zimy na cesty vedoucí do neznáma; někdy i za užití střelných zbraní a zapalováním opuštěných domů, aby se nikdo nemohl vracet: „Otřesné je pohlížet na to, jak se majitelé bytů vracejí, aby si vyhledali a zachránili to či ono, co jim přirostlo k srdci. Ale náš národ propadl bludu ničení. Celé bloky obytných domů jsou podpalovány, takže z nich za několik málo dnů zbývají jen holé zdi.“ Stovky lidí umíraly denně na ulicích a v příkopech podél cest za městem, kam byli hnáni. Speciální komanda je sbírala a nákladními auty odvážela neznámo kam: „Včera jsem se dozvěděl, že při jedné takové akci bylo posbíráno na relativně krátkém úseku přes 400 mrtvých dětí a dospělých. Kolik lidí muselo následkem tohoto útěku za tvrdé zimy zahynout, se asi nikdy nedovíme.“

Zamlžená minulost

Na území Československa doráželo tehdy daleko více Němců, než jich odtud odcházelo. Souviselo to s geografickou pozicí českých zemí jako poslední části Velkoněmecké říše, hroutící se pod nátlakem spojeneckých armád z východu i ze západu. Jen ze samotného Slezska sem bylo podle německých údajů evakuováno asi 1,6 milionu lidí, ale v kolonách byli přiváděni i obyvatelé jiných německých regionů a Němci z jihovýchodní Evropy. Z někdejších československých občanů postihly evakuace nejvíce obyvatelstvo na Slovensku. Ze 130 tisíc Němců, kteří tam v roce 1940 žili, byli evakuováni mezi říjnem 1944 a březnem 1945 téměř všichni. Někteří se po ukončení války vrátili a 32450 osob bylo v roce 1946 vypovězeno a přesídleno. Ani ve Slezsku a na Moravě nebylo německé obyvatelstvo ušetřeno. Z Brna – podle údajů historičky Emílie Hrabovec – velká část Němců uprchla anebo byla evakuována již před příchodem Rudé armády: „Jejich počet a jejich následné osudy nejsou však známé.“ Ale i venkovské obyvatelstvo zejména v jihomoravských okresech a na Jihlavsku opouštělo tehdy své domovy a putovalo v kolonách nejčastěji do Rakouska.

V tzv. protektorátu začaly přípravy evakuací až v únoru 1945, ale ohledy na průmyslovou výrobu jim stály v cestě. K. H. Frank teprve 19. dubna „vzhledem k ohrožení nepřátelskou Rudou armádou“ za nejdůležitější prioritu vyhlásil „zachování německé národní substance spočívající v našich ženách a dětech“ a nařídil jejich evakuaci. Jenže mnoho času nezbývalo, a proto tentokrát utíkali lidé sami, jak mohli. Josef Pfitzner si ve svém deníku stěžoval především na prchající Němce, „kteří přišli do země ze staré říše, usadili se v prostorných vilách zařízených židovským nábytkem“ a nyní ukazují, že neměli žádný vztah k zemi, kde žili. Z jeho zápisků se poměry v Praze posledních válečných týdnů a měsíců nezdají zdaleka tak poklidné, jak tvrdila nacistická propaganda a jak bývají dodnes líčeny. Znepokojeno prý bylo především německé obyvatelstvo upadající do tak velké paniky, že se K. H. Frank 8. dubna dokonce uklidňujícím letákem obrátil na veřejnost: „Kolují nesmyslné fámy a jisté německé kruhy podlehly psychóze útěku. Lituji, že přitom dochází k hrubým porušením správných postojů, která budu v krajních případech bezohledně postihovat.“ Pfitzner souhlasil s Frankovým postojem, protože uprchlíky opovrhoval, ale přesto i on vyslal vlastní rodinu 27. dubna do Salcburska.

Zkušenosti Němců z Vratislavi a z Prahy byly velmi rozdílné, což dodnes běžná mluva o „útěku a vyhnání““ zamlžuje. Totéž platí o osudech všech, přesně řečeno asi 11 milionů Němců, kteří ztratili následkem druhé světové války své domovy a dorazili různými cestami na území dnešního Německa, včetně asi pěti milionů povalečných odsunutých z Polska, Československa a Maďarska. Přitom bývá poslední masový zločin nacistického režimu spáchaný nucenými evakuacemi německého obyvatelstva zastiňován odkazy na údajné barbarské chování sovětské armády či prostě Rusů vůči civilnímu obyvatelstvu. Tento relikt z dílny nacistické propagandy se dodnes nestal předmětem jinak oblíbeného vyrovnávání se s minulostí. Zároveň jde o přímo klasický příklad stereotypového podhoubí, které bývá podle potřeby v různých politických situacích aktualizováno. Pojmy „sovětská armáda“, „Rusové“ či „bolševici“ bývají zaměňovány jako synonyma, podobně jako jména Stalin či Putin. Slovní spojení „hrozba z východu“ a „Kreml“ se tak dodnes těší v politice a publicistice neutuchající popularitě – jak názorně zviditelňují právě dnes brizantní problémy mezinárodních vztahů. Podobně jako nedostatek informací zamlžuje vnímání konce druhé světové války, trpí i výklady o dnešní hrozbě z Kremlu často už na první pohled zřejmou zálibou v dutých frázích místo věcných informací a rozumně uvážlivých soudů.

EVA HAHNOVÁ (1946) je německá historička českého původu, zabývá se moderními dějinami střední Evropy a česko-německými vztahy 20. století. Je autorkou mnoha odborných studií, v roce 1999 v německém odborném časopisu Osteuropa podrobila německou bohemistiku kritické analýze, za což byla po sedmnáctiletém působení vyhozena z Collegia Carolina, nejvýznamnějšího bohemistického badatelského střediska v Německu.

 Zdroj: Literární noviny 2/2015

moskyt

Příspěvek byl publikován v rubrice moskytiéra se štítky , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

60 reakcí na O antiruském stereotypu z reliktů Goebbelsovy propagandy

 1. cobolik pacholik napsal:

  ja som cital len zaciatok a hned ma koplo o discipline v army traktarov,este na stepiach rusie v nejakom burakove znasilnil nejaky vania nejaky vojak starsiu zenu a ze fronta isla uz jak machine vsade bolo plno vojakov v otcovej jednotke dal lejtenant nastupit holotu a jednoduche vyzvanie,kto to urobil,alebo nieco vie o tom,ticho po pesine,lejtennt vytiahol pistol a zastrelil hned dvoch vojakov,ktorych sa ihned zakopalo a tak sa postupovalo vsade,ked sa stretli a dristalli s druhou holotou na ktoru narazili pri pochode,nijake vysetrovacky a potom si kazdy daval presvinsky pozor bo nemusel strielat lejtenant,ale sama holota ho odbachla,ked prisli do nasho burakova 21.1.1945 to zas mam od nasich buranov zima jak svina v tych kopeckoch na koni nejaky velitel,dal rozkaz,ze dve hodiny stop,bo z bardejovskych lesov sa palilo niekde smerom na parsivu horsky prechod rozkaz znel nikde sa nerusat,jak stali tak popadali do toho snehu a spali jak zabity o dve hodiny palba utichla a idom molodci,holota dala kus mlieka a samohonky(taka beteha doma napalena,co slabsieho zabije na mieste) vypit,nikde nerabovali ani nic nerusili,bo nemali barz cas a hlavne boli dobity na smrt,muj synu,ked mi taka babka toto dristala lezali jak sajty(sajta to siahovica drevo na metre porezane) na tej ceste bidaci(biedaci) v roku 1985 uz moja skusenost na vlastne oci rusky antonov ich priviezol asi sto,do kosic a z tamade isli vlakom na hlavnu stanicu kosice nastupovali v takom burakove nedaleko letiska a davali este jeden vagon cisto pre nich ,obycajna lokalka do kosic okolo VSZ,ked tak cakali v lete mali zimne kabaty a baranice a nikto nic nedal dole a stali po kope a fajcili,ked zacali nastupovat vypravca zavolal na velitela,ze kolko nedopalkov,ked ten jediny v brigadirke jak lavor zrycal,myslel som,ze vyvratia vagon tak bezali zberat nedopalky a za pat minut na celej stanici a okolo kolaji nebolo jedneho smetia flase proste nic,vypravca kukal jak puk a vsetci,co stali okolo vlaku,zreval na nich do vagonu a nijake okna neotvarat,to sluchali a ani jeden nemukol na stanici v kosiciach sa ma jeden prikureny pytal drug eto germany?eto cechoslovakia,germany to nemnozka tam a ukazal som mu smerom na zapad.
  PS:je pravda ze sa znasilnovalo,aby dnesny demokrat vedel nijaky vojak us army force na zakladni v cudzine za nijaky trestny cin podla daneho kraju,kde sluzi tam nikdy nebude trestany,lez podla americkeho prava a sediet bude tu,bo jasne,ze tam by ho mohli upiect za ziva za priatelsku pomoc,mozno od temy a dlhe jak svina,ruska holota tiez nebola sveta a hlavne toto nepripominat barz,bo tak buransky co zaklad v tej srande,co sa volala ta preklata vojna bol,ze nie traktar isiel do reichu,ale reich isiel na navstevu tam,a ze sa tak sumne(pekne zachovaval),tak v dnesnej dobe treba nejakomu etikovy a humanistovy,ktory ma jazyk hada ten jazyk vyrezat,boraz treba urobit medzu a tej sa drzat bo u mna sameho to vyvolava vrazedne chutky a viem,ze aj holota z reichu nie vsetci himler a ta mala holota to vsade na svete rovnaka ta naisto nemohla za nic,netreba toto jatrit,treba sa drzat tej medze sediet kazdy na jednej strane,podavat si flasku a dristat,ze toto nech je mementom kazdemu.

  To se mi líbí

 2. Slim napsal:

  Záslužný a namáhavý čin, překlepat celý článek! 🙂

  Hahnová jistě nechce popřít, že ve východních částech Německa došlo začátkem r. 45 k „Soudnému dni“. O tom jsem poprvé něco četl v 70. letech, v pamětech A. Wertha.
  http://www.fronta.cz/kniha/werth-od-paktu-po-stalingrad

  (Budu se po té knížce muset podívat v antikvariátu, neměl jsem jí v ruce tak 35 let.)

  Zdá se, že Stalin nejprve zaúkoloval Erenburga, který pak napsal známý článek v Krasnoj zvězdě(?), kde fakticky vyzval k plenění v Německu, a pak zase velení RA začalo brzdit, když to nabylo velkých rozměrů A operace se vyvíjela úspěšně..

  (Kdo má pochybnosti, podívejte se na jeden z posledních dílů nedávného ruského seriálu Velká válka, nevím který to je, ten poslední myslím ne. Tam se popisuje odesílání trofejních balíků: tuším voják měl nárok 5kg, důstojník 10).

  Souvisí to samozřejmě s danostmi války. Jak to říká kníže Andrej, t.č. velitel pluku, ve vrcholné pasáži V&M, před bitvou u Borodina, svému kamarádovi, naivnímu civilistovi Pierrovi?

  А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны – шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями;
  нравы военного сословия — отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство.
  XXV. kapitola 3. dílu

  (Nemám knihu při ruce, proto ruština. MIMOCHODEM: poznatky knížete A. o manželství můžete vidět v Bondarčukově pojetí dnes večer na čt2).

  Stalin neměl pochyby o tom, jak bude situace vypadat a varoval před idealizací RA.
  (Popíšu až se nasnídám.)

  To se mi líbí

  • hans napsal:

   V originálním článku se konstatuje, že “ jde o obraz, který původně popularizovala nacistická propaganda“ a vy reagujete že néé, a dál citujete tu propagandu – „Stalin nejprve zaúkoloval Erenburga, který pak napsal známý článek v Krasnoj zvězdě(?), kde fakticky vyzval k plenění v Německu“. A abyste si nacisty příliš nezadal, tak ji oslabíte slovy „zdá se“. Vtipné.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Nesmysl. To zaúkolování i článek jsou dohledatelné. Není nutný ani Ovčáček.
    Právě takových „přeuvědomělých“ reakcí jsem se obával.

    To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  POKRAČVÁNÍ.
  Zvláště citlivý byl problém znásilňování žen.
  Historik John Lewis Gaddis, autor řady monografií o Studené válce, tomu přičítá dokonce zásadní politický význam:
  možný příklon obyvatelstva k myšlence budoucího socialistického státu byl od počátku podkopán brutálním chováním vítězů k civilnímu obyvatelstvu, především znásilňováním..

  Stalin, když si mu Jugoslávci, Djilas a spol. stěžovali na násilnosti, páchané RA proti ženám v Jugoslávii, zaujal cynicko-realistický postoj:
  „Vy jste přece spisovatel a četl jste Dostojevského a víte, jak komplikovaná je lidská duše. Představte si vojáka, který došel od Stalingradu do Bělehradu, přes svoji zničenou zemi.. Jak může takový člověk reagovat normálně? Proč by si, po těch hrůzách, nedopřáli trochu zábavy se ženskými?
  Vy jste si zkrátka představovali, že Rudá armáda je ideální. Ale ona není, a ani nemůže být, a to ani kdyby v ní nebylo určité procento zločinců. – otevřeli jsme vězení a všichni museli do armády…“
  (I dál to pokračuje zajímavě. M. Djilas Conversations with Stalin

  Podobně varoval před idealizováním RA Beneše, než ten odjel do Košic.

  Jsme ovšem 70 let po válce a můžeme se už na věci podívat s trochou odstupu. Že ani údajně civilizované západní armády, na tom nebyly kdovíjak ideálně a že mnohé plyne prostě ze struktury situace, osvětlila nedávno podrobně jedna americká historička.
  (Ale to zase až později.)

  To se mi líbí

 4. Rosťa napsal:

  Nalejme si čistého vína. Chovali se barbarsky. Vemte si třeba Stalingrad. Přišla zima a německé vojáky bez soucitu nechali mrznout venku a sami si lebedili pěkně v teploučku doma. Ani nějaké obnošené šatstvo nepodali. To nechápu, kde je nějaký vděk za ta dobrodinní ze strany nácků od Hitlera?

  To se mi líbí

 5. Strejda Olin napsal:

  Válka je ve všech ohledech nenormální stav a kdo na vlastní kůži hrůzy války neprožil, neměl by soudit. Ten, kdo téma chování vojáků ve válce mediálně se škodolibostí otevírá, dělá to se zlým úmyslem a nikdo by mu neměl dopřát sluchu. Už jen spojování války, humanity a morálky je absurdní. Samozřejmě, všichni víme jak by se měl voják ve válce chovat, jak zacházet se zajatci a civilisty, jsou na to mezinárodní úmluvy, dohody i vnitroarmádní předpisy, řády a rozkazy. Jenže rozdíl je moralizovat a soudit v teple a bezpečí nebo žít měsíce a roky v zákopech, v podmínkách, které si neumíme ani představit, vidět mrtvé kamarády a sám zabíjet, být očitým svědkem nelidských zvěrstev, zažívat opravdový hlad, zimu, mokro. Každého, kdo s neskrývanou radostí a nenávistí omílá skazky o tom, jak rudoarmějské „asiatské hordy“ znásilňovaly, kradly kola a hodinky, bych do takové války poslal.
  Nemám na mysli ty, kteří se tímto tématem seriozně zabývají (historici, psychologové, sociologové, dějepisci ap.), ale propagandisty, bulvár, přiblblé diskutéry a hlupáky.

  To se mi líbí

 6. cobolik pacholik napsal:

  ja kurva ma privadza do sialenstva,ked sa teraz sa zacne preberat jak sa mordovalo volke holotu,znasilnovalo a plienilo,je to v cloveku zakorene,je to v nasej povahe,v cloveku prevlada nenavist a chtic zabijat,ludska povaha ta holota,co je nazyvana human je z drvivej vatsiny stvoreny do zabijania,ja nemam nejake skoly psychologie,ja len sledujem ludske konanie a sam seba,jak mojich budu mordovat a znasilnovat,ked budem mal moznost,len boh bude svedkom,ked dorvem tych z druhej strany,vojna to kurva vrazdenie a nenavist v cloveku sa prejavia na plno jeho pudy zvierata,co zvierata ma rozum tak kona premyslene,bo zviera kona,len z pudov,skurvena vojna,to nie festival ludovej psesne narodov,je to uplne ina zivotna situacia,kolko vas tu a vsetkej tej nasej holoty by si bolo koplo do komunistu,ci estebaka,zapamtat,clovek to rodeny zabijak a krvilacne stvorenie,ktore hra na husliach,recituje machu,ale v situacii vojny to sprosty vrah a hovado,co sam kuka na seba jak tela co je schopny urobit bliznemu svojmu,toto co tu dristam,to myslim zname tisicrocia a nic horibilne nepisem,tak brat vec aj z takeho kuku a nie citat nejakych historikov,pouzit svoj kuk a sam na seba kuknut a nie tu filozofovat,bo hovno z tej doby sme zazili asi tak.

  To se mi líbí

 7. K-k. napsal:

  Dovolte, abych ocitovala kolegu historika: „Neznám armádu, která by na dobytém území nedrancovala a neznásilňovala…“ Je to smutné, ale je to tak – a různí propagandisté pochopitelně zásadně vytahují hříchy té armády, která jim není sympatická.
  A mimochodem i já vím o konkrétních případech, kdy za krádež dostal vojáček na místě od velitele kulku. Stalo se v Hostomicích na Teplicku…

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Je to přesně tak. 🙂
   Jak výše věděl i Tolstoj, i Stalin. Přidám později slíbený pramen o Američanech

   To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Na Teplicku bylo podobných případů víc, přímo v Teplicích se chovaly první květnové dny 45 roku nejhůř revoluční gardy – údajně z Kladna.

   To se mi líbí

 8. Strejda Olin napsal:

  Německý dvoudílný film „Útěk“ s touto tématikou. Dokázal jsem vidět dvakrát.
  http://blisty.cz/art/33252.html

  To se mi líbí

 9. Strejda Olin napsal:
 10. tata napsal:

  Myslím že se to dá uzavřít slovy……….RA…….NEBYLA O NIC LEPŠÍ ale o nic horší než jiné armády.
  Jen bych řekl že do tohoto pohledu musíte zakalkulovat,zohlednit útrapy co jim Němci zpustošily,navíc oni byli v pozici napadeného nikoliv útočníka.

  ONO se to dá trochu přirovnat co pražská kavárna mele o stejné vině nás Čechoslováků v době odsunu…………prostě nesrovnatelné a nemožné srovnávat dnešními očima

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Přesně tak. Doma v teple a pohodlí, s plným žaludkem a v bezpečí, s odstupem doby a dostatkem informací, bez osobních zkušeností se snadno a lehce vynášejí soudy nad jinými. Když je navíc takový „soudce“ ještě zaujatý a neobjektivní, nutně z něj vypadnou hovadiny!

   To se mi líbí

  • tata napsal:

   docela by mě zajímalo za co palec dolu……..jedině že nakoukla kavarna,samozřejmě má pravo to vidět jinak…..ale já se za své palce nestidím…….sem zvědav jestli dotyčný mito sdělí

   To se mi líbí

 11. Miluše napsal:

  Při dnešní diskuzi jsem si vzpomněla na film Želary, který jsem viděla už dávno. Popisuje konec války hodně naturalisticky, a to podle knihy Jozova Hanule od Květy Legátové. Film mě zaujal, byl tam vztah mezi mladou lékařkou, která se musela před nacisty schovat v zapadlém místě Beskyd a divokým horalem, za kterého se měla nedobrovolně provdat. Film ve mně zanechal silný dojem, ale zdálo se mi, že úmyslně očerňuje Rusy – osvoboditele, nestačila jsem sledovat ten rychlý konec, kdy se všichni postříleli navzájem. Unavení osvoboditelé, po bouřlivých pitkách, po znásilňování, bída místních v té divočině, na konci války..
  Taková byla realita. Čas ale dokaže zkreslovat, ubývá pamětníků, kdo chce, umí si „pravdu“ přizpůsobit.

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   To přizpůsobování „pravdy“ se po „vítězství pravdy“ a s heslem „nejsme jako oni“ děje vskutku nebývalým, doslova ofenzivním způsobem. V TV již 25 let sleduji jen boje na západní frontě, boje o „kanál“ a Anglii, boje v Normandii a Ardenách, v Tichomoří, v severní Africe, hrdinství Pattona, osvobození Plzně ap. Vedle toho se zpochybňuje odsun Němců, vyhledávají se „zvěrstva“ Čechů páchaná na nevinných Němcích a Rusů na osvobozeném území, připomíná se Katyň, odhalují se zločiny Stalina, NKVD, dokumetují se gulagy, vznášejí se otazníky nad spojeneckými dohodami v Jaltě a Postupimi, hledají se důkazy pro odmítnutí a anulování Benešových dekretů atd.atp.
   Naprosto evidentní je snaha o vytvoření jednoznačně pozitivního a nekritického obrazu USA a Západu a úplné dehonestace všeho sovětského a ruského. Ofenzívně, na všech frontách se vytváří zcela nový pohled na svět. Nikdo, ani malý předškolák nesmí pochybovat o tom, kdo je náš „odvěký“ nepřítel.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Je to součástí dlouhodobého procesu, který má ukázat méněcennost obyvatelstva východně od Šumavy a na jih od Dunaje. Toto obyvatelstvo nikdy nebude považováno za plnohodnotné s západními národy. Dnes ho dost dobře nelze fyzicky vyhubit, je příliš noho a časy se (snad) naštěstí změnily. Je ale možné ho zlomit vnitřně, zničit jeho identitu a přizpůsobit roli páriů.
    Celý proces je složitější o to, že západní státy rozežírá mor zcela cizích kultur, které se usazují uvnitř společnosti. Je tedy zřejmé, že se jedná o ještě širší fenomén zasahující celou indoevropskou kulturu a především její základní atlantickou část.
    Již se tu psalo o obdobě ukrajinského hladomoru v USA ve dvacátých a třicátých letech a dá se připomenout i masakr v Dachau, kde vojáci US Army v prvních hodinách vyvraždili na 500 německých vojáků. Dá se pochopit proč to udělali ale není možné se smířit s tím, že se to i po 70 letech tutlá.
    Bohužel soudobá česká společnost tahá za kratší konec. Kam až to dojde, toho se málokdo z nás dožije. A asi není o co stát.

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Myslím, že trochu přeháníte (u Vás mi to vadí víc, pže Vaše komentáře jsou jinak střízlivé a dělají na mne velmi rozumný dojem.)

     vojáci US Army v prvních hodinách vyvraždili na 500 německých vojáků
     ANO, TO JE MOŽNÉ, STEJNĚ JAKO BYSTE NAŠEL MNOHO PODOBNÝCH PŘÍKLADŮ i v „NEatlantických“ armádách. (Nakonec v Dachau by se to dalo možná i „pochopit“).

     Tady to ale neplyne než ze (struktury) situace. Klasický příklad je opět ve Vojně a míru; poté co ruští partyzáni zajmou francouzskou kolonu, která vede ruské zajatce, a kdy je zabit mladičký Péťa Rostov, vykřikne velitel (Dolochov): zajatce brát nebudeme.

     Tohle nemá s atlantickou kulturou nic společného, to stejně dělali i domorodci někde na Guinei. Jakmile vášně vzkypí, visí životy slabých na vlásku.
     Chápu Vaše podezření o propagandě, pohrdání atd., ale oni zrovna Němci taky nejsou moc „establišovaný“, či západní, národ. A jsou Francouzi „atlantisté“ (v tomto smyslu)?

     To jen pro upřesnění.

     2) A pokud jde o „druhého strejdu“: ty zlehčující poznámky o sezení v teple atd. se mi taky moc nelíbí. Je zajisté pravda, že poznámky těch v teple a se znalostí budoucnosti se dělají (až moc) snadno. Jenže, není tady mnoho a mnoho podobných poznámek o Ukrajině? (Já se těchto diskusí poměrně dost vystříhám, musím dodat).

     Ergo nejde spíš než o to teplo o to, která diskuse souhlasí s mými názory/předsudky a která mi naopak jde „proti srsti“?

     To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Slime, nepopírám, že jsem to pojal poněkud expresivněji než mám ve zvyku. Je to možná poměrně silná reakce na fakta se kterými se v poslední době seznamuji. Jistě jste si ale i Vy všimnul řady poměrně příkrých komentářů na úkor národů od uvedené linie. V jižní části dokonce došlo k cílené destrukci Jugoslávie, tedy k určitému návratu před skutečný Sarajevský atentát. Mám řadu přátel v Anglii a Německu, jsou vzdělaní a mají výborný vztah k celému Východu. Ale v debatách s nimi a při společných cestách je zřetelně poznat jejich výchova i jejich předsudky na českou adresu. Na příklad v tom, jak jsou občas velmi udiveni vysokou úrovní některých záležitostí, které jsou lepší než oni znají doma. Ale to by bylo na náročný a složitý rozbor.
      Můžeme západ dělit několika způsoby. Základní je asi anglosaská kultura. S ní spojená je i kultura germánská, již společnými saskými kořeny. A i Francie svojí polohou k ní patří i když je bližší románskému jihu. Pojem euroatlantická civilizace či kultura je v mém chápání od Vladivostoku po San Francisco. Proto používám i pojem atlantická.
      A Dachau? Mně nejde o to, že američtí vojáci, když viděli vlak se stovkami většinou mrtvých vězňů z Buchenwaldu, kteří týden nedostali jíst a pít, byli tak přemoženi emocemi, že na dvě hodiny nechali průchod hněvu. Udělal bych totéž. Stejně tak chápu Pattona, že zakázal vyšetřování. Ale nechápu, když jsou po 70 letech aktéři po smrti, že se konečně úředně a oficiálně záležitost nevyjasní a uzavře. Stále se tutlá. Nás za podobné excesy považují za barbary. A sovětské vojáky považují za ještě horší barbary. Asi tak, jak je u Hahnové psáno. Myslím, že v tom shodneme.
      A tak jediným sporným bodem bude, zda jsou útoky na integritu Čechů (ale nejenom jich) obecným jevem nebo jen shodou okolností. Vidím mnoho důkazů pro to, že je to poměrně masový jev. Ovšem nemyslím si, že je to cíleně řízeno nějakou skupinou. Spíš to vzniklo a hlavně uvolnilo v podvědomí a to i českém. Je to výsledek drobného rozkladu, eroze, který se dotýká celé společnosti. Zdůrazňují se některé jevy bez ohledu na příčiny. Na příklad husité jsou prezentování jako ničitelé církve, majetných a celé země a málokdo se podívá proč tomu tak bylo. Že životní podmínky se v Královstvím českém tehdy staly nesnesitelné. Podobné je to s českými legionáři, kteří se začínají považovat za zrádce císařepána. Také bez ohledu na okolnosti a zrůdnost války do které je císařpán vehnal.
      Reagoval jsem především na to, že se používají silně účelová kritéria, která vyhovují jen některým zájmům a národům, které jsou dnes dominantní. A že je účelově přejímají i ti, kterým takový jednostranný pohled škodí. A to jsme my.
      Vyprovokoval jste mně k delšímu psaní, snad to ale něčemu pomohlo.

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Zajisté, že spolu souhlasíme. Vůči „pohrdajícím“ nezbývá než být klidný a sebevědomý. A podle možnosti je trochu poučit (každý – i my – to potřebuje).

       Moskytova zásluha je, že si dal práci nabušit Hahnovou. Ta upozornila na zajímavý moment, který jsem například já (a to jsem svědomitý student problematiky) neznal.
       To je ta dnešní „přidaná hodnota“.
       Až budu mít chuť bušit – koliduje mi to dnes s lecčíms, taky s Bondarčukem večer – dodám další, dost neotřelý a zajímavý příklad. Zatím jen ochutnávka.
       http://www.alescenek.cz/detail-zbozi/pripravujeme-109:1:1/valka-a-chtic-sex-a-americti-vojaci-za-ii-svetove-valky-ve-francii-94049.html

       Nemám rád přílišné upřednostňování emocí místo poznání. K-k svými komentáři dnes i včera prokázala velmi vyvážený pohled,; vzala si ze studia historie to pravé ponaučení.
       Zdravím vás oba.. 😀

       To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      Můj názor na to vynášení soudů doma za pecí je všeobecně platné a vztahuje se nejen na obě Velké války, ale i na jiné události a situace, kterých jsme se osobně nezúčastnili, které jsme neprožili na vlastní kůži, na které nepohlížíme prizmatem konkrétní doby. To platí i na tu Ukrajinu. Vždyť víme prd, jen to známé JPP.
      Také se říká, že po bitvě ja každý generálem. Každý, když už je po všem, ví co se mělo udělat, co se udělalo špatně, kdo byl hrdina a kdo padouch. Na jedné straně toho nejsme přímými svědky, na druhé straně jsme nenesli přímou odpovědnost. Neříkám, že bychom na to či ono neměli mít vlastní názor, jen bychom s těmi soudy měli být opatrnější.

      To se mi líbí

     • pepan napsal:

      Jistěže, s atlantickou kulturou nemá pomsta nic společného. Atlantickou kulturu vyznačuje humanitární bombardování a kolaterální ztráty všude tam, kam přinášíme svobodu a demokracii. Odkazy snad nemusím dodávat, ale pro jistotu:
      http://ulozto.cz/x9MB7f7K/dirty-wars-2013-hdrip-xvid-etrg-avi
      české titulky jsou ke stažení ve formátu srt., sloupeček vpravo druhý odshora.
      Starý klasik Cornelius Ryan, v The Longest Day zveřejňuje vzpomínky anglického veterána, který při ústupu z Francie v 1940 viděl ulici plnou mrtvých Francouzů, obou pohlaví, od dětí až po starce, postřílených bezdůvodně Němci. Začal si dělat zářezy do pažby svého Thompsonu a slíbil si, že nebude brát zajatce. A druhý den po invazi v 44, těch zářezů už bylo přes čtyřicet, jak se pochlubil autorovi. Jak správně tvrdíte, ano je to možné.
      A k těm, co nesdílejí naši humanistickou atlantickou kulturu, k Rusákům, tam, v Rusku a okolních státech, jistý Drabkin zbírá výpovědi ruských veteránů:
      http://iremember.ru/en/
      Česky vyšlo T-34 v akci. Ve zmiňovaném spisku jeden z těch ruských dědků, vzpomíná na bývalého velitele z Ukrajny. V civilu byl dotyčný předseda kolchozu. Osud je krutej, kolchozník se při osvobozování Ukrajiny (teď je to špatný termín, podle současného historického náhledu šlo o jasnou agresi Rusáků) dostal do rodné vesnice. Jenom proto, aby se dozvěděl, že mu Rumuni upálili celou rodinu, včetně ženy a dvou malých synů v místním dřevěném kostele. V té době to nebylo nic neobvyklého, když si vygůglíte vojnové zločiny slovenskej armády vybafnou na vás obdobné k zapomenutí hodné, anebo alespoň „k správnému vysvětlení vhodné“ záležitosti.
      A když se vrátíme k ukrajinsko-ruskému tankistovi, osud je fakt krutej, koncem války se dostal do Rumunska, kde spíš nešťastnou náhodou zabil Rumunku. A jako na každého podčlověka se na něj nevztahovalo dobrodinní atlantské kultury. Kde jsou spojenečtí US soldáti vyjmuti s jurisdikce státu na jehož území zločin spáchali. Chce se napsat že nejen vojáci ale i čtyřnásobnej vražednej pošuk Dalghren. Kdypak jej kolébka a ochranitel demokracie vydá?
      Zmiňovanej Rusák byl promptně odpraven před nastoupeným plukem. Katem s třesoucí se rukou byl politruk, jeho kamarád. Dostal to rozkazem. Všichni přítomní brečeli. I přes ty neskonalé hrůzy, které do té doby přežili.

      To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      jakmile vasne vzkypi,jsou zivoty slabych na vlasku,jaky rozdiel v tom,kde zabija pilot junkersu bez vasni holotu v domoch stalingradu,nevidi ich,ale tony betonu mlazdia vsetko, tu nemienim nejak filozofovat,jak pisem je to v cloveku,nemam rad rozoberanie z tepleho miesta ,vlastne to neznesiem,ked sa zacne robit pomada okolo toho a veci sa nenazyvaju pravym menom,ze pricina mordovania a znasilnovania druhej holoty mala nejaky povod,bo taka bola situacia kurva,dnes nikto nebeha z rusov po nemecku a naspak,nemorduju a neznasilnuje,nestriela po uliciach a nerabuje kraj druheho so zbranou v ruke,nema nijakeho rozdielu ani za mak jaka kultura prevadza ,ci prevadzala vojnu v mieri mozno porovnavat,ale nie v skurvenej vojne perfektne pisu strejci.jasne slim ma inu povahu jak ja,proste kazdy ma inu povahu,ktora nema vela deleni bud bez problemu morduje,bud zvykne na to,bo taka situacia,alebo vobec nemoze vrazdit ani v takej situacii jak vojna,bo cisto myslim na tu situaciu a okolnosti v tom,co z nas nikto nema pary,boz som par krat v uzkych a to velmi uzkych a len vtedy som reagoval pudovo,bo islo o palici,vzdy skusam na sebe a dumam,vsetko to je len taka sucha skuska,bo ani na sto svetelnych rokov sa nepriblzim k holote v hentom case preklatej vojny,mal som len hovorovo sprostredkovane,ci nejaky dokument,ale nikto z nas nezazil z toho ani hovno,takze tu vlastne vcetne mna len pindame pindy,u army som sledoval reakcie ludi a sam seba,jak sa reaguje na ryk a ponizovanie,system drilu a poslusnosti,psychiocke z fyzicke zatazenie co fyzicke dosahovalo hranice kolapsu,bo tak sa hartuje holota,aby poslusne vrazdila a zo sto sme 60 boli ready mordovat vsetko,stacilo ukazat a dat rozkaz,mlady bez akychkolvek brd by sme boli myslim,keby sme zili v hentej dobe pekne hovada,pisem tiez z tepla svojej zasranej riti,ale v zivote som zazil situacie,co malokto zazije,bo zasrany zivot cobola bol pestry a prax ,plus prezitia,mozem aspon sa kus priblizit k tomu,bo z nijak holota nekona vasnovo,ked ide o presvinsky vela,kona pudovo,kto z vas,ak by vam niekto zabil zenu,dieta,brata,proste milu osobu a mal by moznost podkopnut stolicku kurve,co to urobila,ja bez najmensieho problemu,a este by som ho trochu pridrzal kurvu,aby sa dlhsie dusil,povie sa ,ze neovladam svoje vasne,ja seriem na nejake nazvy z tepleho miesta,bo tak je to vo mne a vobec mi to nevadi,nekukam a nebeham niekoho zamordovat,ale moja skurvena povaha do toho nema daleko a keby sam som mohol vykonat rozsudok,to by som nepodkopoval stolicku,ale prehresil by den a svoju mat ked,ze ho porodila,ze som zruda a vysinuty,mam na haku,zatial to nerobim,ale myslim,ze bez problemu by som to robil,ak zabijane mojich blizkych ja budem 3 krat horsi vrah,bo to satisfakcia pre mna,ze budu mali vratene a pritom ja nikoho nechcem mordovat,ze psycholog napise,ze totalne vysinuta drotarska palice seriem mu na jeho dristy,konam v zaume mojich a basta,bo ked budem dumat,ci jednam s vasnamy a podobobne pindy,to jak s rakovinou,radsej ruku odrezat a predlzit ,ci zachanit zivot jak cakat kym vyschnem hned.
      ale dlhe,ale tak dumam a prosim mozno vyvracat a poukazovat na moje vasne a vysinutost,ja seriem na to,taky som a nemenim ani bohovy.

      To se mi líbí

  • tata napsal:

   To je přesně ono,každý z nás je zmanipulovatelný……..otázka na jak dlouho………Film Želary na mě také nechal velice hluboký dojem protože za prvé vše rozhodně není autentické a sledujme to dnešními pohledy.To samé film Habrmanuv mlýn,opět na mě zanechal obrovský emoční vjem……odstupem času a zamyšlení,musíte zapojit souvislosti.I kdyby to byla do písmene pravda………i v dnešní době žijí zrůdy oto víc v tak pohnutých časech………na to dám opět jiný příklad jak probíhá takoví plíživá manipulace ÚPLNĚ z jiného ŽÁNRU……..nevím už název ale hrál tam Delon zločinec, GABEN kurátor A HAJZL POLICAJT……….policajt po něm šel všemi prostředky……..nakonec dosáhl svého……Delona popravili………JE MOŽNO kvůli tomu postavit že policajti jsou hajzlové a litovat zločince………….TAKŽE vždy po takto zhlédnutých dílech chce uvažovat bez emocí…v dnešních filmech vidím věci z minulého režimu z dob co už jsem prožil a mnohdy si říkám ach jo.Chce to vždy nechat doznít emoce a zapojit mozek…….se všemi souvislostmi………..a ty mi vždy potvrdí že se mnou snaží knížecí klaka manipulovat…….i kdyby ten Habermanuv mlýn byl doslova pravda……..Beneš by nikdy ani dnes nemohl stát zato jako válečný zločinec……..mohu litovat že se v našich řadách nacházeli bestie za které se mužem lidsky stydět………ale nikdy to neznamená že bych dovolil můj hlas použit ve smyslu omluvy že jsme nebyli jiní jak Němci……..tak to pr páni umělci a knížecí klako.
   A to samé srovnávat NĚMCE a Rusy v té době NEMLIH to samé

   To se mi líbí

   • pepan napsal:

    skutečnej Habermann byl zavražděnej svým kumpánem z karbanu kvůli karbanu.
    Du spat, nechce se mi dohledávat zdroj.
    Nechápu, jak takovou manipulaci mohl natočit Herz, přežil koncentrák a zakusil sonderhandlung na vlastní kůži.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     PEPAN
     To by mě velice zajímalo,NEBOŤ v tomto díle sem i já dost podlehl teto masáži sice ne tím že bych uznal to co hlásí kavárna,tady sem byl přesvědčen že základní fakta sedí….jestli né je to hodně na pováženou.Nejsem tak zběhlí v hledaní faktu………nemohl by se toho někdo ujmout.Protože jestli zde hrubě nesedí fakta,musíme se hlouběji zamyslet nad tím co nam to vypovídá.Zatím jsem byl přesvědčen že se jen rozcházíme v hodnoceni faktů.ALE zde jestli nesedí aspoň hrubá kostra faktů, v čí zájem,z jakou strategií,nebude to jen tak čin jednoho ale promyšlené tahy a je to mnohem horší než jsem byl dosud ochoten připustit.JAK se manipuluje s historií a je zřejmé v zajmu koho a kdo tak činí respektive kdo stojí v čele páté kolony………..jestli tak tomu je ,myslím že nesedí hrubá fakta,je to opravdu alarmující………jakto že si toho nikdo nevšiml, nereagoval pořad se mi nechce uvěřit

     To se mi líbí

     • tata napsal:

      TAK SEM NĚCO NAŠEL………..
      Habermannův mlýn – další příspěvek k přepisování dějin aneb pohádka o hodném mlynáři Habermannovi a zlých Češích

      Ve filmu není jedna jediná skutečně negativní postava „sudetského Němce“.
      Naprostou většinu negativních a odpudívých postav představují ve filmu Češi.
      Jediná skutečně negativní postava Němce je z Říše dosazený velitel SS s polským jménen.Většina Němců se k Čechům chová slušně a snaží se jim pomáhat.
      Naprostá většina Čechů měla tehdy s Němci diametrálně odlišnou zkušenost, než jak se film snaží namluvit.

      Po zhlédnutí filmu konečně pochopíte, že za války byli největší zrůdy Češi a nejvíce trpěli Němci. Autoři zcela účelově vybírají z války jen to, co se jim do jejich propagandistického díla hodí.
      Pokud jde například o historický rámec příběhu, je zcela pominut zuřivý a nenávistný boj sudeťáků v roce 1938 za rozbití demokratické ČSR a připojení k Německu. Jsou zcela pominuty teroristické útoky jejich ozbrojeného Freikorpsu proti českému obyvatelstvu (desítky mrtvých) a československým státním orgánům, je zcela pominut teror sudetoněmeckých bojůvek proti českému obyvatelstvu, fyzické napadání Čechů, rozbíjení oken, ničení majetku až po vyhnání z odtrženého území. Je téměř pominut německý teror a vraždění Čechů během celé války. Je zamlčen nenávistný postoj Němců z pohraničí vůči Čechům, naopak, podle filmu, se většina tzv. sudetských Němců chovala k Čechům za války dobře a pomáhala jim. Ve filmu prakticky není mezi skutečně negativními postavami žádný sudetský Němec. Naopak zářným příkladem charakterního člověka je sudetský Němec mlynář Habrmann. I když jistě i takoví byli, rozhodně představovali velmi vzácnou výjimku. Smutné je, že většina takových Němců nepřežila válku, protože je jejich soukmenovci udali a zlikvidovali. Buď skončili na popravišti nebo v koncentráku. Jediný skutečně negativní Němec je ve filmu šéf SS Kozlowski, ale ten má polské jméno, takže kdo ví, jak to s jeho „němectvím“ bylo.
      Češi, se podle filmu měli za války v podstatě dobře a byli to oni, kdo dělali problémy a ohrožovali Němce, třeba budovali v lese skladiště zbraní, nebo roznášeli letáky. Vždyť i tu akci SS a popravu 9 Čechů vyvolali Češi, zabili přece nesmyslně dva německé vojáky. A Češi také kolaborovali a udávali. Takových postav je ve filmu hned několik, aby bylo jasné, jací ti Češi vlastně jsou.
      Zraněným německým vojákům, jedoucím z východní fronty, kde způsobili smrt milionů lidí a další nezměrná zvěrstva, jsou věnovány detailní záběry a podrobně je vylíčeno jejich utrpení. Pocta je vzdána i cti německého vojáka a jeho oddanosti velkoněmecké myšlence. Ani vážně zraněný mladší Habermanův bratr nezanevře na Hitlera a válku a netouží po ničem jiném, než se vyléčit a vrátit se na frontu a dál bojovat za svého vůdce. Nechybí ani jeho oddaný vztah k rodné hroudě. Když ho na konci války kdosi vyzývá, aby raději utekl, hrdě prohlásí, že tady je jeho domov.

      Ano, Němci jsou v podstatě příkladní lidé, zato Češi jsou zlí, mstiví, násilničtí, bezcitní, nízcí a hrabiví a po válce jim nešlo o nic jiného, než zmocnit se majetku slušných a pracovitých Němců. To film umocňuje i tím, že scény lynčování Němců, hlavně žen a dětí, jsou zařazeny dvakrát – hned na začátku, aby nebylo pochyb – a na konci. Tím se
      propagandistický účinek zvýší, to je známo už z televizní reklamy. Zcela je pominut fakt, že všechny tyto hrůzné věci, ke kterým bohužel také došlo, byly vyvolány tím, co u nás Němci, a mezi nimi převážná část těch tzv. „sudetských“, šest let dělali a jak se celou tu dobu chovali. Byly vyvolány tím, že díky své nenávisti vůči jiným národům, především slovanským, rozpoutali nejstrašnější válku v dějinách lidstva, včetně dosud nevídaného teroru vůči civilnímu obyvatelstvu, nevyjímaje mučení, vraždění apod. Výbuch, ve kterém se mísil spravedlivý hněv a řádění lůzy vyvolalo to, co během války napáchali a jak se chovali. Nemůžem být na to hrdí, ale nemůžem to také vytrhovat z dějinné souvislosti a z ostatních událostí té doby. A nezapomeňme také, že k podobným událostem došlo těsně po osvobození i v jiných zemích Evropy, například ve Francii, Norsku, Holandsku, Polsku apod. V roce 1938, by Němce určitě nikdo nevyháněl, nepřipravoval o majetek, natož aby je lynčoval nebo zabíjel. Tyto strašné síly tady rozpoutali během války oni a po jejím skončení dopadly i na ně.
      Zajímavé je, že vyvražďování Židů je zmíněno velmi okrajově a jen jakýmsi náznakem. Na nádraží je krátký záběr na vagony, za jejichž okny zahlédneme tváře a ruce židovských dětí prosících o chleba.
      Překvapivé na filmu je, že ukazuje velmi problematickou a velmi negativní roli katolické církve, která na konci války a po jejím skončení pomáhala největším nacistickým zločincům, často masovým vrahům a lidským zrůdám, uprchnout před spravedlností, většinou do Jižní Ameriky.

      Manipulace s fakty a fabulace v zájmu propagandistického vyznění

      Neférový přístup autorů a tvůrců spočívá především v tom, že film je prezentován jako dílo založené na skutečných poválečných událostech v obci Bludov. To dodává filmu na autentičnosti a příběhu na věrohodnosti. Jediné, co však odpovídá historické pravdě, je postava mlynáře Habermanna, který skutečně zemřel násilnou smrtí těsně po válce.

      Prakticky vše ostatní už je vymyšlený příběh, který navíc ani neodpovídá realitě té doby. Zde je několik příkladů:

      1) Mlynář Habermann nebyl ubit zdivočelými českými šovinisty přivázaný na točícím se mlýnském kole, jak film barvitě ukazuje na začátku i na konci, ale byl zastřelen svým opilým kumpánem z hospody údajně proto, že nad ním pravidelně vyhrával v kartách (vrah byl Čech, povoláním holič).

      2) Mlynář Habermann neměl za ženu Češku, jejíž otec byl navíc Žid, ale Němku.

      3) Není známo a doloženo, že by mlynář Habermann nabízel důstojníkovi SS svůj život za život deseti českých rukojmí, které chtěl důstojník zastřelit. Je jasné, že je to propagandistická fabulace útočící propagandisticky na city.

      4) Němci nepopravili v Bludově 9 Čechů za to, že v lese nesmyslně zastřelili dva německé vojáky, ale popravili 23 rukojmí za spolupráci s partyzány.

      5) Bludovský farář nevyprovázel soucitně bludovské Němce do odsunu, ale byl za podporu odboje poslán Němci i s kaplanem do Terezína, kde oba zemřeli.

      6) Majitel místních lázní nebyl slizký český kolaborant, ale statečný člověk, který prokazatelně podporoval odboj a později byl vězněn v padesátých letech za politické postoje.

      7) Dvakrát je ve filmu opakován oblíbený historický nesmysl Landsmanschaftu, že na základě Mnichovské dohody byly tzv. Sudety vráceny zpět Německu. České a moravské pohraničí k Německu nikdy nepatřilo a čeští i moravští Němci byli vždy poddanými českých panovníků.

      Věci, které byly za války nemyslitelné:

      1) Němci cvičí za války společně s Čechy v Sokole. K něčemu takovému nemohlo s ohledem na německou nadřazenost nikdy dojít, nehledě na to, že Němci Sokola po obsazení pohraničí zakázali.

      2) Habermannova žena nemohla nevědět, že její otec byl Žid, musela přece znát svůj křestní list.

      3) V Bludově, který se stal součástí Říše, nemohl být starostou Čech, to bylo vyloučeno.

      4) Není možné, aby Němci zjistili poloviční židovský původ Habermannovy ženy až koncem války. Tyto skutečnosti měli různými způsoby, včetně studia matrik, podchyceny od začátku okupace. Ve filmu se to nakonec dozví v dubnu 1945.

      A jak jinak, než od českého kolaboranta.

      5) Důstojník SS posílá Habermannovu ženu i s dítětem v dubnu 1945 do koncentračního tábora. Ale do jakého?

      Osvětim i další vyhlazovací tábory byly již osvobozeny.

      Děj filmu je vymyšlen jako jednoznačná protičeská propaganda. Zapůsobit může v tomto duchu zejména na mladé lidi, kteří pak budou mít větší pochopení pro požadavky Landsmanschaftu na omluvu, odškodnění, návrat apod. Ale i v Německu a Rakousku, kde se
      určitě bude promítat, a kde o válečných a poválečných událostech v československém pohraničí vědí ještě méně než u nás, bude vytvářet dojem, že Češi byli skutečně odporní, zlí, nenávistní a chamtiví šovinisté a jejich němečtí soukmenovci nevinné trpící oběti. A jejich požadavky, které vůči Čechům neustále vznášejí, jsou oprávněné. Váhu tomuto názoru dodá i fakt, že film natočil Čech, navíc s židovskými kořeny, který sám říká, že v koncentrácích zemřely desítky jeho příbuzných. Proč se k takovému přepisování dějin, očerňování Čechů a očišťování německých zločinů propůjčil, zůstává otázkou jeho svědomí. Možná bychom se dozvěděli víc v odpovědi na otázku, kdo ho podporoval během emigrace v Německu.

      Film vznikl v koprodukci Česka, Rakouska a Německa. Bylo by možná zajímavé zjistit jaké je napojení rakouských a německých koproducentů na kruhy Landsmanschaftu, případně neonacistů.

      Přestože se film odvolává na skutečnou událost, je v něm skoro všechno vymyšlené, a to tak, aby to zapadalo do hlavních tezí přepisování dějin. Nebezpečí spočívá v tom, že za nějaký čas, už nikdo nikomu nevymluví, že v Bludově bylo všechno jinak. A potažmo i v celé válečné a poválečné historii.

      Jak to v té době v odtrženém pohraničí také bylo a co autoři filmu opoměli:

      1) Vypjatou nenávist většiny tzv. sudetských Němců vůči všemu českému.

      2) Ozbrojené útoky sudetoněmeckého Freikorpsu (měl asi 12 000 ozbrojených členů)
      na české policisty, vojáky, finanční stráž, další státní orgány i jednotlivce. Na české straně byly desítky mrtvých a stovky zraněných.

      3) Neustálé provokace, vyvolávání konfliktů a neklidu a následné překrucování situace a označování Čechů za viníky.

      Po Mnichovské dohodě

      4) Fyzické napadání Čechů (docházelo k němu i předtím), loupení jejich majetku, odvlékání doŘíše, vyhánění do vnitrozemí (asi 160 000 Čechů).

      5) Okamžité zatýkání českých a německých demokratů, jejich věznění, nebo odeslání do
      koncentračních táborů.

      6) Na odtrženém území byly okamžitě zrušeny všechny české školy. Ponechány byly jen
      některé školy obecné. Mladí Češi neměli možnost studovat, ani nastoupit do učení.
      Fungovaly pouze školy německé, ale do těch nesměli být Češi přijímáni. Češi byli do budoucna určeni k tomu, aby vykonávali jen podřadné práce.

      7) Byly rozpuštěny všechny české spolky a politické strany. Jejich majetek propadl Říši

      8) Byly zakázány všechny české noviny (až na jednu výjimku), časopisy a další tiskoviny.

      9) Označení obcí, obchodů, úřadů apod. v češtině bylo zakázáno. Povoleny byly pouze německé nápisy.

      10) 11. listopadu 1938 proběhla i na odtrženém území tzv. křišťálová noc, při které byly
      ničeny židovské obchody, živnosti a podniky, hořely synagogy. Židé byli fyzicky týráni, zabíjeni a posíláni do koncentračních táborů.

      11) Češi byli odstraněni ze všech vedoucích pozic v úřadech i podnicích a směli vykonávat jen podřanou práci. Často byli vystěhováni ze svých bytů do nuzných příbytků a do jejich bytů se nastěhovali Němci.

      12) Čeští sedláci byli vyháněni ze svých usedlostí a jejich statky byly osídleny „německou krví“.

      13) Zakázány byly veškeré české kulturní akce (koncerty, divadlo apod.).

      Podobných filmů, televizních pořadů, rozhlasových relací, knih a článků, překrucujících dějiny a snažících se v zájmu landsmanschaftu a dalších neonacistických skupin vymazat z vědomí lidí historickou pravdu se v posledních letech objevilo hodně. Míra lživosti a manipulace fakty v nich je rozdílná. Pro lepší přehlednost by se měla stanovit jednotka, která
      by míru manipulace kvantifikovala. Po natočení Habermannova mlýna, kde jsou hrubě zkreslovány poválečné bludovské události, by touto jednotkou mohl být jeden Bludov. Při dosažení určitého počtu Bludovů by měl autor nárok na udělení vyznemenání za přepisování dějin a hanobení českého národa. Mohlo by se nazývat třeba „Cena Emanuela Moravce“.
      Mohl by si ji přiřadit k těm, které za podobná dílá dostane z Německa, třeba od Svazu vyhnanců paní Steinbachové.

      Karel Čech

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       hm stale sem najivní tento film sem teda sežral i s navijákem

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Tak to jsme tato dva, mě ten film taky nadchnul. Díky za opis a vůbec.

       To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Po Bavorově poznámce mě napadlo : vždyť já neviděl český současný film snad -cet let, nespletl jsem si Hertzův film s rekonstrukcí případu od Fairajzla na ČST? Paměť vynechává, ale to nadšení z podívané spíš matně připisuji Fairajzlovi. Pomůže někdo mé paměti?

       To se mi líbí

      • pepan napsal:

       Tato, zkopíroval jste zde dokonalý, ucelený odkaz, klobouk dolů. Já, lenoch dodám jen něco málo z wikipedie:
       „Už krátce před premiérou filmu místní novinářka S. Rybičková uveřejnila svůj výzkum ohledně skutečných okolností případu. Konstatovala, že film se od nich výrazně odchyluje: Habermann i jeho žena byli Čechoněmci, a především – nebyl ubit místní lůzou, ale zastřelen ze msty svým známým, holičem Pazourem.

       Novinář J. Gregor v týdeníku Respekt ještě předtím upozornil na několik odlišností od historické pravdy už v původním Urbanově románu (film ale ve vymýšlení jde ještě dále), na které však má podle něj tvůrce právo. Za neetické ale označil, že ve filmu je jako jeden z vrahů ukázán Pospíchal, což je změněné jméno Zdeňka Pospíšila, skutečné osoby zakladatele bludovských lázní, který za války pomáhal odboji a po únoru 1948 strávil 11 let ve vězení. Že Pospíšil zavraždil Habermanna, je spekulace, proti které vystupují jeho příbuzní, kteří se zároveň dlouhou dobu snaží o restituci lázní.“
       Reakce „tvůrců:
       „Na veškeré námitky režisér nijak nereagoval. Autor předlohy Josef Urban se však kritice brání: „Neměl jsem a nemám žádný důvod někoho poškodit. Vycházel jsem z reálných vzpomínek pamětníků, ale není to literatura faktu, nýbrž román. … To, že nejsou v okresním archivu ucelené doklady k osudným událostem, neznamená, že ve skutečnosti neexistují. Nebudu a nechci je vytahovat, zatím nemám důvod.“
       typická Pravda und Láska, scénař dostal cenu Sazky a ti ksindlové, co celou tuto manipulaci spáchali se drze vymlouvají na zatím nezveřejněné „skutečnosti“.

       ze soudního spisu:
       „Vrahem byl Jiří Pazour, který se k činu přiznal
       Přiznání vraha Jiřího Pazoura, třicetiletého lázeňského holiče, je součástí útlého soudního spisu, který uchovává Okresní archiv v Šumperku. Jediným trestem pro vraha byly nakonec jen dva měsíce vazební věznice, když se případ na žádost Habermannovy švagrové v roce 1950 vyšetřoval. Pazourův čin měl dva svědky – členy lidové hlídky, kteří 7. května večer vedli Habermanna do lázní, kde měl zasedat revoluční národní výbor. Jeho členové se ale mezitím rozešli, a tak eskorta pokračovala dál s cílem v místním chudobinci, kde bylo ve sklepě vězení užívané dřív gestapem.
       Ještě v aleji lázní ale trojici dohonil Jiří Pazour, který měl za úkol hlídkovat na hlavní silnici. „Uchopil Habermanna za ruku, smýkl s ním, aby se na něj nedíval, přiložil mu pistoli zezadu do týla a vystřelil,“ popsali shodně členové eskorty. Oba se rozprchli do polí, protože měli strach, aby podnapilý Pazour nezaútočil i na ně.“
       http://www.moje-nazory.estranky.cz/clanky/z-regionu/habermannuv-mlyn-natocen-podle-udalosti-z-bludova–kdo-ale-opravdu-zabijel–zjistil-sumpersky-denik..html
       Jestli se nepletu, tak vraždu mlynáře Habermanna rozebíral v knize „Hyeny v akci“ Jaroslav Pospíšil. Ale ruku do ohně za to nedám.

       To se mi líbí

 12. strejda napsal:

  Nevím jak to bylo s útěkem Němců z Východu, vím ale jak to bylo s „pochody smrti“ na jaře 1945 v našem kraji. Tisíce zavražděných za velice krutých podmínek. To poznání zlomí každého a slzy vyschnou a nezbydou na jiné oběti. Válka je krutá, vždy a všude. A přesto se najdou hujeři, kteří by do ní cpali jiné. Je to nikdy nekončící koloběh typický pro druh homo sapiens.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   V lese zvaném Děmínka nad Střelskými Hošticemi stojí památník části obětí útěku z transportu smrti, který pokazili američtí „kotláři“ v Katovicích. Ve Štěchovicích ( což je od Katovic obráceným směrem) je na hřbitově další pomník.

   To se mi líbí

 13. Rosťa napsal:

  Výňatek z knihy, jak pracují naši přátelé z nejmilejších.

  Co se tajilo a o čem se nehovoří….? Konec války 1945 v
  Plzni…německých vojáků a

  důstojníků. 21. 4. 1945 se 12. armádní sbor USA nacházel v
  prostoru u Widenu

  na hranicích s ČSR. 30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom
  směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic…
  Pražské povstání proti německým okupantům 5 5. 1945 působilo velmi rychle i
  mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí
  starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. 6. 5. 1945 v 9
  hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové
  divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na
  předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil
  Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble).
  Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu »Na pomoc
  bojující Praze«. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z
  české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do
  Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost
  odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že
  zájmy USA jsou jiné než českých občanů – bojovníků proti německým okupantům.
  Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o
  co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo
  jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě
  tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale
  jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké
  vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo:
  – Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně.
  – Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin
  za den.
  – Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky.
  – Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky,
  zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům
  a policistům.
  – Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti
  musely být napsány v českém i anglickém jazyce.
  – Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že
  německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou
  kontrolou.
  – Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti
  kilometrů…
  Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové
  moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního
  programu, který byl schválen 5. 4. 1945.
  Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického
  velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684). Okresní hejtmani
  »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud
  nová česká vláda nebude uznána vládou USA…«. Přitom vláda ČSR byla v
  Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími
  zeměmi.
  Americké bombardování Plzně
  Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a
  historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného
  centra naší ekonomiky – Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti.
  Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůj
  válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945.
  17. – 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu,
  americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho,
  že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení
  závodů v Plzni. 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování
  Škodovky. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů
  USA svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb.
  29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno… nebyl
  elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.
  Americký zločin – bombardování Plzně – neměl žádný strategický význam z
  hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený
  nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její
  vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období.
  Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. USA
  bombardovaly ještě Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín, ČKD-Praha 25. 3. 1945
  a další místa. 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov.
  Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov,
  seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si
  prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!«
  Tajemství čtvrté brány
  V této části zničené Škodovky »pracovaly« dva týmy Američanů ze strategické
  rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány. Prototypy nových
  německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledaly archiv závodu,
  ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v
  některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný
  německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo
  odcizit.
  22. července 1945 se skupina Američanů převlečených do uniforem důstojníků
  československé armády zmocnila československých odborníků na odstředivé lití
  dělových hlavní a unesla je do Mnichova.
  Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové
  bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali.
  Pohled do jednoho policejního hlášení
  Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou
  armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy.
  Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění,
  vnikají do nich i násilím… na otevřených táborech německého vojska v okolí
  Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny
  milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát
  německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili.«
  A pokračuje se dále:
  – U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin.
  – Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní
  auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku… to polévali benzínem a
  zapalovali…
  – V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů,
  radiopřijímačů, konzerv a automobilů…
  – V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.
  – Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými
  hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili
  benzínem a zapálili.
  – Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického
  porcelánu.
  – Z tachovského muzea zmizely cenné památky – olejomalby, staré zbraně
  vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower.
  – Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů
  látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili.
  – Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské
  velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa…
  Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus
  o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha 1969, str 11 a další.
  Připravil J. GROUŠL

  To se mi líbí

 14. Rosťa napsal:

  Souhlasím s předřečníky, že s odstupem času v teple od počítačů kritizovat reakce vojáků, kteří si to zoufalství války vyžrali až do dna je pitomost. Nepochybuji o tom, že se dělo ledacos, ale pochybuji, že se někdo bavil, jako naši současní bratři v My Lai. Podpalovat vesničany napalmem musí být fantastická podívaná. Taková demokratická.

  To se mi líbí

 15. Petrpavel napsal:

  Bože, oni to myslí vážně 😦 .
  Vykašleme se na teoretické rozbory toho, co bylo, stejně všichni víme, že nic nevíme, a papouškujeme to, co o poslední válce napsali zaujatí historikové a obrazotvůrci Západu nebo Východu, a vnímejte co nás čeká a proč.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/364260-americky-obrneny-konvoj-projede-ceskem.html
  Přeji všem volyčům zvacích Bohušů a Kchárlů pěknou podívanou … a brzký povolávací rozkaz!

  To se mi líbí

  • Strejda Olin napsal:

   Zkazil jsi mi pohodový sobotní večer.

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Jáá…? 🙂
    Potěší aspoň to, že stejného názoru jsme už tři? :
    „ … Role Spojených států amerických v současné bezpečnostní situaci je naprosto klíčová. Stejně jako jinde ve světě, tak i v Evropě se snaží realizovat své zájmy, bez ohledu na všechno ostatní. Snaha posílit napětí a konfrontaci mezi EU a Ruskem nepomůže nikomu jinému než právě USA. Jakákoli demonstrace síly, která nutně vyvolá reakci druhé strany, jen zhoršuje již tak napjatou situaci a zatíží budoucí vztahy na řadu let. Vztahy mezi Západem a Ruskem jsou dnes nejhorší v novodobých dějinách. Kvůli americké snaze co nejvíc oddálit moment, kdy USA přestanou být hegemonem světové politiky, jsme se všichni dostali do situace, jejíž řešení bude velmi složité, a obávám se, že i velmi zdlouhavé. …“
    http://www.halonoviny.cz/articles/view/35081430

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Po staru se žít nedá. Kdysi zvali Kolder, Bilak, Švestka, Šalgovič … ty jediné správné a jak čas oponou trhnul, přiběhli Štětinové, Kocábové, Diensbierové, Zadolárkové a máme tu ty kluky znovu. Tedy, nejsou tu asi ti stejní. Mají jiné uniformy a ten jazyk je také jiný.

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Já to až takhle nesrovnávám.
      Ano, těm i těm šlo a jde o udržení režimu podle jejich zájmu, když budu chtít být k nim shovívavý, tak podle jejich přesvědčení. Takže :
      a) tehdy se nevedla žádná válka, mrtvých za dvacet let tolik jako za den na silnicích,
      b) tehdejší režim se mi líbil víc, bránit ho (jeho principy, u vědomí pomalého odstraňování chyb při jeho realizaci a nedostatků při zabezpečování konzumu , ale odstraňování) mi dávalo smysl, bránit tento nedává. Podotýkám, že tehdy jsem to viděl jinak, vadilo mi, že ti kluci nedovolili „uvolnění“ socialismu , ale na druhou stranu : nevedlo by Pražské jaro namísto k „uvolnění“ socialismu k „uvolnění“ mafiokapitalismu stejně jako po sametu?.

      To se mi líbí

    • Strejda Olin napsal:

     Ani nevíš jak bych si přál, abych se dožil toho, až se potvrdí, že máme pravdu. Zlomyslnost?

     To se mi líbí

     • Petrpavel napsal:

      Zlomyslnost myslím ne, jenom důvěra ve vlastní postoj, možná rozhoduje i naděje, že nás už nevojáků se tohle PŘÍMO týkat nebude – nebo snad bude?
      Nikdy se nepotvrdí, že máme pravdu, tedy obecně vzato. My, kdybychom žili hodně dlouho, bychom si třeba mysleli že ji máme potvrzenu, a přitom zase jako teď se najdou nemalé počty těch kdo za pravdu považují něco úplně opačného …

      To se mi líbí

  • tata napsal:

   To bude palců dolů……..proč tuto větu píšete je mi zcela jasné………..ale ve své zarputilosti nedokážete rozlišovat………..POSTOJ Bohouše je DIAMETRÁLNĚ ODLIŠNÝ…..ano také bych si přál aby rázně poslal USA DO zadele………přesně proto co jste napsal zde ,,,,,,,,

   Petrpavel napsal:
   14.3.2015 v 20:43

   OVŠEM mé emoce používají hlavu a politik premiér státu musí používat diplomacii takže těžko muže konat tak jak to píšete VY…ALE ve Vaší zarputilosti zbytečné vysvětlovat……..a proto ta věta je naprosto nesmysl a proto palec dolu jako palec nahoru to o USA

   Umíte vůbec rozlišit ve své zarputilosti co je zvaní a průjezd konvoje.Neumím si představit co by bylo nedovolit spojenci projet konvoj,jaké by to mělo politický dopad,kurna použijte mozek jsou věci kde musíte hodit sympatie antipatie za hlavu.JINÁ by byla základna zde a proti tomu BOHOUŠ JE OPROTI Karlovi………VE Vašem případě je to marné bohužel nejste sám……..v tomto se chováte a nejen VY JAKO protistrana,hodnotit situaci z vice aspektů………..pro Karli je jasný nepřítel a pro VÁS BOHUŽEL taky

   To se mi líbí

   • Petrpavel napsal:

    Tato, pravdě je potřeba umět se podívat do očí.
    Stejně tak, jako se správně díváte na padesátá léta. Ano, to bylo špatné. Možná v té době jiná možnost ani nebyla, kdo ví? Další vývoj ukázal, že se poučili a už v tom nepokračovali.
    I toto dnešní Bohušovo vládnutí s pravicí a ve vleku USA je špatné (podle mého mínění tato a Petře, ne podle vašeho 🙂 ). Možná v této době jiná možnost není. Další vývoj ukáže, co svými počiny zachránil nebo co zbabral.

    To se mi líbí

    • tata napsal:

     Petrpavel napsal:
     15.3.2015 v 09:22

     Nezlobte se neodpovídáte na podstatu…….i na teto odpovědi bych mohl perfektně vy argumentovat že postupujete emocionálně nikoliv podle dané situace.

     NIKDY se nedovíme co by bylo nebýt 50 léta,jedno je jasné zůstanou velkým argumentem jak je socialismus špatný…..JESTLI jak jste naznačil ,že jiná možnost nebyla ,možnost je vždy ovšem výsledek neznámí.U mě bohužel převládá pocit,že to vtom historickém odkazu škodí ještě víc teď ty mrtví to je argument který se blbě vyvrací.jestli vubec jde………na druhou stranu realisticky bez emocí a snahou ty zločiny bagatelizovat……..který režim při tak zásadním přechodu společnosti nemá kostlivce.

     Vraťme se k tomu podstatnému……….JE ÚSMĚVNÉ neustále Bohušovi předhazovat vládnutí s pravicí nebo s USA.tak jsme to nastavili mi voliči.

     ONO jsou to lehké počty……s komunistama nikdo nechtěl a vláda jen s podporou komunistů k tomu nedali voliči možnost……..takže jen nechcete vidět realitu………ano voliči nedali hlas ČSSD PRO JEJÍ CHYBY……….proč to tedy nedali komunistům,to VÁS V TÉ ZARPUTILOSTI NENAPADLO ŽE?Lžete že já mam mínění že je dobré vládnout s pravicí a s USA………NÓ jen umím počítat a jak nemám jinou možnost volím menši zlo a zásadně proti KALOUSOVI…….TO jen vy neustále omíláte lež

     DOKONCE BYCH SI PŘÁL aby tady zvítězili to Vaše opěvované KSČ ABYSTE POZNAL že se vůbec nic nezmění budou lepší než Kalous ale zrovna tak naprd jako bohouš

     To se mi líbí

     • Strejda Olin napsal:

      Máš Tato pravdu. I kdyby KSČM vyhrála volby a dokonce dostala šanci vládnout, nic by se nezměnilo. Já a někteří další víme proč.

      To se mi líbí

      • Petrpavel napsal:

       Ano, tata a Olin a další ví jaké bude počasí 26.10.2017. Já ne. Protože ten den ještě nenastal.
       A přiznám se k tomu že nevím, přestože si můžu zjistit jak bylo 26.10.1951 či 26.10.2080 a hádat jak by mohlo být. Taky vím jak přibližně bylo každého 26.10., proto můžu usuzovat jak bude i toho 26.10.2017. Určitě bude menší zima než 5.1. a větší teplo bude 11.8.
       Z programu té strany a z přesvědčení jejich členů a voličů mohu usuzovat na způsob a výsledek jejich vládnutí. Pokud považuji podle své dosavadní zkušenostii i nevalný reálný socialismus za lepší a perspektivnější než současný mafiokapitalismus tvrdím to, co tvrdím a podle toho teď volím. Pokud bych měl opačný názor, tvrdil a volil bych to co vy. Nic víc, nic míň v tom není.
       P.S. Nezapomněl jste tato, že ČSSD a KSČM měli už dohromady víc než 100 hlasů v PS pro pohodlné vládnutí? Co z toho vyvozujete pro ČSSD? Já to, že v tom mafio….. spokojeně jedou a neusilují o nic jiného.

       To se mi líbí

 16. Bavor V. napsal:

  Dostal jsem odkaz na velice zajímavý rozhovor. Něco nepochopitelného, ale patrně skutečného: http://www.lidovky.cz/babickij-rusove-na-krymu-se-konecne-dockali-pomoci-moskvy-pms-/zpravy-svet.aspx?c=A150313_224800_ln_zahranici_ele

  To se mi líbí

  • kchodl napsal:

   Docela koukám, že to napsala Petra Procházková a její otázky, jako například „vzhledem k tomu, že pracujete pro americkou vládní stanici, nebylo přinejmenším neprozíravé obhajovat anexi Krymu ?“. Divím se, že to v lidovkách vyšlo, jsem zvědavý, kdy to stáhnou. Pokud ne, určitě bude následovat několik vysvětlujících článků, případně bude muset P.P. provést sebekritiku. Jsem zvědavý, kdy ji odsoudí Štětináč, jinak její věrný souputník. Třeba při adoraci islamistického bestiálního vraha Šamila Basajeva, to býval jejich „miláček“, tedy než přepadl tu školu v Beslanu a povraždil fůru dětí. Ale i pak ho omlouvali a relativizovali, jak to šlo.

   Došlo i na krysu Babického – to by tak hrálo, aby si v „Radio Svoboda“ mohl někdo jen tak svobodně plácat co chce.

   Pobavilo mě, že ho vykopli i postu šéfa „nezávislého“ webu o Kavkazu. Na propagaci války na Kavkaze – jižní křídlo útoku na Rusko – potřebují někoho pravověrnějšího, to je jasné.

   To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Jedna jeho věta, ve které je všechno, rozhodla o jeho osudu … jeden obrázek rozhodl v příběhu Krejčíkova Vyššího principu.
   Jak tyhle režimy nazvat?

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Bavore je to zcela pochopitelné, i ten Babickij to chápe. Politika je hlavně hra a bohužel ji hrají lidé. A ti se občas chovají neracionálně. Týká se to stejnou měrou Babického, Procházkové i šéfa ve Svobodě. Toho asi nejvíce. Bude to primitiv, který si nevidí na špičku nosu. A teď se rozhodněte, zda je to dobře nebo špatně. Jsem v poslední době cynik a tak si myslím, že je to moc dobře. Hra na demokracii končí, těch 5 miliard je na to příliš velká sázka. Tak proč to neukázat v nahotě?

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.