Záhadná ruská duše (národní charakter Rusů a zvláštnosti jejich společenského chování)


(Před čase jsem poslal moskytovi článek o ruské duši, protože to bylo dílo velice obsáhlé, požádal o pomoc paní Milušku a ta poslala svůj díl. A ten vám dnes předkládám)

Irina Denisova

 „Ruským lidem můžete být okouzlen i zklamán, je možné od něho očekávat neočekávané, je schopen k sobě vzbuzovat silnou lásku i silnou nenávist.“ (N. Berďjajev) 

     Jestliže se o Anglii říká „Stará dobrá Anglie“, rozumí se tím uchovávání a udržování tradic, o Francii pak „Kouzelná Francie“ tak máme na mysli krásu a lesk, kterými se tato země vždy pyšnila. Také o Rusku se mluví jako o „Svaté Rusi“ a tím se poukazuje na to, že je zemí historicky orientovanou na duchovní život, zemí, jenž si zachovává tradiční řád, zemí, která spočívá v podstatě na pravoslavných hodnotách.

Historické i politické přeměny se nepříliš kladně projevují na charakteru a mentalitě lidu.

Rozvolněné, nestandardní a netradiční hodnoty, které se dostávají do ruské společnosti, jako např. filosofie konsumu, individualismus, uzavírání se do sebe – to jsou jedny ze základních zdrojů formování současného ruského charakteru.

Nejdříve je třeba určit, jak rozumíme pojmu ruská národnost. Odedávna byl za Rusa považován ten, kdo přijal ruský systém hodnot, tradic, estetiky aj. Historicky byl za Rusa pokládán ten, kdo přijal pravoslaví. A tak jednu třetinu ruské šlechty do Říjnové revoluce představovali Tataři. Předkové Alexandra Sergejeviče Puškina byli černoši. A přitom je tento básník považován za největšího ruského básníka (!). Básníka, který do sebe nasál a popsal tradiční způsob života té doby na Rusi.

A ti světlovlasí a modroocí Rusiči, které je možné ještě spatřit ve Vologdě a Ugliči, tvoří prapůvodní slovanskou větev všech Rusů.

Národní charakter Rusů

Aby bylo možné pochopit „záhadnou ruskou duši“, je potřeba se trochu seznámit se zdroji formování ruského charakteru.

Ruský charakter byl formován historickými podmínkami, zeměpisnou polohou, prostorem, klimatem i náboženstvím.

Z výčtu národních rysů lze uvést především proslulou šíři ruské duše. Rusové jsou zvyklí dávat svým partnerům i kolegům honosné drahé dárky, které mnohdy neodpovídají jejich finančním možnostem. Zato ale s jakýmsi neodolatelným ruským šarmem. Proto je „dárkový průmysl“ tak bohatě zásoben cennostmi a drahými okázalými dárky, bez kterých se neobejde žádná sváteční událost.

Hlavním odlišným charakterovým rysem ruské povahy je také soucit a milosrdenství. Dnes je milosrdenství a charita trendem (je to ruská vlastnost) pomáhat ne kvůli image, ale prostě proto, že to někdo potřebuje anebo kdosi strádá). Mnozí lidé i různé společnosti aktivně pomáhají těm, kdo trpí – posílají prostředky na potřeby starých lidí, dětí a rovněž na zvířata. Za vlastní prostředky jezdí do míst neštěstí a aktivně pomáhají trpícím.

O této zvláštnosti ruské povahy napsal voják wehrmachtu, který se dostal během 2. Světové války do ruské vesnice:  „Když jsem otevřel oči, uviděl jsem před sebou klečící ženu, která mě lžičkou krmila horkým mlékem s medem. Já jí říkám: mohl jsem zabít tvého muže a ty máš o mne strach? Když jsme procházeli ruskými vesnicemi, tím více mi bylo jasné, že by bylo správné co nejrychleji uzavřít s Rusy mír. Rusové nehleděli na moji uniformu a chovali se ke mně téměř přátelsky.“ 

     Mezi kladné charakterové vlastnosti patří úcta k rodičům, starost o rodinu, štěstí a blaho svých dětí.

Je s tím spojeno i tak zvané „kumovstvo“ ( кум  = kmotr), tedy kmotrovství, kdy kmotr na vedoucím postu musí zaměstnat svého příbuzného (kmotřence), kterému bývá mnohé promíjeno, na rozdíl od ostatních zaměstnanců. Popsaná praxe se nepříliš dobře projevuje při plnění profesních povinností.

Rusům jsou rovněž připisovány i vlastnosti jako sebeponižování, zříkání se zásluh, nízké sebevědomí. Zřejmě s tím souvisí i veškerá chvála, kterou slýchají na svůj účet cizinci žijící v Rusku. Dozvídají se, že jsou guruové, hvězdy atd. a Rusové jakoby ničeho nebyli schopní. Cizinci proto nemohou pochopit jak lid s tak bohatou kulturou a literaturou, obrovským bohatým územím, se dokážou tak ponižovat. To však souvisí s pravoslavným přikázáním „pokora je nad hrdost“. Pýcha je považována za základní smrtelný hřích, který (podle věřících křesťanů ) zabíjí nesmrtelnou duši.

K národním rysům má vztah to, co je nazýváno „hlas svědomí“, tedy touha po spravedlnosti.

Náboženství a zbožnost prý existuje dokonce i v duši ruského ateisty.

 Přidám na toto téma jeden vtip (je od Moskyta):

Potkali se dva staří přátelé Čech a Rus, kteří se léta neviděli a tak probírali kde co. A došlo i na náboženství: – Andreji, ty jsi věřící?, zeptal se jeho český přítel. – Ne, ateista. Ovšem pravoslavný, odpověděl Andrej.

Schopnost žít střídmě. Ne honbou za bohatstvím, kvůli které se stala ruská společnost bezradná – lidé neumějí žít jenom pro peníze. Současně mnozí, kteří byli vyhladovělí v sovětském období po zboží z dovozu, usilují o rozkoš a rozhazují peníze, což je vyjádřeno dobře známým úslovím „obvykle jako v Courchevelu“ (mondénní alpské zimní středisko.) Tato část ruské povahy je obvykle spojována s „asiatstvím“ a snadno nebo ne zcela poctivě získanými penězi.

Avšak můžeme zaznamenat i následující kladné vlastnosti:

 • – dobrota a pohostinnost
 • – laskavost a porozumění
 • – citlivost
 • – soucit
 • – neznalost msty
 • – pocit soustrasti
 • – připravenost být nápomocen
 • – otevřenost
 • – přímočarost
 • – nenucenost
 • – prostota v chování (téměř hlupáčkovství)
 • – neuspěchanost
 • – humor
 • – velkodušnost
 • – snášenlivost, neznalost být mstivý
 • – snadné navazování mezilidských vztahů
 • – šíře charakteru, rozhodnost

Kromě toho mají Rusové pozoruhodný tvůrčí potenciál (proto byla tak výtečně zorganizována Olympiáda). Ne náhodou je v ruské kultuře postava Levši, (Levša – levák), o kterém se říká, že dokáže i blechu okovat. Jak je známo, Levša má dominantní pravou polovinou mozku a je člověk s tvůrčím myšlením.   (Pozn.: Povídka Nikolaje LESKOVA: “Levša”, v češtině vydána pod názvem “Blecha”.)

Rusové jsou neuvěřitelně trpěliví a tolerantní (viz výše příklad vojáka wehrmachtu). Dokážou dlouho trpět a pak se vzbouří. Vzpomeňme větu A. S. Puškina. “Nedej Bože, vidět ruskou vzpouru – nesmyslnou a nemilosrdnou”. Často ji uvádějí v nesprávné podobě – tak v internetovém slovníku aforismů lze číst: “STRAŠNÁ je ruská vzpoura – nesmyslná a nelítostná, vytrhují ji z kontextu a zapomínají na to, že citovaná věta pokračuje: Ti, kdo u nás zamýšlejí nemožné převraty, jsou buď mladí a neznají náš lid, anebo krutí, kteří lehkovážně říkají “golovuška – poluška i svoja šejka – kopejka”, což odpovídá rčení, že cizí hlava a vlastní krk nestojí za zlámanou grešli.

Je jasné, že záporné vlastnosti lze také zaznamenat. Je to lehkomyslnost, lenost a “oblomovské” snílkovství. A také, bohužel, opilectví ( пянство ). Do určité míry to souvisí s podnebím. Když půl roku nevidíte slunce, tak se člověk touží zahřát a nechce se mu nic dělat.

Za určitých podmínek se Rusové umějí sebrat, zkoncentrovat a ignorovat klima ve jménu idejí. Mnohé hrdinské činy to potvrzují.

Lhostejnost souvisí s nevolnictvím a to musí v sobě překonávat (téměř každý Rus): spoléhání se na pána, cara – báťušku a život v oblastech, kde je zemědělství považováno za rizikové, s ohledem na neurčitost a výkyvy klimatických podmínek.

Rusům je vlastní jakási zachmuřenost. Na ulicích se zřídka setkáte s usměvavými lidmi. To je dědictví nejen po socialistické minulosti, s jejími těžkostmi ale také s problémy současnosti. Dále je nutno brát v úvahu drsné klima, kdy téměř půl roku nesvítí slunce. Zato v úřadech se situace mění: ke známým lidem se Rusové chovají přátelsky.

Nedostatečná schopnost spojovat se, samostatně si organizovat práci, takže nutností je mít v kolektivu vůdčí osobnost. Přičemž často bývá vedoucím jmenován muž to je přetrvávající patriarchální stereotyp, protože je prý lepší vedoucí. Avšak situace se mění a dnes můžeme vidět na vrcholových postech mnoho žen.

Je to tím, že v posledních desetiletích byly převzaty hodnoty, které Rusům nejsou vlastní – úspornost (utahování opasků), klanění se Zlatému teleti – Rusové nehledě na existující blaho, moderní technologie, na to, že neexistuje železná opona, často jsou (střední třída) ve stavu zvýšeného napětí a pesimismu. Kdykoliv se sejdou Rusové, u slavnostního a bohatě prostřeného stolu, vždy se určitě najde dvojice, trojice lidí, kteří se začnou utvrzovat v tom, že je „vše špatné“ a „my všichni stejně umřeme“.

Důkazem toho je, hodnocení na různých fórech překrásného zahájení Olympiády. Mnozí tu krásu buď neviděli anebo odsuzovali korupci a zbytečně vynaložené prostředky na přípravu Olympijských her.

Rusové nemohou žít bez ideálů a víry. V roce 1917 jim byla vzata víra v Boha, objevila se víra v KSSS. V devadesátých letech přišli o víru v KSSS a v komunistickou budoucnost, a tak se objevili bandité a lidé na okraji společnosti, Ivanové, kteří zapomněli na svůj původ. Takže pochopit v co a v koho věřit bylo velmi obtížné.

Nyní se situace pomalu, ale jistě urovnává. Přesto, že se ozývá kritika na adresu všeho a všech (i na pravoslavnou církev a její služebníky), lidé se obracejí k Bohu a zabývají se dobročinností.

Dvě tváře současných podnikatelských společností 

Dnes se podnikatelské společnosti dělí na dvě skupiny:

 • První -ředitelé středního a staršího věku – nejčastěji představitelé regionů, bývalí komsomolští funkcionáři a straničtí činitelé,
 • Druhá – mladí manažeři s vysokoškolským vzděláním, kteří mnohdy získali titul v zahraničí.

První skupina se ve vzájemných stycích liší především uzavřeností. Druhá je otevřenější. První – je častěji obdařena instrumentálním (přístrojovým) intelektem a sklonem posuzovat podřízené jako šroubky jednoho mechanismu. Druhé je vlastní spíše emocionální intelekt, stále se snaží pronikat do problémů svých spolupracovníků. Samozřejmě ne vždy. První kategorii vést jednání neučili. Přitom v procesu mezilidských vztahů, si někteří z nich osvojili dobré komunikační návyky, uměli se dohodnout „s kým bylo třeba“ a měli silné vazby ve svém prostředí. Část představitelů této skupiny měla naopak vztahy „odshora dolů“ v obvyklém autoritativním stylu, nezřídka s prvky agrese v mluveném projevu.

Moderní – vrcholoví manažeři byli poučeni jak vést jednání a vzdělávají se i po ukončení studia. Přičemž současně „zřídka někdo z cizinců, kteří se dostanou na vrcholné pozice v ruské společnosti, vydrží déle než rok (Týdeník „Smart Money“ č. 30 (120) z 18. srpna 2008.

V čem je příčina? Věc se má tak, že i přes evropské vzdělání, jsou mladí top-manažeři nositeli rodné mentality. Autoritativní styl řízení nasáli s „mateřským mlékem“. Na zasedáních i v kuloárech je možné slyšet nespisovná slova. Takový typ předvedl Daniel Kozlovskij ve filmu DUCHLESS. Jeho hrdina je souborem těchto charakteristik.

Zároveň je možno říci, že první i druzí jsou introverti. Druzí vůbec mohou být ponořeni do světa chytrých přístrojů a často dávají přednost seznamování se prostřednictvím spojovacích přístrojů.

Známe-li tyto zvláštnosti, pak si můžeme udělat závěry, jakým způsobem se adaptovat ve styku s Rusy. Takže je třeba chápat, že ve styku s ambiciózními „rudými direktory“ je nutné obracet se na ně s uctivostí, jako k pánům v době nevolnictví. S mladými vysokými manažery také musíme jednat stejně, ale současně musíme brát v úvahu, že jsou v jednání s lidmi demokratičtější, a že dávají přednost elektronické komunikaci.

http://novorus.info/glavred/15579-zagadochnaya-russkaya-dusha-nacionalnyy-harakter-russkih-i-osobennosti-obscheniya.html

překlad

M-ovci-babicka

 

 

 

 

A jednu zajímavost z Ukrajiny a jejích „svazků StB“ http://prytkovalexey.org/2014/10/25/%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F/  Jedná se o jistého Nalivajčenka.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Od přátel se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

72 reakcí na Záhadná ruská duše (národní charakter Rusů a zvláštnosti jejich společenského chování)

 1. oh napsal:

  OT. Jedna „konspirační teorie“ z BBC, nebo, jak by řekl někdo z pražské kavárny, Putinovi agenti už jsou úplně všude:
  http://literarky.parlamentnilisty.cz/politika/svet/18592-bbc-occupy-hongkong-planovano-a-placeno-ze-zahranii

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  jak su sucitny,tak vedia dabelsky vrazdit,ze su pijaci to polacky a finland este lepsi a v polsku slnko cely rok,ze su pohostinny to mentalita vsetkych slovanov,hlavne biedna holota da na stol vsetko najlepsie,co ma a nic neskryje,nie,aby ukazal,ze ma,ale preto,ze chce dat z prostoty vo vystupovani je hned za tym skromnost o utahovani opaskov nema co pisat tam sa utahovalo cely cas,pravda,ze potrebuju vodcu a nevedia sa samy rozhodovat bo tam tak uz storocia,ale vsade je to tak,caka sa co povie manager vsade na svete,nie su megalomansky jak ritiari a nemyslia,ze su pupok sveta,hlavne u nich je,ze sa na nich da rubat drevo a tavit ocel,na svojich su presvninsky hrdy a seru aj na pima celej rusi bo od mala sa im ukazuje,co ich dedovia dokazali a velmi dobre maju prehlad o svojej kulture a vybitnych rusoch v nej,rus neni svata,ale to ich matka,co u nich najviac zakorene vztah k tej hrude,kde vyrastli,ci ostatny muzik,ci mocny manager to v nich a najzakladnejsia vec popri rubani dreva na nich a taveni oceli,ked su pritisnuty trochu aj pomocou pistola,ale to nie je hlavny factor su schopny vyvinut take nasadenie a utiahnut opasok tak,ze druha holota na svete by sa posrala,japoncik este vacsia kurva jak rus,plus ty z reichu to su tri najmocnejsie nacie na svete,co sa tyka mentality,nijaka amerika,ci anglia,ci france bo dedukujem podla toho,ked islo o velice moc a jak sa zachovavali.
  upozornujem nikdy som v traktarove nebol poznal som par traktarov,ale co o nich viem tak som si urobil svoj obraz,bo poznat ich nepozna nikto,len ony samy seba,vlastne v kazdej nacii nieco je,co je totalne spolocne a co rozdielne bo to normalka,bo tak zariadil ci uz manotou,ci alah,ci natura,to preto aby bola rovnavaha,mensie vykyvy jak vojny to normalne aj v nature,ale celkovo aj holota na zemi jedna taka a druha taka,bo tak ma byt.

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  jak su sucitny,tak vedia dabelsky vrazdit,ze su pijaci to polacky a finland este lepsi a v polsku slnko cely rok,ze su pohostinny to mentalita vsetkych slovanov,hlavne biedna holota da na stol vsetko najlepsie,co ma a nic neskryje,nie,aby ukazal,ze ma,ale preto,ze chce dat z prostoty vo vystupovani je hned za tym skromnost o utahovani opaskov nema co pisat tam sa utahovalo cely cas,pravda,ze potrebuju vodcu a nevedia sa samy rozhodovat bo tam tak uz storocia,ale vsade je to tak,caka sa co povie manager vsade na svete,nie su megalomansky jak ritiari a nemyslia,ze su pupok sveta,hlavne u nich je,ze sa na nich da rubat drevo a tavit ocel,na svojich su presvninsky hrdy a seru aj na pima celej rusi bo od mala sa im ukazuje,co ich dedovia dokazali a velmi dobre maju prehlad o svojej kulture a vybitnych rusoch v nej,rus neni svata,ale to ich matka,co u nich najviac zakorene vztah k tej hrude,kde vyrastli,ci ostatny muzik,ci mocny manager to v nich a najzakladnejsia vec popri rubani dreva na nich a taveni oceli,ked su pritisnuty trochu aj pomocou pistola,ale to nie je hlavny factor su schopny vyvinut take nasadenie a utiahnut opasok tak,ze druha holota na svete by sa posrala,japoncik este vacsia kurva jak rus,plus ty z reichu to su tri najmocnejsie nacie na svete,co sa tyka mentality,nijaka amerika,ci anglia,ci france bo dedukujem podla toho,ked islo o velice moc a jak sa zachovavali.
  upozornujem nikdy som v traktarove nebol poznal som par traktarov,ale co o nich viem tak som si urobil svoj obraz,bo poznat ich nepozna nikto,len ony samy seba,vlastne v kazdej nacii nieco je,co je totalne spolocne a co rozdielne bo to normalka,bo tak zariadil ci uz manitou,ci alah,ci natura,to preto aby bola rovnavaha,mensie vykyvy jak vojny to normalne aj v nature,ale celkovo aj holota na zemi jedna taka a druha taka,bo tak ma byt.

  To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  ta neviem,co som potiskal,mne nejak nevadi,ze dvakrat bo mam v pazi ja nemozem za to,ze ten lap top ma take citlive gombicky,ale myslim skor moje ruky tlacia blud,na co vlastne pisem toto,kazdy vie,ze sa mi pocmaralo.

  To se mi líbí

 5. cobolik pacholik napsal:

  uz viem opravoval som preklepy,hoci moj slovosled a pravopis otrasny musim trochu korigovat a upravovat,bo docista by bolo herst buranske a tak len buranske.

  To se mi líbí

 6. Hudec napsal:

  Azbukou tu psát neumím, tak tedy latinkou foneticky:
  „Rasíju, mať,
  umom něpaňjať“
  (Matičku Rus rozumem nepochopíš)
  O Rusech to platí stejně. Aniž bych k tomu měl nějaké hmatatelné racionální důvody, mám pro Rusy nějakou slabost, sám nevím přesně proč.
  Když jsem byl na privátní audienci u ruského premiéra Černomyrdina v polovině 90.let, viděl jsem jeho smutné oči „starého psa“, kterak se snaží kormidlovat tu paroloď v jelcinovských sračkách. On byl autorem legendárního výroku: „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky….“.
  A můj tehdejší boss při odchodu říkal: „Teď jsou na tom bledě, no a co? Budou tu žít dál a dostanou se z toho.“
  Taky jo.
  Při loňské návštěvě Rossatomu (psal jsem tu o tom) se ti jeho současní bossové i odborní „profesoři“ chovali „rusky“ – nejdřív s nedůvěrou, ostražitě, ale když nás pojali za „svajích“, bylo to už přesně obráceně.
  Takže u Rusů trochu něco nového, ale mnoho, mnoho starého. Je to dobře, nebo ne?
  P.S.: A žádná pijatyka se tam nekonala, jen při rozlučkovém obědě pár skleniček vodky (mimo úřad). Tatarské, báječné….

  To se mi líbí

 7. Petrpavel napsal:

  Nemám právo komentovat ruskou mentalitu, neznám ji. Mám jen, jak píše Hudec, slabost pro tento národ. Možná nějaká zastydlá myšlenka panslavismu, možná těkavé poznání jejich umění nepodceňovat druhé. Ostatně, co Rus, stejně jako co Čech atd., to jiný člověk, tak co.
  Stejně se rozpouští, tak jako díky rozvoji techniky a celosvětové globalizace (nemám ten pojem rád, ale vystihuje) jiné národy, do celého světa.
  Se zájmem sleduji jak velký vliv na hodnocení toho kterého národa, státu, má chování, postoje, vystupování jejich představitelů. Když pominu mentálně a finančně handicapované hlupáky z „pražské kavárny“ je zřejmé, že obdiv k ruskému dosahuje dnes maxima. Stejně tak nechuť k ukrajinskému. Může za to ruský či ukrajinský národ, lidé, kteří jsou si určitě hodně podobní, už jenom pro ve společném státu prožité dlouhé dekády? Kdepak. Putin (Medvěděv) versus Jaceňuk (Porošenko). A jejich politika. (V éře Jelcina a Tymošenkové byl chlad k oběma národům, státům podobný, stejný). Srovnejme tímto pohledem Sobotku (nedejbože Nečase) a Fica …

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Ano, s tím posuzováním podle vrcholných představitelů máte recht. Pro „širokou veřejnost“ to platí téměř absolutně.
   Linka Stalin – Chruščov – Brežněv – Černěnko – ???jak se jmenoval??? – Gorbačov – Jelcin – Putin… Kdybychom podle toho chtěli namalovat křivku obliby „ruského národa“, umíme si intuitivně představit, jak by asi vypadala, přitom „národ“ se tak rychle samozřejmě neměnil. Občas se do toho zamotala i jiná osobnost (Gagarin), ale v podstatě to potvrzuje vaši tezi.

   To se mi líbí

  • Renard napsal:

   Stačí si poslechnout nebo přečíst úplný záznam Putinova vystoupení na Valdajském fóru (viz http://www.blisty.cz/art/75255.html). Je to vyvážený, slušný, „ruský“ (ve smyslu dnešního článku) a zároveň sebevědomý projev, který má hlavu a patu. Nedivím se, že Rusové svého prezidenta obdivují a v zahraničí jim ho leckdo závidí.

   To se mi líbí

 8. Miluše napsal:

  Nejdříve bych chtěla poopravit pana Bavora v úvodu článku. Korekturu, různé úpravy formulací a také doplnění o nové výrazy, o kterých jsem už za ta léta ztratila přehled, provedl Moskyt. To jen pro pořádek. Moc mu tímto děkuji.
  Když jsem četla text poprvé, zdálo se mi, že autorka se zmiňuje pouze o dobrých vlastnostech svého národa a ty špatné „svádí“ na počasí. 🙂 Dále už byl popis objektivnější a musím uznat, že odpovídá mým zkušenostem z jednání s Rusy. Z popisu se také dají vysledovat mj. i příčiny velké korupce v této zemi. Myslím, že originální a stručnější pohled popsal čobolík výše.

  To se mi líbí

 9. Slim napsal:

  OT.
  V pondělí obvykle prolistuji Respekt. V tom včerejším je jako hlavní článek „Rok s Babišem.“
  Vybírám:

  “ Za poslední rok se navíc ukázalo, že A-fert se obejde i bez jeho každodenního řízení (nyní dokonce vykázal o čtvrtinu vyšší meziroční zisk) a tak je zřejmě vhodný čas na to, vydobýt si vedle bohatství i úctu a stát se onou Bělohradského „elitou“ země.
  ….
  Podle filosofa Bělohradského roční působení Babiše ve vrcholných patrech státu, zatím vyznívá spíš v jeho prospěch. „Zatím hodnotím pozitivně to, že vnesl do politiky styl více orientovaný na řešení situace než na ideologii“ komentuje Bělohradský. „Zda se ovšem jeho hnutí skutečně stane líhní nové elity, uvidíme až z jeho pojetí mediálního podnikání. Nákup médií se může ukázat jako pokus o obranu či prohloubení otevřeného veřejného prostoru, nebo naopak jako strategické rozhodnutí v obraně určitých zájmů.“
  Právě to, jak s nimi naloží, rozhodne o tom, jestli máme u Babiše… mluvit o obnově elit, nebo o rozšíření oligarchické ekonomické moc do politiky.“

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Rozumný pohled. Vidím to také tak.
   Dávající alespoň naději po dlouhých létech sešupu – a nebudu hodnotit za jiné, z mého pohledu – stále níž a hlouběji.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Vy mně vždycky dokážete překvapit, PP 🙂
    Je svátek a krásně slunečno, škoda že nejsem na Luční, nebo na jesenické Ovčárně. Alebo na Ostrve, doboha!
    No nic, dáme si výlet tam kde jsme a večer se podíváme, jestli to Milda opravdu dá Robovi

    To se mi líbí

 10. Strejda Olin napsal:

  Na konci 1. světové války měli Rusové za sebou 370 let tuhé absolutistické monarchie. Češi na tom byli podobně – 392 let neméně tuhé Habsburské monarchie. Myslím si, že tato staletí významně zformovaly „náturu“ obou národů. Ostatní je pěkně popsáno v článku. Např. vliv podnebí a životního prostředí na charakter a povahu lidí je větší, než si myslíme.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Netrpím pražádnou nostalgií po „starém mocnářství“, leda tak v cimrmanovském stylu, ale musím se tu habsburské monarchie trochu zastat. Ruské samoděržaví versus Rakousko – Uhersko, to je nebe a dudy, vlastně obráceně. Přes všechny sympatie k Rusům a Rusku je třeba říci, že život pro masy, zejména pak „podrobených národů“, byl u Habsburků (přes všechny výhrady k nim) daleko snesitelnější a příjemnější, než pod vládou carů. S tou tuhostí rakouské monarchie to byla během času stále méně pravda.

   To se mi líbí

   • Petr Pelikán napsal:

    Pane Hudče,

    respekt za Váš pohled. Vidím to podobně.

    To se mi líbí

   • Strejda Olin napsal:

    Češi na tom byli PODOBNĚ. Tedy nikoliv stejně, což bylo dáno mnoha a mnoha odlišnostmi mezi historickým vývojem a životem obou národů (nemusím snad rozvádět).

    To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Ale ne. Připomeňte si jen zrušení roboty a zrušení nevolnictví. Rakousko (a později Rakousko – Uhersko) se ke svým poddaným chovalo přece jen výrazně civilizovaněji, než carská Moskva/Petrohrad. „Občan“ (nejdříve především sedláci, později dělnická třída) tu jistě nebyl zcela svobodný, ale přirovnávat jejich postavení k situaci mužiků přece nelze.

     To se mi líbí

 11. Petrpavel napsal:

  OT

  O návštěvě Zemana v Číně píší Parlamentní listy:
  „ ….Reportáž ze setkání v Událostech České televize byla mnohem kratší a z projevu prezidenta Zemana byla vyjmuta jedna věta, zdůrazňující, že nová česká vláda ani prezident neuznávají tibetskou exilovou vládu. Následovala informace redaktora, že prezident se vůbec nezmínil o potlačování protestů v Hongkongu a následně byl připomenut blízký vztah, který měl k tibetskému dalajlamovi exprezident Václav Havel. Po pětadvaceti letech se prý více hledí na byznys….“
  A já říkám : konečně! Ona u nás na „západě“ totiž ta vzývaná „lidská práva“ jsou právy (parazitovat, okrádat a utiskovat) pro ty kdo je nejvíc potlačují ( Havel a jeho pravdoláska, dalajláma a jeho mniši…).
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Toto-neni-treba-popisovat-Podivejte-se-jak-Milose-Zemana-vitali-v-Cine-343450

  To se mi líbí

 12. Petrpavel napsal:

  http://www.novinky.cz/ekonomika/351863-od-sametove-revoluce-stouply-realne-mzdy-o-52-procent-tvrdi-statistici.html
  Díky tomuto růstu má průměrný zaměstnanec nyní mzdu na zaplacení cca dvou-tří měsíčních nájmů, zatímco ten před revolucí měl na nájmů sedm-devět … ne zaplacení 800 jízdenek MHD, zatímco ten před revolucí na 3.170 … ideální situace pro stávající i potencionální bezdomovce (a rada pro mladé kam směřovat své úsilí), ti nájem ani jízdné neplatí.
  A inflace statistická bude asi jiná než inflace reálná.

  To se mi líbí

 13. Hudec napsal:

  Tak také trochu něco „mimo hru“, i když ne tak úplně.

  Českými weby proběhla zpráva o přesunu polských vojenských útvarů k východní hranici. Tak jsem si to zkontroloval u Poláků a musím přiznat, že v tomto případě převzali našinci zprávu zcela korektně. Na reczypospolite.pl a na polském newsweeku.pl to pojali skoro identicky takto:

  „Polsko přesune několik tisíc vojáků směrem k východní hranici země – řekl v rozhovoru pro Associated Press ministr národní obrany Tomasz Siemoniak. Řekl zahraniční agentuře, že vojáci jsou potřební na východě z důvodu konfliktu na Ukrajině.
  Geopolitická situace se změnila, máme největší bezpečnostní krizi od doby studené války a musíme z toho vyvodit závěry – řekl Siemoniak.
  Po zveřejnění v AP rychle reagoval mluvčí ministerstva Jacek Santo: Informace AP vyvolává neklid. Dofinancování a kompletace útvarů na východě je víceletým záměrem – napsal na Twitteru. Má se jednat o termín 2016 – 2017.“ (zkráceno)

  V celé zprávě na obou polských webech ani jednou nepadlo slovo „Rusko“ nebo „Rusové“ a ani náznak v podobném smyslu. Jak už jsem napsal, hlavní české weby, na které jsem mrkl, převzaly tu zprávu korektně a ani tam se „Rusko“ vůbec nevyskytuje.

  Zajímavé je ale nahlédnout do diskusí k tomuto tématu. Jak se můžete sami snadno přesvědčit, na českých se to ohrožením ze strany Ruska jen hemží, Poláci z nich podle mnohých mají strach atd. Jinak ale vypadá diskuse Poláků, kterou vám částečně zprostředkuji (z http://www.reczpospolita.pl ):

  Ve dvou příspěvcích se objevilo slovo „Putin“ a jejich obsah si asi umíte představit, jednou padlo slovo „sovětský“ v souvislosti se „starými strukturami“ v polské armádě. Ale najdou se i zajímavější věci:
  joz mig: „Proč je polským ministrem obrany Ukrajinec a ne Polák?“
  Bruno: „Tisíce, to je kolik? 2,3? Kdo nese odpovědnost za odzbrojení Polska, ležícího ve středoevropské nížině?“
  Krysztof z USA: „A kdo bude bránit Slezsko před RASovými (?? nevím čeho je to zkratka – pozn. Hudec) separatisty, horečně připravujícími odtržení od Polska? Při velmi aktivní podpoře 1000 členného německého konzulátu ve Wroclavi?
  Krysztof Mróž: „Pan Siemoniak chce bránit Polsko před několika desítkami tisíc ozbrojených banderovců. Konečně vzal rozum do hrsti.“
  Jinak se diskuse odvíjí spíše o vnitropolských problémech, pro našince obtížně srozumitelných.

  Tolik tedy jen jako zajímavost o sondě do polského veřejného mínění.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nemůže to RAS být třeba Rzeczpospolita Autonomna Ślazka? Domýšlím se podle obsahu, netuším.

   To se mi líbí

  • Ahele napsal:

   Nemluví o Rusku protože důvod přisunutí vojska k hranicím s Ukrajinou bude zřejmě jiný.
   http://ukraina.ru/news/20141028/1010992829.html
   List «Rzeczpospolita» informuje, že aktivita ukrajinských nacionalistů na jihovýchodních okrajích Polska v poslední době znatelně vzrostla.
   Radikální ukrajinští nacionalisté se chystají připojit okraje polského území k území Ukrajiny. Jde o některé příhraniční oblasti Polska. Představitelé tadikálních organizací Ukrajiny velmi často přijíždějí na setkání na polské Podkarpatí, důslekdem čehož už několikrát situace vyústila v potyčky s místním obyvatelstvem.

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Ano, tak jsem to pochopil i mezi řádky. Když džin nacionalismu a revanše zdrhne z lahve, nikdo neví, kde se může objevit. Poláci rádi tvrdí, že jim „patří“ Lvov, Ukrajinci zase mají svoje představy, podobně jako separatisté ve Slezsku, jak pomohl dovysvětlit Moskyt.
    Jen aby ještě nebylo veselo, protože pokud se to rozběhne, určitě se zase další budou chtít vrátit k problému Kosova……

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Přesně tak, je to hra s ohněm … Lahev s tím džinem byla již před nedávnem ze zcela zištných důvodů odšpuntována právě na Balkáně …

     To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Začalo to na Kypru. Turci, obávající se řeckého nacionalismu při nacionalistickém puči proti presidentu Makariovi, obsadili severní Kypr, kde vznikla funkční byť neuznaná republika. Evropa do časem zkousla a pozvala Turecko do EU. Turecko rovněž zůstalo v NATO. Dvojí metry jsou standardem západní civilizace.
     Že se Poláci v Ukrajinské krizi chovali jako, no – jako Poláci, pro které je Moskal rudým hadrem, pro který nevidí jámu, kterou si kopou.
     Nebýt Rusů, tak je dnes polská Rzeczpospolita malá země mezi velkým Německem a mocnou Ukrajinou. Zatím, zatím, nezpochybňují správnost Stalinova rozhodnutí předat ukrajinská území obsazená Polskem zpět Ukrajině. Naopak této Ukrajině fandí a její nacionalisty adorují. Ti jim to vrátí. Nikdy to nebylo jinak. Až padnou na hubu, budou mluvit jinak a budou jíst svoji vlastní spálenou kaši.
     Ať žije svobodný ukrajinský Lwów.

     To se mi líbí

     • Gábina napsal:

      A opravdu si myslíte, že je funkční? V podstatě je separatistická. Celokyperská byla vyhlášena v roce 1960 a do EU tedy šla v té podobě, co z ní zbylo po odtržení severní části.Tak kdyby byla funkční, tak by se Varosha, odkud vyhnali Řeky, nepodobala Chánovu. Navíc asi ta funkčnost musí vadit tureckým Kypřanům samotným, mají o dost zmenšené území k obchodování a turistickému ruchu.
      Famagusta, ležící na poloostrově Kárpas na severovýchodě kyperského ostrova, byla dříve jedním z nejbohatších a nejproslulejších měst na světě. Byla, není, protože je v republice, zvané funkční, takže není nad funkčnost.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       strejdo, tady má Gábina vyjímečně pravdu. Sever je funkční jen pro Turky, ostatní jej celkem úspěšně neberou vážně.

       To se mi líbí

      • strejda napsal:

       Nefunkčními státy je dnes Somálsko, Libye, Irák. Funkční je Kosova, Abcházie, Náhorní Karabach i Jižní Osetie. Patrně by bylo zapotřebí se shodnout ne tom, co je a co není funkční stát. Podle mně je funkční ten, který občanům dokáže zajistit bezpečnost, ochranu majetku a zdraví, vzdělání. Haiti je funkční stát v západní sféře vlivu, ale vypadá to tam neskonale hůře než ve Famagustě.
       Kdyby vlastní státnost tak vadila kyperským Turkům, jistě by se jí rádi vzdali. Víte, Estonci přišli o obrovský ruský trh a turistické možnosti a nelitují toho. Není jen obchod a bohatství. A že by Famagusta patřila k nejbohatším a nejproslulejším městům na světě patří do říše báchorek. Na Kypru ano. I ve Středomoří jsou, byla a budou proslulejší města. Mezi Bejrutem a Barcelonou nikdy nebyla v první desítce, patrně ani v první dvacítce.
       Bavore, ach jo.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        strejdo, severní Kypr žije jen z Turecka a zatím se daří jej držet při životě. Je fakt, že Turecko se momentálně docela rozvíjí a tím i těmhle Turkům dává naději na život. A Famagusta byla známé výletní místo. Že nebyla v mezi dvacítkou v oblasti neznamená vůbec nic. Najít více než dvacet skvělých lokalit by asi nebyl velký problém.

        To se mi líbí

      • moskyt napsal:

       Ja bych jen dodal, že funkční není synonymum pro úšpěšný. Ostatně o tom píše Strejda.

       To se mi líbí

 14. Strejda Olin napsal:
 15. rybářka napsal:

  Já jenom maličký úkrok zpátky k článku.
  Pár Rusů znám osobně. Několik klientů, moje učitelka ruštiny a její rodina, pár přátel rodičů. Lidé vesměs vzdělaní, tvrdící, že většina Rusů miluje vodku a kdyby hořelo, tak dokud tu lahev nevyzunknou, tak od ní nikam neodejdou. Že pokud si nad něčím potřesu s Rusem rukou a dáme panáka na zdar toho něčeho, tak to platí na 100 % i bez písemné smlouvy. Někde jsem četla statistiku, že Češi v pití drží prvenství. To je možná jediné, v čem jsme lepší. O ruské mládeži tvrdí to samé, co čtu, že si tu myslíte vy o té mládeži české. Korupce, že je tam úděsná, jako u nás. Stejně jako tady, celé fůry podvodníků. Zorientovat se v různých mocenských vztazích je nemožné. Jako u nás. Navíc mají Putina a když ho nezlámala EU a USA, tak nějaká slinivka jistě NE.
  Uvidím, jak to tam je. Mám v plánu to osobně prozkoumat. Jsem pozvána a pozvání je průběžně obnovováno.
  Po druhé světové válce byl pro téměř všechny lidi Rus hrdina, osvoboditel, bratr. Po roce 1968 pak okupant. Dnes si čím dál tím víc lidí myslí, že budoucí partner. Já osobně si myslím, stejně jako oni, že v Rusku je budoucnost.
  Milušce a Moskytovi dík za skvělý překlad. .

  To se mi líbí

 16. Petrpavel napsal:

  Přišel jsem k tv později o pár minut a byl překvapen pozdním začátkem přenosu ČT z předávání vyznamenání na Pražském hradě. Teď už vím proč, ČT měla prý poruchu. Jednou za sto let. Hm, prý.
  Byl jsem dojat průběhem, spokojen s projevem i s vyznamenanými osobnostmi. Co víc si dnes večer přát? A tak popisuji svůj pocit citací nejmenovaného pisatele komentáře ke zprávě o blamáži ČT na Novinkách.cz : „…Štěstí, že máme prezidenta, který této funkci dává její důstojnost.“

  To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   „A to jsi Zemana nešel ani volit…“ napadne jistě mnohého kdo zná mé přiznání prezidentské nevolby ve 2.kole.
   Proč tohle píši? Napadla mě hříšná myšlenka : neměl bych už chodit k volbám! Volit jsem nebyl jen dvakrát, a vždycky dopadly podle mého gusta 🙂 . Prezidentské 2. kolo, ke uspěl Zeman, a letošní komunálky u nás na Praze 11, kde zvítězilo HPP 11 a má 18 zastupitelů, když stávající starosta vypadl z kola s mandáty třemi…

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Neměl, to je fakt, ale vy to nedodržíte. 🙂 Proč jste ho vlastně nechtěl volit, už jsem zapomněl.

    PS. Toho Renče si moh’ odpustit, naopak Jičínský mě potěšil

    To se mi líbí

    • Petrpavel napsal:

     Mnohého, zvláště Slima, chtěl jem napsat 🙂 .
     Konstatování „už jsem zapomněl“ beru raděj jako konstatování. Musel bych se podívat dozadu na Kose či tady (a to bych nerad) abych nelhal podle dnešního pohledu – byl-li by za slovem „..volit“ otazník. Ale není.
     Nechtěl jsem pitvat své pocity (-Renč,-4 misijníci atd., +Fico, +Jičínský , +Kryl atd.), nepřísluší mi to. S Luckou krásně vypálený rybník svému předchůdci 🙂 .

     To se mi líbí

  • Petrpavel napsal:

   Kolik sekund vám trvá než vypnete přetěžující spotřebič a nahodíte jistič? Mě laikovi asi 9 vteřin. Technikům odborníkům z ČT 9 minut.
   http://www.novinky.cz/kultura/351913-ct-a-hrad-se-prou-kdo-muze-za-vypadek-prenosu-z-vyznamenani.html

   To se mi líbí

 17. Ema napsal:

  Dovolím si doplnit pana Hudce 02:52. Azbuka mi pořád nechodí, tak taky latinkou foneticky.

  Umom Rassíju ňe paňjať,
  Aršínom óbščim ňe izmériť:
  U ňej asóbennaja stať –
  V Rassíju móžno tóľko vériť .
  (Ťutčev 1866)

  Rozumem Rusko nelze pochopit,
  Společným měřítkem nelze změřit:
  Má velmi zvláštní podstatu –
  V Rusko lze jen a pouze věřit.
  („přebásnila“ já)

  To se mi líbí

  • Miluše napsal:

   Pěkný překlad a připomenutí autora. Díky, paní Emo. 🙂
   „Умом Россию не понять,
   Аршином общим не измерить:
   У ней особенная стать –
   В Россию можно только верить.
   (Тютчев, 1866) – азбукой написала я – 🙂

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Co tam dělá to „óbščim“? To má být obyčejným, nebo obvyklým? Nebo se to nepřekládá?

    To se mi líbí

    • Ema napsal:

     To se zeptejte Ťutčeva ;-).
     Ale jinak „obščij“ znamená obecný, společný, kolektivní, souhrnný, všeobecný, ale ne obyčejný, obvyklý. To se zase řekne „obyknovennyj“ nebo „obyčnyj“. 🙂

     To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Díky, milé dámy.

   To se mi líbí

 18. cobolik pacholik napsal:

  konecne dostal kral kryl na co naisto zasluhuje a este in loving memory czechoslovakia 1918-1993,dalej najradsej mam,ze putin umre do 3 rokov,kazdy raz zomrie a jak trafili,ze do 3 jari ?sak moze umriet do troch tyzdnov,maximum 3 mesiace ak ma tu rakovinu,ako pisu vyzsie,ta choroba ma velmi kratky a velmi ucinny priebeh,uz im zacina docista kapkat na karburator a nevedia,ze smrt mocnejsia jak cokolvek ,vlastne najmocnejsia,ona berie bez vynimky jak moze niekto napisat nieco take,kde zobral dokaz a jaku etiku ma ten pisalek?je vidiet,ze sa pojebalo docista,musim tak napisat,ked uz poizuvaju taku retoriku,kazdy uvidi,ci putin chory na tu rakovinu,bo sa bude tratiti,jak sneh na jar pred ocami,ja som dobre hovado a nenavist vo mne dana mi do vienku je prebohova,ale take vazene noviny,nemaju nic,hlavne ked napisu z overenho nemenovaneho zdroja toto,ked cujem to saliem,sak na tu skurvenu chorobu moze ochoriet kazdy holotnik a ony pisu,takym sposobom,ze ked putin pojde do prachu za tri roky tak po rusku,boze odpust im,bo nevedia,co cinia,najlepsie by bolo boze,ze by takemu ten jazyk hada odpadol,odvolalam sa uz len na boha,boha jeho,bo uz neviem,co si mam mysliet,ked este smrt narvu do tej politiky a ta ma specialny status nedotknutelnosti a jedinecnosti,bo ta berie rovnako bez najmensieho rozdielu.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Tak, cobolíku, ještě něco z klasiky, abych potěšil Emu a Miluši, pokud se sem ještě vrátí:
   „Mám ji rád, protože je pokažená. Protože láska je silnější než všichni lordové a ladies, silnější než sonety v zámiši. Je silnější než život a silnější než smrt.“
   Jistě poněkud nepřesně, protože z hlavy (nějak tu knihu nedokážu hned najít, protože přece jen nepatří k nejčtenějším u nás doma), ale to jen tak k té nevyhnutelné smrti od Ilji Erenburga v závěru Dýmky lordovy.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.