Imunita za každou cenu, nebo výklad práva?


Skončil zde  relaxační víkend a hned na úvod týdne Asfalt a jeho názor na „imunitu“. Mně osobně mluví z duše, jen s tím rozdílem, že tomu rozumí.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Na veřejnosti se objevilo usnesení Nejvyššího soudu (dále jen NS), kterým byla přiznána imunita bývalému poslanci Šnajdrovi a usnesení ve věci imunity exposlance Tluchoře v souvislosti s mediálně známou korupční kauzou tří poslanců. Tento článek podává zamyšlení nad těmito usneseními. Níže uvedené citace NS jsou citacemi z prvního jmenovaného usnesení ve věci exposlance Šnajdra, druhé usnesení na nich ale nic nemění.

NS považuje za projev chráněný imunitou podle čl. 27 odst. 2 Ústavy jakýkoliv projev vůle spojený s politickými dohodami. Pokud tedy politickou dohodou a kompromisem pravicových stran bude, že je nutno povraždit všechny levicově smýšlející občany, pak toto politické rozhodnutí k dosažení genocidy je imunitou chráněným projevem a poslanci nemohou být stíhání na základě § 400 (Genocidium ) trestního zákona. Mluvčí NS sice v rozhovoru pro Českou televizi (dále ČT) ujišťoval, že imunita se nevztahuje na násilné trestné činy, avšak z obsahu citovaných judikátů takový závěr vůbec neplyne.

Obdobně jako poslanci mohou beztrestně organizovat genocidu, pokud to bude součástí jejich politické dohody, nemohou být stíhání ani za korupci, protože i vzdání se mandátu za úplatek je údajně podle Nejvyššího soudu rovněž nestíhatelný projev politického názoru. Tím NS říká, že korupce je nedílnou beztrestnou součástí politiky, která je poslancům zákonem dovolena. Takový názor všem neodpovídá ani mezinárodním závazkům ĆR, ani účelu práva v ochraně společnosti před trestnou činností.

V odůvodnění svého názoru NS poukazuje na politickou soutěž mezi stranami i uvnitř stran. NS tak korupci v politice považuje za dovolenou součást politické soutěže, přestože korupce je snad všude a všemi považována za nekalosoutěžní jednání. Soudcům NS evidentně uniká, že demokratický systém není založen na soutěži „kdo víc zaplatí“, ale na soutěži názorů a ideí, kteroužto soutěž korupce naopak potírá. Názor stranického politbyra (což není názor lidu) lze podle NS patrně prosazovat i za cenu beztrestných vražd a korupce, pokud tyto budou součástí politické dohody poslanců. Takový pořádek, do kterého nás názor nejvyššího obecného soudu v zemi odeslal, měli možná v nacistickém Německu, avšak takový pořádek rozhodně není podle mého názoru slučitelný s demokratickým právním státem.

Vedle nerespektování mezinárodních závazku a zpochybnění demokratického řádu rozhodnutí NS představuje nedůvodný zásah do rovnosti před zákonem. Beztrestní poslanci si pod záminkou politického projevu mohou dělat co chtějí, pokud se na tom dohodnou.

Celá konstrukce názoru NS spočívá ve věcně a místně extenzivním výkladu pojmu projev v Poslanecké sněmovně z čl 27 odst. 2 Ústavy. Projevem je podle výkladu NS jakýkoliv projev vůle, tedy ne jen speciální projev názoru, jak je tento pojem obecně chápán. Tuto extenzi, podle které jsou projevem nejen veřejné projevy názoru, ale i soukromé projevy vůle měnit individuální společenské vztahy NS vlastně nijak neodůvodňuje. Zabývá se jen formou tohoto projevu, o kterém tvrdí, že může být verbální i neverbální. Rovněž projevem v Poslanecké sněmovně není podle NS projev v tomto orgánu státní moci, ale projev kdekoliv v budově, kde tento orgán sídlí, třeba i ve sklepě mezi bramborami, kde kolektivní orgán nezasedá.

Vedle extenze ve výkladu věcné právní normy je zde i podivná záměna v předmětném jednání poslanců pod ochranou imunity. Poslanci byli obviněni z přijetí slibu úplatku, v citaci: „poslanci Bc. Petr Tluchoř, Bc. Marek Šnajdr a Ing. Ivan Fuksa, jako úřední osoby, kdy za osobu poslanců Bc. Marka Šnajdra a Ing. Ivana Fuksy po vzájemné dohodě jednal Bc. Petr Tluchoř, si nejméně ode dne 3. 10. 2012 dali slíbit úplatek ve formě získání členství v orgánech – představenstvu nebo dozorčí radě – a případně i v managementu společnosti,…“Přesto NS tuto skutečnost nebere na vědomí a řeší jednání poslanců, kterým se vzdali poslaneckého mandátu. Toto jednání pak považuje za „projev“, a to dokonce projev ve Sněmovně, a proto projev pod ochranou imunity, který nemůže být součástí znaků trestného činu. V konkrétní citaci: „Pokud za daných okolností [obviněný] hlasoval o přijetí zákona (zdržel se hlasování) či vzdal se poslaneckého mandátu, nelze takové jeho jednání vztáhnout současně k naplnění všech znaků skutkových podstat již označených trestných činů, když takový projev je nejenom chráněn imunitou ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy, ale dosahuje již parametrů indemnity z hlediska čl. 27 odst. 1 Ústavy.“ Stručně, obvinění bylo sděleno pro přijetí slibu úplatku, ale NS přiznal imunitu pro vzdání se poslaneckého mandátu.

Tato záměna v jednání poslanců neplyne ze skutkové podstaty trestného činu. Obvinění bylo sděleno pro „trestný čin přijetí úplatku podle § 331 odst.1, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníků“. (další obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby tento článek neřeší). V dané souvislosti je podstatná objektivní stránka skutku, která zahrnuje jednání, následek a příčinnou souvislost mezi jednáním a následkem. Jednáním je zde přijetí slibu úplatku (ne vzdání se poslaneckého mandátu, které řeší NS). Následkem trestného činu, jehož objektem je pořádek ve věcech veřejných, je ohrožující útok na tento pořádek spočívající v možném ovlivnění nezávislosti rozhodnutí státního orgánu, tj. Parlamentu (ne vzdání se poslaneckého mandátu nějakých konkrétních poslanců, které řeší NS). Příčinou souvislostí mezi jednáním a následkem je změna personálního složení tohoto kolektivního orgánu (ne vzdání se mandátu konkrétního poslance z politických důvodů, které řeší NS). Vzdání se mandátu poslancem, které NS řeší a na jehož základě přiznává beztrestnost, je jen způsobem, kterým je měněno personální složení státního orgánu za nějakým účelem. Způsob provedení trestného činu ale není v daném případě obligatorním znakem skutkové podstaty, pro kterou bylo sděleno obvinění. Není tak naplněna sama premisa vyslovená NS, že politický projev poslance nemůže být znakem skutkové podstaty trestného činu, na základě které NS imunitu přiznal, protože žádný politický projev, a to i kdyby jím opravdu bylo vzdání se poslaneckého mandátu, není součástí typových znaků skutku trestného činu, ke kterému bylo sděleno obvinění (způsob provedení útoku na objekt skutku, tj. rezignace poslance, tímto znakem není).

Poslanci nejsou obvinění z toho, že se vzdali poslaneckého mandátu, což NS vidí jako politický projev, na který dává imunitu. Poslanci jsou obviněni z toho, že si nechali slíbit úplatek. Přijetí tohoto slibu rozhodně není politickou dohodou, jejímž předmětem je veřejný zájem, ale soukromou dohodou, jejímž předmětem je osobní zvýhodnění. Na projev vůle v této soukromé neveřejné dohodě se imunita nevztahuje. Parlament, jehož nezávislost v daném případě trestní zákon chrání, je orgán státní moci a není soukromou věcí politické strany, aby šlo dovozovat, že politická strana si zde může měnit personální složení jak chce na základě údajně jen nevinných „politických dohod“, které však ve skutečnosti představující protiprávní útok na státní (ne stranický) orgán. Žádná strana zatím ještě nevlastní Parlament (alespoň doufám, patrně v rozporu s názorem NS), kde poslanci rozhodují podle svého svědomí za daného personálního složení, které nelze měnit korupcí, vraždami poslanců ani jinými trestnými činy, a to i kdyby tyto činy byly součástí politických dohod, jen proto, že P. Nečasovi nebo jinému se svědomí poslanců nelíbí.

I státní zástupce Ištván v rozhovoru pro Události na ČT i pro Otázky Václava Moravce uvedl, že pro vzdání se mandátu, na které NS přiznal imunitu, poslanci vůbec obviněni nebyli. Proč NS jednání „dali slíbit úplatek“ z obvinění zaměňuje za vzdání se mandátu pod ochranou imunity, z diskutovaných judikátů neplyne.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ani já nechápu, co vlastně NS vyplodil

Bavor podpis

Příspěvek byl publikován v rubrice Od přátel se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

79 reakcí na Imunita za každou cenu, nebo výklad práva?

 1. Občan napsal:

  Patrně proto vzkázal NSZ Zeman VSZ Ištvanovi veřejně, aby obvinění přeformuloval tak, aby se vyhnul „vynálezu“ části NS a bude mít jeho plnou podporu.
  A stejnou podporu mu z téhož důvodu vyslovila i ministryně Benešová a někteří ústavní soudci.

  Paní Brožová zřejmě touhle taškařicí nas…štvala hodně lidí v justici i OČTŘ, a to vč. některých soudců NS, kteří v rozporu s ustálenou zvyklostí, že proti rozhodnutí nejvyšší obecně soudní instance se neremcá, rozhodnutí svých kolegů kritizovali.
  Brožovou zmiňuji v souvislosti s bleskovými změnami v rozvrhu práce senátu trestního kolegia.

  Doufám, že se přeformulování Ištvanovi povede a že chobotnici alespoň řádně pošramotí chapadla. Protože signál, který vyšel z NS, je hodně znepokojivý a jeho „vynález“ legalizuje praktiky, jež řadí ČR mezi právními státy na úplné dno.

  To se mi líbí

   • Občan napsal:

    Hezky!
    Nikdy by mě nenapadlo, že budu s Baxou v něčem tak hluboce souznít.

    Vypadá to, že vypuštěním hodně nepěkného džina z flašky narazila „demoška počesku“ na svůj strop. A že i velice liberálním příslušníkům právnictva začíná docházet, že tu je problém.
    Protože se ukázalo, že justiční systém má díry jak Titanik, které umožňují neobyčejnou svévoli. A že ta svévole může mít za následek absolutní nedůvěru k justici, právnímu i ústavnímu systému jako takovému, jakož i braní spravedlnosti do vlastních rukou.

    Teď by měl nastoupit Ústavní soud a usilovně hledat způsob, jak se do věci namontovat a podat jasný, jednoznačný závazný výklad parlamentní imunity. Že mají ústavní soudci neobyčejně bujnou fantazii, už prokázali mnohokrát. Teď mají jedinečnou možnost využít tuto schopnost pro dobro nejzákladnějších základů právního státu.
    S otazníkem ale je, zda v této velmi konkrétní kauze budou schopni potlačit své sklony k „právnímu spiritismu“ a podat suché dogmatické stanovisko.

    To se mi líbí

     • Občan napsal:

      Je tam pár věcí (tři), kde bych s ním ostře polemizoval, ale obecně dobrý 🙂

      To se mi líbí

     • tresen napsal:

      Jojo. Když sváčci Senát lapají, hezky mu zpívají.

      To se mi líbí

      • Občan napsal:

       No dobrá. Ale co konkrétního je na Sváčkovi špatně?
       Jeho členství v KSČ, prosím, rovnou vynechte; to pro mne není kriterium. Zajímalo by mě, co kde udělal/rozhodl Sváček špatně, čím se projevuje jeho nezpůsobilost stát se ústavním soudcem.

       To se mi líbí

    • rybářka napsal:

     Přesně jste to Občane pojmenoval. Na vině jsou šikovně děravé zákony s oblastmi pojmů, právně nepřezkoumatelných , které umožňují hanebné vynesení verdiktů soudů i NS. Jako čistá hrůza se jeví úroveň dozorčích rad státních podniků, které se obsazují lidmi ze senátu, úplatnými a neodbornými. A tak se stále točíme ve stejných kruzích skupiny lidí, co si přisvojuje moc nad celým státem.

     To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Není možné nevidět naprosto účelovou konstrukci NS,kde se přímo nabízí jediné a to zcela logické vysvětlení.
   Tak jak Kalousek na startu celé aféry tvrdě pohrozil,že prostě okamžitě a ihned rozpustí sněmovnu a výsledkem této hrozby, byla ona 101 a rozpouštění se ani náhodou.
   Tak prostě Nečas alias Kuba&Němcová pohrozili:
   http://www.novinky.cz/domaci/308599-ods-hrozi-exodem-namestku-z-ministerstev-pokud-rusnok-ziska-duveru.html
   No a výsledek této hrozby je naprosto totální přícuc ke korytům.
   Protože hra kterou NS na hřišti zvaném ČR odstartoval a jako rukojmí si vzal bohužel občany této republiky.
   Tak tato hra se nehraje o nic víc a nic méně než jako hra o přežití mnoha stovek členů ODS&TOP a jejich setrvání přímého vlivu, jak náměstků tak mnoha dalších stovek postů ve státní správě, které má ODS&TOP rozseto.
   Samozřejmě je nutné započítat i podniky se státní účastí, které bývalá NečasKalouskova vláda považovala a stále považuje za svoji kořist, kterou může neomezeně využívat od roku 2014 do roku 2018,tedy pokud bude v opozici.
   Následně potom opět po roce 2018 bude v koalici a tak bude využívat své členy kterým zabezpečila přes onen krizový čas, tedy roky 2014 – 2018 stálý a neomezený politický vliv ve státní správě a to díky naší justici.

   To se mi líbí

 2. lujjza napsal:

  JUDr. Tomáš Sokol – tak jako vždy – neomylně a neochvějně na straně svinstva: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sokol.php?itemid=20609

  To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  OT.
  Že by?
  Matička Země nám právě předvedla, že má našich blbých nápadů dost. . Ale on nám VK vysvětlí, kdeže je hlavní hrozba..
  http://respekt.ihned.cz/fokus/c1-60330010-mladi-americane-meni-auta-za-kola-a-autobusy

  To se mi líbí

  • Občan napsal:

   Ten český článek lže. Ale úplně brutálně 😯
   Protože americký koment ke studii – http://www.uspirg.org/reports/usp/transportation-and-new-generation – uvádí jako hlavní důvod změny přepravních návyků u mladé generace nezaměstnanost a podzaměstnanost, jež neumožňují zejména mladým amíkům vozit si zadek v autě.
   Pozn.: Studie v plném znění je v odkazu (Download Report (PDF)).

   Slime, to je fakt děsný. Co je česky, tomu už člověk vůbec nemůže věřit a musí si hledat původní zdroj (existuje-li).

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Je to možný.
    Mě v daném kontextu zajímá spíš spalovací motor jako přežitek. Jde o všechny zadky, motorizace Číny povede k úděsným důsledkům.

    A betonování. Podívejte se, jak vypadá země mezi Lahovičkami a Zbraslaví, s tou novou křižovatkou

    To se mi líbí

    • Občan napsal:

     Jo, s tím pohledem se zcela shodnu. Vidím stav silnic u nás – jsme totiž v kleštích mezi dvěma dálnicemi a řidiči kamionů zvesela drandí po dvojkách a trojkách při přejezdu z jedné dálnice na druhou. Vč. velmi nadměrných nákladů za použití spec. tahačů s doprovodem.
     To samý pohled na betonlobby.

     Ono nás nejspíš brzy také čeká probuzení ze satelitizace, protože cesty do velkých měst i po nich jsou dvakrát denně totálně ucpané a výhoda „zdravého“ bydlení v satelitech jejich zvětšováním mizí. Přičemž satelity samy o sobě nevytvářejí prakticky žádné pracovní příležitosti a parazitují na technické a občanské infrastruktuře původních obcí. Takže je možné, že i u nás začne nabývat na důležitosti MHD a cyklistika.
     Ministr dopravy nedávno mluvil o podpoře alternativních způsobů přepravy. Buď četl tu studii, nebo to je člověk na svém místě 🙂

     To se mi líbí

   • wiki napsal:

    Dle toho PDF Je to podstatně komplikovanější: méně ŘP, trend stěhovaní se do center, setkávání se na sítích namísto osobně, nárůst cen PHM, ekologické myšlení, ….

    Krizi (resp. “ economic recession „) zmiňují až na téměř na konci (=str. 26).

    To se mi líbí

 4. oldwomen napsal:

  1. přeji Ivo Ištvánovi a ostatním SZ klid na práci.
  2. oceňuji projev Iva Ištvána před kamerami – povšimněte si, že je klidný, sebejistý a mlčenlivý (Lexi, vím že musí být mlčenlivý, protože probíhající vyšetřování…).
  3. dle jekotu odhaduji, kdo se bojí.
  4. výrok Nejvyššího soudu mi silně připomíná scénu z Perníkové chaloupky, konkrétně rozovor perníkového dědka s ženou z lidu
  „Osobo, nešly tudy děti?“
  „Pleju len.“
  „Povídám, osobo, neviděla jste tudy jít děti?“
  „A až ho vypleju budeme kopit.“
  „Osobo………..
  ————-
  zdenekb v 09:08 – naprostý souhlas.
  ————–
  Musím do žáru Stepi, tak někdy poblíž kolapsového stavu nashle. Děs běs, bezvětří, plechový nebe, aktuálně ve stínu 37,2°C – a není to teplota v mém podpaží či některé tělní dutině.

  To se mi líbí

 5. Lex napsal:

  K obsahu článku není co dodat, než pochválit autora za přesné a jasné vyjádření podstaty levárny, kterou spáchali soudci NS přikrytí/zorganizovaní – každý nechť si vybere – jeho předsedkyní.

  Naštěstí, na rozdíl od NS, kde je asi duch bývalého místopředsedy Kučery zažraný jako v koze („Hrozí pád vlády, a proto nezávislost v rozhodování musí jít stranou politickým zájmům.“), došlo předtím k ozdravění soustavy státního zastupitelství, kde se podařilo „rozloučit“ s trafikanty a strůjci „čunkiády“ – týká se především VSZ v Olomouci a NSZ (madam Vesecká se samozřejmě připrděla s apologetikou tohoto rozhodnutí NS), či se spojenci mafiánů Rampulou a Gygárkem z VSZ v Praze.
  Takže toto ozdravění přineslo nejen trestní stíhání zmíněných poslanců a dalších figur z okruhu předsedy vlády a ODS, ale i dosud věc nevídanou, a to, že trestní stíhání vede OSOBNĚ státní zástupce VSZ v Olomouci! – zažili jste někdy někdo něco podobného?
  A také to, že nadřízené NSZ na usnesení NS, kterým bývalé poslance zhůvěřilým způsobem, který přesně analyzuje Asfalt, vyňal z pravomoci orgánů činných v trestním stíhání (s úsměvem čtu opakující se kydy o tom, že NS „nařídil“ propuštění obviněných z vazby a jiné pindy), reaguje usnesením, kterým v souladu s trestním řádem ruší jako nezákonné usnesení státního zástupce o zahájení trestního stíhání (nutno připomenout, že nezákonné „ex nunc“, tj. od okamžiku vydání usnesení NS podle § 10 trestního řádu, nikoliv od počátku zahájení trestního stíhání – ale to je na delší povídán).
  Ono totiž z doupat tzv. „obhájců“ těch figur je unizono slyšet kvičení, že NSZ nemělo zahájení zrušit, ale trestní stíhání prý mělo být ZASTAVENO. Trestní právník může sotva slyšet větší kravinu. Ale tato kravina z dílny obhájců má samozřejmě jasný účelový kontext – jejich snahou je, aby řízení nemohlo být pro překážku „ne bis in idem“ (ne dvakrát o tomtéž) znovu zahájeno a především, aby tím důkazy z tohoto řízení – zejména jedinečné a neopakovatelné důkazy z odposlechů a jiných prostředků – byly jednou provždy nepoužitelné.
  Že tohle zaznívá od obhájců je těžko se divit, i když jistě jen malá část našich občanů zná povinnosti obhájců v trestním řízení – viz ustanovení § 41 odst. 1 trestního řádu – „Obhájce je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci.“ – všimněte si – „a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci“.
  Namísto toho je činnost obhájce zaměřována na zproštění klienta z pod obžaloby za každou cenu. I za cenu masivního porušování procesních předpisů, i za cenu ovlivňování svědků (i jejich uplácení či organizovaným nátlakem), i za cenu „masáže“ veřejného mínění, a to především cestou sdělovacích prostředků (nebo i „umění“ – viz film „Kájínek“), i cestou zneužívání konexí v orgánech justice, policie a politiky. A naši presstituti pro jejich zájmy velmi rádi propůjčují bílé stránky svých novin a tiskařskou čerň. I svou tvorbu. Tahle společnost (přesněji – představitelé téhle společnosti) kašle na nějaký obecný zájem na odhalení a potrestání pachatelů trestných činů. Zvlášť tehdy, jde-li o případy s politickým podtextem. Tam mají pravicová (tj. asi až na „Haló noviny“ všechna) media jasno – „ruka ruku myje“. Advokátní kodex musí jít stranou, vítězství je všechno, pravda není nic. Zproštění obviněného je úspěch, sláva, peníze.

  Jsou tu ale i případy jiných osob, než známých novinářských šmoků kydajících pravicové mantry. V sobotu jsem mále spadl ze židle, když jsem si přečetl článek z pera autorky, novinářky, které jsem si vážil – Lídy Rakušanové.
  Podělím se s vámi o ten skvost –
  „Sobotník Lídy Rakušanové nejvyššímu státnímu zástupci
  dnes 06:39
  Vážený pane Nejvyšší státní zástupče, mohl byste mi, prosím, vysvětlit, jak je to možné, že je tady ještě 20 let po vzniku demokratické České republiky justice naprosto nepředvídatelná? Víte, když přijdu v některé jiné evropské zemi k právníkovi s nějakou kauzou, tak mám zpravidla naději, že mi řekne předem, zda má vůbec cenu do soudního sporu jít nebo ne. Ale tady? Tady mi maximálně sdělí, že to mám zkusit, protože jak to dopadne, je ve hvězdách.
  Přesně v tom je, myslím, jádro problému i teď, kdy se advokáti a experti hádají, zda jste směl stíhání těch tří exposlanců, které Nejvyšší soud nařídil kvůli imunitě pustit z vazby, zrušit, anebo zda jste ho měl zastavit. Rozdíl je v tom samozřejmě zásadní, protože teď je teoreticky možné začít je stíhat ve stejné věci znovu. Jenže Vy víte, pane
  Nejvyšší, že tohle Vám většina veřejnosti k dobru nepřipíše. Pro lidi to je buď jen důkaz, že je justice na korupčníky krátká, anebo, což je ještě horší, že jste to na státním zastupitelství stejně všechno zosnovali proto, abyste panu prezidentovi pomohli svrhnout Nečasovu vládu.

  Nejspíš jste to na státním zastupitelství mysleli dobře. Možná jste opravdu jen chtěli zajistit důvodně podezřelé osoby a důkazy proti nim. Bohužel ale i ve vašem případě platí, že dobrými úmysly je dlážděna cesta do pekel…“
  http://www.denik.cz/rakusanova/sobotnik-lidy-rakusanove-nejvyssimu-statnimu-zastupci-20130726.html

  A tím pro tuto chvíli končím, už beztak jsem snad delší než autor.
  Že se Lída Rakušanová sníží k takové ubohosti, toho bych se nikdy nenadál. Nebo že by snad z horka, pravda, je to už dáma taky v letech (že neumí skloňovat podstatné jméno „zástupce“ je nejmenším prohřeškem toho článku, konec konců za ta léta strávená v Mnichově by se nebylo čemu divit).

  To se mi líbí

  • Lex napsal:

   …prosím o neakceptaci termínu „připředla“, který je uveden u madam Vesecké – to slovo uniklo mé korektuře v tom smyslu, že takto je „zkomolil“ automatický strážce pravopisu – to slovo správně zní PŘIPRDĚLA.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Lexi
    tady jsem musel zasáhnout do původního textu a slovo opravit. Skvělé ❗

    To se mi líbí

   • věra napsal:

    :-). Lexi, jinak moc děkuji, že umíte i nám, laikům, polopaticky podat tyto složitosti práva..

    To se mi líbí

   • Občan napsal:

    Lexi,
    ona je i ta „připředená“ Vesecká docela případná. Protože spřádala, spřádala síť, až jí sama propadla.
    Jak jsem tak koukal, dost těžce neustála své odvolání i řadové zástupectví a odkráčela do advokátní kaceláře, která se blahobytně živí (nebo živila) vymáháním televizních poplatků – http://vsechnyzakazky.cz/dodavatel/detail/344434/JUDr-Dalibor-Kalcso#charts_vse.
    Vedle toho dělá lektorku na jakýchsi školách, o nichž jsem dosud nikdy neslyšel – Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. a Business Institut, s.r.o. – a angažuje se v arbitrážích.

    A je dobře, že jste znovu připomněl, že NS se vůbec nezabýval skutkovými podstatami, nýbrž formální záležitostí, jíž je poslanecká imunita.
    Protože to staví mektání obhájců i korupičníků do poněkud jiného světla. A do hodně divného světla NS, jemuž vůbec nepřísluší vykládat Ústavu.
    Doufám, že se někomu povede vymyslet způsob, jak to dostat před ÚS. Už jen proto, že by musel poodkrýt vlastní ústavněprávní karty.

    To se mi líbí

    • Asfalt napsal:

     Není šance, jak kauzu před Ústavní soud dostat.
     Je sice pravda, že ministr spravedlnosti by mohl proti rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce podat stížnost (proti rozhodnutí NS nemůže), jak kdesi psali v Parlamentních listech nebo kde, ale stížnost by musel podat k NS a ten by pak rozhodoval (nerozhodoval by ministr), zda se s předběžnou otázkou na ÚS obrátí. Zcela určitě by se na ÚS neobrátil, protože tomu brání i § 224 t.ř. (Přerušení trestního stíhání) odst. 5: Soud přeruší trestní stíhání, má-li za to, že zákon, jehož užití je v dané trestní věci rozhodné pro rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním pořádkem a předloží věc Ústavnímu soudu. Rozhodnutí o imunitě pak není rozhodnutím o vině a trestu.
     MInistr spravedlnosti by tak musel žádat, aby NS předal věc ÚS ze dvou důvodů:
     1) protiústavnost § 224 t.ř., který neřeší případnou protiústavnost rozhodnutí mimo hlavní líčení
     2) protiústavnost imunity, o níž bylo rozhodnuto právě mimo hlavní líčení
     Rozhodnutí NS o imunitě 3 poslanců napovídá, že v tomto státě už je možné asi všechno, ale pravděpodobnost takové stížnosti přece jen považuji v hodnotě 0, 001%

     To se mi líbí

     • Občan napsal:

      Já jsem nemyslel v této konkrétní kauze, ale ve věci poslanecké a senátorské imunity jako takové.
      Teď momentálně je kauza korupičních trafik u ledu a pokud se Ištvanovi nepodaří najít cestičku, jak ji od ledu odsekat, bude ztracená úplně.

      Ale imunita (nyní spíš indemnita) tu je a zůstane. A tu je potřeba dostat před ÚS a stejně tak je potřeba donutit jej, aby se v té věci jasně vyslovil. Takže tady chovám určitou naději – byť to asi bude ve Vašem intervalu jednotek promile.

      To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       Aha, tak to jsem nepochopil, byť jsem měl.

       To se mi líbí

       • Občan napsal:

        Zkontrolujte svou buržoasní klimošku 😀
        U nás se začíná zvedat větřík a je neskutečná úleva, když slují chladivě profukuje (skoro metrové kamenné zdi mají své výhody).

        A přesto, že vánek pofukuje, zapomněl jsem do příspěvku vepsat, že by se měl ÚS vyslovit i k oprávnění NS vykládat Ústavu.

        To se mi líbí

       • Asfalt napsal:

        😮

        To se mi líbí

     • Lex napsal:

      Myslím, že nám všem zatím dosud uniká ještě jedna důležitá okolnost, a to, že stížností lze napadnout toliko výrok, nikoliv odůvodnění rozhodnutí. A výrok zní – „…je vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení…“.
      To, s čím se dosud neustále polemizuje, je součástí odůvodnění rozhodnutí, které sice může mít judikatorní význam, ale není obecně závazné, a navíc – proti odůvodnění si nelze stěžovat, i kdyby to nakrásně bylo rozhodnutí v meritu věci (v tomhle ohledu jsem se smál Kláře Samkové, která podávala odvolání proti rozsudku vůči bývalé sekretářce Čunka, kterým byla zproštěna z pod obžaloby – však víte – „lhala, ale ne úmyslně“).

      To se mi líbí

      • Asfalt napsal:

       Ano, výrok NS “…je vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení…” je nezměnitelný. Já jsem si to uvědomil, ale nechtěl jsem to už dál pitvat a odbyl jsem věc jen dovětkem „…, byť jsem měl“, jehož důvodem bylo právě to, že výrok NS je nezměnitelný i z jiných důvodů, než jsem dříve uvedl.
       Ano, judikát NS není obecné závazný, je to individuální právní akt, ale, jak říkáte, judikaturní význam mít může, a pak se dohodujte s těmi, co ho budou považovat za grál právní vědy. Dal bych smajlík, ale je to tak smutné, že nedám…. Ale pro Vás přece jen dám 😮

       To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Asfalte a Lexi, díky za Vaše texty. Jen díky Vám dvěma se trochu orientuji :). Lexi jsem ráda, že jste vysvětlil ten kvikot obhájců, zaznamenala jsem ho, ale také měli na ČT pozvaného nějakého pedagoga z UK a ten, jak jsem tedy porozuměla, s těmi obhájci víceméně souhlasil. Hned jste mě napadl Vy, že se Vás zeptám :).
   Ještě pokud budete mít čas, v čem spočívá ta výjimečnost toho, že trestní stíhání vede OSOBNĚ státní zástupce VSZ v Olomouci! –? Vím, že to Zeman dost zdůrazňoval.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Kočko,
    normálně vedou vyšetřování policejní orgány pověřené ministrem vnitra. Jsou to útvary Služby kriminální policie a vyšetřování na okresní, krajské a celorepublikové úrovni. Státní zástupce vykonává dozor nad zákonností přípravného řízení.
    Nicméně státní zástupce si může vyhradit, že některý úkon ve vyšetřování, anebo celé vyšetřování provede sám.
    Za celou dobu od roku 1994, kdy státní zastupitelství vzniklo, si nepamatuji, že by státní zástupce (mimo případy, kdy k tomu byl povinen ze zákona – což bylo např. při stíhání policistů a dnes už jen stíhání příslušníků GIBS) prováděl osobně vyšetřování, jako v tomto případě Rostislav Bajger. Tím spíš státní zástupce třetího stupně (okresní, krajské, VRCHNÍ) státního zastupitelství. Samozřejmě, že nedělá sám všechny úkony, na jeho pokyn vykonávají jednotlivé úkony (třeba výslechy svědků) policejní orgány (ÚOOZ). Ale procesní rozhodnutí od zahájení trestního stíhání činí on a vyšetřovací spis je spisem VSZ Olomouc, nikoliv ÚOOZ Praha.

    To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Lexi, Rakušanová manipulovala s veřejným míněním i když ještě nebyla v letech. O jejích čistých úmyslech bych si iluze opravdu, ale opravdu, nedělal. Mimo K. Kryla byli všichni z této líhně stejní kujóni.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Přesně tak. Nájemné pero, Připomeňme si jenom, že napsala knihu – paján na V. Havla

    Bavore mejlík.

    To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Tak jo,
    já ji zase až tak neznal, „svobodnou“ jsem nijak nevyhledával, nebyl jsem typ, který by „rozbíjel bolševický systém“ tím, že s dekou přes hlavu poslouchal RFE jako skuteční hrdinové, kterým tím šlo o život, když za okupace poslouchali Londýn na krátkých vlnách a šířili odtamtud informace, já jsem spíš dbal na to, abych poctivě a objektivně dělal svou práci, aby se každému dostalo, co mu patří, a to podle zákonných, nikoliv třídních hledisek.
    Rakušanovou jsem trochu poznal až na ČRo6, který jsem poslouchával při práci třeba v garáži. A jevila se mi dost objektivní – že tloukla skoro stejně jak levici, tak pravici.
    Ale je to povrchní znalost.
    Ten stupidní, neználkovský text, kterým se vemlouvá NSZ, aniž při srovnání s demokratickým západem zaměřuje svou pozornost na tu naši marasistickou politickou situací, kam to dovedli topol-nečas-kalousci, aniž reflektuje, že civilní soudy rozhodují jen o síle důkazů stran samotných, ten mi (spolu s vašimi informacemi) otvírá oči.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Já jsem Rakušanovou, ale i třeba Medka rád poslouchal před plyšákem na “ štvavých “ stanicích. Po listopadových komediích jsem z nich brzy vystřízlivěl. A nejen z nich.

     To se mi líbí

 6. lujjza napsal:

  OT
  Zdá se, že se chystá fičák…. Je mírný optimismus namístě, nebo ne? Uvidíme…..
  http://www.ceskapozice.cz/byznys/personalie/stare-dohody-jsou-mrtve-chysta-se-tornado-ve-statnich-firmach

  To se mi líbí

 7. lujjza napsal:

  Zaplaťpánbu, že existují lidé, na které se člověk může spolehnout vždycky…… jako je třebas Myruna… http://www.novinky.cz/domaci/309028-nemcova-ma-plan-jak-celit-zemanovi-snad-to-bude-trapne-i-jemu-rika.html
  Vážně by mě zajímalo, jestli by se parlamentní zachránci naší demokracie a svých koryt chodili po jednom podepisovat na lejstro, které by měl před sebou na stolečku prezident Zeman 🙂

  To se mi líbí

  • Občan napsal:

   Už se cuká, už se cuká (na ČT24) 😀 😀
   Ale fest. Kroutí se jak žížala; takže to vypadá, že ji s jejím nápadem poslala korupice k čertu.

   To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Nepouštím v tom teple ani „sklo“, a už vůbec bych se nedíval na její ksicht, přesněji – neposlouchal bych její kecy. Na těch jejich přihlouplých 101 podpisech před prezidentem zapomněla na jednu podstatnou věc – aby to mohlo být „před prezidentem“, musel by prezident chtít být takovému paaktu přítomen. A to dám dolar proti bobu, že by ji s jejím podepisováním z výšky okadil.
    Tím neříkám, že ten požadavek prezidenta na 101 „notářských“ je nějak „kór“ v souladu s parlamentarismem, ale na druhé straně jako sláma z bot leze z těch požadavků korupice na jmenování Němcové účelovost – vystrnadit ze Strakovky Rusnokovu vládu a nastěhovat tam sebe. A jde jim o to, aby to byl onen druhý pokus, protože i za situace, že by ti „notářsky podepsaní“ poslanci pak nedali Myrunině vládě důvěru, třetí pokus by zase navrhovala korupice cestou sněmovního usnesení.
    Túúúúúdle – máš je vidět, tak pitomí, jak jsou oni, byl Zeman snad v době, kdy mu byly tři roky, než aby ten jejich podfuk neprohlédl.
    Takže hezky – chceš Myrunu premiérkou? Podepiš před notářem, že její vládě dáš důvěru.
    Víte, ale takový závazek by byl zase PROTIÚSTAVNÍ. Poslanec se nemůže – nesmí (bylo by to v rozporu s jeho slibem) zavázat, že bude v budoucnu nějak hlasovat. To může na bázi politiky v rámci své politické partaje, klubu atd., nikoliv jako závaznou smlouvu.
    Parlamentarismus by i tak dostal ránu do vazu.

    Takže – mám-li si vybrat, čí porušení parlamentarismu – beru to Zemanovo. U něho je jedna věc naprosto jistá – jeho rozhodnutí a postoje se jmenováním premiérů a vlád JE v zájmu drtivé většiny lidí téhle země. A to on sliboval na Ústavu při své inaguraci.
    Bakalokorupice rozpočtově odpovědné řecké cesty nesmí dostat další šanci.
    Je to i jediná cesta, jak úspěšně dotáhnout před porotu ty zmetky, o kterých je tady primárně řeč.

    To se mi líbí

    • Občan napsal:

     Já myslím, že právě tomu třetímu kroku se Zeman snaží zabránit nebo jej alespoň oddálit, co to půjde. Zatím ještě má docela dost munice (Myruna by se musela vzdát předsednictví, aby se mohla stát Kalouskovo podržtaškou … ech, čo to hovorím …pochopitelně jsem myslel premiérkou, korupice by musela instalovat Langšádlovou atd.) a šetří s ní.

     Ono – i kdyby se korupice podepisovala na Zemanovo nočním stolku, Myruna furt nemá nic jistého. Protože Zeman ji prostě a jednoduše sestavením vlády pověřit nemusí a nemusí a nemusí a ona se může vzteknout a vzteknou a vzteknout a nic s tím nenadělá.
     Souhlasím, že notářsky ověřené podpisy jsou šponováním strunky, ale v případě korupice je ten požadavek plně namístě. Kdyby mi Alchymíra řekl „dobrej den“, mazal bych se taky podívat z okna a na hodiny 🙂

     To se mi líbí

     • Lex napsal:

      OK!

      To se mi líbí

     • Zdena napsal:

      Třeba nebude ani těch 101 podpisů od Myruny zapotřebí. Rusnok se zdá být šikovný. Byl u Klause. Třeba tatíček zakladatel má ještě nějaké věrné v ptákostraně. Třeba jim poradí, aby to Rusnokovi při hlasování o důvěře dali. Třeba.. Zdá se, že ministři už teď dělají docela průvan v „zaběhnutých pořádcích“ na ministerstvech, plánují to i v dozorčích radách státních podniků.. .

      To se mi líbí

    • lujjza napsal:

     Lexi, rozumím tomu dobře, že by se ti poslanci neměli zavazovat ani Myruně, že budou pro ni hlasovat? Ona přece snad mávala nějakým lejstrem (před jmenováním Rusnoka premiérem), a že tam má tu „svou“ 101…. 🙂 Ráda bych věděla, jestli to lejstro opravdu existuje, a co na něm skutečně je, protože je o něm ticho po pěšině…..

     Myslím si, že ten nápad s podpisy před prezidentem je jenom její, a ráda bych viděla obličeje těch poslanců, když je s tím seznámila…. museli si myslet, že už jí úplně hráblo… 🙂 Asi leckteří z nich o takovouto publicitu nestojí, neb jsou plaší………

     To se mi líbí

     • wiki napsal:

      Nejsem Lex, ale zareagovat si troufnu: IMHO jakýkoliv podpis zákonodárce do budoucna k ničemu nezavazuje, neb je takový závazek protiústavní.

      To se mi líbí

      • lujjza napsal:

       Wiki, díky.

       To se mi líbí

      • Lex napsal:

       Neřekl bych to tak pregnantně – spíše „jakýkoliv podpis poslance pod jeho rozhodnutí, který není v souladu s Jednacím řádem Poslanecké sněmovny nebo se zákonem o volbách do Parlamentu České republiky“.
       Což se týká podpisu pod nějaké lejstro Miruny, i pod nějaké lejstro na podporu Miruny s notářským ověřením.
       Samozřejmě mám na mysli podpisy, které mají být spojovány s realizací výkonu poslaneckého mandátu, ne podpisu fyzické osoby, která je jinak také poslancem.

       To se mi líbí

 8. Slim napsal:

  Přemýšlel jsem o výroku roku a vychází mi ten Nečasův.
  O VLÁDĚ NEBUDE ROZHODOVAT PARTA POLICEJNÍCH PLUKOVNÍKŮ. 😀
  http://www.novinky.cz/domaci/309036-byvaly-drabkuv-namestek-siska-byl-obzalovan-z-korupce.html

  To se mi líbí

  • Občan napsal:

   To by se hoši mohli leknout a konečně potopit Kybersadistu 😈

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Duch soudce Kučery v NS zasáhne a Iva Brožová ( nebo jak se jmenuje ) to nějak v televizi okoktá. Odklánění si rozvracet nedáme!!!

    To se mi líbí

  • rybářka napsal:

   Dobrý výrok, Slime. Nečas měl vůbec super hlášky. Svého času prohlásil. “ To, jak se policejní prezident vyjadřuje v médiích, je NEPŘIJATELNÉ. “ Taky pecka.

   To se mi líbí

 9. Občan napsal:

  Já už si fakt připadám jako v blázinci:
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/jihomoravsky/clanek.phtml?id=786385

  Armáda spásy „vytváří“ jednoroční „pracovní místa“, která jí plně profinancovává stát. Přitom jde ve všech případech o práce prováděné pro Armádu spásy – práce v kuchyni, úklid, praní apod.
  Přitom pobírá na péči o chudé a bezdomovce ročně průměrně 60 mil. Kč (v období 2009-2013 poněkud méně, ale tam se to přelévá mezi AS a diecézními charitami skrz DOV) a „klienti“ si značnou část „péče“ odpracovávají bez nároku na jakoukoli odměnu (nepočítám-li v to kavalec a polévku z plastové misky).
  Většina platu „zaměstnanců“ tak praskne na to, co si ti lidé beztak odpracují, a jejich „plat“ se stává kořistí Armády spásy. Zatímco předtím si kavalec a polévku odpracovali, nyní jim za ně AS vyfikne „nájem“ a „stravné“ a ti nešťastníci dál nemají nic.

  Navíc vůbec nerozumím tomu, proč v tak malé zemi, jako je ČR, je potřeba mít tři velké „dobročinné“ organizace a stovky menších.
  Katolická charita (vč. diecézních, oblastních a farních charit) – roční dotace kolem 1 000 000 000.- Kč
  Naděje, o.s. (bez regionálních sdružení) – kolem 60 000 000.- Kč ročně
  Armáda spásy – kolem 60 000 000.- Kč ročně

  To se mi líbí

 10. Občan napsal:

  Lidi zlatý, ve Svojkovicích na Plzeňsku je asi konec světa 😯
  Podle meteomapy tam padá 155 litrů na m 2!
  http://195.216.240.134/metisRSD/GrafP017.php

  To se mi líbí

 11. Asfalt napsal:

  Na Aktuálně napsal k tématu článek Sokol. Dám k němu sem dvě poznámky.

  1) Sokol v článku uvádí: „Dokážu si tedy představit například trestní stíhání poslance za to, že přijal v souvislosti se svojí funkcí a jejím výkonem 100 000,- Kč , přičemž to mělo být za to, jak bude hlasovat o návrhu určitého zákona. Jak hlasoval a jestli vůbec hlasoval nemůže být trestným činem, ale to že vzal peníze ano.“

  Z uvedené Sokolovy citace lze usuzovat, že i Sokol vlastně rozporuje rozhodnutí NS (byť sám tvrdí něco jiného), protože právě to, že poslanec vzal peníze (ze Sokolovy úvahy) je v daných potřebách stejným úkonem jako přijetí slibu úplatku v souvislosti s obstaráním věci veřejného zájmu, z kteréhož skutku byli poslanci obvinění a vyněti z působnosti trestního stíhání, a korupční útok v souvislosti s obstaráním věci veřejného zájmu může proběhnout jak ovlivněným hlasováním konkrétního poslance (Sokolova úvaha), tak i změnou personálního složení rozhodovacího orgánu (způsob provední v diskutované kauze).

  2) Diskuzi jako vždy vévodí Dan a jako vždy má stejnou argumentaci, kterou mu nikdo nevymluví, ale mnozí se o to snaží.
  Dan tvrdí, že jednání musí být protiprávní, aby mohlo být trestně postižitelné. To ale není pravda. Ne jednání, ale čin musí být protiprávní. Rozdíl mezi jednáním a činem je v tom, že jednání je jen jeden prvek skutkové podstaty činu. Konkrétně, vzdání se poslaneckého mandátu je dovoleným (ne protiprávním) jednáním, ale toto samo jednotlivé právem dovolené jednání může znamenat i způsob provedení protiprávního činu (jak nakonec uvádí tento článek).
  Dále Dan tvrdí, že neoprávněná výhoda musí být i protiprávní. To také není pravda. Neorpávněnost spočívá v absenci subjektivního práva (nároku), zatímco protiprávnost spočívá v rozporu s objektivním právem (právním řádem). Neoprávněná výhoda je třeba místo v dozorčí radě, pokud na toto místo neplyne nárok konkrétní osoby z nějaké smlouvy či předpisu. To, že ale chybí tento nárok, ještě neznamená, že přijetí takového místa bude protiprávní. Úplatkem je pak neoprávněná (ne protiprávní, jak tvrdí Dan) výhoda.

  To jen tak, aby čtenáři Poznámek byli v obraze.

  To se mi líbí

 12. táta napsal:

  díky Asfaltovi a Lexovi za srozumitelné vysvětlení pravnických věcí………zvláště to o obhájcích…vtomto už sem něco věděl…..myslím že takto to zapracovalo v případě JEDNOHO ČINU U pitry………..kdy mu povolili odvolání a samozřejmě dukazy ze spisu není možno použít a dukazy jiné mezitím byli skartovany a on tudíž osvobozen…….pro laika neuvěřitelné

  To se mi líbí

 13. Slim napsal:

  Neviděl někdo z našich právníků teď dr. Bradáčovou ve 22?

  Co tam prosazovala, jaký byl smysl jejího vystoupení, nevíte? Byla tam nějaká IMPLICITNÍ kritika olomouckého kolegy? Nebo se jí jen stýská po publicitě?

  To se mi líbí

  • wiki napsal:

   IMHO připomenutí se 😉 před nadcházející kauzou roku

   To se mi líbí

  • Občan napsal:

   Ta paní zmizela z povrchu zemského v okamžiku, kdy začaly sílit pochybnosti o „kauze Rath“.
   Že by si chystala půdu pro únik a pro hledání ochrany u kolegů? Protože to její dnešní vystoupení je v přímém rozporu s její ještě nedávnou sebejistotou a s razancí, s níž vystartovala po Martincovi.
   Já nic, nic nevím, v podstatě nemám na nic názor, obávám se o NSZ, vadí mi útoky na SZ – křehká květinka čelící prudkému vichru. Obrovská úleva z toho, že zákon mimo jiné rušící VSZ spadl pod stůl. A nenápadný náznak, že ona by protikorupční policii uměla řídit nejlépe na světě.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Jo, bylo to takové hůře čitelné. Pro mně je dost nevěrohodná. Zdá se mi, že jde za něčím jiným, než za svou prací

    To se mi líbí

 14. lujjza napsal:

  Jakpak je dnes (teď) u Vás venku? Prší? Fouká? Ochladilo se?
  Tady byly takové nárazy větru, že mi to vyrazilo tabuli ze zaskleného balkónu…. okamžitě jsem měla z balkónu brouzdaliště, protože průtrž, a v tom servané listí z kytek a hromada vysypaného skla….. děsná radost……
  Doufám, že se nikomu z Vás nic podobného nepřihodí….

  To se mi líbí

  • věra napsal:

   Lujjzo, u nás (Českokamenicko) je příjemně, 25° C, sice pod mrakem, ale je to úlevné :-). Skoro celou noc byla bouřka a pršelo, takže je to po těch horkých dnech perfektní. Naštěstí u nás nijak zvlášť nefučelo, to Kirril tu kdysi řádil jinak :-)..

   To se mi líbí

   • lujjza napsal:

    Tak teda Kirrila jsme tenkrát přežili „bez ztráty kytičky“, sice děsně řval a lomcoval vším možným, ale sklo vydrželo…… tentokrát se ale vysypalo….. nerozumím tomu….. že by únava materiálu?
    Tady (Praha) teď sice jasno, ale osvěživý větřík, takže chladím byt co to dá 🙂

    To se mi líbí

    • věra napsal:

     Nám Kirril serval asi 30 tašek ze střechy, a – nevím, jak bych to popsala – spirálovitě ukroutil – starší švestku, když jsme to prohlíželi, nevěřili jsme vlastním očím. Ale nad námi na kopci v lese byla v tu ránu paseka a stromy padaly ještě několik dní po vichřici. Ale opravdu pořádný vítr jsem zažila v Suchumi – naše letadlo stáhli v očekávání pekla naštěstí na zem a několik hodin jsme byli zavřeni v terminálu pro cizince, který byl kousek od letiště. Vzduchem létaly palmy, všechny prosklené plochy letiště byly vysklené, dokonce jsme pouštěli do terminálu muže, který se nikam nestačil schovat a rukou rozbil skleněné dveře (po bouři ho vezli do nemocnice).. Doufám, že takovou spoušť už nikdy neuvidím..

     To se mi líbí

 15. cobolik pacholik napsal:

  toto iste prevadzal najvyzsi sud,ked kurvy od zvezdy mordovali nasich vlastencov menovite trojan a zingor,toto iste teraz,len ide o zasrany zlaty prach,toto tie hnidy by previedli tiez,ak by vas dom bol v ohrozeni a nasli by si vyhovorku,ako kolaborovat,neviem,ci sa v tej zasranej televizii robila debata s tymy od NS a nejakymy chytrymy typu lex,toto ked sleduje okolie vasho kraju sa musi stipat do riti,dokedy tu budete pisat a rozoberat,ako ste za volov,preboha,sak vas necaka jachymov,ci valdice,kedy konecne sa zacnete rusat,jak sa date ohnut,jaku mate uctu k sebe a svojim predkom,ci novym pokoleniam?
  boha jeho zacnite jednat,bo komuna tiez robila tahy,ale ty to vas maju docista za debilov,nejake hlasky typu rada na banan,ci podbne pindy ma vobec nezaujimaju,pre vasich predkov a vasich potomkov musite konat,bo tak to nemam slusne slovo a toto,co mi pasuje nechcem tu napisat,ale vy samy urcite viete,ze to uz nie je v hajzlu,ale ….

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.