Církevní restituce znovu, počtvrté a zřejmě naposled


Stále se objevují nové a nové skutečnosti o podobě církevních restitucí. A stále více se objevují vyjádření osob mně nikterak blízkých, tím spíše upřímně míněná. Začíná se mi z toho rodit malý restituční seriál. Sice bych si býval přál, aby skončil happyendem, bohužel to končí  katastrofou. Takže na závěr už jen několik reminiscencí a pár citací jiných. Je dobojováno a opět jsme prohráli. Prosím i za mé zvířectvo. 17.11 u koně!

Po potlačení husitských bouří, kdy se císař Zikmund snažil získat přízeň šlechticů podobojí i kališnických, dával jim k zisku i k užívání královské i duchovenské  statky. Například r.1426 Přibík z Klenové dobyl město Stříbro a odevzdal je Zikmundovi po jeho příjezdu do Čech. Za to dostal Volyni  a dva tisíce kop pražských grošů. Na volyňském případu je vidět, že si císař nelámal hlavu ani s majetkem Svatovítské kapituly. Té totiž Volyně patřila už nejméně 250 let.

Co přednesl poslanec Stanislav Huml:

Krátký historický exkurz na území ČR

Roku 1723 císař Karel VI., jinak hluboce věřící katolík, zakázal církvi nabývat nemovitosti. Jeho dcera, císařovna Marie Terezie, která zahájila osvícenské reformy v řadě oblastí, přivedla církev pod státní dozor, zejména pak správu diecézního a řádového jmění. Církevní nadace byly věnovány armádě a školství a zádušní jmění bylo zatíženo kontribucí. Po roce 1773, kdy na základě buly papeže Klimenta XIV. zrušila císařovna Marie Terezie jezuitský řád, byl řádový majetek zestátněn a převeden do studijního fondu.

Josef II. ještě více zostřil státní dohled nad církví. Řídil se odůvodněním, že drtivou většinu majetku získala církev z darů od předchozích panovníků, a proto zavedl do státního práva ustanovení, že církevní statky nikdy nepřestaly být statky státními. Církevním orgánům ponechal pouze řízení jejich hospodářského provozu pod státním dozorem. Roku 1781 pak zrušil všechny kláštery, které se nezabývaly vzděláváním, vědeckou činností, zdravotnictvím nebo charitou, které tvořily více než polovinu všech klášterů v monarchii. V letech 1782 ¬ 1787 zrušil v Čechách celkem 71 klášterů, jejichž majetek byl vyvlastněn a převeden do zemských náboženských fondů, které byly později sloučené do Náboženské matice.

Roku 1809 nařídil císař František II. církvi vydat velkou část zlata a stříbra z kostelů, čímž získal finanční prostředky pro vedení války s Napoleonem Bonaparte.

Po roce 1848 se církev zbavila tlaku, který na ni byl veden ze strany státu. Konkordátem mezi státem a církví jí bylo navráceno právo spravovat své majetky. Navrácená práva církve byla zakotvena v ministerském zařízení č. 162 ř.z. ze dne 20. června 1860, které byly ponechány v platnosti i po zrušení konkordátu ustanovením §51 zákona č. 50 ř.z. ze dne 7. května 1874 a platily i v první Československé republice. Církvi bylo obnoveno právo zakládat nadace, byla zrušena státní kontrola nad hospodařením církve a byly upraveny vnější právní poměry církve.

Vzhledem k tomu, že náboženský fond nestačil financovat platy kněží, vyvstal naléhavý problém zabezpečení chodu církevních institucí. Proto začal být náboženský fond dotován se státních prostředků. Obstarávání finančních prostředků pro církev bylo vyřešeno uzákoněním tzv. kostelní konkurence. Všichni obyvatelé farnosti, kteří se hlásili k určitému náboženství, byli povinni přispívat formou kostelní přirážky k obecní dani na náboženské potřeby své farnosti. Tuto povinnosti měly i právnické osoby sídlící ve farnosti. Pro chudé farnosti byl přijat tzv. kongruový zákon, který zavedl tzv. kongruu, tj. státní příspěvek k příjmům chudých duchovních.

 

1918-1989

Československá republika přejala rakouské církevní zákonodárství. Původně uvažovaná představa o odluce církví od státu se ukázala jako nepřijatelná. Tatíček Masaryk měl více rozumu než dnešní předkladatelé.

Byly přijaty některé nové normy. Jedná se zejména o zákon č. 64/1920 Sb. z.a n. o navýšení odpočivných platů, zákon 189/1920 Sb. z.a n. o úpravě platů diecézních bohosloveckých učilišť. Zákony č. 245 a 246 z r. 1920 z. a n. měly za cíl zvýšit kongruu duchovních. Též další zákony menšího významu měly za cíl sociální pomoc duchovním (zákon č. 394/1922 o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich, zákon č. 287/1924 částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích a zákon č. 115/1918, kterým se ustanovují zvýšení nejnižšího příjmu a odpočivných platů katolických duchovních správců, jakož i nejnižšího příjmu hodnostářů kanovníků u metropolitních, katedrálních a konkatedrálních kapitul katolické církve latinského, řeckého a arménského ritu).

Relativně komplexní normou v oblasti kongruového práva byl zákon č. 122/1926 Sb. z. a n. o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných, případně recipovaných. Cílem zákona bylo zvýšení kongruových příplatků duchovenstva. Zákon též upravil práva a právní nároky pozůstalých a způsob doplnění příjmu duchovního, tzv. kongruální mez, kongruu vztáhl též na představené seminářů a konsistorní úředníky. Církvím a náboženským společnostem zákonně uznaným před 1.1.1926 náležela dotace na doplnění platů jejich duchovenstva. Kongruální mez se měla stanovit vždy na 5 let předem, podle průměru posledních tří let. Nové církve byly fakticky zrovnoprávněny s církví římskokatolickou.

Radikální změnu v pozemkovém majetku církve způsobilo přijetí zákona č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy. Výměra církevních pozemků přihlášených k revizi první pozemkové reformy činila 177 673 ha. Po této reformě církvi zůstalo 5 203 ha půdy. Jsme stále ještě před rokem 1948.

V § 5 dnešní předlohy prolamujeme restituční hranici, když za nezákonný prohlašujeme i postup podle zákona 142/1947 Sb. To nevyžaduje další komentář.

Ihned po komunistickém převratu v únoru 1948 byl přijat zákon č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové reformě, který znamenal definitivní změnu církevního pozemkového majetku. Po této reformě církvi zůstaly jen kostely, fary a farní zahrady do 1-2 ha, církev přišla i o drobné rozptýlené pozemky, která až dosud byly ve vlastnictví jednotlivých farností nebo řádů. Oba výše uvedené zákony o pozemkové reformě ustanovovaly finanční odškodnění za vyvlastněné pozemky. Otázkou je, zda odškodnění církev dostala. A není pochyb o tom, že na církvích zejména ve vypjatých dobách 50tých let byla spáchána řada křivd, z dnešního úhlu pohledu trestných činů.

Církve nejsou podnikatelské subjekty. Jejich význam je jiný, přesně jak to viděl Josef II, Marie Terezie a tatíček Masaryk. Nemají se zabývat těžbou lesa ani pěstováním obilí. Mají se starat o duchovní stránku a je věcí vzájemné dohody, jaké další prvky státní správy jí svěříme. Mám na mysli sňatky, pohřby a podobné věci. Ale hajní? Raději bych je nadále financoval ze státního rozpočtu, čemuž se stejně nevyhneme. Skončí to jako vše v minulých letech. Další nespravedlností a velmi pravděpodobně i křivdami, až budeme vyhazovat zahrádkáře z remízků, kde 50 let hospodaří.

 

Církev není podnikatel, ale nezisková organizace

Církve by měly být postaveny na úroveň neziskových organizací. A tok peněz kontrolován. Byznys církví je postaven na strachu ze smrti, z nemoci, z osamění. Majetek, který církve získají od vyděšených věřících na smrtelné posteli, odpustky za hříchy, tedy vykoupení za trestné činy, nemá být použit na tryskáč pro kardinála nebo papeže. A zakázáno pod přísným trestem má být použití jako sponzorský dar na volební kampaň TOP 09, ODS či dcery ABL – VV nebo jakékoliv jiné politické strany. Použití na charitu, tedy léčbu strachu, vytvoření společenství a uctívání morálních hodnot je legitimní a správné.

A tady je stručný popis vztahu státu a církví v Německu. Napsal Petr Pelikán.

V Německu mají v současnosti církve charakter veřejnoprávních společností. Po konci první světové války a ukončení systému státních církví stanovilo Výmarské národní shromáždění v roce 1919 ve Výmarské ústavě vztah mezi církví a státem. Vytvořilo svůj vlastní komplexní systém, který je založen na svobodě náboženství, sekulárním státě a sebeurčení všech náboženských společenství. Náboženství tím nebylo prohlášeno za soukromou záležitost, ale zůstalo veřejnou záležitostí, která ale byla od státu odloučena. Zákoně byly tyto zásady stanoveny v článcích 135 až 141 Výmarské ústavy. Z nich jsou články 136 až 139 a 141 obsahem článku 140 Ústavy Spolkové republiky Německa a tím pádem součástí platného ústavního práva.

Podle ústavního zákona SRN již není financování náboženských společenství jako v minulosti i úloha státu, ale především odpovědností příslušného společenství. Jakým způsobem ono finanční prostředky získá a jak s nimi nakládá, o tom rozhodne samostatně a svéprávně. Společenství, které vybírají církevní daň, jsou však podle zákona jednotlivé spolkové země povinny, rozhodnutí o výši církevní daně a její finanční výkazy zveřejnit.

Velké křesťanské církve (protestantské a katolické) se financují ze zhruba čtyř zdrojů:
1. církevní daň

2. dary a dědictví

3. platba za konkrétní činnost jako je třeba pastorační péče ve veřejných zařízeních (armáda, policie, nemocnice, vězení), výuka náboženství

4.státní prostředky:

a) především o platby na odškodnění za půdu a majetek, které byly církvi vyvlastněny mimo jiné v rámci průběhu sekularizace v roce 1803 a předtím

b) dotace pro církve od spolkových a státní vlády, jakož i od obcí a krajů za převzetí služeb, které by jinak ze své povinnosti musel zajistit stát – finanční podpora na provoz a údržbu sociálních zařízení jako jsou mateřské školky, domovy důchodců, domovy pro mentálně nebo tělesně postižené, příspěvky organizacím jako třeba Misereor, Brot für die Welt a jiných, plnících rozvojovou pomoc, která je zákonnou povinností státu

c) daňové úlevy

Německo nemělo a nevidělo problém vlastnictví u otázky majetku, který byl církvím vyvlastněn. Rozsah zabraného majetku odpovídá zhruba 27% celkové plochy dnešního Německa. Církve sice majetek zpátky nedostaly, ale dostávají za něj a jeho výnosy roční odškodnění od státu.

A trochu ohlédnutí do historie:

Návrh zákona sice předkládá ministerstvo kultury, ale je vypracován za přímé spolupráce s Ekumenickou radou, tedy za přímé účasti církví. A ty církve samozřejmě, pokud je někdo nehlídá a nesekne přes pazoury, tak budou chtít hrabat co nejvíce. To mají v sobě zakódováno od okamžiku, kdy se z pronásledované sekty křesťanů stala církev státní.
Ale ony to mají v sobě všechna náboženství na světě i v historii, v tom nesmíme být na současné církve tak přísní. Vlastně to “hrabání” začalo už u prvních šamanů, pokračovalo přes egyptské, řecké i římské kněžstvo a souběžně to běželo i u středo- a jihoamerických Inků či Mayů, ani lámaisté nejsou podobné hrabivosti ušetřeni.

A jak se zákon vlastně vyvíjel? Děkuji Petru Pelikánovi za tento historický exkurs.

Církve první dohodu neblokovaly, naopak, došlo k prvním krokům pro vyřešení otázky vztahu státu a církví. Takto souhrnně ohodnotila Česká biskupská konference stav tehdejších jednání:

Co se týká návrhu ministra Dostála:

“Na Ministerstvu kultury se znovu začal připravovat nový koncept vztahů, datovaný 17. 7. 1998. Ministr Stropnický svolal zástupce církví k vzájemnému seznámení. Zástupci Ministerstva kultury k nim pronesli projev, zvláště o novém památkovém zákonu (náměstek ministra kultury Novák). Diskuse, které udalo tón vystoupení synodního seniora ČCE P. Smetany, se nesla ve velmi kritickém duchu (Smetanovu kritiku pak ještě rozvinul kardinál Vlk). Kritika se týkala činnosti Klausovy vlády a bylo konstatováno, že církvím dochází trpělivost a vlády svým jednáním prohospodařily důvěru církví. Přesto však byl na Ministerstvu kultury v závěru prozatímní vlády vypracován dosud nejlepší návrh vztahu církví a státu, který 5. 8. 1998 ministr kultury nově jmenované sociálnědemokratické vlády P. Dostál (ČSSD) rozeslal k vyjádření církvím.”

 

Co se týká změny vztahů:

“Vztahy mezi církvemi a státem přiostřila rovněž diskuse kolem expertizy UK, vypracované doc. V. Kindlem a doc. V. Mikulem z Právnické fakulty UK. Expertiza tvrdila, že církvím majetek nepatřil již od dob josefínských, a ty ho měly pouze v pronájmu. Z vyjádření vicepremiéra Rychetského 1. února 1999 vyplynulo, že církev nemá na restituce církevního majetku právní nárok a záleží pouze na vládě, jaký majetek jí dá do užívání. Prezident Havel však během tiskové konference 2. února 1999 zpochybnil právní expertizu Univerzity Karlovy k otázkám církevních restitucí, kterou si objednala vláda. Doslova prohlásil, že je mu „trošku k smíchu expertiza, která přichází devět let po začátku restitucí, která najednou říká, že by restituce vlastně ani neměly být nebo být nemají – to nemá pro mě valnou věrohodnost“. Tento Havlův postoj následně ministr P. Dostál kritizoval.”

Co se týká celkového pokroku jednání:

Závěrem je možné konstatovat, že po nástupu sociálně demokratické vlády došlo po parlamentních volbách roku 1998 v oblasti vztahů mezi církví a státem k určitému pokroku (zahájení práce komisí, zahájení jednání mezi Českou republikou a Vatikánem). Kromě pozitivních momentů však provázely proces hledání optimálního modelu vzájemných vztahů i problémy. Vláda sociální demokracie přes počáteční proklamativní přísliby prokázala malou znalost problematiky církevního života. Do pohledu na řešení vztahů se rovněž promítají dřívější ideová (a často ideologická) klišé. Problémem při řešení vztahů je nepochybně i značný vliv, který má smluvně-opoziční ODS, která přistupuje k otázkám řešení vztahu církve a státu v duchu vyhraněných liberálních přístupů, které nepřisuzují církvím velký význam ve veřejném dění (jak se tomu v historii – samozřejmě za jiných společensko-politických podmínek – často dělo například v éře liberálních vlád v některých evropských zemích, zvláště v období 19. století a 1. polovině 20. sto-letí).”

Právě ono konstatování: ukazuje, co je největším problémem při řešení vztahů státu a církví a důvodem způsobu (návrhu zákona) jejich vyřešení.

Teď už jen zbývá doufat, že někdo z opozičních poslanců dostane alespoň trochu rozumu a zkusí to přes Ústavní soud.

Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

93 reakcí na Církevní restituce znovu, počtvrté a zřejmě naposled

 1. Jethro napsal:

  Zvláštní pachuť to vše dostává prohlasováním o jeden hlas s pomocí poslance odsouzeného na 6 let – zatím nepravomocně. Rath se hlasování nezúčastnil, více méně se ví proč. Ignorant jeden.
  Dnes už jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že Rath je skutečně v tomto okamžiku politický vězeň.
  Příznačné je, že se naše média ani nijak moc nevzrušují nad způsobem ovládnutí sněmovny stojrdničkou. Ani analytik na jednom nejmenovaném blogu s ukončenou diskusí to nechápe, přitom je to tak prosté. Začínají prosakovat informace.
  Tomáš Úlehla: náhodou mu právě teď
  – vykradli restauraci
  – banka mu neočekávaně odebrala provozní úvěr/kredit
  – při cestě do Prahy mu neočekávaně zjankovatěla elektronika v autě, a snad šlo o možnost těžkého zranění nebo i o život. Má to údajně v servisu a jsem zvědavý na zveřejnění výsledku.
  Připomenu jinou drobnost – Lessy, co se mu někdo rýpal v elektronice služebního auta – zdokumentováno servisem…
  Připomenu ještě dál – Melčák a trestní kauza potomka…

  Mám pocit, že to začíná být hodně drsné. Ti hoši už se hodně bojí a používají (patrně) už otevřeně gangsterské metody. Potom je tady ale otázka, zda se toto dá ještě zlomit cestou v demokracii standardní. A média mlčí, protože ono to vše je už tak nějak normální a navíc by to mohlo poškodit ty naše gaunery. Tedy pardon, ty naše.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jethro
   vítám i vás a doufám, že se vám tu bude líbit.
   Jinak to, co píšete je bohužel současná tragedie, kterou by ani takový gigant, jakým byl Shakespeare, nedokázal napsat. Skoro se to blíží Havlovým absurditám.

   To se mi líbí

  • zdenekb napsal:

   „Když se podíváme kolik tady běhá po republice různých zlodějů, tak by taky měli mít zastoupení,“ řekl včera žertem ministr zahraničí Karel Schwarzenberg k problému nového poslance ODS Radima Pekárka, který je nepravomocně odsouzený za korupci.

   Chce se říct – zastoupení, proč ne? Ale proč tak masivní?!?!?

   To se mi líbí

   • Jethro napsal:

    No, žertem … oni na sebe s tím reportérem chvíli čučeli, tak nějak bez pointy, a pas dědula zašklebil, že jako fór. Kde jsou ty doby, kdy se mu ekloval Čunek. Teď už mu nevadí „náš“ odsouzený poslanec.

    To se mi líbí

    • zdenekb napsal:

     Jojo, pilíř morálky se nám jaksi podezřele rychle rozpadá.
     Mmch, za chvíli vyrážím do Zlína a prý tam hoří barikády fejsbůkového svazu mládeže kvůli komunistům ve vedení kraje… nemám to radší odložit?!? 😉

     To se mi líbí

     • Jethro napsal:

      Aby se neposrali 🙂 Mladí chytřejší a úspěšnější radikálové 😀 . Koukám z okna a nic nehoří. Asi jen v jejich srdcích 🙂

      To se mi líbí

     • Jethro napsal:

      Tak omluva mladým. Byla to organizovaná bojůvka místního malého podnikatele, jednotné připravené transparenty, jednotné názory. Pan podnikatel se bojí znárodňování a že snad tu svojí firmu klempířů, malířů a účetních poradců přestěhuje do zahraničí.
      Pokud je poctivý, nemá se čeho bát. Pokud má nakradeno, ať se stěhuje, ale moc mu to nepomůže. Doufám.

      To se mi líbí

 2. Petr Pelikan napsal:

  Milý Bavore, překvapivě se všechno dalo do pohybu. Můj názor už znáte. Jsem zvědavý na rozhodnutí Klause. Především na rychlost a případné odůvodnění. Při posouzení vyrovnání státu s církvemi by neměl být opomenut aspekt svéprávnosti církví. Ten nelze potlačit. Proto je otázkou, zda by při zachování současného systému financování církví nebyla svéprávnost vnějším vlivem na státní rozpočet?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Vítám i vás
   Co se týká restitucí, už je asi po všem, neobjeví-li se nějaká pochybení při provádění zákona,asi se nic nezmění. Vy sám jste mi také poskytl dost podkladů pro můj odpor k současnému zákonu. Ale teď už nemá cenu nad ním mudrovat.
   Ale my dva se určitě střetneme nad jinými tématy. Mám jich v zásobě několik. Budu se těšit. Upřímně se budu těšit, ač spolu v mnohém nesouhlasíme.

   To se mi líbí

  • zdenekb napsal:

   Také jsem zvědavý na Klause… na jedné straně kámoš Duky řečnící na sv.Václava skoro jako sv.Klaus, na druhé straně to nutkání stát se v samém závěru funkčního období miláčkem národa, to mu musí sakra vrtat hlavou… navíc by to mohl zaonačit jako obvykle – tedy že nemá nic proti církvím, ale bojuje proti Sudeťákům.

   To se mi líbí

 3. K-k. napsal:

  Já spíš přemýšlím nad praktickou realizací tohohle zákona. Jak se došlo k oné celkové částce cca 78 mld, pokud je mi známo, nikdo pořádně neví – mám takový dojem že navrhovatelé zákona prostě akceptovali požadavek církve. Přesněji „církví“..převažuje pochopitelně majetek řk.církve. Soupis požadovaného majetku prý neexistuje. Tak kde se vzala ta čísla? Kardinál Duka se, pokud se pamatujun nechal v jednom rozhovoru slyšet, že církev jako celek nedostane nic, že to dostanou jednotlivé farnosti a podobně, které jsou samostatnými právnickými osobami a které si o ten konkrétníé majetek budou žádat. A jak budou žádat? O kus jakéhokoliv lesa v hodnote xxx milionů, nebo o tento konkrétní les, při čemž budou dokládat výpisem z pozemkové knihy, že les byl po r . 1948 v jejich vlastnictví? (A je vůbec někde uzákoněno, že restituce se týkají výhradně majetků po r. 1948?) Pokud by platila varianta doložení vlastnictví konkrétního pozemku, pak by snad byla ještě šance udržet tuhle restituci v jakžtakž rozumných mezích… Ale to je věc prováděcích předpisů a ty asi ještě neexistují. Víte o tom někdo něco?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Zatím jediné informace, které jsou mi známy, jsem už zahrnul do třetího restitučního povídání. Podívejte se do mého archivu. Zatím ale nic víc není.

   To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Já vím o jednom čertově kopýtku – pokud se vydá něco špatně, tedy neoprávněně, stát, jako vydávající, to nemůže napadnout (už si nevzpomínám proč, ale je to ověřeno snad i Lexem).
   Takže silně korupční tlak: lze vydat úmyslně neoprávněně, nedá se to ze strany vydávajícího napadnout a ten, co to dostal, to pochopitelně napadat nebude. Tam se dá čekat dost velký šrumec. Napadá mne prostý scénář, že se někdo zabezpečí na zbytek života a bude mu jedno, že ho pak třeba vykopnou…
   Další čertovo kopýtko bylo v původním návrhu – že pokud se nedá ověřit, že žadatel byl vlastníkem, má se zato, že jím je. To (doufám) z té finální verze vypadlo, ale nevím to určitě.

   To se mi líbí

  • Petr Pelikan napsal:

   K-k, každá diecéze musí o jednotlivý konkrétní pozemek nebo nemovitost žádat, musí ale přinést důkaz o vyvlastnění. Bez důkazu nebude nic vráceno. Prováděcí předpisy jsou součástí zákona.

   To se mi líbí

  • ajeno napsal:

   Nevím, ale na katastrálních pracovištích chtěli být papežštější, než papež a ikdyž ještě nebylo jisté, před dvěma měsíci , zda dají (korupční vláda) dohromady potřebný počet hlasů muklů, tak již se školili , jakoby se již stalo a zákon platil a potřební muklové na prohlasování sehnáni

   To se mi líbí

  • zuzka napsal:

   K Vašemu dotazu přikládám citaci Pavla Rychetského, předsedy ÚS :

   Pavel Rychetský přitom přesně definoval, za jakých okolností stávající vládní návrh k prolomení Benešových dekretů povede: „Fakt je, že polemika mezi panem prezidentem a panem premiérem potažmo vládní koalicí o tom, zda může dojít k prolomení zatím jasně ustálené a zakotvené hranice 25. únor 1948, má význam víc z praktického než legislativního důvodu.
   Zákon totiž umožní státním úředníkům vydávat majetek, aniž by došlo k soudnímu přezkumu. Oprávněný subjekt, tedy řád nebo konkrétní farnost, pokud jí bude majetek vydán, nebude přece mít důvod vyvolávat soudní spor. Žádný státní úředník se z tohoto hlediska přitom nemůže obrátit na Ústavní soud, protože stát je jediný subjekt, který nemá lidská práva a svobody. Takže k prolomení hranice může dojít nikoli proto, že to dikce zákona umožní, ale proto, že neexistuje žádný systém kontroly, a dojde-li k vydávání exekutivní cestou, pak se může vydat cokoli.“

   To se mi líbí

 4. Občan napsal:

  Dám sem k přečtení Zaorálkův projev ke včerejšímu protistátnímu „zákonodárnému“ masakru v poslanecké sněmovně:
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=18068

  Protože to, co se včera odehrálo, lze jako státní převrat označit. Za pomoci kriminálníka (byť zatím nepravomocně odsouzeného) byly doslova proválcovány zločinné kroky, které tuto republiku těžce existenčně poškodí a jejichž náprava bude skoro nebo zcela nemožná.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ještě lepší na tom je, že se ODS snaží rychle toho kriminálníka zbavit, ale až ve chvíli, všechny důležité zákony byly prohlasovány. Mouřenín posloužil, mouřenín může jít.

   To se mi líbí

 5. Slim napsal:

  Jasně, Jethro má pravdu.
  Proválcováním o jeden hlas, ke všemu na výročí Bílé Hory, předvedli chucpe na kvadrát. A jasně ukázali, že rozumí jenom síle.

  2) Vidím, že je tu Petr Pelikán a tak bych si dovolil jít off topic. Dlužím mu totiž jednu informaci. Dostali jsem se pod článkem o 28. říjnu do diskuse o tom jak moc byla vyspělá ekonomika ČSR. Doufám, že by to ostatní taky mohlo zajímat. Dám si malý gáblík a jdu to napsat

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Kolik majetku popravených „českých pánů“ skončilo v církevních pokladničkách?

   Jak je ze současné diskuse o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi patrné, bělohorský mýtus je mimořádně vitální. O rozsahu a dopadu konfiskací se vyprávějí neuvěřitelné skazky. Legenda praví, že byla tehdejší porážka počátkem strašlivého neštěstí, po kterém jsme tři sta let úpěli. Sociální demokraté a komunisti úpí až dodnes.

   O zpěvákovi Janku Ledeckém bývalo zatím slyšet vždy až před Vánoci, kdy vydával s železnou pravidelností album zimních songů. Tentokrát o sobě dal vědět už koncem srpna. „Církevní restituce z nás dělají voly,“ rozzlobil se. Zapískal si refrain svého protiválečného hitu „Kolik času zbývá nám, zkus to změnit, nejsi sám…“, s nímž tak okouzlil na Festivalu politické písně Sokolov 1987, a sepsal asi sto osmdesátou šestou protirestituční petici, hned po té, kterou spoluorganisovalo hnutí Ne základnám. První bod Ledeckého protestu zní: „Zákon boří státotvorné ideje a snahy T. G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě, způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací.“

   Pozornost médií byla zaručena, v několika příštích dnech poskytl řadu rozhovorů (vybírám iDnes, Lidovky, Novinky, Týden). Dozvěděli jsme se, že má nárok na titul JUDr., takže věci rozumí. Dosud jsem měl pojem „zpívající právník“ spojený jen s Ivem Jahelkou, ale s Ledeckým není legrace o nic menší, pouze jsou to vtipy podle vkusu Járy Cimrmana, jimž se zasměje jen odborník.

   Pro začátek hrst perliček: návrh zákona o 26 paragrafech na 19 stranách studoval dva dny. A to prý jen díky tomu, že je trénovaný. Budiž, celý sněmovní tisk má i s přílohami osm desítek stran, to by bylo pro člověka s problematikou neobeznámeného na dva dny právě tak dost. Ledecký však asi přílohy četl jen zběžně, poněvadž dále tvrdí, že kostely a fary byly vráceny v roce 1990 výčtovým zákonem. Tím vrhá na svou právnickou odbornost stín pochyby – zákon č. 298/1990 se kostelů a far vůbec netýkal, ani jeho novela č. 338/1991 Sb. Šlo o restituci objektů řeholních řádů. Kostely a fary (až na výjimky) ani vyvlastněny nebyly. Také mu jako nemorální přijde fakt, že církev může majetek prodat a není vázána, tak jako ostatní restituenti, desetiletým omezením disposičního práva. Ani dva dny mu asi nestačily, aby se dobral k § 8, odst. 2): „Pokud nemovitou věc, která se vydává podle tohoto zákona, stát nezbytně potřebuje k plnění svých povinností […], je oprávněná osoba povinna umožnit povinné osobě užívání této věci za v místě a čase obvyklé nájemné po dobu 10 let.“ Rozpačitý výkon od člověka, jenž svou kampaň založil na tvrzení, že jako jeden z mála návrh důkladně prostudoval a počítá se mezi experty.

   Jiné obviňuje z hysterie, ale sám tvrdí, že „jde o průlom do suverenity českého státu, který u nás nemá obdobu od dob totality.“ Úsměvné jsou také jeho historické výklady: „Tak jenom na okraj – ani komunisti neinterpretovali obléhání Prahy švédskými vojsky férově. To nebyla švédská vojska, ale české legie, v nichž měli (po pravdě) Švédi většinu. Ale které platil český exil kolem hraběte Kolowrata.“ Všem doporučuje „Přečtěte si dějepis. Stačí ten pro základní školu,“ doma ho ale v knihovničce sotva má. Žádná česká legie, šlo o regulérní švédské vojsko, asi 10 000 mužů, v němž (po pravdě) bylo jistě přítomno i několik Čechů. Také bych potřeboval vysvětlení, kdo byl ten bohatý hrabě Kolovrat? Ať probírám bohatě rozkošatělou rodovou genealogii, jak chci, nemohu přijít na toho pravého. Jediným hrabětem byl do té doby Zdeněk Lev Libštejnský z Kolovrat, jenž se však vyznamenal na katolické straně a zemřel roku 1640, osm let před švédským útokem. Jeho syn Václav byl jesuitou. Snad si Ledecký popletl Kolovrata s Rudolfem hrabětem Colloredem-Waldsee, vojenským velitelem bránící se Prahy. Ten skutečně podpořil Švédy desítkami centů stříbra a zlata, ne však dobrovolně – obléhatelé si cennosti vyzvedli sami a bez ptaní z jeho malostranského paláce.

   Z toho, co JUDr. Janek prohlašoval, jak šermoval jmény Komenského, Haranta, Jessenia, přestože každou církev pokládá za brzdu víry, je zřejmé, že máme co do činění s akutním případem bělohorského syndromu v jeho nejvulgárnější podobě. Vrcholný výrok padl ve zprávách Prima Family (4. 9.): „Pokud se tenhlencten zákon přijme a naplní, tak je to, jako kdyby někdo prostě nafackoval všem sedmadvaceti českejm pánům, který byli popravený na Staroměstským náměstí, a o jejichž majetek teda mimochodem se jedná. […] 90 procent toho majetku jaksi [církev] nabyla díky násilný rekatolizaci po bitvě na Bílý hoře.“

   A teď žerty stranou. Ledeckého slova jsem použil jako odrazový můstek, jako ukázku toho, co si asi tak lidé dějepisným vzděláním nedotčení – a takových není málo – o věci myslí. Nyní je konečně čas na vážný výklad. Poučit se může každý, jen v posledním desetiletí vyšla řada prací o době pobělohorské, bez zátěže jiráskovsko-nejedlovského smetí nebo konfesního pohledu z jedné či druhé strany, od autorů jako Catalano, Čornejová, Knoz, Koldinská, Mikulec, Svatoš, Vlnas, Winkelbauer… Stojí to však námahu: Knozova práce o pobělohorských konfiskacích na Moravě má téměř tisíc stran.

   Obecně lze předznamenat, že konfiskace byla a je zcela běžným a uznávaným způsobem, jak oslabit politického protivníka. Druhou nikdy nezpochybněnou zásadou je, že náklady války nesou poražení. Povstalci taktéž konfiskovali majetek svých odpůrců: v první řadě defenestrovaných místodržitelů, nespolupracujících katolických šlechticů a institucí, u jesuitů dokonce zdůraznili, že je to „na věčné časy“. Někdy se vyvozuje, že začali první, a proto byl trest, jenž na ně dopadl, jakousi odplatou. To není správné – o majetek by přišli tak jako tak. Vítězný Ferdinand II. od samého počátku neuvažoval o tom, že by s povstalci bojoval na vlastní náklady, ožebračení by je neminulo. Stejným způsobem tenkrát získával prostředky švédský král Gustav Adolf na dobytých územích. Rovněž majetek Albrechta z Valdštejna a jeho společníků propadl konfiskaci, když vyšla najevo generalissimova zrada: císař jím odměnil jiné věrné. Je zajímavé, že ti, kteří upozorňují, že před stovkami let si panovník činil nároky na svrchované právo nad církevním majetkem, a vyvozují z toho následky pro dnešní dobu, nedovedou dost dobře skousnout, že přesně totéž právo měl český král vůči šlechtě a občas ho využil.

   Druhá obecná poznámka platí povaze sporu. Ten jistě započal jako převážně náboženský, katolicismus získával na síle a sebevědomí (jistě čtvrtina, ne-li třetina panského stavu v Čechách se již hlásila ke katolictví), protestantismus bránil namáhavě vybojované posice. Brzo ale nabyly na síle politické tendence, jež se zprvu ukrývaly v pozadí. Na domácí scéně to byl zápas stavovského principu větší samosprávnosti s rostoucí panovnickou mocí, směřující k tzv. absolutismu, na zahraniční scéně to byl další ze vzájemných střetů francouzské a habsburské koalice. Už roku 1632 odmítl papež Urban VIII. považovat válku za náboženskou a výsledek mu dal za pravdu – v závěru vleklého střetu o náboženství vůbec nešlo.

   I kdybychom přistoupili na thesi o výlučně náboženské motivaci, bylo by třeba říci, že hranice mezi bloky nebyla ostrá a pro jednotlivce neprostupná. Někteří z předních českých protagonistů rekatolisace byli konvertity z protestantismu: defenestrovaný Vilém Slavata, zemský hejtman Karel z Lichtenštejna, vrchní velitel Albrecht z Valdštejna, předseda císařovy tajné rady Jan Oldřich z Eggenbergu… a vydělali na tom. Další novopečený katolík Diviš Černín z Chudenic prodělal, skončil na Staroměstském náměstí pod mečem kata Mydláře. Kryštof Harant z Polžic projevil ještě menší předvídavost: konvertoval k protestantismu zřejmě teprve nedlouho před vypuknutím války.

   Barvitých osudů byly stovky: Divišův bratr Heřman si lépe uvědomil, že změna víry znamená i změnu politického tábora. Při exekuci zasedl v lavici soudců, jen si na chvíli odskočil, aby neviděl, jak sourozenci sletí hlava. O pár let později si vzal Harantovu vdovu. A opačně: Vilém Slavata měl v houfu svých samozvaných soudců také příbuzné. Ani politická hradba nebyla nepřekročitelná. Valdštejn začínal válku jako plukovník stavovského vojska; jeden ze švédských velitelů před Prahou, Jan Kryštof Königsmarck, zase na straně císařské. Jindřich Šlik, vůdce „hrdinných Moravanů“ z bělohorské bitvy, završil svou dráhu jako císařský polní maršálek a president dvorní válečné rady. Louis Raduit des Souches věrně sloužil Švédům pouhá tři léta před tím, než ubránil Brno proti Torstensonovi. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

   Konfiskace probíhaly stejně chaoticky jako každý převratný majetkový přesun husitstvím počínaje a privatisací konče: zhasnout a co nejdéle potmě, kdo je nejblíže zdroji, bere nejvíce. Povstalečtí direktoři se se svým lehce nabytým zbožím záhy rozloučili, aby přešlo do rukou Valdštejna, Lichtenštejna, Michny z Vacínova a dalších. Ale ještě před Michnou vidíme na bronzovém místě v pořadí nejúspěšnějších žadatelů Marii Magdalenu Trčkovou z Lípy, konvertitku k luteránství, která skupovala majetky souvěrců opravdu ve velkém. Nemohla se omluvit ani tím, že by žádala o statky svých příbuzných, aby zůstaly v rodině, jak to dělal Jiří z Náchoda, zeť Karla st. ze Žerotína. I rekatolisace na ni byla krátká – stála pod Valdštejnovou ochranou až do své smrti roku 1633, krátce před pádem mocného protektora, který znamenal i úplný zánik trčkovského panství, neboť mladý Trčka byl Valdštejnův společník.

   Kdybych Ledeckého vzal opravdu přísně za slovo, musel bych poznamenat i něco k těm „českejm pánům“. Nehraje zde roli, že pány z nich byli jen tři a jeden jediný z trojice se pánem narodil (jinak patřili ke stavu rytířskému /7 lidí/ a měšťanskému /17 lidí/), jde o vžité lidové označení. Podstatnější je, že to nebyli žádní latifundisté: jedině Jáchym Ondřej Šlik držel rozsáhlejší panství Svijany, Václav Budovec statky Klášter Hradiště, Mnichovo Hradiště a Zásadka. Z menších vlastníků měl Kryštof Harant půl statku Pecka, Kašpar Kaplíř statky Miličín a Neustupov a Bohuslav z Michalovic statek Ervěnice. Ostatní rytíři měli jen dvě tři vesničky a měšťané ani to ne. Jejich konkrétní majetek žádné velké obohacení vítězům nepřinesl – a jak uvidíme, dnešní církvi už vůbec ne.

   Postupme od obecného ke konkrétnímu. Ledecký zmínil procenta, začněme tedy u procent. A mohli bychom u nich i skončit, neboť se rychle ukáže, jak málo opodstatněné je neustálé mávání Bílou horou v dnešních sporech. Jaký byl stav církevního pozemkového majetku před tímto zvratem? Kvalifikovaný odhad pro Moravu k roku 1619 mluví o 18 % rozlohy půdy, u Čech k roku 1603 je to 5 %. A jaké výměry půdy se týká dnešní narovnání? Zjistíme to z příloh návrhu zákona, je to 2616 km2, tudíž 3,3 % momentální rozlohy České republiky. Vidíme, že před pověstnou Bílou horou u nás měly církevní instituce více majetku než roku 1948. Komu tedy skutečně jde jen o nápravu pobělohorských konfiskací, může klidně spát.

   Druhá otázka zní: jaký díl z konfiskátů církev získala? Nejprve půjdeme na Moravu, tam to bude jednodušší. Arcibiskupství olomoucké vyšlo zcela naprázdno, přestože sám arcibiskup Ditrichštejn získal jako nejvyšší zemský správní úředník spolu s Karlem z Lichtenštejna na tamních konfiskacích největší podíl. Obohatil však výlučně svou rodinu. Olomoucká kapitula získala za prokázané škody někdejší biskupský lenní statek Haňovice, zabavený Bernardu Prakšickému ze Zástřizl, jenž jako aktivní povstalec, člen direktoria, přišel o třetinu jmění. Po I. pozemkové reformě bylo kapitule z Haňovic vráceno pouhých 0,6 km2, přesně desetina. To je tedy vše, co z celkové výměry cca 435 km2, kterou obě instituce před rokem 1948 vlastnily, pochází z pobělohorských konfiskací.

   Nyní udělejme křížovou zkoušku – kdy získalo arcibiskupství s kapitulou majetky, o něž by se nyní mohly hlásit? Oporou nám bude Bílá kniha církevního majetku (s. 21–24) s rámcovým přehledem půdy „vykoupené“ podle zákona o revisi I. pozemkové reformy. Pro momentální účel není zpracována příliš prakticky, neboť na tutéž úroveň klade sídla rozsáhlých panství zároveň s obcemi, v jejichž katastru měla ta či ona instituce jediný pozemek (to je i chyba tzv. mapy církevních restitucí zveřejněné ČSSD, že u obce, kde měla fara pár záhonů, zabarvuje bez nejmenšího vysvětlení celý katastr). Mne však zajímají velké celky: velkostatek Sklenov-Hukvaldy (nabyto cca 1270 koupí od hrabat z Hückeswagenu), Kelč (postupně během 3. čtvrtiny 13. století sjednocením předchozí rozdrobené držby), Kroměříž (1107/1125, koupí od knížete Oty II.), Mírov (před 1266), Olomouc (před léty 1136/1141), Svitavy (1256 směnou s klášterem Litomyšl), Vyškov (1201/1248 ze zeměpanského majetku), dále kapitulní Velká Bystřice (1602, směnou s Janem ml. Bruntálským z Vrbna) a Město Libavá (2. polovina 13. st, dar kapitulního děkana Budislava, 1323 výměna s biskupem Konrádem, 1914 zpětná koupě od arcibiskupství). O Haňovicích jsem již psal. Rozloha uvedených panství samozřejmě nebyla statická, měnila se v drobnostech, jádro však vznikalo v dobách spolehlivě předbělohorských.

   Pokud koncem třicetileté války stoupl podíl církevních pozemků na Moravě na 20 %, tedy o dvě procenta proti předválečnému stavu, je za tím stoupající počet klášterních založení (Československý časopis historický 1974, s. 90). Těm ovšem pustil žilou Josef II. Z jedenácti klášterů, které by dnes měly na Moravě nárok na vrácení majetku, vlastnili větší panství, tj. od 10 km2 výše, jenom brněnští augustiniáni (Královo Pole, panství zrušeného kartuziánského kláštera z r. 1375, nabyto někdy po 1932 od knížat von Schönburg-Hartenstein), novoříšští premonstráti (postupně během 14. st. nákupy a soukromými dary), rajhradští benediktini (mezi polovinou 11. a 13. st. převážně ze zeměpanských darů), rajhradské těšitelky (Kunštát, 1939, odkazem sestry Marie Anežky von Coudenhove-Honrichs), tišnovské cisterciačky (1230 – 1240, dar markraběte Přemysla, po josefinském zrušení kláštera vykoupil řád r. 1861 panství od dědiček po Ludvice von Wittinghof-Schell) a pražští maltézští rytíři (Dívčí Hrad, biskupské léno, zakoupeno 1768 od řádu německých rytířů).

   Opusťme nyní Moravu – zcela jinak tomu bylo v Čechách. Husitské bouře znamenaly pro zdejší církevní majetek naprostý konec. Co nezabrali husité právem kořistným, to si šlechta v katolických krajích ponechala „pod ochranou“. Sto let před začátkem třicetileté války patřilo církevním institucím sotva jediné procento půdy. Ani pražské arcibiskupství, obnovené po stočtyřicetileté přestávce roku 1651, nebylo nadáno pozemkovým majetkem, nýbrž finanční rentou, kterou Rudolf II. zrušil a arcibiskupům přidělil statky oseckých cisterciáků, jejichž komunita právě tehdy zanikla. Zdrojem příjmů byla i hodnost velmistra řádu křižovníků s červenou hvězdou, spojená s hodností arcibiskupskou až do roku 1694.

   Konfiskace byla všemi katolickými ústavy pojata jako příležitost k restituci dávno ztraceného jmění. Soupis nárokovaných měst, městeček a vesnic obsáhl zhruba 1500 položek. Proti tomu se samozřejmě hned ozvalo reptání ne nepodobné dnešnímu: nebylo by důstojné stavu kněžského zaobírat se bídnou hmotou a penězi, to je námaha vhodná jen pro lidi světské. Mnohem lepší bude vyplácet duchovenstvu podíly z výnosů některých statků. Toto stanovisko zastávali nejen Martinic s Lichtenštejnem, nýbrž i císařovi jesuitští rádci. Naturální restituce až na výjimky nikoliv! Arcibiskupovi navíc hrozilo, že přijde i o statky osecké, o které se přihlásili cisterciáci zpět. Aby císař ukázal dobrou vůli, přidělil mu v letech 1621 a 1623 z konfiskátů natrvalo čtyři panství, která svatovojtěšskému stolci v době předhusitské náležela: Týn nad Vltavou (město se teprve 1609 vykoupilo z poddanství královské komory), Červená Řečice a Nový Rychnov (předtím Jan nejst. Kavka z Říčan) a Rožmitál pod Třemšínem (Florián ml. Gryspek z Gryspachu).

   Výčet institucí, které by si dnes mohly dělat nárok na vrácení někdejšího konfiskátu, není dlouhý: proboštství kapituly na Vyšehradě získalo Žitenice (předtím Václav Roupovec z Roupova). Premonstrátům se navrátila někdejší panství klášterů v Milevsku (Bernard ml. Hodějovský z Hodějova) a Želivi (Karel Jörger z Tolletu), pro tepelský klášter získali Budeč (Šebestián Bernklau ze Schönreutu). Emauzští benediktini dostali místo pozemků podíl 4000 kop grošů z prodeje Myškovic (Mikuláš Trmal z Toušic). Vyšebrodští cisterciáci získali Habří (Melichar Kalchreiter z Kalchreitu). Další kláštery, které ke svým statkům přidaly konfiskát, již dávno neexistují: Zbraslav, Plasy, Kladruby, Sedlec, Pohled… Josef II. jejich majetek vložil do tzv. Náboženského fondu. Přijde k nim nyní církev prostřednictvím restituce jeho majetku? Naprosto ne, vinou špatného hospodaření státu ztratil fond vše. K roku 1948 tvořil pozemkové jmění už jen velkostatek Nejdek, což byl sice také konfiskát (Anna Barbora Colonnová z Felsu), ale zakoupený od Hermanna Königswartera de Csabacsüd až roku 1908.

   Neodpustím si zde rýpnutí do dnešního palladia „všeho lidu“ v boji proti cizákům: kdyby se mnohé konfiskované rody dožily poloviny 20. století, dostalo by se jim řádné péče dle Benešových dekretů, jak svědčí případ dejme tomu Dubských z Třebomyslic. Z hrdinů by se rázem stali padouši.

   A jak česká církev profitovala na celkovém rozsahu zdejších konfiskací? Překvapivě málo, méně, než se obecně tuší. Podrobíme-li statistickému rozboru výsledky všech tří konfiskačních vln, jež české království v letech 1620 – 1634 zasáhly, dojdeme k výsledku, že církevní podíl dosahuje výše 4,4 % (Acta Universitatis Carolinae, Phil. et Hist. 1976, č. 1, Studia historica 14, s. 189). V tom jsou započteny i ty statky, které nejprve povstalci zabavili pro sebe a pak o ně v rámci konfiskačního řízení přišli. Tím se samozřejmě skutečný podíl ještě více snižuje.

   Odkud se tedy vzaly ony pověsti o pobělohorském původu církevního majetku? Reálné jádro přece jen mají, majetek však na církevní instituce nebyl převáděn přímo, nýbrž druhotně, třeba tím, že náhle zbohatnuvší šlechtici začali finančně podporovat kláštery. Vidíme to na Moravě z tzv. lánových rejstříků, pozemkového katastru ze 70. let 17. století. Zatímco biskupství si svůj podíl drží na stejné úrovni (7–8 % veškeré půdy), podíl ostatního církevního majetku stoupl během čtvrtstoletí o 5 %, celkem tedy duchovní stav držel v zemi 25 % půdy. To již bylo mnoho, proto přistupuje panovník – počínaje Obnoveným zřízením zemským z roku 1627 – ke stále přísnějšímu omezování dalších převodů pozemků na církevní instituce.

   Ptáme-li se po příčině nárůstu, šlo do značné míry o otázku rodové či osobní representace. Mít vlastní klášter bylo v módě, tak jako dnešní zbohatlíci kupují či sponsorují sportovní kluby. Menší provinilci z řad katolíků (ano, katolíků bylo mezi českými obžalovanými 15 %, na Moravě 10 %) byli také odsuzováni jen k pokutě ve prospěch nějakého církevního ústavu, jindy byla novým nabyvatelům konfiskátů stanovena podmínka postarat se o místní klášter nebo obnovit zaniklý. Takový postup se dá dnes ale jen obtížně napravit, jedině snad odbouráním příslušné části objektu, u níž je podezření, že by mohla být stavěna za pobělohorské peníze.

   Jedinou institucí, která si z konfiskátů opravdu výrazně pomohla, byl jesuitský řád. Špatná pověst řádu a jeho prokazatelně významný profit snad také zavdali příčinu k paušálnímu obviňování církevních institucí jako celku. Povstalci hned na začátku své vlády jesuity z království vykázali „na věčné časy“, u nás však „dočasně“ trvá zpravidla déle, než „navěky“. Za půldruhého roku se z vyhnanství vrátili. Není sporu o tom, že i oni našli své příbytky notně zpustošené, ovšem kompensace byla štědrá. Řád byl též hlavním garantem rekatolisace a takovou věc nemůžete dělat s prázdnou kapsou. Pro dnešní narovnání to ale nic neznamená, majetek propadl se zrušením řádu roku 1773 kompletně fisku (byl z něj vytvořen tzv. Studijní fond) a po návratu v polovině 19. století museli začít od začátku.

   Na závěr se ještě zmíním o tzv. solné pokladně, jež slouží jako vzor těm našim současníkům, kteří by nejraději někdejší církevní majetek vložili do státem řízeného fondu, z něhož by církevní instituce braly výnosy. Není to ale příklad svádějící k napodobení. Když pražský arcibiskup Arnošt kardinál Harrach viděl, že je širší restituce z pobělohorských konfiskátů neprůchodná pro množství jiných, pro dvůr důležitějších zájemců, přistoupil na vyrovnání prostřednictvím daně ze soli. Na každou bečku soli, zvanou též prostice (tehdy cca 80 kg), se uvalila daň ve výši 15 krejcarů, tedy čtvrtiny zlatého, která měla vynést ročně 66 000 zl. V Praze tehdy stávala bečka vinou vysokého cla asi 5 zl., pro představu, jakou to znamenalo zátěž pro kupující. Přes nesouhlas představitelů řádů, kteří se právem obávali, že budou opomenuti, byla v březnu 1630 po čtyřletém vyjednávání solní pokladna zřízena.

   Výnosy ale zůstávaly daleko za očekáváním, za následujících deset let dosáhly jen jedné třetiny předpokládané výše. Navíc se tím církev dostala do nepříjemné závislosti na státu: už roku 1631 odmítly úřady podporu vyplatit, ve třicátých letech si císař vybral ještě nejméně dvě půjčky. K tomu si osoboval právo dosazovat církevní hodnostáře do funkcí ze solné pokladny placených – když prý císař platí, může i rozhodovat. Nejpozději v tu chvíli asi Harrach zalitoval, že roku 1633 nepřijal návrh na jednorázovou náhradu ve výši půl druhého milionu zl. Vrcholem všeho bylo období let 1683 – 1713, kdy byly všechny příjmy z „cassa salis“ věnovány na válečné účely. Pokladnu pak zrušil Josef II., náhradou měl být zmíněný Náboženský fond. Jistě uznáte, že taková zkušenost je varující.

   „Z mého pohledu je navíc takto postavený zákon fackou do tváře Janu Amosu Komenskému, těm sedmadvaceti českým pánům popraveným v roce 1621 a celému pobělohorskému exilu. Protože z velké části se vyrovnání týká právě majetku, o který přišli díky násilné rekatolizaci během třicetileté války […] Kdybych já byl nositelem takových tradic jako katolická církev, chodím kanály a nevylézám na ulici,“ zopakoval Ledecký v Týdnu. Kdybych se takto veřejně blamoval svou neznalostí, asi bych se zase já na jeho místě uchýlil do podzemí. Vím, že můj článek je dlouhý a nijak zábavný, ale je to vážnější práce než vylézt na podium, zazpívat písničku a potom sepsat petici. Shrnu, v čem se zpěvák mýlí: církev u nás měla před Bílou horou více majetku, než by jí dnes mohlo být vráceno, a její podíl na kořisti z pobělohorských konfiskací lze považovat za zanedbatelný.

   Nepodezírejte mne, že mám v úmyslu obracet znaménka a tvrdit o době, která znamenala dlouhodobé válečné utrpení, že by byla nějak prima. Nemínil jsem ani v dnešním sporu o restituce přihodit závaží na misku pro či proti. V letech 1918 – 1920, v době vrcholící protikatolické hysterie, publikoval tehdejší přední historik Josef Pekař v Národní politice řadu článků o Bílé hoře, co k ní vedlo a co následovalo. Konstatoval přitom: „Žijeme v době, kdy víc než kdykoli jindy vniká i do výkladu dějin demagogie jednotlivců a stran se všemi svými vášněmi, ano, kdy z propadlišť minulosti dere se na venek temno konfesijních svárů a nenávistí.“ Ač se sám označoval za „církevně nepoutaného historika“, nelíbilo se mu zneužívání dějin k čistě agitačním účelům, kdy lidé bez víry mávají jmény náboženských hrdinů, aby jimi jako klackem bili po hlavách své politické oponenty. Tak i já – sequentium illius minimus minimorum – jsem se pokusil poukázat na několik bodů, v nichž se rozšířené lidové podání rozchází se současným poznáním a výkladem dějin.

   Kolik majetku popravených „českých pánů“ skončilo v církevních pokladničkách?

   Jak je ze současné diskuse o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi patrné, bělohorský mýtus je mimořádně vitální. O rozsahu a dopadu konfiskací se vyprávějí neuvěřitelné skazky. Legenda praví, že byla tehdejší porážka počátkem strašlivého neštěstí, po kterém jsme tři sta let úpěli. Sociální demokraté a komunisti úpí až dodnes.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Omlouvám se za zdvojení článku, nevím, jak se mi to povedlo. Autorem je Daniel Kolář, Neviditelný pes. „Tak i já – sequentium illius minimus minimorum – jsem se pokusil poukázat na několik bodů, v nichž se rozšířené lidové podání rozchází se současným
    poznáním a výkladem dějin.“ To je konec článku, zbytek, prosím, smažte.

    To se mi líbí

 6. Slim napsal:

  Takže pane Pelikáne:
  Eduard Kubů, Jaroslav Pátek a kol.

  Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami
  Karolinum 2000 439 str.

  Studie o sobě říká
  „práce je první hlubší vědeckou sondou do problematiky, která se v domácí historiografii až příliš dlouho nacházela na okraji vědeckého bádání a upřímně řečeno, ani dnes není situace výrazněji lepší“.

  Cíl stanoví dost obrazoborecky, jak už naznačuje titul, a to takto:

  „Dlouhá desetiletí .. v nás žije mýtus hospodářské vyspělosti první Československé republiky, která náležela k největším a nejvýznamnějším světovým průmyslovým producentům, země která se nacházela na posledním, ale velmi čestném místě elitní světové desítky. Utvrzovaly nás v tom dlouhá léta učebnice na všech stupních škol…“

  „Zároveň se tak podbízí iluze nenaplněných možností typu: ‚Kde jsme mohli být, kdyby nebylo protektorátu a více než čtyřicetileté komunistické totality?‘ “
  „.. autoři chtějí připomenout, že reality hospodářské existence a vyspělosti meziválečné ČSR byly mnohem prozaičtější, složitější a zcela neodpovídají romantickému obrazu namalovanému štětcem vedeným pocitem národní hrdosti ..“.
  (vše v úvodu, str. 5)

  A závěr (str. 280) formuluje – trochu elipticky – vybádané:

  „podíváme-li se na čs. meziválečnou hospodářskou existenci pod mýtuprostým zorným úhlem, pak již nebude podstatné, zda ČSR UZAVÍRALA PRVNÍ ELITNÍ SVĚTOVOU DESÍTKU, či zda se nalézala až kdesi mezi 12. – 18 místem “

  Z mnoha tabulek srovnávajících všemožné aspekty uvedu jen Přílohu č.1 (str. 289)

  Podle ukazatele Národní důchod p.c (léta 1925-34)

  je ČSR na 17. místě na světě (z 23 zemí)
  a na 12. místě v Evropě

  Snad z toho to stručného výtahu vidíte, kam autoři míří

  To se mi líbí

  • Petr Pelikán napsal:

   Slime, děkuji Vám za příspěvek a doporučení. Čtvrtek je můj tenisový večer, takže jsem se mohl ozvat až teď. Já si tu knihu seženu a pročtu.

   To se mi líbí

 7. Halladin napsal:

  Je třeba připomenout, že se tyto data nevztahovaly na samotnou dnešní českou republiku.
  On nám ten průměr kazilo o dost zaostalejší Slovensko, a přímo beznadějně zaostalá Podkarpatská Rus.
  Čímž nechci nějak znevěrohodňovat předložená data, která asi budou správná.
  Bráno přísně materialisticky ( a sobecky) zaplaTpánbu , že nám sověti vzali tu Podkarpatskou Rus
  Pokud by nám zůstala, a komunisté se ji pokoušeli pozvednout, jako investováním do Slovenska, byli bychom na tom v roce 89 o dost hůř.
  I když zase na druhé straně ta p.Rus byla menší než Slovensko.

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   SAMOZŘEJMĚ HALLE, TO JE PRAVDA. TAKY JSEM V PŮVODNÍ REAKCI NAPSAL „pomyslete, že jsme neměli jen Prahu a Plzeňsko, ale taky Frývaldov, nebo Kysúce“.
   O PŘEROZDĚLOVÁNÍ SE TAM TAKY PÍŠE LEDACCOS. Ale když už o tom mluvíme, myslím si že přerozdělování je správně, i když samozřejmě jde o míru. Je to jako v manželství. A ostatně, jde z velké části o dnešní krizi eurozóny. Němcům se líbilo dovolenkovat v Řecku, Španělsku a Portugalsku, kupovat si tam víkendhausy, ale …

   To se mi líbí

   • halladin napsal:

    Slime,
    on je tu rozdíl
    Československo bylo unitární stát, kromě krátkého období těsně před koncem, kdy Slovensko a P. Rus získaly autonomí statut.
    Na to, že v EU se zatím nejedná ani o federaci, je toho přerozdělování docela dost.

    To se mi líbí

    • halladin napsal:

     No a do vzniku federace bylo socialistické československo taky unitární stát.
     A po federaci a 89 je známo, že Slovensko dostávalo do republikového rozpočtu na obyvatele víc než ČR

     To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Jasně, EU neví přesně kam jde. Ale rozpočet Unie je 1% celkového HDP. Takže zase nic tak masivního, ne?

     A soukromá sféra? Německé a francouzské banky nevěděly kam s penězi. A co by se tak asi stalo s Německem bez trhů Unie? Kam by asi šla samostatná DM? Prudce vzhůru, kam jinam. Takže opatrně s tím bilancováním a účetním přístupem.

     Přerozdělování je nutná věc, když celek není homogenní. Akorát jde o míru. V tom směru celkem komunisti dělali, co bylo třeba, Taky nebudete vypasený fešák a nenecháte manželku vychrtlou.

     No a Unie je ve stavu snoubenectví přecházejícího už v manželství – for better or worse.
     Zkrátka, úspěšná hosp. politika je mnohem víc než účetnictví!!!
     Že to nechápou chemici nás jistě neudivuje, u chemických reaktorů zákon zachování hmoty platí (zhruba). Všichni ho ovšem chápou ve zvulgarizované podobě, vem kilo mouky odtud a přesyp ho sem.

     To se mi líbí

   • wiki napsal:

    Stran „přerozdělování“ se tady http://dejiny.nln.cz/archiv/2008/3/nase-zlata-leta píše tohle: „Pokud by se počítaly pouze české země bez relativně zaostalejších východních částí republiky, došlo by k posunu o dvě příčky směrem nahoru“ (= z 18. na 16. místo v roce 1938).

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     No vida. Díky.

     To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Skutečně znamenitý odkaz, wiki!
     Doporučuji k přečtení P. Pelikánovi, rozvíjí to těch pár řádek, co jsem mu napsal. K literatuře bych dodal ještě Tesařův Mnichovský komplex. Myslím, že to je nejzlomovější česká kniha, co jsem četl za nějakých 20 let.

     To se mi líbí

 8. Občan napsal:

  Tak jsem si našel znění vládního návrhu zákona – http://tisk.cirkev.cz/z-domova/text-navrhu-zakona-o-majetkovem-vyrovnani/ – a POKUD byl schválen v tomto znění, pak jasně prolamuje hranici 1948 hned v § 5, protože do rozhodného období započítává i odnětí majetku bez náhrady podle revize pozemkové reformy z r. 1947.

  Dalšími čertovými kopyty jsou § 9 odst. 8 – proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 4 až 6 se nelze odvolat, právní nástupnictví (protože „církevní právní osoby“ jsou kapitolou samy o sobě, neboť vznikají, fungují a jsou registrovány DE FACTO mimo platný právní řád ČR – na základě ad hoc zákona) a zvláště pak § 12.
  Tento § totiž nastoluje DALŠÍ závazky státu, a to v důsledku automatického zániku zástavních a jiných práv váznoucích na vydávaném majetku. Je zcela nepochybné, že majitelé pohledávek za majetkem se budou hojit právě na státu (tedy na nás).
  Pikantní je i § 13, který je DALŠÍM blokačním §.
  Zaujal mne rovněž § 15 – o finančním vyrovnání – který zhruba z polivny obsahuje církve a společnosti registrované v r. 1951 (!!!) a v případě Apoštolské církve dokonce až po r. 1990 (!!!!!)
  Státu vznikne i řada DALŠÍCH výdajů, protože oprávněné osoby jsou osvobozeny od soudních poplatků; a soudních řízení bude nepočítaně.

  Chystejme si peněženky, vážení, protože tahle „jízda“ bude pěkně mastná.

  To se mi líbí

  • Občan napsal:

   Oprava:
   Apoštolská církev byla zaregistrována v r. 1989

   To se mi líbí

  • Občan napsal:

   A ještě drobnost k „finančnímu vyrovnání“:
   http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2012/11/08/vyplatni-paska-cirkvi-projdete-si-kolik-stoji-stat/#1

   Z přehledu vyplývá, že obdarované církve budou dostávat ze SR po zákonem schválenou dobu 30 let průměrně (některé o málo méně, některé o dost více) tutéž částku, jakou dostaly v r. 2011.
   Povšimněte si počtu věřících na jednoho kněze. Některé církve jich mají méně než je žáků ve třídách veřejných škol…

   To se mi líbí

   • ajeno napsal:

    A bude jich ještě míň, jelikož sklidí nenávist, skromní křesťané. Ale nejhloupější či spíše nejvychytralejší je, že ač nemohla ta Apoštolská církev být z podstaty věci poškozena, tak bude „odškodněna .

    Naopak jacísi Jehovisti měli v PRaze nějaký dům, o který přišli a ten neobdrželi ani pomocí soudní pře , kterou nevyhráli . Asi neprokázali právní kontinuitu tamtěch Jehovistů s dnešními či co .
    Ale je to jedno velké svinstvo .

    Někde v tom kostelním slabikáři je uvedeno tvá řeč budiž ano ano , ne ne .
    Takže zde je tomu naopak, co NEbylo, nevadí, jakoby ANObylo .

    Jinak stát samozřejmě, kdyby mu na tom záleželo, tak mohl dávno stanovit, kolik má být placených farářů(státem) na daný počet tzv. věřících .
    Tak ,jako nebývá zvykem, aby na jednoho žáka připadli dva kantoři, tak ani zde.

    Ale viděl jsme na satelitu jeden bootcamp v Americe a tam tomu tak opravdu bylo, rodiče tam umísťovali nezvedené děti a tam na ně jacísi šerifové řvali od rána do večera a asi tak šest šerifů na jednoho žáka .

    To se mi líbí

   • wiki napsal:

    Občane, zdravím Vás i ostatní na nové diskusní lokalitě :-D, a současně si dovolím a.cz oponovat.

    Dle textu dostupného na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=580&ct1=0&v=PZ&pn=3&pt=1, § 17, bude „Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností“ vyplácen nikoliv 30, ale JEN 😉 17 let – první 3 roky dle výše v roce 2011, a pak se to má po 5% (z původního základu) snižovat.

    To se mi líbí

    • Petr Pelikán napsal:

     V zákonu nejde jen o „restituce“, ale i o vyrovnání se s církvemi. Podle dosavadního zákona tomu je tak, že stát musí registrované církve platit. Proto budou odškodněny i církve, které nárok na restituce nemají. Po ukončení platby příspěvku na podporu se církve musí finančně zajistit samy. Od státu už žádnou podporu nedostanou.

     Po dobu 30-ti let bude stát církvím splácet odškodnění za pozemky, které jim nevydá.

     To se mi líbí

     • K-k. napsal:

      promiňte, ale připadá mi to trochu nelogické: za co budou odškodněny církvě, které škodu neutrpěly, protože o majetek nepřišly a ani přjít nemohly, když zde v rozhodujícím období nepůsobily? Pokud by mělo jít o nějaké preventivní „odškodnění“ za to, že po x letech je stát přestane financovat, asi by se nemělo hovořit o „nápravě křivd“ a mělo by se to celé nazývat zcela jinak… Ostatně, proč by měl být stát povinen financovat každou církev, která zde působí? Nebránit jí v působení, to samozřejmě ano – ale proč ji financovat?

      To se mi líbí

      • wiki napsal:

       “ proč by měl být stát povinen financovat každou církev, která zde působí?“

       Vše se odvozuje ze Zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví
       a náboženských společností státem , http://spcp.prf.cuni.cz/lex/218-49a.htm

       To se mi líbí

       • K-k. napsal:

        ovšem tam jde finanční zabezpečení konkrétních duchovních, vykonávajících nějaké úkony, které stát považuje za potřebné – cituji:
        „osobní požitky duchovním církví a náboženských společností, kteří působí se
        státním souhlasem v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních. Státní úřad pro věci církevní může výjimečně v dohodě s ministerstvem financí přiznat osobní požitky i duchovním, kteří jsou jinak činni.“
        – nikoliv o financování nějaké církve jako celku.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Já spíš nechápu, jak se ty „nové“ církve budou samofinancovat, když mají nárok jen na finanční část a majetek, ze kterého by mohly nějak profitovat nebudou mít žádný.

        To se mi líbí

       • halladin napsal:

        Pane Bavore, řekl bych, že bude následovat další krok, tentokrát namířený na věřící.
        Církevní daň , jak ji známe z Německa, nebo z Rakouska.

        To se mi líbí

    • Občan napsal:

     No, a zbytek je „finanční vyrovnání“ 😉
     Takže 17 let budou dostávat DVOJNÁSOBEK toho, co dostávaly doposud. protože jinak to prostě nevychází. Bo ty číslíčka jsou přímo ze zákona!

     To se mi líbí

 9. Slim napsal:

  PRO POBAVENÍ.
  ŠÉF CIA REZIGNOVAL. KVŮLI NEVĚŘE. ZDŮVODNĚNÍ JE HUMORNÉ A V USA SE Z NĚJ STÁVÁ ZABĚHANÁ FORMULKA.
  ŠPATNÝ ÚSUDEK 🙂 (tj. smějící se smajlík, jak nezapomenutelně říkával jiný humorista). ČLOVĚK BY SI MYSLEL, ŽE SI VYBRAL OŠKLIVOU MILENKU, ALE NE! Orwell…

  Šedesátiletý Petraeus ve svém zdůvodnění rezignace označil své chování za nepřijatelné. „Po více než 37 letech manželství jsem projevil extrémně špatný úsudek, když jsem se zapletl do mimomanželské aféry. Takové chování je neakceptovatelné, u manžela stejně jako u ředitele organizace, jako je ta naše,“ napsal Petraeus.

  To se mi líbí

 10. halladin napsal:

  Není nic nového pod Sluncem…
  Bože, to je let !
  http://pavouciveflasce.cz/pavouci_archiv/web/pavouciveflasce.bloguje.cz/tema-1-uvod.html

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Halle
   kde jste nechal naši milou třešínku?

   To se mi líbí

   • halladin napsal:

    Bavore,
    Doma ji nemám, chodí kam chce. 🙂

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     To je škoda, i ona mi chybí

     To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Vy jste manželé/partneři ?
     Taky mi schází. A taky tata. A Minorita a BaSta a nejspíš i další.
     Jo a všiml jsem si, byv po čase na kose, že značka Trubač se ptala kam jít

     To se mi líbí

     • Halladin napsal:

      Ale ne 🙂
      Ani jsme se nikdy neviděli 🙂 Ale známe se z internetu skoro 10. Oba jsme kdsi chodili na Neviditelnèho psa, chodila na moje blogy, potkávali jsme se i jinde – myslïm jiných webech.
      Jo Slime a okamžitě po tom dotazu Vlk zavřel diskuzi 🙂

      To se mi líbí

      • wiki napsal:

       Vlk to uzavrel – ale az pote, co tam cca hodinu byl odkaz se smerovkou sem … 😯

       To se mi líbí

       • Halladin napsal:

        On ten odkaz smazal ?
        Já ho tam neviděl.

        To se mi líbí

       • wiki napsal:

        Pokud se ten odkaz (btw odkaz, podle ktereho jsem se sem dostal ja) samovolne nepropadl do kremikoveho pekla, tak ano … 😀

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Ono je také možné, že někoho odrazuje povinnost zadávat „emila“. Jenže mně to nastavení nedovolilo tuhle „povinnost“ zrušit. Třeba ale někde ještě objevím nějaké zjednodušení.

        To se mi líbí

      • Slim napsal:

       To jsem tam zrovna byl. Ale asi se dá ještě dopsat na tu rozpravu o futbálu

       To se mi líbí

      • Občan napsal:

       Nejenže zavřel diskusi, ale, jak jsem právě zjistil, také smazal mou odpověď Trubačovi, v níž jsem ho informoval, že jsme u Bavora.
       Berte to, prosím, jen jako informaci; já to ale nechci nijak komentovat a prosím o totéž ostatní.

       To se mi líbí

 11. Halladin napsal:

  Ále, nebuďte zas až tak cimprlich a hyperkorektní……..

  To se mi líbí

 12. halladin napsal:

  Na Pavoucích ( http://www.pavouciveflasce.cz/view.php?nazevclanku=polemika-s-vlkem&cisloclanku=2012110003 ) je novej článek, který Vám, pane Bavore nenabízím, protože byste ho nechtěl 😉

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.